`Ĩ:lì”IỲ”l:1 " ”l`*lìỈI:Z*”'~'lì:ủ "(4ĩ7lỈ^V`IĨkVlì$,".Ĩ°.ý`

fvli“'”`N _`ỉ[At_c_|s_" ì'ì^rỉl`,›ẹ.

IỀ›`ỂQ A

ìỆÌfv` ẹỉĩ.r...
I,Ì'r'rr:.I $lỈ“Ĩ”lỊlf'ẫkf†ẾI ổlI`I`I çíỉlri-Ềìíỉĩllika ề-Ir"`ĨlÌ,Í‹lẸ,'Pỉ,'-ỊịlíĨ` fv` 3lrì'ì bỸỈdÍíý`ỈĂ[IỸlIVl`ỈỉI
r”lr'...
IYẢIẫI^`tr”l`*ĩI^”` `*ỈI= `ẢỈf'Ê.IIýỈẳ.IllLøl`Vỉ `“lf'ị[ẾlIflĨỊĨẺl'IfÍÌ`7` "IIĩ”lI"" Ê“P=.l=1:` =lrì^I Lrắltrjitfkŕlổưr
II...
Soluções que Se adaptam às Suas reais necessídades
proporcionando análises consistentes e respostas rápidas

K , .Ể^ ` ._-...
aIlIĩf‹"`I`ẫa;‹Ĩ;I”lI `ỈĩíĨlí*I`t:.l 'ÍĨít`Ílí`I'I ì`ì`lt†lf*ĩII‹lIkỈls^› Ịlf'ẵÌỉỈ*íĨí"ĨỂv ề =íL.
ìỉ”dÍíKẹ4Lí_ý;lrỈ=.Irìr'...
*I ,ÌIÌỈ<“lIỶIỀỂ`I`, :.ÌtSlỉ”dl‹TĩIa :.icl I*dlęl<ỈI:isf1ể1`kíÍIa=.lfĩIfvlụ“ì `*Ĩ a ẾlĨI`IỆlỈ'ẫk7Ỹẵlễ`w `t*ỉIfvĩ
"*ìII~vIẹ...
~`ỂĨl`llỊlnĨlC†ẾII`lI`flT` `L.~ ịlt"lC1:k`†s`1`.Lỡ ,”P=.lItr'=.u *;It.la :1L,r=.` ềlIfIỂI`V,ỷlv`IVỰ=ềỂf'ơ.I

Ịl"P:1ọ“†=.1 ...
“`*lirr'**jIl.llFn` `*lẫ;ỈÌ:ŕưlI'r ịýlẵlfẩl aIaíraÌaífÌl~Ỉĩ`Ỉís`aI

 

Diferenciais que nos colocam à frente de nossos con...
IIĨI,“í Ệí L`“< Ĩ> 'I .Ệ“IãỂ

sỉst mas

Solicite uma visita e conheça Soluções que
realmente farão diferença nos resulta...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Infosoft Sistemas - Softwares de Gestão Empresarial

254 visualizações

Publicada em

A Infosoft Sistemas desenvolve soluções ERP de alta tecnologia para empresas de diferentes tamanhos e segmentos.

Para oferecer ao mercado softwares relevantes e que atendam às necessidades dos clientes, a Infosoft Sistemas tem uma equipe engajada e multidisciplinar formada por analistas, programadores, consultores técnicos e instrutores.

InfoTêxtil

O InfoTêxtil é um ERP específico para indústria têxtil. É um sistema de gestão empresarial que informatiza todos os processos industriais. O software é ideal para empresas têxteis de diferentes portes. O ERP contempla todo o ramo têxtil e abrange diversos segmentos, principalmente os de confecção, malharia, beneficiamento e facção.

O ERP InfoTêxtil conta com módulos práticos e funcionais que integram todos os processos administrativos e de produção têxteis.

InfoMax

O ERP InfoMax se adapta a todos os tipos de empresas e é fundamental para a organização das informações.O InfoMax é composto pelo InfoMax Loja, que oferece todo o serviço de Cupom Fiscal e TEF. O InfoMax One reúne a parte de NFe e obrigações fiscais, enquanto o InfoMax Gestão é responsável pelas vendas e PCP.

Além disso, o InfoMax Corporativo, indicado para empresas de maior porte, traz todas inúmeras vantagens, como engenharia, produção controles fiscais e financeiros.

Publicada em: Software
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Infosoft Sistemas - Softwares de Gestão Empresarial

 1. 1. `Ĩ:lì”IỲ”l:1 " ”l`*lìỈI:Z*”'~'lì:ủ "(4ĩ7lỈ^V`IĨkVlì$,".Ĩ°.ý` fvli“'”`N _`ỉ[At_c_|s_" ì'ì^rỉl`,›ẹ. IỀ›`ỂQ A ìỆÌfv` ẹỉĩ.rỉĩ ÉỈl'ẢIF'F`-r.r rm 'Ả'ẦVA'ẦVẦ'L.ĨIÌỈCỆỈCỈÍÌ-CỈClIIL.ỒlĨ | A,[‹7` 3lCỈẳỶA!ề Aềdlĩĩfễì
 2. 2. I,Ì'r'rr:.I $lỈ“Ĩ”lỊlf'ẫkf†ẾI ổlI`I`I çíỉlri-Ềìíỉĩllika ề-Ir"`ĨlÌ,Í‹lẸ,'Pỉ,'-ỊịlíĨ` fv` 3lrì'ì bỸỈdÍíý`ỈĂ[IỸlIVl`ỈỉI r”lr'lí`Ĩ”ì :laì ”rìI`lL.l‹rỆI:.lí`ll._“`†:.Iọ`ì ề` I”dl=l‹*ỉ:ěsfì:1"lírìPqlf`ỈI=iụ`v `rĩỈŕ“= I”`Fl%l`f"IỶ,ấ.lI`ỂỈl”` Com mais de 20 anos de experiência e com uma equipe de profissionais altamente qualiñcados, a Infosoft Sistemas é uma empresa dinâmica e flexível que traz em Seus príncípios o Compromísso de Oferecer aos Seus Clientes Soluções que garantam excelência em todos OS Seus processos. MISSẪO Desenvolver Soluções em informática com alta tecnologia para gestão empresaríal. VALORES Bom atendimentoị Transparênciaç Preservação dos Ínvestimentos dos parceiros, Clientes e Colaboradores. ALIANỌAS A Infosoft Sabe que para Se manter em destaque no mercado de ERP altamente Competitívo é fundamental contar Com alianças estratégicas em diversos Setores. AS parcerias da Infosoft têm Se mostrado Sólidas ao longo dos anos e trazido excelentes resultados, gerando enorme Vantagem Competitiva.
 3. 3. IYẢIẫI^`tr”l`*ĩI^”` `*ỈI= `ẢỈf'Ê.IIýỈẳ.IllLøl`Vỉ `“lf'ị[ẾlIflĨỊĨẺl'IfÍÌ`7` "IIĩ”lI"" Ê“P=.l=1:` =lrì^I Lrắltrjitfkŕlổưr IIfỈIflI.lIffltIfĨỈÌấl`I›" `*ĨIa t'ỈIfvlẹ1:lỈ*FvI`ĨlIYtI“lI`ì'dl:lI*IÌÍ` a ăỀlỂ7l`Ilf'Ễl*ị,ỄlIIý `”ỈIĨv` Ịlì”"Ị"ỊỆl"t`Ílọ`~ Ì ` s O êxito de um projeto não depende unicamente da aplicação de Conhecimentos e habilidades técnicas, é imprescindível que haja organização desde a concepção até sua finalização. A Infosoft Sistemas aplica práticas de elaboração de projetos que garantem 0 bom andamento dos trabalhos e contribuem para a conclusão dentro do prazo estipulado. ệẵ ởñ' I “1 t”ìẤ ra cìị IR' v‹ r A "" Ì Q? 5 vff ịv ŕ , V ŕ ìv ŕ I/ I '^Ạ ` ` ì^μ ỳẦ`Ầ"yqę"`›r ”^. x.Ii ílĩvtâ tỊA` V Ii ẩl I `^. à Ỉ `ị^lI°IĨ f Ấ I I SA. :Ắt Levantámento Elaboração Validação com Desenvolvímento Realização de die Ínformações doýpŕrojeto o Cliente Tęstẵs M ỊẠ rĩ . tl' “ l') í'oSso objetlvo flnal L w í`f ,ìậŕỗ Ip ›.Ỉ é Superar Suas ` ìí (.[I. p. p 4 ìí .í` expectatìvas . - =` II Ế I 'Ệ AV8'l8ça0 ỔOS lmPIanÌaça0 6 Conclusao resultados ưjinạmento
 4. 4. Soluções que Se adaptam às Suas reais necessídades proporcionando análises consistentes e respostas rápidas K , .Ể^ ` ._- a . ý , -._I _I_I°*a_ I ,I .I ,l_i_I quliỉllllav:ỊỆỊHHIIÚÊIIIIHIIỈơtçllllllltlỉlkơV tIỉt=!m.II ,IPư.If=.l %IlllplỈ=lh`Ế[ẵ" `ĨõI(`K=l°iẵ“r Iỉkậì lĩlĩíẹlíclllífvlaì ọlolíialơ. IỈI Ẹ: P' lIo1lÌ`t;llll;olÌ:.I"KollỈt0v ol IỆIIÌIỌI =Ĩfầ:íIII =› ęlbllỉlllgla lìhllinlmt, =`lẹlo‹=lIG.LęK†-IIIL, Ỉolẹlllẹiitoltỉllìlậllltơv :J =ŕ-.lol,o,t”:.t0L -I .Ỉ`.r`tcŕ í: itIẨ.I :`:-I. I`, dlulỉlllhlỉętwmllủlllmlũlnuhlmmìnlmlV I I * Oldtlìệr !lIỆ'› ẾÌÌỸỊIOIỄZ Iĩtồơ alìlplíổhữỉla aa ấa lÍi=.II _ỊÊIHI =.1 Cler-,I'lfV,4=.Lo,I':.Ĩo› oỉI=,lọ~› ììítơlllllâręrõtaie.. lỉoxdậbñữlolọĩ ãlđllìnlflaiiỉíĩtvloltμ, °ĨĨ~7l0I'ấ.ỈỈẾ3i, , Oĩlllỉkvloìạs ất llollllsllolìỉlìỉì dlkvlẹllęãolạ ạ;ỊgỊlllẹllỈil1ợ,, plnllonpnlllllallía O): oìtfd xollttaqogìlμ,
 5. 5. aIlIĩf‹"`I`ẫa;‹Ĩ;I”lI `ỈĩíĨlí*I`t:.l 'ÍĨít`Ílí`I'I ì`ì`lt†lf*ĩII‹lIkỈls^› Ịlf'ẵÌỉỈ*íĨí"ĨỂv ề =íL. ìỉ”dÍíKẹ4Lí_ý;lrỈ=.Irìr'I dlổlsfĩẵĩíĩ 1:» ẾIỈĨÌFĨIÌÍ“`IỉRÍÌI'ãÌỮYItỈẾ`› Sì `*ỈIIậ4 ỊIIFIIĨ I L!lI"IIIĂ'I[bỶIẾI^IVIC` I CịClI*IlỂI:‹clVAìL HIJ Ilítllei pxllv I llIlllỈÌ~`Ivu`fIĨ=l~ì [ổ'*VÃềll[ lllịμailẫ Ieiitềipj vLoỊoL ..glồlsi c. olđllkiml Ilịlllổlẵ Ả I ll I QỈỈ'IẦlỈẳ`lỉIll[ổllII` Je Ệ ›*Ĩl]lU/IAIjl"IIg_gμ_`L. μ“~gư4 «›Ệ‹**°° V h5~'o 0 ạ°° V o *é °9a^Àẵ›$h> ,ẵg n Ỹạẫv 5 lan Ệẵ ầu FμCyẦ`L` ị Ế I H lŕuĩọi llllllzlro 'tvnvntlồbvuxllliŕuììịồnsa 6' “7 Ệ' 1 Ạ Ệ-llil'[=‹ VẢílL'I ĩuẫĩlìz, lllẫ(lỄĨl> V r ,, ĩ ,, r V Ĩ đtμl ằllitolữ ỆIỤMlỬiẶ`ìl“ll1ụKH=iqẸ '
 6. 6. *I ,ÌIÌỈ<“lIỶIỀỂ`I`, :.ÌtSlỉ”dl‹TĩIa :.icl I*dlęl<ỈI:isf1ể1`kíÍIa=.lfĩIfvlụ“ì `*Ĩ a ẾlĨI`IỆlỈ'ẫk7Ỹẵlễ`w `t*ỉIfvĩ "*ìII~vIẹlr'sf1‹Ỉ›ẹv Ịlt'ÍlI°^KỀvl'ễw `ĨllĨlrì”I =Ỉậlr'r'fc.lí`ỉ”dI:lrlírềlụ`v s?1ìrrIỉ,`lIfvl:`v Ệ4 i;lr'ẳĨIĩk<Ì?,=.l:`v L!lI'IIIEI[ềÌIỉIẦÌI'IC` ẵollíỉẫlŕlŕqupn IHIII Ũ[0]lỈÍẫÝỀi”**l`IlổJÙI%I`0IềlI I ‹ I . on- gầ ãễẵ ỉa Ệ Ệ Ể 'É' Bầlllllâllll-llltlưk ậầ cn tra ề ịẳ p, ‹l~ y ề Ỷậ Ỹrnẵ Ẹ ,Ệ 0 Ð: rg Ệ + ø ồi ”ỀaỸ°â: ẠỸỆXV ,' °“°f ât›=IƠr:V. çwtf gtr Ịalillcịiilềlllì' BE _ *V Ểìlllềllẫuiitâipjlồịoịole GRADỆIỆDS pm ` Cow E Y `. H/ Ẩmupo I il II I E ` __ nnn I ` , I 7* I Ir? Ệ, ` lnfoMax CDWSSŨES Ì ý ` ổlẵãĩlxg Ll {ồm Ora oe ỸIỈẤ7ÍIẢVILỆI|gịgL Ệễậẵễĩloo `›ũơeũ ỆSŨS 0* ẫắ°g 709, +`ę ạt À oz Ệầ ẫẩl h S nầęẻ 'gầ F'!ậ1C1ẦI, Ế” Ếẵ ęęầ Iltil Illa lfuĩ llllixo 'tvuvI'v[lồlb`‹tDilllIFu“IĨoLồnn`L cĩ ” Ễ Ệv 1 ạllẵ - ll‹l'[=‹ 'ẢílL'I ĩuâĩlẽz, ầlplllnrlẵĩlw 7 - ,,,,,, _,,, - Ĩ ởtềil ẵllitoư ểfUỊglwacL`lBll1iỊKçlãipỄ
 7. 7. ~`ỂĨl`llỊlnĨlC†ẾII`lI`flT` `L.~ ịlt"lC1:k`†s`1`.Lỡ ,”P=.lItr'=.u *;It.la :1L,r=.` ềlIfIỂI`V,ỷlv`IVỰ=ềỂf'ơ.I Ịl"P:1ọ“†=.1 Ịlỉ"”It'*ĩII.tỊĨlì' ' Força de Vendas 0 Expedição 0 ”VI“rS.I`Iợ` ổ-` ì"=l`ỉÌL.I',^1ìí `rl: C-le.L-fìt`lt`cFẹ` Comercìal Produção I - 'I rt ẩ‹› Ă p X ` 7 _____4ý ff L ‹ uca ` n - - - . - . -- ÝfT L L μ Faturamento Fỉnanceìro 1, I`IF Ù, Í ,'r I Planejamento Ữ) I Engenharía I PCP . _ I Suprimentos .A “V | Estoques I I I I Adminỉstratìvo Business Intelligence ìỊęlL.r:Iỉ"`líỈI‹” :Rì ìrIỈflrl`lI:IgfI:L: íìtỉl ệIL..I:ì allllỉglμềkŕfỉl ệìắlfl 'çlirí”líl“ụl-'+uff=.lFÍI=.l:› fìka =ĩílr'lI'lI=.l ệtìlllçltęlẹặ ę4 `r!` lĩ”lỈ`ĨÍẫlI^rỉl`I'ỂĨỉI Vf'=wl"1IIẢĨ`(*ơ.l0ĨỈC` ầ l`lI=.lìę`w tf" A ịlHt”líIlITIvẤĨíÌỉliIệ` ồ` ỉIL,,lIÌlềlỈÌỀỉI :.I Ì!lHỒỉÌn'ẮíỀlíỈa` 'plìitCL,, "Ĩlị`v Cltẫlạìỉŕỉlẽồ :f'ĩỊlỉ` l`llậIrlíĨlFỆ›ẹ`.., IÌlẫlIflIỊ`lCẾl :.I
 8. 8. “`*lirr'**jIl.llFn` `*lẫ;ỈÌ:ŕưlI'r ịýlẵlfẩl aIaíraÌaífÌl~Ỉĩ`Ỉís`aI Diferenciais que nos colocam à frente de nossos concorrentes: 0 Equipe com profissionais especializados que realmente entendem do seu negócioị ° Soluções flexíveis Com fácil aderência ao seu modo de trabalho; - Experiência de mais de 20 anos no desenvolvimento de Softwares de gestão; 0 Estabilidade e muita maturidade técnica e Comercìal; 0 Competêncìa reconhecida e refletida em Clientes satisfeitos com nosso trabalho; 0 Constantemente preocupada Com a capacítação da equipe; ° Foco no pleno atendimento das Suas necessídades. rĩtíĩsw ỉ,”ltI:lí`ỈIlậlí`ì'nl‹Ílụ“ầ :.|Ila.l‹ĨìIâ.F-Iíĩl ỄI »fậlỉ`ll<Ỉỉổl'r íĩlẽl tĩĩtềề-fỸ.=.Iĩk<:lọ`ề fvĩ fỶl‹:lr`í”sr.=.lrI :ỉI.r:I =.lỉ`ỉ'slỉ;lr'fvls`:=.I I”I^lI..IĨỈíĨl í`ì`r:.I`i:ề *ĨãíÍlí`rlẸIẫlũĨIĨ†~†ẽl ỉ`l<Íì rrlỆlr'lỈrP,=.l<ỈĨIí:›
 9. 9. IIĨI,“í Ệí L`“< Ĩ> 'I .Ệ“IãỂ sỉst mas Solicite uma visita e conheça Soluções que realmente farão diferença nos resultados da sua empresa. www.infoSoft.com.br (47) 3084-4450

×