O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার অ্যাক্সেস উদ্যোগ ( LDC ) এবং এ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ: একটি কানাডা ভিত

This is the Bengali version of an article on "Market Access Initiative for the less developed countries (LDC) and related Issues: A Canada perspective (Part-1)" , originally published in below mentioned blog:
http://schain24.blogspot.com/

  • Entre para ver os comentários

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার অ্যাক্সেস উদ্যোগ ( LDC ) এবং এ সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ: একটি কানাডা ভিত

  1. 1. স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর জন্য বোজোর অ্যোল্ে঴ উল্েযোগ ( LDC ) এবং এ ঴ম্পর্কিত ই঴ুয঴মূ঵: একটি কোন্োডো র্ভর্িক েৃর্িল্কোণ (পবি -১ ): ভূ র্মকো: LDC বো স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ত েোর্রদ্র্য , মোন্ব ঴ম্পে েুব঱তো, এবং অ্থিনন্র্তক েুব঱তো র্বেযমোন্ থোল্ক । যো’ জোর্ত঴ংঘ ি ি ঑ ঴োমোর্জক পর্র঳ল্ের ( ECOSOC ) একটি কর্মটির লতি এবং মোন্েণ্ড অ্ন্ু঴োল্র প্রর্ত র্তন্ বছর অ্ন্তর পযিোল্঱োচন্ো করো ঵য় । আন্তজি োর্তক বোর্ণল্জয স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱ো (LDC ) র্কছু ট্যোর্রফ এবং বোজোর প্রল্বলোর্িকোর ঴ুর্বিো দপল্ে থোল্ক । কোন্োডো বোং঱োল্েল (ের্িণ এলীয় অ্ঞ্চল্঱র একটি দেল ) ঑ অ্ন্যোন্য অ্ল্ন্ক তৃ তীয় র্বল্ের অ্ন্তভুি ক্ত স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ক র্কছু ট্যোর্রফ এবং বোজোর প্রল্বলোর্িকোর ঴ুর্বিো প্রেোন্ কল্র থোল্ক । র্ন্ম্নর্঱র্িত বণিন্ো আমেোর্ন্-রপ্তোন্ীকোরক , এবং বোং঱োল্েল্ল যোরো কোস্টম঴ ঴ম্পর্কিত র্ব঳ল্য় জর্িত , পোলোপোর্ল অ্ন্যোন্য স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর এবং র্বদল঳ কল্র কোন্োডোর অ্থিন্ীর্ত ঴ম্পর্কিত র্বল্ের অ্ন্যোন্য এ঱োকোয় উপকোরী ঵ল্ত পোল্র । যো’ বোজোল্র প্রল্বলোর্িকোর উল্েযোল্গর কোস্টমস্ ঴ম্পর্কিত র্েক ঴ম্পল্কি আল্঱োচন্ো করল্ব বল্঱ আলো কর্র । বোং঱োল্েলল্ক স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োর অ্ন্তভুি ক্ত দেল র্঵঴োল্ব এবং কোন্োডোল্ক একটি আেলি প্রথম র্বল্ের দেল র্঵দ঴ল্ব গ্র঵ণ করো দযল্ত পোল্র । একটি দলোবো঱ ঐকমতয : একটি র্বেবযোপী ঐকযমতয প্রর্তর্িত ঵ল্েল্ছ দয, অ্থিনন্র্তক উন্নয়ন্ ঑ প্রবৃর্ি েোর্রদ্র্য কমোল্ত ঴ো঵োযয করল্ত পোল্র । দফব্রুয়োর্র , ২০০২ দথল্ক লুরু কল্র, কোন্োডো ঴রকোর স্বল্পোন্নত দেলগুল্঱োল্ক তোল্ের অ্থিন্ীর্তল্ত অ্র্িকতর প্রল্বলোর্িকোর র্েল্ত ঴ম্মত ঵য় । কম বোর্ণজয বোিো ঑ কোন্োডো অ্থিন্ীর্তল্ত বৃ঵ির প্রল্বলোর্িকোল্রর মোিযল্ম ের্রদ্র্তম দেলগুল্঱োর মল্িয েোর্রদ্র্য কমল্ব , র্বর্ন্ল্য়োগ এবং উন্নয়ন্ বৃর্ি করল্ব ঑ অ্থিনন্র্তক উন্নয়ন্ ঘট্োল্ব । ইংল্রর্জ বণিোন্ু঴োল্র ঴োর্জল্য় র্ডউটি র্ি বযবস্থোর ঴ুল্যোল্গর অ্র্িকোরী দেল , এর তোর্঱কো র্ন্ল্ম্ন দে঑েো ঵ল্঱ো: আফগোর্ন্স্তোন্ এংল্গো঱ো বোং঱োল্েল দবর্ন্েো ভু ট্োন্ বুরর্কন্ো ফোল্঴ো বুরর্ু ি
  2. 2. কল্বোর্ডয়ো দকপ ভোল্েি মিয আর্িকোন্ প্রজোতন্ত্র চোে কমল্রো঴ কল্গো, গণতোর্ন্ত্রক প্রজোতল্ন্ত্রর র্জবুর্ত র্ন্রিীয় র্গর্ন্ ইর্রর্িয়ো ইর্থ঑র্পয়ো গোর্বয়ো র্গর্ন্ র্ব঴োঊ ঵োইর্ত র্কর্রবোর্ত ঱ো঑ র্পপ঱঴ দডল্মোল্েটিক র্রপোবর্঱ক দ঱ল্঴োল্থো ঱োইল্বর্রয়ো মোেোগোস্কোর মো঱োউই মো঱দ্বীপ মোর্঱ মর্রতোর্ন্য়ো দমোজোর্বক দন্পো঱
  3. 3. ন্োইজোর রুয়োিো ঴োল্মোয়ো , পর্িমী ঴ো঑ দট্োম এি র্প্রন্র্঴ল্প দ঴ল্ন্গো঱ র্঴ল্য়রো র্঱য়ন্ ঴ল্঱োমন্ দ্বীপপুঞ্জ দ঴োমোর্঱য়ো ঴ুেোন্ তোন্জোর্ন্য়ো , মোর্কিন্ প্রজোতল্ন্ত্রর দট্োল্গো ট্ুভো঱ু উগোিো ভোন্ুয়োতু ইল্য়ল্মন্ প্রজোতন্ত্র জোর্বয়ো

×