Anúncio

Benign Prostatic hyperplasia

28 de May de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Benign Prostatic hyperplasia

 1. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
 2. • นสพ.นวกิจ พรหมมินทร์ 57050074 • นสพ.สุทธิพงษ์ ไชยสิทธิ์ 57050120 • นสพ.กัญญาภัค มินรินทร์ 57351966 • นสพ.กฤตยชญ์ ภคประสิทธิ์ 58050244 • นสพ.ชัยรินทร์ พงษ์สุวรรณ 58050288 • นสพ.พงษ์พัฒน์ คาแดง 58050345 • นสพ.อัมรินทร์ วิชิตพันธ์ 58050367 • นสพ.อาภากร ชารีวัน 58050378 สมาชิกในกลุ่ม
 3. • Definition • Incidence and epidemiology • Sign and symptoms • Causes • Pathophysiology and pathoanatomy • Diagnosis • Management • Summary Outline
 4. Benign Prostatic Hyperplasia โรคต่อมลูกหมากโต คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ หรือ ต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ร้ายแรง • เป็นโรคที่พบได้เป็นปกติ มักจะสัมพันธ์กับอายุ พบว่า 50% มีอายุ ≈ 60 ปี • ผิวนอกเรียบมีลักษณะเป็นตุ่มก้อน โดยทั่วไปมีสีขาวเทา แข็งเหมือนก้อนยาง • ปกติหนัก ≈ 20 g. เมื่อต่อมลูกหมากโตน้าหนักอาจเพิ่มเป็น 200 - 800 g. = https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png Definition
 5. ผู้ชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากจะโตขึ้นเรื่อยๆ อาจโตจนทาให้มีการอุดกั้นของท่อ ปัสสาวะทีละน้อยจนในที่สุดมีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก พบในชายอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ที่พบ มากที่สุดระหว่าง 60-80 ปี คือประมาณร้อยละ 77.5 สาเหตุยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัด เพียงแต่เข้าใจว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลระหว่างแอนโดรเจนกับเอสโตรเจนในชายวัยสูงอายุ โดยมีเอสโตรเจน คิดตามอัตราส่วนแล้วสูงกว่าปกติ จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ในผู้ชายทั่วไปจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ที่ 16.72% อุบัติการณ์และระบาดวิทยา
 6. Clinical manifestation of BPH Lower urinary tract syndrome (LUTS) Storage symptoms Voiding symptoms Post-micturition symptoms Symptoms appear slowly and progress gradually over a period of years they are not specific for BPH
 7. Clinical manifestation of BPH Storage symptoms - Urgency - Daytime frequency - Nocturia - Urgency incontinence Slow stream Intermittency Hesitancy Straining to void Terminal dribble dysuria Voiding symptoms Post-micturition symptoms Feel incomplete emptying Post-micturition dribble
 8. Prostate gland อายุมาก เนื้องอกชนิดธรรมดา การแบ่งตัวเพิ่มจานวนเซลล์ กดหรือเบียดท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต Causes
 9. อายุมากกว่า 50 ปี Family history Prostate cancer ได้รับการผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้น Diabetes ควบคุมไม่ดี diabetic neuropathyพบความผิดปกติของทางระบบประสาท ประวัติได้รับการผ่าตัด/ได้รับอุบัติเหตุทางอุ้งเชิงกราน ประวัติของ sexually transmitted disease ใช้ยาที่มีผลต่อการทางานของกระเพาะปัสสาวะ Risk factors
 10. Pathophysiology
 11. Pathoanatomy urethral resistance • Grey white • Nodular hyperplasia • Weight between 60 – 100 g.
 12. Normal Prostate gland • Nodular hyperplasia • Intervening stroma Enlarge Prostate gland
 13. Sign and Symptoms Physical examination Lab investigation Diagnosis
 14. Sign urinary urgency hesitancy incomplete bladder emptying straining dribbling decrease force of stream Diagnosis
 15. Diagnosis Physical examination Digital rectal examination (DRE) ที่มา http://frynn.com/ต่อมลูกหมากโต/
 16. Diagnosis Lab investigation  Urinalysis (UA)  Cystoscopy  Intravenous urography (IVU) and ultrasonography of upper tract  Prostate-specific antigen (PSA)  BUN, Creatinine, electrolyte  Urine culture
 17. Diagnosis AUA BPH Symptom score
 18. Management of BPH 1. ไม่มีอาการถึงมีอาการเล็กน้อย 2. Dysuria --> กระทบคุณภาพชีวิต รอผ่าตัด/ไม่สามารถทาการผ่าตัด เฝ้าติดตามดูอาการเป็นระยะ 5-alpha reductase blocker alpha-blocker
 19. 3. ยาไม่ได้ผล, retention of urine, Frequency of Hematuria, Vesical Calculi, ผนัง Bladder หย่อนยานหรือเป็นถุงโป่งพอง Management of BPH Surgery Transurethral resection of the prostate (TURP) Retropubic prostectomy Transurethral laser incision of prostate (TULIP)Alternative Transurethral electrovaporization of prostate Microwave thermotherapy Radiofrequency vaporization High frequency focus ultrasound thermotherapy
 20. Management of BPH 4. complication รักษาตามอาการ เช่น Urinary tract infection Retention of urine Anti-microbial Prostatic urethral stent
 21. What is BPH ? A benign enlargement of the prostate gland, particulary in the transitional zone,it is common with increasing age. Cause Hyperplasia of epithelial and stromal cells of the prostate gland and it thought to be driven by the androgen DHT. Signs and symptoms • Frequency • Urgency • Nocturia Those of bladder outflow obstruction. Investigation • Digital Rectal Examination(DRE) • PSA • Urinalysis and c/s • Radiology; U/S Management • Conservative • Medical  5α-reductase inhibitors  α1-adrenergic receptor blockers • Surgical  Transurethral resection of the prostate(TURP)Benign Prostatic Hyperplasia(BPH) Complication • Recurrents UTI • Haematuria • Impaired renal function
Anúncio