O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
IFS ApplIcAtIonS™ procrMŘÍZEnÍ VZtAHŮSE ZÁKAZnÍKY
DnA nAŠEHo ŘEŠEnÍ  Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem  připravit ne...
ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY  3VYtVoŘtE JEDnotnoUFIrEMnÍ DAtABÁZIS InForMAcEMIo ZÁKAZnÍcÍcHDostanou se vaši zaměstnanci vžd...
4  ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY         pŘIZpŮSoBtE         crM ŘEŠEnÍ         SVÉMU poDnIKU    ...
ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY  5 Výběry: Výkonný a snadno použitelný dotazovací nástroj pro načtení           Pohl...
6  ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY         VYUŽIJtE VÝHoDY         SprÁVnÝcH pŘÍlEŽItoStÍ         Získ...
ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY  7ZŮStAŇtE pŘIpoJEnI,AŤ JStE KDEKolIDejte svým obchodním zástupcům možnost pohotově      ...
8  ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY         VYtVoŘtE         AKtIVnÍ ZÁKAZnIcKoU         poDporU    ...
ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY  9trEFA Do ČErnÉHoDÍKY SprÁVnÝMKAMpAnÍMAby se zvýšil počet příležitostí přivádějících     ...
10  ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY         KonFIGUroVAtElnÉ         UŽIVAtElSKÉ MoŽnoStI         V...
ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY  11nÁVrAtnoStInVEStIcEfektivní sledování ziskovosti stejně jako kontrola     ZlEpŠEnÍ SlU...
o .sPoleČNosTi .ifs .A .ifs .APPliCATioNsIFS (OMX STO: IFS), globální dodavatel podnikových aplikací, posky-tuje ERP řešen...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

IFS/CRM

1.275 visualizações

Publicada em

IFS Aplikace pro řízení vztahu se zákazníky (CRM)

Publicada em: Tecnologia
 • I can definitely recommend a website that really helped me with my essay. I found out it was due the day before I had to submit it. Went into full-on panic mode. Worst experience of my senior year by far. It’s called HelpWriting.net. The quality of the writing is passable but the completion rate is super quick. You get to pick your own writer to do your stuff and that’s also a big bonus.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

IFS/CRM

 1. 1. IFS ApplIcAtIonS™ procrMŘÍZEnÍ VZtAHŮSE ZÁKAZnÍKY
 2. 2. DnA nAŠEHo ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový software na trhu. Abychom tuto ambici naplnili, stala se prioritou veškeré naší práce jednoduchost. A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se vytvářet jeden produkt, který lze snadno konfigurovat tak, aby odpovídal specifickým požadavkům široké škály průmyslových odvětví. A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se vybudovat IFS Aplikace na standardních normách, tak aby naši zákazníci nebyli omezeni konkrétní technologií A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se navrhnout IFS Aplikace jako strukturu na bázi komponent, kterou bude možné snadno rozšiřovat a aktualizovat. A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se, že všechny komponenty softwaru musí být navzájem zcela kompatibilní a přesto schopné nezávislého fungování. A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se vytvářet produkt, který si dokáže poradit se změnami i s dlouhodobým vývojem. A tím se stále řídíme. Rozhodli jsme se, že uděláme uživatelsky nejpříjemnější podnikový software na trhu I tím se stále řídíme.
 3. 3. ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY 3VYtVoŘtE JEDnotnoUFIrEMnÍ DAtABÁZIS InForMAcEMIo ZÁKAZnÍcÍcHDostanou se vaši zaměstnanci vždy včas k potřebným a vytvářet tak jednotnou organizaci, která má v cen-informacím? Mohou kdykoli bez potíží odpovědět na tru zájmu své zákazníky.dotazy a požadavky vašich zákazníků? Jsou informacepřístupné napříč odděleními? pokud vaše odpověď na ZAMĚŘtE SVoU orGAnIZAcI nA ZÁKAZnÍKYtyto otázky zní „ne“, tak je možná správný čas začít Díky tomu, že podnikové procesy a systémypřemýšlet o systému pro řízení vztahů se zákazníky zaměříte na zákazníky, dosáhnete toho, že i v roz-(crM), který propojí obchodní procesy vašeho podniku, sáhlé organizaci dokáže každý snadno předvídata vytvoří tak jeden transparentní styčný bod s infor- jejich potřeby. Zaměstnanci v příslušných pozicíchmacemi o vašich zákaznících. mohou navíc dostávat pouze takové informace, které jsou věcně správné a které ke své práci opravdu potřebují, čímž se zamezí zbytečnémuoDStrAŇtE BArIÉrY trADIČnÍcH crM ŘEŠEnÍ zahlcování daty.Tradiční CRM řešení rozdělují front- a back-officeprocesy vašeho podniku na samostatné oblasti, při- SJEDnoŤtE ŘÍZEnÍ SVÉHo poDnIKUčemž každý z nich má vlastní pohled na zákazníky. Prodejci samostatných CRM aplikací vám řeknou,Pro úspěšné získání a udržení zákazníků, další roz- jak snadno se jejich CRM řešení integruje s ostatnímivíjení vztahů, i ukončení spolupráce s neziskovými back office systémy, jako jsou například finanční čizákazníky, je nezbytné, aby přístup k informacím výrobní aplikace. Ale proč utrácet za integracio nich byl dostatečně transparentní. CRM řešení, když IFS Řízení vztahů se zákazníky je již přímou součástí IFS Aplikací?VYtVoŘtE JEDnotnoU FIrEMnÍ DAtABÁZIS InForMAcEMI o ZÁKAZnÍcÍcH UDrŽtE SI ZÁKAZnÍKY A ZVYŠtE trŽBYS řešením IFS Řízení vztahů se zákazníky (IFS CRM) Získat nového zákazníka stojí v dnešním světěvytváříte jednotnou firemní databázi s kompletním desetkrát víc než si ho udržet. Jak je na tom vašepřehledem informací. Díky ní můžete propojit společnost? Opravdu tvoří jeden celek, v jehožvšechny back-office a front-office procesy, ohnisku jsou zákazníci?
 4. 4. 4 ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY pŘIZpŮSoBtE crM ŘEŠEnÍ SVÉMU poDnIKU Implementujte crM řešení, které se přizpůsobí speci- umožňuje rychle a efektivně vytvářet řešení fickému zaměření vaší organizace i průmyslovému přizpůsobená potřebám vašeho podniku. odvětví, ve kterém podnikáte. Součástí IFS Řízení vztahů se zákazníky je výkonný správce procesů AUtoMAtIcKÁ AKtUAlIZAcE s předdefinovanými šablonami procesů průmyslového Správce CRM procesů lze použít pro automatické crM, které pomáhají snížit náklady a zlepšit návratnost zasílání změn vzdáleným uživatelům. Po úpravách investice. to umožňuje rychlý a nákladově efektivní způ- a doladění CRM řešení pro vaši společnost tak sob implementace a naplnění potřeb vaší společnosti. pouhým kliknutím vytvoříte Oracle skript, který je připraven k okamžitému použití. Získáte přitom úplnou kontrolu nad svou databází, aniž byste ZÁKlADY nEJlEpŠÍcH crM procESŮ museli napsat jedinou řádku kódu. Správce CRM procesů umožňuje pomocí předdefinovaných procesních šablon specifických GloBÁlnÍ ŘEŠEnÍ pro konkrétní průmyslová odvětví přetvářet CRM Komponenta IFS Řízení vztahů se zákazníky je tak, aby vyhovovalo jedinečným podmínkám vašeho vícejazyčná (podporuje více než 23 jazyků) podniku. Šablony jsou dostupné přímo ze schránky a umožňuje vytvořit jedinečné CRM řešení pro nebo z vašeho zákaznického řešení a umožňují odlišení vašeho podniku od konkurence. vytvářet jedinečnou databázi, která odpovídá indi- viduálním potřebám vaší organizace. Využijte KonFIGUroVAtElnÉ UŽIVAtElSKÉ MoŽnoStI DÍKY vyzkoušená řešení s ideálními postupy pro konkrétní .nEt WInDoWS KlIEntoVI průmyslová odvětví a uzpůsobte si CRM tak, aby Uživatelé mohou využívat přetahování jednotlivých odpovídalo vašim specifickým potřebám. prvků na obrazovce, minimalizaci nepotřebných i maximalizaci potřebných oken. Uživatelské rozhraní SnADno poUŽItElnÉ GrAFIcKÉ proStŘEDÍ umožňuje zobrazení informací z více než jedné obra- Správce CRM procesů je dostatečně sofistikovaný zovky nebo záznamu současně. Jednotlivé činnosti pro profesionální vývojáře, přitom je však velmi vyžadují méně kliknutí. Méně času stráveného pro- snadné naučit se s ním pracovat. Grafické prostředí cházením polí tak přináší vyšší produktivitu uživatelů.
 5. 5. ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY 5 Výběry: Výkonný a snadno použitelný dotazovací nástroj pro načtení Pohledy: Podrobné informace: a zobrazení jakékoli informa- Zobrazení vybraných informací Podrobné informace pro ce v rámci databáze CRM. na základě výsledků dotazu. vybraná data na obrazovce. Dokumenty: Záložky: Poznámky: Připojení a rezervování či Zobrazení záložek souvise- Přidávání důležitých poznámek zrušení rezervace dokumentů jících s každým zákazníkem a komentářů, které si mohou souvisejících se zákazníky. ze všech datových zdrojů. zobrazit všichni uživatelé.Prostřednictvím .Net Windows klienta můžete ve vašem CRM řešení zobrazit a upravovat jakékoliv údaje. Je možné takto spravovat veškeréčinnosti od oblasti marketingu či obchodu až po servis, podporu a plánování, včetně zobrazení manažerských sestav a výsledků.
 6. 6. 6 ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY VYUŽIJtE VÝHoDY SprÁVnÝcH pŘÍlEŽItoStÍ Získání nových zákazníků závisí především na efek- prodejní sestavy a měřitelné cíle vám poskytují aktu- tivním vedení kontaktů a využití správných příležitostí ální informace dostupné po několika kliknutích. ve správném čase. IFS crM podporuje obchodníky procesem postupné kvalifikace, který poskytuje úplný SprÁVA KontAKtŮ A ČInnoStÍ přehled o tom, v jaké fázi obchodního procesu se Spravujte vztahy se zákazníky. Získejte kompletní právě nachází. informace o komunikaci se zákazníky (jméno, pozici, telefonní číslo atd.), detaily z kompletní historie kontaktů, korespondence a jednání se zákazníky. SprÁVA pŘÍlEŽItoStÍ Postupná kvalifikace provádí vaše obchodníky KAtAloG VÝroBKŮ strukturovaným procesem, jenž posunuje obchodní Umožněte svým prodejcům i zákazníkům přístup příležitosti směrem k potenciálním a stávajícím k informacím a charakteristikám vašich výrobků zákazníkům. včetně jejich příslušenství. Vytvářejte přesné zákaz- nické objednávky, díky kterým si budete moci SprÁVA ZÁKAZnÍKŮ dovolit zkracovat dodací lhůty a zvyšovat spokoje- Zvyšte statut stávajících zákazníků tím, že je posu- nost zákazníků. nete výše na vašem žebříčku hodnot. Můžete využít celou historii obchodního případu a porovnat IntEGrAcE A SYncHronIZAcE uzavřené obchody s potřebami konkrétního záka- Získejte veškeré výhody pokročilého systému zníka. Díky tomu můžete rozšířit vaši nabídku automatizace prodeje, který navíc umožňuje a zvýšit tržby. dokonalou interakci s řízením vašeho podniku. Obchodní příležitosti, výhledy, objednávky a další ŘÍZEnÍ proDEJnÍcH procESŮ práce prováděná offline se synchronizuje s každým Zajistěte si přehled o situaci v prodejním procesu, připojením k síti. o probíhajících obchodech i očekávaných výnosech. Jde o informace, které jsou nezbytné pro každodenní IntEGrAcE S E-MAIlEM A KAncElÁŘSKÝM práci vašich prodejců a dlouhodobé strategické SoFtWArEM plánování. Integrujte schůzky, kontakty a úkoly pomocí apli- kací Microsoft Outlook a Lotus Notes. Plánujte VÝKAZnIctVÍ A AnAlÝZA činnosti, vstupujte do úloh dalších uživatelů Získejte průběžné operativní informace o předpoklá- a vytvářejte seznamy prioritních úloh. Využívejte daných výnosech, prognózách, vyčíslení marží, hod- funkci hromadné korespondence Microsoft Word notách stávajících a předpokládaných hodnotách a vytvářejte, připojujte a sledujte dopisy, poznámky nových příležitostí a ještě mnohem více. Podrobné a další dokumenty.
 7. 7. ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY 7ZŮStAŇtE pŘIpoJEnI,AŤ JStE KDEKolIDejte svým obchodním zástupcům možnost pohotově MoBIlnÍ KlIEnta přesně komunikovat bez ohledu na to, kde se právě Mobilní klient IFS umožňuje zaměstnancům podpo-nacházejí. pomocí internetu a vyspělé mobilní technolo- ry průběžně vstupovat do pracovních objednávekgie IFS „on-line when available“ (IFS Dostupnost atd. Podporuje notebooky, kapesní počítače a palmonline) zůstávejte v kontaktu, ať jste kdekoli. pro piloty a také WLAN, GSM, GPRS, Bluetooth a 3G.přístup k informacím a jejich online aktualizaci můžetepoužívat bezdrátové přístupové body či veřejněpřístupný internet např. na letišti.poDporA procESŮ A nÁVAZnoStI prAcoVnÍcHopErAcÍDíky automatické návaznosti pracovních operacíosvobodíte své zaměstnance od časově náročnýchadministrativních úkonů. Pomocí automatickýchprocesů a pravidel návaznosti mohou snadnovytvářet úkoly, které budou navzájem sdílet čipředávat spolupracovníkům.UDÁloStIVýkonný správce událostí vašim zaměstnancůmautomaticky připomíná důležitá data, informace čiprioritní úkoly.VÝKonnÁ SYncHronIZAcESynchronizujte obchodní kontakty (leady),příležitosti (prospekty), objednávky a další práciprováděnou offline s každým připojením k síti.Rychlý, flexibilní a spolehlivý systém synchronizacemůže podporovat stovky vzdálených uživatelůa plnit jedinečné potřeby vaší prodejní sítě.
 8. 8. 8 ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY VYtVoŘtE AKtIVnÍ ZÁKAZnIcKoU poDporU Díky používání aktivní zákaznické podpory IFS crM informace, podpora může posloužit ke komunikaci v celé organizaci můžete efektivně řešit problémy s druhou stranou. zákazníků. Získáte možnost rychle reagovat na jejich potřeby týkající se podpory, servisních smluv, záruk portÁlY poDlE rolÍ a vráceného zboží. Spravujte servisní smlouvy Vy, vaši zákazníci i partneři můžete vstupovat do zákazníků, přesně specifikujte a kontrolujte úroveň požadavků na podporu a jejich řešení a komuniko- služeb a servisní činnosti pro každého z nich. vat o nich. Pro snadné sledování svých požadavků a jejich řešení používají zákazníci portály IFS (B2B), které jsou lehce dostupné prostřednictvím internetu. ZnAloStnÍ DAtABÁZE Řešte běžnou problematiku podpory díky znalostní SlEDoVAtElnoSt A SprÁVA DoKUMEntŮ databázi, která obsahuje informace o nejčastějších Umožněte svým servisním pracovníkům úplnou otázkách a umožňuje vyhledávání. Funkce rychlého sledovatelnost a kontrolu přes internet, intranet a snadného vyhledávání je plně integrovaná. Externí nebo extranet. Přiřazujte požadavky na automatické přístup do znalostní databáze dovolují i stránky interní sledování a připojujte servisní dokumenty FAQ (Frequently Asked Questions - často kladené pro rychlý přístup. Sledujte postup objednávek otázky) na jakékoli webové stránce. výrobků díky propojení prodejních a marketingových dokumentů, výkresů nebo výrobkových katalogů. KAtAloG VÝroBKŮ Úplná integrace s řízením vašeho podniku znamená, SprÁVA SMlUV že zaměstnanci zákaznického servisu vždy přesně Spravujte všechny aspekty servisních smluv od vědí, jaké výrobky si zákazník objednal či zakoupil, úrovně služeb a preventivní údržby po flexibilní čímž se zjednoduší a urychlí proces podpory. fakturaci a ceny. cEntrUM poDporY VÝKAZnIctVÍ A AnAlÝZA Převeďte jakýkoli problém do řešení podpory. Získávejte informace o úrovních zákaznických Měňte přiřazení a komentujte jakýkoli problém, služeb, ziskovosti servisních smluv a plnění dohod- dokud není vyřešen a zákazník či dodavatel není nutých úrovní služeb. Podrobné sestavy a přehledy s řešením podpory spokojen. Pokud jsou pro uspo- vám poskytují aktuální informace dostupné na kojivou reakci na problém zapotřebí podrobnější několik kliknutí.
 9. 9. ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY 9trEFA Do ČErnÉHoDÍKY SprÁVnÝMKAMpAnÍMAby se zvýšil počet příležitostí přivádějících VÝKAZnIctVÍ A AnAlÝZAdlouhodobé zákazníky a navýšily se výnosy, je potřeba Podrobné sestavy a přehledy vám poskytují aktuálníefektivně spravovat mix marketingových nástrojů a mít informace dostupné po několika kliknutích.přehled o tom, které kampaně na zákazníky zabírají Sledujte, spravujte a analyzujte svou adresnoua které nikoli. S IFS crM získáte aktuální informace propagaci, reklamu, výstavy, internetové a emailovéo nákupních zvyklostech vašich zákazníků, a budete kampaně. Zvýšením efektivity získáte zatak moci posílit účinné marketingové kampaně, které vynaložené prostředky více.vám umožní rozšíření či navýšení prodeje stávajícímzákazníkům a získání nových zákazníků. pŘEHlEDY Získejte úplný přehled a kontrolu nad činnostmi, společnostmi a kontaktovanými osobami,ŘÍZEnÍ KAMpAnÍ výsledky atd.Díky plné kontrole nad činnostmi, společnostmia lidmi zapojenými do kampaní vytvoříte platformupro rozvoj a zlepšení vaší budoucí marketingovékomunikace.plAtForMA MArKEtInGoVÉ KoMUnIKAcENavrhujte, realizujte a hodnoťte různétypy kampaní. Spojujte prodejnípříležitosti s kampaněmi, budete tak mocisledovat každou korunu investovanou domarketingu.Integrovaná výkonná funkce výkaznictví v síťovémklientovi umožňuje analýzu příležitostí, ziskovostiprojektů, výnosů od počátku roku a mnohem více.To vše v reálném čase. Díky tomu můžete lépesledovat a řídit obchodní a podnikové výsledky.
 10. 10. 10 ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY KonFIGUroVAtElnÉ UŽIVAtElSKÉ MoŽnoStI V dnešním uspěchaném světě může používání To přináší jedinečné možnosti a přínosy pro kon- nejnovějších technologických poznatků zajistit vaší cové uživatele včetně rozmanitých možností zobra- společnosti mnoho výhod a přínosů. IFS Řízení vztahů zování dat podle potřeb uživatelů a také se zákazníky nabízí nejmodernější mobilní integrovaných výkazových nástrojů pro důležitá a integrační řešení navržená tak, aby vám mohla sledování například průběžného prodeje atp. poskytnout skutečné hodnoty a obchodní přínosy. KoMpAtIBIlItA S AplIKAcEMI MIcroSoFt Tato aplikace je kompatibilní s Microsoft® IntEGrAcE S nÁStroJI FIrEMnÍHo ZÁZEMÍ (Erp) BackOffice® a lze ji spouštět v systémech Microsoft IFS Řízení vztahů se zákazníky jako součást IFS Windows 7, Windows 2008, Windows Vista, Aplikací dokonale propojuje funkce řízení obchod- Windows XP, Windows 2003 a Windows 2000. ních vztahů /CRM s nejdůležitějšími funkcemi Komponenta IFS CRM je dokonale integrovaná řízení podniku. s Microsoft Word, Excel, Outlook a Microsoft Komponentová architektura zároveň umožňuje Exchange Server. připojit IFS Řízení vztahů se zákazníky k jakémukoli nástroji firemního zázemí a spolupracovat s ním. MoBIlnÍ KlIEnt Aplikace podporuje rychle rostoucí skupinu VYŠŠÍ AGIlItA DÍKY IFS crM rozmanitých soudobých prostředků, ať už jde Komponentová architektura v .Net klientovi IFS o notebooky, kapesní počítače nebo komunikační Prodej a marketing, která je základním kamenem technologie, jako je WLAN, GSM, GPRS, IFS CRM, umožňuje organizacím používat stan- Bluetooth a 3G. Při připojení k systému firemního dardní nástroje a kompetence pro přidání zázemí přímo synchronizuje práci provedenou uživatelských vizualizací a funkcí. offline. Kvalitní produktová architektura zajišťuje, že se na tyto upravené pohledy automaticky vztahují všechna bezpečnostní a obchodní pravidla. IFS Řízení vztahů se zákazníky je součástí IFS Aplikací
 11. 11. ŘÍZEnÍ VZtAHŮ SE ZÁKAZnÍKY 11nÁVrAtnoStInVEStIcEfektivní sledování ziskovosti stejně jako kontrola ZlEpŠEnÍ SlUŽEB A SpoKoJEnoStI ZÁKAZnÍKŮrozvoje podniku vyžaduje nutnost pohlížet na celou Pokud vaši prodejci získají přístup ke klíčovýmspolečnost jako na jednu organizaci, ne jako na několik informacím z firemního zázemí, jako jsou údajesamostatných oddělení. Díky kompletnímu crM o zásobách a o výrobě, budou lépe vybavenířešení, které je integrováno s back office, můžete k přijímání rozhodnutí, která mají nejen pozitivnídosáhnout svých cílů s rychlou návratností investic. vliv na firemní výsledky, ale jsou také zaměřena na spokojenost zákazníků.ZEFEKtIVnĚnÍ ADMInIStrAtIVY InForMoVAnÁ roZHoDnUtÍ — rYcHlEJISnižte náklady a poskytujte konzistentní informace Sestavy a přehledy zobrazované na webovýchs odbouráním nadbytečného zadávání dat. Jediná portálech okamžitě prozradí, jak se vaší společnostifiremní paměť používaná pro celou aplikaci daří plnit její strategické cíle. Připomínky vás infor-eliminuje opakované zadávání dat a poskytuje mují o předdefinovaných událostech, což vámaktuální informace, které pomáhají zlepšit zákaz- umožní provádět řízení podle výjimek.nický servis a zvýšit spokojenost zákazníků. „Bez informačního systému by bylo další navyšování výkonů zcela zhoubné a jistě by došlo k regresi, neboť by nebylo možné správně řídit všechny podnikové procesy. Krize naši firmu zasáhla, ale v dobrém slova smyslu. poskytla nám příležitost k tomu, aby- chom se zabývali standardizací a zlepšováním procesů pomocí moderního informačního systému.“ lADISlAV VIKtorA, pŘEDSEDA pŘEDStAVEnStVA SpolEČnoStI IMtrADEX
 12. 12. o .sPoleČNosTi .ifs .A .ifs .APPliCATioNsIFS (OMX STO: IFS), globální dodavatel podnikových aplikací, posky-tuje ERP řešení, která umožňují organizacím rychle reagovat nazměny trhu. Tato řešení umožňují účinněji používat zdroje k dosaženílepší výkonnosti podniku a konkurenční výhody.Společnost IFS byla založena v roce 1983 a má 2 600 zaměstnancůpo celém světě. S IFS Applications™, které jsou nyní v sedmé genera-ci, byla IFS průkopníkem komponentově založeného ERP softwaru.Komponentová architektura poskytuje řešení, která lze snáz imple-mentovat, provozovat a aktualizovat. IFS Applications je k dispoziciv 54 zemích a ve více než 20 jazycích.Má přes 600 000 uživatelů v sedmi klíčových vertikálních sekto-rech: letectví a obraně, automobilovém průmyslu, výrobě, zpracova-telském průmyslu, stavebnictví, řízení služeb, maloobchodu a velko-obchodní distribuci, v technických službách a telekomunikacích. IFSApplications poskytuje rozšířenou funkčnost ERP včetně CRM, SCM,PLM, CPM, správy podnikového majetku a MRO.Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFSCzech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu sezastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době majíobě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťujílokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slo-venském trhu.Pokud máte zájem o další informace, pošlete e-mail nainfo.czech@ifsworld.com, kontaktujte některou z našich regionál-ních kanceláří, nebo navštivte náš web: www.ifsworld.com. AmeriKA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 .888 .437 .4968 ARGENTINA, BRAZÍLIE, KANADA, MEXIKO, SPOJENÉ STÁTY Asie .A .TiCHomoŘÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +65 .63 .33 .33 .00 . AUSTRÁLIE, INDONÉSIE, JAPONSKO, MALAJSIE, NOVÝ ZÉLAND, FILIPÍNY, ČLR, SINGAPUR, THAJSKO eVroPA .A .sTŘedNÍ .Asie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 .227 .031 .280 En4983-1 Production: IFS Corporate Marketing, September 2010. Printing: AB DanagårdLiTHO, Ödeshög, Sweden. ČESKÁ REPUBLIKA, BALKÁNSKÉ ZEMĚ, GRUZIE, MAĎARSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, POLSKO, RUSKO A SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, SLOVENSKO, TURECKO, UKRAJINA sTŘedNÍ .eVroPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 .9131 .77 .340 RAKOUSKO, BELGIE, NĚMECKO, ITÁLIE, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO ZÁPAdNÍ .eVroPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 .1494 .428 .900 FRANCIE, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE BlÍZKÝ .VÝCHod .A .AfriKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +971 .4390 .0888 INDIE, JIŽNÍ AFRIKA, SRÍ LANKA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY sKANdiNÁVie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+46 .13 .460 .4000 DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO fiNsKo .A .PoBAlTÍ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +358 .102 .17 .9300 ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA www.ifsworld.comTENTO DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT PROHLÁŠENÍ O MOŽNÉ BUDOUCÍ FUNKČNOSTI SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮA TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI IFS. TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ O BUDOUCÍ FUNKČNOSTI JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍÚČELY A NESMÍ BÝT VYKLÁDÁNA JAKO ŽÁDNÝ ZÁVAZEK NEBO ZÁRUKA.IFS A NÁZVY PRODUKTŮ IFS JSOU OCHRANNÉZNÁMKY SPOLEČNOSTI IFS. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ A PRODUKTŮ ZMÍNĚNÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝTOCHRANNÝMI ZNÁMKAMI PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ. IFS AB ©2010

×