Biografi imam athba` tabi`in

Muhammad Idris
Muhammad IdrisNurul Falah Pasirmalang em Mts Nurul Falah Pasirmalang
BIOGRAFI
Abdullah Bin Al-Mubarak (118-181 H)
Nama sebenarnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali al-Marwazi lahir
pada tahun 118 H/736 M.
Ayahnya seorang Turki dan ibunya seorang Persia. Ia adalah seorang ahli Hadits yang terkemuka
dan seorang zahid termasyhur.
Abdullah bin Mubarak telah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru, baik yang berada di
Merv maupun di tempat-tempat lainnya, dan ia sangat ahli di dalam berbagai cabang ilmu
pengetahuan, antara lain di dalam gramatika dan kesusastraan.
Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin.
Banyak karya-karyanya mengenai Hadits, salah satu di antaranya dengan tema "Zuhud masih dapat
kita jumpai hingga waktu sekarang ini."
Ia wafat pada tahun 181 H di kota Hit yang terletak di tepi sungai Euphrat.
BIOGRAFI
Wakie' bin al-Jarrah (wafat 197 H)
Nama sebenarnya adalah Abu Sufyan Wakie' bin al Jarrah bin Malikh bin 'Adiy, Ia dilahirkan pada
tahun 127 H, Ia seorang ulama dari tabi'it tabi'in dan seorang hafidh ahli hadist yang besar, Imam dari
ulama ulama Kufah dalam bidang hadist dan lainnya.
Ia menerima hadits dari al-a'Masy Hisyam bin Urwah, Abdullah bin Aun, ats Tsaury, ibnu Uyainah dan
yang lainnya.
Para ulama hadits mengakui ketinggian ilmunya Waki' dalam bidang hadits dan kuat hapalannya.
Ahmad bin Hanbal berkata," Telah diceritakan kepadaku oleh orang yang belum pernah mata anda
melihatnya yang seperlunya, yaitu Wakie' ibn al-Jarrah".
Ahmad berkata pula," Belum pernah saya melihat seorang ulama tentang hal ilmu, hapalan sanad
adalah Wakie', dia menghapal hadist, mendalami fiqih dan ijtihad, dan dia tidak pernah mencela
seseorang".
Ibnu Ma'in berkata," Belum pernah aku melihat orang yang meriwayatkan hadist semata mata karena
Allah selain daripada Wakie'".
Ibnu Amar berkata," Tidak ada di Kufah orang yang lebih alim dari pada Waki' dan lebih hapal, dia
dimasanya sama dengan al-Auza'iy".
Ia wafat pada tahun 197 H.
Disalin dari Biografi Wakie' bin al-Jarrah dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i 11/123, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar
asqalanii 11/144
BIOGRAFI
Abdurahman bin Mahdy (wafat 198 H)
Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id Abdurahman ibn Mahdy bin Hasan bin Abdurahman al-'Ambari
al-Bashry, Ia dilahirkan pada tahun 135 H, Seorang imam hadist yang menjadi peganggan umat di
masanya.
Ia menerima hadits dari Khalid bin Dinar, Malik bin Makhul, Malik bin anas, Sufyan ats Tsaury, Sufyan
bin Uyainah dan dari yang lainnya.
Diantara yang menerima hadist darinya adalah Ibnu Wahab, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ibnu
Madiny, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid al Qasim, Ibn Salam dan lainnya.
Para ulama mengakui ketinggian ilmu beliau dalam hal hadist, Ahmad bin Hanbal berkata," Ibn Mahdi
diciptakann Allah untuk memahami hadits". Ali bin al-Madany berkata," Saya belum pernah melihat
orang Alim dari pada Ibn Mahdy".
Beliau sendiri pernah berkata," Tidak boleh seseorang dikatakan telah menjadi Imam dalam bidang
hadist sehingga orang tersebut mengetahui mana mana hadist hadist shahih dan mengetahui
makhraj makhraj ilmu".
Ia wafat pada tahun 198 H
Disalin dari Biografi Abdurahman bin Mahdy dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i11/304, Tahdzib at Tahdzib Ibn
Hajar asqalanii VI/279
BIOGRAFI
Yahya bin Sa'id Qaththan (wafat 198 H)
Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Farukh at Tamimi al-Bashry al-Qaththan,
seorang ulama dari kalangan Tabi'it Tabi'in ia dilahirkan pada tahun 127 H.
Ia menerima hadits dari Yahya bin Sa'id al-Anshary, Ibnu Juraij, Sa;id bin Arubah, ats Tsaury, Ibnu
Uyainah, Malik, Syu'bah dan lain lainnya.
Diantara murid murinya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madainy, Ishaq bin
Rahawaih, Ibnu Mandie, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dan lain lainnya.
Para ulama sepakat mengatakan bahwa ia ulama besar di bidang hadits, kuat hapalannya, luas
ilmunya serta dikenal dengan orang yang shalih, Hal ini diakui kebanyakan ulama hadits.
Ahmad bin Hambal berkata," Belum pernah aku melihat ulama yang sebanding dengan Yahya dalam
segala kedudukannya".
Ibnu Manjuwaih berkata," Yahya al-Qaththan adalah penghulu ilmu, baik dalam bidang hadist
maupun dalam bidang fiqih, dia yang merintis menulis hadist bagi ulama di Iraq dan ia tekun
membahas tentang perawi perawi hadist yang tsiqah".
Ia wafat pada tahu 198 H
Disalin dari Biografi Yahya al Qaththan dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar
asqalanii
BIOGRAFI
Imam Asy-Syafi'i
Di kampung miskin di kota Ghazzah (orang Barat menyebutnya Gaza ) di bumi Palestina, pada th.
150 H (bertepatan dengan th. 694 M) lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan suami istri yang
berbahagia, Idris bin Abbas Asy-Syafi`ie dengan seorang wanita dari suku Azad. Bayi lelaki
keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie . Demikian nama
lengkapnya sang bayi itu. Namun kebahagiaan keluarga miskin ini dengan kelahiran bayi tersebut
tidaklah berlangsung lama. Karena beberapa saat setelah kelahiran itu, terjadilah peristiwa
menyedihkan, yaitu ayah sang bayi meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Bayi lelaki yang
rupawan itu pun akhirnya hidup sebagai anak yatim.
Sang ibu sangat menyayangi bayinya, sehingga anak yatim Quraisy itu tumbuh sebagai bayi yang
sehat. Maka ketika ia telah berusia dua tahun, dibawalah oleh ibunya ke Makkah untuk tinggal di
tengah keluarga ayahnya di kampung Bani Mutthalib. Karena anak yatim ini, dari sisi nasab ayahnya,
berasal dari keturunan seorang Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam yang bernama
Syafi' bin As-Sa'ib. Dan As-Sa'ib ayahnya Syafi', sempat tertawan dalam perang Badr sebagai
seorang musyrik kemudian As-Sa'ib menebus dirinya dengan uang jaminan untuk mendapatkan
status pembebasan dari tawanan Muslimin. Dan setelah dia dibebaskan, iapun masuk Islam di
tangan Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wasallam .
Maka nasab bayi yatim ini secara lengkap adalah sebagai berikut:
Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin
Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib
bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin
Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie, adalah
saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam
.
Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad shallallahu
`alaihi wa alihi wasallam , bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan
anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib radliyallahu `anhuma inilah bayi
yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-
Syafi`ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad
shallallahu `alaihi wa alihi wasallam .
Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara
kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib, maka Rasulullah
shallallahu `alaihi wa alihi wasallam bersabda:
"Hanyalah kami (yakni Bani Hasyim) dengan mereka (yakni Bani Mutthalib) berasal dari satu nasab.
Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau." (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani
dalam Hilyah nya juz 9 hal. 65 - 66).
Di lingkungan Bani Al-Mutthalib, dia tumbuh menjadi anak lelaki yang penuh vitalitas. Di usia kanak-
kanaknya, dia sibuk dengan latihan memanah sehingga di kalangan teman sebayanya, dia amat jitu
memanah. Bahkan dari sepuluh anak panah yang dilemparkannya, sepuluh yang kena sasaran,
sehingga dia terkenal sebagai anak muda yang ahli memanah.
Demikian terus kesibukannya dalam panah memanah sehingga ada seorang ahli kedokteran medis
waktu itu yang menasehatinya. Dokter itu menyatakan kepadanya: "Bila engkau terus menerus
demikian, maka sangat dikuatirkan akan terkena penyakit luka pada paru-parumu karena engkau
terlalu banyak berdiri di bawah panas terik mata hari." Maka mulailah anak yatim ini mengurangi
kegiatan panah memanah dan mengisi waktu dengan belajar bahasa Arab dan menekuni bait-bait
sya'ir Arab sehingga dalam sekejab, anak muda dari Quraisy ini menjadi tokoh dalam bahasa Arab
dan sya'irnya dalam usia kanak-kanak. Di samping itu dia juga menghafal Al-Qur'an, sehingga pada
usia tujuh tahun telah menghafal di luar kepala Al-Qur'an keseluruhannya.
Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang
mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar
fiqih dari para Ulama' fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu
berkedudukan sebagai mufti Makkah.
Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya
yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.
Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin
Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya
dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqih sebagaimana tersebut
di atas.
Ia pun demi kehausan ilmu, akhirnya berangkat dari Makkah menuju Al-Madinah An Nabawiyah guna
belajar di halaqah Imam Malik bin Anas di sana. Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut
menghapal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha' .
Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi`ie sendiri sangat
terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di
Makkah.
Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal
berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu
dari Hijaz." Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: "Bila datang
Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Beliau juga sangat terkesan
dengan kitab Al-Muwattha' Imam Malik sehingga beliau menyatakan: "Tidak ada kitab yang lebih
bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha' ." Beliau juga menyatakan: "Aku tidak
membaca Al-Muwattha' Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku."
Dari berbagai pernyataan beliau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi
adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga
duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin
Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Atthaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Beliau banyak pula menghafal
ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini
adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab
Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya.
Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi`ie, khususnya di
akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai
periwayatan ilmu.
Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutthalibi Al-Qurasyi telah berusia dua puluh tahun, dia
sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan Ulama' di jamannya dalam berfatwa dan berbagai
ilmu yang berkisar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi beliau tidak mau berpuas diri dengan ilmu
yang dicapainya. Maka beliaupun berangkat menuju negeri Yaman demi menyerap ilmu dari para
Ulama'nya.
Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin,
Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour
ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin
Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan
Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sejak di kota Baghdad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie mulai dikerumuni para muridnya dan
mulai menulis berbagai keterangan agama. Juga beliau mulai membantah beberapa keterangan para
Imam ahli fiqih, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam
. Kitab fiqih dan Ushul Fiqih pun mulai ditulisnya. Popularitas beliau di dunia Islam yang semakin luas
menyebabkan banyak orang semakin kagum dengan ilmunya sehingga orang pun berbondong-
bondong mendatangi majelis ilmu beliau untuk menimba ilmu. Tersebutlah tokoh-tokoh ilmu agama
ini yang mendatangi majelis beliau untuk menimba ilmu padanya seperti Abu Bakr Abdullah bin Az-
Zubair Al-Humaidi (beliau ini adalah salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari), Abu Ubaid Al-Qasim
bin Sallam, Ahmad bin Hanbal (yang kemudian terkenal dengan nama Imam Hanbali), Sulaiman bin
Dawud Al-Hasyimi, Abu Ya'qub Yusuf Al-Buaithi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Harmalah bin
Yahya, Musa bin Abil Jarud Al-Makki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani Al-Makki (pengarang kitab Al-
Haidah ), Husain bin Ali Al-Karabisi (beliau ini sempat di tahdzir oleh Imam Ahmad karena
berpendapat bahwa lafadh orang yang membaca Al-Qur'an adalah makhluq), Ibrahim bin Al-Mundzir
Al-Hizami, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi, dan masih
banyak lagi tokoh-tokoh ilmu yang lainnya. Dari murid-murid beliau di Baghdad, yang paling terkenal
sangat mengagumi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan gelar Imam Hanbali.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dengan sanadnya bersambung kepada Imam Abdullah bin
Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali). Beliau menceritakan: "Aku pernah bertanya kepada ayahku:
<Wahai ayah, siapa sesungguhnya As-Syafi`ie itu, karena aku terus-menerus mendengar ayah
mendoakannya?> Maka ayahku menjawab: <Wahai anakku, sesungguhnya As-Syafi`ie itu adalah
bagaikan matahari untuk dunia ini, dan ia juga sebagai kesejahteraan bagi sekalian manusia. Maka
silakan engkau cari, adakah orang yang seperti beliau dalam dua fungsi ini (yakni fungsi sebagai
matahari dan kesejahteraan) dan adakah pengganti fungsi beliau tersebut?>."
Diriwayatkan pula bahwa Sulaiman bin Al-Asy'ats menyatakan: "Aku melihat bahwa Ahmad bin
Hanbal tidaklah condong kepada seorangpun seperti condongnya kepada As-Syafi`ie." Al-Maimuni
meriwayatkan bahwa Imam Hanbali menyatakan: "Aku tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah
di sepertiga terakhir malam untuk enam orang. Salah satunya ialah untuk As-Syafi`ie."
Diriwayatkan pula oleh Imam Shalih bin Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali): "Pernah ayahku
berjalan di samping keledai yang ditumpangi Imam Syafi`ie untuk bertanya-tanya ilmu kepadanya.
Maka melihat demikian, Yahya bin Ma'ien sahabat ayahku mengirim orang untuk menegur beliau.
Yahya menyatakan kepadanya: <Wahai Aba Abdillah ( kuniah bagi Imam Hanbali), mengapa engkau
ridla untuk berjalan dengan keledainya As-Syafi`ie?>. Maka ayah pun menyatakan kepada Yahya:
<Wahai Aba Zakaria ( kuniah bagi Yahya bin Ma'ien), seandainya engkau berjalan di sisi lain dari
keledai itu, niscaya akan lebih bermanfaat bagimu>."
Di samping Imam Hanbali yang sangat mengaguminya, juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi
dalam Tarikh nya dengan sanadnya dari Abu Tsaur. Dia menceritakan: "Abdurrahman bin Mahdi
pernah menulis surat kepada As-Syafi`ie, dan waktu itu As-Syafi`ie masih muda belia. Dalam surat itu
Abdurrahman meminta kepadanya untuk menuliskan untuknya sebuah kitab yang terdapat padanya
makna-makna Al Qur'an, dan juga mengumpulkan berbagai macam tingkatan hadits, keterangan
tentang kedudukan ijma' (kesepakatan Ulama') sebagai hujjah / dalil, keterangan hukum yang nasikh
(yakni hukum yang menghapus hukum lainnya) dan hukum yang mansukh (yakni hukum yang telah
dihapus oleh hukum yang lainnya), baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka As-
Syafi`ie muda menuliskan untuknya kitab Ar-Risalah dan kemudian dikirimkan kepada Abdurrahman
bin Mahdi.
Begitu membaca kitab Ar-Risalah ini, Abdurrahman menjadi sangat kagum dan sangat senang
kepada As-Syafi`ie sehingga beliau menyatakan: "Setiap aku shalat, aku selalu mendoakan As-
Syafi`ie." Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi`ie akhirnya menjadi kitab rujukan utama bagi para
Ulama' dalam ilmu Ushul Fiqih sampai hari ini. Pujian para Ulama' dan kekaguman mereka bukan
saja datang dari orang-orang yang seangkatan dengan beliau dalam ilmu, akan tetapi datang pula
pujian itu dari para Ulama' yang menjadi guru beliau.
Antara lain ialah Sufyan bin Uyainah, salah seorang guru beliau yang sangat dikaguminya.
Sebaliknya Sufyan pun sangat mengagumi Imam As-Syafi`ie, sampai diceritakan oleh Suwaid bin
Saied sebagai berikut: "Aku pernah duduk di majelis ilmunya Sufyan bin Uyainah.
As-Syafi`ie datang ke majelis itu, masuk sembari mengucapkan salam dan langsung duduk untuk
mendengarkan Sufyan yang sedang menyampaikan ilmu. Waktu itu Sufyan sedang membaca
sebuah hadits yang sangat menyentuh hati. Betapa lembutnya hati beliau saat mendengar hadits itu
menyebabkan As-Syafi`ie mendadak pingsan.
Orang-orang di majelis itu menyangka bahwa As-Syafi`ie meninggal dunia sehingga peristiwa ini
dilaporkan kepada Sufyan: <Wahai Aba Muhammad (kuniah bagi Sufyan bin Uyainah), Muhammad
bin Idris telah meninggal dunia>. Maka Sufyan pun menyatakan: <Bila memang dia meninggal dunia,
maka sungguh telah meninggal orang yang terbaik bagi ummat ini di jamannya>."
Demikian pujian para Ulama' yang sebagiannya kami nukilkan dalam tulisan ini untuk
menggambarkan kepada para pembaca sekalian betapa beliau sangat tinggi kedudukannya di
kalangan para Ulama yang sejaman dengannya. Apalagi tentunya para ulama' yang sesudahnya.
Imam As-Syafi`ie tinggal di Baghdad hanya dua tahun. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan tinggal
di sana sampai beliau wafat pada th. 204 H dan usia beliau ketika wafat 54 th. Beliau telah
meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu ilmu yang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu
Ushul Fiqih. Di samping itu beliau juga menulis kitab Musnad As-Syafi`ie , berupa kumpulan hadits
Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau; dan kitab Al-Um berupa
kumpulan keterangan beliau dalam masalah fiqih. Sebagaimana Al-Um , kumpulan riwayat
keterangan Imam As Syafi`ie dalam fiqih juga disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diberi nama
Ma'rifatul Aatsar was Sunan . Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani membawakan beberapa riwayat
nasehat dan pernyataan Imam As-Syafi`ie dalam berbagai masalah yang menunjukkan pendirian
Imam As-Syafi`ie dalam memahami agama ini. Beberapa riwayat Abu Nu'aim tersebut kami nukilkan
sebagai berikut :
Imam As-Syafi`ie menyatakan: "Bila aku melihat Ahli Hadits, seakan aku melihat seorang dari
Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam ." (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah
nya juz 9 hal. 109)
Ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan beliau kepada para Ahli Hadits.
Imam As-Syafi`ie menyatakan: "Sungguh seandainya seseorang itu ditimpa dengan berbagai amalan
yang dilarang oleh Allah selain dosa syirik, lebih baik baginya daripada dia mempelajari ilmu kalam."
(HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. 111)
Beliau menyatakan juga: "Seandainya manusia itu mengerti bahaya yang ada dalam Ilmu Kalam dan
hawa nafsu, niscaya dia akan lari daripadanya seperti dia lari dari macan."
Ini menunjukkan betapa anti patinya beliau terhadap Ilmu Kalam, suatu ilmu yang membahas perkara
Tauhid dengan metode pembahasan ilmu filsafat.
Diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman bahwa dia menyatakan: Aku mendengar As-Syafi`ie berkata:
"Barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir." ((HR. Abu
Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. 113)
Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani bahwa Al-Imam As-Syafi`ie telah mengkafirkan
seorang tokoh ahli Ilmu Kalam yang terkenal dengan nama Hafs Al-Fardi, karena dia menyatakan di
hadapan beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Demikian tegas Imam As-Syafi`ie dalam menilai
mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan memang para Ulama' Ahlis Sunnah wal
Jama'ah telah sepakat untuk mengkafirkan siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk.
Al-Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan pula dengan sanadnya dari Al-Buwaithie yang menyatakan:
"Aku bertanya kepada As-Syafi`ie: <Bolehkah aku shalat di belakang imam yang Rafidli?> Maka
beliau pun menjawabnya: <Jangan engkau shalat di belakang imam yang Rafidli, ataupun Qadari
ataupun Murji'ie>. Akupun bertanya lagi kepada beliau: <Terangkan kepadaku tentang siapakah
masing-masing dari mereka itu?> Maka beliau pun menjawab: <Barang siapa yang mengatakan
bahwa iman itu hanya perkataan lisan dan hati belaka, maka dia itu adalah murji'ie; barangsiapa yang
mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu bukan Imamnya Muslimin, maka dia itu adalah rafidli.
Barangsiapa yang mengatakan bahwa kehendak berbuat itu sepenuhnya dari dirinya (yakni tidak
meyakini bahwa kehendak berbuat itu diciptakan oleh Allah ), maka dia itu adalah qadari>."
Demikian Imam As-Syafi`i mengajarkan sikap terhadap Ahlil Bid'ah seperti yang disebutkan
contohnya dalam pernyataan beliau, yaitu orang-orang yang mengikuti aliran Rafidlah yang di
Indonesia sering dinamakan Syi'ah. Aliran Syiah terkenal dengan sikap kebencian mereka kepada
para Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam , khususnya Abu Bakar dan Umar. Di
samping Rafidlah, masih ada aliran bid'ah lainnya seperti Qadariyah yaitu aliran pemahaman yang
menolak beriman kepada rukun iman yang keenam (yaitu keimanan kepada adanya taqdir Allah
Ta`ala). Juga aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu hanya keyakinan yang ada di hati dan
amalan itu tidak termasuk dari iman. Murji'ah juga menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah
dengan perbuatan ketaatan kepada Allah dan tidak pula berkurang dengan kemaksiatan kepada
Allah. Semua ini adalah pemikiran sesat, yang menjadi alasan bagi Imam As-Syafi`ie untuk melarang
orang shalat di belakang imam yang berpandangan dengan salah satu dari pemikiran-pemikiran
sesat ini.
Imam As-Syafi`ie juga amat keras menganjurkan ummat Islam untuk jangan ber taqlid (yakni
mengikut dengan membabi buta) kepada seseorang pun sehingga meninggalkan Al-Qur'an dan As-
Sunnah ketika pendapat orang yang diikutinya itu menyelisihi pendapat keduanya.
Hal ini dinyatakan oleh beliau dalam beberapa pesan sebagai berikut:
Al-Hafidh Abu Nu`aim Al-Asfahani meriwayatkan dalam Hilyah nya dengan sanad yang shahih
riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, katanya: "Ayahku telah menceritakan kepadaku bahwa
Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie berkata: <Wahai Aba Abdillah (yakni Ahmad bin Hanbal), engkau
lebih mengetahui hadits-hadits shahih dari kami. Maka bila ada hadits yang shahih, beritahukanlah
kepadaku sehingga aku akan bermadzhab dengannya. Sama saja bagiku, apakah perawinya itu
orang Kufah, ataukah orang Basrah, ataukah orang Syam>."
Demikianlah para Ulama' bersikap tawadlu' sebagai kepribadian utama mereka. Sehingga tidak
menjadi masalah bagi mereka bila guru mengambil manfaat dari muridnya dan muridnya yang diambil
manfaat oleh gurunya tidak pula kemudian menjadi congkak dengannya. Tetap saja sang murid
mengakui dan mengambil manfaat dari gurunya, meskipun sang guru mengakui di depan umum
tentang ketinggian ilmu si murid. Guru-guru utama Imam Asy Syafi`ie, Imam Malik dan Imam Sufyan
bin Uyainah, dengan terang-terangan mengakui keutamaan ilmu As-Syafi`ie. Bahkan Imam Sufyan
bin Uyainah banyak bertanya kepada Imam Asy-Syafi`ie saat Imam Syafi'ie ada di majelisnya.
Padahal Imam Asy-Syafi`ie duduk di majelis itu sebagai salah satu murid beliau, dan bersama para
hadirin yang lainnya, mereka selalu mengerumuni Imam Sufyan untuk menimba ilmu daripadanya.
Tetapi meskipun demikian, Imam Syafi`ie tidak terpengaruh oleh sanjungan gurunya. Beliau tetap
mendatangi majelis gurunya dan memuliakannya. Di samping itu, hal yang amat penting pula dari
pernyataan Imam Asy-Syafi`ie kepada Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di atas, menunjukkan
kepada kita betapa kuatnya semangat beliau dalam merujuk kepada hadits shahih untuk menjadi
pegangan dalam bermadzhab, dari manapun hadits shahih itu berasal.
Imam Asy-Syafi`ie menyatakan pula: "Semua hadits yang dari Nabi shallallahu `alaihi wa alihi
wasallam maka itu adalah sebagai omonganku. Walaupun kalian tidak mendengarnya dariku."
Demikian beliau memberikan patokan kepada para murid beliau, bahwa hadits shahih itu adalah dalil
yang sah bagi segala pendapat dalam agama ini. Maka pendapat dari siapapun bila menyelisihi
hadits yang shahih, tentu tidak akan bisa menggugurkan hadits shahih itu. Bahkan sebaliknya,
pendapat yang demikianlah yang harus digugurkan dengan adanya hadits shahih yang
menyelisihinya.
P e n u t u p :
Masih banyak mutiara hikmah yang ingin kami tuangkan dalam tulisan ini dari peri hidup Imam Asy-
Syafi`ie. Namun dalam kesempatan ini, rasanya tidak cukup halaman yang tersedia untuk memuat
segala kemilau mutiara hikmah peri hidup beliau itu. Bahkan telah ditulis oleh para Imam-Imam Ahlus
Sunnah wal Jamaah kitab-kitab tebal yang berisi untaian mutiara hikmah peri hidup Imam besar ini.
Seperti Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Manaqibus Syafi`ie , juga Ar-Razi menulis kitab dengan
judul yang sama. Kemudian Ibnu Abi Hatim menulis kitab berjudul Aadaabus Syaafi'ie . Dan masih
banyak lagi yang lainnya. Itu semua menunjukkan kepada kita, betapa agungnya Imam besar ini di
mata para Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Semoga Allah Ta`ala menggabungkan kita di barisan
mereka di hari kiamat nanti. Amin ya Mujibas sa'ilin .
Sumber: http://alghuroba.org/
Daftar Pustaka:
1. Tarikh Baghdad , Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid 2 hal. 58 - 59, Darul Fikr - Beirut Libanon, tanpa tahun.
2. Hilyatul Aw liya' Wathabaqatul Asfiya' , Abu Nu'aim Al-Ashfahani, jilid 9 hal 65 - 66. Juga hal. 67, Darul Fikr, Beirut -
Libanon, et. 1416 H / 1996 M. Lihat pula Tahdzibul Kamal jilid 24 hal. 358 - 360. Al-Hafidh Al-Mutqin Jamaluddin Abul
Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, diterbitkan oleh Mu'assatur Risalah, cet. Pertama th. 1413 H / 1992 M.
3. Tarikh Baghdad , Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid 2 hal. 60.
4. Ibid, hal. 63.
5. Hilyatul Aw liya' , Al-Hafidh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, jilid 9 hal 70, Darul Fikr Beirut Libanon, cet.
Th. 1416 H / 1996 M.
6. Siar A'lamin Nubala' , Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 6 - 7,
Mu'assasatur Risalah, cetakan ke 11 th. 1417 H / 1996 M.
7. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal , Al-Hafidh Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, jilid 24 hal. 271.
8. Siar A'lamin Nubala' , Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 18. Juga Abu Nu'aim Al-Asfahani meriw ayatkannya dalam Hilyatul
Auliya' juz 9 hal. 95.
9. Hilyatul Auliya' , Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 9 hal 109 - 113.
10. Siar A'lamin Nubala' , Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 31.
11. Hilyatul Auliya' , Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 9 hal. 170.
12. Demikian diriw ayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib nya dan Ibnu Asakir dalam Tarikh nya dan dinukil oleh Adz-
Dzahabi dalam Siar A'lamin Nubala' jilid 10 hal. 17.
13. Diriw ayatkan dalam Aadaabus Syafi`ie dan Al-Bidayah . Adz-Dzahabi menukilkan riw ayat ini dalam Siar A'lamin
Nubala' jilid 10 hal. 35.
Ulama Ahlus Sunnah dari Zaman ke Zaman - Kompilasi Ulang dari
www.ahlulhadiits.wordpress.com Online melalui www.alquran-sunnah.com

Recomendados

Biografi imam syafi`i por
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
512 visualizações6 slides
Imam syafi'i por
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'iTaufik Hidayat
1.2K visualizações4 slides
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali por
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliAbdul Fauzan
4K visualizações12 slides
Biografi para tabi`in por
Biografi para tabi`inBiografi para tabi`in
Biografi para tabi`inMuhammad Idris
6.4K visualizações19 slides
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali por
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambaliBiografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambaliAbdul Fauzan
3.2K visualizações20 slides
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I por
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IKEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IBiyah Djauhar
4.3K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

4 mazhab por
4 mazhab4 mazhab
4 mazhabAlfin_Habibib
6.8K visualizações18 slides
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam por
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islamkarina_auliaa
7.3K visualizações19 slides
Musnad imam hambali por
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambaliuyab artsa
1.8K visualizações12 slides
Biografi sahabat golongan al abadillah por
Biografi sahabat golongan al abadillahBiografi sahabat golongan al abadillah
Biografi sahabat golongan al abadillahMuhammad Idris
1.9K visualizações20 slides
Ijtihad ibnu qayiim por
Ijtihad ibnu qayiimIjtihad ibnu qayiim
Ijtihad ibnu qayiimKhoirul Hadi
456 visualizações10 slides
Imam Syafie dan Imam Hanbali por
Imam Syafie dan Imam HanbaliImam Syafie dan Imam Hanbali
Imam Syafie dan Imam HanbaliNATASHYA AYUNIE
3.5K visualizações23 slides

Mais procurados(18)

4 mazhab por Alfin_Habibib
4 mazhab4 mazhab
4 mazhab
Alfin_Habibib6.8K visualizações
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam por karina_auliaa
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
karina_auliaa7.3K visualizações
Musnad imam hambali por uyab artsa
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambali
uyab artsa1.8K visualizações
Biografi sahabat golongan al abadillah por Muhammad Idris
Biografi sahabat golongan al abadillahBiografi sahabat golongan al abadillah
Biografi sahabat golongan al abadillah
Muhammad Idris1.9K visualizações
Ijtihad ibnu qayiim por Khoirul Hadi
Ijtihad ibnu qayiimIjtihad ibnu qayiim
Ijtihad ibnu qayiim
Khoirul Hadi456 visualizações
Imam Syafie dan Imam Hanbali por NATASHYA AYUNIE
Imam Syafie dan Imam HanbaliImam Syafie dan Imam Hanbali
Imam Syafie dan Imam Hanbali
NATASHYA AYUNIE3.5K visualizações
Muwattha' qw por Sida El Nurya
Muwattha' qwMuwattha' qw
Muwattha' qw
Sida El Nurya489 visualizações
Kajian ketokohan imam al shafi’i r por taufiq14
Kajian ketokohan imam al shafi’i rKajian ketokohan imam al shafi’i r
Kajian ketokohan imam al shafi’i r
taufiq14568 visualizações
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis" por Kaminorsabir Kamin
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis""Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
Kaminorsabir Kamin2.3K visualizações
imam syafie por MH BS
imam syafieimam syafie
imam syafie
MH BS882 visualizações
Siapakah syeikh abdul qodir por Aji Barata
Siapakah syeikh abdul qodirSiapakah syeikh abdul qodir
Siapakah syeikh abdul qodir
Aji Barata577 visualizações
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah por Qhaiyum Shah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Qhaiyum Shah62.9K visualizações
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat por Noor Aziah Mamat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman SahabatSejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Quran zaman Sahabat
Noor Aziah Mamat41.8K visualizações
Metode pendokumentasian al quran por Azham Abd Razak
Metode pendokumentasian al quranMetode pendokumentasian al quran
Metode pendokumentasian al quran
Azham Abd Razak2.7K visualizações

Similar a Biografi imam athba` tabi`in

Biografi imam syafi`i por
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
1.9K visualizações6 slides
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx por
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxInezAuliana
91 visualizações13 slides
Presentasi (1).pptx por
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxJoni172593
7 visualizações13 slides
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx por
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxSaskiaKhairaFaisal
5 visualizações10 slides
Biografi Ulama Hadist.pptx por
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptxSaskiaKhairaFaisal
36 visualizações10 slides
Biografi syu'bah bin al-Halaj por
Biografi syu'bah bin al-HalajBiografi syu'bah bin al-Halaj
Biografi syu'bah bin al-HalajKiwSukrawCenel
51 visualizações12 slides

Similar a Biografi imam athba` tabi`in(20)

Biografi imam syafi`i por Muhammad Idris
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`i
Muhammad Idris1.9K visualizações
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx por InezAuliana
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
InezAuliana91 visualizações
Presentasi (1).pptx por Joni172593
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptx
Joni1725937 visualizações
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
SaskiaKhairaFaisal5 visualizações
Biografi Ulama Hadist.pptx por SaskiaKhairaFaisal
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptx
SaskiaKhairaFaisal36 visualizações
Biografi syu'bah bin al-Halaj por KiwSukrawCenel
Biografi syu'bah bin al-HalajBiografi syu'bah bin al-Halaj
Biografi syu'bah bin al-Halaj
KiwSukrawCenel51 visualizações
Buku fiqih 5 mazhab por husayn12
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhab
husayn123.9K visualizações
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie por wmkfirdaus
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
wmkfirdaus1.7K visualizações
Biografi umar bin abd azizi por Muhammad Idris
Biografi umar bin abd aziziBiografi umar bin abd azizi
Biografi umar bin abd azizi
Muhammad Idris288 visualizações
Ppt kondifikasi hadist por qoida malik
Ppt kondifikasi hadist Ppt kondifikasi hadist
Ppt kondifikasi hadist
qoida malik3.8K visualizações
Sirah nabawiyah al hafizh abdul ghoni por NorliyatiMohdAmin
Sirah nabawiyah al hafizh abdul ghoniSirah nabawiyah al hafizh abdul ghoni
Sirah nabawiyah al hafizh abdul ghoni
NorliyatiMohdAmin60 visualizações
Kenali Rasulullah s.a.w. por Shaikh Mahdzar
Kenali Rasulullah s.a.w.Kenali Rasulullah s.a.w.
Kenali Rasulullah s.a.w.
Shaikh Mahdzar3.8K visualizações
akidah Ath thahawi por Lina Wy
akidah Ath thahawiakidah Ath thahawi
akidah Ath thahawi
Lina Wy384 visualizações
Biografi imam al baghawi por Sidqi Maulana
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
Sidqi Maulana875 visualizações
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah por NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid2551 visualizações
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah por NurWahid25
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
NurWahid25143 visualizações
DUKA PADANG KARBALA por Muntazhar Muhammad
DUKA PADANG KARBALADUKA PADANG KARBALA
DUKA PADANG KARBALA
Muntazhar Muhammad1.9K visualizações
DUKA PADANG KARBALA por super68my
DUKA PADANG KARBALADUKA PADANG KARBALA
DUKA PADANG KARBALA
super68my5.3K visualizações
Kritik sanad por Abdul Muiz
Kritik sanadKritik sanad
Kritik sanad
Abdul Muiz91 visualizações

Mais de Muhammad Idris

العلم والعقل por
العلم والعقلالعلم والعقل
العلم والعقلMuhammad Idris
950 visualizações12 slides
الثمار 101 نبت por
الثمار 101 نبتالثمار 101 نبت
الثمار 101 نبتMuhammad Idris
1.6K visualizações14 slides
الجرب القذرة por
الجرب القذرةالجرب القذرة
الجرب القذرةMuhammad Idris
494 visualizações215 slides
Tolong menolong-sesama-muslim por
Tolong menolong-sesama-muslimTolong menolong-sesama-muslim
Tolong menolong-sesama-muslimMuhammad Idris
2.4K visualizações9 slides
Tajassus por
TajassusTajassus
TajassusMuhammad Idris
1.1K visualizações10 slides
Tahlilan dalam-perspektif-islam por
Tahlilan dalam-perspektif-islamTahlilan dalam-perspektif-islam
Tahlilan dalam-perspektif-islamMuhammad Idris
1.7K visualizações16 slides

Mais de Muhammad Idris(20)

العلم والعقل por Muhammad Idris
العلم والعقلالعلم والعقل
العلم والعقل
Muhammad Idris950 visualizações
الثمار 101 نبت por Muhammad Idris
الثمار 101 نبتالثمار 101 نبت
الثمار 101 نبت
Muhammad Idris1.6K visualizações
الجرب القذرة por Muhammad Idris
الجرب القذرةالجرب القذرة
الجرب القذرة
Muhammad Idris494 visualizações
Tolong menolong-sesama-muslim por Muhammad Idris
Tolong menolong-sesama-muslimTolong menolong-sesama-muslim
Tolong menolong-sesama-muslim
Muhammad Idris2.4K visualizações
Tajassus por Muhammad Idris
TajassusTajassus
Tajassus
Muhammad Idris1.1K visualizações
Tahlilan dalam-perspektif-islam por Muhammad Idris
Tahlilan dalam-perspektif-islamTahlilan dalam-perspektif-islam
Tahlilan dalam-perspektif-islam
Muhammad Idris1.7K visualizações
Prospek dan-tantangan-ekonomi-islam por Muhammad Idris
Prospek dan-tantangan-ekonomi-islamProspek dan-tantangan-ekonomi-islam
Prospek dan-tantangan-ekonomi-islam
Muhammad Idris1.6K visualizações
Mewujudkan kesiapan-menghadapi-tantangan por Muhammad Idris
Mewujudkan kesiapan-menghadapi-tantanganMewujudkan kesiapan-menghadapi-tantangan
Mewujudkan kesiapan-menghadapi-tantangan
Muhammad Idris366 visualizações
Makalah hs-akar-permasalahan-solusi-tegaknya-bendera-syaithan-perdukunan por Muhammad Idris
Makalah hs-akar-permasalahan-solusi-tegaknya-bendera-syaithan-perdukunanMakalah hs-akar-permasalahan-solusi-tegaknya-bendera-syaithan-perdukunan
Makalah hs-akar-permasalahan-solusi-tegaknya-bendera-syaithan-perdukunan
Muhammad Idris392 visualizações
Makalah akar permasalahan solusi tegaknyan bendera syaithan dan perdukunan por Muhammad Idris
Makalah akar permasalahan solusi tegaknyan bendera syaithan dan perdukunanMakalah akar permasalahan solusi tegaknyan bendera syaithan dan perdukunan
Makalah akar permasalahan solusi tegaknyan bendera syaithan dan perdukunan
Muhammad Idris502 visualizações
Makalah pelatihan-brc-ruqyah-syariyyah-edited por Muhammad Idris
Makalah pelatihan-brc-ruqyah-syariyyah-editedMakalah pelatihan-brc-ruqyah-syariyyah-edited
Makalah pelatihan-brc-ruqyah-syariyyah-edited
Muhammad Idris915 visualizações
أطعمة مفيدة لصحة_العظام por Muhammad Idris
أطعمة مفيدة لصحة_العظامأطعمة مفيدة لصحة_العظام
أطعمة مفيدة لصحة_العظام
Muhammad Idris1.1K visualizações
Pengaruh kemampuan berbahasa asing terhadap prestasi siswa (arab-inggris) por Muhammad Idris
Pengaruh kemampuan berbahasa asing terhadap prestasi siswa (arab-inggris)Pengaruh kemampuan berbahasa asing terhadap prestasi siswa (arab-inggris)
Pengaruh kemampuan berbahasa asing terhadap prestasi siswa (arab-inggris)
Muhammad Idris6.8K visualizações
Pembelajaran bahasa asing_2 por Muhammad Idris
Pembelajaran bahasa asing_2Pembelajaran bahasa asing_2
Pembelajaran bahasa asing_2
Muhammad Idris522 visualizações
Pembelajaran bahasa asing1 por Muhammad Idris
Pembelajaran bahasa asing1Pembelajaran bahasa asing1
Pembelajaran bahasa asing1
Muhammad Idris481 visualizações
Pedoman penulisan karya ilmiah por Muhammad Idris
Pedoman penulisan karya ilmiahPedoman penulisan karya ilmiah
Pedoman penulisan karya ilmiah
Muhammad Idris942 visualizações
Gawda por Muhammad Idris
GawdaGawda
Gawda
Muhammad Idris574 visualizações
Bahan pelatihan karya_tulis_ilmiah por Muhammad Idris
Bahan pelatihan karya_tulis_ilmiahBahan pelatihan karya_tulis_ilmiah
Bahan pelatihan karya_tulis_ilmiah
Muhammad Idris254 visualizações
Biografi imam athba` tabi`in por Muhammad Idris
Biografi imam athba` tabi`inBiografi imam athba` tabi`in
Biografi imam athba` tabi`in
Muhammad Idris397 visualizações
Biografi muhammad bin ala hanafiyah por Muhammad Idris
Biografi muhammad bin ala hanafiyah Biografi muhammad bin ala hanafiyah
Biografi muhammad bin ala hanafiyah
Muhammad Idris324 visualizações

Biografi imam athba` tabi`in

  • 1. BIOGRAFI Abdullah Bin Al-Mubarak (118-181 H) Nama sebenarnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali al-Marwazi lahir pada tahun 118 H/736 M. Ayahnya seorang Turki dan ibunya seorang Persia. Ia adalah seorang ahli Hadits yang terkemuka dan seorang zahid termasyhur. Abdullah bin Mubarak telah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru, baik yang berada di Merv maupun di tempat-tempat lainnya, dan ia sangat ahli di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain di dalam gramatika dan kesusastraan. Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Banyak karya-karyanya mengenai Hadits, salah satu di antaranya dengan tema "Zuhud masih dapat kita jumpai hingga waktu sekarang ini." Ia wafat pada tahun 181 H di kota Hit yang terletak di tepi sungai Euphrat. BIOGRAFI Wakie' bin al-Jarrah (wafat 197 H) Nama sebenarnya adalah Abu Sufyan Wakie' bin al Jarrah bin Malikh bin 'Adiy, Ia dilahirkan pada tahun 127 H, Ia seorang ulama dari tabi'it tabi'in dan seorang hafidh ahli hadist yang besar, Imam dari ulama ulama Kufah dalam bidang hadist dan lainnya. Ia menerima hadits dari al-a'Masy Hisyam bin Urwah, Abdullah bin Aun, ats Tsaury, ibnu Uyainah dan yang lainnya. Para ulama hadits mengakui ketinggian ilmunya Waki' dalam bidang hadits dan kuat hapalannya. Ahmad bin Hanbal berkata," Telah diceritakan kepadaku oleh orang yang belum pernah mata anda melihatnya yang seperlunya, yaitu Wakie' ibn al-Jarrah". Ahmad berkata pula," Belum pernah saya melihat seorang ulama tentang hal ilmu, hapalan sanad adalah Wakie', dia menghapal hadist, mendalami fiqih dan ijtihad, dan dia tidak pernah mencela seseorang". Ibnu Ma'in berkata," Belum pernah aku melihat orang yang meriwayatkan hadist semata mata karena Allah selain daripada Wakie'". Ibnu Amar berkata," Tidak ada di Kufah orang yang lebih alim dari pada Waki' dan lebih hapal, dia dimasanya sama dengan al-Auza'iy". Ia wafat pada tahun 197 H.
  • 2. Disalin dari Biografi Wakie' bin al-Jarrah dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i 11/123, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalanii 11/144 BIOGRAFI Abdurahman bin Mahdy (wafat 198 H) Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id Abdurahman ibn Mahdy bin Hasan bin Abdurahman al-'Ambari al-Bashry, Ia dilahirkan pada tahun 135 H, Seorang imam hadist yang menjadi peganggan umat di masanya. Ia menerima hadits dari Khalid bin Dinar, Malik bin Makhul, Malik bin anas, Sufyan ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah dan dari yang lainnya. Diantara yang menerima hadist darinya adalah Ibnu Wahab, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ibnu Madiny, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid al Qasim, Ibn Salam dan lainnya. Para ulama mengakui ketinggian ilmu beliau dalam hal hadist, Ahmad bin Hanbal berkata," Ibn Mahdi diciptakann Allah untuk memahami hadits". Ali bin al-Madany berkata," Saya belum pernah melihat orang Alim dari pada Ibn Mahdy". Beliau sendiri pernah berkata," Tidak boleh seseorang dikatakan telah menjadi Imam dalam bidang hadist sehingga orang tersebut mengetahui mana mana hadist hadist shahih dan mengetahui makhraj makhraj ilmu". Ia wafat pada tahun 198 H Disalin dari Biografi Abdurahman bin Mahdy dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i11/304, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalanii VI/279 BIOGRAFI Yahya bin Sa'id Qaththan (wafat 198 H) Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Farukh at Tamimi al-Bashry al-Qaththan, seorang ulama dari kalangan Tabi'it Tabi'in ia dilahirkan pada tahun 127 H. Ia menerima hadits dari Yahya bin Sa'id al-Anshary, Ibnu Juraij, Sa;id bin Arubah, ats Tsaury, Ibnu Uyainah, Malik, Syu'bah dan lain lainnya. Diantara murid murinya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madainy, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mandie, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dan lain lainnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa ia ulama besar di bidang hadits, kuat hapalannya, luas ilmunya serta dikenal dengan orang yang shalih, Hal ini diakui kebanyakan ulama hadits.
  • 3. Ahmad bin Hambal berkata," Belum pernah aku melihat ulama yang sebanding dengan Yahya dalam segala kedudukannya". Ibnu Manjuwaih berkata," Yahya al-Qaththan adalah penghulu ilmu, baik dalam bidang hadist maupun dalam bidang fiqih, dia yang merintis menulis hadist bagi ulama di Iraq dan ia tekun membahas tentang perawi perawi hadist yang tsiqah". Ia wafat pada tahu 198 H Disalin dari Biografi Yahya al Qaththan dalam dalam Tahdzibul Asma an Naw aw i, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalanii BIOGRAFI Imam Asy-Syafi'i Di kampung miskin di kota Ghazzah (orang Barat menyebutnya Gaza ) di bumi Palestina, pada th. 150 H (bertepatan dengan th. 694 M) lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan suami istri yang berbahagia, Idris bin Abbas Asy-Syafi`ie dengan seorang wanita dari suku Azad. Bayi lelaki keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie . Demikian nama lengkapnya sang bayi itu. Namun kebahagiaan keluarga miskin ini dengan kelahiran bayi tersebut tidaklah berlangsung lama. Karena beberapa saat setelah kelahiran itu, terjadilah peristiwa menyedihkan, yaitu ayah sang bayi meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Bayi lelaki yang rupawan itu pun akhirnya hidup sebagai anak yatim. Sang ibu sangat menyayangi bayinya, sehingga anak yatim Quraisy itu tumbuh sebagai bayi yang sehat. Maka ketika ia telah berusia dua tahun, dibawalah oleh ibunya ke Makkah untuk tinggal di tengah keluarga ayahnya di kampung Bani Mutthalib. Karena anak yatim ini, dari sisi nasab ayahnya, berasal dari keturunan seorang Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam yang bernama Syafi' bin As-Sa'ib. Dan As-Sa'ib ayahnya Syafi', sempat tertawan dalam perang Badr sebagai seorang musyrik kemudian As-Sa'ib menebus dirinya dengan uang jaminan untuk mendapatkan status pembebasan dari tawanan Muslimin. Dan setelah dia dibebaskan, iapun masuk Islam di tangan Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wasallam . Maka nasab bayi yatim ini secara lengkap adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam . Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam , bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib radliyallahu `anhuma inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy- Syafi`ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam .
  • 4. Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib, maka Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Hanyalah kami (yakni Bani Hasyim) dengan mereka (yakni Bani Mutthalib) berasal dari satu nasab. Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau." (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyah nya juz 9 hal. 65 - 66). Di lingkungan Bani Al-Mutthalib, dia tumbuh menjadi anak lelaki yang penuh vitalitas. Di usia kanak- kanaknya, dia sibuk dengan latihan memanah sehingga di kalangan teman sebayanya, dia amat jitu memanah. Bahkan dari sepuluh anak panah yang dilemparkannya, sepuluh yang kena sasaran, sehingga dia terkenal sebagai anak muda yang ahli memanah. Demikian terus kesibukannya dalam panah memanah sehingga ada seorang ahli kedokteran medis waktu itu yang menasehatinya. Dokter itu menyatakan kepadanya: "Bila engkau terus menerus demikian, maka sangat dikuatirkan akan terkena penyakit luka pada paru-parumu karena engkau terlalu banyak berdiri di bawah panas terik mata hari." Maka mulailah anak yatim ini mengurangi kegiatan panah memanah dan mengisi waktu dengan belajar bahasa Arab dan menekuni bait-bait sya'ir Arab sehingga dalam sekejab, anak muda dari Quraisy ini menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya dalam usia kanak-kanak. Di samping itu dia juga menghafal Al-Qur'an, sehingga pada usia tujuh tahun telah menghafal di luar kepala Al-Qur'an keseluruhannya. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama' fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqih sebagaimana tersebut di atas. Ia pun demi kehausan ilmu, akhirnya berangkat dari Makkah menuju Al-Madinah An Nabawiyah guna belajar di halaqah Imam Malik bin Anas di sana. Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghapal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha' . Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi`ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: "Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha' Imam Malik sehingga beliau menyatakan: "Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha' ." Beliau juga menyatakan: "Aku tidak membaca Al-Muwattha' Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku." Dari berbagai pernyataan beliau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Atthaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Beliau banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi`ie, khususnya di
  • 5. akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutthalibi Al-Qurasyi telah berusia dua puluh tahun, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan Ulama' di jamannya dalam berfatwa dan berbagai ilmu yang berkisar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi beliau tidak mau berpuas diri dengan ilmu yang dicapainya. Maka beliaupun berangkat menuju negeri Yaman demi menyerap ilmu dari para Ulama'nya. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Sejak di kota Baghdad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie mulai dikerumuni para muridnya dan mulai menulis berbagai keterangan agama. Juga beliau mulai membantah beberapa keterangan para Imam ahli fiqih, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam . Kitab fiqih dan Ushul Fiqih pun mulai ditulisnya. Popularitas beliau di dunia Islam yang semakin luas menyebabkan banyak orang semakin kagum dengan ilmunya sehingga orang pun berbondong- bondong mendatangi majelis ilmu beliau untuk menimba ilmu. Tersebutlah tokoh-tokoh ilmu agama ini yang mendatangi majelis beliau untuk menimba ilmu padanya seperti Abu Bakr Abdullah bin Az- Zubair Al-Humaidi (beliau ini adalah salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari), Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Ahmad bin Hanbal (yang kemudian terkenal dengan nama Imam Hanbali), Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Ya'qub Yusuf Al-Buaithi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Harmalah bin Yahya, Musa bin Abil Jarud Al-Makki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani Al-Makki (pengarang kitab Al- Haidah ), Husain bin Ali Al-Karabisi (beliau ini sempat di tahdzir oleh Imam Ahmad karena berpendapat bahwa lafadh orang yang membaca Al-Qur'an adalah makhluq), Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmu yang lainnya. Dari murid-murid beliau di Baghdad, yang paling terkenal sangat mengagumi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan gelar Imam Hanbali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dengan sanadnya bersambung kepada Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali). Beliau menceritakan: "Aku pernah bertanya kepada ayahku: <Wahai ayah, siapa sesungguhnya As-Syafi`ie itu, karena aku terus-menerus mendengar ayah mendoakannya?> Maka ayahku menjawab: <Wahai anakku, sesungguhnya As-Syafi`ie itu adalah bagaikan matahari untuk dunia ini, dan ia juga sebagai kesejahteraan bagi sekalian manusia. Maka silakan engkau cari, adakah orang yang seperti beliau dalam dua fungsi ini (yakni fungsi sebagai matahari dan kesejahteraan) dan adakah pengganti fungsi beliau tersebut?>." Diriwayatkan pula bahwa Sulaiman bin Al-Asy'ats menyatakan: "Aku melihat bahwa Ahmad bin Hanbal tidaklah condong kepada seorangpun seperti condongnya kepada As-Syafi`ie." Al-Maimuni meriwayatkan bahwa Imam Hanbali menyatakan: "Aku tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah di sepertiga terakhir malam untuk enam orang. Salah satunya ialah untuk As-Syafi`ie." Diriwayatkan pula oleh Imam Shalih bin Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali): "Pernah ayahku berjalan di samping keledai yang ditumpangi Imam Syafi`ie untuk bertanya-tanya ilmu kepadanya. Maka melihat demikian, Yahya bin Ma'ien sahabat ayahku mengirim orang untuk menegur beliau. Yahya menyatakan kepadanya: <Wahai Aba Abdillah ( kuniah bagi Imam Hanbali), mengapa engkau ridla untuk berjalan dengan keledainya As-Syafi`ie?>. Maka ayah pun menyatakan kepada Yahya: <Wahai Aba Zakaria ( kuniah bagi Yahya bin Ma'ien), seandainya engkau berjalan di sisi lain dari keledai itu, niscaya akan lebih bermanfaat bagimu>." Di samping Imam Hanbali yang sangat mengaguminya, juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh nya dengan sanadnya dari Abu Tsaur. Dia menceritakan: "Abdurrahman bin Mahdi pernah menulis surat kepada As-Syafi`ie, dan waktu itu As-Syafi`ie masih muda belia. Dalam surat itu Abdurrahman meminta kepadanya untuk menuliskan untuknya sebuah kitab yang terdapat padanya makna-makna Al Qur'an, dan juga mengumpulkan berbagai macam tingkatan hadits, keterangan tentang kedudukan ijma' (kesepakatan Ulama') sebagai hujjah / dalil, keterangan hukum yang nasikh (yakni hukum yang menghapus hukum lainnya) dan hukum yang mansukh (yakni hukum yang telah
  • 6. dihapus oleh hukum yang lainnya), baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka As- Syafi`ie muda menuliskan untuknya kitab Ar-Risalah dan kemudian dikirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Begitu membaca kitab Ar-Risalah ini, Abdurrahman menjadi sangat kagum dan sangat senang kepada As-Syafi`ie sehingga beliau menyatakan: "Setiap aku shalat, aku selalu mendoakan As- Syafi`ie." Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi`ie akhirnya menjadi kitab rujukan utama bagi para Ulama' dalam ilmu Ushul Fiqih sampai hari ini. Pujian para Ulama' dan kekaguman mereka bukan saja datang dari orang-orang yang seangkatan dengan beliau dalam ilmu, akan tetapi datang pula pujian itu dari para Ulama' yang menjadi guru beliau. Antara lain ialah Sufyan bin Uyainah, salah seorang guru beliau yang sangat dikaguminya. Sebaliknya Sufyan pun sangat mengagumi Imam As-Syafi`ie, sampai diceritakan oleh Suwaid bin Saied sebagai berikut: "Aku pernah duduk di majelis ilmunya Sufyan bin Uyainah. As-Syafi`ie datang ke majelis itu, masuk sembari mengucapkan salam dan langsung duduk untuk mendengarkan Sufyan yang sedang menyampaikan ilmu. Waktu itu Sufyan sedang membaca sebuah hadits yang sangat menyentuh hati. Betapa lembutnya hati beliau saat mendengar hadits itu menyebabkan As-Syafi`ie mendadak pingsan. Orang-orang di majelis itu menyangka bahwa As-Syafi`ie meninggal dunia sehingga peristiwa ini dilaporkan kepada Sufyan: <Wahai Aba Muhammad (kuniah bagi Sufyan bin Uyainah), Muhammad bin Idris telah meninggal dunia>. Maka Sufyan pun menyatakan: <Bila memang dia meninggal dunia, maka sungguh telah meninggal orang yang terbaik bagi ummat ini di jamannya>." Demikian pujian para Ulama' yang sebagiannya kami nukilkan dalam tulisan ini untuk menggambarkan kepada para pembaca sekalian betapa beliau sangat tinggi kedudukannya di kalangan para Ulama yang sejaman dengannya. Apalagi tentunya para ulama' yang sesudahnya. Imam As-Syafi`ie tinggal di Baghdad hanya dua tahun. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan tinggal di sana sampai beliau wafat pada th. 204 H dan usia beliau ketika wafat 54 th. Beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu ilmu yang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu Ushul Fiqih. Di samping itu beliau juga menulis kitab Musnad As-Syafi`ie , berupa kumpulan hadits Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau; dan kitab Al-Um berupa kumpulan keterangan beliau dalam masalah fiqih. Sebagaimana Al-Um , kumpulan riwayat keterangan Imam As Syafi`ie dalam fiqih juga disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diberi nama Ma'rifatul Aatsar was Sunan . Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani membawakan beberapa riwayat nasehat dan pernyataan Imam As-Syafi`ie dalam berbagai masalah yang menunjukkan pendirian Imam As-Syafi`ie dalam memahami agama ini. Beberapa riwayat Abu Nu'aim tersebut kami nukilkan sebagai berikut : Imam As-Syafi`ie menyatakan: "Bila aku melihat Ahli Hadits, seakan aku melihat seorang dari Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam ." (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. 109) Ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan beliau kepada para Ahli Hadits. Imam As-Syafi`ie menyatakan: "Sungguh seandainya seseorang itu ditimpa dengan berbagai amalan yang dilarang oleh Allah selain dosa syirik, lebih baik baginya daripada dia mempelajari ilmu kalam." (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. 111) Beliau menyatakan juga: "Seandainya manusia itu mengerti bahaya yang ada dalam Ilmu Kalam dan hawa nafsu, niscaya dia akan lari daripadanya seperti dia lari dari macan." Ini menunjukkan betapa anti patinya beliau terhadap Ilmu Kalam, suatu ilmu yang membahas perkara Tauhid dengan metode pembahasan ilmu filsafat. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman bahwa dia menyatakan: Aku mendengar As-Syafi`ie berkata: "Barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir." ((HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. 113)
  • 7. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani bahwa Al-Imam As-Syafi`ie telah mengkafirkan seorang tokoh ahli Ilmu Kalam yang terkenal dengan nama Hafs Al-Fardi, karena dia menyatakan di hadapan beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Demikian tegas Imam As-Syafi`ie dalam menilai mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan memang para Ulama' Ahlis Sunnah wal Jama'ah telah sepakat untuk mengkafirkan siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan pula dengan sanadnya dari Al-Buwaithie yang menyatakan: "Aku bertanya kepada As-Syafi`ie: <Bolehkah aku shalat di belakang imam yang Rafidli?> Maka beliau pun menjawabnya: <Jangan engkau shalat di belakang imam yang Rafidli, ataupun Qadari ataupun Murji'ie>. Akupun bertanya lagi kepada beliau: <Terangkan kepadaku tentang siapakah masing-masing dari mereka itu?> Maka beliau pun menjawab: <Barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya perkataan lisan dan hati belaka, maka dia itu adalah murji'ie; barangsiapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu bukan Imamnya Muslimin, maka dia itu adalah rafidli. Barangsiapa yang mengatakan bahwa kehendak berbuat itu sepenuhnya dari dirinya (yakni tidak meyakini bahwa kehendak berbuat itu diciptakan oleh Allah ), maka dia itu adalah qadari>." Demikian Imam As-Syafi`i mengajarkan sikap terhadap Ahlil Bid'ah seperti yang disebutkan contohnya dalam pernyataan beliau, yaitu orang-orang yang mengikuti aliran Rafidlah yang di Indonesia sering dinamakan Syi'ah. Aliran Syiah terkenal dengan sikap kebencian mereka kepada para Shahabat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam , khususnya Abu Bakar dan Umar. Di samping Rafidlah, masih ada aliran bid'ah lainnya seperti Qadariyah yaitu aliran pemahaman yang menolak beriman kepada rukun iman yang keenam (yaitu keimanan kepada adanya taqdir Allah Ta`ala). Juga aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu hanya keyakinan yang ada di hati dan amalan itu tidak termasuk dari iman. Murji'ah juga menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah dengan perbuatan ketaatan kepada Allah dan tidak pula berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Semua ini adalah pemikiran sesat, yang menjadi alasan bagi Imam As-Syafi`ie untuk melarang orang shalat di belakang imam yang berpandangan dengan salah satu dari pemikiran-pemikiran sesat ini. Imam As-Syafi`ie juga amat keras menganjurkan ummat Islam untuk jangan ber taqlid (yakni mengikut dengan membabi buta) kepada seseorang pun sehingga meninggalkan Al-Qur'an dan As- Sunnah ketika pendapat orang yang diikutinya itu menyelisihi pendapat keduanya. Hal ini dinyatakan oleh beliau dalam beberapa pesan sebagai berikut: Al-Hafidh Abu Nu`aim Al-Asfahani meriwayatkan dalam Hilyah nya dengan sanad yang shahih riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, katanya: "Ayahku telah menceritakan kepadaku bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie berkata: <Wahai Aba Abdillah (yakni Ahmad bin Hanbal), engkau lebih mengetahui hadits-hadits shahih dari kami. Maka bila ada hadits yang shahih, beritahukanlah kepadaku sehingga aku akan bermadzhab dengannya. Sama saja bagiku, apakah perawinya itu orang Kufah, ataukah orang Basrah, ataukah orang Syam>." Demikianlah para Ulama' bersikap tawadlu' sebagai kepribadian utama mereka. Sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka bila guru mengambil manfaat dari muridnya dan muridnya yang diambil manfaat oleh gurunya tidak pula kemudian menjadi congkak dengannya. Tetap saja sang murid mengakui dan mengambil manfaat dari gurunya, meskipun sang guru mengakui di depan umum tentang ketinggian ilmu si murid. Guru-guru utama Imam Asy Syafi`ie, Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, dengan terang-terangan mengakui keutamaan ilmu As-Syafi`ie. Bahkan Imam Sufyan bin Uyainah banyak bertanya kepada Imam Asy-Syafi`ie saat Imam Syafi'ie ada di majelisnya. Padahal Imam Asy-Syafi`ie duduk di majelis itu sebagai salah satu murid beliau, dan bersama para hadirin yang lainnya, mereka selalu mengerumuni Imam Sufyan untuk menimba ilmu daripadanya. Tetapi meskipun demikian, Imam Syafi`ie tidak terpengaruh oleh sanjungan gurunya. Beliau tetap mendatangi majelis gurunya dan memuliakannya. Di samping itu, hal yang amat penting pula dari pernyataan Imam Asy-Syafi`ie kepada Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di atas, menunjukkan kepada kita betapa kuatnya semangat beliau dalam merujuk kepada hadits shahih untuk menjadi pegangan dalam bermadzhab, dari manapun hadits shahih itu berasal. Imam Asy-Syafi`ie menyatakan pula: "Semua hadits yang dari Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam maka itu adalah sebagai omonganku. Walaupun kalian tidak mendengarnya dariku." Demikian beliau memberikan patokan kepada para murid beliau, bahwa hadits shahih itu adalah dalil
  • 8. yang sah bagi segala pendapat dalam agama ini. Maka pendapat dari siapapun bila menyelisihi hadits yang shahih, tentu tidak akan bisa menggugurkan hadits shahih itu. Bahkan sebaliknya, pendapat yang demikianlah yang harus digugurkan dengan adanya hadits shahih yang menyelisihinya. P e n u t u p : Masih banyak mutiara hikmah yang ingin kami tuangkan dalam tulisan ini dari peri hidup Imam Asy- Syafi`ie. Namun dalam kesempatan ini, rasanya tidak cukup halaman yang tersedia untuk memuat segala kemilau mutiara hikmah peri hidup beliau itu. Bahkan telah ditulis oleh para Imam-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kitab-kitab tebal yang berisi untaian mutiara hikmah peri hidup Imam besar ini. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Manaqibus Syafi`ie , juga Ar-Razi menulis kitab dengan judul yang sama. Kemudian Ibnu Abi Hatim menulis kitab berjudul Aadaabus Syaafi'ie . Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semua menunjukkan kepada kita, betapa agungnya Imam besar ini di mata para Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Semoga Allah Ta`ala menggabungkan kita di barisan mereka di hari kiamat nanti. Amin ya Mujibas sa'ilin . Sumber: http://alghuroba.org/ Daftar Pustaka: 1. Tarikh Baghdad , Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid 2 hal. 58 - 59, Darul Fikr - Beirut Libanon, tanpa tahun. 2. Hilyatul Aw liya' Wathabaqatul Asfiya' , Abu Nu'aim Al-Ashfahani, jilid 9 hal 65 - 66. Juga hal. 67, Darul Fikr, Beirut - Libanon, et. 1416 H / 1996 M. Lihat pula Tahdzibul Kamal jilid 24 hal. 358 - 360. Al-Hafidh Al-Mutqin Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, diterbitkan oleh Mu'assatur Risalah, cet. Pertama th. 1413 H / 1992 M. 3. Tarikh Baghdad , Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid 2 hal. 60. 4. Ibid, hal. 63. 5. Hilyatul Aw liya' , Al-Hafidh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, jilid 9 hal 70, Darul Fikr Beirut Libanon, cet. Th. 1416 H / 1996 M. 6. Siar A'lamin Nubala' , Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 6 - 7, Mu'assasatur Risalah, cetakan ke 11 th. 1417 H / 1996 M. 7. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal , Al-Hafidh Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, jilid 24 hal. 271. 8. Siar A'lamin Nubala' , Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 18. Juga Abu Nu'aim Al-Asfahani meriw ayatkannya dalam Hilyatul Auliya' juz 9 hal. 95. 9. Hilyatul Auliya' , Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 9 hal 109 - 113. 10. Siar A'lamin Nubala' , Adz-Dzahabi, jilid 10 hal. 31. 11. Hilyatul Auliya' , Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfahani, jilid 9 hal. 170. 12. Demikian diriw ayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib nya dan Ibnu Asakir dalam Tarikh nya dan dinukil oleh Adz- Dzahabi dalam Siar A'lamin Nubala' jilid 10 hal. 17. 13. Diriw ayatkan dalam Aadaabus Syafi`ie dan Al-Bidayah . Adz-Dzahabi menukilkan riw ayat ini dalam Siar A'lamin Nubala' jilid 10 hal. 35. Ulama Ahlus Sunnah dari Zaman ke Zaman - Kompilasi Ulang dari www.ahlulhadiits.wordpress.com Online melalui www.alquran-sunnah.com