Eseimen 3109

Pensil Dan Pemadam
Pensil Dan PemadamPensil Dan Pemadam
Isi Kandungan
Bil Perkara Muka
Surat
1 Biodata guru pelatih i
2 Borang kolaborasi ii
3 Surat akuan kerja kursus iii
4 Abstrak iv
5 Penghargaan v
6 Pengenalan vi
7 1.0 Aplikasi E- learning dalam pembelajaran di sekolah
1.1 Jenis-Jenis Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer
1.2 Pembelajaran Berbantukan Komputer(Pbk)
1.3 Kelebihan - Kelebihan Multimedia Berbanding Media Pengajaran
Yang Lain
1.4 Animasi Di Dalam Pendidikan
1.5 Multimedia Dalam Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dan
Pembelajaran
1.6 Peranan Multimedia Dalam Pengurusan Sekolah Dan Bilik Darjah
1 - 18
8 2.0 Rancangan pengajaran dan pembelajaran menggunakan
kaedah e-learning
19 - 25
9 3.0 Refleksi kursus EDU 3109 26
10 4.0 Bibiliografi/ Rujukan 27
11 5.0 Lampiran 28
Abstrak
Kerja kursus ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman guru
pelatih terhadap e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran semasa di sekolah,
menyediakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran harian yang lengkap
dan mereflek diri agar menyediakan diri dengan perubahan dalam bidang
pendidikan.
Pemilihan Computer Based Learning untuk kerja kursus saya ini dilakukan bertujuan
untuk memberi kefahaman yang lebih terhadap cara-cara untuk mengaplikasikan
kemahiran ini dalam menyediakan rancangan pengajaran harian. Pelaksanaan kerja
kursus ini khusus untuk melihat penguasaan guru pelatih yang bakal bergelar guru
untuk mengaplikasikan kemahiran dalam e-learning semasa di dalam kelas.
Melalui kerja kursus ini saya telah mencari sumber maklumat yang berkaitan guru
dan cabaran semasa untuk penulisan kerja kursus. Setiap penulisan akan disertakan
dengan sumber rujukan yang boleh dipercayai. Adalah diharapkan agar kerja kursus
yang telah dibuat ini akan dapat membantu saya atau sesiapa saja yang berminat
mahu meningkatkan tahap penguasaan dalam kemahiran komputer mereka dalam
e-learning. Saya juga amat berharap agar dapat menguasai perubahan yang berlaku
dalam bidang perguruan dan menjalani setiap peringkat perubahan dalam
pengajaran dan pembelajaran menggunakan e-learning dengan betul dan berkesan .
Penghargaan
Assalamualaikum saya ucapkan sebagai pembuka kata dalam kerja kursus Guru
Dan Cabaran Semasa EDU 3109 saya. Saya bersyukur kerana mendapat tugasan
ini kerana banyak perkara yang boleh saya pelajari seperti cabaran semasa bidang
perguruan, e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran serta masalah yang
dihadapi di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan semasa bergelar seorang
guru. Saya juga tahu bagaimana pihak pentadbiran menguruskan sesuatu tugasan
untuk menghadapi cabaran semasa dalam bidang pendidikan.
Saya ingin mengucapkan pengahargaan terima kasih saya kepada pensyarah
yang bnyak membantu saya iaitu Dr Hilmi Ahmad Bin Shaghir. Beliau bnyak
membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada ibubapa saya yang bnyak memberikan dorongan kepada saya
untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Mereka juga memberi beberapa
maklumat tentang e-learning dan peranan persatuan ibubapa dan guru (PIBG).
Sekain itu, saya juga ingin mngucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang
banyak menolong saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya Mohamad Nur B
Mohamad yang merupakan ketua opsyen yang memberitahu langkah untuk
membuat kerja kursus ini dan juga Noranis Lyana Bte Zambery yang sentiasa
memberikan maklumat semasa jika ada perubahan dalam soalan tugasan kerja
kursus ini.
Syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya
menyiapkan tugasan yang diberikan ini.
Wassalam.
Mohd Aidil Bin Othman
( GURU PELATIH IPGM KTHO )
PISMP SEMESTER 8
RBT/ PJ / BM
AMBILAN JANUARI 2010
Pengenalan
E-pembelajaran mempunyai pelbagai tafsiran yang boleh merangkumi sebarang
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital elektronik
seperti komputer, internet, cakera padat dan sebagainya. E-pembelajaran ditakrifkan
sebagai pendekatan pembelajaran di mana pendidikan, latihan dan maklumat yang
berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui internet khususnya
web, atau dari cakera keras, CD ROM, storan mudah alih berkeupayaan tinggi atau
melalui sistem jaringan.
E-pembelajaran boleh dirumuskan sebagai pengaplikasian internet untuk tujuan
penyampaian pembelajaran, kemahiran dan pengetahuan dalam pendekatan holistik
yang tidak terhad kepada sebarang kursus, teknologi dan infrastuktur.E-learning
atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illionis di
Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer
(computer-assisted instruction) dan komputer pertama diberi nama PLATO
(Programmed Logic for Automated Teaching Operations). Sejak saat itu,
perkembangan e-learning berkembang sejajar dengan perkembangan dan kemajuan
teknologi semasa.
Perkembangan ‘e-Pembelajaran’ di Malaysia telah bermula dalam skala besar pada
awal tahun 90’an. Situasi ini sebenarnya agak ketinggalan berbanding dinegara-
negara lain khasnya di Eropah, U.S dan juga di negara Jepun. Pada masa tersebut ,
“e-Pembelajaran” banyak terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang
kebanyakannya hanya ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang
mempunyai usahasama dengan universiti luar Negara. Jika dibandingkan dengan
Negara yang maju, ‘e-Pembelajaran’ di negara kita sudah jauh ketinggalan. Sebagai
contohnya “e-Pembelajaran” di negara Singapura sudah berkembang dalam bentuk
idea membangun secara ‘on line repository’ yang mana ia telah membantu industri
pendidikan di negara tersebut untuk membentuk kursus-kursus ‘e-pembelajaran’
yang baru atau ‘new learning parts’ yang memungkinkan kerja-kerja pengeditan
secara segera dan on-line.
Dengan disokong oleh kecanggihan sistem rangkaian seperti Internet dan Intranet
serta teknologi digital, konsep e-learning seperti web portal, dan on-line jarak jauh
seharusnya dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Adalah
diharapkan dengan adanya konsep e-learning ini, mutu pendidikan negara akan
meningkat dan juga produktiviti bagi sesebuah organisasi akan bertambah baik
menerusi latihan dalaman seperti IBM Corporation.
Cikgu.Net (disebut Cikgu dot Net) merupakan portal pendidikan yang pertama sekali
dilancarkan dinegara kita pada bulan Mac 2000. Dengan isi kandungan yang
berbahasa Melayu, ia berjaya menarik ribuan pengguna yang mendaftar dengannya,
dianggarkan sekurang-kurangnya lebih 120 ribu pengunjung telah pun melawat
portal tersebut. Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraannya,
kesesuaiannya dengan iklim pendidikan tempatan serta aktiviti kokurikulum dapat
diselaraskan.
Bermula dengan penggunaan papan hitam tradisional disekolah, kemudian beralih
kepapan putih, kemudian kealat bantuan mengajar seperti OHP dan seterusnya
yang terkini pembelajaran secara on-line ataupun dalam bahasa ITnya dewasa kini
e-learning. E-learning yang seakan-akan mitos 10 tahun dulu kini menjadi keperluan
semenjak web mendominasi Internet.
Di Malaysia, e-learning masih lagi 'baru' kehadirannya jika dibandingkan dengan
negara-negara Barat khasnya di US dimana setengah sekolah telah menjadikan
ianya sebagai satu kaedah asas pembelajaran bagi menggantikan teknik-teknik
pembelajaran tradisional.
Secara tidak langsung visi negara dalam usaha menambahkan kadar celik IT sedikit
sebanyak akan berjaya dalam tempoh terdekat ini. Kaedah e-learning ini seharusnya
diperkenalkan secara lebih meluas bermula dari peringkat sekolah rendah bagi
memupuk pelajar khasnya kanak-kanak mencintai ilmu pengetahuan disamping
merangsang minat mereka untuk belajar.
1.0 Aplikasi E- learning dalam pembelajaran di sekolah
Pengajaran berbantukan komputer boleh dilihat sebagai satu alternatif ke arah
melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, kritis dan berwawasan selaras dengan
hasrat kerajaan yang ingin mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana ia
menjadi asas kepada Pembentukan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Pengajaran
berbantukan komputer boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh,
guru boleh menggunakan teknologi ICT melalui laman web pembelajaran untuk
mengadakan latih tubi di dalam kelas. Setiap pelajar dikehendaki menjawab soalan
latih tubi di laman web dan kemudian guru dan pelajar akan membincangkan
jawapannya di dalam kelas. Sebagai contoh, laman web yang disediakan oleh
Kementerian Pelajaran iaitu, http://spp.moe.edu.my mengandungi pelbagai nota dan
latih tubi yang amat berguna buat guru dan pelajar.
Guru memainkan peranan yang penting di dalam penyebaran penggunaan komputer
kepada para pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain menarik
minat pelajar tehadap P&P di dalam kelas. Pengajaran berbantukan
komputer.Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) adalah
salah satu proses yang dapat membantu menjayakan dasar pembelajaran
berpusatkan pelajar. Perancangan yang teliti diperlukan dalam menghasilkan
perisian pembelajaran yang sesuai dan berkesan dengan teknologi komputer dan
multimedia. Gabungan audio, video, animasi dan interaksi pengarahan bagi
persembahan multimedia dapat member peluang kepada pelajar menggunakan dan
berinteraksi dengan bahan pembelajaran melalui teknologi.
Komputer ialah teknologi masa kini yang begitu cepat berkembang. Pelbagai jenis
maklumat dapat diperoleh melalui satu klik sahaja. Pelajar hari ini lahir dalam dunia
berteknologi tinggi. Oleh hal yang demikian, komputer tidak dapat dipisahkan
daripada dunia mereka. Pada masa depan, teknologi komputer akan menjadi lebih
canggih dan menakjubkan memandangkan kemajuan pesat teknologi ini pada hari
ini.
Pada pendapat saya, penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan
bukanlah sesuatu yang baru dan negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus
pembangunan yang berasaskan komputer ini.Dalam konteks pendidikan, ia bukan
hanya mampu untuk membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi ia
juga berpotensi sebagai alat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
di dalam kelas.
Komputer juga dapat membantu menyelesaikan masalah guru dalam pengajaran.
Ciri-ciri komputer yang lebih mesra, tidak jemu, tidak sakit hati dan sabar semasa
membuat dan menggunakan program menjadikan ia sesuai untuk pelajar terutama
bagi pelajar-pelajar yang kurang cerdas. Ini jelas sekali dalam strategi latih tubi di
mana beberapa percubaan perlu dilakukan oleh pelajar.
Menurut KPM ( 1997 ), aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum di
sekolah sebagai satu daya usaha untuk menyemai dan memupuk minat serta sikap
yang positif pelajar terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan
diubahdaripada sesuatu yang berdasarkan kepada memori kepada yang
berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dengan menggunakan teknologi terkini.
Kebiasaanya pelajar akan mudah tertarik dengan pengajaran yang menggunakan
komputer untuk sesuatu subjek. Pelajar akan mudah memahami dan minat dengan
penggunaan teknologi masa kini. Penggunaan komputer dalam pengajaran juga
merupakan salah satu kaedah yang dapat membantu guru untuk menyampaikan
pengajaran di dalam kelas dengan berkesan di samping dapat menarik perhatian
pelajar untuk menumpukan tentang apa yang di sampaikan.
Terdapat beberapa perkara penting yang oleh para pendidik berhubung dengan
penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Komputer
hanya akan bertindak sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran.
Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya
penggunaan komputer dapat dilaksanakan dengan berkesan. Komputer tidak akan
mengubah peranan guru. Sebaliknya, guru akan sentiasa berusaha untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka khususnya dalam bidang IT.
Penggunaan komputer dapat mengurangkan bebantugas guru dan pelajar
disamping setiap kerja dalam dilakukan dengan kemas teratur dan sistematik.
Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam pengajaran berbantukan komputer.
Menurut Yakop (1985) kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer
ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang mempunyai kebolehan
dan potensi yang berbeza. Pelajar-pelajar yang cerdas boleh belajar dan
menyelesaikan latihan dengan secepat mungkin mengikut tahap pemahaman
mereka. Pelajar yang lemah pula dapat mempelajari topik yang sukar dengan
berulang-ulang kali sehingga mereka faham. Ini dapat memotivasikan pelajar yang
lemah untuk meningkatkan prestasi mereka.
Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam
proses pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya pelajar yang
berada pada tahap pencapaian akademik rendah. Ini kerana pelajar-pelajar di tahap
pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi
medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks,
muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang
boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Ini sejajar dengan
peribahasa Cina yang berbunyi,”saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, saya akan
saya ingat, dan apabila saya lakukan saya akan faham.” (Hizamnuddin Awang 1997
dalam Fazilah 1998).
Selain itu, teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi
guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran.
Winston Churcil menyatakan empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan
minda. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya, pendekatan
pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran
penyelidikan, mengumpul maklumat, menganalisis data ke arah menggalakkan
kreativiti dan motivasi pelajar. Pendekatan pengajaran secara tradisional secara
sogokan nota-nota seharusnya dikikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan
membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat.
Manfaat pengajaran berbantukan komputer ialah ianya lebih terancang dan
bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran. Selain itu pengajaran melalui
berbantukan komputer berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid
terhadap pelajaran serta memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua
murid yang pelbagai keupayaan. Tambahan lagi pengajaran berbantukan komputer
dapat meningkatkan motivasi murid dan membolehkan pembelajaran bersendiri
(individualise learning). Pengajaran berbantukan komputer membolehkan murid
mengakses maklumat yang sukar diperolehi dan mengumpul maklumat yang
perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. Justeru itu, pengajaran
berbantukan komputer dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan dan mencabar serta membolehkan murid mencuba atau melaksana
eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan
cara biasa. Proses pengajaran dan pembelajaran ini juga meningkat daya kreativiti
dan imaginasi murid serta memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan
dengan bimbingan yang minimum dan meningkat kemahiran.
Sebenarnya pembelajaran berbantukan komputer ini sangat penting kerana kita
mahu pelajar lebih aktif dan rasa tidak bosan untuk belajar tetapi kadang-kadang
rasa pelik bila kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan sepenuhnya
kerana kekangan-kekangan pentadbiran itu sendiri..bayangkan peralatan ada di
dalam kelas tetapi tidak dapat digunakan kerana wiring tak boleh pakai...dan tidak
ada tindakan susulan oleh pihak sekolah..susah..benda beli mahal2 tapi buat
macam tiada nilai..yang paling kasihan pelajar..kerana hak mereka tidak dihargai.
Pengajaran berbantukan komputer di mana pelajar akan berinteraksi dengan
komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru, sama ada
dalam bentuk nota, tutorial, latihan dan juga simulasi. Penggunaan komputer dalam
bidang pengajaran dan pembelajran biasanya mengandungi kemahiran, permainan
dan simulasi, analisis statistik dan mendapatkan maklumat. Pengajaran berbantukan
komputer ini boleh dilaksanakan dalam bebrapa keadah seperti tutorial, latih tubi dan
latihan. Dengan penggunaan pengajaran berbantukan komputer dalam proses P&P
dapat menjimatkan masa, pemaparan maklumat lebih menarik, pemupukan budaya
berfikir dan agen motivasi.
Setiap gabungan anmasi, bunyi, warna dan teks mesti berfungsi untuk
mengukuhkan maklumat yang hendak disampaikan. Contoh Frame 2 di atas
mengalihkan perhatian pengguna dari maklumat yang hendak dipersembahkan
kerana di situ terdapat beberapa arahan yang berbeza dalam satu skrin untuk diikuti
pelajar. Kesannya ia akan membahagikan perhatian pelajar, bukan menumpukan
perhatian. Mengikut prinsip kognitif, tumpuan perhatian adalah penting untuk
mengelakkan kehilangan maklumat.
Penggunaan teks yang bergaris atau digelapkan boleh digunakan mengikut
keperluan untuk memandu perhatian pelajar ke bahagian penting maklumat. Teknik-
teknik tertentu perlu digunakan untuk membantu dan menyokong tumpuan pelajar
semasa proses pembelajaran berlaku. Menurut Newby, Stepich, Lehman dan Russel
(2000) teknik-teknik lain adalah seperti mengemukakan soalan yang berfokus,
menekankan (highlight) maklumat penting, membuat analogi, menggunakan kata
kunci (mnemonics) serta menggunakan konsep imej.3. Sumber Sokongan
MemoriSumber sokongan memori ini memberikan bantuan yang diperlukan kepada
pengguna untuk memahami sesuatu masalah tatapi ia bukanlah fokus arahan.
Contohnya butang Bantuan yang akan disediakan nanti bukanlah untuk memberi
jawapan tetapi untuk membantu pelajar mencari jawapan atau menyelesaikan
masalah yang diberi.
Oleh kerana mengikut prinsip kognitif bahawa kefahaman pelajar dipengaruhi oleh
pembelajaran yang bermakna, adalah penting bantuan disediakan apabila memori
pelajar tidak dapat mengaitkan sesuatu maklumat yang dikehendaki dengan maksud
yang membawa makna kepadanya. Menurut Clark (1998) sokongan memori adalah
penting untuk pengguna baru untuk memberi keyakinan dan keselesaan kepada
mereka Oleh itu, butang Bantuan hendaklah sentiasa kelihatan dalam setiap skrin
nanti.Walaubagaimanapun, butang bantuan tersebut, navigasi dan hypertext atau
hypermedia yang akan memberikan maklumat tentang sesuatu dengan lebih lanjut
perlu diberi perhatian supaya kehadirannya nanti tidak bercanggah dengan tujuan ia
diletakkan di skrin, iaitu untuk membantu memori pelajar memproses maklumat
baru.
Seiring dengan pendapat ahli behaviouris, latihan yang berulangkali penting dalam
aspek pembelajaran. Bagi teori behaviouris, latihan berulang akan membawa
kepada tingkahlaku yang diingina. Bagi ahli kognitif, latihan yang berulang pula akan
membantu memori memproses maklumat untuk ingatan jangka panjang. Latihan
yang berulang juga akan mengurangkan kehilangan maklumat dari berlaku. Latihan
yang diberikan menurut Clark lagi, bukan berdasarkan kepada bilangan skrin tetapi
kepada saiz maklumat yang hendak disampaikan supaya ia tidak terlalu banyak
sebelum kefahaman pelajar mula diuji.
1.1 Jenis-Jenis Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer
Dalam mengkategorikan jenis-jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan
komputer, kita perlu melihat kepada fungsi dan objektif pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer serta kaedah penyampaian yang digunakan.
Dalam bahagian ini,kita akan membincangkan tentang enam jenis pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer iaitu:
Latih tubi adalah jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer yang
dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia
dilaksanakan secara kendiri. Dalam latih tubi, pelajar di berikan beberapa soalan
dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. Alessi &
Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan soalan-soalan yang sesuai
digunakan dalam latih tubi. Berikut adalah caranya: Pilihan secara rawak di mana
soalan dipilih dari senarai soalan-soalan secara rawak.
 Tersusun di mana soalan di susun mengikut suatu susunan yang
ditentukan terlebih dahulu.
 Teknik flashcard di mana selepas pelajar menjawab satu senarai soalan,
soalan-soalan yang dijawab dengan salah di susun semula dan di berikan
semula kepada pelajar. Proses ini berterusan sehingga pelajar menjawab
ke semua soalan dengan betul.
Ramai berpendapat bahawa latih tubi tidak menggunakan sepenuhnya
kemampuan komputer. Sebenarnya, ia mempunyai kelebihan tersendiri seperti:
 PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian
kursus mengikut kesesuaian.
 Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan
melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian
seterusnya.
 Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi
dan memberi maklum balas.
Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih
tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau
kemahiran yang baru.Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian
yang sama tajuknya tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam
sebuah kelas yang sama. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi
kepadapelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan, memberikan perisian yang
berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan
memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan
pengayaan.
Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep
yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain
dipertengahan dan penghujung pengajarannya.Seorang guru juga mungkin
menggunakan komputer dihadapan sekumpulan pelajar yang lemah bagi
menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan pelajar yang lain diminta untuk
mengggunakannya di komputer masing-masing tanpa perlu dibantu.
Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan kepada
pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan .Lazimnya setiap perisian pendidikan
ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan yang tertentu. Oleh
yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan meneliti suatu
perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya kepada pelajar.
Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran, pengetahuan sedia ada yang diperlukan
dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar menggunakan perisian
pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka.
Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan
Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian
pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran.
 Latih tubi menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu
pengetahuan atau kemahiran. Lazimnya pelajar menggunakan perisian
pendidikan ini selepas sesuatu pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan
terlebih dahulu kepada mereka. Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang
dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi
maklumbalas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan.
 Tutorial menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru.(pelajar-pelajar belum
pernah diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya). Ia seolah-olah seperti seoarang
guru yang mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk.(Situasi satu sama satu).
Lazimnya pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri.
 Demontrasi Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam
menyampai atau mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. Lazimnya
digabungkan dengan kaedah pengajaran biasa. Komputer digunakan pada sela
waktu tertentu sahaja dan bukan sepanjang waktu pengajaran.
 Simulasi Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa
dengan keadaan yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi
dengan cara yang realistik. Contohnya, pelajar-pelajar dibenarkan untuk
mengubah sesuatu untu melihat pembaharuan.Cara yang terbaik menggunakan
komputer dalam p&p di mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep
dan seterusnya membuat kesimpulan masing-masing. Perisian pendidikan
seperti ini selalunya bersifat exploratory dan menekan kepada penyelesaian
masalah.
 Permainan pendidikan Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan
exploratory tetapi kandungan atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk
permainan. Konsep yang akan diajarkan adalah bersifat intrinci dan pelajar
bersedia untuk menjelajah satu dunia yang "asing".
 Penciptaan sendiri oleh guru Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah,
seharusnya dapat memudahkan prosses P&P berlaku di kalangan murid. Inisiatif
guru amat perlu bagi P&P yang berkesan dan mencapai objektif P&P.
Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat memberikan kelainan untuk menarik
minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P. Sungguhpun penciptaan pakej
P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta, guru patut mengambil kira
potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap aspek intelektual, rohani,
jasmani, dan emossi.
 Rekreasi di dalam P&P Selain pakej yang dicipta oleh guru, guru boleh membuat
aktiviti pengayaan dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di
pasaran. Walau bagaimanapun, pemilihan yang teliti adalah perlu supaya
sepadan dengan isi kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid
dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P.
 Peluang Kepada Murid Yang Lebih Pintar yang lebih mungkin akan lebih
berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Sebagai
menyahut falsafah pendidikan negara, potensi murid harus dikembangkan sejauh
mungkin. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka
boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang
pintar.
1.2 Pembelajaran Berbantukan Komputer(Pbk)
Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam
menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta
membolehkan maklum balas. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar.
Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem
kompute. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran
komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman
komputer.
Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan interaktif:
Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan
jawapan.Bahkan menurut Dublin (1984, 1996) komputer dapat menumbuhkankan
inspirasi dan meningkatkan minat. Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna
mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki
lagi ingatan. Dalam pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari
para pelajar (Clements 1994).
Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh
maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan
pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan.
Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai
media pembelajaran. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap
pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Secara keseluruhan PBK memberi
kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional.
Kulik, Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan
didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang
menggunakan kaedah tradisional. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki
kelebihan 0.5 % berbanding pembelajaran tradisional. Menurut kajian Mathis, Smith
dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian tinggi adalah lebih positif
terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah literasi komputer,
sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer bersifat negatif
terhadap PBK. Namun begitu mereka masih menganggap PBK adalah lebih baik
diikutu daripada tidak sama sekali. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman
(1998) mengatakan multimedia amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak
belajar membaca. Sedangkan dalam bidang sains pula keberkesanan PBk adalah
lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah tradisional.
Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan
bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional.
1.3 Kelebihan - Kelebihan Multimedia Berbanding Media Pengajaran Yang Lain
Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan -
kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa :
 Tahap interaktif yang tinggi. Dengan komputer, perisian multimedia boleh
diprogramkan supaya pelajar-pelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih
berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu.komputer
akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan
apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut.
 Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar. Perisian yang digunakan juga
berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar.
Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan
prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Pelajar tersebut perlulah
menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan
mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Pelajar
berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi pada bila-bila masa atau
sebanyak mana sekalipun, tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa
jemu untuk melayannya. Di tambah dengan penggunaan multimedia yang
menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan.
 Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya. Perisian multimedia yang bermutu
tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan aliran pelajaran
yang hendak dipelajarinya. Juga pelajar perlulah dibenarkan untuk "bermain"
dengan melihat kesan perubahan tersebut. Ini juga dikenali sebagai simulasi
komputer.
 Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran. Perisian pendidikan
multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks, grafik, animasi,
bunyi, dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar
terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Pendekatan yang berunsur permainan
mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu
disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari.
Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi
impak kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia
bukanlah jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam
kelas. Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi
digunakan sabagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan
pengajarannya secara berkesan.
1.4 Animasi Di Dalam Pendidikan
Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi, antaranya
termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. Berbeza dengan media yang statik
serta kaku, animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek
yakni warnanya, jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan
pergerakkannya. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini
dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan di
dalam P&P.
Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya, teknologi animasi
dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan
murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Sudah tentu pengalaman
di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat
murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin
dapat dikunjungi sendiri.
1.5 Multimedia Dalam Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran
P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web
yang berkaitan di dalam internet. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai
terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran
sains, geografi, dan sebagainya. Contohnya bagi pelajaran sains, ciptaan terbaru
adalah antara maklumat yang berguna, menarik, dan menunjukkan realiti sebenar
apa yang dipelajari oleh murid.
1.5.1 Penjaringan Komputer Melalui Jaringan Kawasan Tempatan Sebagai
Sumber P&P (Lan)
LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara, vedio,
data, dan teks ). Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia melalui
bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada jaringan
untuk dikongsi. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat seperti
pengkalan data, ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta, Comton’s, Grolier, Katalog
Kad Perpustakaan, dan Pusat Sumber Online, dan data pentadbiran. Ini akan
menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pelajar boleh bekerja secara
berkumpulan untuk sesuatu projek, menulis laporan dan menerbitkan majalah
sekolah. Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak
laser, jaringan CD-ROM, modem, dan talian telefon, serta perisian yang dijaringkan.
1.5.2 Hubungan Melalui Jaringan Kawasan Luas Sebagai Sumber P&P (Wan)
Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam
daerah, negeri, negara atau seluruh dunia. Beberapa media perhubungan boleh
digunakan seperti satelit, siaran kabel televisyen, telefon dan gelombang mikro.
Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. Ini akan memberi peluang
untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya video konferens,
pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri mesyuarat
peringkat daerah dan negeri. Perhubungan WAN pula boleh menyediakan sumber-
sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar mendapatkan
maklumat dari rumah.
1.6 Peranan Multimedia Dalam Pengurusan Sekolah Dan Bilik Darjah
Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh
teknologi maklumat. Diantaranya adalah seperti berikut ;
 Pengurusan kewangan sekolah. Penggunaan teknologi secara berkesan boleh
membantu dalam menyediakan belanjawan, perekaunan, pembiayaan projek,
perancangan jangka panjang, pengauditan dan kawalan bagi sekolah.
 Sumber manusia. Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses
perjadualan, meningkatkan kemahiran pengurusan guru, pertukaran dan
perlantikan guru baru dapat diketahui dengan segera.
 sumber-sumber pendidikan. Dengan menggunakan komputer, sesebuah sekolah
dapat berhubung dengan pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk
memperolehi pelbagai bahan P&P.
 Maklumat pelajar. Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik
dapat disimpan dengan selamat dan menyeluruh. Selain daripada itu penilaian
juga dapat dibuat dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut.
Maklumat tentang kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai
dengan mudah melalui data-data yang tersimpan dalam komputer.
 Kawalan keselamatan. Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan
sistem berkomputer dapat memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin.
Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang
bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Penggunaan komputer di
sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa
sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas.
Namun begitu, minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap.
Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. Kehadiran teknologi
multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu
proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kajian lepas juga
membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih
daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku.
2.0 Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup
Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup
Kelas : Tahun 6 Gemilang
Tarikh : 23 Mac 2011
Masa : 9.15 pagi – 10.15 pagi (1 Jam)
Bilangan Pelajar : 30 orang
Tajuk : 1.4 Elektrik dan Elektronik
Sub Tajuk : b) Penghasilan Projek Elektronik
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengenal komponen-komponen
asas dan alatan tangan elektronik beserta
fungsinya
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid
dapat:-
1) menamakan sebelas jenis komponen elektrik dan boleh membezakan
litar skematik dan lukisan bergambar
2) menyenarai tiga alatan tangan dan enam bahan elektronik yang
diperlukan dengan betul
3) membina litar elektronik mengikut contoh model yang disediakan dan lampu
litar tersebut menyala dan berfungsi dengan baik.
Penerapan Nilai Murni : Patuh, Ketekunan, Bersih, Kekemasan,
Bertanggungjawab, Estetika, Menjimatkan
bahan dan elektrik
Kemahiran Berfikir : Membuat Inferens, Mengingat Kembali,
Menjana Idea, Membuat Gambaran Mental,
Menyusun Mengikut Keutamaan, dan
Membuat Rumusan Refleksi
Bahan Bantu Mengajar : Komputer Riba, Pemancar LCD,
Gambarajah Skematik Litar, Kit Alatan Asas
Elektronik, Bateri Sel Kering, Wayar Satu
Jalur, Mentol, Papan Lapik/Polistrin dan
Suis
Penyerapan Ilmu : Penyerapan Ilmu Sains, Kimia, Fizik dan
Hukum Elektrik
Strategi Pengajaran : Kontekstual, Konstruktif, Mediatif, Induktif,
Competency Based Learning dan Kajian
Masa Depan
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Set Induksi
(5 Minit)
Rakaman video ”Litar
Elektronik”
-video menunjukkan salah
satu projek elektronik
menggunakan LED
(diod pemancar cahaya)
1. Murid-murid melihat rakaman
video mengenai Litar
Elektronik
2. Rakaman menerangkan hasil
daripada salah satu projek
elektronik
3. Guru menimbulkan
persoalan ’apakah yang asas
kepada lampu untuk
menyala’.
4. Guru memperkenalkan tajuk
pengajaran hari ini;
”Penghasilan Projek Elektronik”
BBM :
Komputer Riba,
Pemancar LCD,
Pembesar Suara
Kemahiran
Berfikir : membuat
inferens, menjana
idea
Nilai Murni :
menghargai tenaga
elektrik, berjimat
cermat
Strategi P&P :
Induktif,Kontekstual
Langkah 1
(20 minit)
Pengenalan kepada litar
ringkas elektronik
i. Komponen
elektronik
ii. Litar skematik
iii. Lukisan bergambar
Powerpoint
a) Murid diedarkan dengan nota
rujukan dan slide powerpoint
ditayangkan
b) Guru memberi penerangan
mengenai komponen
eletronik dan jenis-jenis litar
c) Murid melihat rajah jenis litar
skematik dan lukisan
bergambar
d) Murid mengikuti aktiviti
BBM :
Powerpoint, nota
edaran, BBM litar
ringkas, model
Kemahiran
Berfikir : membuat
gambaran mental,
menghafal,
mengingat kembali
Nilai Murni :
Tekun, Menumpu
latihan untuk menilai tahap
kefahaman murid
PENILAIAN :
Murid dapat menamakan 11
jenis komponen elektrik dan
boleh membezakan litar
skematik dan lukisan bergambar
Perhatian, Berani
Mencuba
Strategi :
Mediatif,
Penerangan, Soal
Jawab,
Langkah 2
(5 Minit)
Memilih alatan dan bahan
untuk projek elektronik
1. Alatan yang
diperlukan:-
a. Playar muncung
tirus
b. Penjalur wayar
c. Pemutar skru
2. Bahan yang
diperlukan:-
a. Wayar satu jalur
10 meter
b. Bateri
c. Mentol
d. Suis
e. Soket mentol
f. Perintang
Powerpoint
a) Wakil kumpulan mengambil
peralatan dan bahan yang
diperlukan yang disediakan
oleh guru dan di bawa ke
meja kumpulan
b) Murid menyusun dan meniliti
peralatan yang diperoleh
c) Murid bersedia untuk aktiviti
seterusnya
PENILAIAN :
Murid dapat menyenarai dan
menyediakan tiga alatan tangan
dan enam bahan elektronik
dengan betul
BBM : Kit Alatan
Asas Elektronik
Kemahiran
Berfikir :
Membuat kategori,
Mencipta Analogi
Nilai Murni :
Bertanggungjawab,
Amanah
Strategi : Instruktif,
Konstruktif
Langkah 3
(15 minit)
Membuat projek litar asas
elektronik
a) Letakkan set alatan di
atas papan projek/
polistrin
b) Memasang projek litar
mengikut arahan guru
a) Guru mempamerkan
langkah-langkah penyediaan
set litar ringkas
b) Murid mengikuti langkah
penyediaan set litar secara
amali di dalam kumpulan
mengikut keterangan guru
c) Murid diingatkan supaya
berhati-hati dan menjaga
keselamatan dan kerjasama
berkumpulan
d) Litar hendaklah berfungsi
dan mencapai matlamat
PENILAIAN :
Murid dapat membina litar
elektronik mengikut contoh
model yang disediakan dan
lampu litar tersebut menyala dan
berfungsi dengan baik.
BBM : Powerpoint,
Kit alatan asas
elektronik, model
Kemahiran
berfikir :
Menyusun
mengikut
keutamaan,
membuat
gambaran mental
Strategi P&P :
Kuiz, Latih tubi
Pengukuhan
(10 minit)
Soalan kuiz berkumpulan
(Soalan Kuiz)
a) Murid dikehendaki kekal
dalam kumpulan
b) Guru akan memberi taklimat
mengenai kuiz
c) Murid dikehendaki menjawab
10 soalan
d) Jawapan dijawab setelah
guru selesai membaca
BBM : powerpoint,
lcd dan papan
markah
Kemahiran
berfikir :
Menghafal,
mengingat kembali,
menerangkan
sebab
soalan
e) Tempoh menjawab 15 minit
f) Jika salah, ahli kumpulan
kedua boleh membantu
g) Jika ahli kedua tidak boleh
membantu, soalan dibuka
kepada kumpulan lain
h) Kumpulan dengan markah
tertinggi menang
Nilai Murni :
Berani mencuba,
sifat kompetitif,
semangat
pertandingan sihat
Strategi : Mediatif,
kompetitif, soal
jawab
Penutup
(5 minit)
RUMUSAN :
Penyediaan set litar
ringkas elektronik
a) Murid dapat
mengenal
komponen dan litar
ringkas elektronik
b) Murid dapat
menyenarai alatan
dan bahan untuk
litar ringkas
elektronik
c) Murid dapat
membuat projek litar
elektronik yang
berfungsi
a) Guru menerangkan kembali
pembelajaran dan
membimbing murid membuat
rumusan
b) Murid melihat tayangan video
penutup sambil bersoal
jawab dengan guru
TUGASAN SUSULAN :
Murid dikehendaki
mengenalpasti penggunaan litar
ringkas disekeliling murid
Kemahiran
Berfikir : Membuat
rumusan
Kajian Masa
Depan :
Mendedahkan
pelajar tentang
peluang pekerjaan
dalam bidang
elektronik dan
tahap kemajuan
teknologi negara
Refleksi Kendiri:
1. Sebelum P&P
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Selepas P&P
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Komen Pensyarah/ Pembimbing:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.0 Refleksi
Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan kerja kursus
Guru Dan Cabaran Semasa EDU 3109 saya. Saya Mohd Aidil Bin Othman sangat
berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya sempurnakan.
Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibu bapa saya tidak
memberi galakan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini.
Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak menyangka
bahawa saya telah melakukannya dengan baik. Saya dan beberapa rakan yang lain
telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar pada masanya.
Namun terdapat juga beberapa masalah yang saya hadapi semasa melakukan
tugasan. Antara masalahnya ialah untuk mencari bahan rujukan tajuk mengenai
guru dan cabaran semasa di sekolah rendah. Selepas itu, saya terpaksa pula
mencari maklumat mengenai e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran untuk
kerja kursus saya. Saya tidak tahu bagaimana mahu memulakan tugasan ini kerana
tidak begitu paham untuk membuat penulisan tugasan kerja kursus pendek ini tetapi
setelah di terangkan oleh pensyarah saya Dr Hilmi Ahmad Bin Shaghir akhirnya
dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk membuat tugasan kerja kursus
pendek ini.
Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisi
dalam kerja kursus saya. Tambahan pula kerja kursus ini dilakukan secara individu.
Segala maklumat perlu dikumpulkan dahulu sebelum dimasukkan kedalam kerja
kursus saya. Nota-nota yang telah diberikan oleh pensyarah telah saya gunakan
untuk dimasukkan di dalam kerja kursus saya saya. Ini merupakan antara kekuatan
yang saya perolehi semasa melaksanakan kerja kursus ini. Perkara ini tidak mudah
kerana fakta-fakta yang dimasukkan haruslah tepat dan penerangan yang diberikan
oleh guru tersebut pula haruslah sesuai dengan murid sekolah rendah.
Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk
memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa
hadapan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang
diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Oleh itu
adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa
berusaha mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi dari semasa ke
semasa. Jika hal ini wujud, barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu
dapat ditangani. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan
perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat,
ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas
kedua. Peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih
pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan
seperti doktor, peguam dan arkitek.
Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami
tanggungjawabnya yang sebenar. Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati
sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini
kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan
tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi.
Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap
sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan
sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai
seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang tersebut
melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf
profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu
dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu
tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan
menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab
yang di laksanakannya. Oleh yang demikian, akauntabiliti perlulah dihayati oleh
semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap
tugas dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan
dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakan
negara.
Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa dan
pertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah
diberikan telah berjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan kerja
kursus Guru Dan Cabaran Semasa EDU 3109 yang diberikan telah berjaya saya
siapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah
membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya pensyarah saya.
4.0 Rujukan buku
Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur :
Fajar Bakti.
Hizamnuddin Awang, 1997. Fazilah, 1998. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia:
keperihalan kini dan arah yang dituju”. KONPEN V, Johor Bharu 6-8
Disember.
Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.
Munir dan Halimah Badioze Zaman, 1998. Penteorian sosiologi dan pendidikan.
Tanjung Malim : Quantum Books.
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010. Asas Kepimpinan dan
Profesionalisme Guru. Selangor Darul Ehsan : Oxford Fajar.
Yakop, 1985. Pendidikan di Malaysia : sejarah, sistem dan falsafah. Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rujukan Internet
Pengajaran berbentukan komputer. Diperoleh pada Ogos 19, 2013 dari
http://upsi-kpt4033-s.wikispaces.com/Pengajaran+Berbantukan+Komputer
Nota EDU 3108 Guru Dan Cabaran Semasa. Diperoleh pada Ogos 19, 2013 dari
http://ipislam.edu.my/edu3105/hasil-pelajar/PPBK.htm
Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Diperoleh pada Ogos 20, 2013 dari
http://mdazriamin5119.blogspot.com/2010/01/komputer-dalam-pengajaran-
dan.html
Nota EDU 3108. Diperoleh pada Ogos 21, 2013 dari
http://bmm3105sitiaishahipgksah.blogspot.com/

Recomendados

Tugasan 3 kpt6044 por
Tugasan 3 kpt6044Tugasan 3 kpt6044
Tugasan 3 kpt6044julianamohdjamil78
401 visualizações11 slides
Lukman maliawan por
Lukman maliawanLukman maliawan
Lukman maliawanlukmanmaliawan
351 visualizações10 slides
Kelompok 3 perkembangan internet pada pai por
Kelompok 3 perkembangan internet pada paiKelompok 3 perkembangan internet pada pai
Kelompok 3 perkembangan internet pada paiYenima27
286 visualizações21 slides
Phototalk rosmawani por
Phototalk rosmawaniPhototalk rosmawani
Phototalk rosmawaniRosmawani Faizal
711 visualizações6 slides
Karya tulis por
Karya tulisKarya tulis
Karya tulisVincentius Siagian
1.3K visualizações10 slides
Tugas sim an'nida fatra yananto mihadi putra, se, m.si pengenalan e learning ... por
Tugas sim an'nida fatra yananto mihadi putra, se, m.si pengenalan e learning ...Tugas sim an'nida fatra yananto mihadi putra, se, m.si pengenalan e learning ...
Tugas sim an'nida fatra yananto mihadi putra, se, m.si pengenalan e learning ...Annidafatra
17 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peran internet dalam proses pembelajaran por
Peran internet dalam proses pembelajaranPeran internet dalam proses pembelajaran
Peran internet dalam proses pembelajarantaufiq hafizh
3.5K visualizações15 slides
Bab i por
Bab iBab i
Bab iMuthi Nur Fathin
322 visualizações8 slides
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf por
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdfSim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdfNur Putriana
40 visualizações13 slides
isu semasa teknologi maklumat por
isu semasa teknologi maklumatisu semasa teknologi maklumat
isu semasa teknologi maklumatJus Oren
48.4K visualizações54 slides
Perkembangan e learning di malaysia por
Perkembangan e learning di malaysiaPerkembangan e learning di malaysia
Perkembangan e learning di malaysiaErwan Nur Arief
2.7K visualizações4 slides
Makalah e learning amelia rizky por
Makalah e learning amelia rizkyMakalah e learning amelia rizky
Makalah e learning amelia rizkyIslamic State University of Raden Fatah Palembang
230 visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Peran internet dalam proses pembelajaran por taufiq hafizh
Peran internet dalam proses pembelajaranPeran internet dalam proses pembelajaran
Peran internet dalam proses pembelajaran
taufiq hafizh3.5K visualizações
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf por Nur Putriana
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdfSim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Nur Putriana40 visualizações
isu semasa teknologi maklumat por Jus Oren
isu semasa teknologi maklumatisu semasa teknologi maklumat
isu semasa teknologi maklumat
Jus Oren48.4K visualizações
Perkembangan e learning di malaysia por Erwan Nur Arief
Perkembangan e learning di malaysiaPerkembangan e learning di malaysia
Perkembangan e learning di malaysia
Erwan Nur Arief2.7K visualizações
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma por Nadilla Noviana
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaManfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Nadilla Noviana4.1K visualizações
Tujuan e learning por SariantiPurba
Tujuan e learningTujuan e learning
Tujuan e learning
SariantiPurba6.2K visualizações
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran por guest2d1e29
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaranPemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran
guest2d1e2920.1K visualizações
Modul media pembelajaran por nurhasniatin072
Modul media pembelajaranModul media pembelajaran
Modul media pembelajaran
nurhasniatin072194 visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Makalah Dampak Infomatika di Bidang Pendidikan por Mutiara Nofitasari
Makalah Dampak Infomatika di Bidang PendidikanMakalah Dampak Infomatika di Bidang Pendidikan
Makalah Dampak Infomatika di Bidang Pendidikan
Mutiara Nofitasari9.6K visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013 por Rahmah Soid
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Rahmah Soid4.9K visualizações
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653 por Sivaneswari Muniandy
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Sivaneswari Muniandy4.1K visualizações
Pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia di kalangan por Muhammad Akbar
Pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia di kalangan Pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia di kalangan
Pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia di kalangan
Muhammad Akbar1.5K visualizações
Strategi guru pai dalam pengembangan media dan ict dan pembelajaran bermutu p... por latansa.com
Strategi guru pai dalam pengembangan media dan ict dan pembelajaran bermutu p...Strategi guru pai dalam pengembangan media dan ict dan pembelajaran bermutu p...
Strategi guru pai dalam pengembangan media dan ict dan pembelajaran bermutu p...
latansa.com1.2K visualizações
Ledakan it meletus dimana por Pensil Dan Pemadam
Ledakan it meletus dimanaLedakan it meletus dimana
Ledakan it meletus dimana
Pensil Dan Pemadam130 visualizações
Asimen hbef233 por ainuldindin
Asimen hbef233Asimen hbef233
Asimen hbef233
ainuldindin37 visualizações

Destaque

Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia. por
Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.
Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.Zakaria Mohamed
374 visualizações3 slides
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer por
 keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputermihahsayang
1.2K visualizações13 slides
Globalisasi pendidikan EDU por
Globalisasi pendidikan EDU Globalisasi pendidikan EDU
Globalisasi pendidikan EDU muzani anh
1.7K visualizações10 slides
Globalisasi dalam pendidikan por
Globalisasi dalam pendidikanGlobalisasi dalam pendidikan
Globalisasi dalam pendidikanHelman Talib
11.9K visualizações13 slides
Pengenalan globalisasi pendidikan por
Pengenalan globalisasi pendidikanPengenalan globalisasi pendidikan
Pengenalan globalisasi pendidikanAshwiny Balakrishnan
11.8K visualizações4 slides
Latihan Matematik Nombor 1-10 por
Latihan Matematik Nombor 1-10Latihan Matematik Nombor 1-10
Latihan Matematik Nombor 1-10suzani226
14K visualizações17 slides

Destaque(12)

Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia. por Zakaria Mohamed
Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.
Pembelajaran Berasaskan Komputer atau multimedia.
Zakaria Mohamed374 visualizações
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer por mihahsayang
 keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
keberkesanan-kaedah-pengajaran-berbantukan-komputer
mihahsayang1.2K visualizações
Globalisasi pendidikan EDU por muzani anh
Globalisasi pendidikan EDU Globalisasi pendidikan EDU
Globalisasi pendidikan EDU
muzani anh1.7K visualizações
Globalisasi dalam pendidikan por Helman Talib
Globalisasi dalam pendidikanGlobalisasi dalam pendidikan
Globalisasi dalam pendidikan
Helman Talib11.9K visualizações
Pengenalan globalisasi pendidikan por Ashwiny Balakrishnan
Pengenalan globalisasi pendidikanPengenalan globalisasi pendidikan
Pengenalan globalisasi pendidikan
Ashwiny Balakrishnan11.8K visualizações
Latihan Matematik Nombor 1-10 por suzani226
Latihan Matematik Nombor 1-10Latihan Matematik Nombor 1-10
Latihan Matematik Nombor 1-10
suzani22614K visualizações
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru. por Ahmad NazRi
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.
Tugasan edu 3093 analisis isu dan cabaran guru.
Ahmad NazRi12.1K visualizações
Tugasan edu 3093 cabaran guru por Ahmad NazRi
Tugasan edu 3093 cabaran guruTugasan edu 3093 cabaran guru
Tugasan edu 3093 cabaran guru
Ahmad NazRi11.2K visualizações
Kemahiran 32 : Bacaan dan Pemahaman) por Annur Hayfa
Kemahiran 32 : Bacaan dan Pemahaman)Kemahiran 32 : Bacaan dan Pemahaman)
Kemahiran 32 : Bacaan dan Pemahaman)
Annur Hayfa196.6K visualizações
Jom baca 1 por raudzanorzila
Jom baca 1Jom baca 1
Jom baca 1
raudzanorzila241.4K visualizações
Isi hurufberdasarkan gambar por chowteetan
Isi hurufberdasarkan gambarIsi hurufberdasarkan gambar
Isi hurufberdasarkan gambar
chowteetan194.9K visualizações
SOALAN KSSR TAHUN 1 por Nsha Shari
SOALAN KSSR TAHUN 1SOALAN KSSR TAHUN 1
SOALAN KSSR TAHUN 1
Nsha Shari330.3K visualizações

Similar a Eseimen 3109

MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx por
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docxMAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docxManEdyMan2
2 visualizações21 slides
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkMbakyu Sarah
124 visualizações10 slides
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkAGUS SETIYONO
108 visualizações10 slides
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkAGUS SETIYONO
146 visualizações10 slides
Tik e learning por
Tik e learningTik e learning
Tik e learninghaeriani h
734 visualizações37 slides
Tugas por
TugasTugas
Tugasayankamyra22
71 visualizações7 slides

Similar a Eseimen 3109(20)

MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx por ManEdyMan2
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docxMAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx
MAKALAH MODEL-MODEL PEMBELAJARANn.docx
ManEdyMan22 visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por Mbakyu Sarah
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Mbakyu Sarah124 visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por AGUS SETIYONO
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
AGUS SETIYONO108 visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por AGUS SETIYONO
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
AGUS SETIYONO146 visualizações
Tik e learning por haeriani h
Tik e learningTik e learning
Tik e learning
haeriani h734 visualizações
Tugas por ayankamyra22
TugasTugas
Tugas
ayankamyra2271 visualizações
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14) por felikstevanus
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)
Tugas sistem informasi manajemen feliks 43218110078 (14)
felikstevanus26 visualizações
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning por Laurissa DewiP
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learningSIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning
SIM Laurissa, Hapzi Ali, Pengenalan e learning
Laurissa DewiP39 visualizações
Kkp bmm35 lengkap por Siti Ainizah
Kkp bmm35 lengkapKkp bmm35 lengkap
Kkp bmm35 lengkap
Siti Ainizah198 visualizações
Pembelajaran online dan evaluasi pembelajaran online por miftaaulia5
Pembelajaran online dan evaluasi pembelajaran onlinePembelajaran online dan evaluasi pembelajaran online
Pembelajaran online dan evaluasi pembelajaran online
miftaaulia513 visualizações
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por Siti Zulaikha
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha10.8K visualizações
Modul. pdf por jasman biologi
Modul. pdfModul. pdf
Modul. pdf
jasman biologi52 visualizações
Lkmn por lukmanmaliawan
LkmnLkmn
Lkmn
lukmanmaliawan236 visualizações
2 e learning por robeccasesaria
2 e learning2 e learning
2 e learning
robeccasesaria16 visualizações
Tugas sim dwi ariyan por AriyanSutanto
Tugas sim dwi ariyanTugas sim dwi ariyan
Tugas sim dwi ariyan
AriyanSutanto52 visualizações
Modul Media Pembelajaran por Muzdalifahbiologi016
Modul Media Pembelajaran Modul Media Pembelajaran
Modul Media Pembelajaran
Muzdalifahbiologi01616 visualizações
Modul i (jm) por irawani060786
Modul i (jm)Modul i (jm)
Modul i (jm)
irawani06078638 visualizações
Modul Media pembelajaran berbasis WEB por Rini biologi
Modul Media pembelajaran berbasis WEBModul Media pembelajaran berbasis WEB
Modul Media pembelajaran berbasis WEB
Rini biologi28 visualizações
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai por nahrowipasca
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
nahrowipasca157 visualizações

Mais de Pensil Dan Pemadam

Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2 por
Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2
Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2Pensil Dan Pemadam
4.9K visualizações6 slides
Ujian bulanan ogos dunia muzik por
Ujian bulanan ogos dunia muzikUjian bulanan ogos dunia muzik
Ujian bulanan ogos dunia muzikPensil Dan Pemadam
684 visualizações6 slides
Ujian dst ogos por
Ujian dst ogosUjian dst ogos
Ujian dst ogosPensil Dan Pemadam
628 visualizações12 slides
Soalan akhir tahun dst tahun 2 por
Soalan akhir tahun dst tahun 2Soalan akhir tahun dst tahun 2
Soalan akhir tahun dst tahun 2Pensil Dan Pemadam
9.8K visualizações13 slides
Yr 5 p1 09 por
Yr 5 p1 09Yr 5 p1 09
Yr 5 p1 09Pensil Dan Pemadam
469 visualizações14 slides
Ujian mt tahun 5 k2 kssr mac 2014 por
Ujian mt tahun 5 k2 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 5 k2 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 5 k2 kssr mac 2014Pensil Dan Pemadam
393 visualizações6 slides

Mais de Pensil Dan Pemadam(20)

Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2 por Pensil Dan Pemadam
Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2
Soalan akhir tahun dunia muzik tahun 2
Pensil Dan Pemadam4.9K visualizações
Ujian bulanan ogos dunia muzik por Pensil Dan Pemadam
Ujian bulanan ogos dunia muzikUjian bulanan ogos dunia muzik
Ujian bulanan ogos dunia muzik
Pensil Dan Pemadam684 visualizações
Soalan akhir tahun dst tahun 2 por Pensil Dan Pemadam
Soalan akhir tahun dst tahun 2Soalan akhir tahun dst tahun 2
Soalan akhir tahun dst tahun 2
Pensil Dan Pemadam9.8K visualizações
Ujian mt tahun 5 k2 kssr mac 2014 por Pensil Dan Pemadam
Ujian mt tahun 5 k2 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 5 k2 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 5 k2 kssr mac 2014
Pensil Dan Pemadam393 visualizações
Ujian mt tahun 5 k1 kssr mac 2014 por Pensil Dan Pemadam
Ujian mt tahun 5 k1 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 5 k1 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 5 k1 kssr mac 2014
Pensil Dan Pemadam411 visualizações
Ujian bulanan ogos por Pensil Dan Pemadam
Ujian bulanan ogosUjian bulanan ogos
Ujian bulanan ogos
Pensil Dan Pemadam406 visualizações
Ujian mt tahun 2 kssr mac 2014 por Pensil Dan Pemadam
Ujian mt tahun 2 kssr  mac 2014Ujian mt tahun 2 kssr  mac 2014
Ujian mt tahun 2 kssr mac 2014
Pensil Dan Pemadam409 visualizações
Ujian bulan mac 2015 matematik tahun2 por Pensil Dan Pemadam
Ujian bulan mac 2015 matematik tahun2Ujian bulan mac 2015 matematik tahun2
Ujian bulan mac 2015 matematik tahun2
Pensil Dan Pemadam800 visualizações
Soalan mt tahun 2 kssr sept 2014 por Pensil Dan Pemadam
Soalan mt tahun 2 kssr  sept 2014Soalan mt tahun 2 kssr  sept 2014
Soalan mt tahun 2 kssr sept 2014
Pensil Dan Pemadam577 visualizações
Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014 por Pensil Dan Pemadam
Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014
Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014
Pensil Dan Pemadam307 visualizações
Selaras1y2p1 150301012508-conversion-gate02 por Pensil Dan Pemadam
Selaras1y2p1 150301012508-conversion-gate02Selaras1y2p1 150301012508-conversion-gate02
Selaras1y2p1 150301012508-conversion-gate02
Pensil Dan Pemadam371 visualizações
Soalan pjpk t3 ppt2013 por Pensil Dan Pemadam
Soalan pjpk t3  ppt2013Soalan pjpk t3  ppt2013
Soalan pjpk t3 ppt2013
Pensil Dan Pemadam240 visualizações
Soalanpsvtahun123456 120522053115-phpapp01 por Pensil Dan Pemadam
Soalanpsvtahun123456 120522053115-phpapp01Soalanpsvtahun123456 120522053115-phpapp01
Soalanpsvtahun123456 120522053115-phpapp01
Pensil Dan Pemadam316 visualizações
Soalanpsvtahun456siapskema1 130623012404-phpapp02 por Pensil Dan Pemadam
Soalanpsvtahun456siapskema1 130623012404-phpapp02Soalanpsvtahun456siapskema1 130623012404-phpapp02
Soalanpsvtahun456siapskema1 130623012404-phpapp02
Pensil Dan Pemadam299 visualizações
Sampul duit raya por Pensil Dan Pemadam
Sampul duit rayaSampul duit raya
Sampul duit raya
Pensil Dan Pemadam205 visualizações
Rpt pendidikan-seni-visual-tahun-4 por Pensil Dan Pemadam
Rpt pendidikan-seni-visual-tahun-4Rpt pendidikan-seni-visual-tahun-4
Rpt pendidikan-seni-visual-tahun-4
Pensil Dan Pemadam390 visualizações

Eseimen 3109

 • 1. Isi Kandungan Bil Perkara Muka Surat 1 Biodata guru pelatih i 2 Borang kolaborasi ii 3 Surat akuan kerja kursus iii 4 Abstrak iv 5 Penghargaan v 6 Pengenalan vi 7 1.0 Aplikasi E- learning dalam pembelajaran di sekolah 1.1 Jenis-Jenis Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer 1.2 Pembelajaran Berbantukan Komputer(Pbk) 1.3 Kelebihan - Kelebihan Multimedia Berbanding Media Pengajaran Yang Lain 1.4 Animasi Di Dalam Pendidikan 1.5 Multimedia Dalam Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran 1.6 Peranan Multimedia Dalam Pengurusan Sekolah Dan Bilik Darjah 1 - 18 8 2.0 Rancangan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah e-learning 19 - 25 9 3.0 Refleksi kursus EDU 3109 26 10 4.0 Bibiliografi/ Rujukan 27 11 5.0 Lampiran 28
 • 2. Abstrak Kerja kursus ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman guru pelatih terhadap e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran semasa di sekolah, menyediakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran harian yang lengkap dan mereflek diri agar menyediakan diri dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Pemilihan Computer Based Learning untuk kerja kursus saya ini dilakukan bertujuan untuk memberi kefahaman yang lebih terhadap cara-cara untuk mengaplikasikan kemahiran ini dalam menyediakan rancangan pengajaran harian. Pelaksanaan kerja kursus ini khusus untuk melihat penguasaan guru pelatih yang bakal bergelar guru untuk mengaplikasikan kemahiran dalam e-learning semasa di dalam kelas. Melalui kerja kursus ini saya telah mencari sumber maklumat yang berkaitan guru dan cabaran semasa untuk penulisan kerja kursus. Setiap penulisan akan disertakan dengan sumber rujukan yang boleh dipercayai. Adalah diharapkan agar kerja kursus yang telah dibuat ini akan dapat membantu saya atau sesiapa saja yang berminat mahu meningkatkan tahap penguasaan dalam kemahiran komputer mereka dalam e-learning. Saya juga amat berharap agar dapat menguasai perubahan yang berlaku dalam bidang perguruan dan menjalani setiap peringkat perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan e-learning dengan betul dan berkesan .
 • 3. Penghargaan Assalamualaikum saya ucapkan sebagai pembuka kata dalam kerja kursus Guru Dan Cabaran Semasa EDU 3109 saya. Saya bersyukur kerana mendapat tugasan ini kerana banyak perkara yang boleh saya pelajari seperti cabaran semasa bidang perguruan, e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran serta masalah yang dihadapi di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan semasa bergelar seorang guru. Saya juga tahu bagaimana pihak pentadbiran menguruskan sesuatu tugasan untuk menghadapi cabaran semasa dalam bidang pendidikan. Saya ingin mengucapkan pengahargaan terima kasih saya kepada pensyarah yang bnyak membantu saya iaitu Dr Hilmi Ahmad Bin Shaghir. Beliau bnyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibubapa saya yang bnyak memberikan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Mereka juga memberi beberapa maklumat tentang e-learning dan peranan persatuan ibubapa dan guru (PIBG). Sekain itu, saya juga ingin mngucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak menolong saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya Mohamad Nur B Mohamad yang merupakan ketua opsyen yang memberitahu langkah untuk membuat kerja kursus ini dan juga Noranis Lyana Bte Zambery yang sentiasa memberikan maklumat semasa jika ada perubahan dalam soalan tugasan kerja kursus ini. Syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya saya berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Wassalam. Mohd Aidil Bin Othman ( GURU PELATIH IPGM KTHO ) PISMP SEMESTER 8 RBT/ PJ / BM AMBILAN JANUARI 2010
 • 4. Pengenalan E-pembelajaran mempunyai pelbagai tafsiran yang boleh merangkumi sebarang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital elektronik seperti komputer, internet, cakera padat dan sebagainya. E-pembelajaran ditakrifkan sebagai pendekatan pembelajaran di mana pendidikan, latihan dan maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui internet khususnya web, atau dari cakera keras, CD ROM, storan mudah alih berkeupayaan tinggi atau melalui sistem jaringan. E-pembelajaran boleh dirumuskan sebagai pengaplikasian internet untuk tujuan penyampaian pembelajaran, kemahiran dan pengetahuan dalam pendekatan holistik yang tidak terhad kepada sebarang kursus, teknologi dan infrastuktur.E-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illionis di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer (computer-assisted instruction) dan komputer pertama diberi nama PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations). Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejajar dengan perkembangan dan kemajuan teknologi semasa. Perkembangan ‘e-Pembelajaran’ di Malaysia telah bermula dalam skala besar pada awal tahun 90’an. Situasi ini sebenarnya agak ketinggalan berbanding dinegara- negara lain khasnya di Eropah, U.S dan juga di negara Jepun. Pada masa tersebut , “e-Pembelajaran” banyak terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang kebanyakannya hanya ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai usahasama dengan universiti luar Negara. Jika dibandingkan dengan Negara yang maju, ‘e-Pembelajaran’ di negara kita sudah jauh ketinggalan. Sebagai contohnya “e-Pembelajaran” di negara Singapura sudah berkembang dalam bentuk idea membangun secara ‘on line repository’ yang mana ia telah membantu industri pendidikan di negara tersebut untuk membentuk kursus-kursus ‘e-pembelajaran’ yang baru atau ‘new learning parts’ yang memungkinkan kerja-kerja pengeditan secara segera dan on-line. Dengan disokong oleh kecanggihan sistem rangkaian seperti Internet dan Intranet serta teknologi digital, konsep e-learning seperti web portal, dan on-line jarak jauh seharusnya dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Adalah
 • 5. diharapkan dengan adanya konsep e-learning ini, mutu pendidikan negara akan meningkat dan juga produktiviti bagi sesebuah organisasi akan bertambah baik menerusi latihan dalaman seperti IBM Corporation. Cikgu.Net (disebut Cikgu dot Net) merupakan portal pendidikan yang pertama sekali dilancarkan dinegara kita pada bulan Mac 2000. Dengan isi kandungan yang berbahasa Melayu, ia berjaya menarik ribuan pengguna yang mendaftar dengannya, dianggarkan sekurang-kurangnya lebih 120 ribu pengunjung telah pun melawat portal tersebut. Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraannya, kesesuaiannya dengan iklim pendidikan tempatan serta aktiviti kokurikulum dapat diselaraskan. Bermula dengan penggunaan papan hitam tradisional disekolah, kemudian beralih kepapan putih, kemudian kealat bantuan mengajar seperti OHP dan seterusnya yang terkini pembelajaran secara on-line ataupun dalam bahasa ITnya dewasa kini e-learning. E-learning yang seakan-akan mitos 10 tahun dulu kini menjadi keperluan semenjak web mendominasi Internet. Di Malaysia, e-learning masih lagi 'baru' kehadirannya jika dibandingkan dengan negara-negara Barat khasnya di US dimana setengah sekolah telah menjadikan ianya sebagai satu kaedah asas pembelajaran bagi menggantikan teknik-teknik pembelajaran tradisional. Secara tidak langsung visi negara dalam usaha menambahkan kadar celik IT sedikit sebanyak akan berjaya dalam tempoh terdekat ini. Kaedah e-learning ini seharusnya diperkenalkan secara lebih meluas bermula dari peringkat sekolah rendah bagi memupuk pelajar khasnya kanak-kanak mencintai ilmu pengetahuan disamping merangsang minat mereka untuk belajar.
 • 6. 1.0 Aplikasi E- learning dalam pembelajaran di sekolah Pengajaran berbantukan komputer boleh dilihat sebagai satu alternatif ke arah melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, kritis dan berwawasan selaras dengan hasrat kerajaan yang ingin mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana ia menjadi asas kepada Pembentukan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Pengajaran berbantukan komputer boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknologi ICT melalui laman web pembelajaran untuk mengadakan latih tubi di dalam kelas. Setiap pelajar dikehendaki menjawab soalan latih tubi di laman web dan kemudian guru dan pelajar akan membincangkan jawapannya di dalam kelas. Sebagai contoh, laman web yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran iaitu, http://spp.moe.edu.my mengandungi pelbagai nota dan latih tubi yang amat berguna buat guru dan pelajar. Guru memainkan peranan yang penting di dalam penyebaran penggunaan komputer kepada para pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain menarik minat pelajar tehadap P&P di dalam kelas. Pengajaran berbantukan komputer.Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) adalah salah satu proses yang dapat membantu menjayakan dasar pembelajaran berpusatkan pelajar. Perancangan yang teliti diperlukan dalam menghasilkan perisian pembelajaran yang sesuai dan berkesan dengan teknologi komputer dan multimedia. Gabungan audio, video, animasi dan interaksi pengarahan bagi persembahan multimedia dapat member peluang kepada pelajar menggunakan dan berinteraksi dengan bahan pembelajaran melalui teknologi. Komputer ialah teknologi masa kini yang begitu cepat berkembang. Pelbagai jenis maklumat dapat diperoleh melalui satu klik sahaja. Pelajar hari ini lahir dalam dunia berteknologi tinggi. Oleh hal yang demikian, komputer tidak dapat dipisahkan daripada dunia mereka. Pada masa depan, teknologi komputer akan menjadi lebih canggih dan menakjubkan memandangkan kemajuan pesat teknologi ini pada hari ini. Pada pendapat saya, penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dan negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini.Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu untuk membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi ia
 • 7. juga berpotensi sebagai alat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Komputer juga dapat membantu menyelesaikan masalah guru dalam pengajaran. Ciri-ciri komputer yang lebih mesra, tidak jemu, tidak sakit hati dan sabar semasa membuat dan menggunakan program menjadikan ia sesuai untuk pelajar terutama bagi pelajar-pelajar yang kurang cerdas. Ini jelas sekali dalam strategi latih tubi di mana beberapa percubaan perlu dilakukan oleh pelajar. Menurut KPM ( 1997 ), aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum di sekolah sebagai satu daya usaha untuk menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif pelajar terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan diubahdaripada sesuatu yang berdasarkan kepada memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dengan menggunakan teknologi terkini. Kebiasaanya pelajar akan mudah tertarik dengan pengajaran yang menggunakan komputer untuk sesuatu subjek. Pelajar akan mudah memahami dan minat dengan penggunaan teknologi masa kini. Penggunaan komputer dalam pengajaran juga merupakan salah satu kaedah yang dapat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran di dalam kelas dengan berkesan di samping dapat menarik perhatian pelajar untuk menumpukan tentang apa yang di sampaikan. Terdapat beberapa perkara penting yang oleh para pendidik berhubung dengan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Komputer hanya akan bertindak sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya penggunaan komputer dapat dilaksanakan dengan berkesan. Komputer tidak akan mengubah peranan guru. Sebaliknya, guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka khususnya dalam bidang IT. Penggunaan komputer dapat mengurangkan bebantugas guru dan pelajar disamping setiap kerja dalam dilakukan dengan kemas teratur dan sistematik. Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam pengajaran berbantukan komputer. Menurut Yakop (1985) kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang mempunyai kebolehan dan potensi yang berbeza. Pelajar-pelajar yang cerdas boleh belajar dan
 • 8. menyelesaikan latihan dengan secepat mungkin mengikut tahap pemahaman mereka. Pelajar yang lemah pula dapat mempelajari topik yang sukar dengan berulang-ulang kali sehingga mereka faham. Ini dapat memotivasikan pelajar yang lemah untuk meningkatkan prestasi mereka. Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah. Ini kerana pelajar-pelajar di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi,”saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, saya akan saya ingat, dan apabila saya lakukan saya akan faham.” (Hizamnuddin Awang 1997 dalam Fazilah 1998). Selain itu, teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran. Winston Churcil menyatakan empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan minda. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan, mengumpul maklumat, menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya dikikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat. Manfaat pengajaran berbantukan komputer ialah ianya lebih terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran. Selain itu pengajaran melalui berbantukan komputer berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran serta memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan. Tambahan lagi pengajaran berbantukan komputer dapat meningkatkan motivasi murid dan membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning). Pengajaran berbantukan komputer membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi dan mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. Justeru itu, pengajaran
 • 9. berbantukan komputer dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar serta membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa. Proses pengajaran dan pembelajaran ini juga meningkat daya kreativiti dan imaginasi murid serta memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum dan meningkat kemahiran. Sebenarnya pembelajaran berbantukan komputer ini sangat penting kerana kita mahu pelajar lebih aktif dan rasa tidak bosan untuk belajar tetapi kadang-kadang rasa pelik bila kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana kekangan-kekangan pentadbiran itu sendiri..bayangkan peralatan ada di dalam kelas tetapi tidak dapat digunakan kerana wiring tak boleh pakai...dan tidak ada tindakan susulan oleh pihak sekolah..susah..benda beli mahal2 tapi buat macam tiada nilai..yang paling kasihan pelajar..kerana hak mereka tidak dihargai. Pengajaran berbantukan komputer di mana pelajar akan berinteraksi dengan komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru, sama ada dalam bentuk nota, tutorial, latihan dan juga simulasi. Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajran biasanya mengandungi kemahiran, permainan dan simulasi, analisis statistik dan mendapatkan maklumat. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan dalam bebrapa keadah seperti tutorial, latih tubi dan latihan. Dengan penggunaan pengajaran berbantukan komputer dalam proses P&P dapat menjimatkan masa, pemaparan maklumat lebih menarik, pemupukan budaya berfikir dan agen motivasi. Setiap gabungan anmasi, bunyi, warna dan teks mesti berfungsi untuk mengukuhkan maklumat yang hendak disampaikan. Contoh Frame 2 di atas mengalihkan perhatian pengguna dari maklumat yang hendak dipersembahkan kerana di situ terdapat beberapa arahan yang berbeza dalam satu skrin untuk diikuti pelajar. Kesannya ia akan membahagikan perhatian pelajar, bukan menumpukan perhatian. Mengikut prinsip kognitif, tumpuan perhatian adalah penting untuk mengelakkan kehilangan maklumat. Penggunaan teks yang bergaris atau digelapkan boleh digunakan mengikut keperluan untuk memandu perhatian pelajar ke bahagian penting maklumat. Teknik- teknik tertentu perlu digunakan untuk membantu dan menyokong tumpuan pelajar
 • 10. semasa proses pembelajaran berlaku. Menurut Newby, Stepich, Lehman dan Russel (2000) teknik-teknik lain adalah seperti mengemukakan soalan yang berfokus, menekankan (highlight) maklumat penting, membuat analogi, menggunakan kata kunci (mnemonics) serta menggunakan konsep imej.3. Sumber Sokongan MemoriSumber sokongan memori ini memberikan bantuan yang diperlukan kepada pengguna untuk memahami sesuatu masalah tatapi ia bukanlah fokus arahan. Contohnya butang Bantuan yang akan disediakan nanti bukanlah untuk memberi jawapan tetapi untuk membantu pelajar mencari jawapan atau menyelesaikan masalah yang diberi. Oleh kerana mengikut prinsip kognitif bahawa kefahaman pelajar dipengaruhi oleh pembelajaran yang bermakna, adalah penting bantuan disediakan apabila memori pelajar tidak dapat mengaitkan sesuatu maklumat yang dikehendaki dengan maksud yang membawa makna kepadanya. Menurut Clark (1998) sokongan memori adalah penting untuk pengguna baru untuk memberi keyakinan dan keselesaan kepada mereka Oleh itu, butang Bantuan hendaklah sentiasa kelihatan dalam setiap skrin nanti.Walaubagaimanapun, butang bantuan tersebut, navigasi dan hypertext atau hypermedia yang akan memberikan maklumat tentang sesuatu dengan lebih lanjut perlu diberi perhatian supaya kehadirannya nanti tidak bercanggah dengan tujuan ia diletakkan di skrin, iaitu untuk membantu memori pelajar memproses maklumat baru. Seiring dengan pendapat ahli behaviouris, latihan yang berulangkali penting dalam aspek pembelajaran. Bagi teori behaviouris, latihan berulang akan membawa kepada tingkahlaku yang diingina. Bagi ahli kognitif, latihan yang berulang pula akan membantu memori memproses maklumat untuk ingatan jangka panjang. Latihan yang berulang juga akan mengurangkan kehilangan maklumat dari berlaku. Latihan yang diberikan menurut Clark lagi, bukan berdasarkan kepada bilangan skrin tetapi kepada saiz maklumat yang hendak disampaikan supaya ia tidak terlalu banyak sebelum kefahaman pelajar mula diuji.
 • 11. 1.1 Jenis-Jenis Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Dalam mengkategorikan jenis-jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer, kita perlu melihat kepada fungsi dan objektif pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer serta kaedah penyampaian yang digunakan. Dalam bahagian ini,kita akan membincangkan tentang enam jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer iaitu: Latih tubi adalah jenis pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Dalam latih tubi, pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas berdasarkan jawapan mereka. Alessi & Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan soalan-soalan yang sesuai digunakan dalam latih tubi. Berikut adalah caranya: Pilihan secara rawak di mana soalan dipilih dari senarai soalan-soalan secara rawak.  Tersusun di mana soalan di susun mengikut suatu susunan yang ditentukan terlebih dahulu.  Teknik flashcard di mana selepas pelajar menjawab satu senarai soalan, soalan-soalan yang dijawab dengan salah di susun semula dan di berikan semula kepada pelajar. Proses ini berterusan sehingga pelajar menjawab ke semua soalan dengan betul. Ramai berpendapat bahawa latih tubi tidak menggunakan sepenuhnya kemampuan komputer. Sebenarnya, ia mempunyai kelebihan tersendiri seperti:  PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian kursus mengikut kesesuaian.  Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian seterusnya.  Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi dan memberi maklum balas.
 • 12. Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau kemahiran yang baru.Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian yang sama tajuknya tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas yang sama. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi kepadapelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan, memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain dipertengahan dan penghujung pengajarannya.Seorang guru juga mungkin menggunakan komputer dihadapan sekumpulan pelajar yang lemah bagi menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan pelajar yang lain diminta untuk mengggunakannya di komputer masing-masing tanpa perlu dibantu. Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan .Lazimnya setiap perisian pendidikan ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan yang tertentu. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan meneliti suatu perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya kepada pelajar. Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran, pengetahuan sedia ada yang diperlukan dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar menggunakan perisian pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran.  Latih tubi menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Lazimnya pelajar menggunakan perisian pendidikan ini selepas sesuatu pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan terlebih dahulu kepada mereka. Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklumbalas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan.
 • 13.  Tutorial menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru.(pelajar-pelajar belum pernah diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya). Ia seolah-olah seperti seoarang guru yang mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk.(Situasi satu sama satu). Lazimnya pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri.  Demontrasi Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam menyampai atau mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. Lazimnya digabungkan dengan kaedah pengajaran biasa. Komputer digunakan pada sela waktu tertentu sahaja dan bukan sepanjang waktu pengajaran.  Simulasi Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang realistik. Contohnya, pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengubah sesuatu untu melihat pembaharuan.Cara yang terbaik menggunakan komputer dalam p&p di mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep dan seterusnya membuat kesimpulan masing-masing. Perisian pendidikan seperti ini selalunya bersifat exploratory dan menekan kepada penyelesaian masalah.  Permainan pendidikan Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan exploratory tetapi kandungan atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk permainan. Konsep yang akan diajarkan adalah bersifat intrinci dan pelajar bersedia untuk menjelajah satu dunia yang "asing".  Penciptaan sendiri oleh guru Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah, seharusnya dapat memudahkan prosses P&P berlaku di kalangan murid. Inisiatif guru amat perlu bagi P&P yang berkesan dan mencapai objektif P&P. Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat memberikan kelainan untuk menarik minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P. Sungguhpun penciptaan pakej P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta, guru patut mengambil kira potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap aspek intelektual, rohani, jasmani, dan emossi.  Rekreasi di dalam P&P Selain pakej yang dicipta oleh guru, guru boleh membuat aktiviti pengayaan dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di pasaran. Walau bagaimanapun, pemilihan yang teliti adalah perlu supaya sepadan dengan isi kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P.
 • 14.  Peluang Kepada Murid Yang Lebih Pintar yang lebih mungkin akan lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Sebagai menyahut falsafah pendidikan negara, potensi murid harus dikembangkan sejauh mungkin. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. 1.2 Pembelajaran Berbantukan Komputer(Pbk) Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem kompute. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan.Bahkan menurut Dublin (1984, 1996) komputer dapat menumbuhkankan inspirasi dan meningkatkan minat. Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Dalam pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari para pelajar (Clements 1994). Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai media pembelajaran. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Secara keseluruhan PBK memberi kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional. Kulik, Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menggunakan kaedah tradisional. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki
 • 15. kelebihan 0.5 % berbanding pembelajaran tradisional. Menurut kajian Mathis, Smith dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian tinggi adalah lebih positif terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah literasi komputer, sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer bersifat negatif terhadap PBK. Namun begitu mereka masih menganggap PBK adalah lebih baik diikutu daripada tidak sama sekali. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca. Sedangkan dalam bidang sains pula keberkesanan PBk adalah lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah tradisional. Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional. 1.3 Kelebihan - Kelebihan Multimedia Berbanding Media Pengajaran Yang Lain Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan - kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa :  Tahap interaktif yang tinggi. Dengan komputer, perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajar-pelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu.komputer akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut.  Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar. Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Pelajar tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Pelajar berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi pada bila-bila masa atau sebanyak mana sekalipun, tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa jemu untuk melayannya. Di tambah dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan.  Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya. Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan aliran pelajaran
 • 16. yang hendak dipelajarinya. Juga pelajar perlulah dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut. Ini juga dikenali sebagai simulasi komputer.  Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran. Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks, grafik, animasi, bunyi, dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari. Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia bukanlah jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi digunakan sabagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. 1.4 Animasi Di Dalam Pendidikan Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi, antaranya termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. Berbeza dengan media yang statik serta kaku, animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek yakni warnanya, jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan pergerakkannya. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan di dalam P&P. Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya, teknologi animasi dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Sudah tentu pengalaman di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin dapat dikunjungi sendiri.
 • 17. 1.5 Multimedia Dalam Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web yang berkaitan di dalam internet. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran sains, geografi, dan sebagainya. Contohnya bagi pelajaran sains, ciptaan terbaru adalah antara maklumat yang berguna, menarik, dan menunjukkan realiti sebenar apa yang dipelajari oleh murid. 1.5.1 Penjaringan Komputer Melalui Jaringan Kawasan Tempatan Sebagai Sumber P&P (Lan) LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara, vedio, data, dan teks ). Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia melalui bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada jaringan untuk dikongsi. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat seperti pengkalan data, ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta, Comton’s, Grolier, Katalog Kad Perpustakaan, dan Pusat Sumber Online, dan data pentadbiran. Ini akan menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pelajar boleh bekerja secara berkumpulan untuk sesuatu projek, menulis laporan dan menerbitkan majalah sekolah. Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak laser, jaringan CD-ROM, modem, dan talian telefon, serta perisian yang dijaringkan. 1.5.2 Hubungan Melalui Jaringan Kawasan Luas Sebagai Sumber P&P (Wan) Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam daerah, negeri, negara atau seluruh dunia. Beberapa media perhubungan boleh digunakan seperti satelit, siaran kabel televisyen, telefon dan gelombang mikro. Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. Ini akan memberi peluang untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya video konferens, pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri mesyuarat peringkat daerah dan negeri. Perhubungan WAN pula boleh menyediakan sumber- sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dari rumah.
 • 18. 1.6 Peranan Multimedia Dalam Pengurusan Sekolah Dan Bilik Darjah Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh teknologi maklumat. Diantaranya adalah seperti berikut ;  Pengurusan kewangan sekolah. Penggunaan teknologi secara berkesan boleh membantu dalam menyediakan belanjawan, perekaunan, pembiayaan projek, perancangan jangka panjang, pengauditan dan kawalan bagi sekolah.  Sumber manusia. Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses perjadualan, meningkatkan kemahiran pengurusan guru, pertukaran dan perlantikan guru baru dapat diketahui dengan segera.  sumber-sumber pendidikan. Dengan menggunakan komputer, sesebuah sekolah dapat berhubung dengan pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk memperolehi pelbagai bahan P&P.  Maklumat pelajar. Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik dapat disimpan dengan selamat dan menyeluruh. Selain daripada itu penilaian juga dapat dibuat dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut. Maklumat tentang kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai dengan mudah melalui data-data yang tersimpan dalam komputer.  Kawalan keselamatan. Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan sistem berkomputer dapat memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin. Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Penggunaan komputer di sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas. Namun begitu, minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap. Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. Kehadiran teknologi multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kajian lepas juga membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku.
 • 19. 2.0 Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Kelas : Tahun 6 Gemilang Tarikh : 23 Mac 2011 Masa : 9.15 pagi – 10.15 pagi (1 Jam) Bilangan Pelajar : 30 orang Tajuk : 1.4 Elektrik dan Elektronik Sub Tajuk : b) Penghasilan Projek Elektronik Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengenal komponen-komponen asas dan alatan tangan elektronik beserta fungsinya Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:- 1) menamakan sebelas jenis komponen elektrik dan boleh membezakan litar skematik dan lukisan bergambar 2) menyenarai tiga alatan tangan dan enam bahan elektronik yang diperlukan dengan betul 3) membina litar elektronik mengikut contoh model yang disediakan dan lampu litar tersebut menyala dan berfungsi dengan baik.
 • 20. Penerapan Nilai Murni : Patuh, Ketekunan, Bersih, Kekemasan, Bertanggungjawab, Estetika, Menjimatkan bahan dan elektrik Kemahiran Berfikir : Membuat Inferens, Mengingat Kembali, Menjana Idea, Membuat Gambaran Mental, Menyusun Mengikut Keutamaan, dan Membuat Rumusan Refleksi Bahan Bantu Mengajar : Komputer Riba, Pemancar LCD, Gambarajah Skematik Litar, Kit Alatan Asas Elektronik, Bateri Sel Kering, Wayar Satu Jalur, Mentol, Papan Lapik/Polistrin dan Suis Penyerapan Ilmu : Penyerapan Ilmu Sains, Kimia, Fizik dan Hukum Elektrik Strategi Pengajaran : Kontekstual, Konstruktif, Mediatif, Induktif, Competency Based Learning dan Kajian Masa Depan
 • 21. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Set Induksi (5 Minit) Rakaman video ”Litar Elektronik” -video menunjukkan salah satu projek elektronik menggunakan LED (diod pemancar cahaya) 1. Murid-murid melihat rakaman video mengenai Litar Elektronik 2. Rakaman menerangkan hasil daripada salah satu projek elektronik 3. Guru menimbulkan persoalan ’apakah yang asas kepada lampu untuk menyala’. 4. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini; ”Penghasilan Projek Elektronik” BBM : Komputer Riba, Pemancar LCD, Pembesar Suara Kemahiran Berfikir : membuat inferens, menjana idea Nilai Murni : menghargai tenaga elektrik, berjimat cermat Strategi P&P : Induktif,Kontekstual Langkah 1 (20 minit) Pengenalan kepada litar ringkas elektronik i. Komponen elektronik ii. Litar skematik iii. Lukisan bergambar Powerpoint a) Murid diedarkan dengan nota rujukan dan slide powerpoint ditayangkan b) Guru memberi penerangan mengenai komponen eletronik dan jenis-jenis litar c) Murid melihat rajah jenis litar skematik dan lukisan bergambar d) Murid mengikuti aktiviti BBM : Powerpoint, nota edaran, BBM litar ringkas, model Kemahiran Berfikir : membuat gambaran mental, menghafal, mengingat kembali Nilai Murni : Tekun, Menumpu
 • 22. latihan untuk menilai tahap kefahaman murid PENILAIAN : Murid dapat menamakan 11 jenis komponen elektrik dan boleh membezakan litar skematik dan lukisan bergambar Perhatian, Berani Mencuba Strategi : Mediatif, Penerangan, Soal Jawab, Langkah 2 (5 Minit) Memilih alatan dan bahan untuk projek elektronik 1. Alatan yang diperlukan:- a. Playar muncung tirus b. Penjalur wayar c. Pemutar skru 2. Bahan yang diperlukan:- a. Wayar satu jalur 10 meter b. Bateri c. Mentol d. Suis e. Soket mentol f. Perintang Powerpoint a) Wakil kumpulan mengambil peralatan dan bahan yang diperlukan yang disediakan oleh guru dan di bawa ke meja kumpulan b) Murid menyusun dan meniliti peralatan yang diperoleh c) Murid bersedia untuk aktiviti seterusnya PENILAIAN : Murid dapat menyenarai dan menyediakan tiga alatan tangan dan enam bahan elektronik dengan betul BBM : Kit Alatan Asas Elektronik Kemahiran Berfikir : Membuat kategori, Mencipta Analogi Nilai Murni : Bertanggungjawab, Amanah Strategi : Instruktif, Konstruktif
 • 23. Langkah 3 (15 minit) Membuat projek litar asas elektronik a) Letakkan set alatan di atas papan projek/ polistrin b) Memasang projek litar mengikut arahan guru a) Guru mempamerkan langkah-langkah penyediaan set litar ringkas b) Murid mengikuti langkah penyediaan set litar secara amali di dalam kumpulan mengikut keterangan guru c) Murid diingatkan supaya berhati-hati dan menjaga keselamatan dan kerjasama berkumpulan d) Litar hendaklah berfungsi dan mencapai matlamat PENILAIAN : Murid dapat membina litar elektronik mengikut contoh model yang disediakan dan lampu litar tersebut menyala dan berfungsi dengan baik. BBM : Powerpoint, Kit alatan asas elektronik, model Kemahiran berfikir : Menyusun mengikut keutamaan, membuat gambaran mental Strategi P&P : Kuiz, Latih tubi Pengukuhan (10 minit) Soalan kuiz berkumpulan (Soalan Kuiz) a) Murid dikehendaki kekal dalam kumpulan b) Guru akan memberi taklimat mengenai kuiz c) Murid dikehendaki menjawab 10 soalan d) Jawapan dijawab setelah guru selesai membaca BBM : powerpoint, lcd dan papan markah Kemahiran berfikir : Menghafal, mengingat kembali, menerangkan sebab
 • 24. soalan e) Tempoh menjawab 15 minit f) Jika salah, ahli kumpulan kedua boleh membantu g) Jika ahli kedua tidak boleh membantu, soalan dibuka kepada kumpulan lain h) Kumpulan dengan markah tertinggi menang Nilai Murni : Berani mencuba, sifat kompetitif, semangat pertandingan sihat Strategi : Mediatif, kompetitif, soal jawab Penutup (5 minit) RUMUSAN : Penyediaan set litar ringkas elektronik a) Murid dapat mengenal komponen dan litar ringkas elektronik b) Murid dapat menyenarai alatan dan bahan untuk litar ringkas elektronik c) Murid dapat membuat projek litar elektronik yang berfungsi a) Guru menerangkan kembali pembelajaran dan membimbing murid membuat rumusan b) Murid melihat tayangan video penutup sambil bersoal jawab dengan guru TUGASAN SUSULAN : Murid dikehendaki mengenalpasti penggunaan litar ringkas disekeliling murid Kemahiran Berfikir : Membuat rumusan Kajian Masa Depan : Mendedahkan pelajar tentang peluang pekerjaan dalam bidang elektronik dan tahap kemajuan teknologi negara
 • 25. Refleksi Kendiri: 1. Sebelum P&P __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. Selepas P&P ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Komen Pensyarah/ Pembimbing: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
 • 26. 3.0 Refleksi Assalamualaikum saya ucapkan bagi pembuka kata refleksi tugasan kerja kursus Guru Dan Cabaran Semasa EDU 3109 saya. Saya Mohd Aidil Bin Othman sangat berbesar hati kerana tugasan yang diberikan telah berjaya saya sempurnakan. Semua ini tidak akan berlaku jika kawan-kawan, pensyarah dan ibu bapa saya tidak memberi galakan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Refleksi selepas menyelesaikan sangat menarik kerana saya tidak menyangka bahawa saya telah melakukannya dengan baik. Saya dan beberapa rakan yang lain telah berjaya menyiapkan tugasan yang telah diberikan dan dihantar pada masanya. Namun terdapat juga beberapa masalah yang saya hadapi semasa melakukan tugasan. Antara masalahnya ialah untuk mencari bahan rujukan tajuk mengenai guru dan cabaran semasa di sekolah rendah. Selepas itu, saya terpaksa pula mencari maklumat mengenai e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran untuk kerja kursus saya. Saya tidak tahu bagaimana mahu memulakan tugasan ini kerana tidak begitu paham untuk membuat penulisan tugasan kerja kursus pendek ini tetapi setelah di terangkan oleh pensyarah saya Dr Hilmi Ahmad Bin Shaghir akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk membuat tugasan kerja kursus pendek ini. Saya juga menghadapi masalah untuk mencari pelbagai sumber rujukan untuk diisi dalam kerja kursus saya. Tambahan pula kerja kursus ini dilakukan secara individu. Segala maklumat perlu dikumpulkan dahulu sebelum dimasukkan kedalam kerja kursus saya. Nota-nota yang telah diberikan oleh pensyarah telah saya gunakan untuk dimasukkan di dalam kerja kursus saya saya. Ini merupakan antara kekuatan yang saya perolehi semasa melaksanakan kerja kursus ini. Perkara ini tidak mudah kerana fakta-fakta yang dimasukkan haruslah tepat dan penerangan yang diberikan oleh guru tersebut pula haruslah sesuai dengan murid sekolah rendah. Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa
 • 27. berusaha mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Jika hal ini wujud, barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat, ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor, peguam dan arkitek. Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar. Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian, akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakan negara. Pada mulanya ia nampak seperti susah untuk di siapkan. Namun berkat doa dan pertolongan pensyarah saya telah berjaya melakukannya. Tugasan yang telah diberikan telah berjaya saya siapkan tanpa berlengah. Akhirnya tugasan kerja kursus Guru Dan Cabaran Semasa EDU 3109 yang diberikan telah berjaya saya siapkan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini terutamanya pensyarah saya.
 • 28. 4.0 Rujukan buku Ee Ah Meng, 1994. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Hizamnuddin Awang, 1997. Fazilah, 1998. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. KONPEN V, Johor Bharu 6-8 Disember. Mok Soon Sang, 1996. Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Munir dan Halimah Badioze Zaman, 1998. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjung Malim : Quantum Books. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, 2010. Asas Kepimpinan dan Profesionalisme Guru. Selangor Darul Ehsan : Oxford Fajar. Yakop, 1985. Pendidikan di Malaysia : sejarah, sistem dan falsafah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Internet Pengajaran berbentukan komputer. Diperoleh pada Ogos 19, 2013 dari http://upsi-kpt4033-s.wikispaces.com/Pengajaran+Berbantukan+Komputer Nota EDU 3108 Guru Dan Cabaran Semasa. Diperoleh pada Ogos 19, 2013 dari http://ipislam.edu.my/edu3105/hasil-pelajar/PPBK.htm Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Diperoleh pada Ogos 20, 2013 dari http://mdazriamin5119.blogspot.com/2010/01/komputer-dalam-pengajaran- dan.html Nota EDU 3108. Diperoleh pada Ogos 21, 2013 dari http://bmm3105sitiaishahipgksah.blogspot.com/