Anúncio

ใบความรู้ที่ 2.3

ครูชำนาญการพิเศษ em โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
27 de Feb de 2013
ใบความรู้ที่ 2.3
ใบความรู้ที่ 2.3
Próximos SlideShares
ใบความรู้ที่ 1.3ใบความรู้ที่ 1.3
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a ใบความรู้ที่ 2.3(20)

Anúncio

Mais de ณัฐพล บัวพันธ์(20)

ใบความรู้ที่ 2.3

  1. ใบความรู้ท ี่ 2.3 รายวิช า โครง รหัส วิช า ง 30246 ภาค งานคอมพิว เตอร์ เรีย นที่ 2 ชั้น ชั้น เรื่อ ง แนะนำา แหล่ง ศึก ษาดูง าน เวลา 5 มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 ด้า นคอมพิว เตอร์ นาที นักเรียนควรได้มีโอกาสไปศึกษาดู งานค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐ หรือบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ด้านวิชาการ และประกอบการพิจารณา ตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำาโครงงาน มหาวิท ยาลัย หน่ว ยงานวิจ ัย ของรัฐ และบริษ ัท เอกชน ที่ เสนอแนะมีด ัง นี้ 1. มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีงานวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยงานวิจัยอื่นๆ ของรัฐ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ  อุทยานซอฟต์แวร์ไทย (Software Park Thailand) อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม สำานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ทีมคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. บริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 3.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำากัด 3.2 องค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย
  2. 3.3 บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำำกัด 3.4 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำำกัด 3.5 บริษัท โอรำเคิลซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำำกัด 3.6 บริษัท เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำำกัด 3.7 บริษัท ไกรวัลซอฟต์แวร์ (เชน) จำำกัด โรงเรียนสำมำรถค้นหำรำยชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยได้จำกหนังสือ "Thailand Official Software Directory 1999-2000" ซึ่งจัดทำำโดยอุทยำนซอฟต์แวร์ไทย
Anúncio