O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ฉบับที่ ๒
๒๐ พ.ย.๕๖
หรือ
หรือ
ถาผูปวยเขาเกณฑตามขอกําหนด ถือวาเปนผูปวยสงสัย (Suspected case) ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ...
นัดติดตามการรักษา
48 ชั่วโมง
กรณีไมมีหองแยกโรค AIIR
- ประสานงานกับสถาบันบําราศนราดูร
เพื่อสงตอผูปวย
กรณีมีหองแยกโรค...
การรักษา
1) การรักษาเฉพาะ
a) การใหยาตานไวรัส
i) ยังไมมียาตานไวรัส เนื่องจากโรค MERS-CoV เปนโรคอุบัติใหม ขอมูลการใช...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้หวัดนก(H5, H7) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ MERS-CoV (Middle East Respirator

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja o primeiro a comentar

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้หวัดนก(H5, H7) และไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ MERS-CoV (Middle East Respirator

  1. 1. ฉบับที่ ๒ ๒๐ พ.ย.๕๖ หรือ หรือ ถาผูปวยเขาเกณฑตามขอกําหนด ถือวาเปนผูปวยสงสัย (Suspected case) ใหปฏิบัติดังนี้ ๑. ใหผูปวยสวม surgical mask ๒. สงผูปวยไปที่หองตรวจโรคปลอดเชื้อ (โดยผูนําสงผูปวยใหสวม surgical mask) พื้นที่ระบาด  H7N9 : ประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ(Shangai) ปกกิ่ง(Beijing) อันฮุย(Anhui) เจียงซู(Jiangsu) เจอเจียง (Zhejiang) ซานตง(Shandong) เหอหนาน(Henan) ฟุเจี้ยน(Fujian) เจียงสี(Jiangxi) และหูหนาน(Hunan)  ไวรัสโคโรนา : ประเทศแถบคาบสมุทรอาระเบียและอาฟริกาเหนือ เชน การตา ซาอุดิอาระเบีย จอรแดน เยเมน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส บาหเรน อียิปต อิหรานกาตาร ตุรกี อิรัก อิสราเอล คูเวต เลบานอน โอมาน ซีเรีย และ ดินแดน ปาเลสไตน (เวสตแบงก และฉนวนกาซา) กรณี ปอดอักเสบ (เขาไดตามเกณฑอยางนอย 1 ขอ)  ผูปวยปอดอักเสบรุนแรง/เสียชีวิตดวย ปอดอักเสบที่ไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  เปนบุคลากรทางการแพทย หรือ สาธารณสุข หรือเจาหนาที่ทาง หองปฏิบัติการ  มีประวัติสัมผัสใกลชิด หรือดูแลผูปวยปอด อักเสบที่ไมทราบสาเหตุ 10 วันกอนปวย  ผูปวยปอดอักเสบ 2 รายขึ้นไปที่มีความ เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา กรณี ไขหวัดนก (เขาไดตามเกณฑอยางนอย 1 ขอ)  มีประวัติสัมผัสกับสัตวปกภายใน 7 วันกอนปวย  มีประวัติอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีสัตว ปกปวยตายผิดปกติ หรือพบเชื้อ ในสัตวปก หรือสิ่งแวดลอม ในชวง 14 วันกอนปวย  เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาด หรือพบเชื้อไขหวัดนก ในชวง 14 วันกอนปวย กรณี ไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม (MERS-CoV)  มีประวัติเดินทางมา จากประเทศที่มี รายงานผูปวยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สาย พันธุใหม ภายใน 14 วันกอนปวย ไดแก ประเทศแถบ คาบสมุทรอาระเบีย และ อาฟริกาเหนือ ผูปวยปอดบวมซึ่งเปนบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลผูปวยปอดบวม หรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการที่ตรวจตัวอยางผูปวย ในชวงเวลา 14 วันกอนวันเริ่มปวย ผูปวยผูปวยปอดบวมที่เกิดเปนกลุมกอน(พบผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไป ที่มีวันเริ่มปวยอยูในชวงเวลาหางกันไมเกิน14 วัน) ในชุมชนหรือที่ทํางานเดียวกัน มีไข > 38 O C รวมกับอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน(เชน ไอ หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ หรือ ปอดอักเสบ หรือ มีภาวะการหายใจลมเหลวเฉียบพลัน (ARDS) และ มีประวัติเดินทางมาจาก หรืออาศัยอยูในพื้นที่ที่พบผูปวย หรือสงสัยวา มีการระบาดของเชื้อ หรือ สัมผัสใกลชิดกับ “ผูปวยนาจะเปน” หรือ “ผูปวยยืนยัน” ในชวงเวลา 14 วันกอนวันเริ่มปวย แนวทางการคัดกรองผูปวยที่สงสัยโรคไขหวัดนก(H5, H7) และไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)
  2. 2. นัดติดตามการรักษา 48 ชั่วโมง กรณีไมมีหองแยกโรค AIIR - ประสานงานกับสถาบันบําราศนราดูร เพื่อสงตอผูปวย กรณีมีหองแยกโรค AIIR - Admit หองแยกโรค AIIR - ถายภาพรังสีปอด (Film chest) - ตรวจทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน เชน CBC, sputum exam. - เก็บตัวอยาง เสมหะ , Nasopharyngeal aspirate หรือ broncheoalveolar lavage หรือ tracheal aspiration จากทอ ชวยหายใจ แบงใส VTM 2 หลอด สงตรวจ Flu A, B, MERS-CoV - เก็บตัวอยางเลือดในหลอด EDTA 1 หลอด (จํานวน 3-5 ซีซี) - เก็บตัวอยาง Acute และ Convalescent serum หางกัน 14-21 วัน (ครั้งละ1 หลอด) - รักษาตามอาการ - ตามผล RT-PCR จนกวาจะทราบผล การสง Sputum เพื่อตรวจหาเชื้อ MERS-CoV  ควรเก็บตัวอยางทั้งจากเสมหะและ Nasopharyngeal Aspiration (การตรวจจากเสมหะใหความไวในการตรวจพบเชื้อสูงกวาการเก็บตัวอยางจากNasopharyngeal Aspiration)  สงตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โดยสงผานงานหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยภายใน 48 ชม.  รหัส e-Phis คือ 90783 ฉบับที่ ๒ ๒๐ พ.ย.๕๖ รักษาตามสาเหตุ หาสาเหตุไมไดหาสาเหตุได ทีมแพทยตรวจผูปวย ในเวลาราชการ : แพทยประจําหองตรวจโรคปลอดเชื้อ นอกเวลาราชการ : ผูปวยอายุ < 15ป ตามแพทยเวรกุมารเวชกรรม second call ผูปวยอายุ 15ขึ้นไป ตามแพทยเวรอายุรกรรม second call หองตรวจโรคปลอดเชื้อ - แพทยซักประวัติ ตรวจรางกาย - Investigate ตามที่เห็นสมควร แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวยที่สงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)
  3. 3. การรักษา 1) การรักษาเฉพาะ a) การใหยาตานไวรัส i) ยังไมมียาตานไวรัส เนื่องจากโรค MERS-CoV เปนโรคอุบัติใหม ขอมูลการใชยาตานไวรัสคอนขางจํากัด ยังไม มีรายงานยาเฉพาะที่ใชรักษาที่ชัดเจน สวนยาตานไวรัส Ribavirin มีขอมูลการศึกษาคอนขางนอย พบวายา ตานไวรัส Ribavirin มีในรูปของชนิดรับประทาน และฉีด แตมีผลขางเคียงของยาคอนขางรุนแรง ที่มีรายงาน คือ ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ii) แตกรณีที่ผูปวยมีไขสูง รวมกับอาการปอดบวม หลังจากเก็บตัวอยางสงตรวจหาเชื้อ ถาผูปวยอาการรุนแรง ระหวางรอผลการตรวจ แนะนําใหยาตานไวรัส Oseltamivir ในขนาดที่ใหการรักษาไขหวัดใหญ เนื่องจากยังไมทราบวาผูปวยติดเชื้อไวรัสชนิดใด b) การใหยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ในกรณีผูปวยปอดบวม i) ควรพิจารณาใหเปนรายๆไป กรณีที่ไมสามารถแยกอาการปอดบวมจากสาเหตุแบคทีเรียได หรือกรณีพบปอด บวมจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 2) การรักษาตามอาการ เนนการรักษาแบบประคับประคอง a) ติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิด b) การชวยเหลือภาวะขาดออกซิเจน ให supplemental oxygen therapy โดยเฉพาะผูปวยที่ SpO2 < 90% เริ่ม โดย การจากใหออกซิเจน 5 ลิตรตอนาที และปรับขนาดตามอาการของผูปวย จนระดับ SpO2 ≥ 90% ในคนทั่วไป และ SpO2 ≥ 92-95% ในหญิงตั้งครรภ c) กรณีที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ ใหพิจารณาตามการรักษาปอดบวมทั่วไป หรือปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรค ปอด

×