O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Παχυσαρκία και μυοσκελετικά προβλήματα

665 visualizações

Publicada em

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Παχυσαρκία και μυοσκελετικά προβλήματα

 1. 1. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ΢
 2. 2. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Καηαλόεζε επηπηώζεσλ ηεο παρπζαξθίαο ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. Παξάζεζε κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία. Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε.
 3. 3. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Οζηεοαρθρίηιδα. Υρόνια μσοζκελεηικά προβλήμαηα. Οζηεοπόρωζη. Αζεξσκάησζε. ΢αθραξώδεο δηαβήηεο.
 4. 4. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Υαξαθηεξίδεηαη: από θζνξά ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ, πνπ θαιύπηεη ηελ επηθάλεηα ησλ νζηώλ κέζα ζηελ άξζξσζε θαη από νζηηθή ππεξπιαζία ζηα όξηα ησλ αξζξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ νζηώλ κέζα ζηελ άξζξσζε. Έηζη, δεκηνπξγνύληαη νζηηθέο πξνεμνρέο, πνπ ιέγνληαη νζηεόθπηα, αιιά ν θόζκνο ηηο μέξεη σο “άιαηα”. Σα οζηεόθσηα όκσο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην αιάηη πνπ ηξώκε, αιιά είλαη νζηά εθ ησλ νζηώλ.
 5. 5. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc  Eroding Cartilage: Γηάβξσζε ρόλδξνπ.  Exposed Bone: Δθηηζέκελν νζηό.  Bone Spurs:΢πκπιεζίαζε νζηώλ.  Eroding Meniscus: Γηάβξσζε κελίζθνπ.
 6. 6. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc ΢ηηο πεξηθεξηθέο αξζξώζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. ΢ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η νζηεναξζξίηηδα εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ γόλαηνο.
 7. 7. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScΗ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπκπησκαηηθήο νζηεναξζξίηηδαο μεπεξλά ην 13,1% ησλ ελειίθσλ. 6,9% (εθθπιηζηηθή ζπνλδπιαξζξνπάζεηα). 6% (νζηεναξζξίηηδα γόλαηνο). 2% (νζηεναξζξίηηδα άλσ άθξσλ). 0,9% (νζηεναξζξίηηδα ηζρίνπ). Σν 20% ησλ αζζελώλ κε ζπκπησκαηηθή νζηεναξζξίηηδα παξνπζηάδνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ εληνπίζεηο.
 8. 8. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Γπλαηθείν θύιν. Ηιηθία > 50 εηώλ. ΠΑΥΤ΢ΑΡΚΙΑ. Υακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δπαλαιακβαλόκελε επαγγεικαηηθή κεραληθή επηβάξπλζε. Καηαπόλεζε ησλ αξζξώζεσλ.
 9. 9. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Πόλνο. Γπζθακςία ηεο άξζξσζεο. Γηόγθσζε ηεο άξζξσζεο. Παξακόξθσζε ηεο άξζξσζεο. Μεξηθέο θνξέο ε νζηεναξζξίηηδα κπνξεί λα είλαη ζπλερώο ή θαηά πεξηόδνπο αζπκπησκαηηθή, δει. λα κελ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα. Σν γεγνλόο απηό έρεηηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία, δηόηη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο αζπκπησκαηηθήο έθθξαζεο ηεο νζηεναξζξίηηδαο δελ ρξεηάδεηαη θαξκαθεπηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή παξά κόλν θσζικοθεραπεσηική ανηιμεηώπιζη.
 10. 10. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Άιιεο παζήζεηο Άιιεο ξεπκαηηθέο παζήζεηο Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ΢πκπησκαηηθή πεξηθεξηθή νζηεναξζξίηηδα΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ: Η ζπκπησκαηηθή πεξηθεξηθήνζηεναξζξίηηδα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ είλαηην ηξίην θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο αίηηνκαθξνρξόληαο ιεηηνπξγηθήο αληθαλόηεηαο.
 11. 11. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Απώιεηα βάξνπο (ειεγρόκελε αεξόβηα άζθεζε). Δληνπηζκέλε κπτθή ελδπλάκσζε ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο. Υξήζε θπζηθώλ κέζσλ γηα κείσζε ηνπ άιγνπο(πόλνο). Κηλεζηνζεξαπεία γηα ηελ αύμεζε ηεο ηξνρηάο ηεο θίλεζεο ζηελ πάζρνπζα άξζξσζε. Τδξνζεξαπεία γηα κείσζε ηνπ νηδήκαηνο & ηνπ πόλνπ.
 12. 12. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Οζθπντζρηαιγία. Απρεληθό ζύλδξνκν. Σελνληίηηδεο. ΢θνιίσζε.
 13. 13. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc  Πόλνο ζηε κέζε(ΟΜ΢΢) θαη πόλνο ζηε δηαδξνκή ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η παρπζαξθία είλαηέκκεζνο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο γηα ηελνζθπντζρηαιγία.
 14. 14. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Σν απρεληθό ζύλδξνκν δελ απνηειεί πάζεζε, όπσο επηθξαηεί ζήκεξα, αιιά πεξηγξάθεη μια ζειρά από ζσμπηώμαηα ζηην περιοτή ηοσ αστένα αιιά θαη ζηελ ελ γέλεη γύξσ πεξηνρή πνπ πξνθαινύληαη από παζήζεηο ηεο ΑΜ΢΢ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ :  Απρελαιγία.  Γπζθακςία.  Αληαλαθιώκελνπο πόλνπο.  Νεπξαιγίεο.  Πνλνθεθάινπο θαη δάιε.  Πόλν ζηνλ ώκν, ζηνλ βξαρίνλα ή/ θαη ζην ρέξη.  Πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα ηεο απρεληθήο κνίξαο, αδπλακία, κνπδηάζκαηα.  Μεησκέλα αληαλαθιαζηηθά ζηα άλσ άθξα.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η παρπζαξθία είλαη έκκεζνο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο γηα ην απρεληθόζύλδξνκν.
 15. 15. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc ΟΡΙ΢ΜΟ΢: Οη ηέλνληεο είλαη ηαηλίεο ηλώδνπο ηζηνύ πνπ ζπλδένπλ ηνπο κύεο κε ηα νζηά. Με ηνλ όξν ηελνληίηηδα νξίδεηαη ε θιεγκνλή πνπ εθδειώλεηαη ζε κηα από απηέο ηηο δνκέο. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ΢ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ΢: Παιαηόηεξνη ηξαπκαηηζκνί. Μηθξνηξαπκαηηζκνί. Τπέξρξεζε ηελόλησλ.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η παρπζαξθία είλαη έκκεζνοαηηηνινγηθόο παξάγνληαο γηα ηηοηελνληίηηδεο.
 16. 16. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc ΟΡΙ΢ΜΟ΢: Απνηειεί παξακόξθσζε ηεο ΢΢ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ πιάγηα θιήζε(ζθνιηόο= ζηξαβόο) θαη ζηξνθή ησλ ζπνλδύισλ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η παρπζαξθία είλαη έκκεζνοαηηηνινγηθόο παξάγνληαο γηα ηελ ζθνιίσζε.
 17. 17. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc ΟΡΙ΢ΜΟ΢: Η ιέμε "νζηενπόξσζε" ζεκαίλεη θηινινγηθά "πνξώδεο νζηνύλ". Δίλαη κία θαηάζηαζε όπνπ έλα άηνκν ράλεη ζηαδηαθά νζηό έηζη ώζηε ηα θόθαια λα γίλνληαη ζηαδηαθά εύζξαπζηα. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηα νζηά λα είλαη πην πηζαλό λα ζπάζνπλ .
 18. 18. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc  Δκκελόπαπζε.  Υξόληα αλεπαξθήο πξόζιεςε αζβεζηίνπ.  Πεξηνξηζκόο θπζηνινγηθήο θίλεζεο (θαζηζηηθή δσή).  Απμεκέλε θξεαηνθαγία.  Κάπληζκα.  Καηάρξεζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ.  Καηάρξεζε θαθέ-ηζαγηνύ.  Φύιν( ΢πρλόηεξα ζηηο γπλαίθεο).  Φπιή (΢πρλόηεξα ζηνπο ιεπθνύο).  Κιεξνλνκηθόηεηα.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η παρπζαξθία δελ πξνζηαηεύεη απόΟζηενπόξσζε. Αληηζέησο, νη παρύζαξθνη αζζελείο πνππάζρνπλ από νζηενπόξσζε ζύκθσλα κε πξόζθαηεο κειέηεοCambridge University Hospital παζαίλνπλ ζπρλόηεξανζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ζηα γόλαηα θαη ζηελ πνδνθλεκηθή.
 19. 19. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Αλαεξόβηα άζθεζε (ππό επηηήξεζε θπζηθνζεξαπεπηή). Δηαηξνθή(θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ). Φαξκαθεπηηθή αγσγή.
 20. 20. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Πξόιεςε ηεο παρπζαξθίαο κε ηε ρξήζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ρσξίο δεκηνπξγία κπνζθειεηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε παηδηά, εθήβνπο & ελήιηθεο.
 21. 21. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc H Διιάδα έρεη ηα ζθήπηξα ζηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ θαη ηα πην παρύζαξθα παηδηά ζε όιε ηελ Δπξώπε. Kαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ηεο παρπζαξθίαο κεηά από ηε Νόηηα Αθξηθή θαη ην Κνπβέηη. Σν πνζνζηό αύμεζεο ηεο παρπζαξθίαο, ζε παηδηά ειηθίαο 6-11 εηώλ, θζάλεη ην 54%. Σν πνζνζηό αύμεζεο ηεο παρπζαξθίαο, ζε παηδηά ειηθίαο 12-17 εηώλ, θζάλεη ην 40%.
 22. 22. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScΜε ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ιίπνπο κεηώλεηαη:  Η κπτθή δύλακε.  Η ηαρύηεηα.  Η γεληθή αληνρή.
 23. 23. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο ζε π α η δ η ά θα η ε θ ή β ν π ο ε ιύζε είλαη ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ππό επηηήξεζε εηδηθώλ(θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, θπζηθνζεξαπεπηέο θηι).
 24. 24. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScΠνιιά π α η δ η ά θα η έ θ ε β ν η , ΓΔΝεπηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε κπνζθειεηηθήηνπο αλάπηπμε κε ΜΟΝΑΓΗΚΖ ΑΗΣΗΑ νηηηα εξεζίζκαηα πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηνλθηλεηηθό κεραληζκό ήηαλ αλεπαξθή ήκνλόπιεπξα.
 25. 25. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScΣο π α η δ ί θα η ν έ θ ε β ν ο είναι ζε ζύγκριζη με ηον ενήλικα πνιύ πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί ΒΛΑΒΔ΢ ιόγσ αθαηάιιεισλ πξνπνλεηηθώλ εξεζηζκάησλ.
 26. 26. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc 6-10 εηώλ:  Η πξνπόλεζε ησλ παηδηώλ κέρξη ην 10 ν έηνο ηεο ειηθίαο ραξαθηεξίδεηαη από ην ειεύζεξν παηρλίδη.
 27. 27. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc 6-10 εηώλ: ζηόρνο καο είλαη ε κπτθή ελδπλάκσζε ησλ ζηαζεξνπνηώλ κπώλ ηεο ΢΢ (ξαρηαίνη & θνηιηαθνί κύεο). ΢ΗΜΔΙΩ΢Η: απνθεύγνπκε επαλαιακβαλόκελα άικαηα (γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα)θαη άξζε βαξώλ δηόηη ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα δελ έρεη αλαπηπρζεί.
 28. 28. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc 11-13 εηώλ:  ΢ηόρνο καο είλαη  γεληθή.  πνιύπιεπξε ελδπλάκσζε ησλ ζεκαληηθώλ κπτθώλ νκάδσλ .  αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππεξλίθεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηνκηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο.
 29. 29. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc 13-15 εηώλ: (1ε θάζε εθεβείαο) Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  Απόηνκε αύμεζε ύςνπο.  Αλάπηπμε κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο.΢ΗΜΔΙΩ΢Η: Η θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 1ε θάζε ηεοεθεβείαο ραξαθηεξίδεηαη από ειεγρόκελεο θνξηίζεηο θαηζσζηή άζιεζε γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθώλ επηπηώζεσλζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα.
 30. 30. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc 15-18 εηώλ: (2ε θάζε εθεβείαο)  Η δεύηεξε θάζε ηεο εθεβείαο είλαη ε πεξίνδνο ζηελ νπνία ε δύλακε έρεη ηηο κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο.
 31. 31. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc15-18 εηώλ: Απνθαζίζηαηαη ε αξκνλία ζηελ αλαινγία ηνπ ζώκαηνο.(αλαεξόβηα & αεξόβηα άζθεζε) Δπηπιένλ αύμεζε ηεο ηεζηνζηεξόλεο . Αζθήζεηο κπτθήο ελδπλάκσζεο γηα θάζε κπτθή κάδα μερσξηζηά.
 32. 32. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MScπξνηεηλόκελεθπζηθήδξαζηεξηόηεηα.
 33. 33. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Πεξπάηεκα:  αζθαιήο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα αεξνβηθή γπκλαζηηθή.  ζσξαθίδεη ηελ θαξδηά.  καηαπολεμά ηηο αγγειακές παθήζεις .  βνεζά ζηε ζσζηή κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο.
 34. 34. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Κνιύκβεζε:  ηδαληθή άζθεζε γηα ηνπο ελήιηθεο.  γπκλάδεη όιν ην ζώκα.  πξνιακβάλεη θαη ζεξαπεύεη ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο.  ραξίδεη επεμία.  ηνλώλεη ην αλαπλεπζηηθό θαη ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα.  βνεζά λα ραζνύλ ηα πεξηηηά θηιά.
 35. 35. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc Υνξόο:  εύθνινο ηξόπνο άζθεζεο.  βνεζά ζηελ απώιεηα ησλ πεξηηηώλ θηιώλ.  πξνζθέξεη επεμία.  ζσξαθίδεη ηνλ νξγαληζκό από θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο.
 36. 36. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc60 Min άζθεζεο / εκεξεζίσοΠΡΟΛΑΜΒΑΝΔΗ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΔΗ ηελ ΠΑΥΤ΢ΑΡΚΗΑ ζε παηδηά & ελήιηθεο
 37. 37. ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ MSc

×