Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)

Trung tâm Advance Cad
Trung tâm Advance CadTrung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ 2D Autodesk Inventor 2015
• Tài trợ chính: www.cachdung.com – Nhà sách Quảng Đại
• www.advancecad.edu.vn – Trung tâm Advance CAD
• Giảng viên thực hiện: Nguyễn Văn Phương
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
4. Các lệnh xuất hình chiếu
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết
9. Bài tập tổng hợp xuất bản vẽ Drawing
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing
 Vào môi trường làm việc Drawing
 New > Metric > Drawing > chọn
tiêu chuẩn bản vẽ (ví dụ iso.dwg)
.dwg (Tạo file Autocad)
.idw (Tạo file Inventor)
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing
 Vào môi trường làm việc Drawing Môi trường xuất bản vẽ Inventor
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing
 Vào môi trường làm việc Drawing
Các công cụ hỗ trợ xuất bản vẽ
Model View
Khổ giấy, khung tên,
khung bản vẽ
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
Click phải Layout >
Edit Sheet
Chọn lại khổ giấy và
đặt tên lại Layout
Chiều đặt khổ giấy
§ Thẳng đứng
§ Nằm ngang
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
Quản lý đường nét và các
thiết lập khác khi xuất bản
vẽ
Annotate > Edit Layer
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
Tạo trang Sheet mới
Click phải tên bản vẽ>
New Sheet
Xóa Sheet
Click phải Sheet cần xóa>
Delete Sheet
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
Xóa khung bản vẽ hiện hành
Click chuột phải Default Border > Delete
Tạo khung bản vẽ mới
Click chuột phải Borders >
Define New Border
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ
Xóa khung tên hiện hành
Click chuột phải Iso> Delete
Hoặc click trái nhấn Delete trên bàn phím
Tạo khung tên mới
Chỉnh sửa: Click chuột phải Iso >
Edit Definition
Tạo mới: Click chuột phải Title
Block > Define New Title Block
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Ví dụ Bản vẽ mẫu A3 có Format như sau
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Chọn khổ giấy. Ví dụ A3
§ Xóa khung bản vẽ hiện hành tại Sheet (có
thể xóa sau)
§ Tạo khung bản vẽ mới cho khổ giấy A3
1 2
 Tạo khung tên mới
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
§ Vẽ khung bản vẽ
trong môi trường
Sketch với kích
thước như sau
§ Finish Sketch
§ Đặt tên Boder mới
> Save
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
§ Chèn khung bản vẽ mới vào thay thế khung bản vẽ cũ
§ Click chọn tên khung bản vẽ > Insert
§ Lưu ý: Khung bản vẽ hiện hành tại Sheet phải xóa mới
chèn khung mới vào
§ Khung bản vẽ mới vừa
tạo xuất hiện ở Boder
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
§ Khung bản
vẽ mới được
chèn vào
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Tạo khung tên mới
§ Xóa khung tên hiện hành tại Sheet
(có thể xóa sau)
§ Tạo khung tên mới
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Tạo khung tên mới
§ Ví dự: vào môi trường Sketch và vẽ
khung tên kích thước như sau
§ Vị trí vẽ khung tên bất kỳ
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Tạo khung tên mới
§ Gõ Text cố định vào khung
tên như sau
§ Chèn hình ảnh vào khung
tên
§ Text kiểu thông số
§ Khung tên sẽ tự động cập nhật các
thông số cài đặt hoặc sẽ hỏi để
nhập vào bổ sung khung tên khi
tạo bản vẽ mới. Ví dụ: Ngày,
Người vẽ, thứ tự bản vẽ...
§ Giảng viên sẽ hướng dẫn trực tiếp
và giải thích các thông số cần thiết
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Tạo khung tên mới
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Tạo khung tên mới
§ Hoàn tất khung tên > Finish
§ Đặt tên và Save lại
§ Insert để thay thế khung tên cũ
Các bước làm tương tự như đối với khung bản vẽ
Khung tên sẽ tự động về góc theo như cài đặt
trong Sheet Vị trí đặt khung tên
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Bản vẽ mẫu
hoàn chỉnh
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Lưu làm bản vẽ mẫu trong Inventor
§ Click Save As (Ctrl+S) > Đặt tên
File Name > địa chỉ lưu
C:UsersPublicDocumentsAutodesk
Inventor 2015TemplateMetric
§ Chọn kiểu định dạng .dwg hoặc .idw
(ví dụ chọn .dwg theo định dạng
Autocad)
§ Save
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng
 Lưu làm bản vẽ mẫu trong Inventor
§ New > Metric > Drawing >
Kiểm tra lại bản vẽ mẫu có
được lưu trong Template
Drawing chưa
§ Bản vẽ mẫu đã được lưu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
Các lệnh giúp tạo các hình chiếu 2D
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View Tạo hình chiếu cơ sở từ mô hình 3D
Tạo hướng chiếu đầu tiên, độc lập
 Click chọn biểu tượng Base View trên thanh Create >
Drawing View
Lưu ý: Các hình chiếu còn lại xuất dựa
trên hình chiếu Base View
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
Open an existing file chọn mô hình 3D
cần tạo hình chiếu cơ sở
Chọn hướng nhìn của hình chiếu
Hướng chiếu thứ nhất
Tỉ lệ
Tên hình chiếu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
Kiểu hiển thị
hình chiếu
Cho phép tạo
hình chiếu kế
tiếp từ hình
chiếu cơ sở
Hình chiếu từ đối
tượng được chọn
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
§ Hidden Line : Hiển thị nét khuất
§ Hidden Line Removed : Không hiển thị nét khuất
§ Shaded : Hiển thị theo chế độ Shade khi thiết kế
Kiểu hiển thị hình chiếu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
 Display Options
Các hiển thị kèm theo hình chiếu
§ All Model Dimensions: Hiển thị
toàn bộ kích thước của bản phác
thảo mà ta dùng để dựng vật thể
§ Thread Feature: Hiển thị ren trên hình chiếu cơ sở
§ Tangent Edges: Hiển thị đường tiếp tuyến tại những nơi bo tròn
§ Hatching: Hiển thị tuyến ảnh tại mặt cắt
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
 Click chọn vị trí đặt hình chiếu
 Di chuyển hình chiếu bằng
cách rê chuột đến vùng bao
hình chiếu > xuất hiện dấu di
chuyển > giữ chuột trái kéo đến
vị trí mới
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Base View
 Hiệu chỉnh hình chiếu
§ Nhấp đúp vào hình chiếu > chỉnh sửa
• Click phải > Edit View
Mở mô hình 3D được xuất
hình chiếu
Xuất các hình chiếu khác từ
hình chiếu này
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Projected View Tạo các hình chiếu chính còn lại từ hình chiếu có sẵn
(Base View hoặc Project View có trước)
 Click chọn biểu tượng Project View trên
thanh Create
 Hoặc chọn hình chiếu >click phải >
Project View
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Projected View
 Rê chuột xác định hướng chiếu > click
chuột trái tại vị trí cần đặt hình chiếu
 Tiếp tục xuất các hình chiếu khác trong
Project View
 Click phải chọn Create để tạo hình chiếu
Các hình chiếu chính xuất theo Project View
 Nhấp đúp vào hình chiếu cần chỉnh sửa hiển thị
Base View
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Auxiliary View Tạo các hình chiếu phụ có hướng nhìn vuông
góc với mặt phẳng nghiêng
 Click chọn biểu tượng Auxiliary trên thanh Create
 Chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu vuông góc
 Hộp thoại Auxiliary View
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Auxiliary View
Đặt tên hình chiếu phụ
Nhập tỉ lệ hình chiếu
Chọn kiểu
hiển thị
Chỉnh sửa Lable
Ẩn/Hiện Lable
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Auxiliary View
 Chọn một cạnh trên hình chiếu để tạo hình chiếu phụ với hướng nhìn
vuông góc với cạnh đó
 Rê chuột theo các
phương để tìm hình
chiếu phụ phù hợp
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Section View Tạo hình chiếu cắt
 Click chọn biểu tượng Section View trên
thanh Create
 Click chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu cắt
 Xác định mặt phẳng cắt thông qua các điểm
tạo thành đường cắt trong hình chiếu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Section View Tạo hình chiếu cắt
1
2
Click
Continue
để chấp
nhận mặt
cắt và thiết
lập hình
chiếu cắt
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Section View Tạo hình chiếu cắt
Tạo nhãn và tỉ lệ
Kiểu hiển thị
Chiều sâu cắt
Hiện Lable
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Detail View Tạo hình chiếu trích để phóng to, làm rõ hình dạng và kích thước
của vùng đó
 Click chọn biểu tượng Detail View trên thanh
Create
 Click chuột chọn hình chiếu cần tạo hình trích
 Bảng Detail View
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Detail View
Tạo nhãn và tỉ lệ
Click chọn biên dạng
tạo hình trích
- Hình tròn
- Hình chữ nhật
- Có Zigzag
- Không có Zigzag
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
4. Các lệnh xuất hình chiếu
 Tab Place Views
q Detail View
Có Zigzag
Biên dạng trích hình tròn
 Click điểm xác định tâm và vẽ phác vùng giới hạn > rê chuột chọn vị trí đặt hình chiếu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Tạo hình chiếu thu gọn
 Click chọn biểu tượng Break trên thanh Modify
 Click chọn hinh chiếu cần thu gọn
 Cửa sổ Break
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break
 Chọn kiểu đường Break
 Xác định hướng thu gọn
 Nhập giá trị khoảng
cách hở
 Số lượng ký hiệu
răng Zigzag
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break
 Click chọn vị trí cắt thứ nhất
 Click chọn vị trí cắt thứ hai
Khoảng cách hở
sau thu gọn xem
trước
Sau thu gọn
Số lượng ký hiệu răng Zigzag là 2
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Out Tạo hình cắt riêng phần
 Xác định biên dạng vùng cần cắt
 Biên dạng Sketch kín giới hạn vùng cắt
§ Click chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu cắt
riêng phần > Click Start Sketch
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Out
§ Tiến hành vẽ biên dạng kín
tại vị trí cần cắt
§ Ok
§ Finish Sketch
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Out
 Click chọn biểu tượng
Break Out thuộc Modify
 Click chọn hình chiếu cần
tạo hình cắt riêng phần (có
biên dạng Sketch vừa vẽ)
§ Profile: Biên dạng cắt
 Xác định độ sâu cắt
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Out
§ From Point: Chiều sâu tính từ một điểm được chọn trên
hình chiếu, giá trị được nhập vào
§ To Sketch: Cắt đến mặt phẳng được vẽ phác bằng Sketch
§ To Hole: Cắt đến tâm lỗ được chọn
§ Through Part: Cắt hết chiều dày của chi tiết
Chế độ ẩn hoặc hiện nét khuất
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Break Out
Hình cắt riêng phần
tại vị trí lỗ bậc
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Slice Tạo mặt cắt trên hình biểu diễn từ vị trí cắt Sketch
 Chọn hình chiếu xác định mặt cắt đi qua
§ Click Start Sketch
§ Vẽ các Line xác định mặt cắt đi qua
Hình chiếu
cần tạo mặt
cắt
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Slice
 Click chọn Slice thuộc
Modify
 Click chọn hình chiếu cần
tạo mặt cắt
 Click chọn Line cắt
 Ok
1
2
3
 Chế độ cắt toàn bộ chi tiết
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Slice
 Kết quả
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Crop Giữ lại một phần hình chiếu được giới hạn
 Chọn hình chiếu cần Crop
§ Click Start Sketch
§ Vẽ Sketch kín xác định vùng
cần giữ
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
5. Các hiệu chỉnh hình chiếu
 Tab Place Views > Modify
q Crop Giữ lại một phần hình chiếu được giới hạn
 Click chọn lệnh Crop thuộc Modify
§ Click chọn biên dạng Sketch
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
 Ghi kích thước và dung sai lên các hình biểu diễn
 Tạo Text yêu cầu kỹ thuật
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Tạo kiểu kích thước
 Annotate: Click chọn biểu tượng
Edit Layer
 Manage > sẽ xuất hiện
hộp thoại Style anh Standard
Editor
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Tạo kiểu kích thước
 Vào mục Dimension > Chọn kiểu mẫu >
click phải > New Style
 Đặt tên và Ok
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Tạo kiểu kích thước
Units: Đơn vị
• Linear: Chọn đơn vị
đo (mm, cm, m, in …)
§ Decimal Marker:
Chọn kiểu tách số
nguyên và số thập
phân
- Period: Ví dụ: 100.5
- Comma: Ví dụ: 100,5
Số thập phân hiển thị
Không hiển thị số 0 dư ở
phía sau số thập phân
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Tạo kiểu kích thước
Giảng viên sẽ hướng dẫn
cài đặt ở các tab cài đặt
khác để thuận lợi cho
người sử dụng
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Ghi kích thước độ dài và góc
Cách ghi kích thước
tương tự như các lệnh
lên kích thước đã học
 Lệnh tắt: D
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Ghi kích thước lỗ, lỗ ren kèm chú thích
 Chọn lệnh Hole and Thread
Click chọn lỗ cần ghi kích thước (sử
dụng lệnh Hole khi thiết kế)
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
6. Nhóm lệnh ghi kích thước
 Tab Annotate
q Ghi kích thước chamfer
 Chọn lệnh Chamfer
Click đường vát cần ghi kích thước (sử
dụng lệnh Chamfer khi thiết kế)
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
Tạo ghi chú, chú thích
Tạo ký hiệu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Ghi chú thích, yêu cầu kỹ thuật
 Click chọn lệnh Text thuộc tab Annotate
 Chọn vị trí đặt Text
 Cách hiệu chỉnh như Text phần Sketch
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Tạo chú thích tại các vị trí cụ thể
 Click chọn lệnh Leader Text thuộc tab
Annotate
 Chọn vị trí đặt mũi tên chú thích
 Click chọn vị trí đặt Text
 Click phải > Continue > Tiến hành ghi Text
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Ký hiệu độ nhám, phương pháp gia công
 Click chọn lệnh Surface thuộc tab Annotate
 Chọn vị trí đặt mũi tên nếu cần kéo dài
 Click phải > Continue > Tiến hành tạo yêu cầu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Ký hiệu độ nhám, phương pháp gia công
Chọn yêu cầu phương
pháp gia công
Nhập các giá trị yêu cầu
Các tùy chọn kết hợp về
phương pháp gia công
và yêu cầu độ nhám bề
mặt
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Ký hiệu mối hàn  Click chọn lệnh Welding thuộc tab Annotate
 Chọn vị trí chú thích mối hàn
 Click phải > Continue > Tiến hành tạo yêu cầu
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Tạo đường tâm
 Tạo đường tâm đi qua 2 điểm
Click chọn biểu tượng Centerline
§ Click chọn điểm thứ nhất
§ Click chọn điểm thứ hai
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Tạo đường tâm
 Tạo Centerline nằm giữa 2 đoạn thẳng
Click chọn biểu tượng Centerline Bisector
§ Click chọn đoạn thẳng thứ nhất
§ Click chọn đoạn thẳng thứ hai
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Tạo đường tâm
 Tạo dấu tâm cho đường (cung) tròn
Click chọn biểu tượng Center Mark
§ Click chọn đường (cung) tròn cần
đánh dấu tâm
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Tab Annotate
q Tạo đường tâm
 Tạo đường nối tâm
Click chọn biểu tượng Centered Pattern
§ Lần lượt click chọn các vị trí cần
đường tâm đi qua
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Dung sai kích thước
 Click đúp chuột vào kich thước cần ghi dung sai
 Chọn Precision and Tolerance
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Dung sai kích thước
Cho phép thay đổi kích
thước hiển thị khác với
kích thước thật
Cách thức tạo dung sai
Chữ số thập
phân cho phép
- Kích thước
- Dung sai
Nhập giá trị dung sai
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Dung sai kích thước
Kiểu Basic
Kiểu Reference
Kiểu Symmetric Kiểu Deviation
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Dung sai kích thước
Kiểu Limits-Stacked Kiểu Limits-Linear
Kiểu Max Kiểu Min
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công
 Dung sai lắp
Kiểu Limits/Fits-Stacked Kiểu Limits/Fits-Linear
Kiểu Limits/Fits-Show size limits Kiểu Limits/Fits-Show tolerance
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết
 Tạo bản vẽ phân rã
Mô hình lắp ráp
Xuất bản vẽ phân rã chi tiết
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết
 Tạo bảng kê chi tiết Add Part List
Tab Annotate > Part List
Trung tâm Advance Cad
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết
 Đánh chỉ số chi tiết Add Balloon
Tab Annotate > Balloon
Đánh chỉ số tương ứng với
từng chi tiết và số thứ tự trong
bảng kê
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết
 Bản vẽ phân rã hoàn chỉnh
Trung tâm Advance Cad
Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ
9. Bài tập tổng hợp xuất bản vẽ Drawing
 Bài tập thực hành do giảng viên gửi
 Chỉnh sửa bài tập thực hành về nhà
 Hướng dẫn, chỉnh sửa bài tập thực hành tại lớp
 Kiểm tra kết thúc phần Drawing
Trung tâm Advance Cad
1 de 83

Recomendados

Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất por
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtTrung tâm Advance Cad
17.8K visualizações119 slides
Lắp ráp (Inventor) por
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)Nguyen Van Phuong
17.8K visualizações30 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K visualizações38 slides
Thiết kế chuyển động (Inventor) por
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)Nguyen Van Phuong
11.9K visualizações130 slides
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorTrung tâm Advance Cad
11.8K visualizações59 slides
Giáo trình cơ bản NX11 por
Giáo trình cơ bản NX11Giáo trình cơ bản NX11
Giáo trình cơ bản NX11Trung tâm Advance Cad
62K visualizações100 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lap rap inventor por
Lap rap inventorLap rap inventor
Lap rap inventorTrung tâm Advance Cad
12.7K visualizações41 slides
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ... por
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...nataliej4
2.3K visualizações55 slides
Xuat bang ve por
Xuat bang veXuat bang ve
Xuat bang veNguyen Van Phuong
6.7K visualizações36 slides
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016 por
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Trung tâm Advance Cad
27.4K visualizações26 slides
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy por
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máySử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máyCửa Hàng Vật Tư
6.3K visualizações11 slides
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT) por
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Phuc Pqp
59K visualizações286 slides

Mais procurados(20)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ... por nataliej4
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
nataliej42.3K visualizações
Xuat bang ve por Nguyen Van Phuong
Xuat bang veXuat bang ve
Xuat bang ve
Nguyen Van Phuong6.7K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad27.4K visualizações
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy por Cửa Hàng Vật Tư
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máySử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy
Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy
Cửa Hàng Vật Tư6.3K visualizações
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT) por Phuc Pqp
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Phuc Pqp59K visualizações
Thiết kế khuôn ép nhựa với mold wizard nx10 por Cửa Hàng Vật Tư
Thiết kế khuôn ép nhựa với mold wizard nx10Thiết kế khuôn ép nhựa với mold wizard nx10
Thiết kế khuôn ép nhựa với mold wizard nx10
Cửa Hàng Vật Tư3.8K visualizações
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Trung tâm Advance Cad12.9K visualizações
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad42.1K visualizações
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por Technical VN
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Technical VN9.2K visualizações
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh por Mai Chuong
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinhChuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Mai Chuong48.5K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng caoGiáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Trung tâm Advance Cad61.5K visualizações
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad9.8K visualizações
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình gia công tiện SolidcamGiáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Trung tâm Advance Cad4.2K visualizações
Giao trinh autodesk inventor professional insert por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh autodesk inventor professional insertGiao trinh autodesk inventor professional insert
Giao trinh autodesk inventor professional insert
Trung tâm Advance Cad20.4K visualizações
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Trung tâm Advance Cad15.3K visualizações
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX por Trung tâm Advance Cad
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NXCác bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX
Trung tâm Advance Cad32.6K visualizações
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI por NguynVnB3
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNIKỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI
NguynVnB31.1K visualizações
Giáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khí por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khíGiáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khí
Giáo trình đọc hiểu bản vẽ cơ khí
Trung tâm Advance Cad39K visualizações

Destaque

Giáo trình Autocad 3D 2018 por
Giáo trình Autocad 3D 2018Giáo trình Autocad 3D 2018
Giáo trình Autocad 3D 2018Trung tâm Advance Cad
32.5K visualizações44 slides
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1 por
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1Ứng Dụng Máy Tính
19.5K visualizações100 slides
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9 por
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9Trung tâm Advance Cad
50.1K visualizações89 slides
Thiet ke khuon solid works 2017 por
Thiet ke khuon solid works 2017Thiet ke khuon solid works 2017
Thiet ke khuon solid works 2017Trung tâm Advance Cad
6.4K visualizações38 slides
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 por
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Trung tâm Advance Cad
3.6K visualizações40 slides
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí por
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíKhóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíTrung tâm Advance Cad
23K visualizações13 slides

Destaque(6)

Giáo trình Autocad 3D 2018 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Autocad 3D 2018Giáo trình Autocad 3D 2018
Giáo trình Autocad 3D 2018
Trung tâm Advance Cad32.5K visualizações
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1 por Ứng Dụng Máy Tính
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1
Gt thiet ke che tao khuon ep nhua 1
Ứng Dụng Máy Tính19.5K visualizações
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9 por Trung tâm Advance Cad
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9
Trung tâm Advance Cad50.1K visualizações
Thiet ke khuon solid works 2017 por Trung tâm Advance Cad
Thiet ke khuon solid works 2017Thiet ke khuon solid works 2017
Thiet ke khuon solid works 2017
Trung tâm Advance Cad6.4K visualizações
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Trung tâm Advance Cad3.6K visualizações
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí por Trung tâm Advance Cad
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíKhóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Trung tâm Advance Cad23K visualizações

Similar a Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)

Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bản por
Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bảnGiáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bản
Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bảnTrung tâm Advance Cad
40.8K visualizações50 slides
"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing por
"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing
"Thu Vien Sach Co Khi" – DrawingThu Vien Co Khi
1.6K visualizações36 slides
Trich luot tai lieu tu hoc Solidedge por
Trich luot tai lieu tu hoc SolidedgeTrich luot tai lieu tu hoc Solidedge
Trich luot tai lieu tu hoc SolidedgeTrung tâm Advance Cad
2K visualizações24 slides
Giao trinh pro e 5 por
Giao trinh pro e 5Giao trinh pro e 5
Giao trinh pro e 5trungtrucnp123
5K visualizações73 slides
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0 por
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Trung tâm Advance Cad
8.2K visualizações60 slides
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo) por
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)Trung tâm Advance Cad
8.4K visualizações51 slides

Similar a Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)(20)

Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bảnGiáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bản
Giáo trình giảng dạy Autocad 2016 cơ bản
Trung tâm Advance Cad40.8K visualizações
"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing
"Thu Vien Sach Co Khi" – Drawing
Thu Vien Co Khi1.6K visualizações
Trich luot tai lieu tu hoc Solidedge por Trung tâm Advance Cad
Trich luot tai lieu tu hoc SolidedgeTrich luot tai lieu tu hoc Solidedge
Trich luot tai lieu tu hoc Solidedge
Trung tâm Advance Cad2K visualizações
Giao trinh pro e 5 por trungtrucnp123
Giao trinh pro e 5Giao trinh pro e 5
Giao trinh pro e 5
trungtrucnp1235K visualizações
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Trung tâm Advance Cad8.4K visualizações
Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creo por Cửa Hàng Vật Tư
Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creoTrinh bay ban ve chi tiet drawing tren creo
Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creo
Cửa Hàng Vật Tư5.6K visualizações
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad23.9K visualizações
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học por Ứng Dụng Máy Tính
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcGiáo trình Powermill 2018 cho người mới học
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học
Ứng Dụng Máy Tính9.4K visualizações
Tải giáo trình autocad 2018 tiếng Việt full bản chuẩn nhất 2020 por distributionCMC
Tải giáo trình autocad 2018 tiếng Việt full bản chuẩn nhất 2020Tải giáo trình autocad 2018 tiếng Việt full bản chuẩn nhất 2020
Tải giáo trình autocad 2018 tiếng Việt full bản chuẩn nhất 2020
distributionCMC58.9K visualizações
Giáo trình Autocad 2018 tiếng Việt bản chuẩn nhất 2020 por PixwaresVitNam
Giáo trình Autocad 2018 tiếng Việt bản chuẩn nhất 2020Giáo trình Autocad 2018 tiếng Việt bản chuẩn nhất 2020
Giáo trình Autocad 2018 tiếng Việt bản chuẩn nhất 2020
PixwaresVitNam160.6K visualizações
lap trinh cat day tren mastercam x6 por Học Cơ Khí
lap trinh cat day tren mastercam x6lap trinh cat day tren mastercam x6
lap trinh cat day tren mastercam x6
Học Cơ Khí193 visualizações
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Trung tâm Advance Cad5.3K visualizações
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bảnThực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo) por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)
Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)
Trung tâm Advance Cad7.4K visualizações
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad12K visualizações
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản por Ứng Dụng Máy Tính
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnHướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Ứng Dụng Máy Tính1.9K visualizações
Bai tap va_huong_dan_thuc_hanh_autocad_vba por thaihoa123
Bai tap va_huong_dan_thuc_hanh_autocad_vbaBai tap va_huong_dan_thuc_hanh_autocad_vba
Bai tap va_huong_dan_thuc_hanh_autocad_vba
thaihoa1232.6K visualizações
Giao trình SoldiWorks por AnhKimTran2
Giao trình SoldiWorksGiao trình SoldiWorks
Giao trình SoldiWorks
AnhKimTran258 visualizações
Solidwork giao trinh xong chentrang por Trung tâm Advance Cad
Solidwork giao trinh xong chentrangSolidwork giao trinh xong chentrang
Solidwork giao trinh xong chentrang
Trung tâm Advance Cad135.7K visualizações

Mais de Trung tâm Advance Cad

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTrung tâm Advance Cad
258 visualizações50 slides
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTrung tâm Advance Cad
1.4K visualizações71 slides
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Trung tâm Advance Cad
8.2K visualizações31 slides
Giáo trình tiện CNC ( demo) por
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)Trung tâm Advance Cad
6.3K visualizações43 slides
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuTrung tâm Advance Cad
5.4K visualizações50 slides
Tài liệu vận hành CNC đời mới por
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTrung tâm Advance Cad
3.8K visualizações96 slides

Mais de Trung tâm Advance Cad(20)

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Trung tâm Advance Cad258 visualizações
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Giáo trình tiện CNC ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)
Trung tâm Advance Cad6.3K visualizações
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Trung tâm Advance Cad5.4K visualizações
Tài liệu vận hành CNC đời mới por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mới
Trung tâm Advance Cad3.8K visualizações
Tu thiet ke toi san xuat hang loat por Trung tâm Advance Cad
Tu thiet ke toi san xuat hang loatTu thiet ke toi san xuat hang loat
Tu thiet ke toi san xuat hang loat
Trung tâm Advance Cad1.6K visualizações
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Trung tâm Advance Cad6.5K visualizações
Giáo trình tự học Solidworks 2017 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Solidworks 2017Giáo trình tự học Solidworks 2017
Giáo trình tự học Solidworks 2017
Trung tâm Advance Cad21.8K visualizações
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Trung tâm Advance Cad11K visualizações
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD por Trung tâm Advance Cad
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Trung tâm Advance Cad3.4K visualizações
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad por Trung tâm Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance CadLịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Trung tâm Advance Cad1.2K visualizações
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Trung tâm Advance Cad3.9K visualizações
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9 por Trung tâm Advance Cad
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Trung tâm Advance Cad2.1K visualizações
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Trung tâm Advance Cad10.3K visualizações
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood CamSử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Trung tâm Advance Cad449 visualizações
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0 por Trung tâm Advance Cad
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0
Trung tâm Advance Cad10.4K visualizações
Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0
Hướng dẫn thiết kế Rhinoceros 4.0
Trung tâm Advance Cad8.6K visualizações
Hướng dẫn thiết kế giày dép với Rhinoshoe 2.0 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn thiết kế giày dép với Rhinoshoe 2.0Hướng dẫn thiết kế giày dép với Rhinoshoe 2.0
Hướng dẫn thiết kế giày dép với Rhinoshoe 2.0
Trung tâm Advance Cad5.8K visualizações

Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)

 • 1. Giáo trình xuất bản vẽ 2D Autodesk Inventor 2015 • Tài trợ chính: www.cachdung.com – Nhà sách Quảng Đại • www.advancecad.edu.vn – Trung tâm Advance CAD • Giảng viên thực hiện: Nguyễn Văn Phương Trung tâm Advance Cad
 • 2. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng 4. Các lệnh xuất hình chiếu 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu 6. Nhóm lệnh ghi kích thước 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công 8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết 9. Bài tập tổng hợp xuất bản vẽ Drawing Trung tâm Advance Cad
 • 3. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing  Vào môi trường làm việc Drawing  New > Metric > Drawing > chọn tiêu chuẩn bản vẽ (ví dụ iso.dwg) .dwg (Tạo file Autocad) .idw (Tạo file Inventor) Trung tâm Advance Cad
 • 4. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing  Vào môi trường làm việc Drawing Môi trường xuất bản vẽ Inventor Trung tâm Advance Cad
 • 5. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 1. Môi trường xuất bản vẽ Drawing  Vào môi trường làm việc Drawing Các công cụ hỗ trợ xuất bản vẽ Model View Khổ giấy, khung tên, khung bản vẽ Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 6. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ Click phải Layout > Edit Sheet Chọn lại khổ giấy và đặt tên lại Layout Chiều đặt khổ giấy § Thẳng đứng § Nằm ngang Trung tâm Advance Cad
 • 7. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ Quản lý đường nét và các thiết lập khác khi xuất bản vẽ Annotate > Edit Layer Trung tâm Advance Cad
 • 8. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ Tạo trang Sheet mới Click phải tên bản vẽ> New Sheet Xóa Sheet Click phải Sheet cần xóa> Delete Sheet Trung tâm Advance Cad
 • 9. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ Xóa khung bản vẽ hiện hành Click chuột phải Default Border > Delete Tạo khung bản vẽ mới Click chuột phải Borders > Define New Border Trung tâm Advance Cad
 • 10. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 2. Các thiết lập ban đầu cho bản vẽ Xóa khung tên hiện hành Click chuột phải Iso> Delete Hoặc click trái nhấn Delete trên bàn phím Tạo khung tên mới Chỉnh sửa: Click chuột phải Iso > Edit Definition Tạo mới: Click chuột phải Title Block > Define New Title Block Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 11. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Ví dụ Bản vẽ mẫu A3 có Format như sau Trung tâm Advance Cad
 • 12. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Chọn khổ giấy. Ví dụ A3 § Xóa khung bản vẽ hiện hành tại Sheet (có thể xóa sau) § Tạo khung bản vẽ mới cho khổ giấy A3 1 2  Tạo khung tên mới Trung tâm Advance Cad
 • 13. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng § Vẽ khung bản vẽ trong môi trường Sketch với kích thước như sau § Finish Sketch § Đặt tên Boder mới > Save Trung tâm Advance Cad
 • 14. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng § Chèn khung bản vẽ mới vào thay thế khung bản vẽ cũ § Click chọn tên khung bản vẽ > Insert § Lưu ý: Khung bản vẽ hiện hành tại Sheet phải xóa mới chèn khung mới vào § Khung bản vẽ mới vừa tạo xuất hiện ở Boder Trung tâm Advance Cad
 • 15. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng § Khung bản vẽ mới được chèn vào Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 16. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Tạo khung tên mới § Xóa khung tên hiện hành tại Sheet (có thể xóa sau) § Tạo khung tên mới Trung tâm Advance Cad
 • 17. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Tạo khung tên mới § Ví dự: vào môi trường Sketch và vẽ khung tên kích thước như sau § Vị trí vẽ khung tên bất kỳ Trung tâm Advance Cad
 • 18. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Tạo khung tên mới § Gõ Text cố định vào khung tên như sau § Chèn hình ảnh vào khung tên § Text kiểu thông số § Khung tên sẽ tự động cập nhật các thông số cài đặt hoặc sẽ hỏi để nhập vào bổ sung khung tên khi tạo bản vẽ mới. Ví dụ: Ngày, Người vẽ, thứ tự bản vẽ... § Giảng viên sẽ hướng dẫn trực tiếp và giải thích các thông số cần thiết Trung tâm Advance Cad
 • 19. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Tạo khung tên mới Trung tâm Advance Cad
 • 20. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Tạo khung tên mới § Hoàn tất khung tên > Finish § Đặt tên và Save lại § Insert để thay thế khung tên cũ Các bước làm tương tự như đối với khung bản vẽ Khung tên sẽ tự động về góc theo như cài đặt trong Sheet Vị trí đặt khung tên Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 21. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Bản vẽ mẫu hoàn chỉnh Trung tâm Advance Cad
 • 22. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Lưu làm bản vẽ mẫu trong Inventor § Click Save As (Ctrl+S) > Đặt tên File Name > địa chỉ lưu C:UsersPublicDocumentsAutodesk Inventor 2015TemplateMetric § Chọn kiểu định dạng .dwg hoặc .idw (ví dụ chọn .dwg theo định dạng Autocad) § Save Trung tâm Advance Cad
 • 23. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 3. Thiết lập bản vẽ mẫu riêng cho người sử dụng  Lưu làm bản vẽ mẫu trong Inventor § New > Metric > Drawing > Kiểm tra lại bản vẽ mẫu có được lưu trong Template Drawing chưa § Bản vẽ mẫu đã được lưu Trung tâm Advance Cad
 • 24. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views Các lệnh giúp tạo các hình chiếu 2D Trung tâm Advance Cad
 • 25. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View Tạo hình chiếu cơ sở từ mô hình 3D Tạo hướng chiếu đầu tiên, độc lập  Click chọn biểu tượng Base View trên thanh Create > Drawing View Lưu ý: Các hình chiếu còn lại xuất dựa trên hình chiếu Base View Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 26. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View Open an existing file chọn mô hình 3D cần tạo hình chiếu cơ sở Chọn hướng nhìn của hình chiếu Hướng chiếu thứ nhất Tỉ lệ Tên hình chiếu Trung tâm Advance Cad
 • 27. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View Kiểu hiển thị hình chiếu Cho phép tạo hình chiếu kế tiếp từ hình chiếu cơ sở Hình chiếu từ đối tượng được chọn Trung tâm Advance Cad
 • 28. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View § Hidden Line : Hiển thị nét khuất § Hidden Line Removed : Không hiển thị nét khuất § Shaded : Hiển thị theo chế độ Shade khi thiết kế Kiểu hiển thị hình chiếu Trung tâm Advance Cad
 • 29. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View  Display Options Các hiển thị kèm theo hình chiếu § All Model Dimensions: Hiển thị toàn bộ kích thước của bản phác thảo mà ta dùng để dựng vật thể § Thread Feature: Hiển thị ren trên hình chiếu cơ sở § Tangent Edges: Hiển thị đường tiếp tuyến tại những nơi bo tròn § Hatching: Hiển thị tuyến ảnh tại mặt cắt Trung tâm Advance Cad
 • 30. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View  Click chọn vị trí đặt hình chiếu  Di chuyển hình chiếu bằng cách rê chuột đến vùng bao hình chiếu > xuất hiện dấu di chuyển > giữ chuột trái kéo đến vị trí mới Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 31. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Base View  Hiệu chỉnh hình chiếu § Nhấp đúp vào hình chiếu > chỉnh sửa • Click phải > Edit View Mở mô hình 3D được xuất hình chiếu Xuất các hình chiếu khác từ hình chiếu này Trung tâm Advance Cad
 • 32. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Projected View Tạo các hình chiếu chính còn lại từ hình chiếu có sẵn (Base View hoặc Project View có trước)  Click chọn biểu tượng Project View trên thanh Create  Hoặc chọn hình chiếu >click phải > Project View Trung tâm Advance Cad
 • 33. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Projected View  Rê chuột xác định hướng chiếu > click chuột trái tại vị trí cần đặt hình chiếu  Tiếp tục xuất các hình chiếu khác trong Project View  Click phải chọn Create để tạo hình chiếu Các hình chiếu chính xuất theo Project View  Nhấp đúp vào hình chiếu cần chỉnh sửa hiển thị Base View Trung tâm Advance Cad
 • 34. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Auxiliary View Tạo các hình chiếu phụ có hướng nhìn vuông góc với mặt phẳng nghiêng  Click chọn biểu tượng Auxiliary trên thanh Create  Chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu vuông góc  Hộp thoại Auxiliary View Trung tâm Advance Cad
 • 35. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Auxiliary View Đặt tên hình chiếu phụ Nhập tỉ lệ hình chiếu Chọn kiểu hiển thị Chỉnh sửa Lable Ẩn/Hiện Lable Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 36. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Auxiliary View  Chọn một cạnh trên hình chiếu để tạo hình chiếu phụ với hướng nhìn vuông góc với cạnh đó  Rê chuột theo các phương để tìm hình chiếu phụ phù hợp Trung tâm Advance Cad
 • 37. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Section View Tạo hình chiếu cắt  Click chọn biểu tượng Section View trên thanh Create  Click chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu cắt  Xác định mặt phẳng cắt thông qua các điểm tạo thành đường cắt trong hình chiếu Trung tâm Advance Cad
 • 38. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Section View Tạo hình chiếu cắt 1 2 Click Continue để chấp nhận mặt cắt và thiết lập hình chiếu cắt Trung tâm Advance Cad
 • 39. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Section View Tạo hình chiếu cắt Tạo nhãn và tỉ lệ Kiểu hiển thị Chiều sâu cắt Hiện Lable Trung tâm Advance Cad
 • 40. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Detail View Tạo hình chiếu trích để phóng to, làm rõ hình dạng và kích thước của vùng đó  Click chọn biểu tượng Detail View trên thanh Create  Click chuột chọn hình chiếu cần tạo hình trích  Bảng Detail View Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 41. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Detail View Tạo nhãn và tỉ lệ Click chọn biên dạng tạo hình trích - Hình tròn - Hình chữ nhật - Có Zigzag - Không có Zigzag Trung tâm Advance Cad
 • 42. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 4. Các lệnh xuất hình chiếu  Tab Place Views q Detail View Có Zigzag Biên dạng trích hình tròn  Click điểm xác định tâm và vẽ phác vùng giới hạn > rê chuột chọn vị trí đặt hình chiếu Trung tâm Advance Cad
 • 43. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Tạo hình chiếu thu gọn  Click chọn biểu tượng Break trên thanh Modify  Click chọn hinh chiếu cần thu gọn  Cửa sổ Break Trung tâm Advance Cad
 • 44. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break  Chọn kiểu đường Break  Xác định hướng thu gọn  Nhập giá trị khoảng cách hở  Số lượng ký hiệu răng Zigzag Trung tâm Advance Cad
 • 45. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break  Click chọn vị trí cắt thứ nhất  Click chọn vị trí cắt thứ hai Khoảng cách hở sau thu gọn xem trước Sau thu gọn Số lượng ký hiệu răng Zigzag là 2 Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 46. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Out Tạo hình cắt riêng phần  Xác định biên dạng vùng cần cắt  Biên dạng Sketch kín giới hạn vùng cắt § Click chọn hình chiếu cần tạo hình chiếu cắt riêng phần > Click Start Sketch Trung tâm Advance Cad
 • 47. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Out § Tiến hành vẽ biên dạng kín tại vị trí cần cắt § Ok § Finish Sketch Trung tâm Advance Cad
 • 48. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Out  Click chọn biểu tượng Break Out thuộc Modify  Click chọn hình chiếu cần tạo hình cắt riêng phần (có biên dạng Sketch vừa vẽ) § Profile: Biên dạng cắt  Xác định độ sâu cắt Trung tâm Advance Cad
 • 49. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Out § From Point: Chiều sâu tính từ một điểm được chọn trên hình chiếu, giá trị được nhập vào § To Sketch: Cắt đến mặt phẳng được vẽ phác bằng Sketch § To Hole: Cắt đến tâm lỗ được chọn § Through Part: Cắt hết chiều dày của chi tiết Chế độ ẩn hoặc hiện nét khuất Trung tâm Advance Cad
 • 50. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Break Out Hình cắt riêng phần tại vị trí lỗ bậc Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 51. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Slice Tạo mặt cắt trên hình biểu diễn từ vị trí cắt Sketch  Chọn hình chiếu xác định mặt cắt đi qua § Click Start Sketch § Vẽ các Line xác định mặt cắt đi qua Hình chiếu cần tạo mặt cắt Trung tâm Advance Cad
 • 52. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Slice  Click chọn Slice thuộc Modify  Click chọn hình chiếu cần tạo mặt cắt  Click chọn Line cắt  Ok 1 2 3  Chế độ cắt toàn bộ chi tiết Trung tâm Advance Cad
 • 53. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Slice  Kết quả Trung tâm Advance Cad
 • 54. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Crop Giữ lại một phần hình chiếu được giới hạn  Chọn hình chiếu cần Crop § Click Start Sketch § Vẽ Sketch kín xác định vùng cần giữ Trung tâm Advance Cad
 • 55. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 5. Các hiệu chỉnh hình chiếu  Tab Place Views > Modify q Crop Giữ lại một phần hình chiếu được giới hạn  Click chọn lệnh Crop thuộc Modify § Click chọn biên dạng Sketch Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 56. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate  Ghi kích thước và dung sai lên các hình biểu diễn  Tạo Text yêu cầu kỹ thuật Trung tâm Advance Cad
 • 57. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Tạo kiểu kích thước  Annotate: Click chọn biểu tượng Edit Layer  Manage > sẽ xuất hiện hộp thoại Style anh Standard Editor Trung tâm Advance Cad
 • 58. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Tạo kiểu kích thước  Vào mục Dimension > Chọn kiểu mẫu > click phải > New Style  Đặt tên và Ok Trung tâm Advance Cad
 • 59. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Tạo kiểu kích thước Units: Đơn vị • Linear: Chọn đơn vị đo (mm, cm, m, in …) § Decimal Marker: Chọn kiểu tách số nguyên và số thập phân - Period: Ví dụ: 100.5 - Comma: Ví dụ: 100,5 Số thập phân hiển thị Không hiển thị số 0 dư ở phía sau số thập phân Trung tâm Advance Cad
 • 60. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Tạo kiểu kích thước Giảng viên sẽ hướng dẫn cài đặt ở các tab cài đặt khác để thuận lợi cho người sử dụng Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 61. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Ghi kích thước độ dài và góc Cách ghi kích thước tương tự như các lệnh lên kích thước đã học  Lệnh tắt: D Trung tâm Advance Cad
 • 62. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Ghi kích thước lỗ, lỗ ren kèm chú thích  Chọn lệnh Hole and Thread Click chọn lỗ cần ghi kích thước (sử dụng lệnh Hole khi thiết kế) Trung tâm Advance Cad
 • 63. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 6. Nhóm lệnh ghi kích thước  Tab Annotate q Ghi kích thước chamfer  Chọn lệnh Chamfer Click đường vát cần ghi kích thước (sử dụng lệnh Chamfer khi thiết kế) Trung tâm Advance Cad
 • 64. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate Tạo ghi chú, chú thích Tạo ký hiệu Trung tâm Advance Cad
 • 65. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Ghi chú thích, yêu cầu kỹ thuật  Click chọn lệnh Text thuộc tab Annotate  Chọn vị trí đặt Text  Cách hiệu chỉnh như Text phần Sketch Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 66. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Tạo chú thích tại các vị trí cụ thể  Click chọn lệnh Leader Text thuộc tab Annotate  Chọn vị trí đặt mũi tên chú thích  Click chọn vị trí đặt Text  Click phải > Continue > Tiến hành ghi Text Trung tâm Advance Cad
 • 67. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Ký hiệu độ nhám, phương pháp gia công  Click chọn lệnh Surface thuộc tab Annotate  Chọn vị trí đặt mũi tên nếu cần kéo dài  Click phải > Continue > Tiến hành tạo yêu cầu Trung tâm Advance Cad
 • 68. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Ký hiệu độ nhám, phương pháp gia công Chọn yêu cầu phương pháp gia công Nhập các giá trị yêu cầu Các tùy chọn kết hợp về phương pháp gia công và yêu cầu độ nhám bề mặt Trung tâm Advance Cad
 • 69. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Ký hiệu mối hàn  Click chọn lệnh Welding thuộc tab Annotate  Chọn vị trí chú thích mối hàn  Click phải > Continue > Tiến hành tạo yêu cầu Trung tâm Advance Cad
 • 70. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Tạo đường tâm  Tạo đường tâm đi qua 2 điểm Click chọn biểu tượng Centerline § Click chọn điểm thứ nhất § Click chọn điểm thứ hai Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 71. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Tạo đường tâm  Tạo Centerline nằm giữa 2 đoạn thẳng Click chọn biểu tượng Centerline Bisector § Click chọn đoạn thẳng thứ nhất § Click chọn đoạn thẳng thứ hai Trung tâm Advance Cad
 • 72. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Tạo đường tâm  Tạo dấu tâm cho đường (cung) tròn Click chọn biểu tượng Center Mark § Click chọn đường (cung) tròn cần đánh dấu tâm Trung tâm Advance Cad
 • 73. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Tab Annotate q Tạo đường tâm  Tạo đường nối tâm Click chọn biểu tượng Centered Pattern § Lần lượt click chọn các vị trí cần đường tâm đi qua Trung tâm Advance Cad
 • 74. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Dung sai kích thước  Click đúp chuột vào kich thước cần ghi dung sai  Chọn Precision and Tolerance Trung tâm Advance Cad
 • 75. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Dung sai kích thước Cho phép thay đổi kích thước hiển thị khác với kích thước thật Cách thức tạo dung sai Chữ số thập phân cho phép - Kích thước - Dung sai Nhập giá trị dung sai Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 76. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Dung sai kích thước Kiểu Basic Kiểu Reference Kiểu Symmetric Kiểu Deviation Trung tâm Advance Cad
 • 77. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Dung sai kích thước Kiểu Limits-Stacked Kiểu Limits-Linear Kiểu Max Kiểu Min Trung tâm Advance Cad
 • 78. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 7. Tạo ký hiệu dung sai hình học, kích thước, phương pháp gia công  Dung sai lắp Kiểu Limits/Fits-Stacked Kiểu Limits/Fits-Linear Kiểu Limits/Fits-Show size limits Kiểu Limits/Fits-Show tolerance Trung tâm Advance Cad
 • 79. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết  Tạo bản vẽ phân rã Mô hình lắp ráp Xuất bản vẽ phân rã chi tiết Trung tâm Advance Cad
 • 80. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết  Tạo bảng kê chi tiết Add Part List Tab Annotate > Part List Trung tâm Advance Cad w w w .advancecad.edu.vn
 • 81. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết  Đánh chỉ số chi tiết Add Balloon Tab Annotate > Balloon Đánh chỉ số tương ứng với từng chi tiết và số thứ tự trong bảng kê Trung tâm Advance Cad
 • 82. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 8. Các công cụ tạo bảng kê, đánh chỉ số chi tiết  Bản vẽ phân rã hoàn chỉnh Trung tâm Advance Cad
 • 83. Phần V DRAWING – XUẤT BẢN VẼ 9. Bài tập tổng hợp xuất bản vẽ Drawing  Bài tập thực hành do giảng viên gửi  Chỉnh sửa bài tập thực hành về nhà  Hướng dẫn, chỉnh sửa bài tập thực hành tại lớp  Kiểm tra kết thúc phần Drawing Trung tâm Advance Cad