Anúncio

đáP án và giải thích đề 9

Huynh ICT
Đại học Công nghiệp Hà Nội em HaUI
13 de Aug de 2014
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Anúncio
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Anúncio
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Anúncio
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Anúncio
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Anúncio
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
đáP án và giải thích đề 9
Próximos SlideShares
đáP án và giải thích đề 4đáP án và giải thích đề 4
Carregando em ... 3
1 de 27
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

đáP án và giải thích đề 9

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. apply B. persuade C. reduce D. offer Trọng âm của từ "offer" rơi vào âm tiết thứ nhất. Trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai. (A: /ə'pla /, B: /pə'swe d/, C: /r dju s /, D: /' fə(r)/)ɪ ɪ ɪˈ ː ɒ Question 2 A.preservative B. congratulate C. preferential D. development Trọng âm của từ "preferential" rơi vào âm tiết thứ ba, còn trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai. (A: /pr z vət v/, B: /kən' ræt ule t /, C: / prefə'ren l/, D: /d veləpmənt/)ɪˈ ɜː ɪ ɡ ʃ ɪ ˌ ʃ ɪˈ Question 3 A.president B. physicist
 2. C. inventor D. property Trọng âm của từ "inventor" rơi vào âm tiết thứ hai, còn trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết đầu tiên. (A: /'prez dənt/, B: /'f z s st/, C: / n'ventə(r)/, D: /'pr pəti/)ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɒ Question 4 A.economy B. unemployment C. communicate D. particular Trọng âm của từ "unemployment" rơi vào âm tiết thứ ba, còn trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai. (A: / k nəmi/, B: / n m'pl mənt /, C: /kə'mju:n ke t/, D: /pə't kjələ(r) /)ɪˈ ɒ ˌʌ ɪ ɔɪ ɪ ɪ ɪ Question 5 A.recommend B. volunteer C. understand D. potential Trọng âm của từ "potential" rơi vào âm tiết thứ hai, còn trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ ba. (A: / rekə'mend/, B: / v lən't ə(r)/, C: / ndə'stænd/, D: /pə'ten l/)ˌ ˌ ɒ ɪ ˌʌ ʃ II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: He’s a very ______ person because he can make other workers follow his advice. A.creative B. influential C.deciding D. effective
 3. - creative : có tính sáng tạo - influential : có tính thuyết phục, có ảnh hưởng, có uy thế - deciding: có tính quyết định - effective: có hiệu lực, có kết quả => Dựa vào nghĩa của về phía sau "he can make other workers follow his advice" - "ông ấy có thể khiến những công nhân khác nghe theo lời khuyên của ông" thì B là đáp án thích hợp nhất. Question 7: Increasing______of fruit in the diet may help to reduce the risk of heart disease. A. the amount B. an amount C. the number D. a number - amount of + N (không đếm được) - number of + N (đếm được) => Loại đáp án C và D vì "fruit" là danh từ không đếm được. - Ở đây nói đến loại trái cây nói chung đã xác định nên phải dùng mạo từ xác định "the" đứng trước. => Đáp án đúng là A Question 8:- "Why wasn't your boyfriend at the party last night?" - "He______the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker." A.should have attended B. can have attended C. was to attend D. may have attended - should have + PP : dùng để diễn tả một việc đáng lẽ nên làm ở quá khứ nhưng lại không làm. - can have + PP : chúng ta gần như không thấy cấu trúc này. - be + to V : diễn đạt một sự bắt buộc - may have + PP: cũng diễn tả một dự đoán ở quá khứ nhưng mang tính chắc chắn khoảng 50%. =>Vì ở đây ta thấy có về sau là "I know he very much wanted to hear the speaker" nên đáp án đúng phải là D: dự đoán này mang tính chắc chắn. Question 9: The doctor decided to give her a thorough examination ______he could identify the causes of her illness.
 4. A. after B. so as C. unless D. so that - Mệnh đề sau chỉ mục đích, do vậy có hai lựa chọn có thể dùng là đáp án B và D. - Tuy nhiên "so as to + V" và cấu trúc "so that + clause" => Đáp án đúng là D Question 10: My computer is not______of running this software. A. able B. compatible C. capable D. suitable - Ta có cấu trúc "to be capable of doing something" - có khả năng làm gì. => Câu này dịch là : Máy tính của tôi có thể chạy được phần mềm này. Question 11: The room needs ______ for the wedding. A. decorating B. to decorate C. decorate D. be decorated - Cấu trúc bị động "need + V-ing = need + to be PP" có nghĩa là việc gì đó cần được làm. Question 12: That hotel is so expensive. They ______you sixty pounds for bed and breakfast. A. charge B. fine C. take D. cost - Ta có cấu trúc "to charge somebody (amount of money) for something" có nghĩa là tính giá (bao nhiêu) cho cái gì/ cho dịch vụ gì.
 5. Câu này dịch là: "Khách sạn đó quá đắt. Họ tính giá 60 pao cho việc ngủ qua đêm và bữa sáng." Question 13:I am considering______my job. Can you recommend a good company? A.to move B. moving C. to change D. changing - Ta có cấu trúc " to consider doing something" - cân nhắc vấn đề gì đó. => Loại đáp án A và C. - động từ "move" diễn tả thay đổi về không gian => loại. Thay đổi công việc chúng ta dùng "change". - Dịch cả câu là : Tớ đang cân nhắc việc thay đổi công việc. Cậu có thể giới thiệu cho tớ một công ty tốt chứ? Question 14: I'm sure you'll have no ______the exam. A. difficulty passing B. difficulties to pass C. difficulty to pass D. difficulties of passing - Cấu trúc "to have (no) difficulty doing something" có nghĩa là "(không) gặp khó khăn khi làm gì". Question 15:- Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?" - Susan: "______." A. I don't agree, I'm afraid B. You’re welcome C. That would be great D. I feel very bored - Đây là dạng bài về chức năng giao tiếp. - Câu nói của Janet ngụ ý là một lời mời. Do đó đáp án C: That would be great là đáp án thích hợp nhất. - Đáp án A: Tôi e là tôi không đồng ý với bạn được.=> Câu này được dùng khi đưa ra ý kiến/ trình bày quan điểm về một vấn đề nào đó. - Đáp án B: Không có gì đâu, bạn không cần phải cảm ơn. => Được dùng như một câu
 6. trả lời lịch sự khi ai đó cảm ơn. - Đáp án D : Tôi cảm thấy rất chán nản. => Được dùng để thể hiện cảm xúc của bản thân. Question 16:I’m afraid I’m not really ______to comment on this matter. A. qualifying B. qualified C. quality D. qualitative - Đây là bài về từ vựng, chỗ trống cần điền phải là một tính từ => Loại đáp án C ("quality" là danh từ) và A ("qualifying" là động từ ở hình thức tiếp diễn). - qualified (adj) : đủ tư cách. Ta có cấu trúc "to be qualified to do something = có đủ tư cách để làm gì) - qualitative (adj): định tính. => B là đáp án phù hợp về nghĩa và đúng ngữ pháp. Question 17: Today, household chores have been made much easier by electrical ______ . A. utilities B.applications C. appliances D. instruments - Ta có cấu trúc từ "electrical appliances" có nghĩa là đồ gia dụng chạy bằng điện hay thiết bị điện. Question 18:The curtains have ______ because of the strong sunlight. A. faded B. fainted C. lightened D. weakened - fade (v) : bạc màu - faint (v) : mờ nhạt, uể oải - lighten (v): chiếu sáng, rọi sáng - weaken (v): làm suy yếu => A là đáp án phù hợp hơn cả. Câu này dịch là "Những chiếc màn cửa đã bạc màu vì nắng gắt."
 7. Question 19:The referee ______the coin to decide which team would kick the ball first. A. caught B. threw C. cast D. tossed - Ta có cụm từ "to toss a/the coin" có nghĩa là tung đồng xu. - Đây là cụm từ được sử dụng khi mô tả hành động của trọng tài trong một trận đấu để quyết định đội nào ra bóng trước. Question 20:- Laura: “What a lovely house you have!” - Maria: “______.” A. Of course not, it’s not costly B. Thank you. Hope you will drop in C. I think so D. No problem - Đây là dạng bài về chức năng giao tiếp. - Câu đưa ra là một câu cảm thán, thể hiện lời khen ngợi về ngôi nhà, và B là đáp án phù hợp nhất: Cảm ơn bạn. Hi vọng bạn sẽ ghé thăm. - Đáp án A là câu ngụ ý từ chối lời khen và điều này thường không phù hợp với văn hóa phương Tây. - Đáp án C thể hiện sự đồng tình với một ý kiến/ quan điểm của người khác - Đáp án D dùng để đáp lại lời xin lỗi. Question 21: I accidentally______Mike when I was crossing a street downtown yesterday. A. caught sight of B. kept an eye on C. paid attention to D. lost touch with - catch sight of : bắt gặp trong chốc lát - keep an eye on : để mắt đến, theo dõi - pay attention to : tập trung, chú ý - lose touch with someone: mất liên lạc với ai => Đáp án đúng là A.
 8. Dịch cả câu là: Hôm qua tôi tình cờ gặp Mike khi băng qua đường ở khu trung tâm buôn bán. Question 22: How long does the play______? A.last B. extend C. prolong D. stretch - last : kéo dài - extend : mở rộng - prolong: nối dài, gia hạn - stretch : trải dài => Đáp án đúng phải là A. Câu này có thể dịch là : Vở kịch này diễn ra trong bao lâu? Question 23: The price of fruit has increased recently,______the price of vegetables has gone down. A. whereas B. whether C. when D. otherwise - Dựa vào động từ chính của hai mệnh đề "has increased" và "has gone down" có nghĩa đối lập nhau. Do đó, liên từ "whereas"-(nhưng ngược lại/ trong khi) ở đây là phù hợp nhất. Question 24: It is blowing so hard. We______such a terrible storm. A. have never known B. have never been knowing C. never know D. had never known - Dịch: Nó thổi rất mạnh. Chúng tôi chưa từng biết tới trận bão nào khủng khiếp đến thế. Căn cứ vào văn cảnh chúng ta có thể suy ra động từ trong câu này sẽ được chia ở thì hiện tại hoàn thành. - "know" là động từ chỉ nhận thức nên không chia ở dạng tiếp diễn. Question 25: When the old school friends met, a lot of happy memories______back.
 9. A. had brought B. were brought C. brought D. had been brought - Ở vế đầu động từ "met" chia ở dạng quá khứ đơn. => ngữ cảnh quá khứ. Hơn nữa câu này chỉ liệt kê các sự việc trong quá khứ nên động từ ở vế sau cũng được chia ở quá khứ đơn => Loại đáp án A và D. - Vì "a lot of happy memories" làm chủ ngữ nên động từ phải được chia ở dạng bị động. ("memories" không phải là tác nhân gây ra hành động) =>Đáp án đúng là B. III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Question 26: "Why don’t we go out for dinner?” said Mary. A. Mary suggested a dinner out. B. Mary ordered a dinner out. C. Mary demanded a dinner out. D. Mary requested a dinner out. -Cấu trúc "why don't we + V (nguyên thể)" dùng để đưa ra một lời mời/ một lời gợi ý => Đáp án A là đáp án đúng. Question 27: We've run out of tea. A. There's not much more tea left. B. There's no tea left. C. We have to run out to buy some tea. D. We didn’t have any tea. - "to run out of something" có nghĩa là hết sạch. => Đáp án đúng phải là B: "there's no tea left" có nghĩa là "không còn chút trà nào cả" Question 28: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned. A. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned. B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.
 10. C. If all concerned are better, we can solve this problem soon. D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned. - Ta có cấu trúc "the sooner ..., the better ..." có nghĩa là càng sớm càng tốt. Để tương ứng với câu gốc thì phải chọn câu điều kiện loại một => Đáp án A và B bị loại. - Để phù hợp nghĩa thì chỉ đáp án D là có nghĩa tương đương. => Dịch nghĩa câu này là: Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm thì sẽ tốt hơn cho tất cả những người có liên quan. Question 29:My friend told me, “If I were you, I would not smoke so much.” A. My friend advised me not to smoke so much. B.My friend warned me against smoking so much. C. My friend prohibited me from smoking so much. D.My friend suggested not smoking so much. - Câu điều kiện loại 2 bắt đầu bằng "if I were you" còn được dùng để đưa ra lời khuyên. => Do đó A là đáp án chính xác nhất. Question 30:"I will let you know the answer by the end of this week,” Tom said to Janet. A. Tom suggested giving Janet the answer by the end of the week. B. Tom promised to give Janet the answer by the end of the week. C. Tom insisted on letting Janet know the answer by the end of the week. D. Tom offered to give Janet the answer by the end of the week. - Câu đề đưa ra là : Tom nói với Janet rằng: "Tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời vào cuối tuần này." - Ta có "suggest" là đề nghị/ gợi ý, "promise" là hứa, "insist" là nài nỉ/ cầu khẩn và "offer" là đề nghị. => "promise" là sát nghĩa với câu gốc hơn cả. IV. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 31:Helen likes to listen to music (A), to go to the cinema (B), to chat on the phone (C) and going shopping (D). A B C
 11. D - Động từ sau "like" có thể chia ở dạng V-ing/ to- V có nghĩa là thích làm gì. - Trong câu trên sau "like" ta thấy 1 loạt động từ được sử dụng. Vì chúng đóng vai trò ngữ pháp tương đương nhau nên phải có cấu trúc giống nhau. Nếu chúng ta dùng động từ sau "like" là V-ing thì tất cả các động từ đều ở dạng V-ing và nếu là to V thì tất cả các động từ đều ở dạng to V. - Ta thấy ở câu trên, ba cụm từ đồng vị với "going shopping" đều chia ở dạng to V => Động từ "go" trong câu này cũng phải chia ở dạng "to V". Question 32: Both (A) Mr. and Mrs. Smith (B) are (C) explaining the children the rules of the game (D). A B C D - Ta có cấu trúc "explain something to somebody" - giải thích cho ai cái gì. => Như vậy đáp án D trong câu này cần sửa lại thành "the rules of the game to children" Question 33: You can enjoy (A) a sport without (B) joining in (C) a club or belonging to (D) a team. A B C D - Ta có cấu trúc "to join something = to do together" có nghĩa là tham gia. => Trong cấu trúc này không cần giới từ "in". Đáp án sai là C Question 34: Unlike many writings (A) of her time (B), she was not preoccupied (C) with morality (D). A B C D
 12. - Ta thấy ở vế sau, chủ ngữ của câu là "she" chỉ người. Do đó, danh từ chính ở vế đầu câu để so sánh cũng phải là một danh từ chỉ người. =>Đáp án sai là A và phải sửa "writings" thành "writers" Câu này được dịch là: "Không giống nhiều nhà văn cùng thời, bà không quan tâm đến vấn đề đạo đức." Question 35: A child of (A) noble birth, his name (B) was famous among (C) the children in that school (D). A B C D - Ta thấy chủ ngữ của hai vế câu "a child of noble birth" và "his name" không đồng nhất. Do đó ta cần chuyển "his name" thành "he" là đại từ nhân xưng dùng để thay thế cho "a child of noble birth". - "A child of noble birth" là dạng viết tắt của "Being/As a child of noble birth". - Câu này được dịch là :"Là một đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc, cậu ta nổi tiếng giữa những đứa trẻ trong ngôi trường đó." V. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 36 to 45. How men first learnt to (36)______words is unknown; in other words, the origin of language is a (37)______. All we really know is that men, unlike animals, (38)______invented certain sounds to express thoughts and feelings, actions and things so that they could communicate with each other; and that later they agreed (39)______certain signs, called letters, which could be combined to represent those sounds, and which could be written down. These sounds, (40)______spoken or written in letters, are called words. Great writers are those who not only have great thoughts but also express these thoughts in words that (41)______ powerfully to our minds and emotions. This charming and telling use of words is what we call literary (42)______. Above all, the real poet is a master of words. He can (43) ______his meaning in words which sing like music, and which by their position and association can (44)______men to tears. We should, therefore, learn to choose our words carefully, (45)______they will make our speech silly and vulgar. Question 36: A. invent B. create
 13. C. make D. discover - invent: phát minh, tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới chưa hề có trước đó - create : tạo ra một thứ gì đó mang tính sáng tạo, có thể là một ý kiến. tư tưởng, tác phẩm .... - make: tạo ra nói chung - discover: khám phá ra (những thứ đã có sẵn rồi) =>Đáp án đúng phải là A. Câu này dịch là: Con người đã học cách tạo ra chữ lần đầu tiên như thế nào thì vẫn chưa được biết. Question 37: A. story B.secret C. mystery D. legend - Ta có "unknown = be a mystery" điều bí ẩn, chưa ai biết. - "secret" là bí mật, cái này có nghĩa là đã có người biết nhưng chỉ là không được biết rộng rãi thôi. => Đáp án đúng phải là C: Nguồn gốc của ngôn ngữ vẫn còn là một điều bí ẩn. Question 38: A. whatever B. however C. somewhat D. somehow - Ta có cấu trúc "whatever + mệnh đề = however + tính từ + mệnh đề" có nghĩa là dù đến đâu/ dù như thế nào. - "somewhat + tính từ hoặc trạng từ": có nghĩa là một chút - Ở đây, để bổ nghĩa cho động từ "invented" thì chúng ta phải dùng trạng từ "somehow"có nghĩa là bằng cách nào đó. Question 39: A. at B. upon
 14. C. with D. to - Ta có cấu trúc "agree with somebody on/upon something" có nghĩa là đồng ý với ai về vấn đề gì. Question 40: A. if B. however C. whether D. thoughe - Ta có cấu trúc "whether ...or..." có nghĩa là hoặc là ... hoặc là.. được dùng khi giới thiệu nhiều hơn một khả năng. Question 41: A. interest B. appeal C. attract D. lure - interest + tân ngữ trực tiếp có nghĩa là làm cho quan tâm/ làm cho chú ý - appeal to somebody/ something: thu hút/ cuốn hút đối với cái gì. - attract + tân ngữ trực tiếp: thu hút/ hấp dẫn/ lôi cuốn - lure + tân ngữ trực tiếp : dỗ dành/ quyến rũ => Đáp án phù hợp nhất là B Question 42: A. prose B. work C. form D. style - Ta có cụm từ cố định "literary style" có nghĩa là văn phong. Question 43:
 15. A. carry B. convey C. transfer D. transmit - Carry : mang/ mang theo - convey something : bộc bạch/ diễn đạt một ý kiến/ một tư tưởng một ý nghĩ cho người khác hiểu. - transfer :chuyển/ nhượng/ nhường lại - transmit: truyền (tín hiệu, thông tin ...) => Đáp án đúng là B Question 44: A. take B. send C. break D. move - Cấu trúc "move somebody to tears" có nghĩa là làm cho ai đó cảm động rớt nước mắt. Question 45: A. or B. so C. although D. because - Trong câu này "or = if not" có nghĩa là nếu không thì, đóng vai trò làm liên từ trong câu. Dịch câu này là "Vì thế, chúng ta nên học cách lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, nếu không thì nó sẽ làm cho lời nói của chúng ta trở nên ngớ ngẩn và thiếu tế nhị." VI. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 46 to 55. The Sun today is a yellow dwarf star. It is fueled by thermonuclear reactions near its center that convert hydrogen to helium. The Sun has existed in its present state for about four billion six hundred million years and is thousands of times larger than the Earth. By studying other stars, astronomers can predict what the rest of the Sun’s life will be like. About five billion years from now, the core of the Sun will shrink and become
 16. hotter. The surface temperature will fall. The higher temperature of the center will increase the rate of thermonuclear reactions. The outer regions of the Sun will expand approximately 35 million miles, about the distance to Mercury, which is the closest planet to the Sun. The Sun will then be a red giant star. Temperatures on the Earth will become too high for life to exist. Once the Sun has used up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink. After it shrinks to the size of the Earth, it will become a white dwarf star. The Sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova explosions as it changes from a red giant to a white dwarf. After billions of years as a white dwarf, the Sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. Such a star is called a black dwarf. After the Sun has become a black dwarf, the Earth will be dark and cold. If any atmosphere remains there, it will have frozen over the Earth’s surface. Question 46: It can be inferred from the passage that the Sun ______. A. is approximately halfway through its life as a yellow dwarf B. will continue to be a yellow dwarf for another 10 billion years C. has been in existence for 10 billion years D. is rapidly changing in size and brightness -Dựa vào đoạn đầu tiên ta thấy"The Sun today is a yellow dwarf star... The Sun has existed in its present state for about four billion six hundred million years...." có nghĩa là mặt trời đã tồn tại gần 5 tỷ năm và có đặc tính là một ngôi sao lùn màu vàng. Và ở câu thứ hai của đoạn thứ hai có nói "About five billion years from now, the core of the Sun will shrink and become hotter" câu này có nghĩa là khoảng 5 tỷ năm sau lõi của mặt trời sẽ nhỏ lại và trở nên nóng hơn. =>Do đó, A là đáp án đúng"Mặt trời đã trải qua gần một nửa thời gian tồn tại là ngôi sao lùn màu vàng". Đáp án B,C, D đều không có ý đúng với đáp án trong bài. Question 47: What will probably be the first stage of change for the Sun to become a red giant? A. Its surface will become hotter and shrink. B. It will throw off huge amounts of gases. C. Its central part will grow smaller and hotter. D. Its core will cool off and use less fuel. - Dựa vào câu hai ở đoạn 2 "About five billion years from now, the core of the Sun will shrink and become hotter". Đây là mẹo khi dùng từ đồng nghĩa.
 17. - Chú ý the core (phần lõi ) = central part và shrink = become smaller. =>Đáp án đúng là C Question 48: When the Sun becomes a red giant, what will the atmosphere be like on the Earth? A.It will be enveloped in the expanding surface of the sun. B. It will become too hot for life to exist. C. It will be almost destroyed by nova explosions. D. It will freeze and become solid. - Ta thấy, cuối đoạn 2 có câu "The Sun will then be a red giant star. Temperatures on the Earth will become too high for life to exist." => B là đáp án đúng. Question 49: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will______. A. get frozen B. cease to exist C. stop to expand D. become smaller - Ta thấy ngay đầu đoạn ba có câu "Once the Sun has used up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink." - Như đã giải thích ở câu trên "shrink" có nghĩa là "become smaller" =>D là đáp án đúng. Question 50: Large amounts of gases may be released from the Sun at the end of its life as a______. A. black dwarf B. white dwarf C. red giant D. yellow dwarf - Dựa vào câu cuối của đoạn ba "The Sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova explosions as it changes from a red giant to a white dwarf." Question 51: As a white dwarf, the Sun will be ______. A. the same size as the planet Mercury
 18. B. around 35 million miles in diameter C. a cool and habitable planet D.thousands of times smaller than it is today - Dựa vào câu cuối của đoạn đầu tiên "The Sun has existed in its present state for about four billion six hundred million years and is thousands of times larger than the Earth." và câu hai của đoạn thứ ba "After it shrinks to the size of the Earth, it will become a white dwarf star" => Những điều này chứng tỏ khi trở thành ngôi sao lùn màu trắng, mặt trời sẽ nhỏ hơn hàng ngàn lần so với hiện tại. Question 52: The Sun will become a black dwarf when ______. A. the Sun moves nearer to the Earth B. it has used up all its fuel as a white dwarf C. the core of the Sun becomes hotter D. the outer regions of the Sun expand - Ta thấy đoạn cuối cùng có câu "After billions of years as a white dwarf, the Sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. Such a star is called a black dwarf."=> Đápn án B đúng. Question 53: The word “there” in the last sentence of paragraph 4 refers to______. A. the planet Mercury B. the core of a black dwarf C. our own planet D. the outer surface of the Sun - Xem hai câu cuối cùng trong bài, ta thấy "After the Sun has become a black dwarf, the Earth will be dark and cold. If any atmosphere remains there, it will have frozen over the Earth’s surface." Ở đây, trạng từ "there" thay thế cho "the Earth" ở câu trước và đó chính là hành tinh của chúng ta. Đáp án C - our own planet là đáp án đúng. Question 54: This passage is intended to ______. A. describe the changes that the Sun will go through B. present a theory about red giant stars C. alert people to the dangers posed by the Sun
 19. D. discuss conditions on the Earth in the far future - Dựa vào nội dung của toàn đoạn văn chúng ta có thể thấy A là đáp án chính xác nhất. Miêu tả mặt trời ở thì hiện tại bây giờ và phỏng đoán sự thay đổi của nó trong 5 tỷ năm sau kể từ hiện tại như. Question 55: The passage has probably been taken from ______. A. a scientific journal B. a news report C. a work of science fiction D. a scientific chronicle - Đoạn văn đưa ra các dự đoán khoa học về sự thay đổi của mặt trời. Đây không phải là một tác phẩm hư cấu, không phải là một bản báo cáo và cũng không phải là bản ghi chép những sự kiện khoa học. => Đáp án A là chính xác. VII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 56 to 65. Reading to oneself is a modern activity which was almost unknown to the scholars of the classical and medieval worlds, while during the fifteenth century the term “reading” undoubtedly meant reading aloud. Only during the nineteenth century did silent reading become commonplace. One should be wary, however, of assuming that silent reading came about simply because reading aloud was a distraction to others. Examinations of factors related to the historical development of silent reading have revealed that it became the usual mode of reading for most adults mainly because the tasks themselves changed in character. The last century saw a steady gradual increase in literacy and thus in the number of readers. As the number of readers increased, the number of potential listeners declined and thus there was some reduction in the need to read aloud. As reading for the benefit of listeners grew less common, so came the flourishing of reading as a private activity in such public places as libraries, railway carriages and offices, where reading aloud would cause distraction to other readers. Towards the end of the century, there was still considerable argument over whether books should be used for information or treated respectfully and over whether the reading of materials such as newspapers was in some way mentally weakening. Indeed, this argument remains with us still in education. However, whatever its virtues, the old shared literacy culture had gone and was replaced by the printed mass media on the one hand and by books and periodicals for a specialised readership on the other. By the end of the twentieth century, students were being recommended to adopt attitudes to books and to use reading skills which were inappropriate, if not impossible,
 20. for the oral reader. The social, cultural and technological changes in the century had greatly altered what the term “reading” implied. Question 56: Reading aloud was more common in the medieval world because ______. A. people relied on reading for entertainment B. silent reading had not been discovered C. there were few places available for private reading D. few people could read to themselves - Dựa vào câu đầu tiên của đoạn văn "Reading to oneself is a modern activity which was almost unknown to the scholars of the classical and medieval worlds..." Question 57: The word “commonplace” in the first paragraph mostly means " ______". A. for everybody’s use B. most preferable C. attracting attention D. widely used - commonplace có nghĩa là xảy ra thường xuyên và với phạm vi rộng. =>Từ này gần nghĩa nhất với cụm từ "widely used". Question 58: The development of silent reading during the last century indicated ______. A. an increase in the average age of readers B. an increase in the number of books C. a change in the nature of reading D. a change in the status of literate people Ta thấy ở câu cuối của đoạn 2 có nói "Examinations of factors related to the historical development of silent reading have revealed that it became the usual mode of reading for most adults mainly because the tasks themselves changed in character." - Ta có thể thấy rằng "silent reading" phát triển là do sự thay đổi của bản chất. Trong câu này tác giả dùng những cụm từ đồng nghĩa như "nature = in character" (có nghĩa là bản chất) hay "reading = the tasks themselves" (có nghĩa là việc đọc). Question 59: Silent reading, especially in public places, flourished mainly because of ______.
 21. A. the decreasing need to read aloud B. the development of libraries C. the increase in literacy D. the decreasing number of listeners - Dựa vào nội dung đoạn 3 sẽ lý giải cho việc tại sao "silent reading" ngày càng trở nên phổ biến và nguyên nhân chính khởi đầu cho việc phát triển này là " a steady gradual increase in literacy". Question 60:It can be inferred that the emergence of the mass media and specialised reading materials was an indication of ______. A. a decline of standards of literacy B. a change in the readers’ interest C. an alteration in educationalists’ attitudes D.an improvement of printing techniques - Dựa vào nội dung của câu cuối đoạn 4 "the old shared literacy culture had gone and was replaced by the printed mass media..." ta có thể thấy rằng việc xuất hiện các phương tiện truyền thông và các loại hình tài liệu chuyên ngành ra đời là do sự thay đổi trong văn hóa đọc của độc giả. Question 61: The phrase “a specialised readership” in paragraph 4 mostly means ______. A. a requirement for readers in a particular area of knowledge B. a limited number of readers in a particular area of knowledge C. a reading volume for particular professionals D.a status for readers specialised in mass media - Ta thấy danh từ "readership" có nghĩa là số người đọc một tờ báo, một tờ tạp chí, tính từ "specialised" dùng để bổ nghĩa cho danh từ "readership" và có nghĩa là chuyên dụng, dùng cho một mục đích riêng. Như vậy cụm từ này có thể hiểu là nói đến số lượng người đọc những tờ báo chuyên dụng và số lượng này thì có giới hạn. Question 62: The phrase “oral reader” in the last paragraph mostly means “a person who ______". A.is good at public speaking
 22. B. practises reading to an audience C. takes part in an audition D.is interested in spoken language - Ta thấy "oral" có nghĩa là bằng lời nói, bằng miệng. Cụm từ này có nghĩa là diễn thuyết bằng lời nói cho công chúng nghe. =>B là đáp án đúng. Question 63:All of the following might be the factors that affected the continuation of the old shared literacy culture EXCEPT______. A. the inappropriate reading skills B. the specialised readership C. the diversity of reading materials D.the printed mass media. - Ta có cụm từ "the old shared literacy culture" = "oral reading" Dựa vào nội dung câu đầu tiên của đoạn cuối cùng, ta thấy một số kỹ năng đọc dù không phù hợp nhưng vẫn được khuyến khích để duy trì "oral reading" hay "the old shared literacy culture". Question 64:Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? A. Reading aloud was more common in the past than it is today. B. Not all printed mass media was appropriate for reading aloud. C. The decline of reading aloud was wholly due to its distracting effect. D.The change in reading habits was partly due to the social, cultural and technological changes. Dựa vào nội dung của bài đọc thì ta thấy việc giảm xuống của hiện tượng "reading aloud" không chỉ vì ảnh hưởng làm người khác bị sao nhãng mà còn vì nhiều yếu tố khác như văn hóa, xã hội, kỹ thuật ... Question 65: The writer of this passage is attempting to ______. A. explain how reading habits have developed B. change people’s attitudes to reading C. show how reading methods have improved
 23. D.encourage the growth of reading - Nội dung của bài đọc chủ yếu tập trung vào việc giải thích các thói quen đọc của loài người thay đổi và phát triển như thế nào, như từ "reading aloud" đến "silent reading". => A là đáp án đúng. VIII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 66 to 75. The heart has long been considered to be (66)______feelings of love dwell. In love songs throughout the ages, love almost always goes together (67)______the heart. The heart has continuously been viewed (68)______the place where love begins and develops. Even the Bible gives (69)______to love and the heart. The role of the heart in love must come from what happens to it when a person feels strongly (70)______to someone. The strong feelings (71)______the other person, especially in the early stages of a relationship, have the results that the heart starts beating faster and breathing starts speeding (72)______. According to psychologists, a love relationship is a situation that (73)______a lot of stress and the body reacts to this by getting ready to face the unknown. This has been called the "fight or flight" (74)______, meeting danger by fighting it or running away. So with love, the heart accelerates and (75)______becomes quick. Question 66: A. when B. where C. that D. what - Ta có "dwell" có nghĩa là cư ngụ/ tồn tại. Ở đây ta chọn "where" vì muốn nói đến vị trí, nơi mà xúc cảm tình yêu nảy nở. Question 67: A. to B.from C. with D. at - Cấu trúc "go together with something/ somebody" có nghĩa là đi kèm với. Question 68:
 24. A. like B. as though C. as D. as if -Cấu trúc "view something as something " có nghĩa là xem như/ coi cái gì như cái gì. Question 69: A. reference B. citation C. preference D. quote - Cấu trúc "a reference to" có nghĩa là ám chỉ đến/ nhắc đến. Question 70: A. attracting B. attractive C. attract D. attracted -Cấu trúc "to be attracted to something" có nghĩa là bị thu hút/ quyến rũ bởi cái gì. Question 71: A. of B. for C. to D. with - Cấu trúc "feelings for somebody" những xúc cảm dành cho ai đó. Question 72: A. up
 25. B. forward C. on D. upon - Cấu trúc "speed up" có nghĩa là tăng tốc. Question 73: A. comprises B. arouses C. involves D. includes - Ta có comprise something = include something có nghĩa là bao gồm - arouse something : đánh thức/ khuấy động (tâm tư/ tình cảm của ai đó) - involve something : kéo theo, dẫn đến =>Đáp án đúng là C Question 74: A. reactionary B. reactor C. reaction D. reacting - Đây là bài tập về từ loại. - Ta thấy vị trí cần điền là một danh từ do đó đáp án là C: reaction. =>Câu này được dịch là: Đây được gọi là phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy", khi gặp nguy hiểm hoặc là bằng cách chiến đấu chống lại hoặc là rút lui. Question 75: A. exhaling B. breathing C. inhaling D. sweating - exhaling: sự thở ra - breathing: sự thở, hô hấp
 26. - inhaling: sự hít vào - sweating: sự ra mồ hôi. =>Câu trên dịch là: Khi yêu thì tim đập nhanh và nhịp thở cũng gấp gáp hơn => Đáp án đúng phải là B. IX. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 76: ______, he would have learned how to read. A.If he has been able to go school as a child B. If he could go to school as a child C.Were he able to go to school as a child D. Had he been able to go to school as a child - Đây là là cấu trúc của câu điều kiện loại 3 "If +S + had + PP, S + would have PP" - Cấu trúc của câu đảo ngữ trong câu điều kiện loại 3 là "Had + S + PP, S + would have PP" =>Đáp án đúng phải là D. Question 77: ______, he was determined to continue to climb up the mountain. A. He felt very tired though B. As he might feel tired C. Tired as it was D. Tired as he might feel - Mệnh đề với tính từ "Tired as" đứng đầu câu dùng để nhấn mạnh => Loại đáp án A và B - Vì chủ ngữ của mệnh đề sau là "he" và cảm giác mệt mỏi ở đây là của chủ ngữ này nên đáp án đúng ở đây là D. Câu này dịch là : Dù rất mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn quyết tâm tiếp tục leo lên ngọn núi đó. Question 78: Having been delayed by heavy traffic, ______. A.it was difficult for her to arrive on time B. her being late was intolerable C. it was impossible for her to arrive on time D. she was unable to arrive on time
 27. - "having been delayed" là mệnh đề danh động từ, sử dụng trong các trường hợp câu rút gọn khi hai vế có cùng chủ ngữ.Do đó, chủ ngữ của cả hai hành động này phải là "she". => Đáp án đúng phải là D Question 79: She regretfully told him that ______. A. she would leave the tickets at home B. she left the tickets at home C. she had left the tickets at home D. she would have left the tickets at home - Cấu trúc "tell somebody that + clause" có nghĩa là kể lại cho ai về cái gì. Đây là cấu trúc của câu tường thuật. Động từ trong câu ở vế sau phải lùi một thì so với câu trước. => Đáp án phải là C Question 80: The robbers attacked the owner of the house______. A. so that they would appear with the expensive painting B. and disappeared with the expensive painting C. but they appeared with the expensive painting D. so they disappeared with the expensive painting - Đây là câu kể lại và liệt kê những hành động đã xảy liên tiếp ra trong quá khứ và động từ có vai trò bình đẳng. => Đáp án đúng phải là B. --------------------- THE END---------------------
Anúncio