__r-. 
_ _h I N v v? *ãgc y í
, (9 , ›_
1 - (h à J L_ J
pç* 'f * 7 é) * À

l'. g   n . . __.  . a
w v  A ~  n...
h' Tên chíêh dich: Rou sgch cho con yêu cÚa bgn

'gta í ; ta L h
f_ / gjpifo _T9,_
a a; c; 
Í - . __ _a W . .. 
J x '...
.Êéf” "EÍÍÍÍ ; e h h . @ã A w 
CI w " ' " 'é ' b'
'L ' VU¡ vê, dê thuong, tré con, tràn dõy súc sõng

Lgnh tuong phón ...
D5 thuãâng

Híên dgí, don gíôn
1.- 7 1-? 
_t_ ap. : | JH* . _
'. z~›a_u A ' 'peJ e
'ft , . 4.13'. u "' f")
. - Jr- , y E
Í 1 vo. i . ;VL UC. ;
....
123456

     

. i, " E7'

_x

Eat Hêãñsh; 

e

13v;
v 11; ("í

x

*mx/ ÉV/ »âñaàf x-__, z" w. 

. 100% . 
$133', ncügq . . mtu) uma? n¡
vô , v9 chúngntsên -

cun ' '

' ...
B5) CL_)C

CHÍNH - phg = màu sác, hinh ónh Õn tuçrng, t¡ Iê tuong phón
LON ~Trung Binh ~ nhó
Tính dão dát

V;  1¡ r
-....
Tính | °Íôn kêít

Côn bàng thÍ gTóc
LANH tuorng phón MANH
t 45'; T", ' 74 _r-g' _ _
r, › v4 N v A

¡ V7 v

1 . 

h . 

r

“ -sb «sc-ug
"W? ;~*T* I
W *
tro-y¡ É 7:¡ uni¡
ÊÍÍWÍII: :

Cú: : me¡ cÓ biêvl? 

~ Não ch¡ àn ! hit cd mó hóng ón rau xunh, th¡ khà
nõng hõp ? hu chõt...
LunaN ugen
@um -

D 0915686292
m Iunonouyenjunfoodtàomollcom

, - É Iunocreotlvacom

ix* ; #Jkàztgpãígg-'v

Eat (five Ho...
s
CP. CH' P. DI
(Cherry Tomofo)
500g

fxgóy dúnç ao¡ 73/¡ [/7013

 

  

Cà Chua chúa rf ic^3uí x v»
(of: u¡ d nh cuo...
?ã
gq
É '

c, Í~. can:  BI
(Cherry Tomoto)
500g

Ngày dono QÓI: 75/? I/ ?U Í 3

   

à chua CHÚCA nt-JICÍUZ
Ó

r¡ d ...
“l lynnüo" lu

 r ¡. .., .
'. _ t: ;ñ W )

 
 
 

   
  

 

7

  

l. . 3;*

J

   
 
 
 

 

x ' r. 
I
Í _...
Eat ¡Heolf-Fg. Live Hoçpg
¡

 

  
 
  
  

E¡ kmov-wycrúmlocdoqmolccww

! É knocnranmczm

O No2QHoonoDleu5LHano<
Slide RIO
Slide RIO
Slide RIO
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Slide RIO

1.096 visualizações

Publicada em

Slide RIO

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Slide RIO

 1. 1. __r-. _ _h I N v v? *ãgc y í , (9 , ›_ 1 - (h à J L_ J pç* 'f * 7 é) * À l'. g n . . __. . a w v A ~ n l @um n v-- Unga; r~ - I v . rv 'Jky ¡HH. l l Irx! *.' In l '_-| l. I zgzudx; s. W" Ji . ., , §9<^'<z. .,_ ' Eat ÃiéàííagÍílíve
 2. 2. h' Tên chíêh dich: Rou sgch cho con yêu cÚa bgn 'gta í ; ta L h f_ / gjpifo _T9,_ a a; c; Í - . __ _a W . .. J x ' “" “ “ _ s¡ Thuong hiêu: FunFood Tính cóch thuong híêu: vu¡ vê, fràn Õôy sú'c sõng S| oganz Mç o¡, rau! D6¡ tuqng truyên thông: php nü' công só, có con y A _ghà quan tôm Õêh súc khóe u! " ' ' 7 “n, - 7 ' '
 3. 3. .Êéf” "EÍÍÍÍ ; e h h . @ã A w CI w " ' " 'é ' b' 'L ' VU¡ vê, dê thuong, tré con, tràn dõy súc sõng Lgnh tuong phón mgnh DiêÊm nhõn
 4. 4. D5 thuãâng Híên dgí, don gíôn
 5. 5. 1.- 7 1-? _t_ ap. : | JH* . _ '. z~›a_u A ' 'peJ e 'ft , . 4.13'. u "' f") . - Jr- , y E Í 1 vo. i . ;VL UC. ; . - . _ _u , ax ” “ Qrííík *Àag 'v' "É 1. Logo 2. Pqster 3. Bic¡ sóch. 4. Card Visit 5. Nhõn bao b¡ ó. .Facebook Cover
 6. 6. 123456 . i, " E7' _x Eat Hêãñsh; e 13v;
 7. 7. v 11; ("í x *mx/ ÉV/ »âñaàf x-__, z" w. . 100% . $133', ncügq . . mtu) uma? n¡ vô , v9 chúngntsên - cun ' ' ' míãn phf! 9 “- Eat Healthy. LTvo Happg ATTP r* L
 8. 8. B5) CL_)C CHÍNH - phg = màu sác, hinh ónh Õn tuçrng, t¡ Iê tuong phón LON ~Trung Binh ~ nhó Tính dão dát V; 1¡ r -. .AN -v li¡ 1* olThóí quen th¡ gióc o TÍ Íê 1/3 fl_ . Í ÃJ L _ ¡Êdl' à ubcüng “MM” nfiwhí O En! , HPOJW. Uva Happy
 9. 9. Tính | °Íôn kêít Côn bàng thÍ gTóc
 10. 10. LANH tuorng phón MANH
 11. 11. t 45'; T", ' 74 _r-g' _ _ r, › v4 N v A ¡ V7 v 1 . h . r “ -sb «sc-ug
 12. 12. "W? ;~*T* I W *
 13. 13. tro-y¡ É 7:¡ uni¡ ÊÍÍWÍII: : Cú: : me¡ cÓ biêvl? ~ Não ch¡ àn ! hit cd mó hóng ón rau xunh, th¡ khà nõng hõp ? hu chõt dqm cúo bé gióm d¡ N¡ 15 20%. r Rou xonh cung côvp cóc Vitamin, khoóng Chã! vó Íà nguôn cung ciíp chãí xo giúp ! ré chông ! ao bon. v Nên mua mu ó cúc hang mu such, có nguôn g6( rõ rrlmg, kh¡ 116v ún côn phái rún such duói vó¡ nvóc nhíêu lõn (í) nhãl Íà 3 lân). ~ Dê rou bór? hoc hu! chãt dinh dvõng, nên n30 such mó¡ thái, nõu r1ên dày vung, õn nguy sou kh¡ não. -Iop 1o ruu cú t6! nhã! cho be» 1 «a rõn ? Jau bino, 3.a) cói, A ré côy ngu bàng, 5.a¡ chua, ó. súp Ío xonh, Íbõp cói, 810v day, ?bi ngó, 10.6? xanh. Eat. mdb», Líw map”
 14. 14. LunaN ugen @um - D 0915686292 m Iunonouyenjunfoodtàomollcom , - É Iunocreotlvacom ix* ; #Jkàztgpãígg-'v Eat (five Hoppg O No. 29, Hoong Dieu St. Honor
 15. 15. s CP. CH' P. DI (Cherry Tomofo) 500g fxgóy dúnç ao¡ 73/¡ [/7013 Cà Chua chúa rf ic^3uí x v» (of: u¡ d nh cuowg m» 133g) 'ía 4 l g u7u1-*oo9277
 16. 16. ?ã gq É ' c, Í~. can: BI (Cherry Tomoto) 500g Ngày dono QÓI: 75/? I/ ?U Í 3 à chua CHÚCA nt-JICÍUZ Ó r¡ d : rn duo-ng ven 'DCM íífüáíhe w , . ¡ a ounnwoovzrrh
 17. 17. “l lynnüo" lu r ¡. .., . '. _ t: ;ñ W ) 7 l. . 3;* J x ' r. I Í _ ' _ x a j¡ _L Qou-cõ-ouô Such c* 04 35313717 o; funfood com Groo Do: Lo 29m; rm. rc¡ 139mm. Nom m ww- uva »awe Fufqad . r uu cv
 18. 18. Eat ¡Heolf-Fg. Live Hoçpg
 19. 19. ¡ E¡ kmov-wycrúmlocdoqmolccww ! É knocnranmczm O No2QHoonoDleu5LHano<

×