Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise em Innowise
Verkko-opetuksen ja
              sosiaalisen median
                   perusteet
                      Harto Pönkä, 22.2.2013
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
Jokainen opettaja pohtii kaiken aikaa…
      Miten ihminen oppii?

        Vertaa:
        Millaista on hyvä yhteistyö?
        Millä toiminnalla on vaikutusta?
        Miten viesti menee perille?
Parvet ja verkostot
On sanottu, että      tuottavat sisältöjä
sosiaalisen median     monipäisesti.
yhteisöissä on
joukkoälyä.                   Sosiaalisessa
                         mediassa on
                         verkkovoimaa.
        Oppimistutkijan silmin kyse on
  yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
OPPIMISEN TUKEMINEN:
  • ymmärtävä oppiminen
  • yhteisöllinen oppiminen
  ja tiedonrakentelu
  • oppimisprosessi
Jos unohdat, mihin pyrit,
  unohda koko juttu!
Kun puhutaan yhteisöllisestä
työskentelystä tai oppimisesta
verkossa, kyse on  ryhmistä.
   (Sosiaaliset verkostot ja
 verkkoyhteisöt tulevat jäljempänä.)
Ryhmäytyminen
1.  Muotoutumisvaihe
   •  Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit
   •  Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja
   •  Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

1.  Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)
   •  Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä
     konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta.
   •  Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

1.  Normien luomisen vaihe
   •  Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.
   •  Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.
   •  Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

1.  Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)
   •  Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa.
   •  Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja.
   •  Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

1.  Lopettamisvaihe
   •  Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

             Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).
   http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
Tehokas ryhmä on sitoutunut
yhteisen tavoitteen
saavuttamiseen.
Keskustelujen merkitys
Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan,
  välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.
Yhteisöllisessä työskentelyssä tarvitaan väline(-et) kumpaankin:
   Yhteinen tuotos             Keskustelu
Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
Yhteisöllisen tiedonrakentelun
tuloksena syntyy parhaimmillaan
luomus tai innovaatio,
joka ylittää sen, mihin ryhmän
jäsenet olisivat yksinään kyenneet.         Yhteisöllistä oppimista teutaan,
         koska se käynnistää
         ymmärtävän oppimisen
         mekanismeja yksilötasolla.
Sosiaalisen median toimintakulttuuri
Oletko avoin ja valmis keskusteluun?
Lähde: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57536659-93/zuckerberg-in-10-years-folks-will-share-1000-times-what-they-do-now/
http://www.patientslikeme.com/
Avoimuudessa on vaihtoehtoja

  • Täysin avoin
    – Kaikki voivat lukea ja osallistua
  • Osittain avoin
    – Kaikki voivat lukea
    – Vain jäsenet voivat osallistua
  • Suljettu, rekisteröintipakko
    – Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun,
     mutta kuka tahansa voi rekisteröityä
  • Suljettu, kutsu vaaditaan
    – Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun
  • Suljettu ja salainen
    – Ei listaudu julkisesti; osoite täytyy tietää
”  Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin
    vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja
  toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa
     tietoa ja osaamista organisatoristen ja
   maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön
            tuottavuutta.
                       (EVA:n Suora yhteys)  Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten
  ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia
   taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja
  opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin.
                         (EK:n Oivallus)
Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
Oppijan valinta?
                                  Vai sittenkin
                                 opettajan valinta?
Kuvat ja lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/01/16/oppimateriaaligate-ja-opettajien-valinen-yhteistyo/
Ennakkoehtoja somen käytölle
• Avoimuuden lisääminen  tiedon jakaminen
• Kontrollin vähentäminen
• Keskeneräisyyden sietäminen
• Kokeilevuus, oppiminen, virheistäkin
• Valmius kuuntelemiseen ja pyrkimys toisten
 mielipiteiden ymmärtämiseen (edellyttää
 laskeutumista samalle tasolle)
• Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen
    = Toimintakulttuurin muutos!
Sosiaalisen median toimintatapoja

 Nopeutunut tiedonkulku        Toiminnan dokumentointi

     Sosiaaliset merkitykset        Avoin yhteistyö

Hiljainen tieto näkyväksi     Osaamisen jakaminen
                  ja tunnistaminen
 Tietolähteiden
 jakaminen      Auttaminen ja      Uuden tiedon
           yhteinen etu       luominen yhdessä

          Toimintakulttuuri muutos
Ihmiset ovat klikkauksen
  päässä toisistaan.
Sosiaaliset verkostot ovat
                                     tehokkaita keskusteluun ja
                                     tiedon välittämiseen


Kuvassa suomeksi kirjoittavat tweettaajat (63632 tunnusta), lähde: http://www.finnishtwitter.com/graph/ (02/2013)
Sosiaaliset merkitykset kotisivuilla
     (Kuvakaappaukset: http://www.aamulehti.fi/ )
Sosiaalisten verkostojen rakenne
      Vahvoja sidoksia     Heikot sidokset ovat
      syntyy, kun kaveri    merkittäviä, sillä ne    Solmukäyttäjät
      on myös kaverin      muodostavat siltoja     välittävät tietoa
      kaveri.          verkoston eri        tehokkaasti. He voivat
                   klustereiden välille.    myös dominoida
                                 verkostoa.Yhteydet voivat olla yksi-
tai kaksisuuntaisia.Sosiaalisen verkoston      Ulkopuolisilla ei
luomiseen voidaan käyttää                   Kiinteät ryhmät
                 ole yhteyksiä muihin,    kierrättävät joskus
monia erilaisia aineistoja.   mutta he ovat silti     tarpeetontakin tietoa.
                 osa kokonaisuutta.
Tieto leviää verkoston kautta
             Henkilö A julkaisee jakaa uutta
              sisältöä verkostolleen (esim.
              linkki, kirjoitus, kuva, video)
• Jokainen käyttäjä arvioi ja suodattaa sisältöä
• Mitä useampi kaveri välittää saman sisällön, sitä parempi se todennäköisesti on.
• Mitä useampi linkittää saman sisällön tai tykkää samasta sisällöstä, sitä
 suositummaksi se nousee ns. sosiaalisissa hakukoneissa.
”
Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”,
 sillä en koskaan pysty antamaan
  enemmän kuin saan muilta.
Sinä/organisaatiosi
          Solmukäyttäjä
Jos olet tavoitettavissa netissä, saat nopeasti tiedon tärkeistä
   asioista ja voit luontevasti osallistua keskusteluun.
Yhteisöpalvelujen käyttö Suomessa
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (7.11.2012)
  Kaavion toteutus: Harto Pönkä, 7.11.2012, CC-BY. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/8165331036/in/photostream/
Haluatko
synnyttää elävän
verkkoyhteisön?
Miten verkkoyhteisö syntyy?
 • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat
  johonkin yhteiseen toimintaan, jossa
  keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa.
 • On oltava jokin riittävän tärkeäksi koettu
  yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan.
 • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten
  välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä
  työskentelyä.

Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
Isossa verkkoyhteisössä
                              yhteisöllinen toiminta
                              keskittyy sen ytimeen.
 Lurkkaajat,   Pienet      Yhteisön ydin
jopa yli 60%  kaveriklusterit   (ja sisäpiiri)
           Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
Fasilitointi
• Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja
 toteuttamista.
• Alun perin facile = helpottaa
• Fasilitaattori keskittyy rikastavan ja rakentavan
 yhteistyön edellytysten luomiseen.
• Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa:
  –  Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin
  –  Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa
  –  Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms.
  –  Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen
  –  Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne.
  –  Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta

     Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
Tee ainakin nämä
 • Tarjoa paikka, jossa voi vaikuttaa
 • Ole kiinnostunut: anna ihmisille aito tilaisuus kertoa
  mielipiteensä, kannusta siihen
 • Sitoudu käyttämään tehtyä kanavaa – edellyttää aktiivisuutta
  ja resursseja
 • Älä tee ”maailmasta irrallista saareketta”
     – Tuo näkyvästi esiin muissa yhteyksissä ja nettipalveluissa
     – Hyödynnä sosiaaliset verkostot!
     – Kannusta linkittämään, näytä viittaukset ja pingbackit
 • Hyväksy ikuinen keskeneräisyys: palvelua/toimintaa tulee
  kehittää käyttäjien palautteen ja arvioinnin pohjalta

Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
Uusia menetelmiä somesta
• Crowdsourcing/verkostohaastattelu
  – Tarkoituksena on saada vastauksia tai mielipiteitä johonkin
   kysymykseen tai ongelmaan, joka esitetään esim.
   mikroblogissa. Hyödynnetään sosiaalista verkostoa ja
   käyttäjien osaamista.
  – Lue lisää esim. http://blogit.yle.fi/aalto/uusi-nimi-vanhalle-
   tiedonhankintametodille-verkostohaastattelu
• Liverapo (-rtointi)
  – Raportoidaan tapahtumasta/esityksestä verkkoon.
   Keskusteluun voivat osallistua myös ne, jotka eivät ole
   paikalla.
• Reaaliaikainen palautekanava
  – Esityksen/luennon aikana osallistujat voivat kirjoittaa
   verkkoon kommentteja ja keskustella aiheista.
• Ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö
• Kuratointi
Sosiaalisen median palveluita
Opetusympäristön peruspalikoita
•  Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.)
•  Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net)
•  Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)
•  Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us)
•  Esitystyökalut (SlideShare, Prezi, Google-esitykset)
•  Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.)
•  Jaetut dokumentit (Google Docs)
•  Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo)
•  Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive, SkyDrive)
•  Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku)
•  Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Twitter, Google+, Ning)
•  Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype,
  Messenger)
Verkko-oppimisympäristöt
Älä tyydy pakettiratkaisuun, vaan
  yhdistele tarpeesi mukaan!
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Blogi
http://www.23asiaa.net/
Blogi

        Kurssiblogi
  Kurssin dokumentointi ja yhteinen työtila

 Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa
  Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen
    Tiedon ja kokemusten jakaminen
        http://www.23asiaa.net/
Omassa blogissaan
oppija voi arvioida
omaa ja ryhmänsä
työskentelyä sekä
pohtia oppimisen
kannalta keskeisiä
aiheita.
Miksi itse bloggaan?
• Blogi sai alkunsa v. 2006 yliopiston kurssilla
• Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia
  – ajatusten käsitteellistäminen on itsensä opettamista
  – ajatukset ovat kuin puroja, jotka hakevat uomaansa
• Esittelen / merkitsen muistiin, mitä olen tehnyt
• Tuotan asiantuntijatietoa verkostoilleni jakamalla
 blogin sisältöjä niihin
• Vaikutan omalla pienellä tontillani maailman menoon
• Markkinointiakin ilmenee, mutta se on ”sivutuote”
Blogin etuja projekteissa/hankkeissa
• Sivut (pysyvät tiedot)
  – Esittely, osallistujat, ohjausryhmä, materiaalit yms.
  – Linkit taustaorganisaatioihin ja muihin hankkeen www-sivustoihin
• Blogikirjoitukset (ajankohtainen toiminta)
  – Ajankohtainen tiedotus ja raportointi
  – Suunnitelmat, esityslistat, pöytäkirjat, terveiset tapahtumista, dokumenttien
   kommentointi yms.
  – Linkkejä, sisältöupotuksia, yhteistyökumppaneiden kirjoituksia yms.
• Kommenttipalsta
  – Sisäiset keskustelut
  – Mahdollistaa ulkopuolisten osallistumisen
• RSS-syötteet mahdollistavat blogin liittämisen muihin www-sivustoihin
 Avoin reaaliaikainen tiedotus- ja yhteistyöalusta
 Toiminta jää talteen ja aiempaan on helppo palata myöhemmin
http://www.mindmeister.com/
Käsite- ja miellekartat
     Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet
 Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne.
   Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen
           http://www.mindmeister.com/
http://www.pearltrees.com/
http://docs.google.com/
Jaetut dokumentit
     Toimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla

  Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä
 Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja
           http://docs.google.com/
Yhteiset muistiinpanot
Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7
       TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
https://www.yammer.com/
Pintakilta: wiki opetuksen materiaalipankkina ja dokumentointina, http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012
LETopinnot: wiki ryhmien yhteisöllisen oppimisen tukena, http://letopinnot.purot.net/vasara
Wikien käyttötarkoituksia

•  Yhteistyö, tiedonrakentelu, oppiminen
  –  Suunnitelmien ja muiden tekstien yhteiskirjoitus
  –  Palaute-/vuorovaikutuskanava
  –  Ryhmätöissä: projektityöt, tiedekirjat, opinnäytteiden
    ohjaamisessa jne.
  –  Kurssin kotisivuna
•  Kollektiivisen tietopankin kartuttaminen
  –  Materiaalien kerääminen ajankohtaisesta asiasta
  –  Dokumentaatiot, sanakirjat (vrt. Wikipedia) yms.
  –  Usein kysytyt kysymykset, ”tietämyspankit”
     •  Esim. harjoittelujen, oppinnäytetöiden ja tutkimuksen
       tietopankit
https://www.facebook.com/Senjaopettaa
https://www.dropbox.com/
http://www.doodle.com/
http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/
http://paper.li/hponka/1307906119
Miten valita sopivat some-palvelut?

                          Sosiaalisen median
                          palvelut koostuvat
                          teknisistä ominaisuuksista
                          ja käyttömahdollisuuksista
                          (so. affordansseista).

                          Toimiva luokittelutapa on
                          esittää palvelun tärkeimmät
                          piirteet. Tässä yksi esimerkki.
   Lähde: http://nform.ca/publications/social-software-building-block
Sisällöntuotantoa ja saavuttamista
 SISÄLLÖNTUOTANTOON   SAAVUTTAMISEEN
Pedagoginen käytettävyys

•  Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa?
•  Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot
•  Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä
•  Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys”sisään” ja ”ulos”
   – RSS-syötteet (eroja myös syötteiden sisällöissä)
   – Muut liittämis- ja upotusmahdollisuudet
• Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva
• Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa?

 Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötarkoitus
Käytettävien ohjelmien koordinointi
 • Mitä välineitä missäkin vaiheessa?
 • Mitä laitteita on käytössä?
  – Pöytäkoneet, läppärit, tabletit, älytaulut, kännykät
 • Voidaanko käyttää myös ei-tuettuja sosiaalisen
  median palveluja?
 • Missä määrin osallistujat voivat valita käytettäviä
  ohjelmia/palveluita?

 • Tärkeimmistä välineistä kannattaa tehdä
  suunnitelma koulutuksen (projektin tms.) ajalle
Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet
     Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
KIITOS!
          Harto Pönkä
          http://twitter.com/hponka/
          http://slideshare.com/hponka
          http://harto.wordpress.com/
          http://www.innowise.fi/
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1 de 64

Recomendados

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot por
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
5K visualizações39 slides
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2) por
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Harto Pönkä
1.3K visualizações21 slides
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista? por
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?
Miten sosiaalinen media voi tukea oppimista?Harto Pönkä
1.9K visualizações54 slides
Online-yhteistyo por
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyoMiia Kosonen
4.3K visualizações38 slides
Sosiaalinen media johtamisessa por
Sosiaalinen media johtamisessaSosiaalinen media johtamisessa
Sosiaalinen media johtamisessaMiia Kosonen
2.7K visualizações28 slides
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri por
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriHarto Pönkä
1.6K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä por
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
3.3K visualizações80 slides
Yhteisomanagerointi por
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiMiia Kosonen
4.4K visualizações40 slides
Sosiaalinen media ja johtamisen murros por
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosMiia Kosonen
959 visualizações15 slides
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä por
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäHarto Pönkä
1.1K visualizações52 slides
Luottamus ja hajautunut yhteistyo por
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyoMiia Kosonen
3K visualizações9 slides
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa por
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaOppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaHarto Pönkä
2.8K visualizações38 slides

Mais procurados(20)

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä por Harto Pönkä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Harto Pönkä3.3K visualizações
Yhteisomanagerointi por Miia Kosonen
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
Yhteisomanagerointi
Miia Kosonen4.4K visualizações
Sosiaalinen media ja johtamisen murros por Miia Kosonen
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murros
Miia Kosonen959 visualizações
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä por Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössäSosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Sosiaalinen media oppilaitosjohtamisessa ja tiimityössä
Harto Pönkä1.1K visualizações
Luottamus ja hajautunut yhteistyo por Miia Kosonen
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyo
Miia Kosonen3K visualizações
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa por Harto Pönkä
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessaOppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa
Oppimisen ympäristöt ja taidot tulevaisuudessa
Harto Pönkä2.8K visualizações
Digitaalisuus ja hiljainen tieto por Miia Kosonen
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen1.5K visualizações
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla por Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K visualizações
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat por Jarkko Elo
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset TyotavatSosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Sosiaalinen Media Ja Aktiiviset Tyotavat
Jarkko Elo265 visualizações
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa? por Harto Pönkä
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Harto Pönkä9.6K visualizações
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet por Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Harto Pönkä2.8K visualizações
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus por Harto Pönkä
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausVerkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Harto Pönkä2.4K visualizações
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! por Harto Pönkä
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä2.6K visualizações
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Harto Pönkä2.6K visualizações
Luoti osa1 010212_pl2 por PetriLounaskorpi
Luoti osa1 010212_pl2Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2
PetriLounaskorpi587 visualizações
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011 por Sanna Brauer
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Sanna Brauer356 visualizações
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena por Jarno M. Koponen
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Jarno M. Koponen1.8K visualizações
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen? por Harto Pönkä
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Harto Pönkä742 visualizações
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen por Harto Pönkä
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminenYhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Yhteisöllisen oppimisen skriptaus ja ohjaaminen
Harto Pönkä6.6K visualizações
Yhteisollisyys por Miia Kosonen
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen1.7K visualizações

Similar a Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen por
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
3K visualizações71 slides
Sosiaalisen median yhteisöllisyys por
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysHarto Pönkä
1.3K visualizações51 slides
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita por
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
3.4K visualizações37 slides
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä por
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäHarto Pönkä
1.1K visualizações110 slides
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus por
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusSanna Brauer
1.3K visualizações49 slides
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet por
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetHarto Pönkä
616 visualizações39 slides

Similar a Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet(20)

Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen por Harto Pönkä
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Harto Pönkä3K visualizações
Sosiaalisen median yhteisöllisyys por Harto Pönkä
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Harto Pönkä1.3K visualizações
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita por Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K visualizações
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä por Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessäSosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä
Harto Pönkä1.1K visualizações
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus por Sanna Brauer
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer1.3K visualizações
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet por Harto Pönkä
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudetOsallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet
Harto Pönkä616 visualizações
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus por Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K visualizações
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012) por Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä635 visualizações
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaSosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Harto Pönkä4.1K visualizações
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Sosiaalinen media kaupungin ja kaupunkilaisten kohtaamisessa
Harto Pönkä1.6K visualizações
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... por Salla-Maaria Laaksonen
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen469 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Sovelto
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto345 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen320 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen223 visualizações
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena por Harto Pönkä
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukenaSosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena
Sosiaalisen median työkalut VASU-/OPS-työn tukena
Harto Pönkä632 visualizações
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena por Harto Pönkä
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukenaSosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen tukena
Harto Pönkä2.1K visualizações
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa por Harto Pönkä
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Harto Pönkä4.4K visualizações
Jaettu asiantuntijuus alvar por Sanna Brauer
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
Sanna Brauer280 visualizações
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta? por Harto Pönkä
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Harto Pönkä2.4K visualizações
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi por Harto Pönkä
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Harto Pönkä2.1K visualizações

Mais de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
83 visualizações47 slides
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
238 visualizações40 slides
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 visualizações25 slides
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 visualizações51 slides
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 visualizações17 slides
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 visualizações48 slides

Mais de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä83 visualizações
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä238 visualizações
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 visualizações
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 visualizações
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 visualizações
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 visualizações
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 visualizações
Twitter taitekohdassa por Harto Pönkä
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
Harto Pönkä122 visualizações
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 visualizações
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä73 visualizações
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 visualizações
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 visualizações
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 visualizações
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 visualizações
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 visualizações
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa por Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 visualizações
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 visualizações
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K visualizações
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 visualizações
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 visualizações

Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

 • 1. Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet Harto Pönkä, 22.2.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 • 2. Jokainen opettaja pohtii kaiken aikaa… Miten ihminen oppii? Vertaa: Millaista on hyvä yhteistyö? Millä toiminnalla on vaikutusta? Miten viesti menee perille?
 • 3. Parvet ja verkostot On sanottu, että tuottavat sisältöjä sosiaalisen median monipäisesti. yhteisöissä on joukkoälyä. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
 • 4. OPPIMISEN TUKEMINEN: • ymmärtävä oppiminen • yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu • oppimisprosessi Jos unohdat, mihin pyrit, unohda koko juttu!
 • 5. Kun puhutaan yhteisöllisestä työskentelystä tai oppimisesta verkossa, kyse on ryhmistä. (Sosiaaliset verkostot ja verkkoyhteisöt tulevat jäljempänä.)
 • 6. Ryhmäytyminen 1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja 1. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. 1. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta. 1. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. 1. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 • 7. Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
 • 8. Keskustelujen merkitys Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan, välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.
 • 9. Yhteisöllisessä työskentelyssä tarvitaan väline(-et) kumpaankin: Yhteinen tuotos Keskustelu
 • 10. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 • 11. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 13. Oletko avoin ja valmis keskusteluun?
 • 16. Avoimuudessa on vaihtoehtoja • Täysin avoin – Kaikki voivat lukea ja osallistua • Osittain avoin – Kaikki voivat lukea – Vain jäsenet voivat osallistua • Suljettu, rekisteröintipakko – Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun, mutta kuka tahansa voi rekisteröityä • Suljettu, kutsu vaaditaan – Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun • Suljettu ja salainen – Ei listaudu julkisesti; osoite täytyy tietää
 • 17. Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 • 18. Oppijan valinta? Vai sittenkin opettajan valinta? Kuvat ja lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/01/16/oppimateriaaligate-ja-opettajien-valinen-yhteistyo/
 • 19. Ennakkoehtoja somen käytölle • Avoimuuden lisääminen  tiedon jakaminen • Kontrollin vähentäminen • Keskeneräisyyden sietäminen • Kokeilevuus, oppiminen, virheistäkin • Valmius kuuntelemiseen ja pyrkimys toisten mielipiteiden ymmärtämiseen (edellyttää laskeutumista samalle tasolle) • Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen = Toimintakulttuurin muutos!
 • 20. Sosiaalisen median toimintatapoja Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Sosiaaliset merkitykset Avoin yhteistyö Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Tietolähteiden jakaminen Auttaminen ja Uuden tiedon yhteinen etu luominen yhdessä  Toimintakulttuuri muutos
 • 21. Ihmiset ovat klikkauksen päässä toisistaan.
 • 22. Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita keskusteluun ja tiedon välittämiseen Kuvassa suomeksi kirjoittavat tweettaajat (63632 tunnusta), lähde: http://www.finnishtwitter.com/graph/ (02/2013)
 • 23. Sosiaaliset merkitykset kotisivuilla (Kuvakaappaukset: http://www.aamulehti.fi/ )
 • 24. Sosiaalisten verkostojen rakenne Vahvoja sidoksia Heikot sidokset ovat syntyy, kun kaveri merkittäviä, sillä ne Solmukäyttäjät on myös kaverin muodostavat siltoja välittävät tietoa kaveri. verkoston eri tehokkaasti. He voivat klustereiden välille. myös dominoida verkostoa. Yhteydet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia. Sosiaalisen verkoston Ulkopuolisilla ei luomiseen voidaan käyttää Kiinteät ryhmät ole yhteyksiä muihin, kierrättävät joskus monia erilaisia aineistoja. mutta he ovat silti tarpeetontakin tietoa. osa kokonaisuutta.
 • 25. Tieto leviää verkoston kautta Henkilö A julkaisee jakaa uutta sisältöä verkostolleen (esim. linkki, kirjoitus, kuva, video) • Jokainen käyttäjä arvioi ja suodattaa sisältöä • Mitä useampi kaveri välittää saman sisällön, sitä parempi se todennäköisesti on. • Mitä useampi linkittää saman sisällön tai tykkää samasta sisällöstä, sitä suositummaksi se nousee ns. sosiaalisissa hakukoneissa.
 • 26. ” Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta.
 • 27. Sinä/organisaatiosi Solmukäyttäjä Jos olet tavoitettavissa netissä, saat nopeasti tiedon tärkeistä asioista ja voit luontevasti osallistua keskusteluun.
 • 28. Yhteisöpalvelujen käyttö Suomessa Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (7.11.2012) Kaavion toteutus: Harto Pönkä, 7.11.2012, CC-BY. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/8165331036/in/photostream/
 • 30. Miten verkkoyhteisö syntyy? • Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa. • On oltava jokin riittävän tärkeäksi koettu yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan. • Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä. Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
 • 31. Isossa verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen. Lurkkaajat, Pienet Yhteisön ydin jopa yli 60% kaveriklusterit (ja sisäpiiri) Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
 • 32. Fasilitointi • Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. • Alun perin facile = helpottaa • Fasilitaattori keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. • Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa: – Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin – Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa – Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms. – Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen – Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne. – Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
 • 33. Tee ainakin nämä • Tarjoa paikka, jossa voi vaikuttaa • Ole kiinnostunut: anna ihmisille aito tilaisuus kertoa mielipiteensä, kannusta siihen • Sitoudu käyttämään tehtyä kanavaa – edellyttää aktiivisuutta ja resursseja • Älä tee ”maailmasta irrallista saareketta” – Tuo näkyvästi esiin muissa yhteyksissä ja nettipalveluissa – Hyödynnä sosiaaliset verkostot! – Kannusta linkittämään, näytä viittaukset ja pingbackit • Hyväksy ikuinen keskeneräisyys: palvelua/toimintaa tulee kehittää käyttäjien palautteen ja arvioinnin pohjalta Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/
 • 34. Uusia menetelmiä somesta • Crowdsourcing/verkostohaastattelu – Tarkoituksena on saada vastauksia tai mielipiteitä johonkin kysymykseen tai ongelmaan, joka esitetään esim. mikroblogissa. Hyödynnetään sosiaalista verkostoa ja käyttäjien osaamista. – Lue lisää esim. http://blogit.yle.fi/aalto/uusi-nimi-vanhalle- tiedonhankintametodille-verkostohaastattelu • Liverapo (-rtointi) – Raportoidaan tapahtumasta/esityksestä verkkoon. Keskusteluun voivat osallistua myös ne, jotka eivät ole paikalla. • Reaaliaikainen palautekanava – Esityksen/luennon aikana osallistujat voivat kirjoittaa verkkoon kommentteja ja keskustella aiheista. • Ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö • Kuratointi
 • 36. Opetusympäristön peruspalikoita • Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.) • Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net) • Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) • Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us) • Esitystyökalut (SlideShare, Prezi, Google-esitykset) • Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.) • Jaetut dokumentit (Google Docs) • Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo) • Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive, SkyDrive) • Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Twitter, Google+, Ning) • Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Messenger)
 • 40. Blogi Kurssiblogi Kurssin dokumentointi ja yhteinen työtila  Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa  Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen  Tiedon ja kokemusten jakaminen http://www.23asiaa.net/
 • 41. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
 • 42. Miksi itse bloggaan? • Blogi sai alkunsa v. 2006 yliopiston kurssilla • Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia – ajatusten käsitteellistäminen on itsensä opettamista – ajatukset ovat kuin puroja, jotka hakevat uomaansa • Esittelen / merkitsen muistiin, mitä olen tehnyt • Tuotan asiantuntijatietoa verkostoilleni jakamalla blogin sisältöjä niihin • Vaikutan omalla pienellä tontillani maailman menoon • Markkinointiakin ilmenee, mutta se on ”sivutuote”
 • 43. Blogin etuja projekteissa/hankkeissa • Sivut (pysyvät tiedot) – Esittely, osallistujat, ohjausryhmä, materiaalit yms. – Linkit taustaorganisaatioihin ja muihin hankkeen www-sivustoihin • Blogikirjoitukset (ajankohtainen toiminta) – Ajankohtainen tiedotus ja raportointi – Suunnitelmat, esityslistat, pöytäkirjat, terveiset tapahtumista, dokumenttien kommentointi yms. – Linkkejä, sisältöupotuksia, yhteistyökumppaneiden kirjoituksia yms. • Kommenttipalsta – Sisäiset keskustelut – Mahdollistaa ulkopuolisten osallistumisen • RSS-syötteet mahdollistavat blogin liittämisen muihin www-sivustoihin  Avoin reaaliaikainen tiedotus- ja yhteistyöalusta  Toiminta jää talteen ja aiempaan on helppo palata myöhemmin
 • 45. Käsite- ja miellekartat  Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet  Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne.  Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen http://www.mindmeister.com/
 • 48. Jaetut dokumentit Toimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla  Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä  Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja http://docs.google.com/
 • 49. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
 • 51. Pintakilta: wiki opetuksen materiaalipankkina ja dokumentointina, http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012
 • 52. LETopinnot: wiki ryhmien yhteisöllisen oppimisen tukena, http://letopinnot.purot.net/vasara
 • 53. Wikien käyttötarkoituksia • Yhteistyö, tiedonrakentelu, oppiminen – Suunnitelmien ja muiden tekstien yhteiskirjoitus – Palaute-/vuorovaikutuskanava – Ryhmätöissä: projektityöt, tiedekirjat, opinnäytteiden ohjaamisessa jne. – Kurssin kotisivuna • Kollektiivisen tietopankin kartuttaminen – Materiaalien kerääminen ajankohtaisesta asiasta – Dokumentaatiot, sanakirjat (vrt. Wikipedia) yms. – Usein kysytyt kysymykset, ”tietämyspankit” • Esim. harjoittelujen, oppinnäytetöiden ja tutkimuksen tietopankit
 • 59. Miten valita sopivat some-palvelut? Sosiaalisen median palvelut koostuvat teknisistä ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista (so. affordansseista). Toimiva luokittelutapa on esittää palvelun tärkeimmät piirteet. Tässä yksi esimerkki. Lähde: http://nform.ca/publications/social-software-building-block
 • 60. Sisällöntuotantoa ja saavuttamista SISÄLLÖNTUOTANTOON SAAVUTTAMISEEN
 • 61. Pedagoginen käytettävyys • Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa? • Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot • Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä • Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys”sisään” ja ”ulos” – RSS-syötteet (eroja myös syötteiden sisällöissä) – Muut liittämis- ja upotusmahdollisuudet • Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva • Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa?  Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötarkoitus
 • 62. Käytettävien ohjelmien koordinointi • Mitä välineitä missäkin vaiheessa? • Mitä laitteita on käytössä? – Pöytäkoneet, läppärit, tabletit, älytaulut, kännykät • Voidaanko käyttää myös ei-tuettuja sosiaalisen median palveluja? • Missä määrin osallistujat voivat valita käytettäviä ohjelmia/palveluita? • Tärkeimmistä välineistä kannattaa tehdä suunnitelma koulutuksen (projektin tms.) ajalle
 • 63. Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
 • 64. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi