O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Strategic planning
Strategic planning
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 74 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (13)

Semelhante a رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

 1. 1. ‫رويكرد آريانا در طرحریزی نقشه استراتژی‬ ‫سازمان های دولتی وغیرانتفاعی‬ ‫مدرس:‬ ‫مهندس حميدرضا نورعليزاده‬ ‫آذر6831‬ ‫1‬
 2. 2. ‫رويكرد آریانا برای توسعه و تحول سازمان‬ ‫سوابق‬ ‫مراحل‬ ‫2‬
 3. 3. ‫سوابق و تجربههای گروه آریانا در حوزه استراتژی‬ ‫ه‌‬ ‫3‬
 4. 4. ‫سوابق گروه آریانا در حوزه مديريت و بازطراحي فرايندها‬ ‫4‬
 5. 5. ‫سوابق گروه آریانا در حوزه منابع انساني و كانونهاي ارزيابي‬ ‫‌‬ ‫5‬
 6. 6. ‫1. مفاهیم وادبیات مدیریت استراتژیک‬ ‫6‬
 7. 7. ‫ماهيت و اهميت برنامه ريزي‬ ‫تامين منابع‬ ‫رهبري‬ ‫سازماندهي‬ ‫كنترل‬ ‫7‬
 8. 8. ‫برخي نتايج حاصل از برنامه ريزي‬ ‫•‬ ‫كاهش تصميمات انفعالي‬ ‫•‬ ‫ايجاد هماهنگي در طول زمان‬ ‫•‬ ‫ايجاد هماهنگي در عرض زمان‬ ‫•‬ ‫زمينه ساز انجام ساير فعالي تهاي مديران‬ ‫ه‌‬ ‫•‬ ‫تقويت فرايند يادگيري و ايجاد ذهنيت مشترك‬ ‫8‬
 9. 9. ‫مراحل و علل تكامل برنامه ريزي‬ ‫•‬ ‫مرحله اول : بودجه ريزي و كنترل مالي‬ ‫–‬ ‫در پا سخ به مشكلت هماهن گي و كنترل در فراي ند ر شد سازمانها حدود‬ ‫سال 0391‬ ‫9‬
 10. 10. ‫بودجه ريزي‬ ‫•‬ ‫بودجه ريزي براي حل مشكل هماهنگي و كنترل و فراهم ساختن‬ ‫‌‬ ‫پاي هاي براي اعمال كنترل مالي با مفهوم ذيل شكل گرفت:‬ ‫ه‌‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫پيش بيني يا براورد درآمدها و هزينه ها در يك دوره معمول يك ساله‬ ‫طرا حي هماه نگ فعاليت ها در زمي نه هاي مخت لف توليد، فروش… براي‬ ‫دوره بودجه‬ ‫01‬
 11. 11. ‫سيستمها و كنترل هاي مالي‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫سيستمهاي ما لي براي تكم يل فراي ند بود جه ريزي و بهبود مديريت‬ ‫توسعه يافتند.‬ ‫•‬ ‫سيستمهاي ما لي براي اندازه گيري نتا يج عملكرد در مقاي سه با‬ ‫بودجه، براي اعمال كنترل ضروري هستند.‬ ‫•‬ ‫سيستمهاي ما لي براي بهبود مدير يت نقدين گي، كنترل هزي نه ها و‬ ‫افزايش راندمان ابزار مهمي در كنار بودجه هستند.‬ ‫•‬ ‫يييي و كنترل را به‬ ‫يليي هماهنگ‬ ‫يهيي ريزي و كنترلهاي ما ييي مشك‬ ‫ل‬ ‫بودج‬ ‫ميزان زيادي حل كرد و زمينه رشد آنها را فراهم آورد.‬ ‫•‬ ‫بود جه ريزي علير غم محدوديتها يي كه دارد هنوز ي كي از مهمترين‬ ‫ابزارهاي مديريتي محسوب مي شود.‬ ‫11‬
 12. 12. ‫محدوديتهاي بودجه ريزي و كنترلهاي مالي‬ ‫•‬ ‫در نظر نگرفتن دارائيهاي نامحسوس‬ ‫•‬ ‫يز ي روي شاخصيياي ما ييي و در يريي نگرف يني سييير شاخصها‬ ‫يا ي‬ ‫ت‬ ‫نظ‬ ‫ل‬ ‫يه ي‬ ‫تمرك‬ ‫) رضايت مشتري، رضايت تامين كنندگان، شرايط محيطي…(‬ ‫•‬ ‫تمركز بر داده هاي تاريخي از عملكرد گذشته‬ ‫•‬ ‫تمركز بر نتايج كوتاه مدت‬ ‫•‬ ‫فقدان افق بلند مدت و عدم أيجاد آمادگي براي آن‬ ‫21‬
 13. 13. ‫مرحله دوم: برنامه ريزي بلند مدت‬ ‫•‬ ‫يديي از ج يگي جها ييي دوم در دوران بازسييزي و رش يي اقتصادي‬ ‫يد ي‬ ‫يا ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫بع‬ ‫كشورهاي صنعتي بودجه ريزي جوابگوي طرح ريزي رشد نبود.‬ ‫•‬ ‫در أ ين دوران بنگاهاي اقت صادي هر چه تول يد مي كردند فروش‬ ‫مي رفت.‬ ‫•‬ ‫ظرف يت سازي و تو سعه براي پا سخگويي به تقاضاي آينده، پيش‬ ‫بيني براي افق بيشتر از يكسال را مي طلبد.‬ ‫‌‬ ‫31‬
 14. 14. 14
 15. 15. ‫برنامه ريزي بلند مدت شبيه بودجه ريزي‬ ‫بود با ا ين تفاوت كه:‬ ‫•‬ ‫افق آن بلندتر و براي 3 تا 5 سال بود.‬ ‫•‬ ‫جزئيات آن كمتر بود.‬ ‫•‬ ‫يهيي ش يي مانند‬ ‫يهيي ريزي اضاف يد ي‬ ‫ابزارها ييي در أ يني مرح يهي يهي برنام‬ ‫ل ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫روشهاي محاسيييه ارزش فع ييي و بازده داخ ييي براي ارزيابي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫يب‬ ‫سرمايه گذاري .‬ ‫•‬ ‫برنا مه ريزي بل ند مدت پا سخ نيازهاي دوران ر شد م ستمر را مي‬ ‫داد.‬ ‫51‬
 16. 16. ‫محدوديت هاي برنامه ريزي بلند مدت‬ ‫•‬ ‫برنا مه ريزي بل ند مدت در شرا يط ثبات روند ها و ترك يب فعاليتها و‬ ‫رقا بت كم ) مشا به شرا يط دوران ب عد از ج نگ جها ني دوم ( مفيد‬ ‫خواهد بود.‬ ‫•‬ ‫ا گر شرا يط مزبور برقرار نبا شد برنا مه ريزي بل ند مدت مي تواند‬ ‫بي فايده و گمراه كننده و حتي خطرناك باشد.‬ ‫•‬ ‫در شرا يط تغي ير روند ها و افزا يش رقابت ها برنا مه ريزي بلند مدت‬ ‫ناتوان است.‬ ‫•‬ ‫يهيي ريزي بل يدي مدت در ارزيا ييي و تغي يري تركيب فعاليتهاي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫برنام‬ ‫موسسات و أيجاد تنوع مناسب ناتوان است.‬ ‫61‬
 17. 17. 17
 18. 18. ‫مرحله سوم: مديريت استراتژيك‬ ‫•‬ ‫ه نر و ع لم تدو ين ، اجرا و ارزيا بي ت صميمات وظي فه أي چندگانه‬ ‫كه سازمان را قادر مي سازد به هدف هاي بل ند مدت خود دست‬ ‫يابد.‬ ‫1- برنامه ریزی‬ ‫2- اجرا‬ ‫3- کنترل‬ ‫وبازنگری‬ ‫81‬
 19. 19. ‫تفاوت برنامه ريزي استراتژيك وبرنامه ريزي‬ ‫بلندمدت‬ ‫برنامه ريزي بلندمدت‬ ‫برنامه ريزي استراتژيك‬ ‫تعيين اهداف ومقاصد وتبديل آن ها به‬ ‫بودجه وبرنامه هاي كاري جاري‬ ‫تشخيص ورفع مسائل مورداختلف‬ ‫فرض ادامه روندهاي جاري تا آينده‬ ‫تأكيد برارزيابي محيط خارجي وداخلي‬ ‫وانتظاروقوع روندهاي جديد‬ ‫قياس واستنباط از وضع موجود كه‬ ‫نمايانگربازتاب هاي روندهاي جاري اند‬ ‫خواستارشكل گيري چشم اندازموفقيت‬ ‫ونحوه رسيدن به آن‬ ‫گرفتارشدن دريك خط تصميم گيري‬ ‫واقدام واحد‬ ‫ديدن گزينه هاي مختلف پيش روي‬ ‫سازمان‬ ‫91‬
 20. 20. ‫الفباي برنامهريزي استراتژيك‬ ‫ر‌‬ ‫چ شم ان دا ز،‬ ‫‌‬ ‫ما مو ري ت‬ ‫و ا ه دا ف‬ ‫الف:‬ ‫تدوين‬ ‫ا ست را ت ژ ی‬ ‫مسايل استراتژيك‬ ‫ج( چگونه‬ ‫مي توان به آن دست يافت؟‬ ‫‌‬ ‫برنامه استراتژيك‬ ‫برنامه هاي منابع انساني و ‪IT‬‬ ‫‌‬ ‫ارتباطات‬ ‫جذب و آموزش‬ ‫طراحي مجدد ساختار و‬ ‫مهندسي مجدد‬ ‫تخصيص بودجه‬ ‫چشم انداز و دستورات و تكاليف‬ ‫‌‬ ‫ساختار و سيستم ها‬ ‫‌‬ ‫ارتباطات‬ ‫برنامه ها و خدمات‬ ‫‌‬ ‫افراد و مهارت‌ ها‬ ‫بودجه‬ ‫پشتيباني‬ ‫پي‬ ‫اد ‌‬ ‫ا هسا‬ ‫سترات زي‬ ‫ژي‬ ‫چشمانداز و دستورات و تكاليف‬ ‫‌‬ ‫ساختار و سيستمها‬ ‫‌‬ ‫ارتباطات‬ ‫برنامهها و خدمات‬ ‫‌‬ ‫افراد و مهارتها‬ ‫‌‬ ‫بودجه‬ ‫پشتيباني‬ ‫ب: مي خواهيد‬ ‫‌‬ ‫در چه موقعيتي باشيد؟‬ ‫02‬
 21. 21. ‫چرا سازمان هاي دولتي و عمومي نيازبه‬ ‫برنامه ريزي استراتژيك دارند و بايد به شكل‬ ‫استراتژيك تفكر و اقدام كنند؟‬ ‫•‬ ‫تغييرات محيطي ) خصوصي سازي،...(‬ ‫•‬ ‫عدم اطمينان وابهام روزافزون محيطي‬ ‫•‬ ‫افزا ششش ارتباط وپيوسششگي متقا شلش ماب شنش شششش‬ ‫بخ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫شت ش‬ ‫ي‬ ‫ودولتي‬ ‫•‬ ‫فشارهاي مبتني بربهبود عملكرد ازنهادهاي بالتر‬ ‫•‬ ‫خصوصي‬ ‫.......‬ ‫12‬
 22. 22. ‫فوايد برنامه ريزي استراتژيك‬ ‫•‬ ‫ارتباطات ومشاركت را سهولت مي بخشد.‬ ‫•‬ ‫علئق وارزشها را همگرا مي كند.‬ ‫•‬ ‫ت صميم گيري من ظم واجراي موفق يت آم يز را ترو يج وتشو يق مي‬ ‫كند.‬ ‫•‬ ‫جهت گيري آينده واولويت ها مشخص مي شود.‬ ‫•‬ ‫عملكرد سازماني بهبود مي يابد.‬ ‫•‬ ‫با تغييرات برخورد كارساز مي شود.‬ ‫•‬ ‫مسائل عمده سازماني حل مي شود.‬ ‫•‬ ‫كارتيمي وتخصص كارشناسي ايجاد مي شود.‬ ‫22‬
 23. 23. ‫مدل برنامهريزي عقلني‬ ‫ر‌‬ ‫اهداف‬ ‫خط مشي ها‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫برنامه‌ ها‬ ‫اقدامات‬ ‫32‬
 24. 24. ‫مدل تصميمگيري سياسي‬ ‫ر‌‬ ‫خط مشي هاي‬ ‫‌‬ ‫بسيار كلي‬ ‫خط مشي هاي‬ ‫‌‬ ‫كلي تر‬ ‫‌‬ ‫خط مشي ها و‬ ‫‌‬ ‫برنامه‌ ها‬ ‫محدوده مسائل‬ ‫42‬
 25. 25. ‫ايجاد ارزش اجتماعي‬ ‫برآورد هسازي تعهدات و انجام ماموريت‬ ‫ر‌‬ ‫اخذ تصميمات و اقدامات بنيادي كه مواردي‬ ‫چون ”سازمان چيست“، ”سازمان چه فعاليتي‬ ‫ميكند“ و ”چرا اين فعاليت را انجام ميدهد“‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫را شكل داده و راهنمايي مينمايد.‬ ‫ر‌‬ ‫پيادهسازي استراتژيها‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫سازماندهي مشاركتها‬ ‫ر‌‬ ‫ايجاد ائتلف برنده‬ ‫ايدههايي براي اقدامات‬ ‫ر‌‬ ‫استراتژيك‬ ‫ارزيابي مجدد استراتژيها و‬ ‫ر‌‬ ‫فرايند برنامهريزي استراتژيك‬ ‫ر‌‬ ‫توافقات اوليه‬ ‫تشريح تعهدات و ماموريت‬ ‫اجراي استراتژيها و برنامهها‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫ارزيابي محيط‬ ‫توسعه تصوري از موفقيت‬ ‫بازبيني و و مناسبسازي‬ ‫ر‌‬ ‫استراتژيها و برنامهها‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫شناسايي موضوعات استراتژيك‬ ‫تدوين استراتژيها‬ ‫ر‌‬ ‫52‬
 26. 26. ‫چرخه تحول استراتژيك برايسون‬ ‫رقبا‬ ‫• نيروهاي رقابتي‬ ‫همكاران‬ ‫• نيروهاي همكار‬ ‫نيروها و روندها‬ ‫منابع كليدي كنترل‬ ‫كننده‬ ‫• سياسي‬ ‫• ارباب رجوع‬ ‫• اقتصادي‬ ‫• مشتري‬ ‫• اجتماعي‬ ‫• ماليات دهندگان‬ ‫• تكنولوژيكي‬ ‫• اعضاء‬ ‫• وضع كنندگان قانون • آموزشي‬ ‫• فيزيكي‬ ‫• قانوني‬ ‫ط حم‬ ‫ي‬ ‫ي ج رخ‬ ‫ا‬ ‫محيط خارجي 1-4‬ ‫ارزيابي 01‬ ‫مجدد‬ ‫فرايند‬ ‫برنامه ريزي و‬ ‫‌‬ ‫استراتژي‬ ‫• حفظ، ‌تغيير يا‬ ‫ادامه استراتژي‬ ‫• طراحي سيستم‬ ‫مديريت‬ ‫استراتژيك‬ ‫و‬ ‫9‬ ‫اجرا‬ ‫8‬ ‫توصيف‬ ‫سازمان در‬ ‫آينده‬ ‫) چشم انداز‬ ‫‌‬ ‫(‬ ‫)منظور از‬ ‫موفقيت(‬ ‫7‬ ‫بررسي و‬ ‫اتخاذ‬ ‫برنامه و‬ ‫استراتژي‬ ‫تدوين‬ ‫استراتژي6‬ ‫ فرايند پنج‬‫مرحله اي‬ ‫ نگاشت‬‫بيضوي‬ ‫ پيش نويس‬‫برنامه‬ ‫استراتژيك‬ ‫)اختياري(‬ ‫فرصتها‬ ‫‌‬ ‫چالش‌ها‬ ‫مسايل استراتژيك‬ ‫• رويكرد مستقيم‬ ‫• رويكرد اهداف‬ ‫• رويكرد تصور موفقيت‬ ‫• رويكرد غير مستقيم‬ ‫• رويكرد نگاشت بيضوي‬ ‫• رويكرد بحرانها‬ ‫‌‬ ‫• رويكرد تحليل سيستمها‬ ‫‌‬ ‫• احتياجات‬ ‫• انتظارات‬ ‫5‬ ‫نقاط قوت‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫طرحريزي پروژه‬ ‫ماموريت و ارزش‬ ‫ ارزيابي آمادگي‬‫ برنامه براي‬‫برنامهريزي‬ ‫‌‬ ‫ مقصد‬‫- نظر سهامداران‬ ‫3‬ ‫و ضعف‬ ‫محيط داخلي 2-4‬ ‫برنامهريزي استراتژيك‬ ‫‌‬ ‫مديريت‬ ‫دستورات و‬ ‫تكاليف‬ ‫ي خ ادط ح م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫عملكرد‬ ‫• كارنامه‬ ‫• شاخص‌ها‬ ‫• نتايج‬ ‫• تاريخچه‬ ‫استراتژي كنوني‬ ‫• كل سازمان‬ ‫• يك بخش سازمان‬ ‫• فرايند تجاري‬ ‫• عملكردي‬ ‫منابع‬ ‫• انساني‬ ‫• اقتصادي‬ ‫• اطلعاتي‬ ‫• شايستگي‌ها‬ ‫• فرهنگي‬ ‫62‬
 27. 27. ‫مراحل كلي پيشبرد پروژه‬ ‫‪ ‬پي شبيني شرايط‬ ‫ر‌‬ ‫سياسي‬ ‫فاز دوم‬ ‫‪ ‬پي شبيني شرايط‬ ‫ر‌‬ ‫اقتصادي‬ ‫فاز سوم‬ ‫‪ ‬پي شبيني تغييرات‬ ‫ر‌‬ ‫ف نآوري‬ ‫ر‌‬ ‫‪ ‬پي شبيني شرايط‬ ‫ر‌‬ ‫اجتماعي‬ ‫‪ ‬مسايل‬ ‫استراتژيك‬ ‫تحليل محيط‬ ‫پيراموني‬ ‫‪ ‬مسايل جاري ‪ ‬فرايندهاي‬ ‫استراتژيك‬ ‫و آتي‬ ‫سازمان‬ ‫سازمان‬ ‫‪ ‬سوابق برنام ر‌ ‪ ‬دستورات و تكاليف‬ ‫هريزي‬ ‫‪ ‬روند تحولت در‬ ‫طر حريزي‬ ‫ر‌‬ ‫پروژه‬ ‫تحليل‬ ‫ذ ينفعان و‬ ‫ر‌‬ ‫بازانديشي‬ ‫ماموريت‬ ‫سازمان‬ ‫متغيرهاي كليدي‬ ‫محيطي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫شناسايي و‬ ‫مسايل آتي سازمان تحليل‬ ‫اطلعات منابع‬ ‫مسايل‬ ‫انساني‬ ‫استراتژيك‬ ‫اطلعات مالي‬ ‫‪ ‬اطلعات سيست مها‬ ‫ر‌‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬برنامه پروژه ماموريت سازمان‬ ‫‪ ‬سازمان‬ ‫پروژه‬ ‫‪ ‬ذ ينفعان و‬ ‫ر‌‬ ‫انتظارات‬ ‫استراتژيك‬ ‫تحليل‬ ‫قابلي تهاي‬ ‫ر‌‬ ‫عمومي‬ ‫سازمان‬ ‫‪ ‬چال شهاي انتظارات‬ ‫ر‌‬ ‫استراتژيك‬ ‫‪ ‬مسايل‬ ‫استراتژيك‬ ‫سازمان‬ ‫‪ ‬اولي تبندي‬ ‫ر‌‬ ‫مسايل‬ ‫استراتژيك‬ ‫تحليل‬ ‫روابط علي‬ ‫و معلولي‬ ‫براي رفع‬ ‫مسايل‬ ‫استراتژيك‬ ‫‪ ‬مه مترين‬ ‫ر‌‬ ‫گلوگا هها‬ ‫ر‌‬ ‫‪ ‬مه مترين‬ ‫ر‌‬ ‫شايستگ يها‬ ‫ر‌‬ ‫‪ ‬طر حهاي‬ ‫ر‌‬ ‫عملياتي‬ ‫‪ ‬اساسنامه و‬ ‫حوز ههاي‬ ‫ر‌‬ ‫كاري‬ ‫ترسيم‬ ‫چش مانداز‬ ‫ر‌‬ ‫‪ ‬نقشه‬ ‫استراتژي‬ ‫‪ ‬الگوي‬ ‫تخصيص‬ ‫منابع‬ ‫‪ ‬شاخ صها و ‪ ‬گزارش‬ ‫ر‌‬ ‫عملكرد‬ ‫اهداف‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژيك‬ ‫ترسيم نقشه‬ ‫استراتژي و‬ ‫اهداف‬ ‫عملياتي‬ ‫جار يسازي‬ ‫ر‌‬ ‫استراتژيك‬ ‫‪ ‬نقشه‬ ‫استراتژي‬ ‫نظام كنترل‬ ‫مديريت‬ ‫‪ ‬كارايي‬ ‫پيشبرد‬ ‫استراتژ يه‬ ‫ر‌‬ ‫ا‬ ‫‪ ‬فلسفه‬ ‫وجودي‬ ‫‪ ‬نقشه‬ ‫استراتژي‬ ‫‪ ‬بودجه‬ ‫استراتژيك‬ ‫‪ ‬ارز شها و‬ ‫ر‌‬ ‫مصاديق‬ ‫رفتاري آنها‬ ‫‪ ‬شاخ صهاي‬ ‫ر‌‬ ‫ارزيابي‬ ‫اجزاي نقشه‬ ‫استراتژي‬ ‫‪ ‬اهداف فردي‬ ‫‪ ‬كفايت‬ ‫و گروهي‬ ‫استراتژ يه‬ ‫ر‌‬ ‫ا‬ ‫‪ ‬برنام هها و‬ ‫ر‌‬ ‫اقدامات‬ ‫‪ ‬چارچوب‬ ‫واحدها‬ ‫سيستم‬ ‫ارزيابي‬ ‫عملكرد‬ ‫كاركنان‬ ‫‪ ‬هدف‬ ‫جسورانه‬ ‫‪ ‬مسايل جاري سازمان‬ ‫بازنگري ساليانه طرح‬ ‫استراتژي‬ ‫‪ ‬اهداف‬ ‫استراتژيك‬ ‫‪ ‬اقدا مها و‬ ‫ر‌‬ ‫پروژ هها‬ ‫ر‌‬ ‫‪ ‬چارچوب‬ ‫سيستم‬ ‫پاداش و‬ ‫جبران‬ ‫خدمت‬ ‫72‬
 28. 28. ‫2. تحليل ومديريت ذينفعان‬ ‫82‬
 29. 29. ‫تحليل ذينفعان‬ ‫ر‌‬ ‫•‬ ‫جه تگيري اسششراتژيك متا شرش از تعادل آگاها شهش ب شنش خواست هها و‬ ‫ر‌‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫شت ش‬ ‫ر‌‬ ‫مديريت تعام لهاي ذ ينفعان سازمان م يباشد.‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫•‬ ‫ورود يهاي اين مرحله:‬ ‫ر‌‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫•‬ ‫فهرست ذ ينفعان سازمان كه مه مترين تعام لها را برقرار م يسازند‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫خواست ههاي ذ ينفعان و انتظاراتي كه مايلند سازمان برآورده نمايد‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫اهر مهاي تأثيرگذار و نفوذ ايشان براي پيشششرد وظا شفش سششزمان و يا‬ ‫شا ش‬ ‫ي‬ ‫شب ش‬ ‫ر‌‬ ‫موانعي كه در مسير آن م يتوانند ايجاد كنند‬ ‫ر‌‬ ‫و خروج يهاي آن:‬ ‫ر‌‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫نحوه تعامل و قدرت چان هزني ايشان با سازمان‬ ‫ر‌‬ ‫اولوي تبندي خواست ههاي مختلف ذ ينفعان‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫مسايل استراتژيك جاري كه سازمان با آن درگير م يباشد.‬ ‫ر‌‬ ‫92‬
 30. 30. ‫تعريف ذينفعان‬ ‫•‬ ‫اشخاص، گروه ها و سازمان‌ هايي كه بر سازمان تأث ير مي گذارند و‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫همچن ششنش از عملكرد ششاشششزمان متأ ششرش مي شوند. آنها بهره اي‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ث‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫درسازمان دارند.‬ ‫•‬ ‫شهشش گذش شهش تا‬ ‫ت‬ ‫ذينفعان درسششزمان هاي دول شيش وغ ير انتفا عي، ازده‬ ‫ت‬ ‫‌‬ ‫شا ش‬ ‫كنون اهميت بسياري پيداكردهر‌ا ند.‬ ‫•‬ ‫شا ش برسششزمان تأث شرش مي گذار شدش شسش با شدش در فرآيند برنامه ريزي‬ ‫‌‬ ‫ي‬ ‫ن پ‬ ‫‌‬ ‫ي‬ ‫شا ش‬ ‫آنه‬ ‫مورد توجه مديران واقع شوند.‬ ‫•‬ ‫نقش مديران، ايجاد توازن بين آنها برحسب اهميت شان است.‬ ‫‌‬ ‫03‬
 31. 31. ‫تقسيم بندي ذينفعان‬ ‫13‬
 32. 32. ‫ذينفعان شركت برق منطقهاي فارس‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫23‬
 33. 33. ‫شركت توانير‬ ‫•‬ ‫انتظارات‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫•‬ ‫اجرای به موقع پروژه ها‬ ‫رعایت بودجه‬ ‫تأمین برق مطمئن‬ ‫رعایت ضوابط‬ ‫اهر مهاي تاثيرگذاري‬ ‫ر‌‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫انتخاب هیأت مدیره‬ ‫تصویب بودجه و طرح ها‬ ‫مصوبات مجمع عمومی و بخش نام هها‬ ‫ر‌‬ ‫33‬
 34. 34. ‫اولويتبندي ذينفعان و انتظارات آنها‬ ‫ر‌‬ ‫ر‌‬ ‫اهميت‬ ‫ذ ينفع‬ ‫ر‌‬ ‫) 1-5(‬ ‫رديف‬ ‫نام ذ ينفع‬ ‫ر‌‬ ‫1‬ ‫شركت توانير‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫شركت مديريت شبكه‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫نمايندگان مجلس و‬ ‫مسئولين‬ ‫سياسي و‬ ‫اجتماعي‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫مشتركين‬ ‫3‬ ‫انتظارات ذ ينفع از سازمان‬ ‫ر‌‬ ‫اهميت براي‬ ‫ذ ينفع‬ ‫ر‌‬ ‫) 1-5(‬ ‫امتياز‬ ‫انتظار‬ ‫ات‬ ‫1-1- اجراي به موقع پروژهها‬ ‫ر‌‬ ‫5‬ ‫52‬ ‫2-1- وصول بهاي برق و رعايت بودجه‬ ‫4‬ ‫02‬ ‫3-1- تأميشن برق مطمئشن رقمشي در جهشت جلشب رضايت‬ ‫مشتركين‬ ‫5‬ ‫52‬ ‫4-1- رعايت ضوابط و مقررات‬ ‫4‬ ‫02‬ ‫1-2- آمادگي شبكه و نيروگاهها‬ ‫ر‌‬ ‫5‬ ‫02‬ ‫2-2- پيشبيني دقيق و به موقع توليد و مصرف‬ ‫ر‌‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫3-2- رعايت دستورالعملها و فرامين دسپاچنگ‬ ‫ر‌‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫4-2- همكاري و هماهنگي‬ ‫3‬ ‫21‬ ‫5-2- آيندهنگري در توسعه شبكه‬ ‫ر‌‬ ‫2‬ ‫8‬ ‫6-2- اعلم بهاي خريد و فروش برق در بازار‬ ‫3‬ ‫21‬ ‫1-3- اجابت تقاضاها‬ ‫ر‌‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫2-3- پاسخگويي به موقع‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫3-3- رعايت شئونات‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫4-3- هماهنگي و عدم ايجاد تنش‬ ‫4‬ ‫8‬ ‫1-4- تأمين برق مطمئن و استاندارد‬ ‫5‬ ‫51‬ ‫2-4- كاهش بهاي برق مصرفي‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫3-4- پاسخگويي مناسب و به موقع‬ ‫4‬ ‫21 43‬
 35. 35. ‫انتظارات استراتژيك‬ ‫رديف‬ ‫مهمترين انتظارات ذ ينفعان از سازمان‬ ‫ر‌‬ ‫امتيازانتظا‬ ‫رات‬ ‫1‬ ‫اجراي به موقع پروژهها‬ ‫ر‌‬ ‫52‬ ‫2‬ ‫تأمين برق مطمئن و مستمر در هت جلب‬ ‫رضايت مشتركين‬ ‫52‬ ‫3‬ ‫وصول بهاي برق و رعايت بودجه‬ ‫02‬ ‫4‬ ‫رعايت ضوابط و مقررات‬ ‫02‬ ‫5‬ ‫آمادگي شبكه و نيروگاهها‬ ‫ر‌‬ ‫02‬ ‫6‬ ‫دريافت به موقع مطالبات‬ ‫71/5‬ ‫7‬ ‫رعايت ضوابط و قوانين‬ ‫71/5‬ ‫8‬ ‫پيشبيني دقيق و به موقع توليد و مصرف‬ ‫ر‌‬ ‫61‬ ‫9‬ ‫رعايت دستورالعملها و فرامين ديسپاچنگ‬ ‫ر‌‬ ‫61‬ ‫01‬ ‫تأمين برق مطمئن و استاندارد از نظر مشتركان‬ ‫51‬ ‫11‬ ‫شفاف بودن فرآيندهاي مرتبط و رعايت ضوابط‬ ‫و مقررات‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫پاسخگويي به موقع از نظر سازمانهاي‬ ‫ر‌‬ ‫نظارتي‬ ‫41‬ ‫31‬ ‫همكاري و هماهنگي با شركت مديريت شبكه‬ ‫21‬ ‫41‬ ‫اعلم بهاي خريد و فروش برق در بازار‬ ‫21‬ ‫51‬ ‫پاسخگويي مناسب و به موقع به مشتركان‬ ‫21‬ ‫53‬
 36. 36. ‫چالشهاي فراروي سازمان‬ ‫ر‌‬ ‫در برآورده سازي انتظارات استراتژيك‬ ‫رديف‬ ‫چال شها‬ ‫ر‌‬ ‫چال شها‬ ‫ر‌‬ ‫رديف‬ ‫مشكلت نگهداري و تعميرات و تأمين‬ ‫قطعات يدكي‬ ‫كاهش ضريب ذخيره توليد‬ ‫كمبود نقدينگي‬ ‫1‬ ‫مسايل حقوقي و حريم‬ ‫41‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مديريت پروژه‬ ‫عدم توانمندي پيمانكاران‬ ‫عدم كفايشت مكانيزم سشيستمهاي نظارتي براي‬ ‫ر‌‬ ‫اجرا و نگهداري شبكه‬ ‫عدم كفايشت سشيستم مكانيزه در كنترل شبكه و‬ ‫تأسيسات‬ ‫ناكافي بودن آموزش در بخش اپراتوري‬ ‫عدم وجود فرهنگ وجدان كار در حد كفايت‬ ‫محدوديتهاي شبكه‬ ‫ر‌‬ ‫فرسودگي شبكه و تجهيزات‬ ‫سوء استفاده از برق و سرقت تجهيزات شبكه‬ ‫تأمين سوخت‬ ‫عدم رعايت استانداردها در اجراي شبكه و كيفيت‬ ‫تجهيزات‬ ‫عدم تأمين نيروي انساني متخصص‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫محدوديتاهاي آييننامه معامل

Notas do Editor

 • يادداشت:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 • يادداشت:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 • يادداشت:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 • يادداشت:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

×