Best PCR protocol

Hossein Baniamerian
Hossein BaniamerianMaster of Biotechnology & Genetic em kermanshah university of medical science
‫سازی‬ ‫بهینه‬PCR1
(‫پلیمراز‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫واکنش‬PCR‫ابتکاری‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫)یک‬
‫مشابه‬ ‫برتحقیقات‬ ‫تاثیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مولکولهای‬ ‫برای‬
(‫و‬ ‫االثر‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬southern blot‫است‬ ‫داشته‬ ).
PCR‫از‬ ‫تنها‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حساس‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬DNA‫شده‬ ‫تقویت‬
‫ژنومیک‬ ‫کمپلکس‬ ‫مخلوط‬ ‫از‬ ‫عادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫رشته‬ ‫ژنهای‬ ‫کپی‬ ‫و‬
‫مقدور‬ ‫آگاروز‬ ‫ژل‬ ‫روی‬ ‫باندهای‬ ‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬
.‫است‬ ‫گشته‬
PCR‫به‬ ‫ویا‬ ‫سریع‬ ‫انداختن‬ ‫پرده‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫بطور‬ ‫تواند‬ ‫می‬
( ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫ترتیب‬sequencing‫الحاق‬ ‫و‬ ‫دوتایی‬ ‫تقسیم‬ ‫جهت‬ )
‫کلونیهای‬‫.پیشرفتهایی‬ ‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باکتریایی‬ ‫فازپالکوزیا‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬DNA‫و‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫مرازهای‬ ‫پلی‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫نمودن‬ ‫اتوماتیک‬kary mullis‫باشد‬ ‫می‬
‫بیشمار‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫کاربردهای‬ ‫توسعه‬PCR‫جستجوهای‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬
‫برای‬ ‫نویس‬ ‫پیش‬ ‫یک‬ ‫.بدون‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫پرورش‬ ‫عمومی‬‫موقعیتها‬ ‫همه‬
‫هر‬ ‫عملکرد‬ ‫نتیجا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مناسب‬ ‫اعتراض‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬PCR‫جدید‬
‫پیش‬ ‫مشکالتی‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نیازمند‬ ‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫محصول‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫بازده‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬
. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬
‫از‬ ‫ناشی‬ )‫(معمولی‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫باندهای‬ ‫حضور‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پرایمرها‬ ‫غلط‬ ‫کشش‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫نمودن‬ ‫آسترکاری‬.
‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫رقیبی‬ ‫که‬ ‫پرایمرها‬ ‫دایمر‬ ‫تشکیل‬
‫علت‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫باندهای‬ ‫.حضور‬ ‫است‬ ‫انتظار‬
(‫غلط‬ ‫آسترکاری‬mispriming( ‫اشتباه‬ ‫گسترش‬ ‫یا‬ )misextention‫شکل‬ ‫آغازگر‬ )
‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دایمر‬ ‫پرایمر‬ ‫گیری‬‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫رقابت‬
(‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫جهش‬ ‫و‬ ‫نظر‬misincorporation‫تجانس‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ )
‫از‬ ‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نمودن‬ ‫تسریع‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫هدف‬ . ‫است‬
‫تهیه‬ ‫درست‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫پرایمر‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫نمودن‬ ‫بحث‬ ‫طریق‬
‫ها‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬
‫آزمایشهای‬‫بوسیله‬ ‫ترکیبی‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫عمال‬ ‫که‬ ‫ما‬Taq DNA
.‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫پلیمرازبومی‬
Standard PCR Amplification protocol
‫هدف‬ ‫توالی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقویت‬ ‫استاندارد‬ ‫بصورت‬ ‫وضعیتها‬ ‫گاه‬ ‫هر‬
‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شروع‬ ‫شرایط‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫نمودن‬PCR‫بزرگی‬ ‫امتیاز‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫مهیا‬ ‫جدید‬
‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬PCR‫تکرار‬ ‫خصوصا‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫عملکرد‬ ‫جهت‬
‫ضروری‬ ‫اجرایی‬ ‫هر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالت‬ ‫آنالیز‬ ‫یا‬ ‫تشخیص‬
.‫است‬
1 optimization ofPCRs
1-: ‫اول‬ ‫مرحله‬lµ111‫لوله‬ ‫یک‬ ‫در‬ )‫(نمونه‬ ‫دهنده‬ ‫واکنش‬
‫میکروفوژ‬ml5‫کنید‬ ‫مخلوط‬ ‫بریزید‬ ./:
DNA‫ای(مولکولهای‬ ‫دورشته‬611‫تا‬511)
20pmol(‫بریزید‬ ‫ها‬ ‫ازپرایمر‬ ‫ازهرکدام‬Tm>55 prefrred)
(NH4)2 SO4 200mM
20 mM‫از‬Mgcl2
750Mm Tris-HCL(PH=8.8 at 25C
‫از‬tween20‫مقدار‬ ‫به‬1015%‫بریزید‬
100µg/Ml‫بدون‬ ‫گاوی‬ ‫آلبومین‬ ‫سرم‬ ‫یا‬ ‫اتوکالوشده‬ ‫ژالتین‬ ‫از‬
‫هسته‬
50µm‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫از‬dNTP‫ها‬
2‫واحد‬Taq DNA‫مراز‬ ‫پلی‬
1µg‫از‬DNA‫معادل‬ ‫انسانی‬ ‫کپی‬ ‫تک‬ ‫ژنومیک‬511×3‫مولکول‬
‫هدف‬
10ng‫از‬DNA‫معادل‬ ‫مخمر‬511×3‫هدف‬
1ng‫از‬DNAEcoli‫معادل‬511×3‫هدف‬
1%‫یک‬ ‫از‬M13‫معادل‬ ‫پالکیو‬611‫هدف‬
‫بافر‬ ‫(در‬10X PCR‫بجای‬KCL‫از‬(NH4)2 SO4 200Mm‫نمودیم‬ ‫استفاده‬
‫پرایمرها‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫وسیعتر‬ ‫آنیالینگ‬ ‫دمای‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬
).‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫تر‬ ‫اختصاصی‬ ،
225 -‫تا‬35‫از‬ ‫سیکل‬PCR‫زیر‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬
: ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬C66‫مدت‬ ‫به‬15‫(یک‬ ‫ثانیه‬
‫مطل‬ ‫معموال‬ ‫طوالنی‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬) ‫است‬ ‫وب‬
: ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫الحاق‬ ‫برای‬C.
55‫مدت‬ ‫به‬ ‫و‬36‫ثانیه‬
: ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬72C‫مدت‬105‫دقیقه‬
3-‫در‬ ‫دمایی‬ ‫نهایی‬ ‫گستره‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫بایستی‬ ‫سیکل‬ ‫هر‬C22
‫مدت‬ ‫برای‬5‫کرد‬ ‫سرد‬ ‫توسط‬ ‫واکنشگرها‬ ‫باشد‬ ‫دقیقه‬‫دمای‬ ‫تا‬ ‫ن‬C
01‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫ویا‬M10 m‫از‬EDTA.‫شوند‬ ‫می‬ ‫متوقف‬
‫آنزیم‬ ‫غلظت‬2
‫برای‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫غلظت‬ ‫رنج‬ ‫یک‬Taq DNA‫مراز‬ ‫پلی‬
(‫توسط‬Perkin-Elmer cetus‫بین‬ )1‫و‬2.5( ‫واحد‬SA=20units/Pmol‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ )
100µl‫باشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫واکنش‬.
‫هستند‬ ‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬.‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫ذکر‬ ‫(که‬ ‫اخیر‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫متغییر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنزیم‬ ‫مقدار‬
‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫تایی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نمودن‬ ‫تقسیم‬ ‫جهت‬ )‫شد‬
‫یک‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫زمان‬PCR.
‫از‬ ‫آن‬ ‫رنج‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬
5%‫تا‬5‫در‬ ‫واحد‬100µL‫الکتروفور‬ ‫ژل‬ ‫بوسیله‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫ز‬
.‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫است‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫اگر‬
‫باشد‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انباشته‬ ‫محصوالت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫ناکافی‬ ‫مقدار‬.
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫وضعیتهای‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫سیون‬ ‫فرموال‬ ‫سبب‬ ‫به‬ :‫توجه‬
‫مم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫و‬‫است‬ ‫کن‬Taq DNA‫تهیه‬ ‫از‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬
‫آید‬ ‫بدست‬ ‫مختلف‬ ‫کنندههای‬.
‫ها‬ ‫نوکلوتید‬ ‫داکسی‬3
‫محلولهای‬DNTP‫و‬ ‫بوده‬ ‫طبیعی‬ ‫بایستی‬ ‫می‬pH‫معادل‬ ‫آنها‬
2(‫باشد‬PH=7.0‫سنجی‬ ‫طیف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫آنها‬ ‫وغلظت‬ )
(spectrophotometry‫تا‬ ‫اولیه‬ ‫غلظتهای‬ ‫شود‬ ‫تعیین‬ )10mM‫رقیق‬ ‫باید‬
‫دمای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تقسیم‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شوند‬C21-‫نگهداری‬
‫شامل‬ ‫کاری‬ ‫موجود‬ ‫یک‬ ‫شوند‬1mM‫هر‬ ‫از‬DNTP‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
‫پایداری‬DNTPs‫از‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫سیکلهای‬ ‫طی‬ ‫در‬PCR‫که‬ ‫است‬ ‫بقدری‬
‫تقریبا‬51%‫از‬DNTP‫از‬ ‫بعد‬51.‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫دور‬
‫بین‬ ‫غلظتهای‬21‫و‬211Mµ‫در‬ ‫دور‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نوکلئوتیدها‬ ‫داکسی‬ ‫از‬
‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫مخصوص‬ ‫بازده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫متعادل‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫چهار‬ .‫دهند‬DNTPs‫تا‬ ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫غلظتهای‬ ‫با‬ ‫بایستی‬
‫درست‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫کمترین‬
‫شدن‬ ‫انجام‬PCR‫از‬ ‫کمتر‬ ‫غلظتهای‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫استفاده‬ ‫با‬DNTP
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫پایین‬ ‫غلظتهای‬DNTP‫سایتهای‬ ‫یافتن‬ ‫گسترش‬ ‫اشتباه‬ ‫احتمال‬
‫را‬ ‫کلئوتیدها‬ ‫نو‬ ‫غلط‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫غیر‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬
Enzyme concentration 2
Deoxynucleotide Triphosphates 3
‫غلظتهای‬ ‫کمترین‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫هر‬DNTP‫طول‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫ها‬ ‫توالی‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫هدف‬ ‫ی‬Mµ20‫هر‬ ‫از‬DNTP‫میکرولیتر‬ ‫یکصد‬ ‫در‬
(100µl‫برای‬ ‫که‬ ‫تئوری‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫واکنشگر‬ )2.6µg‫از‬DNA‫از‬ ‫یا‬
‫توالی‬ ‫یک‬400bp. ‫است‬ ‫کافی‬
‫از‬ ‫یکسان‬ ‫کم‬ ‫غلظتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیرا‬DNTP‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬
2µM(‫باالی‬ ‫حساسیت‬ ‫است‬ ‫قادر‬7
(1/10‫از‬ ‫ویژه‬ ‫اللهای‬ ‫تقویت‬ ‫در‬
‫نق‬ ‫موتاسیونهای‬‫ای‬ ‫طه‬ras‫کند‬ ‫ایجاد‬.
‫منیزیم‬ ‫غلظت‬4
‫غلظت‬( ‫منیزیم‬Mg‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫جهت‬ )PCR‫غلظت‬ ‫است‬ ‫سودمند‬
‫اتصال‬ ‫بگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫منیزیم‬
‫پرایمرها‬-‫محصول‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫دمای‬PCR-
‫محصول‬ ‫ویژگی‬-‫مصنوعی‬ ‫پرایمر‬ ‫دایمر‬ ‫تشکیل‬-‫شکل‬ ‫و‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬
‫آنزیم‬ ‫درست‬.‫آنزیم‬DNA‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آزاد‬ ‫منیزیم‬ ‫به‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬
‫به‬ ‫بتواند‬DNA‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫رشته‬ ‫دو‬DNTPs‫از‬ ‫شود‬ ‫باند‬
‫اینرو‬PCRs‫شامل‬ ‫بایستی‬5‫تا‬ ./5/2‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫منیزیم‬ ‫برابر‬
‫کل‬ ‫غلظت‬DNTP‫حضور‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشد‬ ‫ها‬EDTA
‫شالت‬‫یا‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کننده‬DNA‫دو‬
. ‫بزند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منیزیم‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫رشته‬
‫واکنش‬ ‫ترکیبات‬ ‫دیگر‬5
‫برای‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بافر‬ ‫یک‬PCR11‫تا‬51µMtris-HCl‫با‬PH
‫بین‬3/8‫تا‬8/8(PH=8.3 or 8.8‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )PH‫در‬C
21.‫میشود‬ ‫انجام‬
‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بافر‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫مطالعه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطبی‬ ‫دو‬ ‫یونی‬ ‫بافر‬ ‫یک‬ ‫تریس‬ .‫است‬
C21‫دارای‬pka‫معادل‬3/8‫ویک‬ ‫است‬pka‫از‬c
⁄121/-‫است‬
‫بنابراین‬PH‫از‬ ‫درست‬20mM( ‫تریس‬PH=8.3‫در‬ )C21‫بین‬
208‫و‬608‫سیکل‬ ‫یک‬ ‫دمایی‬ ‫وضعیت‬ ‫ودر‬ ‫است‬ ‫متغییر‬PCR‫حد‬ ‫تا‬kcl
50mM.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫پرایمرها‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬NaCL‫غلظت‬ ‫با‬
50mM‫یا‬kcl‫باالی‬50mM‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬Taq DNA‫مهار‬ ‫را‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬
‫که‬ ‫زمانی‬ ‫.در‬ ‫کنند‬ ‫می‬PCRs‫از‬ ‫کلنو‬ ‫قطعات‬ ‫با‬DNA‫مراز‬ ‫پلی‬
E.coli‫شود‬ ‫انجام‬10% DMSO.‫است‬ ‫مفید‬
DMSO‫فعالیت‬Taq DNA‫حدود‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫مهار‬ ‫را‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬51%
‫پیشنهاد‬ ‫همانندسازیها‬ ‫بیشتر‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬
.‫شود‬ ‫نمی‬
4 magnesium concentration
5 other reaction components
( ‫گاوی‬ ‫آلبومین‬ ‫سرم‬ ‫یا‬ ‫ژالتین‬100µg/ml‫یونی‬ ‫غیر‬ ‫دترژنتهای‬ ‫و‬ )
‫توئین‬ ‫قبیل‬ ‫از‬21(tween20‫یا‬ ))laureth-12‫غلظت‬ ‫با‬101‫تا‬1015
(‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫آنزیم‬ ‫پایداری‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫اضافه‬
.‫هستند‬ ‫پروتئین‬ ‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫فاقد‬ ‫خوب‬ ‫کاری‬ ‫دستورات‬ ‫از‬
‫پرایمرها‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬6
، ‫باز‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫دما‬
‫یک‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫پرایمرها‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پرایمر‬ ‫غلظت‬ ،‫پرایمر‬ ‫طول‬
، ‫آنیالینگ‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫دمای‬C5‫از‬ ‫پایینتر‬Tm‫صحیح‬
‫زیرا‬ ،‫پرایمرهاست‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬Taq DNA‫دامنه‬ ‫در‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬
‫پرا‬ ‫گسترش‬ .‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫دما‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬‫مرحله‬ ‫شامل‬ ،‫یمرها‬
.‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫پایین‬ ‫دماهای‬ ‫در‬ ،‫اتصال‬
‫به‬ ‫دمایی‬ ‫بازه‬ ‫دو‬ ‫بوسیله‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫تغییرات‬ ‫دامنه‬
‫بین‬ ‫بزرگی‬21‫تا‬85‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫.اتصال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫سلسیوس‬ ‫درجه‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫دردامنه‬C55‫تا‬C22‫از‬ ‫را‬ ‫بازده‬ ‫بهترین‬ ‫معموال‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫محصول‬
‫پر‬ ‫شاخص‬ ‫غلظت‬ ‫در‬( ‫ایمر‬0.2mM‫خواهد‬ ‫الزم‬ ‫وقت‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫تا‬ )
‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫سبب‬ ‫اتصال‬ ‫دمای‬ ‫افزایش‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اتصال‬ ‫تا‬ ‫داشت‬
‫در‬ ‫کلئوئیدها‬ ‫نو‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫غلط‬ ‫اتصال‬
‫انتهای‬′3.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرایمر‬
‫سیکلهای‬ ‫شروع‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫مخصوصا‬ ‫محکم‬ ‫اتصال‬ ‫دماهای‬ ‫بنابراین‬
‫ک‬ ‫روش‬ ‫ویژگی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ،‫متعدد‬‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫مک‬
‫سیکل‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫ماکزیمم‬Taq DNA‫ازاولین‬ ‫بعد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬
.‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫پرایمر‬ ‫اتصال‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫مرحله‬
‫از‬ ‫باالیی‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫دما‬ ‫پایین‬ ‫دامنه‬DNTPs‫سبب‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دو‬ ‫هر‬
‫می‬ ‫ها‬ ‫کلئوتید‬ ‫نو‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬
‫به‬ ،‫شود‬‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پشنهاد‬ ‫محققین‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬
‫برای‬PCR‫از‬ ‫دمایی‬ ‫و‬ ‫بلندتر‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬C55
‫تا‬C25‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬C60‫تا‬C62‫شدن‬ ‫توره‬ ‫دنا‬ ‫برای‬
‫رشته‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬DNA‫شود‬ ‫استفاده‬.
‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬7
‫غلظت‬ ‫و‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫زمان‬‫دما‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫توالی‬
‫در‬ ‫معموال‬ ‫سنتی‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬c22‫می‬ ‫اجرا‬
‫یافتن‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫دما‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫پرایمرها‬M13-based‫می‬ ‫برآورد‬ .‫میباشد‬ ‫دوتایی‬ ‫مدل‬
‫در‬ ‫کلئوتیدها‬ ‫نو‬ ‫پیوستن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫شود‬C22‫از‬35‫تا‬111‫نو‬
‫د‬ ‫کلئوتید‬‫به‬ ‫بستگی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ثانیه‬ ‫ر‬pH‫نمک‬ ‫غلظت‬ ،‫بافر‬
6 primer annealing
7 Prime Extension
‫طبیعت‬ ‫و‬DNA.‫دارد‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬
‫از‬ ‫زمانی‬ ‫گستره‬ ‫یک‬1‫در‬ ‫دقیقه‬C22‫طول‬ ‫تا‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬Kb2
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیشتر‬ ‫بازه‬ ‫با‬ ‫دماهای‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫بنظر‬ ‫کافی‬
‫دهنده‬ ‫واکنش‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫اولیه‬ ‫سیکلهای‬ ‫در‬
‫پایین‬‫غلظت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،‫محصول‬ ‫غلظت‬ ‫بعدی‬ ‫درسیکلهای‬ ‫و‬ ‫باشد‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫آنزیم‬
‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫زمان‬8
‫ای)مهمترین‬ ‫دورشته‬ ( ‫هدف‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫ناکامل‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬
‫برای‬ ‫شکست‬ ‫عامل‬PCR‫محصول‬ ‫یا‬PCR‫(انجام‬ ‫اجرایی‬ ‫وضعیت‬ .‫است‬
‫دمای‬ ،‫شدن‬ ‫دناتوره‬ )‫شدنی‬c
C65‫مدت‬ ‫به‬31‫می‬ ‫ثانیه‬‫یا‬ ‫باشد‬
‫دمای‬C97‫مدت‬ ‫به‬15‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باالتر‬ ‫دماهای‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ثانیه‬
‫از‬ ‫غنی‬ ‫هدفهای‬ ‫اختصاصی‬ ‫بصورت‬G+C‫چند‬ ‫تنها‬ .‫نماید‬ ‫جدا‬ ‫را‬
‫جدا‬ ‫رشته‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ‫آن‬ .‫شود‬ ‫دناتوره‬ ‫تا‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫ثانیه‬
( ‫شود‬ ‫می‬Tm، ‫دما‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ ‫داردکه‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ )
‫جانبی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬‫که‬ ‫است‬ ‫خوبی‬ ‫ایده‬ ‫کند.این‬ ‫ایجاد‬ ‫لوله‬ ‫در‬
(‫جرم‬ ‫با‬ ‫ترموکوپل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫واکنش‬ ‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫دمای‬mass‫توسط‬ ‫)پایین‬
‫های‬ ‫رشته‬ ‫ناقص‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫معموال‬ .‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫مانیتور‬DNA
. ‫میکند‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫بنابراین‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫برگشت‬ ‫سریعا‬
‫ب‬ ‫خیلی‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫مراحل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬‫خیلی‬ ‫ویا‬ ‫اال‬
‫می‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫طوالنی‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نسبی‬ ‫بطور‬ ،‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫فعالیت‬ ‫عمر‬ ‫نیمه‬ .‫شود‬2‫و‬ ‫ساعت‬
05‫های‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬92.5 95 ,‫و‬97.5.‫است‬ ‫درجه‬
‫سیکلها‬ ‫تعداد‬9
‫از‬ ‫بهینه‬ ‫تعداد‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫پارامترها‬ ‫دیگر‬ ‫هرگاه‬
‫اولیه‬ ‫غلظت‬ ‫به‬ ‫اساسا‬ ‫سیکلها‬DNA‫یک‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وابستگی‬ ‫هدف‬
‫که‬ ‫درصورتی‬ . ‫است‬ ‫سیکلها‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫نمودن‬ ‫اجرا‬ ‫رایج‬ ‫اشتباه‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬01‫تقویت‬ ‫ژنی‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫سیکل‬
‫در‬ ‫جدی‬ ‫بصورت‬ ‫زیادی‬ ‫اشتباه‬ ‫کنید‬PCR.‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫شما‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫محصوالت‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫سیکلها‬ ‫از‬ ‫درخیلی‬
‫کم‬ ‫تعداد‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫افزایش‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نظر‬
‫راهنما‬ ‫خطوط‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کمی‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫سیکلها‬
:‫اند‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ،‫هدف‬ ‫غلظت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیکلها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫برای‬
‫سیکلها‬ ‫تعداد‬‫هدف‬ ‫مولکولهای‬ ‫تعداد‬
35‫تا‬25511×3
35‫تا‬31
8 Denaturation Time and Temperture
9 cyclenumbers
011×105
01‫تا‬35
311×1
05‫تا‬01
51
‫ها‬ ‫پرایمر‬10
‫بین‬ ‫پرایمر‬ ‫غلظت‬1‫و‬0.5،‫پرایمر‬ ‫باالتر‬ ‫.غلظتهای‬ ‫است‬ ‫مطلوب‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫محصوالت‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫غلط‬ ‫شدن‬ ‫پخش‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫چندتایی‬ ‫مستقل‬ ‫فرعی‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫افزایش‬ ‫امکان‬
‫دایمر‬ ‫از‬-‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرایمر‬
‫دایمر‬ ‫فرعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬–‫برای‬ ‫،خود‬ ‫پرایمر‬PCR‫م‬ ‫،محصول‬‫ورد‬
‫هستند‬ ‫آنزیم‬ ‫برای‬ ‫دلخواه‬DNTPs‫در‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رقیب‬ ‫پرایمرها‬ ‫و‬
.‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫دلخواه‬ ‫محصول‬ ‫نتیجه‬
. ‫موثرند‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫قاعده‬ ‫چند‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬18‫تا‬28‫شامل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫طول‬ ‫نوکلئوتید‬51%
‫تا‬61%‫ترکیب‬G+C. ‫باشند‬ ‫می‬Tm‫ی‬ ‫،برای‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬‫جفت‬ ‫ک‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫باشد.برای‬ ‫متعادل‬ ‫بایستی‬ ‫پرایمر‬
‫از‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬2C‫برای‬A‫یا‬T‫و‬C0‫برای‬G‫یا‬C
Thein and walace 1989). ‫نماید‬ ‫استفاده‬ )Tm‫بین‬55c‫و‬80c‫مورد‬
. ‫است‬ ‫دلخواه‬
‫انتهای‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مکمل‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬3‫ها‬ ‫پرایمر‬
‫دایمر‬ ‫فرعی‬ ‫محصول‬ ‫تشکیل‬ ‫شدن‬ ‫مکمل‬ ‫این‬ ‫چونکه‬ ‫شود‬ ‫اجتناب‬-
. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫دلخواه‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫را‬ ‫پرایمر‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ( ‫دادن‬ ‫امتداد‬ ‫اینکه‬ ‫ودیگر‬3‫از‬ ) ‫تا‬Cs‫یا‬
Gs‫انتهای‬ ‫در‬′3‫امکا‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬‫اشتباه‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫دارد‬ ‫ن‬
‫از‬ ‫غنی‬ ‫های‬ ‫توالی‬ ‫شدن‬ ‫پخش‬G+C‫اجتناب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫و‬ ‫شده‬
‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫زمانی‬ . ‫شود‬
‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫آشکار‬ ‫دلیل‬ ‫یک‬ .‫باشند‬ ‫پالیندرومی‬ ‫های‬ ‫توالی‬ ‫فاقد‬
‫گانه‬ ‫دو‬ ‫ساختار‬ ‫حضور‬ ،‫کار‬ ‫خوردن‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬
‫در‬DNA. ‫است‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬
‫جانشین‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬2-‫آز‬ ‫دی‬1-2‫داکسی‬GTP‫برای‬dGTP
‫در‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬ ‫طراحی‬ . ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫خیلی‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫پرایمر‬ ‫مختص‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬
‫الحاقی‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬5‫محدود‬ ‫آنزیم‬ ‫برای‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫سایتهای‬ ‫یا‬
‫باشد‬ ‫کننده‬‫شروع‬ ‫کدون‬ ‫یک‬ATG‫درون‬ ‫در‬ ‫پروموتور‬ ‫توالی‬ ‫یا‬
. ‫هدف‬ ‫توالی‬
10 primers
‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫باز‬
‫می‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫شدن‬ ‫فاسد‬ ‫ها‬ ‫موتاژنز‬ ‫برای‬ . ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫درونی‬
‫هم‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫باز‬ ‫روی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ژن‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬
. ‫شود‬ ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫توالی‬ ‫یا‬
‫ازم‬ ‫ای‬ ‫عده‬‫به‬ ‫را‬ ‫پرایمرها‬ ‫در‬ ‫اینوزین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ولفان‬
‫از‬ ‫زمانیکه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شده‬ ‫فاسد‬ ‫پرایمرهای‬ ‫جای‬
)‫(انحطاط‬ ‫شدن‬ ‫دژنره‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫فاسد‬ ‫پرایمرهای‬
‫انتهای‬ ‫در‬3‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫باز‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫میشود،زیرا‬
. ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫اختصاصی‬
‫فالت‬ ‫اثر‬11
‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫انباشت‬ ‫میزان‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫فالت‬ ‫اثر‬ ‫اصطالح‬ ‫از‬
‫چرخه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫که‬PCR‫تجمع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫بطور‬Pmol0.3‫تا‬1‫از‬
‫واکنش‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫این‬
‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫یکی‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬
‫منظو‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫(سطح‬ ‫فالت‬(.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ژل‬ ‫ر‬1)
( ‫سوبستراها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬DNTPs( )‫پرایمرها‬ ‫یا‬2‫)پایداری‬
‫یا‬ ‫(آنزیم‬ ‫واکنشگرها‬DNTPs( )3‫محصول‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫مهار‬ )
‫فسفات‬ ‫(پیرو‬ ‫نهایی‬-DNA( )‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬0‫واکنش‬ ‫رقابت‬ )
‫پرایمر‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬-( ‫دایمر‬5)
‫اتصال‬‫باالی‬ ‫غلظتهای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫محصول‬ ‫مجدد‬M8-
10‫ممکن‬ ‫پدیده‬ ‫(این‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مریزه‬ ‫پلی‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫است‬Taq DNA‫مهاجرت‬ ‫یا‬
( ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫گر‬ ‫آغاز‬ ‫جابجایی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫رشته‬6‫شدن‬ ‫دناتوره‬ )
‫باشد‬ ‫باال‬ ‫محصول‬ ‫غلظت‬ ‫زمانی‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رشته‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫یا‬ ‫ناکامل‬
.
‫درست‬ ‫توجهات‬12
‫ال‬ ‫که‬ ‫وضعیتهایی‬‫شامل‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫شدن‬ ‫حاق‬
‫هستند‬ ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫نوکلئوتیدها‬ ‫داکسی‬ ‫غلظتهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬
(<1µm‫یک‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یا‬ )DNTP‫پایین‬ ‫دیگر‬ ‫تای‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
.‫باشد‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫برابرشده‬ ‫غلظتهای‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫ما‬DNTPs‫بکار‬
‫شدن‬ ‫الحاق‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫کم‬ ‫الحاق‬ ‫اشتباه‬ ‫خطاهای‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬
‫.(چون‬ ‫شود‬ ‫گیری‬ ‫غلط‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بازها‬Taq‫فعالیت‬ ‫فاقد‬
‫از‬ ‫اگزونوکانازی‬3‫به‬5‫بطور‬ ‫بازها‬ ‫شدن‬ ‫الحاق‬ ‫اشتباه‬ ‫و‬ )‫است‬
‫عمل‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫کند.خطاهای‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫موثری‬PCR
‫زن‬ ‫انتهای‬ ‫ختم‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬‫دهدو‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫جیر‬
‫میشود‬ ‫تقویت‬ ‫معیوب‬ ‫مولکولهای‬ ‫توسط‬ ‫زنجیر‬ ‫ختم‬ ‫محدودیتهای‬
‫جفت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میکند‬ ‫جلوگیری‬ ‫عمل‬ ‫درست‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫واین‬
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اشتباه‬ ‫شدن‬
11 plateau Effect
12 fidelity considerations
petruska‫در‬ ‫وهمکارنش‬1688‫آنزیم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬
Drosophila DNA polymerase‫ا‬ ‫که‬‫اشتباه‬ ‫شدن‬ ‫طوالنی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ختالف‬
‫به‬ ‫اساسی‬ ‫بستگی‬ ‫زنجیر‬ ‫انتهای‬ ‫شدن‬ ‫الحاق‬Km‫متفاوت‬ ‫های‬
‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫یک‬ ‫دارد.اخیرا‬A-T‫گسترش‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫پیدا‬ ‫انتهای‬
‫آن‬211‫یک‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬ ‫برابر‬C-T‫یک‬ ‫و‬T-T‫بوده‬
‫برای‬ ‫همین‬ ‫احتماال‬DNA poly‫باشد‬ ‫درست‬.‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بنابراین‬‫می‬
‫غلظت‬ ‫شود‬DNTPs‫واکنش‬ ‫در‬PCR‫صحت‬ ‫بر‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫اثر‬ ‫بایستی‬
PCR‫باالی‬ ‫درغلظتهای‬ (‫باشد‬ ‫داشته‬DNTPs()>1mM‫اتصال‬ )
‫باال‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫درمجموع‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫موثرتری‬ ‫بطور‬ ‫اشتباه‬
(>55‫پایین‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫آنیالینگ‬ )dNTP(10‫تا‬µm50‫هر‬ ‫از‬
‫باالیی‬ ‫درجه‬ )‫کدام‬‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫صحت‬ ‫از‬PCR.‫دهد‬ ‫می‬ ‫رابدست‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ژل‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬
‫اشتباه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ ‫پایین‬ ‫غلظت‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫درآغاز‬
‫تقویت‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بازها‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬
‫ت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫شود‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬‫عداد‬
‫سیکلهای‬PCR.‫است‬ ‫زمینه‬ ‫محصوالت‬ ‫تقویت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd18.2K visualizações
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero4.5K visualizações
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC3.9K visualizações
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K visualizações
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.6K visualizações
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K visualizações
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K visualizações
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K visualizações
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K visualizações
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

Best PCR protocol

 • 1. ‫سازی‬ ‫بهینه‬PCR1 (‫پلیمراز‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫واکنش‬PCR‫ابتکاری‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫)یک‬ ‫مشابه‬ ‫برتحقیقات‬ ‫تاثیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫مولکولهای‬ ‫برای‬ (‫و‬ ‫االثر‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬southern blot‫است‬ ‫داشته‬ ). PCR‫از‬ ‫تنها‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حساس‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬DNA‫شده‬ ‫تقویت‬ ‫ژنومیک‬ ‫کمپلکس‬ ‫مخلوط‬ ‫از‬ ‫عادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫رشته‬ ‫ژنهای‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫مقدور‬ ‫آگاروز‬ ‫ژل‬ ‫روی‬ ‫باندهای‬ ‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ .‫است‬ ‫گشته‬ PCR‫به‬ ‫ویا‬ ‫سریع‬ ‫انداختن‬ ‫پرده‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫بطور‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ( ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫ترتیب‬sequencing‫الحاق‬ ‫و‬ ‫دوتایی‬ ‫تقسیم‬ ‫جهت‬ ) ‫کلونیهای‬‫.پیشرفتهایی‬ ‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باکتریایی‬ ‫فازپالکوزیا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬DNA‫و‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫مرازهای‬ ‫پلی‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫نمودن‬ ‫اتوماتیک‬kary mullis‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیشمار‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫کاربردهای‬ ‫توسعه‬PCR‫جستجوهای‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫نویس‬ ‫پیش‬ ‫یک‬ ‫.بدون‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫پرورش‬ ‫عمومی‬‫موقعیتها‬ ‫همه‬ ‫هر‬ ‫عملکرد‬ ‫نتیجا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مناسب‬ ‫اعتراض‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬PCR‫جدید‬ ‫پیش‬ ‫مشکالتی‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نیازمند‬ ‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫بازده‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ )‫(معمولی‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫باندهای‬ ‫حضور‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پرایمرها‬ ‫غلط‬ ‫کشش‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫نمودن‬ ‫آسترکاری‬. ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫رقیبی‬ ‫که‬ ‫پرایمرها‬ ‫دایمر‬ ‫تشکیل‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫باندهای‬ ‫.حضور‬ ‫است‬ ‫انتظار‬ (‫غلط‬ ‫آسترکاری‬mispriming( ‫اشتباه‬ ‫گسترش‬ ‫یا‬ )misextention‫شکل‬ ‫آغازگر‬ ) ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دایمر‬ ‫پرایمر‬ ‫گیری‬‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ (‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫جهش‬ ‫و‬ ‫نظر‬misincorporation‫تجانس‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ) ‫از‬ ‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نمودن‬ ‫تسریع‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫هدف‬ . ‫است‬ ‫تهیه‬ ‫درست‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫پرایمر‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫نمودن‬ ‫بحث‬ ‫طریق‬ ‫ها‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫آزمایشهای‬‫بوسیله‬ ‫ترکیبی‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫عمال‬ ‫که‬ ‫ما‬Taq DNA .‫است‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫پلیمرازبومی‬ Standard PCR Amplification protocol ‫هدف‬ ‫توالی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقویت‬ ‫استاندارد‬ ‫بصورت‬ ‫وضعیتها‬ ‫گاه‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شروع‬ ‫شرایط‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نمودن‬PCR‫بزرگی‬ ‫امتیاز‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫مهیا‬ ‫جدید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬PCR‫تکرار‬ ‫خصوصا‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫عملکرد‬ ‫جهت‬ ‫ضروری‬ ‫اجرایی‬ ‫هر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالت‬ ‫آنالیز‬ ‫یا‬ ‫تشخیص‬ .‫است‬ 1 optimization ofPCRs
 • 2. 1-: ‫اول‬ ‫مرحله‬lµ111‫لوله‬ ‫یک‬ ‫در‬ )‫(نمونه‬ ‫دهنده‬ ‫واکنش‬ ‫میکروفوژ‬ml5‫کنید‬ ‫مخلوط‬ ‫بریزید‬ ./: DNA‫ای(مولکولهای‬ ‫دورشته‬611‫تا‬511) 20pmol(‫بریزید‬ ‫ها‬ ‫ازپرایمر‬ ‫ازهرکدام‬Tm>55 prefrred) (NH4)2 SO4 200mM 20 mM‫از‬Mgcl2 750Mm Tris-HCL(PH=8.8 at 25C ‫از‬tween20‫مقدار‬ ‫به‬1015%‫بریزید‬ 100µg/Ml‫بدون‬ ‫گاوی‬ ‫آلبومین‬ ‫سرم‬ ‫یا‬ ‫اتوکالوشده‬ ‫ژالتین‬ ‫از‬ ‫هسته‬ 50µm‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫از‬dNTP‫ها‬ 2‫واحد‬Taq DNA‫مراز‬ ‫پلی‬ 1µg‫از‬DNA‫معادل‬ ‫انسانی‬ ‫کپی‬ ‫تک‬ ‫ژنومیک‬511×3‫مولکول‬ ‫هدف‬ 10ng‫از‬DNA‫معادل‬ ‫مخمر‬511×3‫هدف‬ 1ng‫از‬DNAEcoli‫معادل‬511×3‫هدف‬ 1%‫یک‬ ‫از‬M13‫معادل‬ ‫پالکیو‬611‫هدف‬ ‫بافر‬ ‫(در‬10X PCR‫بجای‬KCL‫از‬(NH4)2 SO4 200Mm‫نمودیم‬ ‫استفاده‬ ‫پرایمرها‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫وسیعتر‬ ‫آنیالینگ‬ ‫دمای‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ).‫میکند‬ ‫عمل‬ ‫تر‬ ‫اختصاصی‬ ، 225 -‫تا‬35‫از‬ ‫سیکل‬PCR‫زیر‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ : ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬C66‫مدت‬ ‫به‬15‫(یک‬ ‫ثانیه‬ ‫مطل‬ ‫معموال‬ ‫طوالنی‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬) ‫است‬ ‫وب‬ : ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫الحاق‬ ‫برای‬C. 55‫مدت‬ ‫به‬ ‫و‬36‫ثانیه‬ : ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬72C‫مدت‬105‫دقیقه‬ 3-‫در‬ ‫دمایی‬ ‫نهایی‬ ‫گستره‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫بایستی‬ ‫سیکل‬ ‫هر‬C22 ‫مدت‬ ‫برای‬5‫کرد‬ ‫سرد‬ ‫توسط‬ ‫واکنشگرها‬ ‫باشد‬ ‫دقیقه‬‫دمای‬ ‫تا‬ ‫ن‬C 01‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫ویا‬M10 m‫از‬EDTA.‫شوند‬ ‫می‬ ‫متوقف‬
 • 3. ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬2 ‫برای‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫غلظت‬ ‫رنج‬ ‫یک‬Taq DNA‫مراز‬ ‫پلی‬ (‫توسط‬Perkin-Elmer cetus‫بین‬ )1‫و‬2.5( ‫واحد‬SA=20units/Pmol‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ) 100µl‫باشد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫واکنش‬. ‫هستند‬ ‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬.‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ذکر‬ ‫(که‬ ‫اخیر‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫متغییر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنزیم‬ ‫مقدار‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫تایی‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫نمودن‬ ‫تقسیم‬ ‫جهت‬ )‫شد‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫زمان‬PCR. ‫از‬ ‫آن‬ ‫رنج‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬ 5%‫تا‬5‫در‬ ‫واحد‬100µL‫الکتروفور‬ ‫ژل‬ ‫بوسیله‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫ز‬ .‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫است‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫اگر‬ ‫باشد‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫آنزیم‬ ‫غلظت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انباشته‬ ‫محصوالت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫ناکافی‬ ‫مقدار‬. ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫وضعیتهای‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫سیون‬ ‫فرموال‬ ‫سبب‬ ‫به‬ :‫توجه‬ ‫مم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫و‬‫است‬ ‫کن‬Taq DNA‫تهیه‬ ‫از‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫آید‬ ‫بدست‬ ‫مختلف‬ ‫کنندههای‬. ‫ها‬ ‫نوکلوتید‬ ‫داکسی‬3 ‫محلولهای‬DNTP‫و‬ ‫بوده‬ ‫طبیعی‬ ‫بایستی‬ ‫می‬pH‫معادل‬ ‫آنها‬ 2(‫باشد‬PH=7.0‫سنجی‬ ‫طیف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫آنها‬ ‫وغلظت‬ ) (spectrophotometry‫تا‬ ‫اولیه‬ ‫غلظتهای‬ ‫شود‬ ‫تعیین‬ )10mM‫رقیق‬ ‫باید‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تقسیم‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شوند‬C21-‫نگهداری‬ ‫شامل‬ ‫کاری‬ ‫موجود‬ ‫یک‬ ‫شوند‬1mM‫هر‬ ‫از‬DNTP‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پایداری‬DNTPs‫از‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫سیکلهای‬ ‫طی‬ ‫در‬PCR‫که‬ ‫است‬ ‫بقدری‬ ‫تقریبا‬51%‫از‬DNTP‫از‬ ‫بعد‬51.‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫دور‬ ‫بین‬ ‫غلظتهای‬21‫و‬211Mµ‫در‬ ‫دور‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نوکلئوتیدها‬ ‫داکسی‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫مخصوص‬ ‫بازده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫متعادل‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چهار‬ .‫دهند‬DNTPs‫تا‬ ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫برابر‬ ‫غلظتهای‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫درست‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫کمترین‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬PCR‫از‬ ‫کمتر‬ ‫غلظتهای‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫استفاده‬ ‫با‬DNTP .‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پایین‬ ‫غلظتهای‬DNTP‫سایتهای‬ ‫یافتن‬ ‫گسترش‬ ‫اشتباه‬ ‫احتمال‬ ‫را‬ ‫کلئوتیدها‬ ‫نو‬ ‫غلط‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫غیر‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ Enzyme concentration 2 Deoxynucleotide Triphosphates 3
 • 4. ‫غلظتهای‬ ‫کمترین‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫هر‬DNTP‫طول‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫توالی‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫هدف‬ ‫ی‬Mµ20‫هر‬ ‫از‬DNTP‫میکرولیتر‬ ‫یکصد‬ ‫در‬ (100µl‫برای‬ ‫که‬ ‫تئوری‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫واکنشگر‬ )2.6µg‫از‬DNA‫از‬ ‫یا‬ ‫توالی‬ ‫یک‬400bp. ‫است‬ ‫کافی‬ ‫از‬ ‫یکسان‬ ‫کم‬ ‫غلظتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اخیرا‬DNTP‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ 2µM(‫باالی‬ ‫حساسیت‬ ‫است‬ ‫قادر‬7 (1/10‫از‬ ‫ویژه‬ ‫اللهای‬ ‫تقویت‬ ‫در‬ ‫نق‬ ‫موتاسیونهای‬‫ای‬ ‫طه‬ras‫کند‬ ‫ایجاد‬. ‫منیزیم‬ ‫غلظت‬4 ‫غلظت‬( ‫منیزیم‬Mg‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫جهت‬ )PCR‫غلظت‬ ‫است‬ ‫سودمند‬ ‫اتصال‬ ‫بگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫منیزیم‬ ‫پرایمرها‬-‫محصول‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫دمای‬PCR- ‫محصول‬ ‫ویژگی‬-‫مصنوعی‬ ‫پرایمر‬ ‫دایمر‬ ‫تشکیل‬-‫شکل‬ ‫و‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫آنزیم‬ ‫درست‬.‫آنزیم‬DNA‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آزاد‬ ‫منیزیم‬ ‫به‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫به‬ ‫بتواند‬DNA‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫رشته‬ ‫دو‬DNTPs‫از‬ ‫شود‬ ‫باند‬ ‫اینرو‬PCRs‫شامل‬ ‫بایستی‬5‫تا‬ ./5/2‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫منیزیم‬ ‫برابر‬ ‫کل‬ ‫غلظت‬DNTP‫حضور‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشد‬ ‫ها‬EDTA ‫شالت‬‫یا‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کننده‬DNA‫دو‬ . ‫بزند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منیزیم‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫واکنش‬ ‫ترکیبات‬ ‫دیگر‬5 ‫برای‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بافر‬ ‫یک‬PCR11‫تا‬51µMtris-HCl‫با‬PH ‫بین‬3/8‫تا‬8/8(PH=8.3 or 8.8‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )PH‫در‬C 21.‫میشود‬ ‫انجام‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بافر‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫مطالعه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قطبی‬ ‫دو‬ ‫یونی‬ ‫بافر‬ ‫یک‬ ‫تریس‬ .‫است‬ C21‫دارای‬pka‫معادل‬3/8‫ویک‬ ‫است‬pka‫از‬c ⁄121/-‫است‬ ‫بنابراین‬PH‫از‬ ‫درست‬20mM( ‫تریس‬PH=8.3‫در‬ )C21‫بین‬ 208‫و‬608‫سیکل‬ ‫یک‬ ‫دمایی‬ ‫وضعیت‬ ‫ودر‬ ‫است‬ ‫متغییر‬PCR‫حد‬ ‫تا‬kcl 50mM.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫پرایمرها‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬NaCL‫غلظت‬ ‫با‬ 50mM‫یا‬kcl‫باالی‬50mM‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬Taq DNA‫مهار‬ ‫را‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫.در‬ ‫کنند‬ ‫می‬PCRs‫از‬ ‫کلنو‬ ‫قطعات‬ ‫با‬DNA‫مراز‬ ‫پلی‬ E.coli‫شود‬ ‫انجام‬10% DMSO.‫است‬ ‫مفید‬ DMSO‫فعالیت‬Taq DNA‫حدود‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫مهار‬ ‫را‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬51% ‫پیشنهاد‬ ‫همانندسازیها‬ ‫بیشتر‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ 4 magnesium concentration 5 other reaction components
 • 5. ( ‫گاوی‬ ‫آلبومین‬ ‫سرم‬ ‫یا‬ ‫ژالتین‬100µg/ml‫یونی‬ ‫غیر‬ ‫دترژنتهای‬ ‫و‬ ) ‫توئین‬ ‫قبیل‬ ‫از‬21(tween20‫یا‬ ))laureth-12‫غلظت‬ ‫با‬101‫تا‬1015 (‫تعدادی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫آنزیم‬ ‫پایداری‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫اضافه‬ .‫هستند‬ ‫پروتئین‬ ‫نمودن‬ ‫اضافه‬ ‫فاقد‬ ‫خوب‬ ‫کاری‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫پرایمرها‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬6 ، ‫باز‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫دما‬ ‫یک‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫پرایمرها‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫پرایمر‬ ‫غلظت‬ ،‫پرایمر‬ ‫طول‬ ، ‫آنیالینگ‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫دمای‬C5‫از‬ ‫پایینتر‬Tm‫صحیح‬ ‫زیرا‬ ،‫پرایمرهاست‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬Taq DNA‫دامنه‬ ‫در‬ ‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫پرا‬ ‫گسترش‬ .‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫دما‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬‫مرحله‬ ‫شامل‬ ،‫یمرها‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫پایین‬ ‫دماهای‬ ‫در‬ ،‫اتصال‬ ‫به‬ ‫دمایی‬ ‫بازه‬ ‫دو‬ ‫بوسیله‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫تغییرات‬ ‫دامنه‬ ‫بین‬ ‫بزرگی‬21‫تا‬85‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫.اتصال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫سلسیوس‬ ‫درجه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دردامنه‬C55‫تا‬C22‫از‬ ‫را‬ ‫بازده‬ ‫بهترین‬ ‫معموال‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫محصول‬ ‫پر‬ ‫شاخص‬ ‫غلظت‬ ‫در‬( ‫ایمر‬0.2mM‫خواهد‬ ‫الزم‬ ‫وقت‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ) ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫سبب‬ ‫اتصال‬ ‫دمای‬ ‫افزایش‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫اتصال‬ ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫در‬ ‫کلئوئیدها‬ ‫نو‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫غلط‬ ‫اتصال‬ ‫انتهای‬′3.‫شود‬ ‫می‬ ‫پرایمر‬ ‫سیکلهای‬ ‫شروع‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫مخصوصا‬ ‫محکم‬ ‫اتصال‬ ‫دماهای‬ ‫بنابراین‬ ‫ک‬ ‫روش‬ ‫ویژگی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ،‫متعدد‬‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫مک‬ ‫سیکل‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫ماکزیمم‬Taq DNA‫ازاولین‬ ‫بعد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ .‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫پرایمر‬ ‫اتصال‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫دما‬ ‫پایین‬ ‫دامنه‬DNTPs‫سبب‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کلئوتید‬ ‫نو‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫غلط‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ،‫شود‬‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پشنهاد‬ ‫محققین‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫برای‬PCR‫از‬ ‫دمایی‬ ‫و‬ ‫بلندتر‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬C55 ‫تا‬C25‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬C60‫تا‬C62‫شدن‬ ‫توره‬ ‫دنا‬ ‫برای‬ ‫رشته‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬DNA‫شود‬ ‫استفاده‬. ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬7 ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫زمان‬‫دما‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫توالی‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫سنتی‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫گسترش‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬c22‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یافتن‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫دما‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پرایمرها‬M13-based‫می‬ ‫برآورد‬ .‫میباشد‬ ‫دوتایی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کلئوتیدها‬ ‫نو‬ ‫پیوستن‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫شود‬C22‫از‬35‫تا‬111‫نو‬ ‫د‬ ‫کلئوتید‬‫به‬ ‫بستگی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ثانیه‬ ‫ر‬pH‫نمک‬ ‫غلظت‬ ،‫بافر‬ 6 primer annealing 7 Prime Extension
 • 6. ‫طبیعت‬ ‫و‬DNA.‫دارد‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫گستره‬ ‫یک‬1‫در‬ ‫دقیقه‬C22‫طول‬ ‫تا‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬Kb2 ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیشتر‬ ‫بازه‬ ‫با‬ ‫دماهای‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫بنظر‬ ‫کافی‬ ‫دهنده‬ ‫واکنش‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫اولیه‬ ‫سیکلهای‬ ‫در‬ ‫پایین‬‫غلظت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ،‫محصول‬ ‫غلظت‬ ‫بعدی‬ ‫درسیکلهای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫آنزیم‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫زمان‬8 ‫ای)مهمترین‬ ‫دورشته‬ ( ‫هدف‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫ناکامل‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫برای‬ ‫شکست‬ ‫عامل‬PCR‫محصول‬ ‫یا‬PCR‫(انجام‬ ‫اجرایی‬ ‫وضعیت‬ .‫است‬ ‫دمای‬ ،‫شدن‬ ‫دناتوره‬ )‫شدنی‬c C65‫مدت‬ ‫به‬31‫می‬ ‫ثانیه‬‫یا‬ ‫باشد‬ ‫دمای‬C97‫مدت‬ ‫به‬15‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باالتر‬ ‫دماهای‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ثانیه‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫هدفهای‬ ‫اختصاصی‬ ‫بصورت‬G+C‫چند‬ ‫تنها‬ .‫نماید‬ ‫جدا‬ ‫را‬ ‫جدا‬ ‫رشته‬ ‫که‬ ‫دمایی‬ ‫آن‬ .‫شود‬ ‫دناتوره‬ ‫تا‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫ثانیه‬ ( ‫شود‬ ‫می‬Tm، ‫دما‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ ‫داردکه‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ) ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬‫که‬ ‫است‬ ‫خوبی‬ ‫ایده‬ ‫کند.این‬ ‫ایجاد‬ ‫لوله‬ ‫در‬ (‫جرم‬ ‫با‬ ‫ترموکوپل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫واکنش‬ ‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫دمای‬mass‫توسط‬ ‫)پایین‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ناقص‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫معموال‬ .‫شود‬ ‫بررسی‬ ‫مانیتور‬DNA . ‫میکند‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫بنابراین‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫برگشت‬ ‫سریعا‬ ‫ب‬ ‫خیلی‬ ‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ‫مراحل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬‫خیلی‬ ‫ویا‬ ‫اال‬ ‫می‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫طوالنی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نسبی‬ ‫بطور‬ ،‫مراز‬ ‫پلی‬ ‫فعالیت‬ ‫عمر‬ ‫نیمه‬ .‫شود‬2‫و‬ ‫ساعت‬ 05‫های‬ ‫دما‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬92.5 95 ,‫و‬97.5.‫است‬ ‫درجه‬ ‫سیکلها‬ ‫تعداد‬9 ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫تعداد‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫پارامترها‬ ‫دیگر‬ ‫هرگاه‬ ‫اولیه‬ ‫غلظت‬ ‫به‬ ‫اساسا‬ ‫سیکلها‬DNA‫یک‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وابستگی‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫درصورتی‬ . ‫است‬ ‫سیکلها‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫نمودن‬ ‫اجرا‬ ‫رایج‬ ‫اشتباه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬01‫تقویت‬ ‫ژنی‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫سیکل‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫بصورت‬ ‫زیادی‬ ‫اشتباه‬ ‫کنید‬PCR.‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫محصوالت‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫سیکلها‬ ‫از‬ ‫درخیلی‬ ‫کم‬ ‫تعداد‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫افزایش‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نظر‬ ‫راهنما‬ ‫خطوط‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کمی‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫سیکلها‬ :‫اند‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ،‫هدف‬ ‫غلظت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیکلها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫برای‬ ‫سیکلها‬ ‫تعداد‬‫هدف‬ ‫مولکولهای‬ ‫تعداد‬ 35‫تا‬25511×3 35‫تا‬31 8 Denaturation Time and Temperture 9 cyclenumbers
 • 7. 011×105 01‫تا‬35 311×1 05‫تا‬01 51 ‫ها‬ ‫پرایمر‬10 ‫بین‬ ‫پرایمر‬ ‫غلظت‬1‫و‬0.5،‫پرایمر‬ ‫باالتر‬ ‫.غلظتهای‬ ‫است‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫محصوالت‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫غلط‬ ‫شدن‬ ‫پخش‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چندتایی‬ ‫مستقل‬ ‫فرعی‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫افزایش‬ ‫امکان‬ ‫دایمر‬ ‫از‬-‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرایمر‬ ‫دایمر‬ ‫فرعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬–‫برای‬ ‫،خود‬ ‫پرایمر‬PCR‫م‬ ‫،محصول‬‫ورد‬ ‫هستند‬ ‫آنزیم‬ ‫برای‬ ‫دلخواه‬DNTPs‫در‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رقیب‬ ‫پرایمرها‬ ‫و‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫دلخواه‬ ‫محصول‬ ‫نتیجه‬ . ‫موثرند‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫قاعده‬ ‫چند‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬18‫تا‬28‫شامل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫طول‬ ‫نوکلئوتید‬51% ‫تا‬61%‫ترکیب‬G+C. ‫باشند‬ ‫می‬Tm‫ی‬ ‫،برای‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬‫جفت‬ ‫ک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫باشد.برای‬ ‫متعادل‬ ‫بایستی‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬2C‫برای‬A‫یا‬T‫و‬C0‫برای‬G‫یا‬C Thein and walace 1989). ‫نماید‬ ‫استفاده‬ )Tm‫بین‬55c‫و‬80c‫مورد‬ . ‫است‬ ‫دلخواه‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مکمل‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬3‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫دایمر‬ ‫فرعی‬ ‫محصول‬ ‫تشکیل‬ ‫شدن‬ ‫مکمل‬ ‫این‬ ‫چونکه‬ ‫شود‬ ‫اجتناب‬- . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫دلخواه‬ ‫محصول‬ ‫بازده‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫را‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ( ‫دادن‬ ‫امتداد‬ ‫اینکه‬ ‫ودیگر‬3‫از‬ ) ‫تا‬Cs‫یا‬ Gs‫انتهای‬ ‫در‬′3‫امکا‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬‫اشتباه‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫دارد‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫های‬ ‫توالی‬ ‫شدن‬ ‫پخش‬G+C‫اجتناب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫زمانی‬ . ‫شود‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫آشکار‬ ‫دلیل‬ ‫یک‬ .‫باشند‬ ‫پالیندرومی‬ ‫های‬ ‫توالی‬ ‫فاقد‬ ‫گانه‬ ‫دو‬ ‫ساختار‬ ‫حضور‬ ،‫کار‬ ‫خوردن‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫در‬DNA. ‫است‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬ ‫جانشین‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬2-‫آز‬ ‫دی‬1-2‫داکسی‬GTP‫برای‬dGTP ‫در‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرایمر‬ ‫طراحی‬ . ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫خیلی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫پرایمر‬ ‫مختص‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫الحاقی‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬5‫محدود‬ ‫آنزیم‬ ‫برای‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫سایتهای‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬‫شروع‬ ‫کدون‬ ‫یک‬ATG‫درون‬ ‫در‬ ‫پروموتور‬ ‫توالی‬ ‫یا‬ . ‫هدف‬ ‫توالی‬ 10 primers
 • 8. ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫باز‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫پرایمر‬ ‫شدن‬ ‫فاسد‬ ‫ها‬ ‫موتاژنز‬ ‫برای‬ . ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫درونی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫باز‬ ‫روی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ژن‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ . ‫شود‬ ‫آمینه‬ ‫اسید‬ ‫توالی‬ ‫یا‬ ‫ازم‬ ‫ای‬ ‫عده‬‫به‬ ‫را‬ ‫پرایمرها‬ ‫در‬ ‫اینوزین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ولفان‬ ‫از‬ ‫زمانیکه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شده‬ ‫فاسد‬ ‫پرایمرهای‬ ‫جای‬ )‫(انحطاط‬ ‫شدن‬ ‫دژنره‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫فاسد‬ ‫پرایمرهای‬ ‫انتهای‬ ‫در‬3‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫باز‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫میشود،زیرا‬ . ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫اختصاصی‬ ‫فالت‬ ‫اثر‬11 ‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫انباشت‬ ‫میزان‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫فالت‬ ‫اثر‬ ‫اصطالح‬ ‫از‬ ‫چرخه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫که‬PCR‫تجمع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫بطور‬Pmol0.3‫تا‬1‫از‬ ‫واکنش‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫یکی‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫منظو‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫(سطح‬ ‫فالت‬(.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ژل‬ ‫ر‬1) ( ‫سوبستراها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬DNTPs( )‫پرایمرها‬ ‫یا‬2‫)پایداری‬ ‫یا‬ ‫(آنزیم‬ ‫واکنشگرها‬DNTPs( )3‫محصول‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫مهار‬ ) ‫فسفات‬ ‫(پیرو‬ ‫نهایی‬-DNA( )‫ای‬ ‫رشته‬ ‫دو‬0‫واکنش‬ ‫رقابت‬ ) ‫پرایمر‬ ‫اختصاصی‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬-( ‫دایمر‬5) ‫اتصال‬‫باالی‬ ‫غلظتهای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫محصول‬ ‫مجدد‬M8- 10‫ممکن‬ ‫پدیده‬ ‫(این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مریزه‬ ‫پلی‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫است‬Taq DNA‫مهاجرت‬ ‫یا‬ ( ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫گر‬ ‫آغاز‬ ‫جابجایی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫رشته‬6‫شدن‬ ‫دناتوره‬ ) ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫محصول‬ ‫غلظت‬ ‫زمانی‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫رشته‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫یا‬ ‫ناکامل‬ . ‫درست‬ ‫توجهات‬12 ‫ال‬ ‫که‬ ‫وضعیتهایی‬‫شامل‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫شدن‬ ‫حاق‬ ‫هستند‬ ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫نوکلئوتیدها‬ ‫داکسی‬ ‫غلظتهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ (<1µm‫یک‬ ‫غلظت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یا‬ )DNTP‫پایین‬ ‫دیگر‬ ‫تای‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ .‫باشد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫برابرشده‬ ‫غلظتهای‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫ما‬DNTPs‫بکار‬ ‫شدن‬ ‫الحاق‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫کم‬ ‫الحاق‬ ‫اشتباه‬ ‫خطاهای‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫.(چون‬ ‫شود‬ ‫گیری‬ ‫غلط‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بازها‬Taq‫فعالیت‬ ‫فاقد‬ ‫از‬ ‫اگزونوکانازی‬3‫به‬5‫بطور‬ ‫بازها‬ ‫شدن‬ ‫الحاق‬ ‫اشتباه‬ ‫و‬ )‫است‬ ‫عمل‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫کند.خطاهای‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫گسترش‬ ‫موثری‬PCR ‫زن‬ ‫انتهای‬ ‫ختم‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬‫دهدو‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫جیر‬ ‫میشود‬ ‫تقویت‬ ‫معیوب‬ ‫مولکولهای‬ ‫توسط‬ ‫زنجیر‬ ‫ختم‬ ‫محدودیتهای‬ ‫جفت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫میکند‬ ‫جلوگیری‬ ‫عمل‬ ‫درست‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫واین‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫اشتباه‬ ‫شدن‬ 11 plateau Effect 12 fidelity considerations
 • 9. petruska‫در‬ ‫وهمکارنش‬1688‫آنزیم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫دادند‬ ‫نشان‬ Drosophila DNA polymerase‫ا‬ ‫که‬‫اشتباه‬ ‫شدن‬ ‫طوالنی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ختالف‬ ‫به‬ ‫اساسی‬ ‫بستگی‬ ‫زنجیر‬ ‫انتهای‬ ‫شدن‬ ‫الحاق‬Km‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫یک‬ ‫دارد.اخیرا‬A-T‫گسترش‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫پیدا‬ ‫انتهای‬ ‫آن‬211‫یک‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬ ‫برابر‬C-T‫یک‬ ‫و‬T-T‫بوده‬ ‫برای‬ ‫همین‬ ‫احتماال‬DNA poly‫باشد‬ ‫درست‬.‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بنابراین‬‫می‬ ‫غلظت‬ ‫شود‬DNTPs‫واکنش‬ ‫در‬PCR‫صحت‬ ‫بر‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫اثر‬ ‫بایستی‬ PCR‫باالی‬ ‫درغلظتهای‬ (‫باشد‬ ‫داشته‬DNTPs()>1mM‫اتصال‬ ) ‫باال‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫درمجموع‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫موثرتری‬ ‫بطور‬ ‫اشتباه‬ (>55‫پایین‬ ‫غلظت‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫آنیالینگ‬ )dNTP(10‫تا‬µm50‫هر‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫درجه‬ )‫کدام‬‫نهایی‬ ‫محصول‬ ‫صحت‬ ‫از‬PCR.‫دهد‬ ‫می‬ ‫رابدست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ژل‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مهم‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫اشتباه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬ ‫پایین‬ ‫غلظت‬ ‫در‬ ‫واکنش‬ ‫درآغاز‬ ‫تقویت‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بازها‬ ‫شدن‬ ‫جفت‬ ‫ت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫شود‬ ‫ویژه‬ ‫غیر‬ ‫محصوالت‬‫عداد‬ ‫سیکلهای‬PCR.‫است‬ ‫زمینه‬ ‫محصوالت‬ ‫تقویت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬