Зөрчил зөрөлдөөн

P
Psychology PsyStudent at Education and Technology Institute
Зөрчил зөрөлдөөн
2016.03.22
1. Зөрчилдөөн гэж юу вэ?
2. Зөрчил зөрөлдөөн үүсэх шалтгаан
3. Хамт олны зөрчил зөрөлдөөний зүй тогтол
4. Зөрчлөөс үүсэх үр дагавар
Хичээлийн агуулга
1.Зөрчил зөрөлдөөн
гэж юу вэ?
 Аливаа нэг талын тодорхой үйл ажиллагаа нөгөө
талын эрх ашиг, байр суурь, хөндөгдсөний улмаас
харилцаанд зөрчил үүсэхийг хэлнэ. Харилцан хоёр
талуудын харилцаан дээр асуудал үүсэхийг хэлнэ.
Зөрчил зөрөлдөөн гэдэг нь
 Ф. Е. Василюк: “Зөрчил гэдэг нь ямар нэг зүйл
нөгөөтэйгээ аль нэг байдлаар мөргөлдөхийг
хэлнэ”
 А. Г. Здравомыслов: “Зөрчил нь хүмүүсийн
нийгэм дэх харилцан үйлчлэлийн маш чухал
тал,нийгмийн эд эс юм. Энэ нь нийгмийн
амьдралын бодитой болон байж болох
субъектын хоорондын харилцааны хэлбэр
бөгөөд тэр тохиолдолд тэдний сэдэл нь эсрэг
тэсрэг үнэт зүйлс, хэм хэмжээ,
сонирхол,хэрэгцээгээр өдөөгдөж байдаг” хэмээн
илүү тодорхойлж хэлсэн.
Зөрчил зөрөлдөөний талаарх
судлаачдын тодорхойлолтууд
 Р. Дарендорф: “Бүрдэл хэсгүүдийн хооронд нь
бодит болон хийсвэр эсрэг тэсрэг хандлага үүсч
байгаа бүхий л харилцааг хэлнэ” гэжээ.
 Б. И. Хасан: “Зөрчил гэдэг нь харилцан
үйлчлэлийн үед урьдын хэв шинжээ хадгалж
чадахгүй оролдлогууд бие биендээ нөлөөлж,
бие биенээ орлож, улмаар тусгай зохион
байгуулалт шаардагдахыг хэлнэ” гэжээ.
Зөрчил зөрөлдөөний талаарх
судлаачдын тодорхойлолтууд
Нөөцийн ашиглалт хуваарилалт
Байгууллага хичнээн том хэмжээтэй байлаа ч гэсэн
түүний нөөц хязгаарлагдмал байдаг. Байгууллагын
удирдлага, санхүүгийн нөөц, олсон ашиг орлогоо
хүмүүстээ үр ашигтай хуваарилан зарцуулах үүрэгтэй.
Гэхдээ санхүүгийн нөөцийг хуваарилах явцад ямар
нэгэн бэрхшээл учирч байдаг. Ажиллагсад идэвх
чармайлт гарган үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, ашиг
орлого бүтээж байх тохиолдол цөөнгүй. Эсвэл хэн
нэгэнд илүү хуваарилж, нөгөөд нь дутуу өгдөг
тохиолдол практикт нилээд гардаг. Үүнээс үүдэн
удирдлага, ажиллагсадын хооронд зөрчил зөрөлдөөн
үүснэ. Энэ нь шударга бус хуваарилалтаас үүдэн гарч
буй зөрчил юм
Зөрчил зөрөлдөөн үүсэх
шалтгаанууд
Зөрчил зөрөлдөөн
 Зорилтуудын харилцан хамаарал
 Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг төлөвлөсөн
хугацаанд хангалтгүй биелүүлж, байгууллагын
амжилт, үр дүнд нөлөөлсөн тохиолдолд
удирдагч ба ажиллагсадын хооронд зөрчил
зөрөлдөөн, хэрүүл маргаан, буруутгах,
сөргөлдөх, эсэргүүцэх байдал гарах нь цөөнгүй.
Ер нь аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа
харилцан хамаарал, уялдаа холбоо бүхий
нэгдмэл тогтолцоо байдаг учраас аль нэг салбар
юм уу хувь хүмүүсийн ажлын хариуцлагагүй
байдлаас үүдэн зөрчил гардаг.
 Хүмүүсийн үнэлэмж баримжааллын ялгаатай
байдал
Ихэнх удирдагчид “Хий гэснийг доод тушаалын
хүмүүс үг дуугүй биелүүлэх ёстой” гэж үздэг.
Бизнесйин байгууллагуудад илүү ашигтай, зардал
багатай хэмнэлттэй ажиллахыг эрмэлздэг. Гэтэл
ажилтан хүн, гаргаж байгаа ажлын амжилт, ур
чадварын өсөлтийн хэмжээгээр албан тушаал
ахиж, цалин хангамж нэмэгдэх ёстой гэж үздэг.
Энэхүү ажил хөдөлмөрийн үнэлгээний талаарх
ялгаатай байр суурь, үнэлэмж баримжааллын
зөрөөтэй ойлголтоос үүдэн тэдний хооронд үл
ойлголцол, хэрүүл гомдол үүсэж болзошгүй.
 Хүмүүсийн зан төлвийн ялгаа онцлог
 Нэг байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүсэл
сонирхол, ааш араншин, үзэл бодол, ажил
мэргэжлийн арга туршлага өөр хоорондоо ялгаатай.
Зан төлөвийн хувьд атаархуу, аялдан дагалдамтгай,
зусарч бялдууч, догшин ширүүн, хэрүүлч тэмцэгч,
хов жив хөөцөлдөгч, гутрангуй өөнтөгч, эмзэг
гомдомхой гээд янз янзын араншинтай хүмүүс
ажиллана. Зарим хүмүүс өөртөө тал засдаг хэсэг
хүмүүсийг нэгтгэн баг бүрдүүлж, бусдын эсрэг
турхиран талцуулан сөргөлдүүлж, таагүй уур
амьсгалыг бий болгож, энэ нь зөрчил маргаан үүсэх
шалтгаан болдог. Өөртөө шүүмжлэлтэй хандах,
өөрийн зан үйлийг хянаж дүн шинжилгээ хийх,
бусдын хэлсэн ярьсан бүхэнд туйлбартай хүлээцтэй
хандах, итгэж найдах чадвар хүмүүст дутагдаж эхлэх
юм бол зөрчилт байдал байнга үүсэж байдаг.
 Харилцааны хомсдол, мэдээллийн
хүртээмжгүй байдал
 Байгууллага доторх мэдээллийн хомсдол,
хүрэлцээгүй байдлаас болж бие биенийхээ
санаа бодол, гарч байгаа шийдвэрийг ойлгоогүй
тодорхойгүй үл ойлголцол үүсдэг. Хийх гэж
байгаа ажил үйлчилгээ, үр дүнд хүрэх
төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх арга зам, хугацаа
тодорхойгүй байгаа нөхцөлд ажилтан юу хийхээ
мэдэхгүй өөринхөө үүрэг хариуцлагыг бүрэн
ойлгохгүй байх зэрэг хоёрдмол буюу тодорхой
бус байдлаас шалтгаалан удирдлага
ажилтнуудын хооронд зөрчил үүсэх тохиолдол
цөөнгүй гардаг
 Зохисгүй шаардлага буюу арга барилын
хоцрогдол
 Зарим удирдагч тухайн цаг үеийн нөхцөл
байдалд тохироогүй, хүмүүсийн бодит боломж,
тоног төхөөрөмжийн хүч чадал, цаг хугацааны
нөөц боломжоос давсан биелэгдэшгүй хатуу
шаардалага тавьдаг. Үүний зэрэгцээ удирдагч
нарын удирдах арга барилын алдаа дутагдалтай
холбоотой зөрчил зөрөлдөөн цөөнгүй гардаг.
Албан тушаал, эрх мэдлийн давуу байдлаа
хэтрүүлсэн зохисгүй хандлага, харилцаа
удирдахуйн процесст түгээмэл илэрдэг.
Зөрчил зөрөлдөөний үе шат
Зөрчил зөрөлдөөн нь тодорхой үе шаттай
явагддаг, хөдөлгөөнт шинж чанартай шалтгаалан
нөхцөлдөх, орон зай, цаг хугацааны үзэгдэл юм.
1. Зөрчилт нөхцөл байдал үүсэх / эрэлт хэрэгцээ,
ашиг сонирхол, үзэл бодол, арга барилын
зөрөлдөөн бий болох/
2. Зөрчилт нөхцөл байдлыг ухамсарлан ойлгож,
мэдэрч эхлэх. Хувь хүн болон тухайн
байгууллагын эсрэг чиглэсэн үйл ажиллагаа
явуулж байна гэдгийг харилцагч тал ухамсарлан
ойлгож ирнэ. Сөргөлдөх үйл ажиллагаа давтагдах
шинж чанартай болж, бичил бүлгүүдийн хуваагдал
ялгарал улам гүнзгийрнэ
3. Зөрчилт зан байдал хурцдах
Өдөөгчийн эсрэг чиглэсэн идэвхитэй үйл
ажиллагаа явагдаж, жинхэнэ зөрчил ил тод болж
хурцдаж эхэлнэ.
 Өөрөөр хэлбэл, зөрчилдөгч талууд дургүйцэл,
тааламжгүй байдлаа ил тод сөргөлдөн
эсэргүүцэх арга барилаар илэрхийлж, тэмцлийн
байр сууринд шилжинэ.
 Энэ үе шатад зөрчил нөхцөл байдлыг өөрчлөх
тохироо бүрдэх хийгээд шинэ гарц боломж
нээгдэнэ. Үүнийг ашиглах нь чухал юм.
 Зөрчлийг шийдвэрлэх
 Дээрх нөхцөл боломжид тулгуурлан түүнийг
бууруулах менежментийг хурдан шуурхай
хийвэл байгууллагын зөрчлийг шийдвэрлэх
боломж бий.
 Аливаа зөрчил, сөргөлдөгч талуудын зан
байдлыг илэрхийлэх бөгөөд нэг нь өдөөгч, нөгөө
нь хамгаалагч, эсэргүүцэн сөргөлдөгчийн үүрэг
гүйцэтгэж байдаг
Зөрчил зөрөлдөөн үүссэний үр
дагавар
Эерэг үр дагавар
 Зөрчил маргаантай асуудлыг хамтран хэлэлцэж,
шийдвэрлэх хэрэгтэй гэдгийг ухааран ойлгох, эргэцүүлэн
бодох боломж олгож байдаг.
 Хамтран ажиллах, зөвшилцөлд хүрэх арга барил
туршлагатай болдог.
 Маргалдагч сөргөлдөгч талууд өөрсдийн санал бодол,
гомдол, дургүйцлээ чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой.
 Илэн далангүй нээлттэй ярилцаж, учир зүйгээ олсноор
ойлголцол итгэл бий болж хүмүүс хоорондын харилцаа
хэвийн байдалдаа эргэн тойрно.
 Үзэл бодлын зөрөлдөөн үргэлжид зөрчил тэмцэлд
хүргэдэггүй гэсэн эрүүл саруул ойлголт төлөвшихөд эерэг
нөлөө үзүүлдэг
Зөрчил зөрөлдөөн үүссэний үр
дагавар
Сөрөг үр дагавар
 Үр ашиггүй өрсөлдөөн тэмцэл, сөргөлдөөнийг үүсгэнэ
 Хамтран ажиллах, харилцан бие биедээ туслах, хэвийн
нөхөрсөг харилцаа тасалдаж доголдоно.
 Бусдын эерэг давуу талыг харж үнэлэхээсээ илүү
буруутгах муучлах, өөнтөглөх, нэр төрийг нь гутаах,
атаархан хонзогнох хандлага уур амьсгал бий болно.
 Асуудлыг бодитойгоор шйидвэрлэх эрүүл саруул арга
замыг хайхын оронд “Ялах ёстой” гэсэн хатуу бодол, итгэл
үнэмшил давамгайлж, түрэмгий зан авир гаргаж эхэлдэг.
 Гомдож зэвүүцэх, сэтгэлээр унах, урам хугарах, сэтгэл
гонсойх зэрэг сэтгэл зүйн таагүй байдал үүсэж хүмүүсийн
идэвхи санаачилга, урам зориг, бие биедээ итгэх итгэл
суларч, ажиллагсадын тогтвор суурьшил, илэн далангүй
байдал алдагдана.

Зөрчил зөрөлдөөн үүссэний үр
дагавар
1 de 20

Recomendados

сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтTserendulam Gan-Erdene
14.2K visualizações23 slides
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй por
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүйУдирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүйBatmunkh Oyuka
26K visualizações23 slides
Үнэт зүйл por
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйлKhulanshuudeee
7.7K visualizações13 slides
их засаг хууль por
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хуульNyamka Nmk
26.3K visualizações25 slides
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ... por
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...
Менежментийн онол, онолын үүсэл, хөгжил, Монгол онол ...Adilbishiin Gelegjamts
71.7K visualizações41 slides
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ... por
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Adilbishiin Gelegjamts
91K visualizações42 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Манлайлал por
МанлайлалМанлайлал
МанлайлалShunkhlai Group LLC
68.5K visualizações37 slides
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл por
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлхурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлBMunguntuul
10.4K visualizações32 slides
хүний нөөцийн төлөвлөлт por
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлтBuka King
35.7K visualizações8 slides
Улс төрийн тухай ойлголт por
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт Shine Naran school
26.7K visualizações32 slides
нийгмийн сэтгэл зүй por
нийгмийн сэтгэл зүйнийгмийн сэтгэл зүй
нийгмийн сэтгэл зүйazora14
13.9K visualizações10 slides
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ... por
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Adilbishiin Gelegjamts
110.5K visualizações42 slides

Mais procurados(20)

Манлайлал por Shunkhlai Group LLC
МанлайлалМанлайлал
Манлайлал
Shunkhlai Group LLC68.5K visualizações
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл por BMunguntuul
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлхурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
BMunguntuul10.4K visualizações
хүний нөөцийн төлөвлөлт por Buka King
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлт
Buka King35.7K visualizações
Улс төрийн тухай ойлголт por Shine Naran school
Улс төрийн тухай ойлголт Улс төрийн тухай ойлголт
Улс төрийн тухай ойлголт
Shine Naran school 26.7K visualizações
нийгмийн сэтгэл зүй por azora14
нийгмийн сэтгэл зүйнийгмийн сэтгэл зүй
нийгмийн сэтгэл зүй
azora1413.9K visualizações
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ... por Adilbishiin Gelegjamts
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Adilbishiin Gelegjamts110.5K visualizações
Нийгэмшилт por Munkhbaatar S. Uuld
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
Munkhbaatar S. Uuld 37.1K visualizações
бие хүн ба би por А. Итгэл
бие хүн ба бибие хүн ба би
бие хүн ба би
А. Итгэл16.6K visualizações
нийгмийн институт por Amgaa Amgalan
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
Amgaa Amgalan24.5K visualizações
байгууллагын зан төлвийн үндэс, түүний судлах зүйлс por Tserendulam Gan-Erdene
байгууллагын зан төлвийн үндэс, түүний судлах зүйлсбайгууллагын зан төлвийн үндэс, түүний судлах зүйлс
байгууллагын зан төлвийн үндэс, түүний судлах зүйлс
Tserendulam Gan-Erdene10.3K visualizações
гаж үзэгдэл хичээл por Batchimeg Tomorbaatar
гаж үзэгдэл хичээлгаж үзэгдэл хичээл
гаж үзэгдэл хичээл
Batchimeg Tomorbaatar19.8K visualizações
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа por Anaro Nyamdorj
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
Anaro Nyamdorj73.3K visualizações
Байгууллагын хөгжил por Erdenezul Purevnanzad
Байгууллагын хөгжилБайгууллагын хөгжил
Байгууллагын хөгжил
Erdenezul Purevnanzad15.7K visualizações
Lecture №7 por NasanjargalP
Lecture №7Lecture №7
Lecture №7
NasanjargalP5.5K visualizações
ажилгүйдэл por Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka28K visualizações
Бие даалтын стандарт por Adilbishiin Gelegjamts
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
Adilbishiin Gelegjamts113.8K visualizações
Lecture №2 por NasanjargalP
Lecture №2Lecture №2
Lecture №2
NasanjargalP7.1K visualizações
илтгэл бичих арга por tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e154.9K visualizações

Similar a Зөрчил зөрөлдөөн

7 por
77
7Цогтсайхан Баагий
6.4K visualizações10 slides
Management15 16 por
Management15 16Management15 16
Management15 16E-Gazarchin Online University
543 visualizações23 slides
лекц №12 por
лекц №12лекц №12
лекц №12azora14
18.8K visualizações33 slides
Zurchilduun 2012 por
Zurchilduun 2012Zurchilduun 2012
Zurchilduun 2012oyundariubuns
4.5K visualizações10 slides
Lecture №10 por
Lecture №10Lecture №10
Lecture №10NasanjargalP
4.1K visualizações17 slides
ажлын амжилт ба харилцаа por
ажлын амжилт ба харилцааажлын амжилт ба харилцаа
ажлын амжилт ба харилцааБолормаа Дашдондовын
14.6K visualizações6 slides

Similar a Зөрчил зөрөлдөөн(20)

лекц №12 por azora14
лекц №12лекц №12
лекц №12
azora1418.8K visualizações
Zurchilduun 2012 por oyundariubuns
Zurchilduun 2012Zurchilduun 2012
Zurchilduun 2012
oyundariubuns4.5K visualizações
Lecture №10 por NasanjargalP
Lecture №10Lecture №10
Lecture №10
NasanjargalP4.1K visualizações
илтгэл por Sandagmaa Garnett
илтгэлилтгэл
илтгэл
Sandagmaa Garnett3.5K visualizações
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ por batnasanb
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬОюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ
batnasanb15.1K visualizações
Hariltsaa lekts 6 por murun78
Hariltsaa lekts 6Hariltsaa lekts 6
Hariltsaa lekts 6
murun788.3K visualizações
Copy of кейстэй ажиллах por Sukhochirxna
Copy of кейстэй ажиллахCopy of кейстэй ажиллах
Copy of кейстэй ажиллах
Sukhochirxna13.4K visualizações
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага por Sukhochirxna
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлаганийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
Sukhochirxna14.6K visualizações
Random 131018004405-phpapp02 por Bayarmaa Anu
Random 131018004405-phpapp02Random 131018004405-phpapp02
Random 131018004405-phpapp02
Bayarmaa Anu199 visualizações
Random 131018004405-phpapp02 por Bayarmaa Anu
Random 131018004405-phpapp02Random 131018004405-phpapp02
Random 131018004405-phpapp02
Bayarmaa Anu225 visualizações
Bag por Tumuruu Shiileg
BagBag
Bag
Tumuruu Shiileg4.3K visualizações
Ажлын ярилцлага por NooyoJamgan
Ажлын ярилцлагаАжлын ярилцлага
Ажлын ярилцлага
NooyoJamgan2.2K visualizações
Lec 4 Leadership & Vision por ChimgeeJ
Lec 4 Leadership & VisionLec 4 Leadership & Vision
Lec 4 Leadership & Vision
ChimgeeJ153 visualizações
Baiguullagiin soyol por Tumuruu Shiileg
Baiguullagiin soyolBaiguullagiin soyol
Baiguullagiin soyol
Tumuruu Shiileg4.6K visualizações
Т.Анударь - МОТИВАЦИЙГ МАТЕМАТИК ЗАГВАР АШИГЛАН ТООЦООЛОХ НЬ por batnasanb
Т.Анударь - МОТИВАЦИЙГ МАТЕМАТИК ЗАГВАР АШИГЛАН ТООЦООЛОХ НЬТ.Анударь - МОТИВАЦИЙГ МАТЕМАТИК ЗАГВАР АШИГЛАН ТООЦООЛОХ НЬ
Т.Анударь - МОТИВАЦИЙГ МАТЕМАТИК ЗАГВАР АШИГЛАН ТООЦООЛОХ НЬ
batnasanb1.5K visualizações
Managementiinundes todorxoilolt-131022042919-phpapp02 (1) por jargalsaikhan lkhagvatseren
Managementiinundes todorxoilolt-131022042919-phpapp02 (1)Managementiinundes todorxoilolt-131022042919-phpapp02 (1)
Managementiinundes todorxoilolt-131022042919-phpapp02 (1)
jargalsaikhan lkhagvatseren613 visualizações
12 por BMunguntuul
1212
12
BMunguntuul1.4K visualizações

Зөрчил зөрөлдөөн

 • 2. 1. Зөрчилдөөн гэж юу вэ? 2. Зөрчил зөрөлдөөн үүсэх шалтгаан 3. Хамт олны зөрчил зөрөлдөөний зүй тогтол 4. Зөрчлөөс үүсэх үр дагавар Хичээлийн агуулга
 • 4.  Аливаа нэг талын тодорхой үйл ажиллагаа нөгөө талын эрх ашиг, байр суурь, хөндөгдсөний улмаас харилцаанд зөрчил үүсэхийг хэлнэ. Харилцан хоёр талуудын харилцаан дээр асуудал үүсэхийг хэлнэ. Зөрчил зөрөлдөөн гэдэг нь
 • 5.  Ф. Е. Василюк: “Зөрчил гэдэг нь ямар нэг зүйл нөгөөтэйгээ аль нэг байдлаар мөргөлдөхийг хэлнэ”  А. Г. Здравомыслов: “Зөрчил нь хүмүүсийн нийгэм дэх харилцан үйлчлэлийн маш чухал тал,нийгмийн эд эс юм. Энэ нь нийгмийн амьдралын бодитой болон байж болох субъектын хоорондын харилцааны хэлбэр бөгөөд тэр тохиолдолд тэдний сэдэл нь эсрэг тэсрэг үнэт зүйлс, хэм хэмжээ, сонирхол,хэрэгцээгээр өдөөгдөж байдаг” хэмээн илүү тодорхойлж хэлсэн. Зөрчил зөрөлдөөний талаарх судлаачдын тодорхойлолтууд
 • 6.  Р. Дарендорф: “Бүрдэл хэсгүүдийн хооронд нь бодит болон хийсвэр эсрэг тэсрэг хандлага үүсч байгаа бүхий л харилцааг хэлнэ” гэжээ.  Б. И. Хасан: “Зөрчил гэдэг нь харилцан үйлчлэлийн үед урьдын хэв шинжээ хадгалж чадахгүй оролдлогууд бие биендээ нөлөөлж, бие биенээ орлож, улмаар тусгай зохион байгуулалт шаардагдахыг хэлнэ” гэжээ. Зөрчил зөрөлдөөний талаарх судлаачдын тодорхойлолтууд
 • 7. Нөөцийн ашиглалт хуваарилалт Байгууллага хичнээн том хэмжээтэй байлаа ч гэсэн түүний нөөц хязгаарлагдмал байдаг. Байгууллагын удирдлага, санхүүгийн нөөц, олсон ашиг орлогоо хүмүүстээ үр ашигтай хуваарилан зарцуулах үүрэгтэй. Гэхдээ санхүүгийн нөөцийг хуваарилах явцад ямар нэгэн бэрхшээл учирч байдаг. Ажиллагсад идэвх чармайлт гарган үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, ашиг орлого бүтээж байх тохиолдол цөөнгүй. Эсвэл хэн нэгэнд илүү хуваарилж, нөгөөд нь дутуу өгдөг тохиолдол практикт нилээд гардаг. Үүнээс үүдэн удирдлага, ажиллагсадын хооронд зөрчил зөрөлдөөн үүснэ. Энэ нь шударга бус хуваарилалтаас үүдэн гарч буй зөрчил юм Зөрчил зөрөлдөөн үүсэх шалтгаанууд
 • 9.  Зорилтуудын харилцан хамаарал  Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг төлөвлөсөн хугацаанд хангалтгүй биелүүлж, байгууллагын амжилт, үр дүнд нөлөөлсөн тохиолдолд удирдагч ба ажиллагсадын хооронд зөрчил зөрөлдөөн, хэрүүл маргаан, буруутгах, сөргөлдөх, эсэргүүцэх байдал гарах нь цөөнгүй. Ер нь аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа харилцан хамаарал, уялдаа холбоо бүхий нэгдмэл тогтолцоо байдаг учраас аль нэг салбар юм уу хувь хүмүүсийн ажлын хариуцлагагүй байдлаас үүдэн зөрчил гардаг.
 • 10.  Хүмүүсийн үнэлэмж баримжааллын ялгаатай байдал Ихэнх удирдагчид “Хий гэснийг доод тушаалын хүмүүс үг дуугүй биелүүлэх ёстой” гэж үздэг. Бизнесйин байгууллагуудад илүү ашигтай, зардал багатай хэмнэлттэй ажиллахыг эрмэлздэг. Гэтэл ажилтан хүн, гаргаж байгаа ажлын амжилт, ур чадварын өсөлтийн хэмжээгээр албан тушаал ахиж, цалин хангамж нэмэгдэх ёстой гэж үздэг. Энэхүү ажил хөдөлмөрийн үнэлгээний талаарх ялгаатай байр суурь, үнэлэмж баримжааллын зөрөөтэй ойлголтоос үүдэн тэдний хооронд үл ойлголцол, хэрүүл гомдол үүсэж болзошгүй.
 • 11.  Хүмүүсийн зан төлвийн ялгаа онцлог  Нэг байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүсэл сонирхол, ааш араншин, үзэл бодол, ажил мэргэжлийн арга туршлага өөр хоорондоо ялгаатай. Зан төлөвийн хувьд атаархуу, аялдан дагалдамтгай, зусарч бялдууч, догшин ширүүн, хэрүүлч тэмцэгч, хов жив хөөцөлдөгч, гутрангуй өөнтөгч, эмзэг гомдомхой гээд янз янзын араншинтай хүмүүс ажиллана. Зарим хүмүүс өөртөө тал засдаг хэсэг хүмүүсийг нэгтгэн баг бүрдүүлж, бусдын эсрэг турхиран талцуулан сөргөлдүүлж, таагүй уур амьсгалыг бий болгож, энэ нь зөрчил маргаан үүсэх шалтгаан болдог. Өөртөө шүүмжлэлтэй хандах, өөрийн зан үйлийг хянаж дүн шинжилгээ хийх, бусдын хэлсэн ярьсан бүхэнд туйлбартай хүлээцтэй хандах, итгэж найдах чадвар хүмүүст дутагдаж эхлэх юм бол зөрчилт байдал байнга үүсэж байдаг.
 • 12.  Харилцааны хомсдол, мэдээллийн хүртээмжгүй байдал  Байгууллага доторх мэдээллийн хомсдол, хүрэлцээгүй байдлаас болж бие биенийхээ санаа бодол, гарч байгаа шийдвэрийг ойлгоогүй тодорхойгүй үл ойлголцол үүсдэг. Хийх гэж байгаа ажил үйлчилгээ, үр дүнд хүрэх төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх арга зам, хугацаа тодорхойгүй байгаа нөхцөлд ажилтан юу хийхээ мэдэхгүй өөринхөө үүрэг хариуцлагыг бүрэн ойлгохгүй байх зэрэг хоёрдмол буюу тодорхой бус байдлаас шалтгаалан удирдлага ажилтнуудын хооронд зөрчил үүсэх тохиолдол цөөнгүй гардаг
 • 13.  Зохисгүй шаардлага буюу арга барилын хоцрогдол  Зарим удирдагч тухайн цаг үеийн нөхцөл байдалд тохироогүй, хүмүүсийн бодит боломж, тоног төхөөрөмжийн хүч чадал, цаг хугацааны нөөц боломжоос давсан биелэгдэшгүй хатуу шаардалага тавьдаг. Үүний зэрэгцээ удирдагч нарын удирдах арга барилын алдаа дутагдалтай холбоотой зөрчил зөрөлдөөн цөөнгүй гардаг. Албан тушаал, эрх мэдлийн давуу байдлаа хэтрүүлсэн зохисгүй хандлага, харилцаа удирдахуйн процесст түгээмэл илэрдэг.
 • 14. Зөрчил зөрөлдөөний үе шат Зөрчил зөрөлдөөн нь тодорхой үе шаттай явагддаг, хөдөлгөөнт шинж чанартай шалтгаалан нөхцөлдөх, орон зай, цаг хугацааны үзэгдэл юм. 1. Зөрчилт нөхцөл байдал үүсэх / эрэлт хэрэгцээ, ашиг сонирхол, үзэл бодол, арга барилын зөрөлдөөн бий болох/
 • 15. 2. Зөрчилт нөхцөл байдлыг ухамсарлан ойлгож, мэдэрч эхлэх. Хувь хүн болон тухайн байгууллагын эсрэг чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байна гэдгийг харилцагч тал ухамсарлан ойлгож ирнэ. Сөргөлдөх үйл ажиллагаа давтагдах шинж чанартай болж, бичил бүлгүүдийн хуваагдал ялгарал улам гүнзгийрнэ
 • 16. 3. Зөрчилт зан байдал хурцдах Өдөөгчийн эсрэг чиглэсэн идэвхитэй үйл ажиллагаа явагдаж, жинхэнэ зөрчил ил тод болж хурцдаж эхэлнэ.  Өөрөөр хэлбэл, зөрчилдөгч талууд дургүйцэл, тааламжгүй байдлаа ил тод сөргөлдөн эсэргүүцэх арга барилаар илэрхийлж, тэмцлийн байр сууринд шилжинэ.  Энэ үе шатад зөрчил нөхцөл байдлыг өөрчлөх тохироо бүрдэх хийгээд шинэ гарц боломж нээгдэнэ. Үүнийг ашиглах нь чухал юм.
 • 17.  Зөрчлийг шийдвэрлэх  Дээрх нөхцөл боломжид тулгуурлан түүнийг бууруулах менежментийг хурдан шуурхай хийвэл байгууллагын зөрчлийг шийдвэрлэх боломж бий.  Аливаа зөрчил, сөргөлдөгч талуудын зан байдлыг илэрхийлэх бөгөөд нэг нь өдөөгч, нөгөө нь хамгаалагч, эсэргүүцэн сөргөлдөгчийн үүрэг гүйцэтгэж байдаг
 • 19. Эерэг үр дагавар  Зөрчил маргаантай асуудлыг хамтран хэлэлцэж, шийдвэрлэх хэрэгтэй гэдгийг ухааран ойлгох, эргэцүүлэн бодох боломж олгож байдаг.  Хамтран ажиллах, зөвшилцөлд хүрэх арга барил туршлагатай болдог.  Маргалдагч сөргөлдөгч талууд өөрсдийн санал бодол, гомдол, дургүйцлээ чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой.  Илэн далангүй нээлттэй ярилцаж, учир зүйгээ олсноор ойлголцол итгэл бий болж хүмүүс хоорондын харилцаа хэвийн байдалдаа эргэн тойрно.  Үзэл бодлын зөрөлдөөн үргэлжид зөрчил тэмцэлд хүргэдэггүй гэсэн эрүүл саруул ойлголт төлөвшихөд эерэг нөлөө үзүүлдэг Зөрчил зөрөлдөөн үүссэний үр дагавар
 • 20. Сөрөг үр дагавар  Үр ашиггүй өрсөлдөөн тэмцэл, сөргөлдөөнийг үүсгэнэ  Хамтран ажиллах, харилцан бие биедээ туслах, хэвийн нөхөрсөг харилцаа тасалдаж доголдоно.  Бусдын эерэг давуу талыг харж үнэлэхээсээ илүү буруутгах муучлах, өөнтөглөх, нэр төрийг нь гутаах, атаархан хонзогнох хандлага уур амьсгал бий болно.  Асуудлыг бодитойгоор шйидвэрлэх эрүүл саруул арга замыг хайхын оронд “Ялах ёстой” гэсэн хатуу бодол, итгэл үнэмшил давамгайлж, түрэмгий зан авир гаргаж эхэлдэг.  Гомдож зэвүүцэх, сэтгэлээр унах, урам хугарах, сэтгэл гонсойх зэрэг сэтгэл зүйн таагүй байдал үүсэж хүмүүсийн идэвхи санаачилга, урам зориг, бие биедээ итгэх итгэл суларч, ажиллагсадын тогтвор суурьшил, илэн далангүй байдал алдагдана.  Зөрчил зөрөлдөөн үүссэний үр дагавар