O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Báo cáo có hs giỏi

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a Báo cáo có hs giỏi (20)

Anúncio

Báo cáo có hs giỏi

  1. 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG TIỂU HỌC TT ĐỒNG ĐĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Đăng, ngày15 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH - Họ tên : Nguyễn Thị Thùy - Sinh ngày, tháng, năm: 25/08/1978 Giới tính: Nữ - Quê quán: Đại Đồng – Tràng Định – Lạng Sơn. - Trú quán: 86, tổ 6, khối 3 thị trấn Cao Lôc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn. - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học thị trấn Đồng Đăng. - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 1. Nhiệm vụ đƣợc giao - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A2 - Công tác khác: Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán khối 4 2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân 2 năm liền kề (2012-2013 và 2013-2014) 2.1 Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ). Năm học 2013 – 2014 tôi luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành cũng như của nhà trường đề ra. Đảm bảo ngày công, giờ công cao. Chuẩn bị và nghiên cứu bài trước khi đến lớp. Luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, trau dồi chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được 10 tiết/năm. Thường xuyên bồi dưỡng những em học sinh giỏi, kèm cặp những em học sinh yếu kém. Tổng số tiết phụ đạo và bồi dưỡng học sinh được 110 tiết/năm. Tham gia nhiệt tình trong các công tác phong trào của nhà trường cũng như của ngành. Và luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích cao:
  2. 2. 2 - KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ giê d¹y: 6 tiÕt / n¨m trong ®ã 6 tiÕt ®¹t giái. - Kiểm tra chuyên đề xếp loại Tốt. 2.2 Thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2 năm học: * Năm học 2012- 2013: - Kết quả thi giao lưu HSG Toán, Tiếng Việt cấp huyện đạt: 9 giải. Trong ®ã: Giải nhì: 01 em Giải ba: 01 em Khuyến khích: 7 em - Kết quả thi giao lưu HSG đội tuyển của nhà trường: Đạt giải cấp huyện: 17 em. Trong đó: Giải nhì: 01 em Giải ba: 08 em Giải KK: 08 em + Thi Violympic Toán đạt 2 giải trong đó: 01 giải nhì 01 giải khuyến khích. - Cấp tỉnh + Thi vở sạch chữ đẹp đạt 1 giải khuyến khích. * Năm học 2013- 2014: - Kết quả thi Violimpic toán cấp huyện : Đạt giải: 1 em 2.3 Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác giảng dạy, quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn: - Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn: Trong quá trình giảng dạy và quản lý học sinh cũng như mọi hoạt động chuyên môn tôi luôn ứng dụng CNTT như sử dụng tốt phần mềm quản lý SMAS trong năm học, xây dựng những tiết dạy ứng dụng CNTT; thường xuyên nhận nhiệm vụ và gửi báo cáo qua hộp thư điện tử của nhà trường. - Những đề tài, sáng kiến đạt hiệu quả + Năm học 2011-2012 tôi viết sáng kiến: “Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh lớp 4" được xếp loại A cấp trường.
  3. 3. 3 + Năm học 2012-2013 tôi viết sáng kiến: “Giúp học sinh lớp 4 giải các bài toán có lời văn” được xếp loại A cấp trường. + Năm học 2013-2014 tôi viết đề tài: “Giúp học sinh lớp 4 giải các bài toán điển hình bằng sơ đồ đoạn thẳng.” Được xếp loại tốt cấp trường. 2.4 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước: - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. + Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chủ đề năm học: tham gia đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tổ chức. Gương mẫu trong công tác nhất là đối với học sinh; bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh; giúp đỡ cũng như học hỏi đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ. Luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động. + Có đạo đức lối sống lành mạnh; trung thực, dị, hòa đồng với đồng nghiệp, với mọi người, gắn bó với bà con nơi cư trú, làm tròn trách nhiệm công dân đối với địa phương. Luôn có phẩm chất chính trị tốt, luôn có ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. - Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: Tham gia nhiệt tình mọi công tác trong các đoàn thể, tổ chức, kết quả cụ thể: Đối với tổ chức Đảng: Xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp với tổ chức Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả. - Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo do cấp trên phát động. 2.5 Bảng thống kê so sánh các tiêu chí 2 năm học: Năm học Tổng số HS Hạnh kiểm (THĐĐ) Xếp loại giáo dục Số học sinh giỏi cấp trường Số lượng giải HSG cấp huyện Số lượng giải HSG cấp tỉnh Ghi chú 2012- 2013 37 37/37 =100% Giỏi: 26 Khá: 11 26 16 1 2013-2014 35 35/ 35 = Giỏi: 17 17 1
  4. 4. 4 (học kì I) 100% Khá: 17 III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 1. Danh hiệu thi đua Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 2011-2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1398/QĐ-UBND, Ngày 05/7/2012 2012-2013 Lao động tiên tiến Số 1047/QĐ-UBND, ngày 04/7/2013; UBND huyện Cao Lộc 2013-2014 Đăng kí danh hiệu CSTĐCS ( HK I đạt Giỏi 17 em, khá: 17 em 2. Hình thức khen thƣởng Năm học Hình thức khen thƣởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 2011-2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 1398/QĐ-UBND, Ngày 05/7/2012 2012-2013 Lao động tiên tiến Số 1047/QĐ-UBND, ngày 04/7/2013; UBND huyện Cao Lộc 2013-2014 Đề nghị UBND Huyện tặng Giấy khen giáo viên có HS đạt giải Khuyến khích kì thi Giải toán trên Internet cấp huyện (năm học 2013-2014) HIỆU TRƢỞNG XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu) NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên) Nguyễn Thị Thùy XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LỘC ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
  5. 5. 5 ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

×