O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

4 module4 anphamhs

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 4 module4 anphamhs (20)

Anúncio

4 module4 anphamhs

 1. 1. TRƯ NG Đ I H C SƯ PH M TP.HCM KHOA V T LÝ Chương trình D y h c c a Intel Khóa h c Cơ b n L p Lý 3 SP -2012 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.
 2. 2. M C TIÊU CU C Đ I 14 September 2012 2
 3. 3. Chia s : Tích h p Internet vào bài d y 1. Bài d y c a b n có ñ tài gì? B Câu h i Đ nh hư ng c a b n là gì? 2. B n s tích h p Internet vào trong bài d y ñ nghiên c u, c ng tác và giao ti p như th nào? 3. S d ng Internet s giúp h c sinh phát tri n các k năng c a th k 21 và k năng tư duy b c cao như th nào? 4. Nh ng ý ki n ph n h i và các ý tư ng b sung nào mà b n mong mu n nh n ñư c trong ho t ñ ng này? 3 14 September 2012
 4. 4. m b e r 2 0 1 2 4 14 September 2012
 5. 5. Câu h i mô-ñun: Vi c t o ra s n ph m h c sinh giúp b n xác ñ nh rõ nh ng ñi u b n mong ñ i t bài d y và c i thi n vi c thi t k quá trình d y h c như th nào? Làm th nào ñ b o ñ m r ng h c sinh s ñ t ñư c các m c tiêu h c t p khi th c hi n d án c a các em? 5 14 September 2012
 6. 6. N i dung chính c a Module 4 Lý thuy t Vì sao nên t o m u s n ph m c a h c sinh trong b h s bài d y? Th c hành T o m u s n ph m c a h c sinh. 6 14 September 2012
 7. 7. TH C HÀNH SƯ PH M Làm th nào ñ giúp HS: 1. Thi t l p ñư c nh ng m c tiêu v a s c? 2. Qu n lý l ch trình và linh ñ ng ñi u ch nh khi c n? 3. T ñ t câu h i v công vi c và nghiên c u gi i quy t chúng? 4. Làm vi c v i nh ng ngư i khác m t cách có hi u qu ? 5. Ph n h i và lên k ho ch ñ c i thi n? Th o lu n nhóm: 5 phút GV ch ñ nh ng i trình bày. 7 14 September 2012
 8. 8. Th o lu n nhóm: 5 phút GV ch ñ nh ng i trình bày. Mai Hoàng Phương - Khoa Lý 8
 9. 9. Vì sao ph i t o m u s n ph m HS? 1. Phát tri n m t m u s n ph m t góc ñ nh n th c c a h c sinh có th giúp b n quy t ñ nh xem nh ng yêu c u c a d án có thích h p cho h c sinh c a b n hay không. 1. Ph i bám sát b câu h i ñ nh hư ng, m c tiêu h c t p, phát tri n tư duy b c cao cho h c sinh. 2. Suy nghĩ theo cách suy nghĩ c a h c sinh. 14 September 2012 9
 10. 10. Xem m u s n ph m HS Tham kh o ñĩa CD m c Student Samples: • M u s n ph m HS nhăm ñ n các kĩ năng TK21 nào? • M u s n ph m c a Hs giúp tr l i b câu h i ñ nh hư ng ntn? • Công ngh ñư c ch n giúp HS th hi n vi c h c c a các em, nâng cao hi u su t h c t p và thúc ñ y sáng t o như th nào? Th o lu n nhóm và ghi chú l i. 10 14 September 2012
 11. 11. Tham kh o trang 4.05-06 (ñi n vào b ng ghi chú các ý ki n c a nhóm) Mai Hoàng Phương - Khoa Lý 11 14 September 2012
 12. 12. 1 - L p k ho ch m u s n ph m HS 1. Bư c 1: Tham kh o vi c thi t k d án. 2. Bư c 2: Đ i chi u m u s n ph m h c sinh v i các Câu h i ñ nh hư ng, m c tiêu h c t p và nh ng kĩ năng c a th k 21. 3. Bư c 3: Ch n công c t t nh t cho công vi c. 4. Bư c 4: Lên k ho ch v n i dung. M o: Tham kh o trang 7-13, Mô-ñun 4 s giúp b n có nh ng ý tư ng t t, logic và ñúng ý tư ng. 14 September 2012 12
 13. 13. B n mong mu n s n ph m này như th nào? • Nh ng ki n th c, kĩ năng nào ñư c th hi n qua s n ph m? • Nh ng kĩ năng TK 21 nào ñư c th hi n qua s n ph m? • B câu h i ñ nh hư ng c a bài d y ñư c gi i quy t như th nào qua s n ph m? Th o lu n nhóm và ghi chú l i. 13 14 September 2012
 14. 14. 2- Quy t ñ nh th lo i s n ph m (Tham kh o trang 8-11, Mô-ñun 4) Các s n ph m c a HS có th th c hi n là: • Bài trình di n (thuy t trình, v k ch…) • n ph m (thư qu ng cáo, t rơi, áp phích, brochure, ño n phim) • Wiki • Blog B n ch n th lo i s n ph m nào ñ ñáp ng các mong mu n c a b n? Quy t ñ nh và ch nh s a trong ph n tóm t t bài d y 14 14 September 2012
 15. 15. 3-Th c hi n m u s n ph m • Đóng vai trò là HS, th c hi n s n ph m c a d án theo yêu c u mà GV ñưa ra. • Lưu ý: – Xây d ng s n ph m theo cách ti p c n c a HS. – Ghi chú l i nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n s n ph m. 15 14 September 2012
 16. 16. 4 - Xem l i k ho ch bài d y • Sau khi ñã t o xong m u s n ph m h c sinh, có l b n ñã hình dung rõ hơn v n i dung và các k năng mà b n c n nh m ñ n trong bài d y. Trong ho t ñ ng này, b n s ch nh l i m t s m c trong K ho ch bài d y và b t ñ u phác th o m c Các bư c ti n hành bài d y. Ph n này mô t các ho t ñ ng h c t p mà h c sinh tham gia trong bài d y. Đ ng th i b n cũng nghiên c u làm th nào ñ tích h p b Câu h i Đ nh hư ng, các bi n pháp ñánh giá và tư duy b c cao vào Các bư c ti n hành bài d y. B o ñ m r ng b n ph i có m t phác h a rõ ràng v chu trình gi ng d y mô t các ho t ñ ng trong m i liên quan v i nhau và h tr cho ho t ñ ng h c t p c a h c sinh. 16 14 September 2012
 17. 17. Ph n h i trên blog Module 4: Công ngh có th ñư c s d ng như th nào ñ h tr và ñánh giá vi c h c t p c a h c sinh có hi u qu nh t? 14 September 2012 17
 18. 18. Chu n b • Xem xét và ph n h i m u s n ph m h c sinh. (xem trang 4.16 – 4.17) 14 September 2012 18

×