حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده

H
hussain naqeebDoctor em An Najah National University

Scholars differ in their judgments regarding birth control these judgments envelope some overlapping vagueness. In order to reach an overriding opinion on the issue, this study presented the various scholarly judgments and their evidences. The study discussed the validity of each evidence specially its usability for proving or implying the issue. The study proved that the overriding scholarly position is that birth control is allowed if the parents (husband and wife) decide if the best interest of the family this position supported by the well- proven evidences. No evidence exists that rules out the allow ability of that case.

1
‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫اإلسالم‬ ‫حكم‬
‫إعداد‬
.‫د‬‫النقيب‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬
‫الشريعة‬ ‫كمية‬ ‫في‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬
‫الوطنية‬ ‫النجاح‬ ‫جامعة‬
‫نابمس‬
‫فمسطين‬
hnaqeeb_55@yahoo.com
2
Abstract
Scholars differ in their judgments regarding birth control these
judgments envelope some overlapping vagueness. In order to reach an
overriding opinion on the issue, this study presented the various scholarly
judgments and their evidences. The study discussed the validity of each
evidence specially its usability for proving or implying the issue. The study
proved that the overriding scholarly position is that birth control is allowed
if the parents (husband and wife) decide if the best interest of the family
this position supported by the well- proven evidences. No evidence exists
that rules out the allow ability of that case.
‫الممخص‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ةؿ‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ثع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫كعتل‬ ‫ػلفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػهعتل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػؿعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؼعةمال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخت‬
‫ػ‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫د‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ـعةمك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخؿعك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعةم‬‫ػ‬ ‫كع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫حع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫با‬‫ػجع‬‫ػ‬‫علاض‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةمسع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػهعة‬‫ػ‬‫م‬‫ػكؿعا‬‫ػ‬‫ل‬‫ػبةؿعةمك‬‫ػ‬‫س‬‫ع‬
‫ػفع‬ ‫ػكجعك‬‫ب‬‫عةمت‬ ‫ػ‬ ‫ػفعم‬ ‫ػحخع‬‫م‬‫مةؿعماللت‬ ‫عمؿع‬ ‫لعلاللة‬ ‫ـ،عكبةلجع‬ ‫مت‬ ‫حكعك‬ ‫ةؿعةمال‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫ةس‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫هذ‬
‫لققحع‬ ‫عةمزكمحفعع‬ ‫ة‬‫ا‬‫حعة‬ ‫ؽع‬ ‫عك‬ ‫ة‬ ‫كعتل‬ ‫ةزعتلظةـعةملسؿع‬‫ك‬‫فعةمقكؿعبم‬ ‫عتبةفعملبحلحع‬ ‫،عك‬ ‫الم‬ ‫عةم‬ ‫م‬
‫ؿ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػذمع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةمسعة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػكعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ث‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةة‬ ‫ػلل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫م‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫بح‬ ‫ػهعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاعل‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ثعمب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اة‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫عةمتحب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػفعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫لل‬
‫ةـ‬‫ا‬‫كعةمتل‬ ‫ع‬ ‫ةه‬‫ا‬‫حعامهعةمم‬ ‫حعةلقؿعلل‬ ‫عمـعةتبجع‬ ‫عةمت‬ ‫ةةللة‬
3
:‫المقدمة‬
‫ػح،ع‬‫ػ‬‫ل‬‫حم‬ ‫ل‬ ‫حجع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػلحعك‬‫ػ‬‫س‬‫لو‬ ‫ػاكاع‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػحنع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػكذع‬‫ػ‬‫ا‬‫،عكل‬‫ػتعوا‬‫ػ‬‫س‬‫ػتاةلفعكل‬‫ػ‬‫س‬‫عكل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عنعلل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫افعةمل‬
،‫ػف‬‫م‬‫مع‬ ‫ػح‬‫ه‬‫ػالع‬ ‫ػلؿع‬‫ض‬‫ػفعة‬ ‫ػف،عك‬‫م‬‫ػؿع‬‫ض‬ ‫ػالع‬ ‫عةنع‬ ‫ػ‬ ‫فعة‬‫ع‬‫ػف،ع‬‫م‬‫ةؾع‬‫ا‬‫ػ‬‫ء‬‫عالع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفعاالعةنعك‬‫م‬‫فعالعا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ء‬‫ك‬
‫جع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػزفعاذةع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿعةم‬‫ػ‬‫ا‬‫ػجعتم‬‫ػ‬‫ل‬‫ال،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحعمال‬‫ػ‬ ‫ؿعاالع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػـعالع‬‫ػ‬ ‫عةمل‬ ‫ػكمف‬‫ػ‬‫س‬‫عكا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ك‬
: ‫ال،عكبا‬ ‫س‬‫ع‬
‫كع‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ظ‬‫ؼعتل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ؿعم‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫س‬‫ػحذعةمك‬‫ػ‬‫خ‬‫عةت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةتحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫حعك‬ ‫ة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫عةختل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬ ‫فعةمال‬ ‫ػ‬‫ػ‬
‫عتلظةـعةمل‬ ‫،عكةاملعةممالـع‬ ‫ة‬ ‫تل‬: ‫كاعةمتحمة‬ ‫عهذةعةمالاعامهعةة‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫سؿعكتل‬‫ع‬
‫ؿ‬ ‫للعةمل‬ ‫عم‬ ‫تبا‬ ‫عمحلجع‬ ‫عةمت‬ ‫عتلؾعةمكسةل‬ ‫علمـعةمازؿ‬ ‫حكعةمسحبقةفع‬ ‫ال:عةختالؼعةمال‬‫ك‬1
‫عععع‬‫ع‬
‫عامهعةمتكمؿعللهعةن‬ ‫ةلة‬ ‫ةحعةم‬ ‫ةةلح‬‫ك‬‫ـعباضعةآلةحجع‬ ‫ع‬ ‫تحلةح:عةالختالؼع‬‫ع‬
‫ةخ‬‫ك‬‫عللهعةمز‬ ‫ـعةمللكصعةملحت‬ ‫ع‬ ‫تحمتح:عةالختالؼع‬‫ع‬
‫ع‬‫ا‬‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫دعمت‬ ‫ؿعللهع‬ ‫فعت‬ ‫مفع‬ ‫عة‬ ‫ـعةمللكصعةمت‬ ‫ع‬ ‫ةباح:عةالختالؼع‬‫ع‬
‫عع‬ ‫حعلم‬ ‫عالعتقكـعب‬ ‫عةمت‬ ‫ةحعةمضاةو‬ ‫سح:عةاللتمحخعبباضعةةلح‬ ‫خح‬‫ع‬
‫ةف‬ ‫سل‬ ‫عةم‬ ‫اعةمعاتعللهع‬ ‫فعتآ‬ ‫حكع‬ ‫سح:ععخكؼعةمال‬ ‫سح‬‫ع‬
‫احج‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ةاعبحة‬‫ا‬‫ض‬ ‫ة‬‫ك‬‫ةفع‬ ‫سل‬ ‫فعاضاحؼعةم‬ ‫حكع‬ ‫سحباح:عخكؼعةمال‬‫ع‬
‫ع‬
‫فعاذةعمـع‬ ‫ةزعتلظة‬‫ك‬‫عم‬ ‫عةملسؿ،عك‬ ‫ة‬ ‫ةزعتل‬‫ك‬‫عم‬ ‫ةفعةختلوكفع‬‫ا‬‫احل‬ ‫حكعةم‬ ‫لعةمال‬‫فعهلحعلا‬ ‫ك‬
‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫عهذ‬ ‫ع‬‫عةمخالؼ‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عذ‬ ‫ةم‬‫ز‬‫عا‬‫عهك‬‫عةمبلح‬‫عهذة‬‫ف‬ ‫ع‬‫ؼ‬ ‫عةم‬‫عمحف‬‫عمذمؾ‬،‫عامةف‬‫ث‬‫ا‬‫عةمضاك‬‫ع‬ ‫ت‬
‫سلـع‬ ‫،عمةمكفعةم‬ ‫عةمللةل‬‫الالج‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمللكصعةمتحبت‬‫عامه‬ ‫عةستل‬‫عةمذم‬ ‫ل‬‫عةملمـعةمءا‬‫العامه‬‫ك‬‫كل‬
‫للهعب‬‫عسبةؿع‬ ‫عك‬ ‫خعكتا‬‫علا‬ ‫فعةمكفع‬ ‫فعغةاع‬ ‫ع‬ ‫عةمقضة‬ ‫عهذ‬ ‫حعةتبلع‬ ‫ةلف،عكةالـع‬ ‫فع‬ ‫ثع‬‫ا‬‫لة‬
‫حعماللتمحخع‬ ‫ل‬ ‫حعةللسع‬ ‫بةلحع‬ ‫حكع‬ ‫عةمال‬ ‫م‬ ‫اسع‬ ‫فعة‬ ‫ؼعمحفعللهعةمبحلحع‬ ‫ةمكلكؿعامهعهذةعةم‬
‫الالجع‬ ‫عةالست‬ ‫ء‬ ‫لح‬ ‫عك‬،‫ح‬ ‫عةلحسب‬‫ح‬ ‫عب‬ ‫ح‬ ‫عللة‬ ‫ةملمـ‬‫ك‬‫ع‬‫ةح‬ ‫عةةلح‬‫ةج‬‫ا‬‫عتخ‬ ‫تضه‬ ‫عة‬‫عكهذة‬،‫عةللس‬‫عال‬ ‫ح‬
1‫ؿ‬ ‫فعةمل‬ ‫ةع‬‫ا‬‫حععلذ‬ ‫عةمم‬ ‫ثعلل‬‫ا‬ ‫علفعةم‬ ‫ل‬ ‫ةمازؿ:عهكعلاؼعةم‬‫ع‬‫ةبفعةةتةا،ع‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫بحاؾعبفع‬ ‫ةجعةم‬ ‫بكعةمساح‬
‫م‬‫ةممزا‬:‫ع‬‫الحديث‬ ‫غريب‬ ‫في‬ ‫النياية‬،‫ع‬‫ةكم‬‫ز‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫عطحها‬‫تلقةؽ‬،‫ع‬‫عط‬،‫عبةاكج‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬ ‫متب‬ ‫ةم‬1،‫ع‬1399‫ػ،ع‬‫ه‬
3/232‫ع‬
4
‫ع‬‫ك‬‫بحملل‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫اسعةمبحلحعلمـعةلو‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫ثعةملمـع‬‫ا‬‫ؿعلك‬ ‫فعتم‬ ‫مؿع‬ ‫فع‬ ‫عك‬ ‫لة‬‫صعةمءا‬
‫عععععع‬ ‫ؿ‬ ‫عملل‬ ‫حلا‬ ‫ؿعةم‬ ‫ةمزكمةفعبحتخحذعةمكسح‬‫ع‬
:‫عهذةعةمبلح‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ةمم‬‫ك‬‫ع‬
1-‫ـععع‬ ‫فعمتاعةختال‬ ‫ع‬ ‫عبا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫حعةمبحلتكفع‬ ‫عةستخ‬ ‫لطللحجعةمت‬ ‫عةم‬ ‫احل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫تل‬‫ع‬
‫عععع‬ ‫ح‬ ‫ة‬‫ع‬
2-‫ح،عكبةحفععع‬ ‫حعةلحسب‬ ‫حعب‬ ‫ةملمـعللة‬‫ك‬‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫حع‬ ‫الؿعب‬ ‫عمتاعةالست‬ ‫ةحعةمت‬ ‫ةجعةةلح‬‫ا‬‫تخ‬‫ع‬
‫عععع‬‫ع‬ ‫ح‬ ‫حكعللت‬ ‫عمـعةمءؼعةمال‬ ‫ةحعةمت‬ ‫عباضعةةلح‬ ‫ثع‬ ‫كمك‬ ‫ةمالؿعةم‬‫ع‬
3-‫ةسحجعةمسحبق‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫عةممتتع‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫هحع‬ ‫حعلم‬ ‫عبةل‬ ‫ح‬ ‫تةب‬‫ا‬‫عكت‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫للاعةة‬‫ع‬
4-‫الالجع‬ ‫ثعالست‬ ‫ة‬ ‫ءحجعم‬ ‫لح‬ ‫ع‬ ‫كمك‬‫حك‬ ‫ةمال‬‫ع‬
5-‫ث‬ ‫ة‬ ‫الالجعم‬ ‫ةست‬‫ك‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫كمك‬‫ع‬
:‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫تعريف‬
‫ػؿ،ع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿ،عتل‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫:ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػطللحجعةمتال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عتل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحلتكفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخت‬
‫ـع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػاؼع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ػةـ،عك‬‫ػ‬‫ق‬‫ػحعملتا‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعم‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ػؿ،ع‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ظ‬‫تل‬
‫ةكع‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ق‬‫طل‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمتلح‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫غ‬‫ةما‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿعتل‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعم‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ـعال،عك‬ ‫ػـع‬‫ػ‬‫ق‬‫ػؿعبا‬‫ػ‬‫س‬‫ػحزعةمتلح‬‫ػ‬ ‫ػةتعم‬‫ػ‬‫ل‬
‫ػؿع‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿعتل‬‫ا‬‫ػفعم‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬ ‫،عك‬ ‫عكملتاقةـعبحمملة‬ ‫ال‬‫ك‬‫فعةة‬ ‫اةفع‬ ‫ع‬ ‫عل‬ ‫ؿعبا‬ ‫ؼعلفعةمل‬ ‫العملتك‬ ‫ءح‬
‫عهكعتقلةؿعةملسؿ‬ ‫ةل‬‫ك‬‫الهع‬ ‫فعب‬ ‫كتلظة‬2
‫ع‬
‫ػبحتع‬‫ػ‬‫س‬‫ػحتعة‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬ ‫ـعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ل‬ ‫ػةـعل‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػكؿ:يعافعةمتل‬‫ػ‬‫ق‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫علق‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحعة‬‫ػ‬ ‫ك‬‫لع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫ءخ‬
‫كع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ‫ػحعةم‬‫ػ‬‫ه‬‫عتتبلح‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫علح‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػكعسةح‬‫ػ‬ ‫ػؿ:ع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػحعتل‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػكم‬‫ػ‬ ‫ػحمسع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫م‬‫كعاة‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫لق‬ ‫ةاع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬
‫ػذع‬‫ػ‬‫خ‬‫،عكةت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكؿعةماح‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫لفع‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫س‬‫اعك‬ ‫ػك‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحعت‬‫ػ‬‫ة‬‫ػؿ،عبل‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫حل‬ ‫ػحجعةمت‬‫ػ‬ ‫كعهة‬ ‫ع‬ ‫ػابة‬‫ػ‬‫ء‬‫ػحجع‬‫ػ‬‫م‬‫لا‬
‫فعةةطوحؿي‬ ‫ع‬ ‫ةـعمألساعبا‬‫ز‬‫م‬ ‫طحبلعة‬3
‫ع‬‫ع‬
2‫ع‬ ‫ل‬‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬‫النسل‬ ‫وتنظيم‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،ع‬‫ب‬‫ا‬‫ةاعةموماعةما‬،‫ع‬‫بةاكج‬،‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1976‫ـ،عص‬121‫بكعةةللهع‬ ‫،ع‬
‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عبةاكج،ع‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬‫ط‬1‫،ع‬1979‫ـ،عص‬3
3‫،ع‬ ‫علقل‬ ‫ل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫نظام‬‫مت‬ ‫،ع‬،‫حف‬ ‫،عل‬ ‫ةت‬ ‫عةمل‬ ‫عةماسحم‬ ‫ب‬‫ع‬‫ط‬2،‫ع‬1989‫ـ‬‫،عص‬116
5
‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫لكفعتل‬ ‫ػتا‬‫ػ‬‫س‬‫ػحلتةفعة‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاعةم‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ػفع‬‫م‬‫م‬‫ػةفع‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػفعةمل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؼع‬‫ػ‬ ‫ػهعةمتك‬‫ل‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬ ‫ػؿعمل‬‫ػ‬‫س‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؽع‬‫ة‬‫ػهعتلق‬‫م‬‫عا‬ ‫ػةل‬‫س‬‫ةمك‬‫ك‬‫ػج،ع‬ ‫كفعك‬ ‫ػجع‬ ‫عك‬ ‫ػ‬ ‫ػؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫ع‬ ‫لكفعتلظةـعةملسؿع‬ ‫،عكةستا‬ ‫ال‬‫ك‬‫فعةة‬
‫ع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫لعةموق‬ ‫مح‬ ‫لتفعةم‬ ‫ةستا‬‫ك‬‫ؿ،ع‬ ‫للعةمل‬ ‫ع‬ ‫ةفعه‬‫ا‬ ‫ةة‬‫ع‬
‫حمتلظةـعةال‬ ‫،ع‬ ‫فعةمل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ةمتل‬‫ك‬‫فعةملظحـ،ع‬ ‫فعةمتلظةـع‬ ‫عةمبحلحعهك:ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫ةمذمعة‬‫ك‬‫ع‬‫حع‬ ‫لظ‬ ‫اع‬ ‫ماؿعةة‬
‫لفعتقلةؿعةملسؿ،ع‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫عةمل‬ ‫قل‬ ‫فعةمكفعةم‬ ‫ثع‬‫ا‬‫عبحمضاك‬ ‫علمحـ،عكهكعالعةال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫حؿعةم‬ ‫حع‬ ‫م‬‫ع‬
‫عةمكفع‬ ‫بكةح،عك‬‫ا‬‫ؼعت‬ ‫عةمكفعةم‬ ‫ل،عك‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫ـعكلل‬ ‫ع‬ ‫عكلل‬ ‫ال‬‫ك‬‫عةة‬ ‫ؼعلل‬ ‫عةمكفعةم‬ ‫بؿع‬
‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿعل‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعةمتلح‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؼع‬‫ػ‬ ‫عةمتك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػكعةا‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػحعتل‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػؾ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاعذ‬‫ػ‬‫ة‬‫غ‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػةفع‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫كعل‬
‫ثع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ا‬‫كعب‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫اة‬ ‫ػلحع‬‫س‬‫ػحع‬ ‫كعبلكغ‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػاضعةمزك‬ ‫ػبتع‬‫س‬‫ػؿعب‬‫س‬‫ػفعةمتلح‬‫ل‬‫ؼعةمزكمحفع‬ ‫عةتك‬ ‫ق‬ ‫،ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةة‬
‫ةفعةمسحبقةفع‬‫ا‬ ‫عةة‬ ‫ل‬ ‫عمتلقةؽع‬ ‫لفعةمكسةل‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫حع‬ ‫عك‬ ‫فعةملكا‬ ‫تال،عكغةاعذمؾع‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫با‬‫ا‬
‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫حعم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػةسع‬‫ػ‬‫م‬‫ػكع‬‫ػ‬ ‫ع،ع‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ك‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحلتةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاعةم‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ػتع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػحعذ‬‫ػ‬ ‫م‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ه‬‫الع‬‫ك‬‫ػل،ع‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ةم‬‫ك‬‫ػؽع‬‫ػ‬‫ط‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫م‬
‫ع‬ ‫عمعحة‬ ‫حعهكعكسةل‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ؼعكغحة‬ ‫ه‬‫ع‬
‫ع‬
:‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫أسباب‬
‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬ ‫ةعطح‬‫ك‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عذ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػةـ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػفعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةم‬‫ز‬‫ػحمع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحكع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةموق‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫ػؿعم‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػفعتل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫حع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬
:‫ح‬ ‫ل‬ ‫لعةملحسعامةف،عك‬ ‫عت‬ ‫ةةسبحتعةمت‬‫ع‬
1-‫ل‬ ‫كع‬ ‫عةمزكمةفع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةضعةم‬‫ا‬ ‫فعةة‬ ‫اضع‬ ‫فعةمكفعهلحؾع‬‫ح‬ ‫ه‬‫ع‬
2-‫ؿ‬ ‫عملل‬ّ‫كم‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫حعةستا‬ ‫لعضاو‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫فعةمكفعلل‬‫ع‬‫ع‬ ‫ؿعسحبؽ‬ ‫فعآتحاعل‬ ‫حع‬ ‫ح‬ ‫لقتعةلت‬
3-‫تتحبل‬ ‫ؿعةم‬ ‫حعبسبتعةمل‬ ‫ت‬ ‫ثعكسال‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫ةمخكؼعللهعلل‬
4-‫ث‬‫ا‬ ‫حؿعةم‬ ‫عللهعم‬ ‫ظ‬ ‫لح‬ ‫ةم‬
5-‫ؽ‬ْ‫ل‬‫فعآالـعةمط‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫خكؼعةم‬
6-‫ث‬ ‫ال‬‫ك‬‫كجعبسبتعةم‬ ‫فعةم‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫خكؼعةم‬
7-‫لوحؽع‬ ‫خعللهعة‬‫ثعةمزك‬‫ا‬ ‫ضاؼع‬‫لحست‬ ‫ةم‬
‫ع‬
‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحؿعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػتبقحكعم‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػف:يعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػبحتعبقك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةة‬ ‫ػذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػضع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ز‬‫عةمع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكعلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػحـع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ك‬
‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػبتعم‬‫س‬‫خعب‬‫ػا‬‫ل‬‫ثعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعم‬ ‫ػكؼع‬‫خ‬‫ةم‬‫ك‬‫ػؽ،ع‬‫ل‬‫ػاعةمط‬‫ط‬‫ػفعخ‬ ‫ػحع‬ ‫ػحعخك‬ ‫ػتبقحكعلةحت‬‫س‬‫ة‬‫ك‬‫تل،ع‬ ‫ةـعةمت‬‫ك‬ ‫حعم‬ ‫ل‬ ‫كس‬
6
‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػاع‬‫ة‬‫ػذةعغ‬‫ه‬‫عك‬ ‫ػكك‬‫س‬‫ةخؿعةم‬ ‫ػ‬ ‫ػكؿع‬‫خ‬ ‫ػتعك‬‫س‬‫عةمم‬ ‫ػ‬ ‫عامهعةمتاتع‬ ‫فعةملحم‬ ‫ةزع‬‫ا‬‫ةاللت‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةة‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػف‬‫ل‬‫ل‬
‫ةفي‬ ‫عللهعةم‬ ‫اةل‬ ‫خع‬‫عةملا‬ ‫ل‬ ‫فع‬4
‫ع‬
‫عتلظةـعةملسؿ‬ ‫ة‬‫ك‬5
‫:ع‬‫ع‬
:‫عمألـ‬ ‫ال:عبحملسب‬‫ك‬‫ع‬
1-‫ػضع‬‫ػ‬‫ا‬‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمـعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلعتبح‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عاذعة‬ ‫ػح‬‫ػ‬ ‫ت‬ّ‫ك‬ ‫ػحعك‬‫ػ‬ ‫حم‬ ‫حعكم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعم‬‫ػ‬‫س‬‫ثعتلح‬‫ػا‬‫ػ‬ ‫ثعةم‬ ‫ػتاح‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬
‫هؿعةماضالجعكمباعلمـعةمبطف‬‫للعتا‬ ‫ل،عكة‬‫كفعةةخا‬ ‫حع‬ ‫ةكعمس‬‫ز‬‫م‬‫ع‬
2-‫ػباضع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػحب‬‫ل‬ ‫ػحالجعة‬ ‫ػفعةلت‬ ‫ةقلؿع‬‫ػةاع‬‫س‬‫ة‬‫ك‬‫ةمب‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةم‬‫ك‬ ‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫م،ع‬‫ػا‬‫س‬‫ػؽعةم‬‫ت‬‫ػؿ:عةمو‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ػة‬‫ض‬‫ا‬ ‫ػحالجعةم‬‫ل‬‫ةم‬
‫ثعكتسكسعةةسلحفعكسقكطعةمءاا‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫حتعةم‬ ‫ةمت‬‫ك‬‫كسقكطعةمالـع‬‫ع‬
3-‫ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫علتة‬ ‫ػؿ‬ ‫ـعةمل‬ ‫ػ‬‫س‬‫ػؼعكت‬‫ة‬‫ز‬‫حعةمل‬ ‫ه‬ ‫فع‬ ‫ث،عك‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةم‬‫ك‬‫ؿع‬ ‫خحطاعةمل‬ ‫حالجعةمتااضعم‬ ‫فعةلت‬ ‫ةقلؿع‬
‫ع‬ ‫ةمملةف‬‫ك‬‫فعةةـع‬ ‫ضالجعمؿع‬ ‫ةخع‬‫ا‬‫ثعةمملةتةفعللهعاخ‬‫ا‬ ‫ـع‬ ‫ما‬‫ع‬
4-‫تعةآل‬ّ‫تمل‬‫ث‬ ‫ة‬ ‫عةمء‬ ‫حعةمتااضعملضعكطعةملوسة‬ ‫عللهعةةـ،علةحعةقة‬ ‫تحاعةمسلبة‬
:‫عملطوؿ‬ ‫تحلةح:عبحملسب‬‫ع‬
‫ػحؿع‬‫ػ‬‫و‬‫عةةط‬ ‫ػحب‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحالجعا‬‫ػ‬ ‫ػجعةلت‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫عمل‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ة‬‫ػذمعةل‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫ػؿع‬‫و‬‫ػؿعط‬‫ػ‬‫م‬‫ػةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ثعمح‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػحؾع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػجعه‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحعمح‬ ‫مل‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫كع‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػككعةمتعذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫كع‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػكزفعةمطبة‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ثعط‬ ‫ال‬‫ك‬‫كع‬ ‫ػحث،ع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـعملك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫كعتاا‬ ‫ةضع‬‫ا‬ ‫ػحة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬
‫ػفع‬ ‫هـع‬‫ػحا‬ ‫ل‬ ‫ػطع‬‫س‬‫تك‬ ‫ػحؿع‬‫و‬‫ط‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ػكحعل‬‫ل‬‫جعةمب‬ ‫ػح‬‫ت‬‫جعل‬ ‫ػح‬ ‫ع‬ ‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ةملوسة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةمللة‬‫ك‬‫ع‬ ‫حلة‬ ‫عةالمت‬ ‫لحة‬‫ةما‬
5-11‫ع‬‫،ع‬ّ‫ؿ‬‫ػ‬ ‫كعةمكزفع‬ ‫عةمطكؿع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫كعةمطوؿعةمب‬ ‫عمحفعل‬ ‫ث‬‫ا‬‫عةةس‬ ‫عةةطوحؿع‬ ‫عل‬ ‫ة‬‫ز‬‫حع‬ ‫لفعمل‬ ‫ع‬ ‫سل‬
‫ةضعسككعةمتعذة‬‫ا‬ ‫عب‬ ‫لحب‬ ‫عة‬ ‫تولعلسب‬‫ا‬‫ؿعةمذمحك،عكت‬ ‫ا‬ ‫تاع‬ ‫،عكةت‬ ‫خعةمملس‬‫خاعةملضك‬ ‫كةت‬‫ع‬
:‫ل‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ثع‬‫ا‬‫عمألس‬ ‫تحمتح:عبحملسب‬‫ع‬
1-‫ةك‬‫ك‬ ‫ةم‬‫ك‬‫البسع‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمتعذة‬ ‫ثعكبخحل‬‫ا‬‫فعةةس‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫متاعممؿع‬ ‫ع‬ ‫ةا‬‫ك‬ ‫اع‬ ‫تتك‬‫ع‬
2-‫ةمتوحهـعمكعةمبةج‬‫ك‬‫ككع‬ ‫ةاـعةم‬‫ع‬
3-‫ختلو‬ ‫حجعةم‬ ‫ةمخ‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةةلءط‬‫ك‬‫عةمتالةـع‬ ‫ثع‬‫ا‬‫فعةةس‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫حـعمؿع‬ ‫ع‬ ‫تحل‬ ‫عةمواصعةم‬ ‫ة‬‫ز‬‫ت‬‫ع‬
4‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫بكعلح‬‫ةم‬‫ز‬‫ةمع‬‫،ع‬‫الدين‬ ‫عموم‬ ‫إحياء‬‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬2/52‫ع‬
5‫ع‬ ،‫ةج‬‫ا‬‫حالب‬ ‫ع‬ ‫ةف‬‫ا‬‫محت‬‫ة‬‫األسر‬ ‫وتنظيم‬ ‫النسل‬ ‫ضبط‬‫ع‬ ‫عةماح‬ ‫ة‬‫ا‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ة‬ ‫عةم‬ ،،‫ث‬‫ا‬‫عةمقحه‬ ،‫ملمتحت‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬ ،1974‫ـ‬،‫ع‬
‫ص‬173-‫ع‬188،‫ع‬‫،ع‬ ‫اعاضحعملحم‬ ‫ل‬‫بو‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النسل‬‫،عبةاكج،عط‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬1،1982‫ـ‬،‫ع‬‫صع‬113
7
4-‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫لزؿعبسبتعمت‬ ‫ةخؿعةم‬ ‫لحـع‬ ‫العةقلعةالز‬‫ثعبحملل‬‫ا‬‫،عكتمتلتعسلبةحتفعةمضح‬‫ع‬
5-‫طكؿعممؿعطوؿ‬ ‫تحع‬ ‫ةفعك‬ ‫ةم‬‫ك‬‫عبسبتعتخلةصعةم‬ ‫ضؿ‬ ‫عمألطوحؿع‬ ‫حلة‬ ‫عةالمت‬ ‫تمكفعةمتلء‬‫ع‬
6-‫حهة‬‫ةما‬‫ك‬‫تلع‬ ‫ثعملت‬‫ا‬‫مباعمألس‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬‫ع‬
7-‫ل‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫عخ‬ ‫ثع‬‫ا‬‫عةةس‬ ‫سحه‬ ‫مباعم‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬‫ع‬
8-‫ع‬ ‫لالدعةملوس‬‫ة‬‫ك‬‫ثع‬ ‫مباعملابح‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬
‫ع‬
‫في‬ ‫العمماء‬ ‫ال‬‫و‬‫أق‬:‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ة‬ ‫ػـع‬‫ل‬‫عتم‬ ‫ػ‬‫ق‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ػ‬‫ق‬‫ػحعت‬ ‫ةعم‬ ‫ػ‬‫ة‬ ‫ػةسعم‬‫م‬‫ػؿع‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ظ‬‫عتل‬ ‫ػ‬ ‫ةممالـع‬‫ع‬‫هـع‬ ‫ػ‬‫ا‬‫ػفعب‬ ‫عك‬ ‫ػلحب‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬
‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػف،عكتبل‬‫ة‬ ‫ػالـع‬‫ػ‬‫م‬‫ععةم‬‫ػةك‬‫ػ‬‫ء‬‫ػكع‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػفعةمم‬‫م‬‫ػزؿ،عم‬‫ػ‬‫ا‬‫ػهعةم‬‫ػ‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬ ‫حعتمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫لحعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ػالـع‬‫س‬ ‫ػحكعة‬‫ػ‬ ‫ػفعلل‬
‫ع‬‫ػحا‬‫ػ‬‫ض‬ ‫عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاع‬‫ػ‬‫ظ‬‫ةمل‬‫ك‬‫ػتفع‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ا‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫م‬‫ػحمـعا‬‫ػ‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬ ‫ػحعةمال‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫كؿع‬ ‫ػحجعك‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫ةفعكم‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫و‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ب‬
‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػتع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػؾعةمم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عذ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحج،عكمت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػتكلعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ل‬‫ةجع‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫جعةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫الجعكل‬
‫ةف‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمسةح‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ةال‬‫ك‬‫ػحعع‬‫ػ‬ ‫ػحكعةالمت‬‫ػ‬ ‫ػاكفعكلل‬‫ػ‬‫م‬‫و‬ ‫ععةم‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ك‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػـع‬‫ػ‬‫ل‬‫ةج،عكتم‬‫ا‬ ‫ػات‬‫ػ‬ ‫ةم‬‫ك‬6
‫ػحفع‬‫ػ‬‫م‬‫عك‬
‫ػالـ‬‫س‬ ‫حكعة‬ ‫اعلل‬ ‫ـعبحة‬ ‫ح‬ ‫عةهت‬ ‫فعةءت‬7
‫ثع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬‫و‬‫ػؿعةختل‬‫ب‬‫،ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫ػكؿع‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬‫ق‬‫ػـعةتو‬‫م‬‫ـع‬ ‫ػل‬‫م‬‫عم‬
:‫ةؿ‬‫ك‬‫ع‬
1-‫ع‬ ‫عسل‬1953‫تكلعمحك‬ ‫ةؼع‬‫ا‬‫هاعةمء‬‫عةموتكلعبحةز‬ ‫اجعممل‬ ‫ل‬ ‫ـع‬‫ع‬‫ةكع‬‫ك‬ ‫حؿع‬ ‫حع:عيعةستا‬ ‫ة‬
‫ثع‬‫ا‬‫فعمت‬ ‫حعاذةعخةؼع‬ ‫السة‬‫ك‬‫ع،ع‬ ‫عةململ‬ ‫ع،عكبفعتوت‬ ‫اة‬ ‫معةمءح‬‫عالعةلاـعللهعا‬‫ن‬‫ح‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫م‬
‫ةسع‬‫ا‬‫ثعتست‬‫ا‬‫ت‬ ‫ؿع‬ ‫ةمل‬‫ك‬‫ؿع‬ ‫فعةمكفعبةفعةمل‬ ‫كفع‬ ‫تتحبلعب‬ ‫ؿعةم‬ ‫فعةمل‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫كعضاؼعةم‬ ‫ؿع،ع‬ ‫ةمل‬
:‫عةقكؿ‬ ‫عتاحمه‬ ‫ةن‬‫ك‬‫ع‬ ،‫ح‬ ‫عللت‬ ‫عكتستا‬ ‫ث‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫ةف‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬
‫ع‬ 8
‫ع‬‫حؿ‬ ‫ك‬:‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬9
‫حؿ‬ ‫حعةستا‬ ‫،عك‬
6‫اعاضحعملحم‬ ‫ل‬‫بو‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النسل‬ ،،‫ع‬،‫ةج‬‫ا‬‫حالب‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫محت‬‫ة‬‫األسر‬ ‫وتنظيم‬ ‫النسل‬ ‫ضبط‬،‫ع‬‫مسكف،ع‬‫ا‬‫عبة‬ ‫لحا‬‫ا‬‫ب‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬
‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1972‫ـ‬
7‫ع‬ ‫عةةلله‬ ‫بك‬،‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬،‫ع‬‫ضحف‬ ‫عا‬ ‫عساة‬ ‫ل‬‫ع‬‫ةمبكط‬‫ع‬ ،‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬‫متب‬ ‫ع‬ ،‫ع‬
، ‫ةب‬‫ا‬‫ةموح‬‫ع‬،‫ءؽ‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1976‫ـ‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ل‬،‫ث‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬،‫ع‬‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬
‫النسل‬‫ةاع‬ ‫،ع‬‫بة‬‫ا‬‫عةما‬ ‫ض‬ ‫ةمل‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1965‫ـ‬
8‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫:ع‬ ‫،عةآلة‬185
9‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ةملج‬‫،عةآلة‬‫:ع‬78
8
‫لاـعي‬ ‫كع‬ ‫ع‬‫ن‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫ةكعم‬‫ك‬ ‫ةم‬10
‫عععع‬‫ع‬ ‫عسل‬ ‫ك‬1396‫ع‬ ‫عسل‬ ‫،عك‬ ‫ة‬ ‫عةمساك‬ ‫حكع‬ ‫عمبحاعةمال‬ ‫ملسعهة‬ ‫لع‬ ‫ػعةمت‬‫ه‬1411‫ػلع‬ ‫ػعةمت‬‫ػ‬‫ه‬
‫ػل‬‫ػ‬‫س‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلع‬‫ػ‬ ‫ػـعةمت‬‫ػ‬‫ت‬‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫س‬ ‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلعةموق‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػسعةم‬‫ػ‬‫ل‬‫م‬1988‫ػجع‬‫ػ‬‫ة‬‫عةممك‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـع‬
‫:ع‬ ‫حعةل‬ ‫ـع‬ ‫ةت‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫للؿع‬ ‫كمحفع‬‫ع‬
1-‫لة‬‫ثعءا‬‫ا‬‫كفعضاك‬ ‫ةـعةمتاقةـعب‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬
2-‫عة‬ ‫عةمزكمةفع‬ ‫حلكفعلحـعةقة‬ ‫ةاع‬ ‫ةـعال‬‫ا‬‫تل‬‫متلحسؿ‬‫ع‬
3-‫لة‬‫ثعءا‬‫ا‬‫كعضاك‬ ‫ع‬ ‫عةملسؿعمعةاعلحم‬ ‫ة‬ ‫ةـعتل‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬
4-‫عةموقا‬ ‫ةـعةمتلظةـعخءة‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬
5-‫لح‬‫ثعءا‬‫ا‬‫اتب‬ ‫ع‬ ‫حؿعملحم‬ ‫ثعبةفعةةل‬ ‫بحل‬ ‫ةزعةم‬‫ك‬‫م‬‫ع‬
6-‫ث‬‫ا‬ ‫عتلقؽعةمضااعللهعةم‬ ‫ؿعلل‬ ‫للعةمل‬ ‫كمكتع‬11
‫عععععع‬
2-‫كمبفع‬ ‫ع‬ ‫ذةعكم‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬‫ماك‬ ‫كع‬ ‫ضؿع‬ ‫معمللسؿعتاؾعمأل‬ ‫للعةموا‬ ‫ث:يعةم‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫حؿعةمءةخع‬
‫لل‬‫ع‬‫عةماؿع‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫سال‬ ‫عة‬‫عةموقف‬ ‫ع‬ ‫عةكم‬‫ال‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬ ‫عةموا‬ ‫ةاعةماخل‬ ‫ق‬ ‫عللهع‬‫بحلح‬ ‫عمحفع‬ ‫ةموا‬
‫ة‬ ‫ا‬ ‫حع‬ ‫ة‬ ‫حماخصع‬ ‫حمةـ،ع‬ ‫فعةة‬ ‫لةـع‬ ‫كع‬ ‫ـ،ع‬ ‫فعةة‬ ‫ع‬ ‫عة‬ ‫حلة‬ ‫عم‬ ‫ةماخل‬‫ع‬12
‫تؿعهذةع‬ ‫عكب‬
‫عةمبكط‬ ‫ضحف‬ ‫عا‬ ‫عساة‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫متكا‬ ‫عةم‬ ‫حؿ‬13
‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫علب‬ ‫لطوه‬ ‫ع‬ ‫متكا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ،14
‫متكاع‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ،
‫علقل‬ ‫ل‬15
3-‫ح‬ ‫ذهتعم‬‫فع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫فعةقكـعةمزكمحفعبتلظةـعةملسؿعكتل‬ ‫ةزع‬‫ك‬‫ةمبحلتةفعامهعم‬‫ك‬‫حكع‬ ‫فعةمال‬ ‫ع‬ ‫ل‬
‫ع‬ ‫ةه‬‫ا‬‫غةاعم‬‫مكا‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫ـعةم‬ ‫ل‬16
‫ع‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عةمتل‬‫ػا‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػاع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحبؽعةةكؿعغ‬‫ػ‬‫ط‬‫عة‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ت‬‫ػكؿعةم‬‫ػ‬‫ق‬‫فعةم‬ ‫لع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحلتةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػالـعةم‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحظاع‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬
‫بحل‬ ‫كعة‬ ‫حعةمقكؿعةمتحمحع‬ ‫ف،عك‬ ‫العةلا‬‫ك‬‫مع‬ ‫ةموا‬‫ع‬
12‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬83
11:‫ـ‬‫ةاعا‬‫ا‬‫ع‬39(1/5‫فعتلظةـعةملسؿ،ع‬ ‫)،عبء‬‫المجمع‬ ‫مجمة‬‫ع‬ ‫،عةما‬4،‫ع‬‫خ‬1،‫ع‬‫صع‬73
12‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬127
13، ‫ةمبكط‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬‫،عص‬22-21‫،ع‬34،32
14، ‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫لطوهعلب‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬‫ةاعةاللتلحـ‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1982‫ـ‬،‫ص‬82-83
15، ‫علقل‬ ‫ل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫نظام‬‫،عص‬121-122
16،‫مكا‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬97
9
‫أدلة‬:‫ومناقشتيا‬ ‫النسل‬ ‫لتحديد‬ ‫المانعين‬
‫فع‬‫ػؿ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػاعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػكعتمت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫فعةة‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةعا‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عذه‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫اح‬ ‫ػحكعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةمال‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫فعم‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬
‫ػلع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫،عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عملتل‬‫ػحا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاـعك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫الكع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـعةخت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫لح،ع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ات‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحدعاالعملح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عالعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫تل‬
‫حعك‬ ‫امحت‬ ‫ـعك‬ ‫مت‬ ‫مةؾع‬‫ة‬‫ك‬‫ح،ع‬ ‫علوس‬ ‫م‬ ‫ـعهذةعةلتمكفعبحة‬ ‫ةختال‬‫ح‬ ‫ءحت‬ ‫لح‬17
:‫ع‬
‫ع‬
.‫المسممين‬ ‫تكثير‬ ‫عمى‬ ‫تحض‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ :‫ال‬‫و‬‫أ‬
: ‫حعةل‬ ‫ةعبفعهلحع‬‫ك‬‫م‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬
1-‫ع‬‫ي‬ ‫ـعةكـعةمقةح‬ ‫عبمـعةة‬ ‫بحه‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ةعتمحتا‬‫ك‬‫ةحيعتلحمل‬ ‫ل‬‫ع‬
‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ل‬‫طلكتعءا‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫فعمت‬ ‫:ع‬‫ع‬
:‫التخريج‬
‫ػ‬‫ق‬ ‫ػفعةمبة‬‫م‬‫خا‬18
‫ع‬‫م‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬19
‫ع‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫مع‬‫ػا‬‫ل‬ ‫ػجعةم‬‫ب‬‫ػفعتح‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػؽع‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ع‬‫ػتع‬‫ػ‬‫م‬‫غح‬‫عع‬
‫ع‬ ‫علفعةملب‬ ‫عةمبحهل‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫لفع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬
‫ةل‬ ‫خامفعةم‬‫ك‬20
‫ع‬‫علفع‬ ‫حل‬ ‫فعةمبةل‬ ‫عةمال‬ ‫عبفعلب‬ ‫ل‬ ‫عبفعةملحاحعلفع‬ ‫ل‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬‫ع‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫اع‬ ‫ةبفعل‬‫ةؽ‬‫ز‬‫ػا‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫م‬‫خا‬‫عك‬21
‫ع‬‫ػفع‬‫ب‬‫عة‬ ‫ػاة‬‫س‬‫ػفع‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػا‬‫س‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػحـع‬‫ء‬‫ػؽعه‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬
‫ع‬ ‫هالؿعلفعةملب‬‫ع‬‫عةمء‬‫عكذما‬ ‫اسال‬‫ا‬ ‫ح‬22
‫ع‬‫قحؿ:عبلعلحعلفعةملب‬‫ع‬‫بف‬‫ع‬
‫ع‬
17‫عةمسحبق‬ ‫ة‬ ‫لعةموق‬ ‫مح‬ ‫ةجعةم‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫لظاع‬،‫ع‬‫ث‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬121-116،‫ع‬‫ةمبكط‬‫،ع‬‫تحديد‬ ‫مسألة‬
‫النسل‬‫عص‬،22-21‫ع‬،52-55،‫ع‬‫ع‬،‫مكا‬ ‫ع‬‫عسالـ‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫عص‬،31-‫ع‬38‫ع‬،72-‫ع‬
74،‫ع‬‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عصع‬74-91‫ع‬
18‫عبفعةملسةف‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫السنن‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫اعلطح‬ ‫عةمقح‬ ‫علب‬ ‫ل‬،‫ع‬‫،ع‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫م‬ ‫ةاعةمبحز،ع‬ ‫ع‬ ‫متب‬
1994‫ـ،ع‬7/78‫،ع‬‫د‬‫:ع‬13235‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫بحتعة‬‫عةملمحد‬ ‫ع‬ ‫غب‬‫ما‬
19‫،ع‬ ‫معةممامحل‬ ‫عةنعبفعل‬ ‫لب‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ةكم‬‫ز‬‫ختحاعغ‬ ‫ةلةهع‬،‫ع‬،‫ةاعةموما،عبةاكج‬‫ع‬
‫ط‬2‫،ع‬1988‫ـ،ع‬6/135،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬1637
22‫،ع‬ ‫ةل‬ ‫ةم‬‫الخطاب‬ ‫بمأثور‬ ‫الفردوس‬ ‫مسند‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫غلكؿ‬‫عز‬ ‫عبسةكل‬‫عبف‬ ‫ةمساة‬،‫ع‬‫عبةاكج،ع‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬
1986‫ـ‬‫،ع‬2/132
21‫ع‬ ‫لب‬‫ةؽ‬‫ز‬‫ةما‬‫ع‬، ‫ةمللاحل‬‫ع‬‫المصنف‬،‫ع‬‫ع‬ :‫تلقةؽ‬‫عةةلظ‬ ‫ف‬ ‫عةمال‬ ‫لبةت‬،‫ع‬‫عبةاكج‬ ، ‫سال‬ ‫عة‬ ‫متت‬ ‫ةم‬‫ع‬ ،‫ط‬2‫،ع‬
1423‫ػ،ع‬‫ه‬6/173‫،ع‬‫د‬:12391‫،ع‬‫ةملمحد‬‫،ع‬‫ضلف‬ ‫بحتعكمكتعةملمحدعك‬
22‫ةس‬‫ا‬ ‫عبفعا‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ا‬ ‫ةمءح‬‫األم‬،‫،عبةاكج‬ ‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1393‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬5/144
12
:‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬
‫معكهكعضاةؼ‬‫لا‬ ‫عبفعتحبجعةم‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عاسلح‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ةحع‬ ‫ل‬23
‫عضاؼ‬ ‫،عك‬
‫ععع‬‫ق‬ ‫ةحعةمبة‬ ‫ةمل‬24
‫ع‬‫ةبفعلما‬‫ك‬25
‫ع‬
‫ػحع‬ ‫عكه‬ ‫ػحل‬ ‫فعةمبةل‬ ‫ػال‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػحاحعك‬‫ل‬‫ػفعةم‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عاسلح‬ ‫اع‬ ‫ةحعةبفعل‬ ‫ل‬
‫حؿعةبفعلما‬ ‫حع‬ ‫ضاةوحفعم‬26
‫ع‬
‫ع‬ ‫علب‬ ‫ةة‬‫ك‬‫ا‬‫ةضح‬ ‫حعضاةوتحفع‬ ‫عبالغ،ع‬ ‫ا‬ ‫عةمءح‬ ‫ةة‬‫ك‬‫،عكا‬ ‫اسل‬ ‫ةؽع‬‫ز‬‫ةما‬
‫ععع‬:‫اله‬ ‫عهذةعةم‬ ‫لع‬‫خا‬ ‫ةحع‬ ‫لح‬‫ع‬
‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬‫خعةمطب‬‫ػا‬‫ػ‬‫خ‬27
‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ثع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػفعلب‬‫ػ‬‫ب‬‫ػهع‬‫ػ‬‫س‬‫ك‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػتع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػفعلب‬‫ػ‬‫ب‬‫ػةـع‬‫ػ‬‫ظ‬‫عةما‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؽعل‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬
‫ع‬ ‫ػـي‬ ‫ػـعةة‬‫م‬‫محتاعب‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ك‬‫كلح:يعتزكم‬‫ا‬ ‫ؿعبفعللةؼع‬ ‫علفعس‬ ‫ةبفعماتعةمقاظ‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ك‬
‫حؿع‬ ‫عةماظةـعبفعلبةتع‬ ‫علب‬ ‫اسلح‬: ‫طل‬‫ةا‬ ‫ةفعةم‬‫ع‬‫متةاعةمعلط،عمةسعبتق‬28
‫ع‬
‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫خعة‬‫ػا‬‫ػ‬‫خ‬29
‫ع‬‫ػح:يع‬‫ػ‬‫ل‬‫ك‬‫ا‬ ‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫عه‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحكع‬‫ػ‬‫ط‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكع‬‫ػ‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؽعطل‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬
‫ػـي‬‫م‬‫ػحتاعب‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ةلمل‬‫ع‬‫ػفع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػاؼعطل‬‫ض‬‫ػاةؼعم‬‫ض‬‫ع‬ ‫ػلح‬‫س‬‫ػذةعا‬‫ه‬‫ػحؿ:عي‬ ‫مع‬‫ػةا‬‫ل‬‫ػفعةمبك‬‫م‬‫م‬
‫توؽعللهعتضاةوفي‬ ‫عكهكع‬ ‫عةملضا‬ ‫م‬ ‫اكعةم‬ ‫ل‬30
‫ع‬
23‫م،ع‬ ‫ةبفعل‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬،‫ع‬6/135
24‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫الس‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫نن‬،‫ع‬7/78
25‫علل‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫عةماسقالل‬‫علما‬‫بف‬‫الحبير‬ ‫تمخيص‬‫ع‬،‫ع‬:‫تلقةؽ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫حل‬ ‫عةمة‬‫عهحءـ‬‫عةن‬ ‫علب‬ ‫ةمسة‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ةل‬ ‫ةم‬
‫ث،ع‬‫ا‬‫لك‬ ‫ةم‬1964‫ـ،ع‬3/116
26،‫ةبفعلما‬‫الحبير‬ ‫تمخيص‬‫ع‬3/116‫و‬‫ت‬‫التيذيب‬ ‫قريب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ة‬‫ك‬‫عل‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫،عللت‬ ‫ةاعةماءة‬‫ع‬‫ط‬4،‫ع‬1992،‫ـ‬‫ع‬
‫ص‬473،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬5797‫،عص‬492،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬6267‫ع‬
27‫ل‬ ‫حفعبفع‬ ‫سلة‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫األوسط‬ ‫المعجم‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ث،ع‬‫ا‬‫ةف،عةمقحه‬ ‫ةاعةملا‬ ‫طحاؽعبفعلكضعةن،ع‬1415‫ػ،ع‬‫ه‬
6/44‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5746
28‫فعبفعلل‬ ‫عةمال‬ ‫لب‬‫ع‬‫م‬‫بفعةممكز‬،‫ع‬‫المتروكين‬‫و‬ ‫الضعفاء‬،‫ع‬‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬،‫ع‬‫بةاكج‬‫،عط‬1،‫ع‬1/21،‫ع‬‫عبفع‬ ‫ل‬
‫ل‬‫ع‬، ‫ةمذهب‬‫ع‬‫االعتدال‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫علكض‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫لل‬‫ع‬ ،،‫عبةاكج‬ ، ‫ة‬ ‫عةمال‬ ‫عةممتت‬ ‫ةا‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬ ،1995‫ـ‬،‫ع‬
4/378
29‫حمف‬ ‫ع‬‫عةبف‬، ‫عةمقزكةل‬ ‫ة‬‫ز‬‫عة‬‫عبف‬ ‫ل‬،‫ع‬‫ماجو‬ ‫ابن‬ ‫سنن‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عبةاكج،ع‬،‫عةموما‬‫ةا‬ ‫ع‬، ‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬
‫ط‬1،‫ع‬1/599‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1863‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ةمكمك‬‫ك‬‫اع‬ ‫ة‬‫ا‬‫بحتعتزكةجعةمل‬
32‫عبماعةمملحل‬ ‫ب‬ ‫عبفع‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمبكلةا‬‫الزجاجة‬ ‫مصباح‬‫ماجو‬ ‫بن‬ ‫ائد‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫لتقهعةممءلحكم‬ ‫عةم‬ ‫ل‬،‫ع‬
،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1423‫ػ،ع‬‫ه‬2/99
11
‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫خعة‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬31
‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬ ‫ػفعلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعةمقح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكفعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعلة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬
‫ػـع‬‫م‬‫ػحتاعب‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ػ‬‫م‬‫،عكتزك‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةسع‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػلت‬‫س‬‫ػؿعب‬ ‫فعمـعةا‬ ‫ع‬ ‫فعسلت‬ ‫كلح:يعةملمحدع‬‫ا‬
‫بكعلحتـ‬ ‫كفعكهكعضاةؼعتامفع‬ ‫ة‬ ‫علةسهعبفع‬ ‫عاسلح‬ ‫عك‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫ةة‬32
‫ع‬
:‫النتيجة‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬‫ع‬
2-‫فعلسلحكعالعت‬ ‫عخةاع‬ ‫ةكعكمك‬ ‫ةحعيسك‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫ـعةكـعةمقةح‬ ‫محتاعبمـعةة‬ ‫ع‬ ‫عال‬ ‫ل‬‫ع‬
:‫الداللة‬ ‫وجو‬
‫ال‬‫ك‬‫ةكعللهعةملسلحكعبسبتعةة‬ ‫ضلجعةمسك‬ ‫علتهع‬ ‫لح‬‫حعءا‬ ‫ة‬ ‫غكتع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫فعمت‬
:‫التخريج‬
‫سل‬ ‫ع‬ ‫بكعةالهع‬ ‫خامفع‬33
‫ع‬‫ب‬ ‫علفعامؿعلفع‬ ‫م‬ ‫ةؽعلحلـعبفعب‬‫ا‬‫فعط‬‫كسه‬‫ع‬
‫م‬ ‫خامفعةبفعل‬‫عك‬ ‫معبف‬‫ةةءاا‬34
‫ع‬‫علفعلسحفعبفع‬ ‫سلح‬ ‫عب‬ ‫كلل‬ ‫عةالهعةم‬ ‫ب‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬
‫عبف‬ ‫ساك‬ ‫علبةشعلفعةبفع‬ ‫ب‬ ‫علفعزاعبفع‬ ‫م‬ ‫علفعلحلـعبفعب‬ ‫سح‬35
‫ع‬‫ع‬
‫كذما‬‫ع‬‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬36
‫ع‬‫ع‬ ‫ساك‬ ‫عبماعبفعلةحشعلفعلحلـعلفعامؿعلفعةبفع‬ ‫ب‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬
‫ةل‬‫ا‬‫خامفعةمطب‬‫عك‬ ‫بف‬37
‫ع‬‫حـ‬ ‫كت‬38
‫ع‬‫ةبفعلسحما‬‫ك‬39
‫ع‬‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬‫زعبفع‬ ‫بةلعلفعب‬‫ا‬‫عبفعةم‬ ‫لل‬‫ع‬
31‫،ع‬ ‫عبفعلماعةماسقالل‬ ‫عبفعلل‬ ‫ل‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬،‫،عبةاكج‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1996‫ـ،ع‬1/592‫،ع‬‫د‬‫:ع‬
1846
32،‫ةبفعلما‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬،‫ع‬3/372‫،عك‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬5334
33‫،ع‬ ‫عبفعلماعةماسقالل‬ ‫عبفعلل‬ ‫ل‬‫العالية‬ ‫المطالب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫م‬‫ةمتكةما‬،‫ع‬‫ةحض،ع‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫ةاعةماحل‬8/241‫،ع‬
‫د‬‫:ع‬1632
34،‫م‬ ‫ةبفعل‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬،‫ع‬2/371،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬522
35‫ةبفعلما،ع‬‫العالية‬ ‫المطالب‬،‫ع‬8/243‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1631
36‫ل‬ ‫ع‬‫عبف‬‫ا‬ ‫عل‬‫عبف‬ ‫لل‬‫ع‬‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬‫ع‬،‫النبو‬ ‫األحاديث‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫العمل‬‫ية‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عةنع‬‫ةف‬‫ز‬‫ع‬‫ف‬ ‫ل‬‫عةما‬‫لوكظ‬
‫ةمسلو‬،‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫ةاعةمطةب‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1985‫ـ،ع‬5/73‫،ع‬‫د‬‫:ع‬717
37‫ل‬ ‫ع‬ ‫عبف‬ ‫حف‬ ‫سلة‬‫ع‬‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫ع‬ ،‫الكبير‬ ‫المعجم‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫علب‬ ‫م‬ ‫ل‬،‫ع‬‫ةملمـ،ع‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمالكـ‬ ‫متب‬
،‫كلؿ‬ ‫ةم‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1983‫ـ،ع‬19/416‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1224
38،‫م‬‫ةز‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫حـعبفع‬ ‫ت‬‫ائد‬‫و‬‫الف‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫معلب‬ ‫ل‬‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫عةماء‬ ‫متب‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1412‫ػ،ع‬‫ه‬
2/176‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1464
39،‫عةن‬ ‫عبفعةملسةفعبفعهب‬ ‫لل‬‫ع‬‫ةبفعلسحما‬،‫ع‬‫دمشق‬ ‫مدينة‬ ‫تاريخ‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫م‬‫ا‬ ‫ةفعةما‬ ‫لتعةم‬‫ع‬‫ةاعةموما،ع‬ ‫،ع‬
،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1995‫ـ،ع‬14/52‫،ع‬‫تام‬‫:ع‬1523
12
‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػةـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬‫ف‬‫ع‬‫ػحف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عة‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عكذ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬40
‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػةح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬
‫ةؽ‬‫ز‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػجعةمب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬41
‫ع‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفعه‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ة‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬42
‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ة‬‫ا‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ا‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫ػؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػكعةك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاعكلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ل‬43
‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫عللة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫لؾعب‬ ‫ةم‬‫ع‬ ‫ةاعلفعامؿعلفعةملب‬ ‫فعل‬‫ع‬
:‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬
‫ـ‬ ‫ب‬ ‫معامؿع‬‫ةحعةةءاا‬ ‫عل‬
‫ػحفع‬‫س‬‫ـ،عكل‬ ‫ػب‬ ‫ػؿع‬‫م‬‫ػاعا‬‫خ‬‫عةآل‬ ‫ػ‬ ‫،عك‬ ‫ػةح‬‫س‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػحفع‬‫س‬‫عل‬ ‫ػاك‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫ةحعة‬ ‫ػ‬‫ل‬‫مع‬ ‫ػلح‬‫س‬‫عا‬ ‫ػ‬‫ل‬‫عة‬
‫ت‬ ‫ةعة‬ ‫ةحعم‬ ‫لماعةمل‬ ‫حؿعةبفعلبحف:يع‬ ‫،عك‬ ‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫مع‬ ‫هذةعضاةؼعضاوفعةبفعل‬‫ع‬
‫ةحعةةتبحجعي‬ ‫حعالعةءبفعل‬ ‫لفعةمتقحجعب‬44
‫ع‬‫ع‬
‫ةاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػحؿع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكؾعةم‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػاةؼع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػلعك‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬‫ا‬‫ػفعةم‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػةـعل‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػزع‬‫ػ‬ ‫ةحعب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫ػكظي‬‫و‬‫ل‬ ‫ةتفعغةاع‬ ‫كؿعبحملقؿعل‬ ‫م‬ ‫زعبفعلمةـع‬ ‫لعلفعب‬ ‫عبفعلح‬ ‫:يعلل‬ ‫ةماقةل‬45
‫ػحؿع‬ ‫،عك‬
‫ػاكمع‬‫ة‬‫ػذةع‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػةـ،عكل‬‫م‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ػزع‬ ‫ةحعب‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬ ‫لؿعمفع‬ ‫لماعالع‬ ‫ةحع‬ ‫ةبفعلبحف:يعكهذةعل‬
‫لحمةاعبطؿعةاللتمح‬ ‫ةةتفعةم‬‫ك‬‫عا‬ ‫حعمتاع‬ ‫ل‬ ‫لحمةاع‬ ‫ةم‬‫خعبفي‬46
‫ع‬
‫ػاع‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬ ‫ػاةؼع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫و‬‫ـعآل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫عت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػةح‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػلح‬‫ػ‬‫س‬‫عا‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؾع‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫ةتفعهذة‬ ‫عضاوفعةبفعلبحفعكضاؼعل‬ ‫ةح،عك‬ ‫ةمل‬47
‫ع‬
42، ‫عةمبست‬ ‫علبحف‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫المجروحين‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫ةه‬‫ا‬‫عاب‬ ‫ك‬ ‫ل‬‫ةة‬‫ز‬‫ع‬ ‫ةـ‬‫ع‬،‫عللت‬ ، ‫عةمكل‬ ‫ةا‬ ‫ع‬ ،‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1396‫ػ،ع‬‫ه‬
1/268،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬274
41‫ةؽ‬‫ز‬‫عةما‬ ‫لب‬‫ع‬‫ةمللاحل‬‫،ع‬‫المصنف‬،‫ع‬6/162‫،ع‬‫د‬‫:ع‬12343‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬
42‫املعةمسحبؽ،ع‬ ‫ةم‬6/161‫،ع‬‫د‬:12344‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬
43‫م‬‫عةةللحا‬‫ةهةـ‬‫ا‬‫عاب‬‫عبف‬‫ةاقكت‬‫ع‬‫ع‬، ‫عةمقحض‬‫عةكسؼ‬‫بك‬‫اآلثار‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫ح‬ ‫عةمك‬ ‫ب‬،‫ع‬‫عبةاكج،ع‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬
1355‫ػ،ع‬‫ه‬1/224
44‫ةبفعلبحف،ع‬‫المجروحين‬،‫ع‬1/267،‫ع‬‫،ع‬ ‫ةمذهب‬‫االعتدال‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬،‫ع‬2/223
45‫ا‬ ‫عل‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫ةماقةل‬‫الكبير‬ ‫الضعفاء‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬،‫عبةاكج‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬ ‫ع‬، ‫لام‬ ‫ع‬‫ةف‬ ‫ع‬ ‫اط‬ ‫عةم‬ ‫لب‬‫ع‬
‫ط‬1،‫ع‬1984‫ـ،ع‬3/253،‫ع‬‫ع‬‫تا‬‫م‬:‫ع‬1256
46،‫ةبفعلبحف‬‫المجروحين‬،‫ع‬2/111
47،‫اعةمسحبؽ‬ ‫ل‬ ‫ةم‬‫ع‬1/268
13
‫كؿ‬ ‫م‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬ ‫كع‬ ‫ةسةؿعكبالغحجع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫حعه‬ ‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ةةحجعةمل‬‫ك‬‫عا‬ ‫حعبقة‬ ‫ك‬
:‫النتيجة‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬.
3-‫ع‬ ‫عةمكمك‬ ‫ك‬ ‫ةعةمك‬‫ك‬‫ةح:عيعتزكم‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫محتاعبمـعةةلبةحكعةكـعةمقةح‬ ‫ع‬ ‫ل‬
:‫التخريج‬
‫ةك‬ ‫ػكع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬48
‫ع‬‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمل‬‫ك‬49
‫ع‬‫ػحف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬50
‫ع‬‫ػحمـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬51
‫ع‬‫ل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةم‬‫ك‬52
‫ع‬‫ػةـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػكعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ك‬53
‫ع‬
‫م‬‫ز‬ ‫ةم‬‫ك‬54
‫ع‬‫ػفع‬‫ل‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ة‬‫احك‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫ةذةفع‬‫ز‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػكاع‬‫ل‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫ع‬ ‫ستلـعبفعساة‬ ‫فعطاؽعلفعةم‬
‫ع‬ ‫اقؿعبفعةسحاعلفعةملب‬‫ع‬‫ع‬
‫ل‬ ‫خامفع‬‫ك‬55
‫ع‬‫للكا‬ ‫عبفع‬ ‫كساة‬56
‫ع‬‫ةبفعلبحف‬‫ك‬57
‫ع‬‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫ك‬58
‫ع‬‫ق‬ ‫ةمبة‬‫ك‬59
‫ع‬‫ةمضةحك‬‫ك‬‫ع‬
48‫حفعبفعةةءاح‬ ‫سلة‬‫ع‬‫عةمسمستحل‬ ‫ةك‬ ‫بكع‬،‫عع‬‫داود‬ ‫أبي‬ ‫سنن‬،‫عع‬‫ةاعةموما‬،‫ع‬‫بةاكج‬،‫ع‬2/222‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2252
49‫عبفعءاةت‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةملسح‬‫ى‬‫الصغر‬ ‫السنن‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ث‬ ‫عغ‬ ‫ب‬ ‫عةموتحدع‬ ‫لب‬،‫ع‬،‫،عللت‬ ‫ة‬ ‫سال‬ ‫طبكلحجعة‬ ‫عةم‬ ‫متب‬‫ع‬
‫ط‬2‫ع‬،1986‫ع‬،‫ـ‬‫ط‬2‫ع‬،6/65‫ع‬،‫د‬‫ع‬:3227،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عةماقةـ‬‫عتزكةج‬ ‫ةهة‬‫ا‬‫م‬،‫ع‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫السنن‬‫عةمعوحاع‬ ‫علب‬:‫عتلقةؽ‬،
‫م‬‫ةا‬ ‫حفعةمبل‬ ‫سلة‬،‫ع‬،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1991‫ـ،ع‬3/271:‫،د‬5342‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ةك‬‫ا‬‫ثعةمعة‬‫ا‬ ‫ةم‬
52‫ع‬ ، ‫عةمبست‬ ‫علبحف‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫لحاكط‬‫ا‬‫عةة‬ ‫ءاةت‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬ ، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬
1993‫ـ،ع‬9/364‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4257‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عععع‬ ‫فعالعتل‬ ‫فعةملسحكع‬ ‫مؿع‬‫ذماعةمزماعلفعتزكةجعةما‬
51‫عةن‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ةملحمـ‬‫ع‬‫ع‬،‫م‬‫ةملةسحبكا‬‫المستدرك‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫علطح‬‫ا‬ ‫عةمقح‬ ‫علب‬‫لطوه‬،‫ع‬‫،ع‬ ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬
،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1992‫ـ،ع‬2/176‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2685‫،ع‬‫متحتعةملمحد‬
52‫حلةؿعةمضب‬ ‫ةملسةفعبفعاس‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ل‬ ‫لح‬ ‫ةم‬‫األمالي‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ةهةـعةمقةس‬‫ا‬‫اب‬،‫ع‬‫ةاعةبفعةمقةـ،ع‬ ‫،ع‬ ‫ة‬ ‫سال‬ ‫عة‬ ‫متب‬ ‫ةم‬
،‫حـ‬ ‫حف،عةم‬ ‫ل‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1412،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬1/354‫،ع‬‫د‬‫:ع‬393
53‫عةن‬ ‫عبفعلب‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع،ع‬ ‫حل‬ ‫بكعلاةـعةةلب‬‫األولياء‬ ‫حمية‬‫،عبةاكج،عط‬ ‫ب‬‫ا‬‫ةاعةممتحتعةما‬ ‫،ع‬4،‫ع‬1425‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬3/62
54‫عةمزم‬ ‫عبف‬ ‫ةكسؼ‬‫ع‬‫ع‬ ،‫م‬‫ز‬ ‫ةم‬‫الكمال‬ ‫تيذيب‬‫ع‬ ‫ة‬‫ك‬‫عل‬ ‫عبءحا‬ :‫عتلقةؽ‬ ،‫ااكؼ‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬ ، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬‫ط‬1‫،عع‬
1982،‫ـ‬‫ع‬27/432
55‫عبفعللبؿ،ع‬ ‫ل‬‫المسند‬‫لا‬ ‫،ع‬ ‫اطب‬ ‫ع‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬،3/158‫،ع‬‫د‬:12634‫،ع‬‫ك‬3/245‫،ع‬‫د‬‫:ع‬13594
56،‫للكا‬ ‫ع‬‫عبف‬ ‫ساة‬‫السنن‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫ة‬ ‫عل‬‫عآؿ‬‫عةن‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫سا‬،‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫عةم‬، ‫عةمالة‬‫ةا‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬،1414‫ػ،ع‬‫ه‬
1/164‫،ع‬‫د‬‫:ع‬492
57‫ةبفعلبحف،ع‬‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬،‫ع‬9/338‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4228،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عع‬ ‫هعلفعةمتبتؿ‬ ‫حعل‬ ‫فعةمل‬ ‫ع‬ ‫عةمت‬ ‫ذماعةمال‬
58‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫األوسط‬ ‫المعجم‬،‫ع‬5/227‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5299
59‫عبفعةملسةف‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫اإليمان‬ ‫شعب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫غلكؿ‬‫عز‬ ‫عبسةكل‬ ‫عةمساة‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬
‫ط‬1‫،ع‬1412،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬4/382‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5485
14
‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ق‬ ‫ةم‬60
‫ع‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكع‬‫ػ‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػصعة‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعخلة‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفعخ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاؽع‬‫ػ‬‫ط‬‫ػفع‬‫ػ‬
‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعةمطب‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ك‬‫ا‬61
‫ػحـ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫،عكت‬62
‫ع‬‫ع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحشع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬
‫ةؽ‬‫ز‬‫عةما‬ ‫خامفعلب‬‫ك‬63
‫ع‬‫اسال‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ةحعةبفعسة‬ ‫فعل‬‫ع‬
‫ع‬
:‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬
‫ػسي‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػا:يع‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحؿعة‬‫ػ‬64
‫ػفع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػلح‬‫ػ‬‫س‬‫:يعا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ق‬ ‫ػةحكعةم‬‫ػ‬‫ض‬‫ػحؿعةم‬‫ػ‬ ‫،عك‬
‫ي‬65
‫لج:ع‬ ‫،ع‬‫ع‬
‫،ع‬‫عغةا‬ ‫كع‬ ‫ةحع‬ ‫عهذةعةمل‬ ‫اقؿعبفعةسحاع‬ ‫فع‬ ‫لع‬ ‫عس‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫عبفع‬ ‫احكة‬ ‫فع‬ ‫مـعةتبجع‬
‫ـ‬ ‫ل‬ ‫لع‬ ‫عمـعةس‬ ‫علفعللحب‬ ‫احكة‬ ‫عاكلع‬ ‫،عك‬ ‫ةتفعللفعبحمالال‬ ‫لح‬ ‫كمؿع‬66
‫ع‬
‫ػتلطع‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫كؽعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫عك‬ ‫ػما‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫عةة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعخلة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهعخ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػسعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ةاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬
‫ث‬‫ا‬‫خ‬ ‫ب‬67
‫،ع‬‫تاكؾ‬ ‫علةحشعكهكع‬ ‫ب‬ ‫بحفعبفع‬ ‫هحعللهع‬‫ةا‬ ‫عةمطاؽع‬ ‫كبقة‬68
‫ع‬
‫اسؿ‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ةحعةبفعسة‬ ‫ل‬
:‫النتيجة‬‫ع‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬‫ع‬
‫ع‬
:‫االحتجاج‬ ‫نتيجة‬
‫عع‬‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عللة‬ ‫عا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحخ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػلسعماللت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عالعت‬ ‫ػاةو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػذةعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكصع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةمل‬‫متكاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬
‫ل‬‫حع‬ ‫تتعللة‬‫ا‬‫حعةت‬ ‫ـعم‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ثعمذةت‬ ‫لءك‬ ‫ثع‬‫ا‬‫قحؿ:يعكهؿعةممت‬ ‫الهع‬ ‫عةم‬ ‫فعم‬ ‫مكاع‬ ‫سالـع‬
62‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫س‬ ‫ق‬ ‫عةم‬‫ةمضةحك‬‫ة‬‫المختار‬ ‫األحاديث‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫هةش‬ ‫ع‬‫عبف‬‫لؾ‬ ‫عةم‬ ‫لب‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ض‬ ‫عةمل‬ ‫متب‬
‫،عط‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫م‬ ‫،ع‬ ‫ةت‬ ‫ةمل‬1‫،ع‬5/261‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1889،1892‫ع‬‫كع‬12/422‫،ع‬‫د‬‫:ع‬424
61‫ل‬ ‫ع‬‫عبف‬‫حف‬ ‫سلة‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫الشاميين‬ ‫مسند‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫علب‬‫م‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬
‫ط‬1‫،ع‬1984‫ـ،ع‬1/413‫،ع‬‫د‬‫:ع‬723‫ع‬‫كع‬3/365‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2475
62‫م،ع‬‫ةز‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫حـعبفع‬ ‫ت‬‫ائد‬‫و‬‫الف‬‫ةحض،عط‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫عةماء‬ ‫متب‬ ‫،ع‬1‫،ع‬1412‫ق،ع‬2/132‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1335
63‫ةؽ،ع‬‫ز‬‫عةما‬ ‫لب‬‫المصنف‬،‫ع‬6/162‫،ع‬‫د‬‫:ع‬12343،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬
64‫ع‬ ، ‫عةماسقالل‬ ‫علما‬ ‫عبف‬ ‫علل‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫ي‬‫البار‬ ‫فتح‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ع‬‫اا‬ ‫عةم‬ ‫ةا‬‫عبةاكج،ع‬ ،
1379‫ػ،ع‬‫ه‬9/111
65‫،ع‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ةمضةحكعةم‬‫ة‬‫المختار‬ ‫األحاديث‬،‫ع‬5/261‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1889‫،ع‬1892
66‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬‫،ع‬4/112
67‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬‫،عتام‬‫:ع‬1731
68‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬‫،عتام‬‫:ع‬142
15
‫ف‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ةمم‬‫ك‬‫ػف،ع‬‫ل‬ ‫ػؿع‬‫ة‬‫ػلعةمتقل‬ ‫ػؽع‬‫ق‬‫تل‬ ‫ػؿع‬‫س‬‫حمتلح‬ ‫ػاتالع‬‫ء‬‫ةم‬‫ك‬‫ػلع‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫ػلل‬‫ل‬ ‫ثعك‬‫ا‬‫ػ‬‫س‬‫لحمسعةة‬
‫كع‬ ‫ػةؽع‬‫ض‬‫كفع‬ ‫ػحع‬ ‫لبح‬ ‫ػحـعب‬‫ة‬‫ةمق‬‫ك‬‫اح،ع‬ ‫حعلح‬ ‫حعتكمة‬ ‫مفعتكمة‬ ‫عك‬ ‫للل‬ ‫حع‬ ‫تضت‬ ‫عاذةعة‬ ‫طلكب‬
‫بحهحثعالعتم‬ ‫حم‬ ‫ع‬ ‫خ‬‫لا‬‫مفع‬ ‫لعةمذمعة‬ ‫حمقلةؿعةملح‬ ‫ؿ،ع‬ ‫ةما‬‫ك‬‫ةكع‬ ‫حعبلسفعةة‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ثعةما‬‫ا‬‫كفعبمت‬
‫كفع‬ ‫ػاؾع‬‫ػ‬‫ت‬‫عت‬ ‫ػ‬‫ت‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ثعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعةمم‬ ‫ػاع‬‫ة‬‫ػاللفعخ‬‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫ػفع‬ ‫غعمتكمة‬‫ػا‬‫و‬‫ةمت‬‫ك‬‫لفع‬ ‫ػ‬‫ء‬‫ػحـعب‬‫ة‬‫ػخصعةمق‬‫ء‬‫مل‬
‫ي‬ ‫ة‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫تقكةـع‬69
‫ػؿع‬‫س‬‫ػكفعةمتلح‬‫ب‬‫ػؼعةكم‬‫ة‬‫عاذعم‬ ‫ض‬ ‫ػح‬‫ل‬‫ةحعةةكؿعت‬ ‫ػ‬‫ل‬‫الؿعبحم‬ ‫ػت‬‫س‬ ‫عة‬ ‫ػ‬ ‫كؿ:عك‬ ‫ع‬
‫العةكمبكفعسببفعكهكعةملمحدال‬‫ك‬
‫ث‬‫فتحديد‬ ،‫منو‬ ‫األىم‬ ‫اليدف‬ ‫ىو‬ ‫التناسل‬‫و‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عمى‬ ‫تحض‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ :‫انيا‬
.‫عي‬‫الشر‬ ‫اليدف‬ ‫ليذا‬ ‫ة‬‫مصادر‬ ‫النسل‬
‫عععععع‬: ‫حعةل‬ ‫ؿعبفعهلحع‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬
1-‫خعي‬‫لةتزك‬ ‫لمـعةمبحكثع‬ ‫فعةستطحعع‬ ‫اءاعةمءبحتع‬ ‫ةح:يعةحع‬ ‫ةمل‬
:‫التخريج‬‫عع‬‫ع‬
‫م‬‫خامفعةمبخحا‬70
‫ع‬‫سلـ‬ ‫ك‬71
‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػاك‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫عةنع‬ ‫ةحعلب‬ ‫فعل‬‫ع‬‫ػحع‬‫ة‬‫ػحؿ:يع‬
‫ػا‬‫ء‬‫ا‬‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػكـع‬‫ل‬‫ػفعبحم‬‫ػ‬‫ة‬‫ال‬ ‫ػتطلع‬‫س‬‫ػـعة‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬ ‫خعك‬‫ػزك‬‫ػ‬‫ت‬‫لة‬ ‫ػحكثع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػلمـعةم‬ ‫ػتطحعع‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعة‬ ‫ػبحتع‬‫ػ‬‫ء‬‫ةم‬
‫كمحكي‬‫ع‬
2-‫عي‬ ‫ل‬ ‫لةسع‬ ‫ع‬ ‫غتعلفعسلت‬‫فعا‬ ‫،ع‬ ‫ةح:عيعةملمحدعسلت‬ ‫ةمل‬‫ع‬
:‫التخريج‬
‫م‬‫خامفعةمبخحا‬72
‫ع‬‫سلـ‬ ‫ك‬73
‫ع‬‫هطع‬‫عا‬ ‫حؿ:عيعمحكعتالت‬ ‫حمؾع‬ ‫لسعبفع‬ ‫ةحع‬ ‫فعل‬‫ام‬‫ه‬‫ع‬
69‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬66-67
72‫حلةؿ‬ ‫عبفعاس‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ةتعةمبعح‬ ‫لطوهع‬،‫ع‬‫ةاعةبفعمتة‬‫،عبةاكج،ع‬ ‫ح‬ ‫ا،عةمة‬
‫ط‬3،‫ع‬1987‫ع‬،‫ـ‬2/673‫ع‬،‫د‬‫ع‬:1826‫ع‬،‫ةملكـ‬،‫ع‬‫ع‬‫بحت‬‫عةمازكب‬‫علوسف‬‫علله‬‫عخحؼ‬‫ف‬ ‫عم‬‫ةملكـ‬‫ع‬‫ك‬5/1952‫ع‬،‫د‬‫:ع‬
4778،4779‫ع‬،‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عةملب‬‫كؿ‬ ‫ع‬‫بحت‬‫ع‬:‫ع‬‫عةمبحكثع‬‫عةستطل‬‫عمـ‬‫ف‬ ‫ع‬‫عكبحت‬ ‫خ‬‫لةتزك‬ ‫ع‬‫عةمبحكث‬‫لمـ‬ ‫ع‬‫عةستطحع‬‫ف‬
‫لةلـ‬
71‫م،ع‬‫سلـعبفعةملمحخعةمقءةا‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ع‬، ‫ب‬‫ا‬‫ةحعةما‬‫ا‬‫ةاعالةحكعةمت‬‫ع‬‫بةاكج‬‫،ع‬
‫ط‬1،‫ع‬2/1218‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1422،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ع‬ ‫الف‬ ‫ع‬ ‫جعلوسفعامةفعككم‬ ‫فعتح‬ ‫بحتعةستلبحتعةملمحدعم‬
72،‫م‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬5/1949‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4776،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫حع‬ ‫ةع‬‫ك‬‫حلمل‬ ‫عةملمحدعمقكمفعتاحمهع‬ ‫غةتع‬‫بحتعةمتا‬
‫فعةملسحك‬ ‫طحتعممـع‬
73‫سلـ،ع‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬2/1222‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1421،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫الف‬ ‫ع‬ ‫جعلوسفعامةفعككم‬ ‫فعتح‬ ‫بحتعةستلبحتعةملمحدعم‬
16
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةخعةمل‬‫ك‬‫ز‬ ‫ػكجع‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ثعةمل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫مكفع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ة:ع‬‫ك‬‫ػحم‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ػح،ع‬‫ػ‬‫ه‬‫ك‬ّ‫م‬‫ـعتقح‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةع‬‫ك‬‫ػا‬‫ػ‬‫ب‬‫خ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫،ع‬
‫فعةملب‬ ‫ةفعللفع‬‫ك‬‫لحع‬ ‫حع‬ ‫هـ:ع‬ ‫ل‬ ‫حؿع‬ ‫ع‬ ‫خا‬ ‫حعت‬ ‫فعذلبفعك‬ ‫ـع‬ ‫حعتق‬ ‫عغواعةنعمفع‬ ‫الع‬
‫ػزؿع‬‫ػ‬‫ت‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػا:ع‬‫ػ‬‫خ‬‫ػحؿعآ‬‫ػ‬ ‫ػا،عك‬‫ػ‬‫ط‬ ‫الع‬‫ك‬‫هاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػكـعة‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػا:ع‬‫ػ‬‫خ‬‫ػحؿعآ‬‫ػ‬ ‫ة،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ة‬‫عةمل‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬
‫محكعاسكؿعةنع‬ ‫ة،ع‬ ‫ب‬ ‫خع‬‫تزك‬ ‫الع‬ ‫ةملسحكع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ةنعا‬‫ك‬‫ػحع‬ ‫ػذةاع‬‫م‬‫ػذةعك‬‫م‬‫ػتـع‬‫ل‬ ‫ػذةفع‬‫م‬‫ػتـعة‬‫ل‬ ‫ػحؿ:ع‬‫ق‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عمم‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ػحمـع‬‫ػ‬‫ق‬‫ت‬‫ػحمـعنعك‬‫ػ‬‫ء‬‫ةخ‬‫ػتع‬‫ػ‬‫غ‬‫ػفعا‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬‫س‬‫خعةمل‬‫ػزك‬‫ػ‬‫ت‬‫،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫عك‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػا،عك‬‫ػ‬‫ط‬ ‫ػكـعك‬‫ػ‬‫ل‬
‫ع‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫لةسع‬ ‫ع‬ ‫لفعسلت‬‫ع‬
‫ع‬
‫ع‬
:‫الحنديثين‬ ‫منن‬ ‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ػؿع‬ ‫ػلعةمل‬‫ل‬ ‫،عك‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػبتعةمك‬‫س‬‫ػكع‬‫ه‬‫لحعك‬‫ػا‬‫ء‬‫ػفع‬‫ة‬ ‫ػتع‬‫غ‬‫ا‬ ‫ةخع‬‫ك‬‫ػز‬‫م‬‫فعة‬
‫ع‬‫لك‬ ‫كع‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫عةمءا‬ ‫قلك‬ ‫عهذةعةم‬ ‫ةلح‬74
:‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬
1-‫ػه‬‫ػ‬‫ل‬‫ثعل‬‫ا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػؽعةم‬‫ػ‬‫ق‬‫ػهععتتل‬‫ػ‬‫ت‬‫ةخعل‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫م‬‫ػاؾعة‬‫ػ‬‫ت‬‫ع‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ػا‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ر‬‫س‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحفع‬‫ػ‬‫م‬‫اذةع‬‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫س‬‫عالعةل‬‫ػـ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ت‬‫تباح‬
‫علته‬ ‫ة‬‫ا‬‫اعةمذ‬ ‫ع‬ ‫ذمؾع‬‫ع‬‫ثا‬‫ا‬ ‫علطحؽعةمق‬ ‫تمكفع‬‫ع‬
2-‫ةخا‬‫ك‬‫عةمز‬ ‫لمحتعبا‬ ‫ـعة‬ ‫للعل‬ ‫مةؼعة‬ ‫ع،ع‬‫لك‬ ‫ةخعمةسعب‬‫ك‬‫تاؾعةمز‬‫ع‬
3-‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫فع‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػحؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ل‬ ‫ؼعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عال‬ ‫ػاك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةحعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةخع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػهعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬
‫ػ‬‫ة‬‫ال‬ ‫ػتطلع‬‫س‬‫ػـعة‬‫م‬‫فع‬ ‫كمفيعك‬ ‫ملحعللهعذمؾع‬ ‫عة‬ ‫ةخ‬‫ك‬‫ةؼعةمز‬ ‫ه‬ ‫هـع‬ ‫فع‬ ‫ةمتلحسؿع‬‫ع‬ ‫ػكـ‬‫ل‬‫فعبحم‬
‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫يع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػلت‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػتع‬‫ػ‬‫غ‬‫ػفعا‬‫ػ‬ ‫ػسيع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػحكي‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعك‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬
‫ع‬ ‫كاعالعةلسعةمتاب‬ ‫عب‬ ‫ـعللهعةمتاب‬ ‫ةفعكلز‬ ‫عةم‬ ‫هطع‬‫فعتلطلعةما‬ ‫حعسبقفع‬ ‫تالؽعب‬
‫ػحتع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عاة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫كع‬ ‫ةخ،ع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحتعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عاة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬‫ن‬‫ة‬‫عاذ‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػجعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫لة‬ ‫ةخ،ع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاؾعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػح،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ب‬
‫عتللةسعة‬ ‫عبؿع‬ ‫قتضةحتفعمحملسؿ‬‫ةف‬ ‫لمحـعةم‬‫عك‬ ‫عةمتاب‬ ‫ع‬ ‫اماة‬ ‫م‬
.‫اهلل‬ ‫اد‬‫ر‬‫لم‬ ‫مصادم‬ ‫النسل‬ ‫فتحديد‬ ،‫لمرجال‬ ‫حرثا‬ ‫النساء‬ ‫جعل‬ ‫اهلل‬ ‫أن‬ :‫ثالثا‬
‫ةعبفعهلح:ع‬‫ك‬‫م‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬
:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬75
‫ع‬
74‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬122،‫ع‬‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬36
75‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫،ع‬‫:ع‬ ‫ةآلة‬223
17
:‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ع‬‫ع‬
‫ة‬‫ا‬ ‫ؿعخحمؼع‬ ‫للعةمل‬ ‫فع‬ ‫ة:ع‬‫ك‬‫حم‬‫ع‬‫تحعملامحؿ‬‫ا‬‫فعخلؽعةملسحكعل‬ ‫ةنع‬76
‫م:ععععع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫حؿعةم‬ ‫،ع‬‫ع‬
‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ػاضعةما‬‫ػ‬‫ع‬‫ةم‬‫ك‬‫ػاح،ع‬‫ػ‬‫ل‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬ ‫ثعب‬‫ػا‬‫ػ‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػحاحع‬‫ػ‬‫ل‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬ ‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫عةملةحت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةمكم‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫م‬‫حما‬ ‫يع‬
‫مي‬‫ععةمبءا‬‫حعهكعةالستبقحكعللهعةملك‬ ‫عبةل‬ ‫ةماال‬77
‫ع‬
:‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬
‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ت‬‫ا‬‫حعل‬ ‫ػحلب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحةاضعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫فعةآل‬ّ‫ػب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ت‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحكعكبحممةو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬
‫ػةسع‬‫م‬‫ػحك،عك‬‫ء‬‫ثع‬‫ا‬‫ػك‬‫ل‬‫مع‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ػجعكل‬ ‫معك‬ ‫ع‬ ‫كضلعةملاحع‬ ‫ع‬ ‫عزكمتفع‬ ‫ت‬ ‫فعة‬ ‫خع‬‫للزك‬ ‫تلحسبف،ع‬
‫ػفعاالع‬‫ت‬‫عزكم‬ ‫ت‬ ‫ػ‬‫ة‬‫فعالع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫خع‬‫ػزك‬‫ل‬‫ػؼعم‬‫ة‬‫عتمل‬ ‫ػ‬‫ة‬‫عةآل‬ ‫ػ‬ ‫ػةسع‬‫م‬‫ػؿ،عك‬‫س‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫ػالـع‬‫م‬‫مع‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عةمم‬ ‫عةآلة‬
‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػذةع‬‫ػ‬ ‫ػكؿعب‬‫ػ‬‫ق‬‫العة‬‫ك‬‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫ثعةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكطكع‬‫ػ‬‫م‬‫ةـعة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؾعت‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعذ‬‫ػ‬ ‫ػزـع‬‫ػ‬‫م‬‫الع‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬ ‫ػكؿعةمل‬‫ػ‬‫ل‬‫ؼعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ب‬
‫ع‬‫ك‬‫ػكؿع‬‫ق‬‫ػجعت‬‫ل‬‫عمح‬ ‫ػك‬ ‫فعة‬ ‫عةن:ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ػحباع‬‫م‬‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬ ‫ػلـع‬‫س‬ ‫معك‬‫خامفعةمبخحا‬ ‫حع‬ ‫عهذةع‬ ‫حعةاة‬
‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ز‬‫ل‬ ‫ػحؿع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬ ‫ػحفعكم‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫بل‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫با‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػجعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ت‬ ‫اذةع‬‫ع‬‫ع‬
‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬7879
‫عع‬‫ع‬
:‫ابعا‬‫ر‬‫نعمة‬ ‫النسل‬ ‫تعد‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬.‫النعمة‬ ‫ليذه‬ ‫جحود‬ ‫النسل‬ ‫فتحديد‬ ،‫ى‬‫الكبر‬ ‫اهلل‬ ‫نعم‬ ‫من‬
:‫بو‬ ‫ا‬‫و‬‫استدل‬ ‫ما‬ ‫أىم‬
1-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬80
‫ع‬
2-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫عع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬81
‫ع‬
76‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬33
77‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عص‬71
78‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫:ع‬ ‫،عةآلة‬223
79‫م،ع‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬4/1645‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4254‫،عةمتوسةا‬،‫ع‬‫تـ‬ ‫لهعء‬ ‫تمـع‬‫ا‬‫ةعل‬‫ك‬‫ت‬ ‫بحتعلسحامـعلاحعممـع‬،‫ع‬
،‫سلـ‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬2/1258‫ع‬،‫د‬‫ع‬:1435‫ع‬،‫ةملمحد‬،‫ع‬‫فع‬ ‫عك‬‫ح‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫ف‬ ‫ع‬‫ح‬ ‫بل‬ ‫ع‬ ‫ع‬‫تف‬‫ا‬ ‫عة‬ ‫حل‬ ‫عم‬‫ةز‬‫ك‬‫عم‬‫بحت‬
‫با‬ ‫حعتااضعمل‬ ‫ة‬‫ا‬‫ك‬،‫ع‬‫ةا‬‫ا‬‫عبفعم‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمطبا‬‫ي‬‫الطبر‬ ‫تفسير‬‫ةاعةموما،عبةاكج،ع‬ ‫،ع‬1425،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬2/392،397،‫ع‬
‫،ع‬ ‫ءق‬ ‫اعبفعمتةاعةم‬ ‫حلةؿعبفعل‬ ‫اس‬‫كثير‬ ‫ابن‬ ‫تفسير‬‫ةاعةموما،عبةاكج،ع‬ ‫،ع‬‫ط‬1،‫ع‬1421‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬1/261
82‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ةؼ‬‫ا‬‫ةةل‬،‫ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬86
81‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ةك‬‫ا‬‫س‬ ‫ة‬‫،ع‬‫ةآلة‬:‫ع‬6
18
3-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬82
‫ع‬
4-‫كؿعةنعتاحمه‬:‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬
‫ع‬‫عع‬83
‫ع‬
5-:‫كؿعةنعتاحمه‬ ‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬
‫ع‬‫ع‬84
‫ع‬
6-‫ع‬ ‫لحكعةملب‬ ‫ةحع‬ ‫ل‬‫ع‬‫ػظ:يع‬‫و‬‫ػلـعبل‬‫س‬ ‫معك‬‫ػحا‬‫خ‬‫ػفعةمب‬‫م‬‫خا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػفعكك‬‫م‬‫ح‬ ‫ػاعةنع‬‫ت‬‫فعةم‬ ‫ػسع‬‫ل‬‫ة‬
‫لطةتفعي‬ ‫حع‬ ‫ة‬ ‫عكبحاؾعمفع‬ ‫حمفعككم‬ ‫متاع‬ ‫ـع‬ ‫ةمل‬85
‫ع‬
7-‫كع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫عمح‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫عاالع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعتال‬‫ػ‬ ‫ػفعاالع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلعل‬‫ػ‬‫ط‬‫ػحفعةلق‬‫ػ‬‫س‬‫ل‬ ‫ػحجعة‬‫ػ‬ ‫ةحعيعاذةع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬
‫سلـ‬ ‫خامفع‬ ‫لكعمفعي،ع‬ ‫علحمسعة‬ ‫كعكم‬ ‫للـعةلتولعبفع‬86
‫ع‬
:‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬
‫ػل‬‫ة‬ ‫عم‬‫ػحت‬‫ا‬‫عةستة‬‫سلـ‬ ‫عةم‬‫علله‬‫عةمت‬‫عهؿ‬‫عكممف‬، ‫ل‬ ‫عبحمم‬‫عةملاـ‬‫ف‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عةمذ‬‫ف‬ ‫ع‬‫عةلما‬‫ال‬
‫ةملاـ‬‫؟‬‫طلكت‬ ‫ذةعللهعةم‬ ‫الؿعب‬ ‫العةتـعةالست‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫هذةعالعةقكؿعبفع‬
:‫خامسا‬.‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬‫و‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫لمفطر‬ ‫مصادم‬ ‫بالتحديد‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫دلت‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬
‫عذمؾ‬ ‫ـع‬ ‫ت‬ ‫ل‬‫ع‬‫عبحمازؿ‬ ‫تالق‬ ‫ةحعةم‬ ‫ةةلح‬87
‫ةح:عع‬ ‫هـعتلؾعةةلح‬‫،عك‬‫ع‬
1-‫ػكؿعةنع‬‫ػ‬‫س‬‫ػاجعا‬‫ػ‬‫ض‬‫ػجعل‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػجعلمح‬‫ػ‬‫خ‬ ‫ػتع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػجعك‬‫ػ‬‫ل‬‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬ ‫ػفعم‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػكؿ:عيم‬‫ػ‬‫ق‬‫ػكعة‬‫ػ‬‫ه‬‫ػحسعك‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬
‫ػكف‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـعةعة‬‫ػ‬‫ه‬‫ذةع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحاسع‬‫ػ‬ ‫ػاكـعك‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاجع‬‫ػ‬‫ظ‬‫ل‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفعةمعة‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ‫ػجع‬‫ػ‬ ‫ه‬‫ع‬‫ػالع‬‫ػ‬ ‫ػـ،ع‬‫ػ‬‫ه‬ ‫ال‬‫ك‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ض‬‫ة‬
‫قحؿعاسكؿعةنع‬ ‫ع‬ ‫علفعةمازؿ‬‫مك‬ ‫ح،عتـعس‬ ‫هـعذمؾعءة‬ ‫ال‬‫ك‬‫:ع‬‫ذمؾ‬‫ع‬‫ةمك‬‫ع‬‫ي‬ ‫ةمخو‬
82‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ؼ‬ ‫ةمم‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬46
83‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫حف‬‫ةموا‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬74
84‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫د‬‫لك‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬12
85‫ع‬،‫م‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬5/2333‫ع‬،‫د‬‫ع‬:5975،‫ع‬‫ةج‬‫ك‬‫ل‬ ‫ةم‬،‫ع‬‫عخصع‬‫ف‬ ‫عك‬‫ـ‬ ‫عللة‬‫عكلؿ‬‫عتاحمه‬‫عةن‬‫كؿ‬ ‫ع‬‫بحت‬
‫كفعلوسف‬ ‫لحكع‬ ‫عبحم‬ ‫خح‬،‫ع‬،‫سلـ‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬1/457‫،ع‬‫د‬‫:ع‬662‫،ع‬‫ةملالث‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫عةملح‬ ‫ع‬ ‫حل‬ ‫ةزعةمم‬‫ك‬‫بحتعم‬
‫ثعكتكت‬‫ا‬ ‫ةملالثعللهعللةاعكخ‬‫ك‬
86‫سلـ،ع‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬3/1255‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1631
87‫ق‬ ‫عةم‬ ‫ةوفع‬‫ا‬‫ـعتا‬ ‫تق‬
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده
حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده

Recomendados

حلية الطبيب المسلم por
حلية الطبيب المسلمحلية الطبيب المسلم
حلية الطبيب المسلمMahmoud Shaheen
450 visualizações88 slides
الدليل الشامل لتدبير الامتحانات الاشهادية por
الدليل الشامل لتدبير الامتحانات الاشهاديةالدليل الشامل لتدبير الامتحانات الاشهادية
الدليل الشامل لتدبير الامتحانات الاشهاديةHamid Sabik
965 visualizações292 slides
ملخص فقه الصوم por
ملخص فقه الصومملخص فقه الصوم
ملخص فقه الصومEgyptian Translator
1.4K visualizações117 slides
سجنك حرية | انتهاكات الامتحانات بالدقهلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2014-2015 por
سجنك حرية | انتهاكات الامتحانات بالدقهلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2014-2015سجنك حرية | انتهاكات الامتحانات بالدقهلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2014-2015
سجنك حرية | انتهاكات الامتحانات بالدقهلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2014-2015seg7oryyah
613 visualizações13 slides
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامس por
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامسlegallab7
140 visualizações168 slides
مكافحة غسل الأموال por
مكافحة غسل الأموالمكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموالWael Sharba
633 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى por
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانىlegallab7
111 visualizações104 slides
كتاب نظم الحمايه الكهربائيه por
كتاب نظم الحمايه الكهربائيهكتاب نظم الحمايه الكهربائيه
كتاب نظم الحمايه الكهربائيهMustafa Ismail
300 visualizações276 slides
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرع por
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرعلن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرع
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرعahmedmidobnp
300 visualizações13 slides
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول por
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث  الجزء الأول2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث  الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأولlegallab7
138 visualizações129 slides
Bahrain online بحرين اون لاين (19) por
Bahrain online  بحرين اون لاين (19)Bahrain online  بحرين اون لاين (19)
Bahrain online بحرين اون لاين (19)bahrainonline
366 visualizações123 slides
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم por
 پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سومAli Keramat
1.8K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى por legallab7
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع  الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
legallab7111 visualizações
كتاب نظم الحمايه الكهربائيه por Mustafa Ismail
كتاب نظم الحمايه الكهربائيهكتاب نظم الحمايه الكهربائيه
كتاب نظم الحمايه الكهربائيه
Mustafa Ismail300 visualizações
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرع por ahmedmidobnp
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرعلن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرع
لن اتحدث عن تاريخ صناعة الاطارات والشركات لان الموضوع فيها طويل ومتفرع
ahmedmidobnp300 visualizações
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول por legallab7
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث  الجزء الأول2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث  الجزء الأول
2مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول
legallab7138 visualizações
Bahrain online بحرين اون لاين (19) por bahrainonline
Bahrain online  بحرين اون لاين (19)Bahrain online  بحرين اون لاين (19)
Bahrain online بحرين اون لاين (19)
bahrainonline366 visualizações
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم por Ali Keramat
 پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم
Ali Keramat1.8K visualizações
پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم por Ali Keramat
 پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم
Ali Keramat2K visualizações
انقلاب عام 1971 por ahmedalalaq
انقلاب عام 1971انقلاب عام 1971
انقلاب عام 1971
ahmedalalaq438 visualizações
1st unit الوحدة الأولى por uqu
1st unit الوحدة الأولى1st unit الوحدة الأولى
1st unit الوحدة الأولى
uqu1.7K visualizações
Pasokh fasl 4_sevom por Ali Keramat
Pasokh fasl 4_sevomPasokh fasl 4_sevom
Pasokh fasl 4_sevom
Ali Keramat1.7K visualizações
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى por ملزمتي
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان علوم للشهادة الإعدادية الترم الثانى
ملزمتي8.3K visualizações
إجازة الخلافة العظمى por muhammadariyadisaputra
إجازة الخلافة العظمىإجازة الخلافة العظمى
إجازة الخلافة العظمى
muhammadariyadisaputra2.9K visualizações
8547[1] por ryanmoon4
8547[1]8547[1]
8547[1]
ryanmoon41.4K visualizações
اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى ترم اول مدرسة الغد المشرق por أمنية وجدى
اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى ترم اول مدرسة الغد المشرقاللغة العربية للصف الثالث الابتدائى ترم اول مدرسة الغد المشرق
اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى ترم اول مدرسة الغد المشرق
أمنية وجدى3K visualizações
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم... por ملزمتي
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تربية فنية (رسم) للصف الثاني الثانوي الترم...
ملزمتي20.2K visualizações
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي por ملزمتي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعداديمراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
مراجعة ليلة الامتحان مادة الحاسي الآلي للصف الثاني الإعدادي
ملزمتي16.8K visualizações
استراتيجيات البحث عن المعلومات.Pptx1 por Beni-Suef University
استراتيجيات البحث عن المعلومات.Pptx1استراتيجيات البحث عن المعلومات.Pptx1
استراتيجيات البحث عن المعلومات.Pptx1
Beni-Suef University58.7K visualizações
بحث مهارات التفكير دكتور حاتم محمد مرسي por دكتور حاتم مرسى
بحث مهارات التفكير دكتور حاتم محمد مرسيبحث مهارات التفكير دكتور حاتم محمد مرسي
بحث مهارات التفكير دكتور حاتم محمد مرسي
دكتور حاتم مرسى538 visualizações
الارشاد por meemar
الارشادالارشاد
الارشاد
meemar1.3K visualizações

Similar a حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده

تقويم المنهج por
تقويم المنهجتقويم المنهج
تقويم المنهجصروح العلم
6.3K visualizações22 slides
بحث عمارة فجر المسيحية por
بحث عمارة فجر المسيحيةبحث عمارة فجر المسيحية
بحث عمارة فجر المسيحيةTaha Farwan
30.9K visualizações46 slides
عدد 11 1 por
عدد 11 1عدد 11 1
عدد 11 1legallab7
164 visualizações211 slides
bkio21689.pdf por
bkio21689.pdfbkio21689.pdf
bkio21689.pdfssusere5de4f
1 visão166 slides
7drkeramatfar[1] por
7drkeramatfar[1]7drkeramatfar[1]
7drkeramatfar[1]Samad Keramatfar
463 visualizações6 slides
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفية por
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفيةالاختبار النهائي .. فهرسة وصفية
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفيةsara_alsaudi
2.4K visualizações19 slides

Similar a حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده(20)

تقويم المنهج por صروح العلم
تقويم المنهجتقويم المنهج
تقويم المنهج
صروح العلم6.3K visualizações
بحث عمارة فجر المسيحية por Taha Farwan
بحث عمارة فجر المسيحيةبحث عمارة فجر المسيحية
بحث عمارة فجر المسيحية
Taha Farwan30.9K visualizações
عدد 11 1 por legallab7
عدد 11 1عدد 11 1
عدد 11 1
legallab7164 visualizações
7drkeramatfar[1] por Samad Keramatfar
7drkeramatfar[1]7drkeramatfar[1]
7drkeramatfar[1]
Samad Keramatfar463 visualizações
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفية por sara_alsaudi
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفيةالاختبار النهائي .. فهرسة وصفية
الاختبار النهائي .. فهرسة وصفية
sara_alsaudi2.4K visualizações
الحصول على المصادر por latefahyousif
الحصول على المصادرالحصول على المصادر
الحصول على المصادر
latefahyousif514 visualizações
دليل المتدرب المختصر por Hatoon Almotham
دليل المتدرب المختصردليل المتدرب المختصر
دليل المتدرب المختصر
Hatoon Almotham330 visualizações
Blog & Electronic Press التدوين و الصحافة الإلكترونية por Freelancer
Blog & Electronic Press التدوين و الصحافة الإلكترونية Blog & Electronic Press التدوين و الصحافة الإلكترونية
Blog & Electronic Press التدوين و الصحافة الإلكترونية
Freelancer764 visualizações
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الأول por legallab7
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع  الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع  الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الأول
legallab7247 visualizações
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي por Uruk Independent Organization for Media
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربيالميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
الميتاداتا بمواقع وكالات الانباء الوطنية في العالم العربي
دليل ضوابط الامتحانات por Hassan Ibrahim
دليل ضوابط الامتحاناتدليل ضوابط الامتحانات
دليل ضوابط الامتحانات
Hassan Ibrahim490 visualizações
عرض تقديمي لرسالة دكتوراه : الفهارس الاجتماعية المتاحة على الخط المباشر por Dr. Ahmed H Elmasry
عرض تقديمي لرسالة دكتوراه : الفهارس الاجتماعية المتاحة على الخط المباشرعرض تقديمي لرسالة دكتوراه : الفهارس الاجتماعية المتاحة على الخط المباشر
عرض تقديمي لرسالة دكتوراه : الفهارس الاجتماعية المتاحة على الخط المباشر
Dr. Ahmed H Elmasry11.1K visualizações
النص الصحيح لكتاب أحكام النساء por F El Mohdar
النص الصحيح لكتاب أحكام النساءالنص الصحيح لكتاب أحكام النساء
النص الصحيح لكتاب أحكام النساء
F El Mohdar 741 visualizações
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول por legallab7
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
legallab7138 visualizações
اعترافات عبد الله بن سبأ por abdullahibnsaba
اعترافات عبد الله بن سبأاعترافات عبد الله بن سبأ
اعترافات عبد الله بن سبأ
abdullahibnsaba1.8K visualizações
الثقه المؤسسيه المقال الثامن por Ashraf Osman
الثقه المؤسسيه المقال الثامنالثقه المؤسسيه المقال الثامن
الثقه المؤسسيه المقال الثامن
Ashraf Osman410 visualizações
بحث تخرج دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية por Arab International Academy
بحث تخرج  دمج ذوي الإعاقة في المدارس العاديةبحث تخرج  دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية
بحث تخرج دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية
Arab International Academy321 visualizações
Fashionmarketing افشين صفايي por Afshin Safaie
Fashionmarketing افشين صفاييFashionmarketing افشين صفايي
Fashionmarketing افشين صفايي
Afshin Safaie306 visualizações

حكم الإسلام في تنظيم النسل وتحديده

 • 1. 1 ‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫اإلسالم‬ ‫حكم‬ ‫إعداد‬ .‫د‬‫النقيب‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫الشريعة‬ ‫كمية‬ ‫في‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬ ‫الوطنية‬ ‫النجاح‬ ‫جامعة‬ ‫نابمس‬ ‫فمسطين‬ hnaqeeb_55@yahoo.com
 • 2. 2 Abstract Scholars differ in their judgments regarding birth control these judgments envelope some overlapping vagueness. In order to reach an overriding opinion on the issue, this study presented the various scholarly judgments and their evidences. The study discussed the validity of each evidence specially its usability for proving or implying the issue. The study proved that the overriding scholarly position is that birth control is allowed if the parents (husband and wife) decide if the best interest of the family this position supported by the well- proven evidences. No evidence exists that rules out the allow ability of that case. ‫الممخص‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ةؿ‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ثع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫كعتل‬ ‫ػلفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػهعتل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػؿعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؼعةمال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫د‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ـعةمك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخؿعك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعةم‬‫ػ‬ ‫كع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫حع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫با‬‫ػجع‬‫ػ‬‫علاض‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةمسع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػهعة‬‫ػ‬‫م‬‫ػكؿعا‬‫ػ‬‫ل‬‫ػبةؿعةمك‬‫ػ‬‫س‬‫ع‬ ‫ػفع‬ ‫ػكجعك‬‫ب‬‫عةمت‬ ‫ػ‬ ‫ػفعم‬ ‫ػحخع‬‫م‬‫مةؿعماللت‬ ‫عمؿع‬ ‫لعلاللة‬ ‫ـ،عكبةلجع‬ ‫مت‬ ‫حكعك‬ ‫ةؿعةمال‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫ةس‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫هذ‬ ‫لققحع‬ ‫عةمزكمحفعع‬ ‫ة‬‫ا‬‫حعة‬ ‫ؽع‬ ‫عك‬ ‫ة‬ ‫كعتل‬ ‫ةزعتلظةـعةملسؿع‬‫ك‬‫فعةمقكؿعبم‬ ‫عتبةفعملبحلحع‬ ‫،عك‬ ‫الم‬ ‫عةم‬ ‫م‬ ‫ؿ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػذمع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةمسعة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػكعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ث‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةة‬ ‫ػلل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫م‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫بح‬ ‫ػهعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاعل‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ثعمب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اة‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫عةمتحب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػفعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫لل‬ ‫ةـ‬‫ا‬‫كعةمتل‬ ‫ع‬ ‫ةه‬‫ا‬‫حعامهعةمم‬ ‫حعةلقؿعلل‬ ‫عمـعةتبجع‬ ‫عةمت‬ ‫ةةللة‬
 • 3. 3 :‫المقدمة‬ ‫ػح،ع‬‫ػ‬‫ل‬‫حم‬ ‫ل‬ ‫حجع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػلحعك‬‫ػ‬‫س‬‫لو‬ ‫ػاكاع‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػحنع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػكذع‬‫ػ‬‫ا‬‫،عكل‬‫ػتعوا‬‫ػ‬‫س‬‫ػتاةلفعكل‬‫ػ‬‫س‬‫عكل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عنعلل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫افعةمل‬ ،‫ػف‬‫م‬‫مع‬ ‫ػح‬‫ه‬‫ػالع‬ ‫ػلؿع‬‫ض‬‫ػفعة‬ ‫ػف،عك‬‫م‬‫ػؿع‬‫ض‬ ‫ػالع‬ ‫عةنع‬ ‫ػ‬ ‫فعة‬‫ع‬‫ػف،ع‬‫م‬‫ةؾع‬‫ا‬‫ػ‬‫ء‬‫عالع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفعاالعةنعك‬‫م‬‫فعالعا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ء‬‫ك‬ ‫جع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػزفعاذةع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿعةم‬‫ػ‬‫ا‬‫ػجعتم‬‫ػ‬‫ل‬‫ال،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحعمال‬‫ػ‬ ‫ؿعاالع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػـعالع‬‫ػ‬ ‫عةمل‬ ‫ػكمف‬‫ػ‬‫س‬‫عكا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ك‬ : ‫ال،عكبا‬ ‫س‬‫ع‬ ‫كع‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ظ‬‫ؼعتل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ؿعم‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫س‬‫ػحذعةمك‬‫ػ‬‫خ‬‫عةت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةتحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫حعك‬ ‫ة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫عةختل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬ ‫فعةمال‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عتلظةـعةمل‬ ‫،عكةاملعةممالـع‬ ‫ة‬ ‫تل‬: ‫كاعةمتحمة‬ ‫عهذةعةمالاعامهعةة‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫سؿعكتل‬‫ع‬ ‫ؿ‬ ‫للعةمل‬ ‫عم‬ ‫تبا‬ ‫عمحلجع‬ ‫عةمت‬ ‫عتلؾعةمكسةل‬ ‫علمـعةمازؿ‬ ‫حكعةمسحبقةفع‬ ‫ال:عةختالؼعةمال‬‫ك‬1 ‫عععع‬‫ع‬ ‫عامهعةمتكمؿعللهعةن‬ ‫ةلة‬ ‫ةحعةم‬ ‫ةةلح‬‫ك‬‫ـعباضعةآلةحجع‬ ‫ع‬ ‫تحلةح:عةالختالؼع‬‫ع‬ ‫ةخ‬‫ك‬‫عللهعةمز‬ ‫ـعةمللكصعةملحت‬ ‫ع‬ ‫تحمتح:عةالختالؼع‬‫ع‬ ‫ع‬‫ا‬‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫دعمت‬ ‫ؿعللهع‬ ‫فعت‬ ‫مفع‬ ‫عة‬ ‫ـعةمللكصعةمت‬ ‫ع‬ ‫ةباح:عةالختالؼع‬‫ع‬ ‫عع‬ ‫حعلم‬ ‫عالعتقكـعب‬ ‫عةمت‬ ‫ةحعةمضاةو‬ ‫سح:عةاللتمحخعبباضعةةلح‬ ‫خح‬‫ع‬ ‫ةف‬ ‫سل‬ ‫عةم‬ ‫اعةمعاتعللهع‬ ‫فعتآ‬ ‫حكع‬ ‫سح:ععخكؼعةمال‬ ‫سح‬‫ع‬ ‫احج‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ةاعبحة‬‫ا‬‫ض‬ ‫ة‬‫ك‬‫ةفع‬ ‫سل‬ ‫فعاضاحؼعةم‬ ‫حكع‬ ‫سحباح:عخكؼعةمال‬‫ع‬ ‫ع‬ ‫فعاذةعمـع‬ ‫ةزعتلظة‬‫ك‬‫عم‬ ‫عةملسؿ،عك‬ ‫ة‬ ‫ةزعتل‬‫ك‬‫عم‬ ‫ةفعةختلوكفع‬‫ا‬‫احل‬ ‫حكعةم‬ ‫لعةمال‬‫فعهلحعلا‬ ‫ك‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫عهذ‬ ‫ع‬‫عةمخالؼ‬‫ل‬ ‫ة‬‫ا‬‫عذ‬ ‫ةم‬‫ز‬‫عا‬‫عهك‬‫عةمبلح‬‫عهذة‬‫ف‬ ‫ع‬‫ؼ‬ ‫عةم‬‫عمحف‬‫عمذمؾ‬،‫عامةف‬‫ث‬‫ا‬‫عةمضاك‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫سلـع‬ ‫،عمةمكفعةم‬ ‫عةمللةل‬‫الالج‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمللكصعةمتحبت‬‫عامه‬ ‫عةستل‬‫عةمذم‬ ‫ل‬‫عةملمـعةمءا‬‫العامه‬‫ك‬‫كل‬ ‫للهعب‬‫عسبةؿع‬ ‫عك‬ ‫خعكتا‬‫علا‬ ‫فعةمكفع‬ ‫فعغةاع‬ ‫ع‬ ‫عةمقضة‬ ‫عهذ‬ ‫حعةتبلع‬ ‫ةلف،عكةالـع‬ ‫فع‬ ‫ثع‬‫ا‬‫لة‬ ‫حعماللتمحخع‬ ‫ل‬ ‫حعةللسع‬ ‫بةلحع‬ ‫حكع‬ ‫عةمال‬ ‫م‬ ‫اسع‬ ‫فعة‬ ‫ؼعمحفعللهعةمبحلحع‬ ‫ةمكلكؿعامهعهذةعةم‬ ‫الالجع‬ ‫عةالست‬ ‫ء‬ ‫لح‬ ‫عك‬،‫ح‬ ‫عةلحسب‬‫ح‬ ‫عب‬ ‫ح‬ ‫عللة‬ ‫ةملمـ‬‫ك‬‫ع‬‫ةح‬ ‫عةةلح‬‫ةج‬‫ا‬‫عتخ‬ ‫تضه‬ ‫عة‬‫عكهذة‬،‫عةللس‬‫عال‬ ‫ح‬ 1‫ؿ‬ ‫فعةمل‬ ‫ةع‬‫ا‬‫حععلذ‬ ‫عةمم‬ ‫ثعلل‬‫ا‬ ‫علفعةم‬ ‫ل‬ ‫ةمازؿ:عهكعلاؼعةم‬‫ع‬‫ةبفعةةتةا،ع‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫بحاؾعبفع‬ ‫ةجعةم‬ ‫بكعةمساح‬ ‫م‬‫ةممزا‬:‫ع‬‫الحديث‬ ‫غريب‬ ‫في‬ ‫النياية‬،‫ع‬‫ةكم‬‫ز‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫عطحها‬‫تلقةؽ‬،‫ع‬‫عط‬،‫عبةاكج‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬ ‫متب‬ ‫ةم‬1،‫ع‬1399‫ػ،ع‬‫ه‬ 3/232‫ع‬
 • 4. 4 ‫ع‬‫ك‬‫بحملل‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫اسعةمبحلحعلمـعةلو‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫ثعةملمـع‬‫ا‬‫ؿعلك‬ ‫فعتم‬ ‫مؿع‬ ‫فع‬ ‫عك‬ ‫لة‬‫صعةمءا‬ ‫عععععع‬ ‫ؿ‬ ‫عملل‬ ‫حلا‬ ‫ؿعةم‬ ‫ةمزكمةفعبحتخحذعةمكسح‬‫ع‬ :‫عهذةعةمبلح‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ةمم‬‫ك‬‫ع‬ 1-‫ـععع‬ ‫فعمتاعةختال‬ ‫ع‬ ‫عبا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫حعةمبحلتكفع‬ ‫عةستخ‬ ‫لطللحجعةمت‬ ‫عةم‬ ‫احل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫تل‬‫ع‬ ‫عععع‬ ‫ح‬ ‫ة‬‫ع‬ 2-‫ح،عكبةحفععع‬ ‫حعةلحسب‬ ‫حعب‬ ‫ةملمـعللة‬‫ك‬‫ع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫حع‬ ‫الؿعب‬ ‫عمتاعةالست‬ ‫ةحعةمت‬ ‫ةجعةةلح‬‫ا‬‫تخ‬‫ع‬ ‫عععع‬‫ع‬ ‫ح‬ ‫حكعللت‬ ‫عمـعةمءؼعةمال‬ ‫ةحعةمت‬ ‫عباضعةةلح‬ ‫ثع‬ ‫كمك‬ ‫ةمالؿعةم‬‫ع‬ 3-‫ةسحجعةمسحبق‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫عةممتتع‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫هحع‬ ‫حعلم‬ ‫عبةل‬ ‫ح‬ ‫تةب‬‫ا‬‫عكت‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫عةم‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫للاعةة‬‫ع‬ 4-‫الالجع‬ ‫ثعالست‬ ‫ة‬ ‫ءحجعم‬ ‫لح‬ ‫ع‬ ‫كمك‬‫حك‬ ‫ةمال‬‫ع‬ 5-‫ث‬ ‫ة‬ ‫الالجعم‬ ‫ةست‬‫ك‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫كمك‬‫ع‬ :‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫تعريف‬ ‫ػؿ،ع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿ،عتل‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫:ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػطللحجعةمتال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عتل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحلتكفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةخت‬ ‫ـع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػاؼع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ػةـ،عك‬‫ػ‬‫ق‬‫ػحعملتا‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعم‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ػؿ،ع‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ظ‬‫تل‬ ‫ةكع‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ق‬‫طل‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمتلح‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫غ‬‫ةما‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿعتل‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعم‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬ ‫ـعال،عك‬ ‫ػـع‬‫ػ‬‫ق‬‫ػؿعبا‬‫ػ‬‫س‬‫ػحزعةمتلح‬‫ػ‬ ‫ػةتعم‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؿع‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ة‬ ‫ػؿعتل‬‫ا‬‫ػفعم‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬ ‫،عك‬ ‫عكملتاقةـعبحمملة‬ ‫ال‬‫ك‬‫فعةة‬ ‫اةفع‬ ‫ع‬ ‫عل‬ ‫ؿعبا‬ ‫ؼعلفعةمل‬ ‫العملتك‬ ‫ءح‬ ‫عهكعتقلةؿعةملسؿ‬ ‫ةل‬‫ك‬‫الهع‬ ‫فعب‬ ‫كتلظة‬2 ‫ع‬ ‫ػبحتع‬‫ػ‬‫س‬‫ػحتعة‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬ ‫ـعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ل‬ ‫ػةـعل‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػكؿ:يعافعةمتل‬‫ػ‬‫ق‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫علق‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحعة‬‫ػ‬ ‫ك‬‫لع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ل‬‫ءخ‬ ‫كع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ‫ػحعةم‬‫ػ‬‫ه‬‫عتتبلح‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫علح‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػكعسةح‬‫ػ‬ ‫ػؿ:ع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػحعتل‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػكم‬‫ػ‬ ‫ػحمسع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫م‬‫كعاة‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫لق‬ ‫ةاع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬ ‫ػذع‬‫ػ‬‫خ‬‫،عكةت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكؿعةماح‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫لفع‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫س‬‫اعك‬ ‫ػك‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحعت‬‫ػ‬‫ة‬‫ػؿ،عبل‬‫ػ‬ ‫ػلعةمل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫حل‬ ‫ػحجعةمت‬‫ػ‬ ‫كعهة‬ ‫ع‬ ‫ػابة‬‫ػ‬‫ء‬‫ػحجع‬‫ػ‬‫م‬‫لا‬ ‫فعةةطوحؿي‬ ‫ع‬ ‫ةـعمألساعبا‬‫ز‬‫م‬ ‫طحبلعة‬3 ‫ع‬‫ع‬ 2‫ع‬ ‫ل‬‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬‫النسل‬ ‫وتنظيم‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،ع‬‫ب‬‫ا‬‫ةاعةموماعةما‬،‫ع‬‫بةاكج‬،‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1976‫ـ،عص‬121‫بكعةةللهع‬ ‫،ع‬ ‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عبةاكج،ع‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬‫ط‬1‫،ع‬1979‫ـ،عص‬3 3‫،ع‬ ‫علقل‬ ‫ل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫نظام‬‫مت‬ ‫،ع‬،‫حف‬ ‫،عل‬ ‫ةت‬ ‫عةمل‬ ‫عةماسحم‬ ‫ب‬‫ع‬‫ط‬2،‫ع‬1989‫ـ‬‫،عص‬116
 • 5. 5 ‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫لكفعتل‬ ‫ػتا‬‫ػ‬‫س‬‫ػحلتةفعة‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاعةم‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ػفع‬‫م‬‫م‬‫ػةفع‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػؿعب‬‫ػ‬ ‫ػفعةمل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؼع‬‫ػ‬ ‫ػهعةمتك‬‫ل‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬ ‫ػؿعمل‬‫ػ‬‫س‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؽع‬‫ة‬‫ػهعتلق‬‫م‬‫عا‬ ‫ػةل‬‫س‬‫ةمك‬‫ك‬‫ػج،ع‬ ‫كفعك‬ ‫ػجع‬ ‫عك‬ ‫ػ‬ ‫ػؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫ع‬ ‫لكفعتلظةـعةملسؿع‬ ‫،عكةستا‬ ‫ال‬‫ك‬‫فعةة‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫لعةموق‬ ‫مح‬ ‫لتفعةم‬ ‫ةستا‬‫ك‬‫ؿ،ع‬ ‫للعةمل‬ ‫ع‬ ‫ةفعه‬‫ا‬ ‫ةة‬‫ع‬ ‫حمتلظةـعةال‬ ‫،ع‬ ‫فعةمل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ةمتل‬‫ك‬‫فعةملظحـ،ع‬ ‫فعةمتلظةـع‬ ‫عةمبحلحعهك:ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫ةمذمعة‬‫ك‬‫ع‬‫حع‬ ‫لظ‬ ‫اع‬ ‫ماؿعةة‬ ‫لفعتقلةؿعةملسؿ،ع‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫عةمل‬ ‫قل‬ ‫فعةمكفعةم‬ ‫ثع‬‫ا‬‫عبحمضاك‬ ‫علمحـ،عكهكعالعةال‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫حؿعةم‬ ‫حع‬ ‫م‬‫ع‬ ‫عةمكفع‬ ‫بكةح،عك‬‫ا‬‫ؼعت‬ ‫عةمكفعةم‬ ‫ل،عك‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫ـعكلل‬ ‫ع‬ ‫عكلل‬ ‫ال‬‫ك‬‫عةة‬ ‫ؼعلل‬ ‫عةمكفعةم‬ ‫بؿع‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؿعل‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعةمتلح‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؼع‬‫ػ‬ ‫عةمتك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػكعةا‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫س‬‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػحعتل‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػؾ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاعذ‬‫ػ‬‫ة‬‫غ‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػةفع‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫كعل‬ ‫ثع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ا‬‫كعب‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫اة‬ ‫ػلحع‬‫س‬‫ػحع‬ ‫كعبلكغ‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػاضعةمزك‬ ‫ػبتع‬‫س‬‫ػؿعب‬‫س‬‫ػفعةمتلح‬‫ل‬‫ؼعةمزكمحفع‬ ‫عةتك‬ ‫ق‬ ‫،ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةة‬ ‫ةفعةمسحبقةفع‬‫ا‬ ‫عةة‬ ‫ل‬ ‫عمتلقةؽع‬ ‫لفعةمكسةل‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫حع‬ ‫عك‬ ‫فعةملكا‬ ‫تال،عكغةاعذمؾع‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫با‬‫ا‬ ‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫حعم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػةسع‬‫ػ‬‫م‬‫ػكع‬‫ػ‬ ‫ع،ع‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ك‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحلتةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاعةم‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ػتع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػحعذ‬‫ػ‬ ‫م‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ه‬‫الع‬‫ك‬‫ػل،ع‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ك‬‫ةم‬‫ك‬‫ػؽع‬‫ػ‬‫ط‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫عمعحة‬ ‫حعهكعكسةل‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ؼعكغحة‬ ‫ه‬‫ع‬ ‫ع‬ :‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫أسباب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬ ‫ةعطح‬‫ك‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عذ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػةـ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػفعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةم‬‫ز‬‫ػحمع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحكع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةموق‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫ػؿعم‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ػفعتل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫حع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬ :‫ح‬ ‫ل‬ ‫لعةملحسعامةف،عك‬ ‫عت‬ ‫ةةسبحتعةمت‬‫ع‬ 1-‫ل‬ ‫كع‬ ‫عةمزكمةفع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةضعةم‬‫ا‬ ‫فعةة‬ ‫اضع‬ ‫فعةمكفعهلحؾع‬‫ح‬ ‫ه‬‫ع‬ 2-‫ؿ‬ ‫عملل‬ّ‫كم‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫حعةستا‬ ‫لعضاو‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫فعةمكفعلل‬‫ع‬‫ع‬ ‫ؿعسحبؽ‬ ‫فعآتحاعل‬ ‫حع‬ ‫ح‬ ‫لقتعةلت‬ 3-‫تتحبل‬ ‫ؿعةم‬ ‫حعبسبتعةمل‬ ‫ت‬ ‫ثعكسال‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫ةمخكؼعللهعلل‬ 4-‫ث‬‫ا‬ ‫حؿعةم‬ ‫عللهعم‬ ‫ظ‬ ‫لح‬ ‫ةم‬ 5-‫ؽ‬ْ‫ل‬‫فعآالـعةمط‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫خكؼعةم‬ 6-‫ث‬ ‫ال‬‫ك‬‫كجعبسبتعةم‬ ‫فعةم‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫خكؼعةم‬ 7-‫لوحؽع‬ ‫خعللهعة‬‫ثعةمزك‬‫ا‬ ‫ضاؼع‬‫لحست‬ ‫ةم‬ ‫ع‬ ‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحؿعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػتبقحكعم‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػف:يعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػبحتعبقك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫عةة‬ ‫ػذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػضع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ز‬‫عةمع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكعلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػحـع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ك‬ ‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػبتعم‬‫س‬‫خعب‬‫ػا‬‫ل‬‫ثعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعم‬ ‫ػكؼع‬‫خ‬‫ةم‬‫ك‬‫ػؽ،ع‬‫ل‬‫ػاعةمط‬‫ط‬‫ػفعخ‬ ‫ػحع‬ ‫ػحعخك‬ ‫ػتبقحكعلةحت‬‫س‬‫ة‬‫ك‬‫تل،ع‬ ‫ةـعةمت‬‫ك‬ ‫حعم‬ ‫ل‬ ‫كس‬
 • 6. 6 ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػاع‬‫ة‬‫ػذةعغ‬‫ه‬‫عك‬ ‫ػكك‬‫س‬‫ةخؿعةم‬ ‫ػ‬ ‫ػكؿع‬‫خ‬ ‫ػتعك‬‫س‬‫عةمم‬ ‫ػ‬ ‫عامهعةمتاتع‬ ‫فعةملحم‬ ‫ةزع‬‫ا‬‫ةاللت‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةة‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػف‬‫ل‬‫ل‬ ‫ةفي‬ ‫عللهعةم‬ ‫اةل‬ ‫خع‬‫عةملا‬ ‫ل‬ ‫فع‬4 ‫ع‬ ‫عتلظةـعةملسؿ‬ ‫ة‬‫ك‬5 ‫:ع‬‫ع‬ :‫عمألـ‬ ‫ال:عبحملسب‬‫ك‬‫ع‬ 1-‫ػضع‬‫ػ‬‫ا‬‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمـعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫عةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلعتبح‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عاذعة‬ ‫ػح‬‫ػ‬ ‫ت‬ّ‫ك‬ ‫ػحعك‬‫ػ‬ ‫حم‬ ‫حعكم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعم‬‫ػ‬‫س‬‫ثعتلح‬‫ػا‬‫ػ‬ ‫ثعةم‬ ‫ػتاح‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬ ‫هؿعةماضالجعكمباعلمـعةمبطف‬‫للعتا‬ ‫ل،عكة‬‫كفعةةخا‬ ‫حع‬ ‫ةكعمس‬‫ز‬‫م‬‫ع‬ 2-‫ػباضع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػحب‬‫ل‬ ‫ػحالجعة‬ ‫ػفعةلت‬ ‫ةقلؿع‬‫ػةاع‬‫س‬‫ة‬‫ك‬‫ةمب‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةم‬‫ك‬ ‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫م،ع‬‫ػا‬‫س‬‫ػؽعةم‬‫ت‬‫ػؿ:عةمو‬‫ت‬ ‫ع‬ ‫ػة‬‫ض‬‫ا‬ ‫ػحالجعةم‬‫ل‬‫ةم‬ ‫ثعكتسكسعةةسلحفعكسقكطعةمءاا‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫حتعةم‬ ‫ةمت‬‫ك‬‫كسقكطعةمالـع‬‫ع‬ 3-‫ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫علتة‬ ‫ػؿ‬ ‫ـعةمل‬ ‫ػ‬‫س‬‫ػؼعكت‬‫ة‬‫ز‬‫حعةمل‬ ‫ه‬ ‫فع‬ ‫ث،عك‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةم‬‫ك‬‫ؿع‬ ‫خحطاعةمل‬ ‫حالجعةمتااضعم‬ ‫فعةلت‬ ‫ةقلؿع‬ ‫ع‬ ‫ةمملةف‬‫ك‬‫فعةةـع‬ ‫ضالجعمؿع‬ ‫ةخع‬‫ا‬‫ثعةمملةتةفعللهعاخ‬‫ا‬ ‫ـع‬ ‫ما‬‫ع‬ 4-‫تعةآل‬ّ‫تمل‬‫ث‬ ‫ة‬ ‫عةمء‬ ‫حعةمتااضعملضعكطعةملوسة‬ ‫عللهعةةـ،علةحعةقة‬ ‫تحاعةمسلبة‬ :‫عملطوؿ‬ ‫تحلةح:عبحملسب‬‫ع‬ ‫ػحؿع‬‫ػ‬‫و‬‫عةةط‬ ‫ػحب‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحالجعا‬‫ػ‬ ‫ػجعةلت‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫عمل‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ة‬‫ػذمعةل‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫ػؿع‬‫و‬‫ػؿعط‬‫ػ‬‫م‬‫ػةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ثعمح‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػحؾع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػجعه‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحعمح‬ ‫مل‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫كع‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػككعةمتعذ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫كع‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػكزفعةمطبة‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ثعط‬ ‫ال‬‫ك‬‫كع‬ ‫ػحث،ع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـعملك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫كعتاا‬ ‫ةضع‬‫ا‬ ‫ػحة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬ ‫هـع‬‫ػحا‬ ‫ل‬ ‫ػطع‬‫س‬‫تك‬ ‫ػحؿع‬‫و‬‫ط‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ػكحعل‬‫ل‬‫جعةمب‬ ‫ػح‬‫ت‬‫جعل‬ ‫ػح‬ ‫ع‬ ‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ةملوسة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةمللة‬‫ك‬‫ع‬ ‫حلة‬ ‫عةالمت‬ ‫لحة‬‫ةما‬ 5-11‫ع‬‫،ع‬ّ‫ؿ‬‫ػ‬ ‫كعةمكزفع‬ ‫عةمطكؿع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫كعةمطوؿعةمب‬ ‫عمحفعل‬ ‫ث‬‫ا‬‫عةةس‬ ‫عةةطوحؿع‬ ‫عل‬ ‫ة‬‫ز‬‫حع‬ ‫لفعمل‬ ‫ع‬ ‫سل‬ ‫ةضعسككعةمتعذة‬‫ا‬ ‫عب‬ ‫لحب‬ ‫عة‬ ‫تولعلسب‬‫ا‬‫ؿعةمذمحك،عكت‬ ‫ا‬ ‫تاع‬ ‫،عكةت‬ ‫خعةمملس‬‫خاعةملضك‬ ‫كةت‬‫ع‬ :‫ل‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ثع‬‫ا‬‫عمألس‬ ‫تحمتح:عبحملسب‬‫ع‬ 1-‫ةك‬‫ك‬ ‫ةم‬‫ك‬‫البسع‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمتعذة‬ ‫ثعكبخحل‬‫ا‬‫فعةةس‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫متاعممؿع‬ ‫ع‬ ‫ةا‬‫ك‬ ‫اع‬ ‫تتك‬‫ع‬ 2-‫ةمتوحهـعمكعةمبةج‬‫ك‬‫ككع‬ ‫ةاـعةم‬‫ع‬ 3-‫ختلو‬ ‫حجعةم‬ ‫ةمخ‬‫ك‬‫ع‬ ‫ةةلءط‬‫ك‬‫عةمتالةـع‬ ‫ثع‬‫ا‬‫فعةةس‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫حـعمؿع‬ ‫ع‬ ‫تحل‬ ‫عةمواصعةم‬ ‫ة‬‫ز‬‫ت‬‫ع‬ 4‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫بكعلح‬‫ةم‬‫ز‬‫ةمع‬‫،ع‬‫الدين‬ ‫عموم‬ ‫إحياء‬‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬2/52‫ع‬ 5‫ع‬ ،‫ةج‬‫ا‬‫حالب‬ ‫ع‬ ‫ةف‬‫ا‬‫محت‬‫ة‬‫األسر‬ ‫وتنظيم‬ ‫النسل‬ ‫ضبط‬‫ع‬ ‫عةماح‬ ‫ة‬‫ا‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ة‬ ‫عةم‬ ،،‫ث‬‫ا‬‫عةمقحه‬ ،‫ملمتحت‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬ ،1974‫ـ‬،‫ع‬ ‫ص‬173-‫ع‬188،‫ع‬‫،ع‬ ‫اعاضحعملحم‬ ‫ل‬‫بو‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النسل‬‫،عبةاكج،عط‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬1،1982‫ـ‬،‫ع‬‫صع‬113
 • 7. 7 4-‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫لزؿعبسبتعمت‬ ‫ةخؿعةم‬ ‫لحـع‬ ‫العةقلعةالز‬‫ثعبحملل‬‫ا‬‫،عكتمتلتعسلبةحتفعةمضح‬‫ع‬ 5-‫طكؿعممؿعطوؿ‬ ‫تحع‬ ‫ةفعك‬ ‫ةم‬‫ك‬‫عبسبتعتخلةصعةم‬ ‫ضؿ‬ ‫عمألطوحؿع‬ ‫حلة‬ ‫عةالمت‬ ‫تمكفعةمتلء‬‫ع‬ 6-‫حهة‬‫ةما‬‫ك‬‫تلع‬ ‫ثعملت‬‫ا‬‫مباعمألس‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬‫ع‬ 7-‫ل‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫عخ‬ ‫ثع‬‫ا‬‫عةةس‬ ‫سحه‬ ‫مباعم‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬‫ع‬ 8-‫ع‬ ‫لالدعةملوس‬‫ة‬‫ك‬‫ثع‬ ‫مباعملابح‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اتحل‬ ‫ع‬ ‫في‬ ‫العمماء‬ ‫ال‬‫و‬‫أق‬:‫وتحديده‬ ‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ة‬ ‫ػـع‬‫ل‬‫عتم‬ ‫ػ‬‫ق‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ػ‬‫ق‬‫ػحعت‬ ‫ةعم‬ ‫ػ‬‫ة‬ ‫ػةسعم‬‫م‬‫ػؿع‬‫س‬‫ػةـعةمل‬‫ظ‬‫عتل‬ ‫ػ‬ ‫ةممالـع‬‫ع‬‫هـع‬ ‫ػ‬‫ا‬‫ػفعب‬ ‫عك‬ ‫ػلحب‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬ ‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػف،عكتبل‬‫ة‬ ‫ػالـع‬‫ػ‬‫م‬‫ععةم‬‫ػةك‬‫ػ‬‫ء‬‫ػكع‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ػفعةمم‬‫م‬‫ػزؿ،عم‬‫ػ‬‫ا‬‫ػهعةم‬‫ػ‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬ ‫حعتمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫لحعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ػالـع‬‫س‬ ‫ػحكعة‬‫ػ‬ ‫ػفعلل‬ ‫ع‬‫ػحا‬‫ػ‬‫ض‬ ‫عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬‫ك‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاع‬‫ػ‬‫ظ‬‫ةمل‬‫ك‬‫ػتفع‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ا‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫م‬‫ػحمـعا‬‫ػ‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬ ‫ػحعةمال‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫كؿع‬ ‫ػحجعك‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫ةفعكم‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫و‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػتع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػؾعةمم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عذ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحج،عكمت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫مت‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػتكلعةة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ل‬‫ةجع‬‫ك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫جعةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫الجعكل‬ ‫ةف‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمسةح‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ةال‬‫ك‬‫ػحعع‬‫ػ‬ ‫ػحكعةالمت‬‫ػ‬ ‫ػاكفعكلل‬‫ػ‬‫م‬‫و‬ ‫ععةم‬‫ػك‬‫ػ‬‫ض‬‫ك‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػـع‬‫ػ‬‫ل‬‫ةج،عكتم‬‫ا‬ ‫ػات‬‫ػ‬ ‫ةم‬‫ك‬6 ‫ػحفع‬‫ػ‬‫م‬‫عك‬ ‫ػالـ‬‫س‬ ‫حكعة‬ ‫اعلل‬ ‫ـعبحة‬ ‫ح‬ ‫عةهت‬ ‫فعةءت‬7 ‫ثع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬‫و‬‫ػؿعةختل‬‫ب‬‫،ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫ػكؿع‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ةعل‬‫ك‬‫ػ‬‫ق‬‫ػـعةتو‬‫م‬‫ـع‬ ‫ػل‬‫م‬‫عم‬ :‫ةؿ‬‫ك‬‫ع‬ 1-‫ع‬ ‫عسل‬1953‫تكلعمحك‬ ‫ةؼع‬‫ا‬‫هاعةمء‬‫عةموتكلعبحةز‬ ‫اجعممل‬ ‫ل‬ ‫ـع‬‫ع‬‫ةكع‬‫ك‬ ‫حؿع‬ ‫حع:عيعةستا‬ ‫ة‬ ‫ثع‬‫ا‬‫فعمت‬ ‫حعاذةعخةؼع‬ ‫السة‬‫ك‬‫ع،ع‬ ‫عةململ‬ ‫ع،عكبفعتوت‬ ‫اة‬ ‫معةمءح‬‫عالعةلاـعللهعا‬‫ن‬‫ح‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫م‬ ‫ةسع‬‫ا‬‫ثعتست‬‫ا‬‫ت‬ ‫ؿع‬ ‫ةمل‬‫ك‬‫ؿع‬ ‫فعةمكفعبةفعةمل‬ ‫كفع‬ ‫تتحبلعب‬ ‫ؿعةم‬ ‫فعةمل‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫كعضاؼعةم‬ ‫ؿع،ع‬ ‫ةمل‬ :‫عةقكؿ‬ ‫عتاحمه‬ ‫ةن‬‫ك‬‫ع‬ ،‫ح‬ ‫عللت‬ ‫عكتستا‬ ‫ث‬‫ا‬ ‫عةم‬ ‫ةف‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ع‬ 8 ‫ع‬‫حؿ‬ ‫ك‬:‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬9 ‫حؿ‬ ‫حعةستا‬ ‫،عك‬ 6‫اعاضحعملحم‬ ‫ل‬‫بو‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النسل‬ ،،‫ع‬،‫ةج‬‫ا‬‫حالب‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫محت‬‫ة‬‫األسر‬ ‫وتنظيم‬ ‫النسل‬ ‫ضبط‬،‫ع‬‫مسكف،ع‬‫ا‬‫عبة‬ ‫لحا‬‫ا‬‫ب‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1972‫ـ‬ 7‫ع‬ ‫عةةلله‬ ‫بك‬،‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬،‫ع‬‫ضحف‬ ‫عا‬ ‫عساة‬ ‫ل‬‫ع‬‫ةمبكط‬‫ع‬ ،‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬‫متب‬ ‫ع‬ ،‫ع‬ ، ‫ةب‬‫ا‬‫ةموح‬‫ع‬،‫ءؽ‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1976‫ـ‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ل‬،‫ث‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬،‫ع‬‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬ ‫النسل‬‫ةاع‬ ‫،ع‬‫بة‬‫ا‬‫عةما‬ ‫ض‬ ‫ةمل‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1965‫ـ‬ 8‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫:ع‬ ‫،عةآلة‬185 9‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ةملج‬‫،عةآلة‬‫:ع‬78
 • 8. 8 ‫لاـعي‬ ‫كع‬ ‫ع‬‫ن‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ؿع‬ ‫للعةمل‬ ‫ةكعم‬‫ك‬ ‫ةم‬10 ‫عععع‬‫ع‬ ‫عسل‬ ‫ك‬1396‫ع‬ ‫عسل‬ ‫،عك‬ ‫ة‬ ‫عةمساك‬ ‫حكع‬ ‫عمبحاعةمال‬ ‫ملسعهة‬ ‫لع‬ ‫ػعةمت‬‫ه‬1411‫ػلع‬ ‫ػعةمت‬‫ػ‬‫ه‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫س‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلع‬‫ػ‬ ‫ػـعةمت‬‫ػ‬‫ت‬‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫س‬ ‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػلعةموق‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػسعةم‬‫ػ‬‫ل‬‫م‬1988‫ػجع‬‫ػ‬‫ة‬‫عةممك‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫:ع‬ ‫حعةل‬ ‫ـع‬ ‫ةت‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫للؿع‬ ‫كمحفع‬‫ع‬ 1-‫لة‬‫ثعءا‬‫ا‬‫كفعضاك‬ ‫ةـعةمتاقةـعب‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬ 2-‫عة‬ ‫عةمزكمةفع‬ ‫حلكفعلحـعةقة‬ ‫ةاع‬ ‫ةـعال‬‫ا‬‫تل‬‫متلحسؿ‬‫ع‬ 3-‫لة‬‫ثعءا‬‫ا‬‫كعضاك‬ ‫ع‬ ‫عةملسؿعمعةاعلحم‬ ‫ة‬ ‫ةـعتل‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬ 4-‫عةموقا‬ ‫ةـعةمتلظةـعخءة‬‫ا‬‫تل‬‫ع‬ 5-‫لح‬‫ثعءا‬‫ا‬‫اتب‬ ‫ع‬ ‫حؿعملحم‬ ‫ثعبةفعةةل‬ ‫بحل‬ ‫ةزعةم‬‫ك‬‫م‬‫ع‬ 6-‫ث‬‫ا‬ ‫عتلقؽعةمضااعللهعةم‬ ‫ؿعلل‬ ‫للعةمل‬ ‫كمكتع‬11 ‫عععععع‬ 2-‫كمبفع‬ ‫ع‬ ‫ذةعكم‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬‫ماك‬ ‫كع‬ ‫ضؿع‬ ‫معمللسؿعتاؾعمأل‬ ‫للعةموا‬ ‫ث:يعةم‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫حؿعةمءةخع‬ ‫لل‬‫ع‬‫عةماؿع‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫سال‬ ‫عة‬‫عةموقف‬ ‫ع‬ ‫عةكم‬‫ال‬‫ك‬‫ع‬ ‫ة‬ ‫عةموا‬ ‫ةاعةماخل‬ ‫ق‬ ‫عللهع‬‫بحلح‬ ‫عمحفع‬ ‫ةموا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫حع‬ ‫ة‬ ‫حماخصع‬ ‫حمةـ،ع‬ ‫فعةة‬ ‫لةـع‬ ‫كع‬ ‫ـ،ع‬ ‫فعةة‬ ‫ع‬ ‫عة‬ ‫حلة‬ ‫عم‬ ‫ةماخل‬‫ع‬12 ‫تؿعهذةع‬ ‫عكب‬ ‫عةمبكط‬ ‫ضحف‬ ‫عا‬ ‫عساة‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫متكا‬ ‫عةم‬ ‫حؿ‬13 ‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫علب‬ ‫لطوه‬ ‫ع‬ ‫متكا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ،14 ‫متكاع‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ع‬ ، ‫علقل‬ ‫ل‬15 3-‫ح‬ ‫ذهتعم‬‫فع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫فعةقكـعةمزكمحفعبتلظةـعةملسؿعكتل‬ ‫ةزع‬‫ك‬‫ةمبحلتةفعامهعم‬‫ك‬‫حكع‬ ‫فعةمال‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ةه‬‫ا‬‫غةاعم‬‫مكا‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬ ‫متكاع‬ ‫ـعةم‬ ‫ل‬16 ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عةمتل‬‫ػا‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػاع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحبؽعةةكؿعغ‬‫ػ‬‫ط‬‫عة‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ت‬‫ػكؿعةم‬‫ػ‬‫ق‬‫فعةم‬ ‫لع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحلتةفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػالـعةم‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحظاع‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬ ‫بحل‬ ‫كعة‬ ‫حعةمقكؿعةمتحمحع‬ ‫ف،عك‬ ‫العةلا‬‫ك‬‫مع‬ ‫ةموا‬‫ع‬ 12‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬83 11:‫ـ‬‫ةاعا‬‫ا‬‫ع‬39(1/5‫فعتلظةـعةملسؿ،ع‬ ‫)،عبء‬‫المجمع‬ ‫مجمة‬‫ع‬ ‫،عةما‬4،‫ع‬‫خ‬1،‫ع‬‫صع‬73 12‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬127 13، ‫ةمبكط‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬‫،عص‬22-21‫،ع‬34،32 14، ‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫لطوهعلب‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬‫ةاعةاللتلحـ‬ ‫،ع‬،‫ع‬،‫ث‬‫ا‬‫ةمقحه‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1982‫ـ‬،‫ص‬82-83 15، ‫علقل‬ ‫ل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫ة‬‫األسر‬ ‫نظام‬‫،عص‬121-122 16،‫مكا‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬97
 • 9. 9 ‫أدلة‬:‫ومناقشتيا‬ ‫النسل‬ ‫لتحديد‬ ‫المانعين‬ ‫فع‬‫ػؿ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػاعةمل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػكعتمت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫فعةة‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةعا‬‫ك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عذه‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫اح‬ ‫ػحكعةم‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةمال‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ح‬ ‫فعم‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ػلع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ـع‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫،عم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫عملتل‬‫ػحا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاـعك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫الكع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـعةخت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫لح،ع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ات‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحدعاالعملح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عالعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫تل‬ ‫حعك‬ ‫امحت‬ ‫ـعك‬ ‫مت‬ ‫مةؾع‬‫ة‬‫ك‬‫ح،ع‬ ‫علوس‬ ‫م‬ ‫ـعهذةعةلتمكفعبحة‬ ‫ةختال‬‫ح‬ ‫ءحت‬ ‫لح‬17 :‫ع‬ ‫ع‬ .‫المسممين‬ ‫تكثير‬ ‫عمى‬ ‫تحض‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ :‫ال‬‫و‬‫أ‬ : ‫حعةل‬ ‫ةعبفعهلحع‬‫ك‬‫م‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬ 1-‫ع‬‫ي‬ ‫ـعةكـعةمقةح‬ ‫عبمـعةة‬ ‫بحه‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ةعتمحتا‬‫ك‬‫ةحيعتلحمل‬ ‫ل‬‫ع‬ ‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ل‬‫طلكتعءا‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫فعمت‬ ‫:ع‬‫ع‬ :‫التخريج‬ ‫ػ‬‫ق‬ ‫ػفعةمبة‬‫م‬‫خا‬18 ‫ع‬‫م‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬19 ‫ع‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫مع‬‫ػا‬‫ل‬ ‫ػجعةم‬‫ب‬‫ػفعتح‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػؽع‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ع‬‫ػتع‬‫ػ‬‫م‬‫غح‬‫عع‬ ‫ع‬ ‫علفعةملب‬ ‫عةمبحهل‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫لفع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ةل‬ ‫خامفعةم‬‫ك‬20 ‫ع‬‫علفع‬ ‫حل‬ ‫فعةمبةل‬ ‫عةمال‬ ‫عبفعلب‬ ‫ل‬ ‫عبفعةملحاحعلفع‬ ‫ل‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬‫ع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫اع‬ ‫ةبفعل‬‫ةؽ‬‫ز‬‫ػا‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫م‬‫خا‬‫عك‬21 ‫ع‬‫ػفع‬‫ب‬‫عة‬ ‫ػاة‬‫س‬‫ػفع‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػا‬‫س‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػحـع‬‫ء‬‫ػؽعه‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬ ‫ع‬ ‫هالؿعلفعةملب‬‫ع‬‫عةمء‬‫عكذما‬ ‫اسال‬‫ا‬ ‫ح‬22 ‫ع‬‫قحؿ:عبلعلحعلفعةملب‬‫ع‬‫بف‬‫ع‬ ‫ع‬ 17‫عةمسحبق‬ ‫ة‬ ‫لعةموق‬ ‫مح‬ ‫ةجعةم‬‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫لظاع‬،‫ع‬‫ث‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬121-116،‫ع‬‫ةمبكط‬‫،ع‬‫تحديد‬ ‫مسألة‬ ‫النسل‬‫عص‬،22-21‫ع‬،52-55،‫ع‬‫ع‬،‫مكا‬ ‫ع‬‫عسالـ‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫عص‬،31-‫ع‬38‫ع‬،72-‫ع‬ 74،‫ع‬‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عصع‬74-91‫ع‬ 18‫عبفعةملسةف‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫السنن‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫اعلطح‬ ‫عةمقح‬ ‫علب‬ ‫ل‬،‫ع‬‫،ع‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫م‬ ‫ةاعةمبحز،ع‬ ‫ع‬ ‫متب‬ 1994‫ـ،ع‬7/78‫،ع‬‫د‬‫:ع‬13235‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫بحتعة‬‫عةملمحد‬ ‫ع‬ ‫غب‬‫ما‬ 19‫،ع‬ ‫معةممامحل‬ ‫عةنعبفعل‬ ‫لب‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ةكم‬‫ز‬‫ختحاعغ‬ ‫ةلةهع‬،‫ع‬،‫ةاعةموما،عبةاكج‬‫ع‬ ‫ط‬2‫،ع‬1988‫ـ،ع‬6/135،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬1637 22‫،ع‬ ‫ةل‬ ‫ةم‬‫الخطاب‬ ‫بمأثور‬ ‫الفردوس‬ ‫مسند‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫غلكؿ‬‫عز‬ ‫عبسةكل‬‫عبف‬ ‫ةمساة‬،‫ع‬‫عبةاكج،ع‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬ 1986‫ـ‬‫،ع‬2/132 21‫ع‬ ‫لب‬‫ةؽ‬‫ز‬‫ةما‬‫ع‬، ‫ةمللاحل‬‫ع‬‫المصنف‬،‫ع‬‫ع‬ :‫تلقةؽ‬‫عةةلظ‬ ‫ف‬ ‫عةمال‬ ‫لبةت‬،‫ع‬‫عبةاكج‬ ، ‫سال‬ ‫عة‬ ‫متت‬ ‫ةم‬‫ع‬ ،‫ط‬2‫،ع‬ 1423‫ػ،ع‬‫ه‬6/173‫،ع‬‫د‬:12391‫،ع‬‫ةملمحد‬‫،ع‬‫ضلف‬ ‫بحتعكمكتعةملمحدعك‬ 22‫ةس‬‫ا‬ ‫عبفعا‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ا‬ ‫ةمءح‬‫األم‬،‫،عبةاكج‬ ‫اا‬ ‫ةاعةم‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1393‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬5/144
 • 10. 12 :‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬ ‫معكهكعضاةؼ‬‫لا‬ ‫عبفعتحبجعةم‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عاسلح‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ةحع‬ ‫ل‬23 ‫عضاؼ‬ ‫،عك‬ ‫ععع‬‫ق‬ ‫ةحعةمبة‬ ‫ةمل‬24 ‫ع‬‫ةبفعلما‬‫ك‬25 ‫ع‬ ‫ػحع‬ ‫عكه‬ ‫ػحل‬ ‫فعةمبةل‬ ‫ػال‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػحاحعك‬‫ل‬‫ػفعةم‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عاسلح‬ ‫اع‬ ‫ةحعةبفعل‬ ‫ل‬ ‫حؿعةبفعلما‬ ‫حع‬ ‫ضاةوحفعم‬26 ‫ع‬ ‫ع‬ ‫علب‬ ‫ةة‬‫ك‬‫ا‬‫ةضح‬ ‫حعضاةوتحفع‬ ‫عبالغ،ع‬ ‫ا‬ ‫عةمءح‬ ‫ةة‬‫ك‬‫،عكا‬ ‫اسل‬ ‫ةؽع‬‫ز‬‫ةما‬ ‫ععع‬:‫اله‬ ‫عهذةعةم‬ ‫لع‬‫خا‬ ‫ةحع‬ ‫لح‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬‫خعةمطب‬‫ػا‬‫ػ‬‫خ‬27 ‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ثع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػفعلب‬‫ػ‬‫ب‬‫ػهع‬‫ػ‬‫س‬‫ك‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػتع‬‫ػ‬‫ة‬‫ػفعلب‬‫ػ‬‫ب‬‫ػةـع‬‫ػ‬‫ظ‬‫عةما‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؽعل‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػـي‬ ‫ػـعةة‬‫م‬‫محتاعب‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ك‬‫كلح:يعتزكم‬‫ا‬ ‫ؿعبفعللةؼع‬ ‫علفعس‬ ‫ةبفعماتعةمقاظ‬‫ع‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫حؿع‬ ‫عةماظةـعبفعلبةتع‬ ‫علب‬ ‫اسلح‬: ‫طل‬‫ةا‬ ‫ةفعةم‬‫ع‬‫متةاعةمعلط،عمةسعبتق‬28 ‫ع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫خعة‬‫ػا‬‫ػ‬‫خ‬29 ‫ع‬‫ػح:يع‬‫ػ‬‫ل‬‫ك‬‫ا‬ ‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫عه‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحكع‬‫ػ‬‫ط‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكع‬‫ػ‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؽعطل‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬ ‫ػـي‬‫م‬‫ػحتاعب‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ةلمل‬‫ع‬‫ػفع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػاؼعطل‬‫ض‬‫ػاةؼعم‬‫ض‬‫ع‬ ‫ػلح‬‫س‬‫ػذةعا‬‫ه‬‫ػحؿ:عي‬ ‫مع‬‫ػةا‬‫ل‬‫ػفعةمبك‬‫م‬‫م‬ ‫توؽعللهعتضاةوفي‬ ‫عكهكع‬ ‫عةملضا‬ ‫م‬ ‫اكعةم‬ ‫ل‬30 ‫ع‬ 23‫م،ع‬ ‫ةبفعل‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬،‫ع‬6/135 24‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫الس‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫نن‬،‫ع‬7/78 25‫علل‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫عةماسقالل‬‫علما‬‫بف‬‫الحبير‬ ‫تمخيص‬‫ع‬،‫ع‬:‫تلقةؽ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫حل‬ ‫عةمة‬‫عهحءـ‬‫عةن‬ ‫علب‬ ‫ةمسة‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ةل‬ ‫ةم‬ ‫ث،ع‬‫ا‬‫لك‬ ‫ةم‬1964‫ـ،ع‬3/116 26،‫ةبفعلما‬‫الحبير‬ ‫تمخيص‬‫ع‬3/116‫و‬‫ت‬‫التيذيب‬ ‫قريب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ة‬‫ك‬‫عل‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫،عللت‬ ‫ةاعةماءة‬‫ع‬‫ط‬4،‫ع‬1992،‫ـ‬‫ع‬ ‫ص‬473،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬5797‫،عص‬492،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬6267‫ع‬ 27‫ل‬ ‫حفعبفع‬ ‫سلة‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫األوسط‬ ‫المعجم‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ث،ع‬‫ا‬‫ةف،عةمقحه‬ ‫ةاعةملا‬ ‫طحاؽعبفعلكضعةن،ع‬1415‫ػ،ع‬‫ه‬ 6/44‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5746 28‫فعبفعلل‬ ‫عةمال‬ ‫لب‬‫ع‬‫م‬‫بفعةممكز‬،‫ع‬‫المتروكين‬‫و‬ ‫الضعفاء‬،‫ع‬‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬،‫ع‬‫بةاكج‬‫،عط‬1،‫ع‬1/21،‫ع‬‫عبفع‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ع‬، ‫ةمذهب‬‫ع‬‫االعتدال‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫علكض‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫لل‬‫ع‬ ،،‫عبةاكج‬ ، ‫ة‬ ‫عةمال‬ ‫عةممتت‬ ‫ةا‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬ ،1995‫ـ‬،‫ع‬ 4/378 29‫حمف‬ ‫ع‬‫عةبف‬، ‫عةمقزكةل‬ ‫ة‬‫ز‬‫عة‬‫عبف‬ ‫ل‬،‫ع‬‫ماجو‬ ‫ابن‬ ‫سنن‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عبةاكج،ع‬،‫عةموما‬‫ةا‬ ‫ع‬، ‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ط‬1،‫ع‬1/599‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1863‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ةمكمك‬‫ك‬‫اع‬ ‫ة‬‫ا‬‫بحتعتزكةجعةمل‬ 32‫عبماعةمملحل‬ ‫ب‬ ‫عبفع‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمبكلةا‬‫الزجاجة‬ ‫مصباح‬‫ماجو‬ ‫بن‬ ‫ائد‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫لتقهعةممءلحكم‬ ‫عةم‬ ‫ل‬،‫ع‬ ،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1423‫ػ،ع‬‫ه‬2/99
 • 11. 11 ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫خعة‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬31 ‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬ ‫ػفعلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعةمقح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكفعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعلة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػـع‬‫م‬‫ػحتاعب‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬ ‫ةع‬‫ك‬‫ػ‬‫م‬‫،عكتزك‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةسع‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػلت‬‫س‬‫ػؿعب‬ ‫فعمـعةا‬ ‫ع‬ ‫فعسلت‬ ‫كلح:يعةملمحدع‬‫ا‬ ‫بكعلحتـ‬ ‫كفعكهكعضاةؼعتامفع‬ ‫ة‬ ‫علةسهعبفع‬ ‫عاسلح‬ ‫عك‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫ةة‬32 ‫ع‬ :‫النتيجة‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬‫ع‬ 2-‫فعلسلحكعالعت‬ ‫عخةاع‬ ‫ةكعكمك‬ ‫ةحعيسك‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫ـعةكـعةمقةح‬ ‫محتاعبمـعةة‬ ‫ع‬ ‫عال‬ ‫ل‬‫ع‬ :‫الداللة‬ ‫وجو‬ ‫ال‬‫ك‬‫ةكعللهعةملسلحكعبسبتعةة‬ ‫ضلجعةمسك‬ ‫علتهع‬ ‫لح‬‫حعءا‬ ‫ة‬ ‫غكتع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ك‬‫ثعةة‬‫ا‬‫فعمت‬ :‫التخريج‬ ‫سل‬ ‫ع‬ ‫بكعةالهع‬ ‫خامفع‬33 ‫ع‬‫ب‬ ‫علفعامؿعلفع‬ ‫م‬ ‫ةؽعلحلـعبفعب‬‫ا‬‫فعط‬‫كسه‬‫ع‬ ‫م‬ ‫خامفعةبفعل‬‫عك‬ ‫معبف‬‫ةةءاا‬34 ‫ع‬‫علفعلسحفعبفع‬ ‫سلح‬ ‫عب‬ ‫كلل‬ ‫عةالهعةم‬ ‫ب‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬ ‫عبف‬ ‫ساك‬ ‫علبةشعلفعةبفع‬ ‫ب‬ ‫علفعزاعبفع‬ ‫م‬ ‫علفعلحلـعبفعب‬ ‫سح‬35 ‫ع‬‫ع‬ ‫كذما‬‫ع‬‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬36 ‫ع‬‫ع‬ ‫ساك‬ ‫عبماعبفعلةحشعلفعلحلـعلفعامؿعلفعةبفع‬ ‫ب‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬ ‫ةل‬‫ا‬‫خامفعةمطب‬‫عك‬ ‫بف‬37 ‫ع‬‫حـ‬ ‫كت‬38 ‫ع‬‫ةبفعلسحما‬‫ك‬39 ‫ع‬‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬‫زعبفع‬ ‫بةلعلفعب‬‫ا‬‫عبفعةم‬ ‫لل‬‫ع‬ 31‫،ع‬ ‫عبفعلماعةماسقالل‬ ‫عبفعلل‬ ‫ل‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬،‫،عبةاكج‬ ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1996‫ـ،ع‬1/592‫،ع‬‫د‬‫:ع‬ 1846 32،‫ةبفعلما‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬،‫ع‬3/372‫،عك‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬5334 33‫،ع‬ ‫عبفعلماعةماسقالل‬ ‫عبفعلل‬ ‫ل‬‫العالية‬ ‫المطالب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫م‬‫ةمتكةما‬،‫ع‬‫ةحض،ع‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫ةاعةماحل‬8/241‫،ع‬ ‫د‬‫:ع‬1632 34،‫م‬ ‫ةبفعل‬‫الرجال‬ ‫ضعفاء‬ ‫في‬ ‫الكامل‬،‫ع‬2/371،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬522 35‫ةبفعلما،ع‬‫العالية‬ ‫المطالب‬،‫ع‬8/243‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1631 36‫ل‬ ‫ع‬‫عبف‬‫ا‬ ‫عل‬‫عبف‬ ‫لل‬‫ع‬‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬‫ع‬،‫النبو‬ ‫األحاديث‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫العمل‬‫ية‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عةنع‬‫ةف‬‫ز‬‫ع‬‫ف‬ ‫ل‬‫عةما‬‫لوكظ‬ ‫ةمسلو‬،‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫ةاعةمطةب‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1985‫ـ،ع‬5/73‫،ع‬‫د‬‫:ع‬717 37‫ل‬ ‫ع‬ ‫عبف‬ ‫حف‬ ‫سلة‬‫ع‬‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫ع‬ ،‫الكبير‬ ‫المعجم‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫علب‬ ‫م‬ ‫ل‬،‫ع‬‫ةملمـ،ع‬‫ك‬‫ع‬ ‫عةمالكـ‬ ‫متب‬ ،‫كلؿ‬ ‫ةم‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬1983‫ـ،ع‬19/416‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1224 38،‫م‬‫ةز‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫حـعبفع‬ ‫ت‬‫ائد‬‫و‬‫الف‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫معلب‬ ‫ل‬‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫عةماء‬ ‫متب‬ ‫،ع‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1412‫ػ،ع‬‫ه‬ 2/176‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1464 39،‫عةن‬ ‫عبفعةملسةفعبفعهب‬ ‫لل‬‫ع‬‫ةبفعلسحما‬،‫ع‬‫دمشق‬ ‫مدينة‬ ‫تاريخ‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫م‬‫ا‬ ‫ةفعةما‬ ‫لتعةم‬‫ع‬‫ةاعةموما،ع‬ ‫،ع‬ ،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1995‫ـ،ع‬14/52‫،ع‬‫تام‬‫:ع‬1523
 • 12. 12 ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػةـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬‫ف‬‫ع‬‫ػحف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫عة‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عكذ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬40 ‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػةح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػؽعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةؽ‬‫ز‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػحل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػجعةمب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬41 ‫ع‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفعه‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ة‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬42 ‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ة‬‫ا‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ا‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ػكعةك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػال‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػـع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاعكلح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬ ‫ل‬43 ‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫عللة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫لؾعب‬ ‫ةم‬‫ع‬ ‫ةاعلفعامؿعلفعةملب‬ ‫فعل‬‫ع‬ :‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫معامؿع‬‫ةحعةةءاا‬ ‫عل‬ ‫ػحفع‬‫س‬‫ـ،عكل‬ ‫ػب‬ ‫ػؿع‬‫م‬‫ػاعا‬‫خ‬‫عةآل‬ ‫ػ‬ ‫،عك‬ ‫ػةح‬‫س‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػحفع‬‫س‬‫عل‬ ‫ػاك‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫ةحعة‬ ‫ػ‬‫ل‬‫مع‬ ‫ػلح‬‫س‬‫عا‬ ‫ػ‬‫ل‬‫عة‬ ‫ت‬ ‫ةعة‬ ‫ةحعم‬ ‫لماعةمل‬ ‫حؿعةبفعلبحف:يع‬ ‫،عك‬ ‫طل‬‫ةا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫مع‬ ‫هذةعضاةؼعضاوفعةبفعل‬‫ع‬ ‫ةحعةةتبحجعي‬ ‫حعالعةءبفعل‬ ‫لفعةمتقحجعب‬44 ‫ع‬‫ع‬ ‫ةاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػحؿع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكؾعةم‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػاةؼع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػلعك‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬‫ا‬‫ػفعةم‬‫ػ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػةـعل‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػزع‬‫ػ‬ ‫ةحعب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػكظي‬‫و‬‫ل‬ ‫ةتفعغةاع‬ ‫كؿعبحملقؿعل‬ ‫م‬ ‫زعبفعلمةـع‬ ‫لعلفعب‬ ‫عبفعلح‬ ‫:يعلل‬ ‫ةماقةل‬45 ‫ػحؿع‬ ‫،عك‬ ‫ػاكمع‬‫ة‬‫ػذةع‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػةـ،عكل‬‫م‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ػزع‬ ‫ةحعب‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬ ‫لؿعمفع‬ ‫لماعالع‬ ‫ةحع‬ ‫ةبفعلبحف:يعكهذةعل‬ ‫لحمةاعبطؿعةاللتمح‬ ‫ةةتفعةم‬‫ك‬‫عا‬ ‫حعمتاع‬ ‫ل‬ ‫لحمةاع‬ ‫ةم‬‫خعبفي‬46 ‫ع‬ ‫ػاع‬‫ػ‬‫م‬‫ل‬ ‫ػاةؼع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫و‬‫ـعآل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫عت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػةح‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػلح‬‫ػ‬‫س‬‫عا‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػؾع‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةتفعهذة‬ ‫عضاوفعةبفعلبحفعكضاؼعل‬ ‫ةح،عك‬ ‫ةمل‬47 ‫ع‬ 42، ‫عةمبست‬ ‫علبحف‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫المجروحين‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫ةه‬‫ا‬‫عاب‬ ‫ك‬ ‫ل‬‫ةة‬‫ز‬‫ع‬ ‫ةـ‬‫ع‬،‫عللت‬ ، ‫عةمكل‬ ‫ةا‬ ‫ع‬ ،‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1396‫ػ،ع‬‫ه‬ 1/268،‫ع‬‫تام‬‫:ع‬274 41‫ةؽ‬‫ز‬‫عةما‬ ‫لب‬‫ع‬‫ةمللاحل‬‫،ع‬‫المصنف‬،‫ع‬6/162‫،ع‬‫د‬‫:ع‬12343‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬ 42‫املعةمسحبؽ،ع‬ ‫ةم‬6/161‫،ع‬‫د‬:12344‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬ 43‫م‬‫عةةللحا‬‫ةهةـ‬‫ا‬‫عاب‬‫عبف‬‫ةاقكت‬‫ع‬‫ع‬، ‫عةمقحض‬‫عةكسؼ‬‫بك‬‫اآلثار‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫ح‬ ‫عةمك‬ ‫ب‬،‫ع‬‫عبةاكج،ع‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬ 1355‫ػ،ع‬‫ه‬1/224 44‫ةبفعلبحف،ع‬‫المجروحين‬،‫ع‬1/267،‫ع‬‫،ع‬ ‫ةمذهب‬‫االعتدال‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬،‫ع‬2/223 45‫ا‬ ‫عل‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫ةماقةل‬‫الكبير‬ ‫الضعفاء‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬،‫عبةاكج‬، ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬ ‫ع‬، ‫لام‬ ‫ع‬‫ةف‬ ‫ع‬ ‫اط‬ ‫عةم‬ ‫لب‬‫ع‬ ‫ط‬1،‫ع‬1984‫ـ،ع‬3/253،‫ع‬‫ع‬‫تا‬‫م‬:‫ع‬1256 46،‫ةبفعلبحف‬‫المجروحين‬،‫ع‬2/111 47،‫اعةمسحبؽ‬ ‫ل‬ ‫ةم‬‫ع‬1/268
 • 13. 13 ‫كؿ‬ ‫م‬ ‫ةؽع‬‫ا‬‫فعط‬ ‫كع‬ ‫ةسةؿعكبالغحجع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫حعه‬ ‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ةةحجعةمل‬‫ك‬‫عا‬ ‫حعبقة‬ ‫ك‬ :‫النتيجة‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬. 3-‫ع‬ ‫عةمكمك‬ ‫ك‬ ‫ةعةمك‬‫ك‬‫ةح:عيعتزكم‬ ‫ل‬‫ي‬ ‫محتاعبمـعةةلبةحكعةكـعةمقةح‬ ‫ع‬ ‫ل‬ :‫التخريج‬ ‫ةك‬ ‫ػكع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬48 ‫ع‬‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ةمل‬‫ك‬49 ‫ع‬‫ػحف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ة‬‫ك‬50 ‫ع‬‫ػحمـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬‫ك‬51 ‫ع‬‫ل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةم‬‫ك‬52 ‫ع‬‫ػةـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫ػكعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ك‬53 ‫ع‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ةم‬‫ك‬54 ‫ع‬‫ػفع‬‫ل‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ة‬‫احك‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫ةذةفع‬‫ز‬‫ػفع‬‫ب‬‫ػكاع‬‫ل‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ل‬‫ع‬ ‫ستلـعبفعساة‬ ‫فعطاؽعلفعةم‬ ‫ع‬ ‫اقؿعبفعةسحاعلفعةملب‬‫ع‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫خامفع‬‫ك‬55 ‫ع‬‫للكا‬ ‫عبفع‬ ‫كساة‬56 ‫ع‬‫ةبفعلبحف‬‫ك‬57 ‫ع‬‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫ك‬58 ‫ع‬‫ق‬ ‫ةمبة‬‫ك‬59 ‫ع‬‫ةمضةحك‬‫ك‬‫ع‬ 48‫حفعبفعةةءاح‬ ‫سلة‬‫ع‬‫عةمسمستحل‬ ‫ةك‬ ‫بكع‬،‫عع‬‫داود‬ ‫أبي‬ ‫سنن‬،‫عع‬‫ةاعةموما‬،‫ع‬‫بةاكج‬،‫ع‬2/222‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2252 49‫عبفعءاةت‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةملسح‬‫ى‬‫الصغر‬ ‫السنن‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ث‬ ‫عغ‬ ‫ب‬ ‫عةموتحدع‬ ‫لب‬،‫ع‬،‫،عللت‬ ‫ة‬ ‫سال‬ ‫طبكلحجعة‬ ‫عةم‬ ‫متب‬‫ع‬ ‫ط‬2‫ع‬،1986‫ع‬،‫ـ‬‫ط‬2‫ع‬،6/65‫ع‬،‫د‬‫ع‬:3227،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عةماقةـ‬‫عتزكةج‬ ‫ةهة‬‫ا‬‫م‬،‫ع‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫السنن‬‫عةمعوحاع‬ ‫علب‬:‫عتلقةؽ‬، ‫م‬‫ةا‬ ‫حفعةمبل‬ ‫سلة‬،‫ع‬،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1991‫ـ،ع‬3/271:‫،د‬5342‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ةك‬‫ا‬‫ثعةمعة‬‫ا‬ ‫ةم‬ 52‫ع‬ ، ‫عةمبست‬ ‫علبحف‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫لحاكط‬‫ا‬‫عةة‬ ‫ءاةت‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬ ، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬‫ط‬2‫،ع‬ 1993‫ـ،ع‬9/364‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4257‫،ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عععع‬ ‫فعالعتل‬ ‫فعةملسحكع‬ ‫مؿع‬‫ذماعةمزماعلفعتزكةجعةما‬ 51‫عةن‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ةملحمـ‬‫ع‬‫ع‬،‫م‬‫ةملةسحبكا‬‫المستدرك‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫علطح‬‫ا‬ ‫عةمقح‬ ‫علب‬‫لطوه‬،‫ع‬‫،ع‬ ‫ة‬ ‫عةمال‬‫عةممتت‬‫ةا‬ ،‫بةاكج‬‫ع‬‫ط‬1،‫ع‬1992‫ـ،ع‬2/176‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2685‫،ع‬‫متحتعةملمحد‬ 52‫حلةؿعةمضب‬ ‫ةملسةفعبفعاس‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ل‬ ‫لح‬ ‫ةم‬‫األمالي‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫ةهةـعةمقةس‬‫ا‬‫اب‬،‫ع‬‫ةاعةبفعةمقةـ،ع‬ ‫،ع‬ ‫ة‬ ‫سال‬ ‫عة‬ ‫متب‬ ‫ةم‬ ،‫حـ‬ ‫حف،عةم‬ ‫ل‬‫ع‬‫ط‬1‫،ع‬1412،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬1/354‫،ع‬‫د‬‫:ع‬393 53‫عةن‬ ‫عبفعلب‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع،ع‬ ‫حل‬ ‫بكعلاةـعةةلب‬‫األولياء‬ ‫حمية‬‫،عبةاكج،عط‬ ‫ب‬‫ا‬‫ةاعةممتحتعةما‬ ‫،ع‬4،‫ع‬1425‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬3/62 54‫عةمزم‬ ‫عبف‬ ‫ةكسؼ‬‫ع‬‫ع‬ ،‫م‬‫ز‬ ‫ةم‬‫الكمال‬ ‫تيذيب‬‫ع‬ ‫ة‬‫ك‬‫عل‬ ‫عبءحا‬ :‫عتلقةؽ‬ ،‫ااكؼ‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬ ، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬‫ط‬1‫،عع‬ 1982،‫ـ‬‫ع‬27/432 55‫عبفعللبؿ،ع‬ ‫ل‬‫المسند‬‫لا‬ ‫،ع‬ ‫اطب‬ ‫ع‬ ‫اسس‬ ‫،ع‬،3/158‫،ع‬‫د‬:12634‫،ع‬‫ك‬3/245‫،ع‬‫د‬‫:ع‬13594 56،‫للكا‬ ‫ع‬‫عبف‬ ‫ساة‬‫السنن‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫ة‬ ‫عل‬‫عآؿ‬‫عةن‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫سا‬،‫ع‬،‫ةحض‬‫ا‬‫عةم‬، ‫عةمالة‬‫ةا‬‫ع‬‫ط‬1‫ع‬،1414‫ػ،ع‬‫ه‬ 1/164‫،ع‬‫د‬‫:ع‬492 57‫ةبفعلبحف،ع‬‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬،‫ع‬9/338‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4228،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عع‬ ‫هعلفعةمتبتؿ‬ ‫حعل‬ ‫فعةمل‬ ‫ع‬ ‫عةمت‬ ‫ذماعةمال‬ 58‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫األوسط‬ ‫المعجم‬،‫ع‬5/227‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5299 59‫عبفعةملسةف‬ ‫ل‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ق‬ ‫ةمبة‬‫اإليمان‬ ‫شعب‬‫،عتلقةؽ‬:‫ع‬‫غلكؿ‬‫عز‬ ‫عبسةكل‬ ‫عةمساة‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫،عبةاكج‬ ‫ة‬ ‫ةاعةممتتعةمال‬‫ع‬ ‫ط‬1‫،ع‬1412،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬4/382‫،ع‬‫د‬‫:ع‬5485
 • 14. 14 ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ق‬ ‫ةم‬60 ‫ع‬‫ػؾع‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاكع‬‫ػ‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػصعة‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعخلة‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفعخ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاؽع‬‫ػ‬‫ط‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعةمطب‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫خا‬‫عك‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ك‬‫ا‬61 ‫ػحـ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫،عكت‬62 ‫ع‬‫ع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػسع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحشع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحفعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫ػفعط‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةؽ‬‫ز‬‫عةما‬ ‫خامفعلب‬‫ك‬63 ‫ع‬‫اسال‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ةحعةبفعسة‬ ‫فعل‬‫ع‬ ‫ع‬ :‫الحديث‬ ‫عمى‬ ‫الحكم‬ ‫ػسي‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ػسع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػا:يع‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ب‬‫ػحؿعة‬‫ػ‬64 ‫ػفع‬‫ػ‬‫س‬‫عل‬ ‫ػلح‬‫ػ‬‫س‬‫:يعا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ق‬ ‫ػةحكعةم‬‫ػ‬‫ض‬‫ػحؿعةم‬‫ػ‬ ‫،عك‬ ‫ي‬65 ‫لج:ع‬ ‫،ع‬‫ع‬ ‫،ع‬‫عغةا‬ ‫كع‬ ‫ةحع‬ ‫عهذةعةمل‬ ‫اقؿعبفعةسحاع‬ ‫فع‬ ‫لع‬ ‫عس‬ ‫ثع‬‫ا‬ ‫عبفع‬ ‫احكة‬ ‫فع‬ ‫مـعةتبجع‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫لع‬ ‫عمـعةس‬ ‫علفعللحب‬ ‫احكة‬ ‫عاكلع‬ ‫،عك‬ ‫ةتفعللفعبحمالال‬ ‫لح‬ ‫كمؿع‬66 ‫ع‬ ‫ػتلطع‬‫ػ‬‫ػ‬‫خ‬‫كؽعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػكع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫عك‬ ‫ػما‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫عةة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ػفعخلة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػؼع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهعخ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػسعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػاؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬ ‫ةاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ث‬‫ا‬‫خ‬ ‫ب‬67 ‫،ع‬‫تاكؾ‬ ‫علةحشعكهكع‬ ‫ب‬ ‫بحفعبفع‬ ‫هحعللهع‬‫ةا‬ ‫عةمطاؽع‬ ‫كبقة‬68 ‫ع‬ ‫اسؿ‬ ‫ةفع‬‫ا‬‫ةحعةبفعسة‬ ‫ل‬ :‫النتيجة‬‫ع‬‫ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم‬ ‫ةمل‬‫ع‬ ‫ع‬ :‫االحتجاج‬ ‫نتيجة‬ ‫عع‬‫ػح‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عللة‬ ‫عا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحخ،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػلسعماللت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عالعت‬ ‫ػاةو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػذةعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكصع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةمل‬‫متكاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ة‬ ‫ل‬‫حع‬ ‫تتعللة‬‫ا‬‫حعةت‬ ‫ـعم‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ثعمذةت‬ ‫لءك‬ ‫ثع‬‫ا‬‫قحؿ:يعكهؿعةممت‬ ‫الهع‬ ‫عةم‬ ‫فعم‬ ‫مكاع‬ ‫سالـع‬ 62‫ةل‬‫ك‬‫عةم‬ ‫علب‬‫عبف‬ ‫ل‬‫ع‬‫ع‬، ‫س‬ ‫ق‬ ‫عةم‬‫ةمضةحك‬‫ة‬‫المختار‬ ‫األحاديث‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫هةش‬ ‫ع‬‫عبف‬‫لؾ‬ ‫عةم‬ ‫لب‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ض‬ ‫عةمل‬ ‫متب‬ ‫،عط‬ ‫ما‬ ‫عةم‬ ‫م‬ ‫،ع‬ ‫ةت‬ ‫ةمل‬1‫،ع‬5/261‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1889،1892‫ع‬‫كع‬12/422‫،ع‬‫د‬‫:ع‬424 61‫ل‬ ‫ع‬‫عبف‬‫حف‬ ‫سلة‬‫ع‬‫،ع‬ ‫ةل‬‫ا‬‫ةمطب‬‫الشاميين‬ ‫مسند‬‫عتلقةؽ‬،:‫ع‬‫عةمسلو‬ ‫مة‬ ‫عةم‬ ‫علب‬‫م‬ ‫ل‬،‫ع‬،‫عبةاكج‬، ‫عةماسحم‬ ‫اسس‬‫ع‬ ‫ط‬1‫،ع‬1984‫ـ،ع‬1/413‫،ع‬‫د‬‫:ع‬723‫ع‬‫كع‬3/365‫،ع‬‫د‬‫:ع‬2475 62‫م،ع‬‫ةز‬‫ا‬‫عةم‬ ‫ل‬ ‫حـعبفع‬ ‫ت‬‫ائد‬‫و‬‫الف‬‫ةحض،عط‬‫ا‬‫،عةم‬ ‫عةماء‬ ‫متب‬ ‫،ع‬1‫،ع‬1412‫ق،ع‬2/132‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1335 63‫ةؽ،ع‬‫ز‬‫عةما‬ ‫لب‬‫المصنف‬،‫ع‬6/162‫،ع‬‫د‬‫:ع‬12343،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ثعةماقةـ‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ك‬‫بحتعلمحدعةةبمحاع‬ 64‫ع‬ ، ‫عةماسقالل‬ ‫علما‬ ‫عبف‬ ‫علل‬ ‫عبف‬ ‫ل‬‫ي‬‫البار‬ ‫فتح‬‫عتلقةؽ‬ ،:‫ع‬‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ع‬‫اا‬ ‫عةم‬ ‫ةا‬‫عبةاكج،ع‬ ، 1379‫ػ،ع‬‫ه‬9/111 65‫،ع‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ةمضةحكعةم‬‫ة‬‫المختار‬ ‫األحاديث‬،‫ع‬5/261‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1889‫،ع‬1892 66‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تيذيب‬‫،ع‬4/112 67‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬‫،عتام‬‫:ع‬1731 68‫ةبفعلما،ع‬‫التيذيب‬ ‫تقريب‬‫،عتام‬‫:ع‬142
 • 15. 15 ‫ف‬‫ثع‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ةمم‬‫ك‬‫ػف،ع‬‫ل‬ ‫ػؿع‬‫ة‬‫ػلعةمتقل‬ ‫ػؽع‬‫ق‬‫تل‬ ‫ػؿع‬‫س‬‫حمتلح‬ ‫ػاتالع‬‫ء‬‫ةم‬‫ك‬‫ػلع‬ ‫مت‬ ‫عةم‬ ‫ػلل‬‫ل‬ ‫ثعك‬‫ا‬‫ػ‬‫س‬‫لحمسعةة‬ ‫كع‬ ‫ػةؽع‬‫ض‬‫كفع‬ ‫ػحع‬ ‫لبح‬ ‫ػحـعب‬‫ة‬‫ةمق‬‫ك‬‫اح،ع‬ ‫حعلح‬ ‫حعتكمة‬ ‫مفعتكمة‬ ‫عك‬ ‫للل‬ ‫حع‬ ‫تضت‬ ‫عاذةعة‬ ‫طلكب‬ ‫بحهحثعالعتم‬ ‫حم‬ ‫ع‬ ‫خ‬‫لا‬‫مفع‬ ‫لعةمذمعة‬ ‫حمقلةؿعةملح‬ ‫ؿ،ع‬ ‫ةما‬‫ك‬‫ةكع‬ ‫حعبلسفعةة‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫،ع‬ ‫ثعةما‬‫ا‬‫كفعبمت‬ ‫كفع‬ ‫ػاؾع‬‫ػ‬‫ت‬‫عت‬ ‫ػ‬‫ت‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ل‬ ‫ثعةم‬‫ا‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعةمم‬ ‫ػاع‬‫ة‬‫ػاللفعخ‬‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫ػفع‬ ‫غعمتكمة‬‫ػا‬‫و‬‫ةمت‬‫ك‬‫لفع‬ ‫ػ‬‫ء‬‫ػحـعب‬‫ة‬‫ػخصعةمق‬‫ء‬‫مل‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ل‬‫ة‬‫ك‬‫تقكةـع‬69 ‫ػؿع‬‫س‬‫ػكفعةمتلح‬‫ب‬‫ػؼعةكم‬‫ة‬‫عاذعم‬ ‫ض‬ ‫ػح‬‫ل‬‫ةحعةةكؿعت‬ ‫ػ‬‫ل‬‫الؿعبحم‬ ‫ػت‬‫س‬ ‫عة‬ ‫ػ‬ ‫كؿ:عك‬ ‫ع‬ ‫العةكمبكفعسببفعكهكعةملمحدال‬‫ك‬ ‫ث‬‫فتحديد‬ ،‫منو‬ ‫األىم‬ ‫اليدف‬ ‫ىو‬ ‫التناسل‬‫و‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عمى‬ ‫تحض‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ :‫انيا‬ .‫عي‬‫الشر‬ ‫اليدف‬ ‫ليذا‬ ‫ة‬‫مصادر‬ ‫النسل‬ ‫عععععع‬: ‫حعةل‬ ‫ؿعبفعهلحع‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬ 1-‫خعي‬‫لةتزك‬ ‫لمـعةمبحكثع‬ ‫فعةستطحعع‬ ‫اءاعةمءبحتع‬ ‫ةح:يعةحع‬ ‫ةمل‬ :‫التخريج‬‫عع‬‫ع‬ ‫م‬‫خامفعةمبخحا‬70 ‫ع‬‫سلـ‬ ‫ك‬71 ‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػاك‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ب‬‫عةنع‬ ‫ةحعلب‬ ‫فعل‬‫ع‬‫ػحع‬‫ة‬‫ػحؿ:يع‬ ‫ػا‬‫ء‬‫ا‬‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػكـع‬‫ل‬‫ػفعبحم‬‫ػ‬‫ة‬‫ال‬ ‫ػتطلع‬‫س‬‫ػـعة‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬ ‫خعك‬‫ػزك‬‫ػ‬‫ت‬‫لة‬ ‫ػحكثع‬‫ػ‬‫ب‬‫ػلمـعةم‬ ‫ػتطحعع‬‫ػ‬‫س‬‫ػفعة‬ ‫ػبحتع‬‫ػ‬‫ء‬‫ةم‬ ‫كمحكي‬‫ع‬ 2-‫عي‬ ‫ل‬ ‫لةسع‬ ‫ع‬ ‫غتعلفعسلت‬‫فعا‬ ‫،ع‬ ‫ةح:عيعةملمحدعسلت‬ ‫ةمل‬‫ع‬ :‫التخريج‬ ‫م‬‫خامفعةمبخحا‬72 ‫ع‬‫سلـ‬ ‫ك‬73 ‫ع‬‫هطع‬‫عا‬ ‫حؿ:عيعمحكعتالت‬ ‫حمؾع‬ ‫لسعبفع‬ ‫ةحع‬ ‫فعل‬‫ام‬‫ه‬‫ع‬ 69‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬66-67 72‫حلةؿ‬ ‫عبفعاس‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫ةتعةمبعح‬ ‫لطوهع‬،‫ع‬‫ةاعةبفعمتة‬‫،عبةاكج،ع‬ ‫ح‬ ‫ا،عةمة‬ ‫ط‬3،‫ع‬1987‫ع‬،‫ـ‬2/673‫ع‬،‫د‬‫ع‬:1826‫ع‬،‫ةملكـ‬،‫ع‬‫ع‬‫بحت‬‫عةمازكب‬‫علوسف‬‫علله‬‫عخحؼ‬‫ف‬ ‫عم‬‫ةملكـ‬‫ع‬‫ك‬5/1952‫ع‬،‫د‬‫:ع‬ 4778،4779‫ع‬،‫ةملمحد‬،‫ع‬‫عةملب‬‫كؿ‬ ‫ع‬‫بحت‬‫ع‬:‫ع‬‫عةمبحكثع‬‫عةستطل‬‫عمـ‬‫ف‬ ‫ع‬‫عكبحت‬ ‫خ‬‫لةتزك‬ ‫ع‬‫عةمبحكث‬‫لمـ‬ ‫ع‬‫عةستطحع‬‫ف‬ ‫لةلـ‬ 71‫م،ع‬‫سلـعبفعةملمحخعةمقءةا‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬‫تلقةؽ‬:‫ع‬‫عةمبح‬ ‫علب‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ل‬،‫ع‬، ‫ب‬‫ا‬‫ةحعةما‬‫ا‬‫ةاعالةحكعةمت‬‫ع‬‫بةاكج‬‫،ع‬ ‫ط‬1،‫ع‬2/1218‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1422،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫ع‬ ‫الف‬ ‫ع‬ ‫جعلوسفعامةفعككم‬ ‫فعتح‬ ‫بحتعةستلبحتعةملمحدعم‬ 72،‫م‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬5/1949‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4776،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫حع‬ ‫ةع‬‫ك‬‫حلمل‬ ‫عةملمحدعمقكمفعتاحمهع‬ ‫غةتع‬‫بحتعةمتا‬ ‫فعةملسحك‬ ‫طحتعممـع‬ 73‫سلـ،ع‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬2/1222‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1421،‫ع‬‫ةملمحد‬،‫ع‬‫الف‬ ‫ع‬ ‫جعلوسفعامةفعككم‬ ‫فعتح‬ ‫بحتعةستلبحتعةملمحدعم‬
 • 16. 16 ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةخعةمل‬‫ك‬‫ز‬ ‫ػكجع‬‫ػ‬‫ة‬‫ب‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ثعةمل‬ ‫ػح‬‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫مكفع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ة:ع‬‫ك‬‫ػحم‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ػح،ع‬‫ػ‬‫ه‬‫ك‬ّ‫م‬‫ـعتقح‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ةع‬‫ك‬‫ػا‬‫ػ‬‫ب‬‫خ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫،ع‬ ‫فعةملب‬ ‫ةفعللفع‬‫ك‬‫لحع‬ ‫حع‬ ‫هـ:ع‬ ‫ل‬ ‫حؿع‬ ‫ع‬ ‫خا‬ ‫حعت‬ ‫فعذلبفعك‬ ‫ـع‬ ‫حعتق‬ ‫عغواعةنعمفع‬ ‫الع‬ ‫ػزؿع‬‫ػ‬‫ت‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػا:ع‬‫ػ‬‫خ‬‫ػحؿعآ‬‫ػ‬ ‫ػا،عك‬‫ػ‬‫ط‬ ‫الع‬‫ك‬‫هاع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػكـعة‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػا:ع‬‫ػ‬‫خ‬‫ػحؿعآ‬‫ػ‬ ‫ة،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫ة‬‫عةمل‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫محكعاسكؿعةنع‬ ‫ة،ع‬ ‫ب‬ ‫خع‬‫تزك‬ ‫الع‬ ‫ةملسحكع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ةنعا‬‫ك‬‫ػحع‬ ‫ػذةاع‬‫م‬‫ػذةعك‬‫م‬‫ػتـع‬‫ل‬ ‫ػذةفع‬‫م‬‫ػتـعة‬‫ل‬ ‫ػحؿ:ع‬‫ق‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫عمم‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ػحمـع‬‫ػ‬‫ق‬‫ت‬‫ػحمـعنعك‬‫ػ‬‫ء‬‫ةخ‬‫ػتع‬‫ػ‬‫غ‬‫ػفعا‬‫ػ‬ ‫ػحكع‬‫ػ‬‫س‬‫خعةمل‬‫ػزك‬‫ػ‬‫ت‬‫،عك‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬‫عك‬ ‫ػل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػا،عك‬‫ػ‬‫ط‬ ‫ػكـعك‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫لةسع‬ ‫ع‬ ‫لفعسلت‬‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ :‫الحنديثين‬ ‫منن‬ ‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ػؿع‬ ‫ػلعةمل‬‫ل‬ ‫،عك‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػبتعةمك‬‫س‬‫ػكع‬‫ه‬‫لحعك‬‫ػا‬‫ء‬‫ػفع‬‫ة‬ ‫ػتع‬‫غ‬‫ا‬ ‫ةخع‬‫ك‬‫ػز‬‫م‬‫فعة‬ ‫ع‬‫لك‬ ‫كع‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫عةمءا‬ ‫قلك‬ ‫عهذةعةم‬ ‫ةلح‬74 :‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬ 1-‫ػه‬‫ػ‬‫ل‬‫ثعل‬‫ا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػؽعةم‬‫ػ‬‫ق‬‫ػهععتتل‬‫ػ‬‫ت‬‫ةخعل‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫م‬‫ػاؾعة‬‫ػ‬‫ت‬‫ع‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ػا‬‫ػ‬‫ء‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ر‬‫س‬‫عل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحفع‬‫ػ‬‫م‬‫اذةع‬‫ع‬‫ػفع‬‫ػ‬‫س‬‫عالعةل‬‫ػـ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ت‬‫تباح‬ ‫علته‬ ‫ة‬‫ا‬‫اعةمذ‬ ‫ع‬ ‫ذمؾع‬‫ع‬‫ثا‬‫ا‬ ‫علطحؽعةمق‬ ‫تمكفع‬‫ع‬ 2-‫ةخا‬‫ك‬‫عةمز‬ ‫لمحتعبا‬ ‫ـعة‬ ‫للعل‬ ‫مةؼعة‬ ‫ع،ع‬‫لك‬ ‫ةخعمةسعب‬‫ك‬‫تاؾعةمز‬‫ع‬ 3-‫ػحفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫فع‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػحؼ‬‫ػ‬‫ػ‬‫و‬‫ل‬ ‫ؼعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحفعب‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عال‬ ‫ػاك‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ةحعة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ةخع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػهعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػحعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ةم‬ ‫ػ‬‫ة‬‫ال‬ ‫ػتطلع‬‫س‬‫ػـعة‬‫م‬‫فع‬ ‫كمفيعك‬ ‫ملحعللهعذمؾع‬ ‫عة‬ ‫ةخ‬‫ك‬‫ةؼعةمز‬ ‫ه‬ ‫هـع‬ ‫فع‬ ‫ةمتلحسؿع‬‫ع‬ ‫ػكـ‬‫ل‬‫فعبحم‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫يع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػةسع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػلت‬‫ػ‬‫س‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬‫ػتع‬‫ػ‬‫غ‬‫ػفعا‬‫ػ‬ ‫ػسيع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ‫ػحع‬‫ػ‬ ‫عك‬ ‫ػحكي‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعك‬‫ػ‬‫م‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫كاعالعةلسعةمتاب‬ ‫عب‬ ‫ـعللهعةمتاب‬ ‫ةفعكلز‬ ‫عةم‬ ‫هطع‬‫فعتلطلعةما‬ ‫حعسبقفع‬ ‫تالؽعب‬ ‫ػحتع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عاة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫كع‬ ‫ةخ،ع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػحتعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫عاة‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬‫ن‬‫ة‬‫عاذ‬ ‫م‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػجعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫لة‬ ‫ةخ،ع‬‫ك‬‫ػز‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػاؾعة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫ػح،عك‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ب‬ ‫عتللةسعة‬ ‫عبؿع‬ ‫قتضةحتفعمحملسؿ‬‫ةف‬ ‫لمحـعةم‬‫عك‬ ‫عةمتاب‬ ‫ع‬ ‫اماة‬ ‫م‬ .‫اهلل‬ ‫اد‬‫ر‬‫لم‬ ‫مصادم‬ ‫النسل‬ ‫فتحديد‬ ،‫لمرجال‬ ‫حرثا‬ ‫النساء‬ ‫جعل‬ ‫اهلل‬ ‫أن‬ :‫ثالثا‬ ‫ةعبفعهلح:ع‬‫ك‬‫م‬ ‫حعةست‬ ‫هـع‬‫ع‬ :‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬75 ‫ع‬ 74‫ث،ع‬‫ا‬‫ه‬‫بكعز‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ة‬‫األسر‬ ‫تنظيم‬‫،عص‬122،‫ع‬‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬36 75‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫،ع‬‫:ع‬ ‫ةآلة‬223
 • 17. 17 :‫الداللة‬ ‫وجو‬‫ع‬‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬ ‫ؿعخحمؼع‬ ‫للعةمل‬ ‫فع‬ ‫ة:ع‬‫ك‬‫حم‬‫ع‬‫تحعملامحؿ‬‫ا‬‫فعخلؽعةملسحكعل‬ ‫ةنع‬76 ‫م:ععععع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫حؿعةم‬ ‫،ع‬‫ع‬ ‫ػفع‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫ة‬‫ػاضعةما‬‫ػ‬‫ع‬‫ةم‬‫ك‬‫ػاح،ع‬‫ػ‬‫ل‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬ ‫ثعب‬‫ػا‬‫ػ‬ ‫ةم‬‫ك‬‫ػحاحع‬‫ػ‬‫ل‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫تح‬ ‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫عةملةحت‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػفعةمكم‬‫ػ‬ ‫ػؿع‬‫ػ‬‫م‬‫حما‬ ‫يع‬ ‫مي‬‫ععةمبءا‬‫حعهكعةالستبقحكعللهعةملك‬ ‫عبةل‬ ‫ةماال‬77 ‫ع‬ :‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬ ‫ػهع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ت‬‫ا‬‫حعل‬ ‫ػحلب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؽع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحةاضعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫فعةآل‬ّ‫ػب‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ت‬‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫عةم‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ػحكعكبحممةو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬ ‫ػةسع‬‫م‬‫ػحك،عك‬‫ء‬‫ثع‬‫ا‬‫ػك‬‫ل‬‫مع‬ ‫ػهع‬‫ل‬‫ػجعكل‬ ‫معك‬ ‫ع‬ ‫كضلعةملاحع‬ ‫ع‬ ‫عزكمتفع‬ ‫ت‬ ‫فعة‬ ‫خع‬‫للزك‬ ‫تلحسبف،ع‬ ‫ػفعاالع‬‫ت‬‫عزكم‬ ‫ت‬ ‫ػ‬‫ة‬‫فعالع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫خع‬‫ػزك‬‫ل‬‫ػؼعم‬‫ة‬‫عتمل‬ ‫ػ‬‫ة‬‫عةآل‬ ‫ػ‬ ‫ػةسع‬‫م‬‫ػؿ،عك‬‫س‬‫ػفعةمل‬‫ل‬‫ػالـع‬‫م‬‫مع‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عةمم‬ ‫عةآلة‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػذةع‬‫ػ‬ ‫ػكؿعب‬‫ػ‬‫ق‬‫العة‬‫ك‬‫ػؿع‬‫ػ‬ ‫ثعةمل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكطكع‬‫ػ‬‫م‬‫ةـعة‬‫ا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػؾعت‬‫ػ‬‫م‬‫ػفعذ‬‫ػ‬ ‫ػزـع‬‫ػ‬‫م‬‫الع‬‫ة‬‫ك‬‫ع‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬ ‫ػكؿعةمل‬‫ػ‬‫ل‬‫ؼعل‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ب‬ ‫ع‬‫ك‬‫ػكؿع‬‫ق‬‫ػجعت‬‫ل‬‫عمح‬ ‫ػك‬ ‫فعة‬ ‫عةن:ع‬ ‫ػ‬‫ب‬‫ػفعل‬‫ب‬‫ػحباع‬‫م‬‫ةحع‬ ‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬ ‫ػلـع‬‫س‬ ‫معك‬‫خامفعةمبخحا‬ ‫حع‬ ‫عهذةع‬ ‫حعةاة‬ ‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ز‬‫ل‬ ‫ػحؿع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػكؿع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬ ‫ػحفعكم‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ػجع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػـعل‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫بل‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ه‬‫با‬ ‫ػفع‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ثع‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػجعةم‬‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ت‬ ‫اذةع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬7879 ‫عع‬‫ع‬ :‫ابعا‬‫ر‬‫نعمة‬ ‫النسل‬ ‫تعد‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬.‫النعمة‬ ‫ليذه‬ ‫جحود‬ ‫النسل‬ ‫فتحديد‬ ،‫ى‬‫الكبر‬ ‫اهلل‬ ‫نعم‬ ‫من‬ :‫بو‬ ‫ا‬‫و‬‫استدل‬ ‫ما‬ ‫أىم‬ 1-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬80 ‫ع‬ 2-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫عع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬81 ‫ع‬ 76‫مكا،ع‬ ‫عسالـع‬ ‫ل‬‫النسل‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫ة‬‫نظر‬‫،عص‬33 77‫م،ع‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ةم‬‫النسل‬ ‫تحديد‬ ‫حركة‬‫،عص‬71 78‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫ث‬‫ا‬‫ةمبق‬‫:ع‬ ‫،عةآلة‬223 79‫م،ع‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬4/1645‫،ع‬‫د‬‫:ع‬4254‫،عةمتوسةا‬،‫ع‬‫تـ‬ ‫لهعء‬ ‫تمـع‬‫ا‬‫ةعل‬‫ك‬‫ت‬ ‫بحتعلسحامـعلاحعممـع‬،‫ع‬ ،‫سلـ‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬2/1258‫ع‬،‫د‬‫ع‬:1435‫ع‬،‫ةملمحد‬،‫ع‬‫فع‬ ‫عك‬‫ح‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫ف‬ ‫ع‬‫ح‬ ‫بل‬ ‫ع‬ ‫ع‬‫تف‬‫ا‬ ‫عة‬ ‫حل‬ ‫عم‬‫ةز‬‫ك‬‫عم‬‫بحت‬ ‫با‬ ‫حعتااضعمل‬ ‫ة‬‫ا‬‫ك‬،‫ع‬‫ةا‬‫ا‬‫عبفعم‬ ‫ل‬‫ع‬‫م،ع‬‫ةمطبا‬‫ي‬‫الطبر‬ ‫تفسير‬‫ةاعةموما،عبةاكج،ع‬ ‫،ع‬1425،‫ػ‬‫ه‬‫ع‬2/392،397،‫ع‬ ‫،ع‬ ‫ءق‬ ‫اعبفعمتةاعةم‬ ‫حلةؿعبفعل‬ ‫اس‬‫كثير‬ ‫ابن‬ ‫تفسير‬‫ةاعةموما،عبةاكج،ع‬ ‫،ع‬‫ط‬1،‫ع‬1421‫ػ‬‫ه‬،‫ع‬1/261 82‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ةؼ‬‫ا‬‫ةةل‬،‫ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬86 81‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ةك‬‫ا‬‫س‬ ‫ة‬‫،ع‬‫ةآلة‬:‫ع‬6
 • 18. 18 3-‫ع‬:‫كؿعةنعتاحمه‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫عع‬82 ‫ع‬ 4-‫كؿعةنعتاحمه‬:‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ع‬‫عع‬83 ‫ع‬ 5-:‫كؿعةنعتاحمه‬ ‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬‫ع‬ ‫ع‬‫ع‬84 ‫ع‬ 6-‫ع‬ ‫لحكعةملب‬ ‫ةحع‬ ‫ل‬‫ع‬‫ػظ:يع‬‫و‬‫ػلـعبل‬‫س‬ ‫معك‬‫ػحا‬‫خ‬‫ػفعةمب‬‫م‬‫خا‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫م‬‫ػفعكك‬‫م‬‫ح‬ ‫ػاعةنع‬‫ت‬‫فعةم‬ ‫ػسع‬‫ل‬‫ة‬ ‫لطةتفعي‬ ‫حع‬ ‫ة‬ ‫عكبحاؾعمفع‬ ‫حمفعككم‬ ‫متاع‬ ‫ـع‬ ‫ةمل‬85 ‫ع‬ 7-‫كع‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ة‬‫ا‬‫عمح‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفع‬‫ػ‬ ‫عاالع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ػفعتال‬‫ػ‬ ‫ػفعاالع‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػفعل‬‫ػ‬‫ل‬‫ػلعل‬‫ػ‬‫ط‬‫ػحفعةلق‬‫ػ‬‫س‬‫ل‬ ‫ػحجعة‬‫ػ‬ ‫ةحعيعاذةع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫سلـ‬ ‫خامفع‬ ‫لكعمفعي،ع‬ ‫علحمسعة‬ ‫كعكم‬ ‫للـعةلتولعبفع‬86 ‫ع‬ :‫االستدالل‬ ‫مناقشة‬ ‫ػل‬‫ة‬ ‫عم‬‫ػحت‬‫ا‬‫عةستة‬‫سلـ‬ ‫عةم‬‫علله‬‫عةمت‬‫عهؿ‬‫عكممف‬، ‫ل‬ ‫عبحمم‬‫عةملاـ‬‫ف‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ا‬‫عةمذ‬‫ف‬ ‫ع‬‫عةلما‬‫ال‬ ‫ةملاـ‬‫؟‬‫طلكت‬ ‫ذةعللهعةم‬ ‫الؿعب‬ ‫العةتـعةالست‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫هذةعالعةقكؿعبفع‬ :‫خامسا‬.‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬‫و‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫لمفطر‬ ‫مصادم‬ ‫بالتحديد‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫دلت‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ ‫عذمؾ‬ ‫ـع‬ ‫ت‬ ‫ل‬‫ع‬‫عبحمازؿ‬ ‫تالق‬ ‫ةحعةم‬ ‫ةةلح‬87 ‫ةح:عع‬ ‫هـعتلؾعةةلح‬‫،عك‬‫ع‬ 1-‫ػكؿعةنع‬‫ػ‬‫س‬‫ػاجعا‬‫ػ‬‫ض‬‫ػجعل‬‫ػ‬‫م‬‫ح‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ء‬‫ػجعلمح‬‫ػ‬‫خ‬ ‫ػتع‬‫ػ‬‫ه‬‫ػجعك‬‫ػ‬‫ل‬‫عب‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ة‬ ‫ػفعم‬‫ػ‬‫ل‬‫ع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬‫ػكؿ:عيم‬‫ػ‬‫ق‬‫ػكعة‬‫ػ‬‫ه‬‫ػحسعك‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػكف‬‫ػ‬‫ل‬‫ػـعةعة‬‫ػ‬‫ه‬‫ذةع‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػحاسع‬‫ػ‬ ‫ػاكـعك‬‫ػ‬‫م‬‫عة‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫ػاجع‬‫ػ‬‫ظ‬‫ل‬ ‫،ع‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ل‬‫ػفعةمعة‬‫ػ‬‫ل‬‫ػهع‬‫ػ‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ‫ػجع‬‫ػ‬ ‫ه‬‫ع‬‫ػالع‬‫ػ‬ ‫ػـ،ع‬‫ػ‬‫ه‬ ‫ال‬‫ك‬‫ػاع‬‫ػ‬‫ض‬‫ة‬ ‫قحؿعاسكؿعةنع‬ ‫ع‬ ‫علفعةمازؿ‬‫مك‬ ‫ح،عتـعس‬ ‫هـعذمؾعءة‬ ‫ال‬‫ك‬‫:ع‬‫ذمؾ‬‫ع‬‫ةمك‬‫ع‬‫ي‬ ‫ةمخو‬ 82‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫ؼ‬ ‫ةمم‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬46 83‫ث‬‫ا‬‫سك‬‫ع‬‫حف‬‫ةموا‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬74 84‫ثع‬‫ا‬‫سك‬‫د‬‫لك‬‫،ع‬‫ةآلة‬‫:ع‬12 85‫ع‬،‫م‬‫ةمبخحا‬‫ي‬‫البخار‬ ‫صحيح‬،‫ع‬5/2333‫ع‬،‫د‬‫ع‬:5975،‫ع‬‫ةج‬‫ك‬‫ل‬ ‫ةم‬،‫ع‬‫عخصع‬‫ف‬ ‫عك‬‫ـ‬ ‫عللة‬‫عكلؿ‬‫عتاحمه‬‫عةن‬‫كؿ‬ ‫ع‬‫بحت‬ ‫كفعلوسف‬ ‫لحكع‬ ‫عبحم‬ ‫خح‬،‫ع‬،‫سلـ‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬1/457‫،ع‬‫د‬‫:ع‬662‫،ع‬‫ةملالث‬،‫ع‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫عةملح‬ ‫ع‬ ‫حل‬ ‫ةزعةمم‬‫ك‬‫بحتعم‬ ‫ثعكتكت‬‫ا‬ ‫ةملالثعللهعللةاعكخ‬‫ك‬ 86‫سلـ،ع‬‫مسمم‬ ‫صحيح‬،‫ع‬3/1255‫،ع‬‫د‬‫:ع‬1631 87‫ق‬ ‫عةم‬ ‫ةوفع‬‫ا‬‫ـعتا‬ ‫تق‬