Anúncio
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Anúncio
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Anúncio
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Anúncio
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Próximos SlideShares
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wijTerug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
Carregando em ... 3
1 de 17
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen

 1. met passie ondernemen drs. Hwie-Yang Kwee
 2. met passie ondernemen Over de auteur Hwie-Yang Kwee (1956) studeerde aan de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde te DelŌ. Na zijn studie heeŌ hij leiding gegeven aan MKB-bedrijven, een branchevereniging en bedrijven die onderdeel waren van een grote mulƟna- Ɵonal. In al deze bedrijven heeŌ hij te maken gekregen met de relaƟe tussen idenƟteit en strategie. Hij is aangesloten partner bij Total IdenƟty, waar hij zich bezighoudt met inter-nal branding projecten. © id-enƟty 2014. Alle rechten voorbehouden. Behalve korte quoteringen met als doel het geven van kriƟek of bestuder-ing, mag niets uit deze publicaƟe worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomaƟseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 1 www.id-enƟty.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Passie voor het werk 6 3. De kracht van passie 7 4. Dezelfde passie delen 11 5. Onze passie beleven 14 6. Onze passie vieren 17 7. Passie versterkt bedrijfscultuur 18 8. Passie meten 19 9. Conclusie 27 Literatuurlijst 28
 3. 1. Inleiding We zouden organisaƟes veel meer als levende organismen moeten zien. Met een hoofd, een hart en een ziel. Met verstand, gevoelens, normen en waarden. Ze worden geboren en gaan ook dood. Als ze niet worden onderhouden, dan worden ze ziek en gaan ze eerder dood. Je kunt organisaƟes als levende organismen zien, omdat zij zijn opgebouwd uit mensen. In het industriële Ɵjdperk zijn er eerst muren omheen gezet, en om ons kapitaal te beschermen waren er vervolgens managers nodig en werd de macht vooral hiërarchisch georganiseerd. Toen we ons realiseerden hoe belangrijk mensen in de organisaƟe waren, gingen we hen ‘human capital’ noemen. We begrijpen steeds beter dat personeel veel meer is dan een inwissel-baar goed. Maar ondertussen bleef de informaƟe nog alƟjd bewaakt. Want het bezit van informaƟe is macht. Met de komst van het internet is informaƟe nu snel te verspreiden, snel te vinden en snel te delen. InformaƟe delen wordt macht. CommunicaƟe wordt belangrijker. Niet alleen verƟcaal, van direcƟe naar medewerker, maar nu ook horizontaal, van mens tot mens. Gevoelens, emoƟes en moraal worden steeds belangrijker. OrganisaƟes ontkomen er niet aan om hier rekening mee te houden. Doen zij dat niet, dan zorgt de publieke opinie er al snel voor dat zij erop worden afgerekend. Nieuws verspreidt zich immers snel. Maar er zijn meer redenen om te veranderen. Het wordt namelijk steeds moeilijker voor bedrijven om zich te onderscheiden. Onze producten en onze dienstverlening gaan steeds meer op elkaar lijken. De verschillen worden door markeƟng en reclame uitverg-root, maar de consument weet door het internet steeds beter te vergelijken. Vroeger bepaalden de bedrijven welke producten we moesten kopen, maar tegenwoordig bepalen consumenten steeds meer zelf welke producten zij willen hebben. 3 www.id-enƟty.nl
 4. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl huissƟjl maar ook de architectuur en bijvoorbeeld de inrichƟng van de bedrijfspanden tot uiƟng gebracht. Gedrag is verreweg het belan-grijkste instrument voor de idenƟteit van de organisaƟe en kan daar-mee het imago van de organisaƟe maken of breken. Dat imago speelt een belangrijke rol bij de keuzes die de consument maakt ten aanzien van merken en organisaƟes. Je zou ook kunnen zeggen dat de idenƟteit van een organisaƟe bestaat uit een raƟonele idenƟteit (visie, missie, kernwaarden, kernthema’s), een emoƟonele idenƟteit, een sociale idenƟteit en een visuele idenƟteit. Bij elkaar zijn dit de ingrediënten van idenƟteit waarmee wij succes willen bereiken. Dit zijn de ingrediënten waar-mee wij succes willen bereiken. Maar het gedrag van de medewerk-ers van de organisaƟe bepaalt het beeld van de organisaƟe zoals dit door de markt wordt ervaren. Dit is cruciaal, omdat dit betekent dat we het gedrag moeten sturen om de kracht die hiervan uitgaat in ons voordeel te gebruiken. Passie is bij uitstek het onderdeel van gedrag dat kan helpen ons te posiƟoneren. 5 De focus verschuiŌ van producenten (begin vorige eeuw), naar consumenten (tweede helŌ vorige eeuw) en nu naar het individu. Wij vinden normen en waarden steeds belangrijker, en ook de leeĩaarheid van de aarde baart ons zorgen. We gaan steeds meer authenƟeke leiders kiezen die daar oog voor hebben, en authenƟeke bedrijven die daar in hun gedrag rekening mee houden steeds meer waarderen. Wij moeten beseffen dat de wereld om ons heen snel verandert. Ook als wij niet bereid zijn om mee te veranderen, de concurrenƟe is dat wel. Zoals Charles Darwin al concludeerde in zijn evoluƟetheorie, dat alleen zij zullen overleven die zich het beste aan hun omgeving kunnen aanpassen. De organisaƟe wordt steeds meer op haar gedrag beoordeeld, daarom zou het goed zijn als wij ons gaan realiseren dat we de mensen in een organisaƟe niet alleen moeten inzeƩen vanwege hun intellectuele vermogens, maar ook gebruik moeten maken van hun emoƟonele en sociale capaciteiten. Het gaat er steeds meer om dat we niet alleen kijken naar wat ze doen, maar vooral naar waarom ze het doen en hoe ze het doen. Het gedrag van de mensen in de organisaƟe doet er toe. Volgens het corporate idenƟty model van Birkigt & Stadler is gedrag één van de belangrijkste, en meest doeltreffende, instrumenten die de idenƟteit van een organisaƟe bepalen. Het beïnvloeden van het gedrag van de mensen in de organisaƟe is daarom van cruciaal belang om de gewenste idenƟteit te sturen. In het model is commu-nica Ɵe een snel en tacƟsch instrument om een boodschap aan de markt bekend te maken. De boodschap wordt sneller en directer overgebracht door communicaƟe dan door gedrag alleen, gedrag moet daarom alƟjd ondersteund worden door communicaƟe. De persoonlijkheid van de organisaƟe wordt door symbolen, zoals de 4
 5. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl “It always seems impossible unƟl it’s done” 2. Passie voor het werk Passie is een exclusief menselijke eigenschap. Veel van onze acƟvit-eiten en gedragingen zijn terug te voeren op oerinsƟncen die wij met veel dieren gemeenschappelijk hebben, maar passie is wel degelijk typerend voor de mens. De merk- en communicaƟestrateeg Ron Vorstenbosch heeŌ in zijn boek ‘Het Passie Principe’ een mooie definiƟe van passie gegeven: “Passie is iets hebben, iets doen of iets zijn, wat een intens posiƟef gevoel geeŌ, belangrijk is voor onze idenƟteit en waar we veel Ɵjd en energie aan besteden. Het vraagt vaak energie, maar geeŌ ook ener-gie terug en het draagt bij aan ons gevoel van welzijn.” Nu is werk een belangrijk levensdomein naast interpersoonlijke relaƟes en vrije Ɵjd. Het beslaat een groot deel van de dag. Voor sommigen is het een dagelijkse hel en voor anderen een grote bron van tevredenheid. De passie die men ervaart voor het werk of de funcƟe hoeŌ echter niet hetzelfde te zijn als het hebben van een intens posiƟef gevoel voor de werkomgeving (organisaƟepassie) waarin dat werk gedaan wordt. Het is in principe mogelijk dat je volledig opgaat in je eigen werk, vol toewijding en met een groot gevoel van tevredenheid omdat de specifieke taak of werkzaam-heden goed passen bij de eigen idenƟteit, zonder dat deze toewijd-ing zich uitstrekt naar de organisaƟe waar deze werkzaamheden plaatsvinden. OrganisaƟepassie ontstaat pas als de medewerker zich kan idenƟficeren met de organisaƟe, doordat zijn eigen idealen en opvaƫngen overeenkomen met die van de organisaƟe waarin hij werkzaam is. Iedereen heeŌ passie, maar het gaat er hier om dat het mooi zou zijn als alle medewerkers van de organisaƟe de passie die zij voelen voor 7 Nelson Mandela
 6. de organisaƟe waarin zij werken, delen. Dat lijkt eenvoudiger te bereiken in organisaƟes met veel kenniswerkers of in kleinere organisaƟes met een plaƩe organisaƟestructuur, maar het is in principe mogelijk om dit in elk type organisaƟe te realiseren. Het gaat echter niet vanzelf, omdat medewerkers geïnspireerd en gebon-den moeten worden door de eigen organisaƟe. Hier is duidelijk een rol weggelegd voor de leiding van de organisaƟe. 3. De kracht van passie Als we aan passie denken, dan denken we vaak meteen aan gepas-sioneerde musici en kunstenaars die hun passie tot uiƟng brengen in muziek en kunst. Het is het koppelen van de dieper liggende emoƟes die voor ons hoorbaar of zichtbaar worden gemaakt. Mooie ervarin-gen hebben ook alƟjd met emoƟe te maken. Maar ook erg verdri-e Ɵge of indrukwekkende gebeurtenissen raken onze emoƟe. EmoƟe en passie liggen dicht bij elkaar. Het gaat hier over beleven, ervaren en meemaken. Echt en authenƟek, niet raƟoneel beredeneerd. Wat dit betreŌ, moeten we ons misschien zorgen maken over de jeugd die leert om digitaal te leven. Vallen en opstaan doen zij op de com-puter in 3D. Veel minder dan vroeger spelen zij buiten of zullen zij een nat pak of een bloedneus oplopen. Je zegt dat je iemand leuk vindt door hem te ‘liken’ in plaats van hierover een gesprek te voeren. We moeten oppassen dat we onze organisaƟe ook niet steeds meer digitaal gaan besturen. RaƟoneel, zonder emoƟe, zonder passie. In de behoeŌenpiramide van de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow is een hiërarchie aangebracht in onze ingebakken fysiolo-gische behoeŌen (eten, drinken, seks) en onze psychologische behoeŌen (macht, sociale relaƟes, iets willen bereiken). Onze primaire behoeŌen zijn vooral van biologische aard. We moeten 8 met passie ondernemen
 7. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Passie komt van het LaƟjnse woord passio, dat ‘lijden’ betekent, meer in het bijzonder het lijden van Christus, maar gaandeweg ook steeds meer zijn hartstocht, vurigheid en passie om ons te leiden. Tegenwoordig gebruiken we het woord ‘passie’ meer als synoniem voor ‘bevlogenheid’ of ‘gedrevenheid’. Op die manier spreken ook gepassioneerde ondernemers, zoals Steve Jobs, Richard Branson of Joop van den Ende, tot onze verbeelding. Wat hen tot succesvolle ondernemers maakt, is een hoge mate van prestaƟedrang, geloof in eigen kunnen, goed kunnen omgaan met risico’s en een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ze zien kansen in de markt en hebben een visie op de toekomst en een beeld hoe zij daarin passen. En zij hebben passie, een bevlogenheid waardoor zij volhouden en volhar-den in het realiseren van hun dromen. We zijn niet allemaal onder-nemers, maar het zou toch mooi zijn als we iets van deze onderne-merspassie konden overdragen aan onze medewerkers. Het is dus de vraag wat gepassioneerde ondernemers drijŌ en hoe zij erin slagen om hun passie over te dragen op de rest van de organisaƟe. Hoe zorgen zij ervoor dat er niet alleen maar raƟonele moƟeven zijn om te presteren of iets te organiseren. Het antwoord ligt ook hier in het gebruiken van de drijfveren die wij dieper in onszelf hebben opgeslagen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw (wat lijkt dat lang geleden) hebben de Amerikaanse psychologen Edward Deci en Richard Ryan gezocht naar de redenen waarom wij het uitvoeren van taken leuk vinden. Waar komt die ‘intrinsieke moƟvaƟe’ vandaan? In die Ɵjd was dat een revoluƟonaire theorie in de psychologie, omdat men er toen nog van uitging dat wij taken uitvoerden omdat daar een belon-ing (‘extrinsieke moƟvaƟe’) tegenover stond. Dat klopt voor zover het gaat om mechanische, repeterende handelingen. Blijkbaar wordt men dan wel producƟever als er meer geld valt te verdienen. 11 eten en drinken en we hebben een insƟnctmaƟge behoeŌe om ons voort te planten, maar in onze welvarende economie maken we ons daar niet meer druk om, hoewel we ons in een economische crisis best aangesproken voelen op onze primaire behoeŌen. In onze welvarende samenleving gaat het tegenwoordig veel meer om het bevredigen van de hogere psychologische behoeŌen. De behoeŌe aan werkelijk sociaal contact in ontmoeƟngen met anderen wordt belangrijker naarmate daar ook waardering en erkenning bij komt. Wij willen gewaardeerd en erkend worden en uiteindelijk onszelf ontplooien. Je kunt je behoeŌen alleen bevredi-gen als er een relaƟe is met een ander en als je hierover met anderen kunt communiceren. Door de vluchƟgheid van het internet zullen we steeds meer ervaren dat digitale contacten, ondanks het gemak, kille contacten zijn. In een echte, warme relaƟe spelen emoƟe en passie een belangrijke rol. 10
 8. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Uit het onderzoek van Deci en Ryan is gebleken dat bij werkzaam-heden waarbij vooral veel creaƟviteit en invenƟviteit wordt verlangd, dit averechts werkt. Bovendien is extrinsieke moƟvaƟe op de lange termijn minder houdbaar, omdat de moƟvaƟe terugloopt als de prikkel wegvalt. Dat staat haaks op de manier waarop we nu in onze kenniseconomie iniƟaƟeven belonen. Volgens de theorie van Deci en Ryan zijn er drie drijfveren die wij nodig hebben om opƟmaal te funcƟoneren en te groeien: • competenƟe, de innerlijke bron van energie die mensen drijŌ om effect te hebben op hun omgeving; • verbondenheid, je verbonden voelen met anderen om liefde en zorg te geven en te krijgen; • autonomie, de behoeŌe en de wens om zelfstandig te zijn en eigen keuzes te maken. behoeŌen verbondenheid competenƟe autonomie Deze drijfveren geven ons de intrinsieke moƟvaƟe om een bepaalde acƟviteit te ondernemen omdat wij deze acƟviteit op zichzelf preƫg of interessant vinden. Dit is wat we ook bij gepassioneerde mensen zien. 12 acƟviteiten “The only way to do great work is to love what you do.” Steve Jobs
 9. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Het is de moeite waard om te kijken hoe we dit gevoel kunnen ontwikkelen bij onze medewerkers in de organisaƟe. Er zijn in ieder geval vijf noodzakelijke elementen: 1. begrijpen dat je onderdeel bent van een team; 2. duidelijke doelen die richƟng en structuur geven; 3. een balans tussen wat we kunnen en de uitdaging; 4. een directe terugkoppeling, zodat we kunnen aanpassen; 5. een omgeving die sƟmuleert. De medewerker moet zich kunnen idenƟficeren met de organisaƟe om zo in een flow terecht te komen. Dit begint met het geloven in de eigen organisaƟe en trots zijn op de eigen organisaƟe. Geloven in de missie en de visie die de organisaƟe heeŌ. Je vereenzelvigen met de waarden die de organisaƟe heeŌ. Het gevoel hebben dat het werk dat je doet ook bijdraagt aan het grotere geheel. Maar ook dat je gewaardeerd wordt en dat je kan leren en groeien in het werk. En dat je het samen doet, samen werkt aan de gemeenschappelijke doelen. IdenƟficaƟe met de organisaƟe kunnen wij vooral ontwikkelen door de medewerker te inspireren. Bij mensen die geïnspireerd worden, is de moƟvaƟe om te handelen zeer persoonlijk. De Britse manage-ment goeroe Simon Sinek heeŌ in zijn boek ‘Start with WHY’ een interessante -theorie beschreven hoe menselijk gedrag is te ordenen en te voorspellen. Hij introduceert de ‘Golden Circle’ en verklaart hoe veel meer we kunnen bereiken als we eraan denken om alles wat we doen te beginnen met de vraag Waarom. Die vraag moet van binnenuit komen, pas daarna vragen we ons af Hoe we het doen en tensloƩe Wat we doen. 15 4. Dezelfde passie delen Niet iedereen heeŌ ondernemerskwaliteiten in zich, niet iedereen is vanzelf intrinsiek gemoƟveerd. Maar dit is wel te ontwikkelen. Wij kunnen mensen inspireren en zo passie voor het werk sƟmuleren. Inspireren maar niet manipuleren of dirigeren, het zal niet van bove-naf moeten komen, maar van binnenuit. Om te zien hoe passie ontwikkeld kan worden staan we nog even sƟl bij de psychologische moƟvaƟeleer, bij het begrip ‘emoƟonal mim-icry’ (nabootsing van emoƟes). Als een ander conƟnu vrolijk is, dan wordt je vanzelf ook vrolijker. Interessant in dit verband is ook het begrip ‘social comparison’, de natuurlijke drang om jezelf te vergeli-jken of je te idenƟficeren met succesvolle mensen. Dit betekent dat wij passie kunnen sƟmuleren, waardoor de medewerker hetzelfde gedrag en dezelfde instelling gaat vertonen als de passiegedreven ondernemer (of direcƟe), als hij of zij zich net zo kan idenƟficeren met de organisaƟe als de ondernemer doet. We kunnen het niet over passie en de effecten van gedrag hebben zonder sƟl te staan bij het begrip ‘flow’. Het gevoel dat je je preƫg voelt als je ergens mee bezig bent en dit wil blijven herhalen. Denk aan het Nederlands voetbalelŌal Ɵjdens de WK Voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. Het is een bijzondere bewustzijnstoestand waarin mensen raken zodra zij geconcentreerd op de top van hun kunnen een bepaalde acƟviteit uitvoeren. Op zulke momenten voelen zij zich sterk, zijn ze uitermate alert, -verrichten ze moeiteloos werk, hebben ze het gevoel volledig grip te hebben op de situaƟe en erva-ren zij intens geluk. Flow bouwt ook een ‘voorraad’ welzijn op, waarop we een Ɵjdje kunnen teren. Dit gaat overigens niet vanzelf, want om een flow te bereiken, is er een grote geestelijke en/of licha-melijke inspanning nodig na veel en hard trainen. 14
 10. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Inspirerende mensen en inspirerende bedrijven trekken ons aan, omdat zij kunnen vertellen waarom zij doen wat zij doen. Dit moƟveert mensen en creëert loyaliteit. We zijn zelfs bereid er een hogere prijs (in Ɵjd of geld) voor te betalen. Als wij de mensen in de organisaƟe willen inspireren, dan zullen we duidelijk moeten maken Waarom wij het doen. De boodschap moet helder zijn en geen aanleiding geven tot misverstanden. De kern-waarden, zoals de visie (‘Waarom’) en de missie (‘Hoe’), moeten het doel en de ambiƟe van de organisaƟe duidelijk verwoorden. Passie ga je voelen als je vindt dat je onderdeel bent van iets waarin je gelooŌ, iets wat groter is dan jezelf. Wanneer we het gevoel hebben dat we ergens samen voor gaan, dan kunnen wij dezelfde passie delen. 5. Onze passie beleven Het ontwikkelen van een nieuwe idenƟteit kun je zien als het onder-nemen van een reis. Het implementeren van die nieuwe idenƟteit en het internaliseren van passie in de organisaƟe is te vergelijken met een cultuurveranderingsproces. De leiding van de organisaƟe heeŌ een iniƟërende rol om dit veranderingsproces te sturen en te begeleiden, maar het moet niet bij een managementexerciƟe blijven. Als wij daadwerkelijk binnen de organisaƟe passie willen gaan beleven, dan zullen we dit met zijn allen moeten doen, en dan moet het van binnenuit komen. Om dit goed te kunnen begeleiden hebben wij een aantal succesfactoren bepaald die zijn gebaseerd op het bekende 8-stappenplan van John P. KoƩer, de Amerikaanse hoogleraar organisaƟekunde en veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit. Deze succesfactoren zijn: 17 We weten vaak alleen Wat we doen. In welke sector we opereren, welke producten we verkopen of welke funcƟe we hebben in de organisaƟe. Het Wat is makkelijk te idenƟficeren. Het wordt al moe-ilijker om uit te leggen Hoe we iets doen. Het is vaak een verklaring voor de manier waarop je iets beter doet dan de ander of hoe uniek je bent. Er zijn maar weinig mensen en organisaƟes die duidelijk kunnen verwoorden Waarom ze doen wat ze doen. Waarom bestaat jouw organisaƟe? Waarom kom je elke dag je bed uit? Volgens Sinek redeneren de meeste mensen van buiten naar binnen, van het Wat naar het Waarom. Want dat is makkelijker. We zeggen Wat we doen, we zeggen soms Hoe we het doen, maar we zeggen zelden Waarom we het doen. 16
 11. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Een concept waarbij de idenƟteit, de corporate story en de passies-tatements worden verbonden in een idenƟteitscampagne. stap 5. Een breed draagvlak creëren Maar dan vervolgen wij de reis om de nieuwe idenƟteit ook daad-werkelijk te laten leven, door in te spelen op het gedrag van de medewerkers. De nieuwe idenƟteit moet worden gedragen en zou moeten binden en boeien. Gedrag is een van de belangrijkste instru-menten om de idenƟteit van de organisaƟe te veranderen. Het uitgangspunt hierbij is de moƟvaƟe van de medewerkers. De moƟva- Ɵe kan worden verbeterd door werkpassie te sƟmuleren. Dit betek-ent dat men moet gaan begrijpen hoe we passie kunnen leiden, hoe we passie kunnen delen en hoe we passie kunnen vieren. stap 6. Kortetermijnresultaten realiseren Symbolen van de nieuwe idenƟteit, zoals de nieuwe huissƟjl, maar ook de communicaƟe kunnen al snel gerealiseerd worden. Het is ook belangrijk om te kijken naar de communicaƟe-architectuur, om te zien of deze nog voldoet aan de nieuwe normen en waarden. Als passie een van de elementen is die uit de bedrijfscultuur worden ’uitgelicht’, dan zullen direcƟe en management natuurlijk wel het goede voorbeeld moeten geven. stap 7. Consolideren en in beweging blijven Voor het verstevigen en bestendigen van de nieuwe idenƟteit kunnen er ‘passieleiders’ in de organisaƟe worden benoemd. Zij moeten getraind worden in passieleiderschap om zo passie te sƟm-uleren en te faciliteren. Dit houdt in dat zij aandacht blijven vragen voor de organisaƟepassies, medewerkers blijven coachen en aanmoedigen, talent idenƟficeren, ‘intrapreneurs’ signaleren en passielekken herkennen. 19 stap 1. UrgenƟebesef vesƟgen Omdat de wereld om ons heen conƟnu veranderd, zullen we ons steeds moeten aanpassen. Marktontwikkelingen, maar ook tech-nologische innovaƟes zullen kansen en bedreigingen opleveren waar elke organisaƟe rekening mee moet houden. De idenƟteit van de organisaƟe zal dus moeten veranderen. Doet zij dat niet, dan verliest zij het van de concurrenƟe. Met passie kan het verschil gemaakt worden. stap 2. Een leidende coaliƟe vormen Het is van belang dat direcƟe en management zich vereenzelvigen met de nieuwe idenƟteit en de daarbij behorende normen en waarden. Er zal een invloedrijk team samengesteld moeten worden om de nieuwe idenƟteit te introduceren en passie te sƟmuleren. Het team zal niet alleen mulƟdisciplinair moeten zijn, maar het liefst ook samengesteld uit alle lagen van de organisaƟe. stap 3. Een visie en strategie ontwikkelen Vervolgens gaan wij gaan op zoek naar de kernwaarden van de organisaƟe. We staan sƟl bij de vraag waarom de organisaƟe was opgericht, maar uiteraard ook kijken naar de visie en missie die de organisaƟe voor zichzelf heeŌ opgesteld. Wij ontwikkelen de kernthema’s en bepalen welke ambiƟe de organisaƟe heeŌ. Dat een gepassioneerde organisaƟe uiteindelijk ook financieel beter presteert, maakt vanzelfsprekend deel uit van de nieuwe visie. stap 4. De veranderingsvisie communiceren Samen met de afdelingen markeƟng, communicaƟe en HR moet voor de veranderingen een internal branding thema bedacht worden en een aansprekend internal branding communicaƟe concept waarmee de nieuwe idenƟteit geïntroduceerd kan worden. 18
 12. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl “Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die ze veroorzaakt heeŌ.” stap 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur Met het meten van passie en door het onderzoeken van de medewerkerstevredenheid, kan vastgesteld worden of de nieuwe idenƟteit ook in de prakƟjk overeenkomt met het ontwerp. Het sƟlstaan bij de passiestatements, en de daaruit ontwikkelde ‘Passion Balanced Score Card’, zou onderdeel moeten worden van een maan-delijkse 21 evaluaƟe. 6. Onze passie vieren Mensen zijn van nature sociale dieren. We hebben de behoeŌe elkaar op te zoeken en samen te werken. Vooral als we iets met elkaar gemeen hebben. Zo ontstonden stammen, gemeenschappen, maar ook hobby- en sportclubs, verenigingen en uiteindelijk ook internet communiƟes. Zij hebben ieder een eigen cultuur en rituelen. We kunnen een organisaƟe ook vergelijken met een stam, een groep mensen met een eigen cultuur, gegroepeerd rondom een aantal gemeenschappelijke kernwaarden en kernthema’s, met een gemeenschappelijk doel en een gedeelde passie. Met eigen organi-sa Ɵerituelen, zoals het verstrekken van het jaarlijkse kerstpakket en de nieuwjaarstoespraak van de directeur, maar ook de gebakjes voor een verjaardag op een afdeling. Onderzocht moet worden of dit verplichte nummers zijn of dat het -belangrijk is voor de sociale bind-ing van de gemeenschap. Onderdeel van de rituelen kan de ontwik-keling van een sociaal programma zijn voor de medewerkers, of het zich gezamenlijk inspannen voor een goed doel. Het bevordert de saamhorigheid en bevesƟgt dat allen dezelfde -passie delen. Een belangrijk ritueel is het vieren van successen. Het versterkt het gevoel Albert Einstein
 13. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl staren op de vaardigheden en het verleden van de kandidaat, maar veel meer moeten leƩen op de waarden en overtuigingen die de sollicitant heeŌ en in hoeverre deze overeen komen met de cultuur van de eigen organisaƟe. Echt succesvolle organisaƟes nemen mensen aan die gemoƟveerd zijn, om hen vervolgens te inspireren. Als je ze niet inspireert dan zullen zij zichzelf moƟveren en op zoek gaan naar een andere baan. De organisaƟe blijŌ dan ziƩen met de achterblijvers. Het gewenste gedrag en de normen en waarden van de organisaƟe zouden naast de kernwaarden en kernthema’s vastgelegd moeten worden. Door het formuleren van corporate ‘passion statements’ wordt dit een onderdeel van de organisaƟe-idenƟteit. Bij elkaar vormt dit de emoƟonele en sociale idenƟteit van de organisaƟe. Vervolgens moet het resultaat niet in de onderste lade van het bureau verdwijnen, maar moet dit net als de andere tradiƟonele (lees: raƟonele) doelstellingen maandelijks worden besproken in de vergaderingen waarin de resultaten geëvalueerd worden. Het is staƟsƟsch bewezen dat een sterke bedrijfscultuur leidt tot betere financiële resultaten. Dit komt door hogere betrokkenheid van de medewerkers, het herkennen van talenten, het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid, een sterke interne communi-ca Ɵe en een geaccepteerd hoger niveau van risico’s nemen. 8. Passie meten We zijn opgevoed in een Ɵjd waarin alles moest worden gemeten. Alleen als we meten, weten we of we onze doelstellingen halen. Als we emoƟe, gevoel en passie belangrijk vinden in de bedrijfscultuur dan zouden deze ook gemeten moeten worden. 23 dat je met zijn allen een gemeenschappelijk doel hebt bereikt en dat iedereen heeŌ bijgedragen aan het succes. De interne communicaƟe levert een belangrijke bijdrage aan de cultuurgedreven organisaƟe. Maar het is ook belangrijk te onderken-nen dat wanneer de interne communicaƟe niet klopt, dit kan leiden tot het weglekken van de passie. Met de komst van het internet gaat het hier niet alleen over het personeelsblad, maar ook over het gebruiken van sociale media door de medewerkers binnen de organisaƟe. 7. Passie versterkt bedrijfscultuur Cultuur is niet te bedenken of te fabriceren. Cultuur ontstaat, is voortdurend in ontwikkeling en moet door het management in de organisaƟe worden gevoed en uitgedragen. Het gedrag van alle medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Een gepassioneerde organisaƟe, waar iedereen weet waarom hij of zij er toe doet en weet, wat de visie, missie en doelen zijn van de organisaƟe, draagt bij aan een sterke bedrijfscultuur. Een sterke bedrijfscultuur is daarmee een van de belangrijkste drijfveren voor duurzaam succes. Het zijn niet in de eerste plaats de producten of de diensten die de organisaƟe vormen. Het is niet zozeer de grooƩe van de organisaƟe of de macht die de organisaƟe heeŌ die een organisaƟe sterk maakt, maar het is vooral de bedrijfscultuur die de kracht van een organisa- Ɵe uitmaakt. Als we deze logica volgen, dan zouden we niet mensen moeten aannemen alleen omdat ze over bepaalde vaardigheden beschikken, maar vooral ook omdat ze geloven waarin de organisaƟe gelooŌ. Dit betekent dat we bij sollicitaƟes ons niet moeten blind- 22
 14. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Zo is er naast het IQ voor het meten van de intelligenƟe een EQ ontwikkeld, dat ons vertelt hoe het met onze emoƟonele intelligen- Ɵe staat. Zoals de bloeddruk een eerste indicaƟe geeŌ of we nog gezond zijn, hebben wij het passiequoƟënt ontwikkeld dat een indicaƟe geeŌ over de gezondheid van de organisaƟe. Bij organisat-ies met een laag passiequoƟënt zien we een hoger ziekteverzuim (zowel mentaal als fysiek) en meer personeelsverloop. OrganisaƟes met een hoog passiequoƟënt, hebben daarentegen een lager ziekte-verzuim, minder verloop onder het personeel, minder fouten en ongevallen, loyalere klanten en een betere marktposiƟe. En meer winst. Door het meten van passie kunnen wij aan de hand van het passie-quo Ɵënt de organisaƟe indelen in vier profielen: • organisaƟes met passiearmoede; • organisaƟes met een passiehandicap; • organisaƟes met passiepotenƟe; • organisaƟes met passieflow. Het meten van het passiequoƟënt is weliswaar een momentop-name, maar het geeŌ een beeld waar wij mee aan de slag kunnen. 24 “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” Confucius
 15. 9. Conclusie Iedereen heeŌ passie, maar het gaat erom dat alle medewerkers van de organisaƟe dezelfde passie voelen voor de organisaƟe waarin zij werken. Dat is in principe in elk type organisaƟe te realiseren. Het gaat echter niet vanzelf, omdat medewerkers geïnspireerd en gebon-den moeten worden door de eigen organisaƟe. Hier is een duidelijke rol weggelegd voor de leiding van de organisaƟe: door medewerkers aan te spreken op hun werkpassie kan hun gedrag al posiƟef beïnv-loed worden. Wij moeten ons blijven realiseren dat medewerkers in een organisaƟe voor een belangrijk deel met hun gedrag de cultuur bepalen en daarmee de idenƟteit van de organisaƟe. Het veranderen van gedrag gaat niet door gedrag op te leggen, maar moet bereikt worden door te inspireren. Mensen hebben de behoeŌe aan intrinsieke moƟvaƟe. Dit is voor hen een bron van vitaliteit, voldoening en zingeving. En wie intrinsiek gemoƟveerd is, heeŌ doorzeƫngsvermogen, vertrouwen, energie en de passie om acƟviteiten te ondernemen, juist omdat hij of zij dat wil, en niet alleen omdat het moet. We moeten er echter geen ‘boardroom’ -passie van maken. Het moet geen discussiestuk blijven of alleen een ‘kreet op de muur’. We willen dit met zijn allen doen. Alleen dan kunnen wij de kracht van een gepassioneerde organisaƟe gebruiken. Passie moet gedeeld, beleefd en gevierd worden. 27 www.id-enƟty.nl
 16. met passie ondernemen www.id-enƟty.nl Literatuurlijst MarƟjn Aslander & Erwin WiƩeveen, EasycraƟe, 2010 Internal Branding 2.0, Luc van Beers & Gaby Nedeski, 2011 Ben Bos, HuissƟjl, 2002 Rene ten Bos, Strategisch denken, 2007 Peter Fisk, People, Planet, Profit, 2010 Ronald van den Hoff, Society 3.0, 2011 Joseph Jaworski, Synchroniciteit, 2011 Frans de Groot, Bitsing garanƟes voor groei, 2013 Manfred Kets de Vries, Wat leiders drijŌ, 2007 Philip Kotler, MarkeƟng 3.0, 2011 Menno LanƟng, De slimme organisaƟe, 2013 BernadeƩe van de Laak, Passie, energie, prestaƟe, 2012 Kaj Morel, IdenƟteitsmarkeƟng, 2010 Daniël Ofman, Bezieling en kwaliteit in organisaƟes, 2012 Alex Osterwalder, Business Model GeneraƟe, 2010 Cees B.M. van Riel, IdenƟteit & Imago, 2012 Rik Riezebos & Jaap van der Grinten, PosiƟoneren, 2011 MarƟn Simon, De Strategische FuncƟe Typologie, 1989 Simon Sinek, Begin met het waarom, 2013 Ben Tiggelaar, Dromen, Durven, Doen, 2011 Jacqueline van Tol, Succesvol ondernemen met de kracht van kleur, 2009 Willem Vermeend & Bert Brussen, De onstuitbare opmars van de digitale wereld, 2012 Ron Vorstenbosch, Het passie principe, 2012 28 “Think different.” Apple
 17. Hwie-Yang Kwee is de oprichter en eigenaar van id-enƟty. Hij studeerde aan de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijf-skunde te DelŌ. Na zijn studie heeŌ hij leiding gegeven aan verschillende MKB-bedrijven, een branchevereniging en bedrijven die onderdeel waren van een grote mulƟnaƟonal. In al deze bedrijven heeŌ hij te maken gekregen met de relaƟe tussen idenƟteit en strategie. Iedereen heeŌ passie, maar het gaat erom dat alle medewerkers van de organisaƟe dezelfde passie voelen voor de organisaƟe waarin zij werken. Dat is in principe in elk type organisaƟe te realiseren. Het gaat echter niet vanzelf, omdat medewerkers geïnspireerd en gebonden moeten worden door de eigen organisaƟe. Hier is een duidelijke rol weggelegd voor de leiding van de organisaƟe: door medewerkers aan te spreken op hun werkpassie kan hun gedrag al posiƟef beïnvloed worden. Een gepassioneerde organisaƟe, waar iedereen weet waarom hij of zij er toe doet en weet, wat de visie, missie en doelen zijn van de organisaƟe, draagt bij aan een sterke bedrijfscultuur. Een sterke bedrijfscultuur is daarmee een van de belangrijkste drijfveren voor duurzaam succes. De bedrijfscultuur is niet te bedenken of te fabriceren. Cultuur ontstaat, is voortdurend in ontwikkeling en moet door het management in de organi-sa Ɵe worden gevoed en uitgedragen. Id-enƟty is een onaĬankelijk bureau voor idenƟteitsmanagement. Wij zijn van mening dat het ontwikkelen en het implementeren van de iden- Ɵteit van de organisaƟe niet een ‘kunstje’ is en ook niet van bovenaf kan worden opgelegd. Het zit in de organisaƟe en komt van binnenuit. Het is een proces waar alle medewerkers van de organisaƟe bij betrokken moeten worden. Het ontwikkelen en het implementeren van een nieuwe idenƟteit zien wij als het ondernemen van een reis. www.id-enƟty.nl info@id-enƟty.nl 06 - 53 49 82 87
Anúncio