آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري

Habib Karrari (PhD in Management, University of Tehran)
Habib Karrari (PhD in Management, University of Tehran)Manager & Consultant em Automotive & ICT
‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫مديريت‬
‫کراری‬ ‫حبیب‬
‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫وعملیات‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫دکترای‬
LINKEDIN.COM/IN/KARRARI
@INDUSTRY4IRAN
‫دهنده‬ ‫ارائه‬
:
‫حبیب‬ ‫دکتر‬
‫کراری‬

‫دکترای‬
‫مدیریت‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫دانشگاه‬
‫تهران‬

‫استاد‬
‫مدعو‬
‫دانشگاه‬
‫صنعتی‬
‫امیرکبیر‬

‫کمربند‬
‫مشکی‬
‫ارشد‬
‫شش‬
‫سیگما‬
(
MBB
)

‫ارزیاب‬
‫ارشد‬
‫جوایز‬
‫ملی‬
‫کیفیت‬
‫و‬
‫تعالی‬
‫سازمانی‬

‫ارزیاب‬
‫جایزه‬
‫ملی‬
‫مدیریت‬
‫فناوری‬
‫و‬
‫نوآوری‬

‫بیش‬
‫از‬
20
‫سال‬
‫سوابق‬
‫اجرایی‬
،
،‫مدیریتی‬
‫مشاوره‬
‫و‬
‫تدریس‬
‫در‬
‫صنایع‬
،‫خودرو‬
،‫تلکام‬
،‫بانکداری‬
،‫نفت‬
‫گاز‬
‫و‬
،‫پتروشیمی‬
‫صنایع‬
،‫دفاعی‬
‫سازمانهای‬
‫دولتی‬
‫و‬
...

‫مشارکت‬
‫در‬
‫برگزاری‬
‫دهها‬
‫کنفرانس‬
‫علمی‬
‫و‬
‫کاربردی‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫عضو‬
‫کمیته‬
،‫علمی‬
‫سخ‬
‫نران‬
‫مدعو‬
‫و‬
...
‫در‬
‫زمینه‬
‫تحول‬
،‫دیجیتال‬
‫صنعت‬
۴.0
،
‫توسعه‬
‫فناوریهای‬
،‫نوین‬
‫شش‬
،‫سیگما‬
‫مدیریت‬
‫زنجیره‬
‫تامین‬
‫و‬
...
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
‫هوالخالق‬
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
‫انديشمند‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫سخني‬
:
‫اگر‬
‫مي‬
‫خواهي‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫چيزي‬ ‫مهمترين‬ ‫خواهي‬
،
‫آوري‬ ‫بدست‬
،
‫بايست‬ ‫مي‬
:
◄
‫بشناسي‬ ‫آنرا‬
◄
‫باشي‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
‫هدفمند‬ ‫کنجکاوی‬
=
‫تحقیق‬
(
‫باش‬ ‫محقق‬
)
‫چيست؟‬ ‫خالقيت‬
•
‫خالقيت‬
=
‫توانايي‬
‫تفكر‬
+
‫كشتن‬
‫ويروس‬
‫هاي‬
‫ذهني‬
.
•
‫خالقيت‬
‫يعني‬
‫ديدن‬
‫به‬
‫نوعي‬
‫ديگر‬
.
•
‫خالقيت‬
‫يعني‬
‫رهايي‬
‫از‬
‫عادت‬
‫هاي‬
‫ذهني‬
.
•
‫خالقيت‬
‫يعني‬
‫فرآيند‬
،‫تغيير‬
‫توسعه‬
‫و‬
‫تكامل‬
‫در‬
‫سازمان‬
‫بندي‬
‫حيات‬
‫ذهني‬
.
•
‫خالقيت‬
‫يعني‬
‫ديدن‬
‫چيزي‬
‫كه‬
‫وجود‬
‫ندارد‬
.
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
‫خالقیت‬
:
‫نو‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫فكر‬ ‫یك‬ ‫ایجاد‬ ‫براي‬ ‫ذهني‬ ‫توانائیهاي‬ ‫كارگیري‬ ‫به‬
‫نوآوري‬
:
‫از‬ ‫ناشي‬ ‫نو‬ ‫هاي‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫افكار‬ ‫ساختن‬ ‫كاربردي‬ ‫و‬ ‫عملي‬
‫خالقیت‬
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
‫نوآوري‬ ‫قیف‬
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
THE CHAIN OF ENTREPRENEURSHIP
Creativity Innovation Entrepreneurship
Thinking new
things.
Doing new
things.
Creating value in
the marketplace.
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
@industry4iran linkedin.com/in/karrari

‫ذهني‬ ‫طوفان‬

‫ها‬ ‫ايده‬ ‫يادداشت‬

‫جنگ‬ ‫شبه‬

‫تخيلي‬ ‫گردش‬

‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫خالقه‬ ‫روش‬
TRIZ
‫پردازي‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫روشهاي‬ ‫انواع‬
‫ه‬ ‫دیگر‬ ،‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رویا‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫جسارت‬ ‫وقتی‬
‫يچ‬
‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫راهمان‬ ‫سر‬ ‫مانعی‬
‫فناوري‬ ‫تعریف‬
Technology = Techne + Logie/Logia
‫ها‬‫خروجي‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ورودي‬ ‫تبدیل‬ ‫عامل‬
‫كند‬‫مي‬ ‫رقابتي‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ ‫كه‬
.
M. Porter
‫فناوري‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬
‫تغيير‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پيچيدگي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬

Low Tech

Medium Tech

High Tech
‫كاربرد‬ ‫حوزه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬

Product Tech

Process Tech
‫فناوري‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬
‫سن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
(
‫عمر‬
)
-
Emergent/Emerging Tech
-
Current Tech
‫بنگاه‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
-
New Tech
-
Old/Current Tech
‫تعريف‬
‫مديريت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
MOT : Management of Technology
‫مديريت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫مديريت‬
‫انتخاب‬
،
‫اكتساب‬
،
‫ي‬‫بكارگير‬
(
‫بهره‬
‫ي‬‫بردار‬
)
،
‫توسعه‬
(
‫بهبود‬
)
‫و‬
‫اشاعه‬
‫ر‬‫فناو‬
‫ي‬
‫ها‬
‫است‬
.
‫ي‬ ‫مهندس‬
‫علوم‬
‫مديريت‬
MOT
‫ماهيت‬
‫ميان‬
‫شته‬‫ر‬
‫اي‬
‫مديريت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫ي‬ ‫مهندس‬
‫ي‬‫ر‬‫تئو‬
‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
‫فعاليت‬
‫صنعتي‬
‫علوم‬
‫اجتماعي‬
‫علوم‬
‫طبيعي‬
‫مديريت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
‫فناوری‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
‫سطوح‬
‫مختلف‬
‫مديريت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫ملي‬
‫بخش‬
‫بنگاه‬
‫تاكتيكي‬
‫استراتژيك‬
‫عملياتي‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫شامل‬
‫خلق‬
‫کاال‬
،
‫خدمت‬
‫يا‬
‫فرآيندي‬
‫مي‬
‫باشد‬
‫که‬
‫اي‬‫ر‬‫ب‬
‫يک‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫جديد‬
‫است‬
.
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫به‬
‫اولين‬
‫بار‬
‫استفاده‬
‫کردن‬
‫از‬
‫يک‬
‫ايده‬
‫توسط‬
‫يک‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫اطالق‬
‫مي‬
‫شود‬
.
Aiken & Hage, 1979
‫انواع‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫بنيادي‬
(
‫انقالبي‬
:)
‫معموال‬
‫بر‬
‫پايه‬
‫يک‬
‫اع‬‫ر‬‫اخت‬
‫استوار‬
‫مي‬
‫ب‬
‫اشد‬
.
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫يجي‬‫ر‬‫تد‬
(
‫تکاملي‬
:)
‫در‬
‫ن‬‫و‬‫در‬
‫شرکتها‬
‫يا‬
‫يک‬
‫صنعت‬
‫خلق‬
‫مي‬
‫ش‬
‫وند‬
‫و‬
‫به‬
‫شرکتها‬
‫کمک‬
‫مي‬
‫کنند‬
‫تا‬
‫جايگاه‬
‫قابتي‬‫ر‬
‫خود‬
‫ا‬‫ر‬
‫در‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬
‫حفظ‬
‫کن‬
‫ند‬
.
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫تين‬‫و‬‫ر‬
(
‫عادي‬
:)
‫براي‬
‫اطالق‬
‫به‬
‫معرفي‬
‫ي‬‫چيز‬
‫که‬
‫اي‬‫ر‬‫ب‬
‫يک‬
‫ز‬‫سا‬
‫مان‬
‫جديد‬
‫اما‬
‫بسيار‬
‫مشابه‬
‫آنچه‬
‫که‬
‫در‬
‫گذشته‬
‫بوده‬
‫است‬
،
‫استفاده‬
‫مي‬
‫ش‬
‫ود‬
.
‫چرخه‬
‫توسعه‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫سطح‬
‫انباشت‬
‫دانش‬
‫و‬
‫تجربه‬
‫ايده‬
(
‫اختراع‬
)
‫جديد‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫تكنولوژيكي‬
‫جايگزيني‬
‫و‬
‫انتشار‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫جديد‬
‫طرح‬
‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬
‫جديد‬
‫از‬
‫جانب‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬
‫فرآيند‬
‫توسعه‬
‫علم‬
‫و‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫تحقيقات‬
‫پايه‬ ‫تحقيقات‬
‫بردي‬‫ر‬‫كا‬
‫تحقيقات‬
‫توسعه‬
‫اي‬
‫دانشگاه‬
‫ها‬
‫و‬
‫مراكز‬
‫تحقيقاتي‬
‫مراكز‬
‫تحقيقاتي‬
‫ابسته‬‫و‬
‫به‬
‫صنعت‬
‫توسعه‬
‫تكنولوژي‬
‫ي‬‫تجار‬
‫كردن‬
‫و‬
‫اشاعه‬
‫تكنولوژي‬
‫انتقال‬
‫تكنولوژي‬
‫بنگاه‬
‫هاي‬
‫اقتصادي‬
‫فرآيند‬
‫توسعه‬
‫علم‬
‫و‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫پاسخگوئي‬
‫به‬
‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬
‫جامعه‬
‫فرآيند‬
‫توليد‬
‫دانش‬
(
Knowledge
)
‫از‬
‫طريق‬
‫تحقيقات‬
‫پايه‬
،
‫بردي‬‫ر‬‫كا‬
‫و‬
‫توسعه‬
‫اي‬
‫انباشت‬
‫دانش‬
‫فرآيند‬
‫توسعه‬
‫ي‬‫ژ‬‫تكنولو‬
‫از‬
‫طريق‬
‫توسعه‬
‫داخلي‬
‫يا‬
‫انتقال‬
‫ي‬‫ژ‬‫تكنولو‬
‫صورت‬
‫مسئله‬
‫دستاوردهاي‬
‫ي‬
‫پژوهش‬
‫منحني‬
S
‫پيشرفت‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫امتر‬
‫ر‬
‫پا‬
‫عملکرد‬
‫ي‬
‫ر‬
‫فناو‬
‫مان‬‫ز‬
‫دوره‬
‫اع‬‫ر‬‫اخت‬
‫جديد‬
‫جنيني‬
‫دوره‬
‫بهبود‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫شد‬‫ر‬
‫دوره‬
‫بلوغ‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫بلوغ‬ ‫پير‬
‫شدن‬
‫فناوريهاي‬
‫چند‬
‫نسلي‬
‫مان‬‫ز‬
‫امتر‬
‫ر‬
‫پا‬
‫عملکرد‬
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫يرفناو‬‫ز‬
1
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫يرفناو‬‫ز‬
2
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫يرفناو‬‫ز‬
3
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫چرخه‬
‫هاي‬
‫حيات‬
‫ي‬‫زيرفناو‬
‫در‬
‫نسلهاي‬
‫مختل‬
‫ف‬
‫نوآوري‬
،
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫کل‬
‫فناوري‬
‫را‬
‫تشکلي‬
‫ک‬
‫مي‬
‫دهند‬
.
‫شد‬‫ر‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬
‫در‬
‫مراحل‬
‫مختلف‬
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫مان‬‫ز‬
‫ارزش‬
‫ار‬
‫ز‬
‫با‬
1 3
2 4 5 6
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
‫چه‬‫ر‬‫يکپا‬
‫کردن‬
‫فشار‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫و‬
‫کشش‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬
‫براي‬
‫تحريک‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫فرصتهايي‬
‫اي‬‫ر‬‫ب‬
‫فشار‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬ ‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫فرصتهايي‬
‫اي‬‫ر‬‫ب‬
‫کشش‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬

‫اکتشافات‬
‫علمي‬

‫دانش‬
‫بردي‬‫ر‬‫کا‬

‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬
‫شناسايي‬
‫شده‬

‫سرمايه‬
‫ي‬‫معنو‬
(
‫دانشمندان‬
‫و‬
‫مهندسان‬
)

‫تقاضاي‬
‫ار‬‫ز‬‫با‬

‫گسترش‬
‫دامنه‬
‫برد‬‫ر‬‫کا‬

‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬
‫شناسايي‬
‫شده‬

‫فرصتهاي‬
‫ايش‬‫ز‬‫اف‬
‫ي‬‫ر‬‫سودآو‬
،
‫کيفيت‬
‫و‬
‫بهره‬
‫ي‬‫ر‬‫و‬
‫پيشرفت‬
‫تکنولوژيکي‬
(
‫در‬
‫ابطه‬‫ر‬
‫با‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫در‬
‫ل‬‫محصو‬
‫و‬
‫فرآيند‬
)
‫چرخه‬
‫حيات‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫پير‬
‫و‬
‫کهنه‬
‫شدن‬
‫تکنولوژيک‬
‫ي‬
(
‫جايگزيني‬
)
‫مان‬‫ز‬
‫نرخ‬
‫ي‬
‫ر‬
‫نوآو‬
‫ناپيوستگي‬
‫تکنولوژيک‬
‫ي‬
(
‫تکان‬
‫و‬
‫آسيب‬
)
‫طرح‬
‫غالب‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫در‬
‫آيند‬‫ر‬‫ف‬
‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬
‫در‬
‫ل‬‫محصو‬
‫ي‬‫پورتفو‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫و‬
‫تحقيق‬
‫و‬
‫توسعه‬
‫صنعتي‬
‫تحقيقات‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫اد‬‫ز‬‫نو‬
‫يا‬
‫ر‬‫نوظهو‬
‫نسل‬
‫جديد‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫بردهاي‬‫ر‬‫کا‬
‫جديد‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫بهبود‬
‫آيند‬‫ر‬‫ف‬
‫و‬
‫ل‬‫محصو‬
‫انتقال‬
‫ي‬‫ر‬‫فناو‬
‫حفظ‬
(
‫ل‬‫محصو‬
،
‫آيند‬‫ر‬‫ف‬
،
‫شها‬‫و‬‫ر‬
)
‫شد‬‫ر‬
‫نوزادي‬
‫بلوغ‬
@industry4iran linkedin.com/in/karrari
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
‫جايزه‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬
IRAMIT
(
‫مدل‬
4C
)
‫جايزه‬ ‫سطوح‬
IRAMIT
آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري
‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫رادار‬ ‫عناصر‬
@industry4iran
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشكر‬ ‫با‬
1 de 44

Recomendados

انقلاب صنعتی چهارم و فرصتهای توسعه صنعت و اشتغال por
انقلاب صنعتی چهارم و فرصتهای توسعه صنعت و اشتغالانقلاب صنعتی چهارم و فرصتهای توسعه صنعت و اشتغال
انقلاب صنعتی چهارم و فرصتهای توسعه صنعت و اشتغالHabib Karrari (PhD in Management, University of Tehran)
416 visualizações12 slides
Data-Driven Supply Chain Management & Industry4.0 por
Data-Driven Supply Chain Management & Industry4.0 Data-Driven Supply Chain Management & Industry4.0
Data-Driven Supply Chain Management & Industry4.0 Habib Karrari (PhD in Management, University of Tehran)
215 visualizações22 slides
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمHosseinieh Ershad Public Library
314 visualizações24 slides
cv por
cvcv
cvmahya rasooli
158 visualizações4 slides
internet Business model por
internet Business modelinternet Business model
internet Business modelEsmaeil Hadavandi
181 visualizações12 slides
Big data and business analytics por
Big data and business analyticsBig data and business analytics
Big data and business analyticsMehdi Amirsadeghi
213 visualizações85 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22.6K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.5K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.2K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

آشنايي با مفاهيم مديريت تكنولوژي و نوآوري