Anúncio

Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn

5 de Sep de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn(20)

Anúncio

Kamu kurumlarında isg hizmetleri sonn

 1. 1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri ve İşyeri Hekimliği Hazırlayan: İnş. Müh. Hilal SİPAHİ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 2. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İşyeri Hekimi Kimdir? Mevzuatımıza göre “işyeri hekimi” kavramı neyi ifade ediyor? 6331 sayılı Kanuna göre, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş “işyeri hekimliği belgesi”ne sahip doktor demek. 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu uyarınca da, tıp doktorlarına, işyeri hekimi olarak çalışma onayı Türk Tabipler Birliği (TTB) ve hekimin bağlı olduğu Tabip Odası’nca verilmekte. Kamuda çalışan hekimlerin işyeri hekimi olabilmelerine dair mevzuat hükümleri ise, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da düzenlenmiş bulunmakta. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2
 3. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 8 (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3
 4. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri Torba Yasa Neleri Değiştirdi? Gelelim işyeri hekimliğindeki son düzenlemelere. 18.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Kanun sonrasında 1219 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan işyeri hekimliği müessesesinde önemli iki değişiklik yapılmış bulunmakta. Buna göre 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yapılan değişiklik ile kamuda çalışan doktorlara gerekli eğitimi tamamladıktan ve belgeyi aldıktan sonra işyeri hekimi olarak çalışma hakkı getirildi. Buna göre, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da aile hekimi olan tabipler; - Kurumunda yöneticilik görevi bulunmaması, - Çalışma saatleri dışında işyeri hekimliği yapması, - Kurumundan izin alması, -Aylık azami 30 saat işyeri hekimi olarak çalışması, halinde işyeri hekimi olabilecek. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4
 5. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri Tüm Doktorlar İşyeri Hekimi Olabilecek Yapılan ikinci düzenleme ise daha köklü ve radikal bir adım. Buna göre, yapılan düzenleme ile 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümle eklenmiş bulunuyor: “Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler.” Bu hüküm değişikliğiyle, tıp doktoru unvanını almış olanlardan işyeri hekimliği eğitimi alma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği’nden alınmış bir işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı kaldırılmış bulunuyor. Ne var ki, bu şekilde işyeri hekimi olacaklar yalnızca 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde çalışabiliyor. Kıssadan Hisse “Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil; soracağı sorulardan anlaşılır.” — Albert Einstein— ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5
 6. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6
 7. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • KAMU KURUMLARINDA, iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin yürürlülük tarihleri: İlgili Mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 4857 sayılı İş Kanunu 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. Maddesinin kamu kurumları için yürürlülük tarihleri aşağıda belirtilmiştir. • a)4857 sayılı İş Kanunu kapsamında elliden az çalışanı olan kamu kurumları için 01.07.2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. • • b)4857 sayılı İş Kanununun (mülga 81. Maddesi) kapsamında devamlı olarak elli ve daha fazla çalışanı olan kamu kurumları için tehlike sınıfına bakılmaksızın iş güveni uzmanı işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü 02.08.2013 tarihinden itibaren başlamıştır. İsg-katip üzerinden görevlendirilmeler yapılmalı ve onaylı defter bulundurulmalıdır. • c)Sayı sınırı olmaksızın kamu kurumlarındaki 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayan diğer çalışanlar için iş güveni uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7
 8. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin Onaylı Deftere İlişkin Yükümlülükleri: İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri; • a) Rehberlik; • b) Risk değerlendirmesi ve kurul çalışmaları; • c) Çalışma ortamı ve sağlık gözetimi; • ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; ile ilgili hususlara ait faaliyetlerini, işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. Onaylı Defter, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade etmektedir. Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8
 9. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. Onaylı defter iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu olan tüm kamu işyerleri için geçerlidir. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9
 10. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10
 11. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İşyeri Hekiminin Sağlık gözetimine ilişkin Görevleri: 1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 11
 12. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri 4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkikleri düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak. 6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 12
 13. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri 7)Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 13
 14. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • Ayrıca İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını ve bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı Yıllık Çalışma Planını hazırlayıp işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yaparak İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve Acil Durum Planlarına İlişkin Yükümlülükleri Bulunmaktadır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14
 15. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • KAMU KURUMLARINDA, risk değerlendirme dokümantasyonu hazırlamaya ilişkin yürürlülük tarihi: • Çalışanın sayısı ve statüsüne , işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın 30/12/2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. • İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir. Eğer iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin bulundukları kamu işyerlerinde isg-katip üzerinden görevlendirilmesi gerekmiyorsa bu durumda onaylı defter bulundurmaksızın risk değerlendirmesini yapmak ve kurul toplantılarına katılmak üzere ilgili birim amiri tarafından görevlendirilmeleri yeterli olur. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15
 16. RİSK ALMAYIN önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen işlerde ve çalışma ortamında risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 16 Kontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz konularda gerekli önlemler alındığı takdirde, bir yandan çalışanlar için sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı sağlanacak diğer yandan iş verimliliği ve motivasyonları artacaktır. ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Bu kontrol listesi doldurulduktan sonra HERHANGİ BİR KURUMA BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR. İş Sağlığı, Güvenliği ve Labaratuvarlar Şube Müdürlüğü tarafından, denetimlerde gösterilmek üzere İŞYERİNDE SAKLANACAKTIR.
 17. 1.Bu kontrol listesi, risk değerlendirmesi çalışmalarınıza yön vermek üzere hazırlanmış olup ihtiyaca göre detaylandırılabilir. İşyerinizi ilgilendirmeyen kısımları, kontrol listesinden çıkarabilir veya farklı tehlike kaynakları olması halinde ise ilaveler yapabilirsiniz. 2.Kontrol listesinde, iş sağlığı ve güvenliği açısından olması/yapılması gerekenler konu başlığı ile birlikte cümleler halinde verilmiştir. Cümledeki ifade; işyerinizde gözlemlediğiniz duruma uyuyorsa “evet”, uymuyorsa “hayır” kutucuğunu işaretleyiniz. “Hayır” kutucuğunu işaretleyerek doğru olmadığını düşündüğünüz her bir durum için alınması gereken önlemleri ilgili satırdaki karşılığına yazınız. Alınması gereken önlem ile ilgili sorumlu kişiler ve tamamlanacağı tarihi belirttikten sonra risk değerlendirmesini gerçekleştiren ekipteki kişilere dokümanın her bir sayfasını paraflatıp son sayfasının ilgili kısımlarını imzalatınız. 3.Çalışanlar, temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenlerini; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendiriniz. 4.Alınması gereken önlemlere karar verirken; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi ve riskler ile kaynağında mücadele edilmesi gerekmektedir. 5.Önlemler uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmeli ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalıdır. KONTROL LİSTESİNDE YER ALAN KONU BAŞLIKLARI İÇİN İLGİLİ MEVZUATIN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17 GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARINIZA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR. İZLENECEK YOL
 18. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 18 İŞYERİNİN Unvanı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi? Tüm prizlere topraklama yapılmış mı? Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı? Kaçak akım rölelerinin kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu? Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
 19. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 19 Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih ELEKTRİK Kabloların ekleme yapılarak (kesilip bantlanarak vb.)uzatılması engelleniyor mu? Açık uçlu, hasarlı, yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması engelleniyor mu? Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu? Acil durumlarda elektrik enerjisi kolayca kesilebilmekte mi? Üretim kaynaklı toz ve kirliliğin elektrik panoları ve tesisat üzerinde birikmesi engelleniyor mu? Aynı uzatma kablosu ile birden fazla makine ve ekipman çalıştırılması engelleniyor mu?
 20. RİSK DEĞERLENDİRMESİ KONTROL LİSTESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20 Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih ELEKTRİK Yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda yer alan elektrik panoları ve cihazlara uygun yalıtım yapılmış mı? Elektrik kontrol panosuna ulaşımı engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı? Kontrol panosunun önündeki alanın zeminine uygun yalıtım yapılmış mı? Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?
 21. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21 İŞVEREN/VEKİLİ Adı: Soyadı: İmza: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (varsa) Adı: Soyadı: Belge bilgileri: İmza: İŞYERİ HEKİMİ (varsa) Adı: Soyadı: Belge bilgileri: İmza: DESTEK ELEMANI (varsa) Adı: Soyadı: Görevi: İmza: ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)
 22. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • KAMU KURUMLARINDA , Kurul kurma ve kurul toplantı tutanağı oluşturmaya ilişkin yürürlülük tarihi: • Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. • Çalışan statüsü ve işyeri tehlike sınıfının önemi yoktur. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22
 23. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23 Toplantı No Tarih / Saat Yer Toplantı Başkanı Toplantı Gündemi BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAZİRAN AYI KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Alınan Kararlar Sorumlu(lar) Sorunu giderme periyodu 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
 24. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 24 No Görev Ad, Soyad İmza 1 Kurul Başkanı 2 İş Güvenliği Uzmanı 3 İşyeri Hekimi 4 İnsan Kaynakları /İdari İşler/ Mali İşler Temsilcisi 5 Sivil Savunma Uzmanı 6 Formen Temsilcisi 7 Çalışan Temsilcisi
 25. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • KAMU KURUMLARINDA birim oluşturmaya ilişkin yürürlülük tarihi: 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları • GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak zorunda olan ve İş Kanununa tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları söz konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar sürdürür. • Bu tarihten itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tam zamanlı çalışma zorunluluğu olan kamu işyerlerinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’nde belirtilen şartlara haiz iş sağlığı ve güvenliği birimi oluşturulur. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 25
 26. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi MADDE 10 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. (2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır. a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır. b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir. c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. (3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26
 27. EK-1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 27 İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene masası, h) Refleks çekici, ı) Tartı aleti, i) Boy ölçer, j) Pansuman seti, k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, l) Keskin atık kabı, m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), n) Seyyar lamba, o) Buzdolabı, ö) İlaç ve malzeme dolabı, p)EKG cihazı r) Negatoskop s)Tekerlekli sandalye,
 28. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri • İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tam zamanlı çalışma durumları; • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. • Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 28
 29. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 29
 30. Kamu Kurumlarında İSG Hizmetleri İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 30
 31. Amacımız belirtilen mevzuat doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İSG Profesyonelleriyle İSG Hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek olmalıdır . ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 31 1600’lü yıllarda yaşayan Karacaoğlan’dan, çalışma yaşamına ilişkin bir iş güvenliği söylemi; “KARACAOĞLAN DER Kİ SÖZÜN BİLMİŞİ, TEDBİRLE GÖRÜLÜR DÜNYANIN İŞİ” "Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür.” J. HARRİS Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir, diyor ve sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDİYORUM
Anúncio