مدیریت کیفیت داده

‫تعالی‬ ‫باسمه‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
‫داده‬
‫ارشادی‬ ‫محمدجواد‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬
‫ایران‬(‫ایرانداک‬)
‫نشست‬ ‫مبحث‬ ‫اهم‬
‫چیست؟‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫تاریخچه‬
‫چیست؟‬
‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫تکنیک‬
‫کدامند؟‬ ‫کیفیت‬
‫چه‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫کیفیت‬
‫معناست؟‬
‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابعاد‬
‫کدامند؟‬ ‫داده‬
‫بزرگان‬ ‫از‬ ‫سخنی‬....
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫شرکت‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫درآینده‬:
‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬
‫خارج‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬
‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫اند‬ ‫شده‬
‫زیرا‬ ‫نیستید‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
‫نیست‬ ‫اجباری‬ ‫بقا‬!!!
مدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
•‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬
•‫ی‬‫آمار‬‫کیفیت‬‫ل‬‫کنتر‬
•‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬‫کیفیت‬
•‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
•‫کیفیت‬ ‫بر‬‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬
•‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعالی‬
7
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬
•‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬:‫تعریف‬‫شرایط‬ ‫با‬‫مطابقت‬‫و‬‫فرآیندها‬‫و‬‫محصوالت‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬،‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫شده‬
•‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫اهداف‬:
•‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫ها‬‫ر‬‫اپراتو‬
•‫نظر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫با‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تطابق‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
•‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬(‫ر‬‫تیلو‬‫علمی‬ ‫مدیریت‬ ‫ل‬‫اصو‬‫از‬‫یکی‬)
8
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬
•‫نشود‬‫تولید‬ ‫ابی‬‫ر‬‫خ‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫هیچ‬
•‫نظ‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫ل‬‫محصو‬‫تولید‬‫از‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫ر‬
‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬.
•‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫تمامی‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬
•‫سان‬‫ر‬‫باز‬ ‫توسط‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫پایان‬‫در‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬‫انجام‬
9
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬‫های‬‫ویژگی‬
•‫جدید‬ ‫ایده‬:‫نقص‬‫و‬ ‫عیب‬‫ز‬‫و‬‫بر‬‫از‬ ‫ی‬‫پیشگیر‬
•‫معیوبپ‬‫محصوالت‬ ‫تولید‬‫به‬‫منجر‬‫مشکالت‬‫فع‬‫ر‬‫و‬‫شناسایی‬
•1920:‫دکتر‬‫توسط‬‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬‫در‬‫آمار‬‫از‬‫استفاده‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫ع‬‫و‬‫شر‬Shewart
•‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫نوسانات‬‫ل‬‫کنتر‬
•‫ها‬‫نمونه‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬
•‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫مختلف‬‫های‬‫بخش‬‫در‬‫ل‬‫کنتر‬
10
‫ی‬‫آمار‬‫کیفیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬
•‫دمینگ‬ ‫دکتر‬ ‫تعالیم‬
•‫اپنی‬‫ژ‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬‫شد‬‫ر‬(1950‫بعد‬ ‫به‬)
•‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫شکل‬(1960‫بعد‬ ‫به‬)
•‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ل‬‫محصو‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
•‫بهبود‬ ‫استای‬‫ر‬ ‫در‬ ‫اثربخش‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
11
‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬ ‫سمت‬‫به‬‫حرکت‬
•‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬‫کیفیت‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫طرح‬(Total quality)‫اولین‬ ‫در‬
‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫انس‬‫ر‬‫کنف‬(1969‫توکیو‬)
•‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫کل‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬‫مقوله‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
•‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫کیفیت‬‫ل‬‫کنتر‬
12
‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬
•‫کیفیت‬‫مقوله‬‫در‬‫ها‬ ‫اپنی‬‫ژ‬‫های‬‫موفقیت‬ ‫به‬‫غربی‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫توجه‬
•‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬‫مدیریت‬‫مفهوم‬ ‫ی‬‫گیر‬‫شکل‬:
•‫ی‬‫مشتر‬‫بر‬‫تمرکز‬
•‫کیفیت‬‫تقای‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫کارکنان‬‫تمام‬ ‫ی‬‫همکار‬
•‫مستمر‬‫بهبود‬
•‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫سطوح‬ ‫تمامی‬‫در‬‫کیفیت‬ ‫ی‬‫ساز‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬
13
‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
•‫در‬ ‫یج‬‫ر‬‫بالد‬ ‫مالکوم‬ ‫جایزه‬ ‫نهادن‬ ‫بنیان‬1988
•‫اگیر‬‫ر‬‫ف‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫استای‬‫ر‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تشویق‬
•‫مدل‬ ‫معرفی‬EFQM‫در‬ ‫پایی‬‫و‬‫ار‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬ ‫توسط‬1992
•European foundation of Quality Management
•‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تعالی‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬(Business Excellence)
14
‫کیفیت‬‫بر‬ ‫مبتنی‬‫های‬ ‫مدل‬‫و‬ ‫ها‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬
‫است‬ ‫وابسته‬‫خود‬‫مشتريان‬ ‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫بايد‬‫آنان‬ ‫آتي‬ ‫و‬‫فعلي‬‫هاي‬‫ز‬‫نيا‬‫بشناسد‬ ‫ا‬‫ر‬
‫باید‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫امات‬‫ز‬‫ال‬‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫نماید‬‫و‬
‫تالش‬‫نماید‬‫كه‬‫ا‬ ‫از‬‫ر‬‫نتظا‬‫گذاشته‬‫اتر‬‫ر‬‫ف‬ ‫پا‬ ‫ي‬‫مشتر‬ ‫ات‬‫شود‬.
15
‫ی‬‫مشتر‬‫بر‬‫تمرکز‬
•‫ان‬‫ر‬‫هب‬‫ر‬،‫وحدت‬‫در‬‫هدف‬‫و‬‫جهت‬‫ي‬‫گیر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬
‫نمايند‬‫مي‬.
•‫آنها‬‫محيط‬‫داخلي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫گونه‬‫اي‬‫ايجاد‬‫و‬‫نگهدا‬‫ي‬‫ر‬
‫مي‬،‫كنند‬‫كه‬‫در‬‫آن‬:
•‫كاركنان‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫كامل‬‫در‬‫دستيابي‬‫به‬‫اهداف‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫مشا‬‫ركت‬
‫داشته‬‫باشند‬.
16
‫ی‬‫هبر‬‫ر‬
‫كاركنان‬‫در‬‫كليه‬،‫سطوح‬‫اساس‬‫يك‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫تشكيل‬‫مي‬‫دهند‬.
‫مشاركت‬‫كامل‬‫آنها‬‫باعث‬‫شود‬‫مي‬‫تا‬:
‫هايشان‬‫توانايي‬‫در‬‫جهت‬‫منافع‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫بكار‬‫گرفته‬‫شود‬.
17
‫کارکنان‬ ‫مشارکت‬
‫كه‬‫هنگامي‬ ،‫انتظار‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نتايج‬:
‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫هاي‬‫فعاليت‬ ‫و‬‫منابع‬”‫آين‬‫ر‬‫ف‬‫د‬”‫ه‬‫ر‬‫ادا‬
،‫شوند‬
‫بسيار‬‫اتر‬‫ر‬‫كا‬‫آيند‬‫مي‬ ‫دست‬ ‫به‬.
18
‫فرآیندی‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬
‫كردن‬ ‫ه‬‫ر‬‫ادا‬ ‫و‬ ‫ك‬‫ر‬‫د‬،‫شناسايي‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬ ‫از‬ ‫سيستمي‬‫مرت‬‫بط‬
‫شده‬‫معین‬ ‫هدف‬‫يك‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬:
‫موجب‬‫ايي‬‫ر‬‫كا‬ ‫و‬‫ي‬ ‫اثربخش‬‫گردد‬‫مي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
19
‫نگرش‬‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫سیستمي‬
‫بايستي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫عملكرد‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬:
‫هدف‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫دائمي‬‫باشد‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
20
‫مستمر‬ ‫بهبود‬
‫پايه‬‫بر‬‫مؤثر‬‫ي‬‫گیر‬‫تصميم‬:
‫و‬‫تجزيه‬‫تحليل‬‫اطالعات‬‫ها‬‫داده‬ ‫و‬
21
‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫رویکرد‬
‫گیری‬
‫اند‬ ‫وابسته‬‫هم‬ ‫به‬ ‫آن‬‫كنندگان‬‫تامین‬ ‫و‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫که‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫موجب‬‫متقابل‬‫منافع‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫يك‬:
‫دو‬‫هر‬‫توانايي‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ايجاد‬ ‫در‬‫یابد‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬.
22
‫كنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫متقابل‬ ‫منافع‬ ‫برپایه‬
‫انطباق‬(Conformity):‫یك‬ ‫سازي‬‫برآورده‬
‫الزام‬
‫انطباق‬ ‫عدم‬(Non Conformity):‫برآورده‬
‫الزام‬ ‫یك‬ ‫نشدن‬
‫نقص‬(Defect):‫یک‬ ‫سازی‬ ‫برآورده‬ ‫عدم‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫الزام‬
‫اصالح‬(Correction):‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬
‫شده‬ ‫آشکار‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬
‫اصالحی‬ ‫اقدام‬(Corrective action):‫اقدام‬
‫آشکار‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫یک‬ ‫علت‬ ‫حذف‬ ‫برای‬
‫شده‬
‫پیشگیرانه‬ ‫اقدام‬(Preventive action):
‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫یک‬ ‫علت‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬23
‫تطابق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫واژگان‬
.1‫ریزی‬ ‫برنامه‬(Plan)
.2‫اجرا‬(Do)
.3‫کنترل‬(Check)
.4‫اقدام‬(Act)
‫دمینگ‬ ‫چرخه‬
‫دمینگ‬ ‫چرخه‬
‫دمینگ‬ ‫چرخه‬
Continuous improvement philosophy
1. Kaizen: Japanese term for continuous improvement.
A step-by-step improvement of business processes.
2. PDCA: Plan-do-check-act as defined by Deming.
Plan Do
Act Check
3. Benchmarking : what do top performers do?
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اصل‬ ‫هشت‬
.1‫مداری‬ ‫مشتری‬
.2‫رهبری‬
.3‫کارکنان‬ ‫مشارکت‬
.4‫فرایندی‬ ‫رویکرد‬
.5‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫رویکرد‬
.6‫مستمر‬ ‫بهبود‬
.7‫اطالعات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مدیریت‬
.8‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫برد‬ ‫برد‬ ‫رابطه‬
CIP‫چیست؟‬
‫ابزار‬ ‫هفت‬‫بهبود‬‫کیفیت‬
‫کدامند؟‬
.1‫ماهی‬ ‫استخوان‬ ‫نمودار‬
.2‫کنترل‬ ‫برگه‬
.3‫فرایند‬ ‫جریان‬ ‫نمودار‬
.4‫پارتو‬ ‫نمودار‬
.5‫هیستوگرام‬
.6‫پراکنش‬ ‫نمودار‬
.7‫کنترل‬ ‫نمودار‬
‫غیر‬
‫آماری‬
‫آماری‬
Cost of quality
1. Prevention costs
2. Appraisal costs
3. Internal failure costs
4. External failure costs
5. Opportunity costs
What is quality management all about?
Try to manage all aspects of the
organization in order to excel in all
dimensions that are important to
“customers”
Two aspects of quality:
features: more features that meet customer needs
= higher quality
freedom from trouble: fewer defects = higher
quality
The Quality Gurus – Edward Deming
1900-1993
1986
Quality is
“uniformity and
dependability”
Focus on SPC and
statistical tools
“14 Points” for
management
PDCA method
The Quality Gurus – Joseph Juran
1904 - 2008
1951
Quality is “fitness
for use”
Pareto Principle
Cost of Quality
General
management
approach as well as
statistics
History: how did we get here…
• Deming and Juran outlined the principles of Quality
Management.
• Tai-ichi Ohno applies them in Toyota Motors Corp.
• Japan has its National Quality Award (1951).
• U.S. and European firms begin to implement Quality
Management programs (1980’s).
• U.S. establishes the Malcolm Baldridge National
Quality Award (1987).
• Today, quality is an imperative for any business.
What does Total Quality Management
encompass?
TQM is a management philosophy:
• continuous improvement
• leadership development
• partnership development
Cultural
Alignment
Technical
Tools
(Process Analysis,
SPC, QFD)Customer
Developing quality specifications
Input Process Output
Design Design quality
Dimensions of quality
Conformance quality
Six Sigma Quality
A philosophy and set of methods companies use
to eliminate defects in their products and
processes
Seeks to reduce variation in the processes that
lead to product defects
The name “six sigma” refers to the variation
that exists within plus or minus six standard
deviations of the process outputs
6
Six Sigma Quality
Six Sigma Roadmap (DMAIC)
Next Project Define
Customers, Value, Problem Statement
Scope, Timeline, Team
Primary/Secondary & OpEx Metrics
Current Value Stream Map
Voice Of Customer (QFD)
Measure
Assess specification / Demand
Measurement Capability (Gage R&R)
Correct the measurement system
Process map, Spaghetti, Time obs.
Measure OVs & IVs / Queues
Analyze (and fix the obvious)
Root Cause (Pareto, C&E, brainstorm)
Find all KPOVs & KPIVs
FMEA, DOE, critical Xs, VA/NVA
Graphical Analysis, ANOVA
Future Value Stream Map
Improve
Optimize KPOVs & test the KPIVs
Redesign process, set pacemaker
5S, Cell design, MRS
Visual controls
Value Stream Plan
Control
Document process (WIs, Std Work)
Mistake proof, TT sheet, CI List
Analyze change in metrics
Value Stream Review
Prepare final report
Validate
Project $
Validate
Project $
Validate
Project $
Validate
Project $
Celebrate
Project $
Six Sigma Organization
Quality Improvement
Traditional
Time
Quality
Tools used for continuous improvement
1. Process flowchart
Tools used for continuous improvement
2. Run Chart
Performance
Time
Tools used for continuous improvement
3. Control Charts
Performance Metric
Time
Tools used for continuous improvement
4. Cause and effect diagram (fishbone)
Environmen
t
Machine Man
Method Material
Tools used for continuous improvement
5. Check sheet
Item A B C D E F G
-------
-------
-------
√ √ √
√ √
√ √
√
√
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√ √
Tools used for continuous improvement
6. Histogram
Frequency
Tools used for continuous improvement
7. Pareto Analysis
A B C D E F
Frequency
Percentage
50%
100%
0%
75%
25%
10
20
30
40
50
60
Summary of Tools
1. Process flow chart
2. Run diagram
3. Control charts
4. Fishbone
5. Check sheet
6. Histogram
7. Pareto analysis
Data Quality
‫برای‬‫واژه‬‫کیفیت‬‫تعریف‬‫های‬
‫فراوانی‬‫ارائه‬‫شده‬‫و‬‫در‬
‫این‬‫تعریف‬‫ها‬‫از‬‫دیدگاه‬
‫های‬‫متفاوتی‬‫به‬‫کیفیت‬
‫پرداخته‬‫شده‬‫است‬.
‫کیفیت‬‫از‬‫دید‬‫مشتری‬‫به‬
‫معنای‬‫تطابق‬‫محصول‬‫با‬
‫انتظارات‬‫از‬‫آن‬‫و‬‫از‬‫دید‬
‫عرضه‬‫کننده‬‫تطابق‬‫محصول‬‫با‬
‫مشخصه‬‫ای‬‫فنی‬‫از‬‫پیش‬‫طرح‬
‫ریزی‬‫شده‬‫است‬.
‫بر‬‫اساس‬‫این‬‫دو‬‫تعریف‬
‫کیفیت‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫توان‬
Data Quality
‫کیفیت‬‫داده‬‫های‬‫یک‬‫مشاهده‬‫یا‬
‫ارزیابی‬‫آمادگی‬‫ها‬‫داده‬‫برای‬
‫رسیدن‬‫به‬‫هدف‬‫در‬‫یک‬‫زمینه‬‫خاص‬
‫است‬.
‫توانایی‬‫یک‬‫داده‬‫ی‬‫داده‬‫شده‬
‫برای‬‫خدمت‬‫به‬‫یک‬‫هدف‬‫در‬‫نظر‬
‫گرفته‬‫شده‬‫است‬.
‫به‬‫عبارتی‬‫دیگر‬‫اگر‬‫داده‬
‫باکیفیت‬‫داشته‬،‫باشید‬‫داده‬‫های‬
‫شما‬‫قادر‬‫به‬‫ارائه‬‫نتایجی‬
‫هستند‬‫که‬‫شما‬‫امیدوار‬‫هستید‬‫از‬
‫آن‬‫بیرون‬‫بیایید‬.،‫برعکس‬‫اگر‬
‫کیفیت‬‫داده‬‫ای‬‫نداشته‬،‫باشید‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫تاریخچه‬Data
quality‫قبل‬‫از‬‫ظهور‬‫کامپیوترهای‬،‫امروزی‬‫از‬
‫رایانه‬‫های‬‫عظیم‬‫برای‬‫حفظ‬‫نام‬‫و‬‫آدرس‬‫داده‬
‫ها‬‫برای‬‫خدمات‬‫تحویل‬‫استفاده‬‫می‬‫شد‬.
‫رایانه‬‫های‬‫بزرگ‬‫از‬‫قوانین‬‫سخت‬‫و‬‫دست‬‫و‬‫پا‬
‫گیری‬‫برای‬‫اصالح‬‫خطاهای‬‫معمول‬‫و‬‫اشتباهات‬
‫تایپی‬‫در‬‫نام‬‫و‬‫آدرس‬‫داده‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬
‫کردند‬‫و‬‫همچنین‬‫مشتریانی‬‫را‬‫که‬‫منتقل‬،‫شده‬
،‫درگذشت‬‫به‬‫زندان‬،‫رفته‬‫ازدواج‬،‫کرده‬‫طالق‬
،‫گرفته‬‫یا‬‫سایر‬‫رویدادهای‬‫زندگی‬‫را‬‫تجربه‬
‫کرده‬‫اند‬‫را‬‫از‬‫قلم‬‫می‬‫انداختند‬.‫آژانس‬
‫های‬‫دولتی‬‫اطالعات‬‫چندرسانه‬‫ای‬‫را‬‫برای‬
‫چندین‬‫شرکت‬‫خدماتی‬‫در‬‫اختیار‬‫مشتریان‬‫قرار‬
‫دادند‬‫تا‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬‫مشتریان‬‫مرجع‬
‫را‬Registry Change of Address National (NCOA)‫در‬
‫دسترس‬‫داشته‬‫باشند‬.‫این‬،‫تکنولوژی‬‫میلیون‬
‫ها‬‫دالر‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫اصالح‬‫دستی‬‫داده‬‫های‬
،‫مشتری‬‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬‫را‬‫نجات‬‫داد‬.‫و‬‫باعث‬
‫برای‬‫تعریف‬‫بهتر‬،‫اجازه‬‫دهید‬‫چند‬
‫نمونه‬‫از‬‫چالش‬‫های‬‫کیفیت‬‫داده‬Data
Quality‫در‬‫دنیای‬‫واقعی‬‫را‬‫بررسی‬‫کنیم‬.
‫تصور‬‫کنید‬‫که‬‫ما‬‫یک‬‫مجموعه‬‫داده‬‫ای‬
‫داریم‬‫که‬‫از‬‫نام‬‫ها‬‫و‬‫ها‬‫آدرس‬‫تشکیل‬
‫شده‬‫است‬.‫داده‬‫ای‬‫مثل‬‫این‬‫به‬
‫احتمال‬‫زیاد‬‫حاوی‬‫برخی‬‫از‬‫اشتباهات‬
‫هم‬‫به‬‫دالیل‬‫ساده‬‫و‬‫پیچیده‬‫است‬.
‫علل‬‫ساده‬‫خطاهای‬‫ها‬‫داده‬‫عبارتند‬‫از‬
‫اسامی‬‫و‬‫هایی‬‫آدرس‬‫که‬‫نادرست‬‫وارد‬
‫اند‬‫شده‬‫یا‬‫اطالعات‬‫آدرس‬‫که‬‫از‬‫زمان‬
‫جمع‬‫آوری‬‫تغییر‬‫کرده‬‫است‬.
‫دیگر‬‫مشکالت‬‫پیچیده‬‫ای‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬
‫ممکن‬‫است‬‫در‬‫مجموعه‬‫داده‬‫وجود‬
‫داشته‬‫باشد‬.‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫یک‬
‫ورودی‬‫ممکن‬‫است‬‫یک‬‫آدرس‬‫برای‬‫آقای‬
‫برای‬‫مثال‬‫فرض‬‫کنید‬‫روی‬‫یک‬‫قلم‬
‫کاالی‬‫دارویی‬‫یا‬‫خوراکی‬‫یا‬‫روی‬
‫کاتالوگ‬،‫آنها‬‫تاریخ‬‫انقضا‬‫به‬
‫اشتباه‬‫درج‬‫شده‬‫باشد‬‫در‬‫حالی‬
‫که‬‫نحوه‬‫درج‬‫این‬‫داده‬‫ممکن‬‫است‬
‫استاندارد‬‫باشد‬.‫برآورد‬‫شده‬
‫زیان‬‫های‬‫اقتصادی‬‫و‬‫اجتماعی‬
‫ناشی‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫بی‬‫کیفیت‬
‫برای‬‫سازمان‬‫ها‬‫در‬‫ایاالت‬‫متحده‬
‫آمریکا‬‫میلیاردها‬‫دالر‬‫بوده‬
‫است‬.
‫کیفیت‬‫داده‬‫ها‬‫ده‬‫ها‬‫سال‬‫است‬
‫که‬‫به‬‫علت‬‫اهمیت‬‫آن‬‫در‬‫تصمیم‬
‫گیری‬‫و‬‫تبادل‬‫داده‬‫ها‬‫مورد‬
مدیریت کیفیت داده
‫به‬‫عنوان‬‫مثالی‬‫دیگر‬‫از‬‫یک‬‫مشکل‬Data
Quality،‫پیچیده‬‫مسئله‬‫آدرس‬‫بیش‬‫از‬‫حد‬‫را‬‫در‬
‫مجموعه‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرید‬.‫بگذارید‬‫بگوییم‬
‫ما‬‫چندین‬‫ورودی‬‫در‬‫پایگاه‬‫داده‬‫داریم‬‫برای‬
‫افرادی‬‫به‬‫نام‬‫آقای‬‫اسمیت‬‫که‬‫در‬‫خیابان‬‫اصلی‬
123‫ساکن‬‫هستند‬.‫این‬‫می‬‫تواند‬‫نتیجه‬‫یک‬‫ورودی‬
‫ساده‬‫باشد‬:‫شاید‬‫داده‬‫های‬‫آقای‬‫اسمیت‬‫بیش‬‫از‬
‫یک‬‫بار‬‫به‬‫اشتباه‬‫وارد‬‫شده‬‫باشد‬
‫احتمال‬‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اسمیت‬‫چندگانه‬‫وجود‬
‫داشته‬‫باشد‬-‫پدر‬‫و‬‫پسر‬‫شاید‬‫در‬‫همان‬‫آدرس‬
‫اقامت‬‫کنند‬.‫یا‬‫شاید‬‫در‬‫مورد‬‫مردان‬‫کامال‬
‫غیرمرتبط‬‫اتفاق‬‫افتد‬‫که‬‫همان‬‫نام‬‫خانوادگی‬‫را‬
‫دارند‬‫و‬‫در‬‫خیابان‬123‫اصلی‬،‫اما‬‫در‬‫شهرهای‬
‫مختلف‬‫زندگی‬‫می‬‫کنند‬.‫بدون‬‫تصحیح‬‫کیفیت‬،‫داده‬
‫در‬‫یک‬‫مجموعه‬‫داده‬‫ای‬‫مانند‬،‫این‬‫ابهام‬‫زیادی‬
‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫بتواند‬‫به‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬
‫بازاریابی‬‫یا‬‫مقاصد‬‫ارتباطات‬‫مشتری‬‫را‬‫تحت‬
‫های‬‫استراتژی‬ ‫انواع‬
‫داده‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬‫در‬‫مراحل‬،‫بهبود‬‫ها‬‫روش‬‫دو‬‫نوع‬
‫استراتژی‬‫کلی‬‫اتخاذ‬‫کنند‬‫می‬:
‫استراتژی‬‫داده‬‫محور‬
‫استراتژی‬‫فرآیند‬‫محور‬
‫های‬‫استراتژی‬‫داده‬،‫محور‬‫کیفیت‬
‫ها‬‫داده‬‫را‬‫با‬‫اصالح‬‫مستقیم‬‫ارزش‬
‫ها‬‫داده‬‫بهبود‬‫دهند‬‫می‬.
،‫مثال‬‫عنوان‬‫به‬‫ارزش‬‫های‬‫داده‬
‫شده‬‫منسوخ‬‫با‬‫به‬‫روزرسانی‬‫ها‬‫آن‬‫از‬
‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫همراه‬‫با‬‫ها‬‫داده‬
‫و‬‫اعمال‬‫آن‬‫بر‬‫پایگاه‬‫داده‬‫کنونی‬
‫بهتر‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫استراتژی‬‫فرآیند‬
‫محور‬‫کیفیت‬‫را‬‫توسط‬‫طراحی‬‫مجدد‬
مدیریت کیفیت داده
‫ابعاد‬‫کیفیت‬‫ها‬‫داده‬
‫کیفیت‬‫ها‬‫داده‬‫از‬‫ابعاد‬‫مختلفی‬‫قابل‬
‫ارزیابی‬‫است‬‫و‬‫های‬‫چارچوب‬‫متعددی‬‫برای‬
‫آن‬‫ارائه‬‫شده‬‫است‬.‫در‬‫بیشتر‬
‫های‬‫چارچوب‬‫مطرح‬‫شده‬‫چهار‬‫بعد‬‫اصلی‬‫آن‬
‫شامل‬‫بر‬‫کیفیت‬‫ذاتی‬،‫ها‬‫داده‬‫کیفیت‬
‫ای‬‫زمینه‬،‫ها‬‫داده‬‫قابلیت‬‫بازنمایی‬
‫ها‬‫داده‬‫و‬‫قابلیت‬‫دسترسی‬‫ها‬‫داده‬
‫شناخته‬‫اند‬‫شده‬‫که‬‫تعریف‬‫این‬‫ابعاد‬
‫کیفی‬‫در‬‫ادامه‬‫آورده‬‫شده‬‫است‬.
‫کیفیت‬‫ذاتی‬‫داده‬‫ها‬
‫کیفیت‬‫ذاتی‬‫داده‬‫ها‬‫نه‬‫تنها‬‫صحت‬‫و‬
‫عینیت‬‫را‬‫در‬‫بر‬‫دارد‬‫بلکه‬‫باورپذیری‬
‫و‬‫اعتبار‬‫عمومی‬‫را‬‫نیز‬‫شامل‬‫شود‬‫می‬.
‫صحت‬‫به‬‫معنی‬‫ارائه‬‫مقادیر‬‫واقعی‬
‫مشخصه‬‫های‬‫مورد‬‫نظر‬‫یک‬‫مفهوم‬‫در‬‫حوزه‬
‫عملیاتی‬‫مورد‬‫نظر‬‫است‬.‫مشتریان‬‫داده‬
‫کیفیت‬‫زمینه‬‫ای‬‫داده‬‫ها‬
‫کیفیت‬‫ها‬‫داده‬‫باید‬‫در‬‫زمینه‬‫کاری‬‫که‬
‫داده‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫مورد‬‫توجه‬
‫قرار‬‫گیرد‬.‫این‬‫بعد‬‫شامل‬‫بر‬‫ابعاد‬
‫فرعی‬‫ارزش‬‫افزوده‬،‫داشتن‬‫مرتبط‬،‫بودن‬
‫زمان‬‫مند‬،‫بودن‬‫کامل‬‫بودن‬‫و‬‫کافی‬
‫بودن‬‫داده‬‫هاست‬.‫از‬‫آن‬‫جا‬‫که‬‫کارهایی‬
‫که‬‫با‬‫داده‬‫ها‬‫انجام‬‫می‬‫گیرد‬‫در‬‫طول‬
‫زمان‬‫متغیر‬‫بوده‬‫و‬‫نیز‬‫کاربران‬‫داده‬
‫ها‬‫نیز‬‫متفاوت‬‫هستند‬‫ارزیابی‬‫کیفیت‬
‫زمینه‬‫ای‬‫داده‬‫ها‬‫کاری‬‫دشوار‬‫است‬.
‫قابلیت‬‫بازنمایی‬‫داده‬‫ها‬
‫قابلیت‬‫بازنمایی‬‫داده‬‫ها‬‫درباره‬
‫چارچوب‬‫ارائه‬(‫ارائه‬‫موجز‬‫و‬‫با‬‫ثبات‬)
‫و‬‫معنای‬‫داده‬‫ها‬(‫تفسیرپذیری‬‫و‬‫درک‬
‫پذیری‬)‫است‬.‫این‬‫دو‬‫جنبه‬‫نشان‬‫می‬
‫دهند‬‫که‬‫داده‬‫ها‬‫چقدر‬‫برای‬‫کاربران‬
‫داده‬‫ها‬‫خوب‬‫ارائه‬‫شده‬‫اند‬.
‫به‬‫طور‬،‫سنتی‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫ل‬‫کنتر‬‫کیفیت‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫سیستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫با‬‫دو‬‫ن‬‫وع‬‫ل‬‫کنتر‬‫سر‬‫و‬
‫کار‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬:
•‫ل‬‫کنتر‬‫ی‬‫نحو‬:‫مقادیر‬‫اشیاء‬‫داده‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫محلی‬‫در‬‫یک‬‫رکورد‬‫ی‬ ‫بررس‬‫می‬‫شوند‬(‫انطباق‬‫د‬‫اده‬‫های‬
‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫با‬‫نحو‬)،‫و‬‫همچنین‬‫شامل‬‫ل‬‫کنتر‬‫ی‬‫سازگار‬‫بر‬‫روی‬‫داده‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫رکورد‬‫می‬‫شود‬.
•‫ل‬‫کنتر‬‫معنایی‬‫یا‬‫محتوایی‬:‫ی‬ ‫بررس‬‫اینکه‬‫آیا‬‫داده‬‫های‬‫ه‬‫ز‬‫تا‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫شده‬‫با‬‫داده‬‫های‬‫قبال‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫شده‬‫و‬‫ذخیره‬
‫شده‬‫در‬‫پایگاه‬‫داده‬‫سازگار‬‫است‬.‫ل‬‫کنتر‬‫معنایی‬‫باید‬‫هر‬‫بار‬‫که‬‫مقادیر‬‫جدیدی‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫وا‬‫د‬‫ر‬‫می‬‫شوند‬
‫و‬‫یا‬‫ویرایش‬‫های‬‫موجود‬‫تکرار‬‫می‬،‫شوند‬‫تکرار‬‫شود‬.
7
7
مدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
Total Data Quality Management
Total Data Quality Management
Total Data Quality Management
Total Data Quality Management
‫در‬ ‫ها‬‫فراداده‬ ‫کیفیت‬ ‫طرح‬
‫پارسا‬ ‫ثبت‬ ‫سامانه‬
‫در‬ ‫ها‬‫فراداده‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ ‫چکلیست‬
‫پارسا‬ ‫ثبت‬ ‫سامانه‬
Any Question……?
1 de 72

Recomendados

از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
210 visualizações10 slides
Whats itil por
Whats itilWhats itil
Whats itilAbdollah bagherian
1.3K visualizações96 slides
Data driven business-کسب و کار داده محور por
Data driven business-کسب و کار داده محورData driven business-کسب و کار داده محور
Data driven business-کسب و کار داده محورHosseinieh Ershad Public Library
248 visualizações52 slides
Is & Business Strategy por
Is & Business StrategyIs & Business Strategy
Is & Business StrategyMorteza Samadian
1.1K visualizações68 slides
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند» por
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
243 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a مدیریت کیفیت داده

ISO 9001:2015 por
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K visualizações77 slides
resumeh aali1 por
resumeh aali1resumeh aali1
resumeh aali1Hossein Nourian, DBA
331 visualizações3 slides
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx por
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxMohamad Ashrafi
5 visualizações25 slides
Internal audit QMS por
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMSDr Peshevar
852 visualizações121 slides
Internal assessment por
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessmentSina Bagherinezhad
1.2K visualizações26 slides
performance evaluation por
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluationmohammad reza azin
92 visualizações19 slides

Similar a مدیریت کیفیت داده(20)

ISO 9001:2015 por Shervin Jahan
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Shervin Jahan1.4K visualizações
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx por Mohamad Ashrafi
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
Mohamad Ashrafi5 visualizações
Internal audit QMS por Dr Peshevar
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMS
Dr Peshevar852 visualizações
Internal assessment por Sina Bagherinezhad
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
Sina Bagherinezhad1.2K visualizações
performance evaluation por mohammad reza azin
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
mohammad reza azin92 visualizações
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh383 visualizações
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 visualizações
2- Agile BABOK - Ali Razi por Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 visualizações
Agile & BABOK | By Ali Razi por Iran Agile Community
Agile & BABOK | By Ali RaziAgile & BABOK | By Ali Razi
Agile & BABOK | By Ali Razi
Iran Agile Community539 visualizações
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته por Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفتهاسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته
Ali Masoombeigi12.5K visualizações
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard por Muhammad Hussein Poursaeed
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecardکارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
Muhammad Hussein Poursaeed1.4K visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 visualizações
Tqm por birjinia
TqmTqm
Tqm
birjinia703 visualizações
Pms Peresentation Pnl03 por guest621c305
Pms Peresentation Pnl03Pms Peresentation Pnl03
Pms Peresentation Pnl03
guest621c305485 visualizações
CRM por Farnaz Alemi
CRMCRM
CRM
Farnaz Alemi575 visualizações
Devops Time - ebps8 por Amid Borhani
Devops Time - ebps8Devops Time - ebps8
Devops Time - ebps8
Amid Borhani97 visualizações
RUP (Rational Unified Process) por Javad Pourhosaini
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)
Javad Pourhosaini580 visualizações
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K visualizações
Persian Document ITBSC por Hamideh Iraj
Persian Document   ITBSCPersian Document   ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj661 visualizações

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محور por
تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
594 visualizações43 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides
فرهنگِ داده‌محور در سازمان por
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library
179 visualizações20 slides
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای por
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
235 visualizações41 slides
مهارت های داده ای por
مهارت های داده ایمهارت های داده ای
مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
159 visualizações17 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری por Hosseinieh Ershad Public Library
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
Hosseinieh Ershad Public Library186 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações

مدیریت کیفیت داده