استارتاپ + داده

‫استارتاپ‬+‫اده‬‫د‬
‫این‬‫ترکیب‬‫زندگی‬‫چگونه‬‫د‬‫اهد‬‫و‬‫خ‬‫تغییر‬‫ا‬‫ر‬‫ما‬‫اد؟‬
‫آذرماه‬97
‫حقیر‬ ‫این‬
79-83
84-86
89-91
86-87
87-89
89-92
92‫تا‬95
93
94‫تا‬95
95‫تا‬9694‫تاکنون‬
‫حقیر‬ ‫این‬
‫پادکست‬10‫صبح‬
‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫مدیریت‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫پادکست‬ ‫ترین‬‫پرشنونده‬
‫تعاریف‬ ‫در‬ ‫تفاهم‬
‫تعریف‬ ‫کمی‬...
‫محور‬ ‫داده‬ ‫نوآوری‬...
‫از‬ ‫استفاده‬
↙‫داده؛‬
↙‫آن‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬(‫داده‬)
‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫روش‬ ،‫فرآیندها‬ ،‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫جدید‬ ‫بازارهای‬
‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫جدید‬ ِ‫ت‬‫نف‬ ،‫داده‬...
↙‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫داده‬.
↙‫شود‬‫می‬ ‫آن‬ ‫بهبود‬ ‫بابت‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬‫استفاده‬.
↙‫ک‬ ‫تعریف‬ ‫توان‬‫می‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫نامحدودی‬ ‫کاربردهای‬‫رد‬.
‫یک‬ ً‫ال‬‫عم‬ ،‫داده‬‫زیرساخت‬‫است‬.
‫تعریف‬ ‫کمی‬...
‫نوآوری‬...
↙‫نو؟‬ ‫الهامات‬ ‫بدیع؟‬ ‫افکار‬ ‫جدید؟‬ ‫ی‬‫ایده‬
‫نوآوری‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫تولید‬...‫یک‬‫ارزش‬‫ی‬‫افزوده‬‫نوظهور‬‫در‬‫محیط‬
‫اقتصادی‬‫و‬‫اجتماعی؛‬‫نوسازی‬‫و‬‫ی‬‫توسعه‬،‫محصوالت‬‫خدمات‬‫و‬‫بازارها؛‬
‫ی‬‫توسعه‬‫های‬‫روش‬‫نوین‬‫تولید‬‫و‬‫بنا‬‫نهادن‬‫های‬‫سیستم‬‫جدید‬‫مدیری‬‫تی‬‫در‬
‫هر‬‫دو‬‫ی‬‫جنبه‬‫فرآیند‬‫و‬‫نتیجه‬‫است‬.(OECD)
‫تعریف‬ ‫کمی‬...
‫نوآوری‬...
↙‫نو؟‬ ‫الهامات‬ ‫بدیع؟‬ ‫افکار‬ ‫جدید؟‬ ‫ی‬‫ایده‬
‫نوآوری‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫تولید‬...‫یک‬‫ارزش‬‫ی‬‫افزوده‬‫نوظهور‬‫در‬‫محیط‬
‫اقتصادی‬‫و‬‫اجتماعی؛‬‫نوسازی‬‫و‬‫ی‬‫توسعه‬‫محصوالت‬،‫خدمات‬‫و‬‫بازارها؛‬
‫ی‬‫توسعه‬‫های‬‫روش‬‫نوین‬‫تولید‬‫و‬‫بنا‬‫نهادن‬‫های‬‫سیستم‬‫جدید‬‫مدیری‬‫تی‬‫در‬
‫هر‬‫دو‬‫ی‬‫جنبه‬‫فرآیند‬‫و‬‫نتیجه‬‫است‬.(OECD)
‫منطقی‬ ‫اما‬ ،‫غیرمعمول‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫یک‬
‫نوآوری‬
‫محور‬ ‫داده‬
‫محصول‬ ‫توسعه‬
‫محور‬ ‫داده‬
‫سنتی‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬
‫مفوم‬ ‫طراحی‬
‫معماری‬
‫ساخت‬‫توسعه‬
‫عرضه‬
‫داده‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬
‫مفوم‬ ‫طراحی‬
‫معماری‬
‫ساخت‬‫توسعه‬
‫عرضه‬
‫داده‬
‫داده‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫کمی‬
‫مهم‬ ‫اما‬ ،‫بدیهی‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬
‫نیستند‬ ‫ارتباط‬‫بی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬:‫گذشت‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫اتفاق‬ ‫ه‬
‫کمک‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افتاده‬
‫کند‬‫می‬.
‫فردا‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬‫داده‬ ،‫امروز‬ ‫عملیاتی‬ ‫اطالعات‬
‫هستند‬.
‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫منابع‬
↙‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬(‫و‬ ‫ها‬‫عکس‬ ‫تگ‬ ،‫ها‬‫الیک‬ ،‫دوستان‬ ،‫ها‬‫نوشته‬)...
↙‫ها‬‫سایت‬‫وب‬(،‫جستجو‬ ،‫ها‬‫کلیک‬ ،‫استفاده‬ ‫نوع‬)...
↙‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫اطالعات‬
↙‫و‬ ‫مکان‬ ،‫اینترنت‬ ‫سرعت‬ ،‫زمان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬...
↙‫ها‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫هویتی‬ ‫اطالعات‬
↙‫سنسورها‬(،‫قلب‬ ‫ضربان‬ ،‫شمار‬‫قدم‬ ،‫مکان‬)...
↙‫موبایل‬ ‫های‬‫دستگاه‬
↙‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫اپلیکیشن‬
↙...
‫نو‬ ِ‫ک‬‫ترسنا‬ ِ‫ی‬‫دنیا‬
‫عمومی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مقررات‬
General Data Protection Regulation
↙‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تصویب‬
↙‫ها‬‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اروپایی‬ ‫شهروندان‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫مالک‬!
↙‫قانون‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تخلف‬ ‫سنگین‬ ‫ی‬‫جریمه‬
↙‫آنها‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫اجازه‬
↙‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫که‬ ‫شفاف‬ ‫توضیح‬
↙‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫امحای‬
↙‫ها‬‫غول‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ترها‬‫کوچک‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫تحمیل‬!
‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬
‫داده‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫افق‬ ‫سه‬
‫ه‬‫ناشناخته‬‫ا‬
‫نیمه‬
‫ه‬‫ناشناخته‬‫ا‬
‫ها‬‫شناخته‬
‫بالغ‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫با‬
‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫نوظهور‬
‫اول‬ ‫افق‬:‫ابهام‬ ‫بدون‬ ِ‫ت‬‫محصوال‬
‫گری‬‫غربال‬
‫ها‬‫ایده‬
‫تعیین‬
‫انداز‬‫چشم‬
‫گری‬‫غربال‬
‫ثانویه‬
‫طراحی‬‫توسعه‬
‫آزمایش‬
‫محصول‬
‫به‬ ‫عرضه‬
‫بازار‬
‫موجود‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ی‬‫توسعه‬(‫سابقه‬ ‫دارای‬)
‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫های‬‫افق‬:‫قطعیت‬ ‫عدم‬
‫کنیم؟‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬ ،‫شناسیم‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫بازاری‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬
‫استارتاپ‬‫است‬ ‫موقتی‬ ‫سازمانی‬ ،
‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬‫یافتن‬‫پ‬‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫تکرار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬‫بوده‬ ‫ذیر‬
‫با‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬‫قطعیت‬ ‫عدم‬‫روبروست‬ ‫زیادی‬ ‫های‬.
‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫های‬‫افق‬:‫قطعیت‬ ‫عدم‬
‫عدم‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫چرا‬
‫گون‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫قطعیت‬‫ای‬‫ه‬
‫کرد؟‬ ‫فکر‬ ‫متفاوت‬
‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫ی‬‫درباره‬
‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬...
↙‫تولید‬ ‫منابع‬:
↙‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(IT)
↙‫چیزها‬ ‫اینترنت‬(IoT)
↙‫داده‬ ‫مدیریت‬
↙‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬
↙‫نویسی‬‫حاشیه‬ ‫و‬ ‫پاکسازی‬ ،‫استخراج‬
↙‫داده‬ ‫تحلیل‬
↙‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫مدل‬
↙‫تفسیر‬
‫داده‬ ‫مدیریت‬
‫داده‬ ‫تحلیل‬
‫گیری‬‫تصمیم‬
‫محور‬ ‫داده‬
‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬:‫کاربرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مثالی‬
↙‫روز‬ ‫ترندهای‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
↙‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫بهترین‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ترندها‬ ‫پایش‬
↙‫تعیین‬«‫آل‬‫ایده‬ ‫مشتری‬»‫هدف‬ ‫به‬«‫ش‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫بازاریابی‬‫ده‬»
↙‫زمان‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫مخاطب‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬(‫مخاطب‬ ‫نظر‬ ‫از‬)
↙‫رقبا‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫تحلیل‬
↙‫نگرانه‬‫آینده‬ ‫تحلیل‬
‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬:‫جدید‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫گیری‬‫شکل‬
‫شناسن‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ،‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫شرکت‬‫د‬...
↙‫و‬ ‫جامع‬ ‫شناخت‬360‫درجه‬
↙‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصوالت‬ ‫طراحی‬
↙‫مختلف‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
‫استارتاپ‬+‫داده‬
‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬
‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫فناوری‬
↙‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫روندهای‬ ‫بینی‬‫پیش‬
↙‫پایین؟‬ ‫یا‬ ‫رود‬‫می‬ ‫باال‬ ‫آینده‬ ‫ی‬‫هفته‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫قیمت‬
↙‫تشخیص‬‫مالی‬ ‫های‬‫کالهبرداری‬
↙‫از‬ ‫جلوگیری‬‫شویی‬‫پول‬
‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬
‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫فناوری‬
↙‫راهکارهای‬‫مشتریان‬ ‫شناسایی‬ ‫تر‬‫بهینه‬(KYC)
↙‫تعیین‬‫و‬ ‫گر‬‫بیمه‬ ‫تعهدات‬‫گذار‬‫بیمه‬
↙‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫بیمه‬
↙‫عمر‬ ‫ی‬‫بیمه‬
↙‫درمان‬ ‫ی‬‫بیمه‬
‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬
‫جامعه‬
↙‫داد؟‬ ‫خواهند‬ ‫رأی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫مردم‬
↙‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چگونه‬ ‫خبر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جامعه‬ ‫واکنش‬
↙‫ش‬ ‫خواهد‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫واکنشی‬ ‫چه‬ ‫باعث‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫د؟‬
↙‫گرفت؟‬ ‫خواهد‬ ‫شکل‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫شرایطی‬ ‫چه‬ ‫در‬
‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬
‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫کاربردهای‬
↙‫داشت؟‬ ‫خواهیم‬ ‫نیاز‬ ‫پزشکان‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫آیا‬
↙‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چگونه‬ ‫آمریکا‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫تحریم‬ ‫پایش‬
↙‫ش‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫چگونه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫تاکسی‬ ‫در‬ ‫سفر‬ ‫قیمت‬‫ود؟‬
↙‫کند؟‬‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫ی‬‫ترجمه‬ ‫سرویس‬
‫دسترسی‬ ‫های‬‫راه‬
@MZargarpour
@MZargarpour
m.zargarpour@gmail.com
Maisam Zargarpour
@MZargarpour Zargarpour.ir
1 de 31

Recomendados

Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورHosseinieh Ershad Public Library
98 visualizações21 slides
Data driven industery-صنعت داده محور por
Data driven industery-صنعت داده محورData driven industery-صنعت داده محور
Data driven industery-صنعت داده محورHosseinieh Ershad Public Library
54 visualizações20 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
210 visualizações10 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
Data driven business-کسب و کار داده محور por
Data driven business-کسب و کار داده محورData driven business-کسب و کار داده محور
Data driven business-کسب و کار داده محورHosseinieh Ershad Public Library
248 visualizações52 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a استارتاپ + داده

Business intelligence por
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligenceNaghi Nasiri
75 visualizações45 slides
Business intelligence01 [autosaved] por
Business intelligence01 [autosaved]Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]Naghi Nasiri
75 visualizações45 slides
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
3.2K visualizações76 slides
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانAmir Mansoori
74 visualizações21 slides
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم por
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سومaliaalistartup
41 visualizações14 slides
Internet engineering por
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineeringamirhosseinshahed
34 visualizações22 slides

Similar a استارتاپ + داده(20)

Business intelligence por Naghi Nasiri
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligence
Naghi Nasiri75 visualizações
Business intelligence01 [autosaved] por Naghi Nasiri
Business intelligence01 [autosaved]Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]
Naghi Nasiri75 visualizações
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K visualizações
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 visualizações
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم por aliaalistartup
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
aliaalistartup41 visualizações
Internet engineering por amirhosseinshahed
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
amirhosseinshahed34 visualizações
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار por efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 visualizações
Hbr 10 must reads on innovation por Ali Ganjizadeh
Hbr 10 must reads on innovationHbr 10 must reads on innovation
Hbr 10 must reads on innovation
Ali Ganjizadeh121 visualizações
اصول بازاریابی به زبان خودمان por Shahram Honarmayeh
اصول بازاریابی به زبان خودماناصول بازاریابی به زبان خودمان
اصول بازاریابی به زبان خودمان
Shahram Honarmayeh6.7K visualizações
استارتاپهای برتر سال 2018 por aliaalistartup
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
aliaalistartup7 visualizações
Is & Business Strategy por Morteza Samadian
Is & Business StrategyIs & Business Strategy
Is & Business Strategy
Morteza Samadian1.1K visualizações
گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته por Elnaz Farnood
گذار از پارادایم نو آوری باز و بستهگذار از پارادایم نو آوری باز و بسته
گذار از پارادایم نو آوری باز و بسته
Elnaz Farnood1.4K visualizações
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی por Shahram Honarmayeh
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابیچیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی
Shahram Honarmayeh1.3K visualizações
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 visualizações
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار por Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K visualizações

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محور por
تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
594 visualizações43 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
فرهنگِ داده‌محور در سازمان por
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library
179 visualizações20 slides
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای por
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
235 visualizações41 slides
مهارت های داده ای por
مهارت های داده ایمهارت های داده ای
مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
159 visualizações17 slides
همسویی داده با اهداف سازمانی por
همسویی داده با اهداف سازمانیهمسویی داده با اهداف سازمانی
همسویی داده با اهداف سازمانیHosseinieh Ershad Public Library
291 visualizações34 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری por Hosseinieh Ershad Public Library
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
Hosseinieh Ershad Public Library185 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محوردرآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور

استارتاپ + داده

 • 3. ‫حقیر‬ ‫این‬ ‫پادکست‬10‫صبح‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫مدیریت‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫پادکست‬ ‫ترین‬‫پرشنونده‬
 • 5. ‫تعریف‬ ‫کمی‬... ‫محور‬ ‫داده‬ ‫نوآوری‬... ‫از‬ ‫استفاده‬ ↙‫داده؛‬ ↙‫آن‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬(‫داده‬) ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫روش‬ ،‫فرآیندها‬ ،‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫بازارهای‬
 • 6. ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫جدید‬ ِ‫ت‬‫نف‬ ،‫داده‬... ↙‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬ ‫ی‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫داده‬. ↙‫شود‬‫می‬ ‫آن‬ ‫بهبود‬ ‫بابت‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬‫استفاده‬. ↙‫ک‬ ‫تعریف‬ ‫توان‬‫می‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫نامحدودی‬ ‫کاربردهای‬‫رد‬. ‫یک‬ ً‫ال‬‫عم‬ ،‫داده‬‫زیرساخت‬‫است‬.
 • 7. ‫تعریف‬ ‫کمی‬... ‫نوآوری‬... ↙‫نو؟‬ ‫الهامات‬ ‫بدیع؟‬ ‫افکار‬ ‫جدید؟‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫نوآوری‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫تولید‬...‫یک‬‫ارزش‬‫ی‬‫افزوده‬‫نوظهور‬‫در‬‫محیط‬ ‫اقتصادی‬‫و‬‫اجتماعی؛‬‫نوسازی‬‫و‬‫ی‬‫توسعه‬،‫محصوالت‬‫خدمات‬‫و‬‫بازارها؛‬ ‫ی‬‫توسعه‬‫های‬‫روش‬‫نوین‬‫تولید‬‫و‬‫بنا‬‫نهادن‬‫های‬‫سیستم‬‫جدید‬‫مدیری‬‫تی‬‫در‬ ‫هر‬‫دو‬‫ی‬‫جنبه‬‫فرآیند‬‫و‬‫نتیجه‬‫است‬.(OECD)
 • 8. ‫تعریف‬ ‫کمی‬... ‫نوآوری‬... ↙‫نو؟‬ ‫الهامات‬ ‫بدیع؟‬ ‫افکار‬ ‫جدید؟‬ ‫ی‬‫ایده‬ ‫نوآوری‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫تولید‬...‫یک‬‫ارزش‬‫ی‬‫افزوده‬‫نوظهور‬‫در‬‫محیط‬ ‫اقتصادی‬‫و‬‫اجتماعی؛‬‫نوسازی‬‫و‬‫ی‬‫توسعه‬‫محصوالت‬،‫خدمات‬‫و‬‫بازارها؛‬ ‫ی‬‫توسعه‬‫های‬‫روش‬‫نوین‬‫تولید‬‫و‬‫بنا‬‫نهادن‬‫های‬‫سیستم‬‫جدید‬‫مدیری‬‫تی‬‫در‬ ‫هر‬‫دو‬‫ی‬‫جنبه‬‫فرآیند‬‫و‬‫نتیجه‬‫است‬.(OECD)
 • 9. ‫منطقی‬ ‫اما‬ ،‫غیرمعمول‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫نوآوری‬ ‫محور‬ ‫داده‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫محور‬ ‫داده‬
 • 10. ‫سنتی‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫مفوم‬ ‫طراحی‬ ‫معماری‬ ‫ساخت‬‫توسعه‬ ‫عرضه‬
 • 11. ‫داده‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫مفوم‬ ‫طراحی‬ ‫معماری‬ ‫ساخت‬‫توسعه‬ ‫عرضه‬ ‫داده‬
 • 13. ‫مهم‬ ‫اما‬ ،‫بدیهی‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نیستند‬ ‫ارتباط‬‫بی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬:‫گذشت‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫اتفاق‬ ‫ه‬ ‫کمک‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افتاده‬ ‫کند‬‫می‬. ‫فردا‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬‫داده‬ ،‫امروز‬ ‫عملیاتی‬ ‫اطالعات‬ ‫هستند‬.
 • 14. ‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫منابع‬ ↙‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬(‫و‬ ‫ها‬‫عکس‬ ‫تگ‬ ،‫ها‬‫الیک‬ ،‫دوستان‬ ،‫ها‬‫نوشته‬)... ↙‫ها‬‫سایت‬‫وب‬(،‫جستجو‬ ،‫ها‬‫کلیک‬ ،‫استفاده‬ ‫نوع‬)... ↙‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫اطالعات‬ ↙‫و‬ ‫مکان‬ ،‫اینترنت‬ ‫سرعت‬ ،‫زمان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬... ↙‫ها‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫هویتی‬ ‫اطالعات‬ ↙‫سنسورها‬(،‫قلب‬ ‫ضربان‬ ،‫شمار‬‫قدم‬ ،‫مکان‬)... ↙‫موبایل‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ↙‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫اپلیکیشن‬ ↙...
 • 16. ‫عمومی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مقررات‬ General Data Protection Regulation ↙‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تصویب‬ ↙‫ها‬‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اروپایی‬ ‫شهروندان‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫مالک‬! ↙‫قانون‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تخلف‬ ‫سنگین‬ ‫ی‬‫جریمه‬ ↙‫آنها‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫اجازه‬ ↙‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫که‬ ‫شفاف‬ ‫توضیح‬ ↙‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫بازه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫امحای‬ ↙‫ها‬‫غول‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ترها‬‫کوچک‬ ‫به‬ ‫هزینه‬ ‫تحمیل‬!
 • 18. ‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫افق‬ ‫سه‬ ‫ه‬‫ناشناخته‬‫ا‬ ‫نیمه‬ ‫ه‬‫ناشناخته‬‫ا‬ ‫ها‬‫شناخته‬ ‫بالغ‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نوظهور‬
 • 19. ‫اول‬ ‫افق‬:‫ابهام‬ ‫بدون‬ ِ‫ت‬‫محصوال‬ ‫گری‬‫غربال‬ ‫ها‬‫ایده‬ ‫تعیین‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫گری‬‫غربال‬ ‫ثانویه‬ ‫طراحی‬‫توسعه‬ ‫آزمایش‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫موجود‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ی‬‫توسعه‬(‫سابقه‬ ‫دارای‬)
 • 20. ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫های‬‫افق‬:‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫کنیم؟‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬ ،‫شناسیم‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫بازاری‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬ ‫استارتاپ‬‫است‬ ‫موقتی‬ ‫سازمانی‬ ، ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬‫یافتن‬‫پ‬‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫تکرار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬‫بوده‬ ‫ذیر‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬‫قطعیت‬ ‫عدم‬‫روبروست‬ ‫زیادی‬ ‫های‬.
 • 21. ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫های‬‫افق‬:‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫گون‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫قطعیت‬‫ای‬‫ه‬ ‫کرد؟‬ ‫فکر‬ ‫متفاوت‬
 • 23. ‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬... ↙‫تولید‬ ‫منابع‬: ↙‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(IT) ↙‫چیزها‬ ‫اینترنت‬(IoT) ↙‫داده‬ ‫مدیریت‬ ↙‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ↙‫نویسی‬‫حاشیه‬ ‫و‬ ‫پاکسازی‬ ،‫استخراج‬ ↙‫داده‬ ‫تحلیل‬ ↙‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫مدل‬ ↙‫تفسیر‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫محور‬ ‫داده‬
 • 24. ‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬:‫کاربرد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مثالی‬ ↙‫روز‬ ‫ترندهای‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ↙‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫بهترین‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ترندها‬ ‫پایش‬ ↙‫تعیین‬«‫آل‬‫ایده‬ ‫مشتری‬»‫هدف‬ ‫به‬«‫ش‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫بازاریابی‬‫ده‬» ↙‫زمان‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫مخاطب‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬(‫مخاطب‬ ‫نظر‬ ‫از‬) ↙‫رقبا‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫تحلیل‬ ↙‫نگرانه‬‫آینده‬ ‫تحلیل‬
 • 25. ‫بزرگ‬ ‫های‬‫داده‬:‫جدید‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫گیری‬‫شکل‬ ‫شناسن‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ،‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫شرکت‬‫د‬... ↙‫و‬ ‫جامع‬ ‫شناخت‬360‫درجه‬ ↙‫مشتری‬ ‫خواست‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصوالت‬ ‫طراحی‬ ↙‫مختلف‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
 • 27. ‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬ ‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫فناوری‬ ↙‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫روندهای‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ↙‫پایین؟‬ ‫یا‬ ‫رود‬‫می‬ ‫باال‬ ‫آینده‬ ‫ی‬‫هفته‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫قیمت‬ ↙‫تشخیص‬‫مالی‬ ‫های‬‫کالهبرداری‬ ↙‫از‬ ‫جلوگیری‬‫شویی‬‫پول‬
 • 28. ‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬ ‫مالی‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫فناوری‬ ↙‫راهکارهای‬‫مشتریان‬ ‫شناسایی‬ ‫تر‬‫بهینه‬(KYC) ↙‫تعیین‬‫و‬ ‫گر‬‫بیمه‬ ‫تعهدات‬‫گذار‬‫بیمه‬ ↙‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫بیمه‬ ↙‫عمر‬ ‫ی‬‫بیمه‬ ↙‫درمان‬ ‫ی‬‫بیمه‬
 • 29. ‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬ ‫جامعه‬ ↙‫داد؟‬ ‫خواهند‬ ‫رأی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ↙‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چگونه‬ ‫خبر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جامعه‬ ‫واکنش‬ ↙‫ش‬ ‫خواهد‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫واکنشی‬ ‫چه‬ ‫باعث‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫د؟‬ ↙‫گرفت؟‬ ‫خواهد‬ ‫شکل‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫شرایطی‬ ‫چه‬ ‫در‬
 • 30. ‫کنن‬‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫داده‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬‫استارتاپ‬‫د؟‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫کاربردهای‬ ↙‫داشت؟‬ ‫خواهیم‬ ‫نیاز‬ ‫پزشکان‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ↙‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫چگونه‬ ‫آمریکا‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫تحریم‬ ‫پایش‬ ↙‫ش‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫چگونه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫تاکسی‬ ‫در‬ ‫سفر‬ ‫قیمت‬‫ود؟‬ ↙‫کند؟‬‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫ی‬‫ترجمه‬ ‫سرویس‬