چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری

‫چارچوب‬ ‫ارائه‬‫سیاستی‬‫داده‬‫باز‬ ‫حکومتی‬
‫حوزه‬ ‫در‬‫و‬ ‫علم‬‫فناوری‬
(‫وزارت‬ ‫کاوی‬ ‫مورد‬‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬‫فناوری‬)
‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫تسلیمی‬ ‫سعید‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬
‫مشاور‬ ‫اساتید‬:‫زارعی‬ ‫محمدحسین‬ ‫دکتر‬ ،‫ذوالفقارزاده‬ ‫محمدمهدی‬ ‫دکتر‬
‫داور‬ ‫اساتید‬:‫علی‬ ‫دکتر‬ ،‫زاده‬‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬ ،‫سهرابی‬ ‫بابک‬ ‫دکتر‬‫اصغر‬‫سید‬ ‫دکتر‬ ،‫پورعزت‬‫سپ‬‫قاضی‬ ‫هر‬
‫نوری‬
‫دانشجو‬:‫ثنائی‬ ‫مهدی‬
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
‫اول‬ ‫فصل‬:‫پژوهش‬ ‫کلیات‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫پژوه‬ ‫کلیات‬‫ش‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫تحقیق‬ ‫های‬‫گزاره‬
‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ‫فرایند‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫ها‬‫حکومت‬‫حجم‬‫ای‬‫گسترده‬‫از‬‫داده‬‫را‬،‫تولید‬‫نگهداری‬‫و‬‫مدیریت‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫دارای‬‫ارزش‬‫اقتصادی‬‫و‬
‫اجتماعی‬‫باالیی‬‫است‬.
‫آنها‬‫با‬‫اتکا‬‫به‬‫اعتبار‬‫و‬‫بودجه‬‫عظیمی‬‫که‬‫در‬‫اختیار‬،‫دارند‬‫های‬‫پروژه‬‫تحقیقاتی‬‫و‬‫های‬‫فعالیت‬‫ی‬‫را‬‫انجام‬
‫دهند‬‫می‬‫که‬‫عموما‬‫های‬‫خروجی‬‫دانشی‬‫و‬‫ای‬‫داده‬‫بسیار‬‫قابل‬‫توجهی‬‫را‬‫به‬‫همراه‬‫دارد‬.
‫اگر‬‫دامنه‬‫و‬‫گستردگی‬‫های‬‫فعالیت‬‫حکومتی‬‫را‬‫به‬‫این‬‫مسئله‬‫اضافه‬،‫کنیم‬‫در‬‫یابیم‬‫می‬‫که‬‫در‬‫ها‬‫حاکمیت‬‫و‬
‫با‬‫هزینه‬‫عمومی‬‫اطالعاتی‬‫بسیار‬‫ارزشمند‬‫تولید‬‫و‬‫نگهداری‬‫شود‬‫می‬(Kassen, 2013).
Kassen, M. (2013). A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicago open data project.
Government Information Quarterly, 30(4), 508–513.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫طبیعتا‬‫بخشی‬‫از‬‫این‬‫اطالعات‬(‫الاقل‬)‫بنا‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫اقتضائات‬‫ی‬‫گانه‬‫سه‬‫امنیت‬،‫ملی‬‫اسرا‬‫ر‬‫تجاری‬‫و‬
‫حریم‬،‫خصوصی‬‫انحصارا‬‫در‬‫اختیار‬‫حاکمیت‬‫است‬‫و‬‫باید‬،‫بماند‬‫اما‬‫همه‬‫آنها‬‫دارای‬‫این‬‫محدودیت‬
‫نیستند‬(‫انتشار‬‫و‬‫دسترسی‬‫آزاد‬‫به‬،‫اطالعات‬1388).
‫با‬‫این‬‫حال‬‫در‬‫شرایط‬،‫کنونی‬‫تنها‬‫معدود‬‫افرادی‬‫که‬‫درون‬‫ها‬‫حکومت‬‫به‬‫این‬‫اطالعات‬‫دسترسی‬
،‫دارند‬‫قادر‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫آنها‬‫هستند‬(Meijer, 2014).
‫اگر‬‫به‬‫محدودیت‬،‫دسترسی‬‫ناتوانی‬‫همان‬‫ی‬‫عده‬‫معدود‬‫در‬‫گیری‬‫بهره‬‫از‬‫اطالعات‬‫اضافه‬،‫شود‬‫نتی‬‫جه‬‫آن‬
‫خواهد‬‫شد‬‫که‬‫تنها‬‫بخش‬‫ناچیزی‬‫از‬‫های‬‫داده‬‫ارزشمند‬‫حکومتی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفته‬‫و‬‫ارزش‬‫آ‬‫ن‬
‫نمایان‬‫گردیده‬‫است‬.
Meijer, R., Conradie, P., & Choenni, S. (2014). Reconciling Contradictions of Open Data Regarding
Transparency, Privacy, Security and Trust. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,
9(3), 32–44.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫ی‬‫توسعه‬‫های‬‫ویژگی‬‫جمعی‬‫و‬‫فناورانه‬،‫اینترنت‬‫های‬‫فرصت‬‫نوینی‬‫را‬‫برای‬‫خلق‬‫های‬‫سیاست‬‫داد‬‫ی‬‫ه‬‫باز‬
‫جدید‬‫بوجود‬‫آورده‬‫است‬.
‫مبتنی‬‫بر‬‫این‬،‫ظرفیت‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫به‬‫منابع‬‫ملی‬‫داده‬‫اجازه‬‫انتشار‬‫عمومی‬‫داده‬،‫شود‬‫تحوالت‬
‫اجتماعی‬‫قابل‬‫توجهی‬‫به‬‫ثمر‬‫خواهد‬‫نشست‬‫که‬‫فرصت‬‫مقابله‬‫با‬‫بسیاری‬‫از‬‫های‬‫چالش‬‫روز‬‫را‬‫ف‬‫راهم‬
‫خواهد‬‫ساخت‬.
‫این‬‫های‬‫داده‬‫عمومی‬‫های‬‫ظرفیت‬‫فراوانی‬‫را‬‫در‬‫راستای‬‫جویی‬‫مشارکت‬‫عمومی‬‫و‬‫همکاری‬‫دستگاه‬‫بین‬‫ی‬
‫فراهم‬،‫آورده‬‫سبب‬‫بازنگری‬‫در‬‫ها‬‫مأموریت‬‫و‬‫های‬‫گیری‬‫جهت‬‫نهادهای‬‫عمومی‬‫و‬‫خصوصی‬‫خواهد‬
‫گردید‬(Goldstein & Weinstein, 2013).
Goldstein, J.; Weinstein, J. (2013). The Benefits of a Big Tent: Opening up Government in Developing
Countries. UCLA Law Review. Retrieved November, 20 (2013), 60–63.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫اما‬‫باید‬‫به‬‫ی‬‫مجموعه‬«‫وجود‬‫های‬‫داده‬‫فراوان‬‫و‬‫قیمت‬‫ذی‬‫حکومتی‬»‫و‬«‫ظرفیت‬‫العاده‬‫فوق‬‫اینترنت‬‫و‬
‫های‬‫فناوری‬‫نوین‬‫در‬‫انتشار‬‫اطالعات‬»،‫ی‬‫مؤلفه‬‫سومی‬‫را‬‫افزود‬‫و‬‫آن‬‫گستردگی‬‫مشکالت‬‫و‬‫چالش‬‫هایی‬
‫است‬‫که‬‫ها‬‫حکومت‬‫به‬‫صورت‬‫روزمره‬‫با‬‫آن‬‫دست‬‫و‬‫پنجه‬‫نرم‬‫کنند‬‫می‬.
‫از‬‫ترین‬‫مهم‬‫این‬،‫ها‬‫چالش‬‫ارتباط‬‫فکری‬‫و‬‫اجرایی‬‫اندک‬‫میان‬‫حکومت‬‫و‬‫مردم‬(‫بویژه‬‫نخبگان‬)‫است‬
(Napoli & Karaganis, 2010)،‫ای‬‫مسئله‬‫که‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫در‬‫کاهش‬‫روزافزون‬‫اعتماد‬‫میان‬‫حکومت‬
‫و‬،‫مردم‬‫و‬‫افزایش‬‫فاصله‬‫میان‬‫این‬‫دو‬‫رکن‬‫اساسی‬‫نقش‬‫مهمی‬‫دارد‬.
‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫های‬‫ضعف‬‫مهمی‬‫در‬‫فرایندهای‬‫گذاری‬‫قانون‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬‫ملی‬‫وجود‬‫دارد‬(‫نظیر‬
‫وجود‬‫انبوه‬‫قوانین‬،‫ضعیف‬‫متعارض‬‫و‬،‫ناکارآمد‬‫و‬‫نیز‬‫نحیف‬‫بودن‬‫های‬‫دریچه‬‫مشارکت‬‫فکری‬‫و‬
‫اجرایی‬‫مردم‬‫در‬‫امور‬‫گوناگون‬‫حکومتی‬)(Ibid).
‫دو‬‫چالش‬‫مهم‬‫فوق‬‫وقتی‬‫تشدید‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫خود‬‫را‬‫مواجه‬‫با‬‫روند‬‫رو‬‫به‬‫گسترش‬‫فساد‬‫اداری‬(‫چه‬‫از‬
‫جنس‬‫اسراف‬‫و‬‫چه‬‫تبذیر‬)‫مواجه‬‫بدانیم‬.‫بدین‬‫ترتیب‬‫با‬‫یک‬‫بدنه‬‫اداری‬‫روبرو‬‫خواهیم‬‫بود‬‫که‬‫ب‬‫رای‬‫پاسخ‬
‫به‬‫نیازهای‬‫روزافزون‬‫و‬‫افزایش‬،‫ها‬‫نارضایتی‬‫متأسفانه‬‫بسیار‬،‫سنگین‬‫حجیم‬‫و‬‫ناکارآمد‬‫است‬.
Napoli, P. M.; Karaganis, J. (2010). On making public policy with publicly available data: The case of US
communications policymaking. Government Information Quarterly, 27(4), 384–391.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫اما‬‫باید‬‫به‬‫ی‬‫مجموعه‬«‫وجود‬‫های‬‫داده‬‫فراوان‬‫و‬‫قیمت‬‫ذی‬‫حکومتی‬»‫و‬«‫ظرفیت‬‫العاده‬‫فوق‬‫اینترنت‬‫و‬
‫های‬‫فناوری‬‫نوین‬‫در‬‫انتشار‬‫اطالعات‬»،‫ی‬‫مؤلفه‬‫سومی‬‫را‬‫افزود‬‫و‬‫آن‬‫گستردگی‬‫مشکالت‬‫و‬‫چالش‬‫هایی‬
‫است‬‫که‬‫ها‬‫حکومت‬‫به‬‫صورت‬‫روزمره‬‫با‬‫آن‬‫دست‬‫و‬‫پنجه‬‫نرم‬‫کنند‬‫می‬.
‫از‬‫ترین‬‫مهم‬‫این‬،‫ها‬‫چالش‬‫ارتباط‬‫فکری‬‫و‬‫اجرایی‬‫اندک‬‫میان‬‫حکومت‬‫و‬‫مردم‬(‫بویژه‬‫نخبگان‬)‫است‬
(Napoli & Karaganis, 2010)،‫ای‬‫مسئله‬‫که‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫در‬‫کاهش‬‫روزافزون‬‫اعتماد‬‫میان‬‫حکومت‬
‫و‬،‫مردم‬‫و‬‫افزایش‬‫فاصله‬‫میان‬‫این‬‫دو‬‫رکن‬‫اساسی‬‫نقش‬‫مهمی‬‫دارد‬.
‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫های‬‫ضعف‬‫مهمی‬‫در‬‫فرایندهای‬‫گذاری‬‫قانون‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬‫ملی‬‫وجود‬‫دارد‬(‫نظیر‬
‫وجود‬‫انبوه‬‫قوانین‬،‫ضعیف‬‫متعارض‬‫و‬،‫ناکارآمد‬‫و‬‫نیز‬‫نحیف‬‫بودن‬‫های‬‫دریچه‬‫مشارکت‬‫فکری‬‫و‬
‫اجرایی‬‫مردم‬‫در‬‫امور‬‫گوناگون‬‫حکومتی‬)(Ibid).
‫دو‬‫چالش‬‫مهم‬‫فوق‬‫وقتی‬‫تشدید‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫خود‬‫را‬‫مواجه‬‫با‬‫روند‬‫رو‬‫به‬‫گسترش‬‫فساد‬‫اداری‬(‫چه‬‫از‬
‫جنس‬‫اسراف‬‫و‬‫چه‬‫تبذیر‬)‫مواجه‬‫بدانیم‬.‫بدین‬‫ترتیب‬‫با‬‫یک‬‫بدنه‬‫اداری‬‫روبرو‬‫خواهیم‬‫بود‬‫که‬‫ب‬‫رای‬‫پاسخ‬
‫به‬‫نیازهای‬‫روزافزون‬‫و‬‫افزایش‬،‫ها‬‫نارضایتی‬‫متأسفانه‬‫بسیار‬،‫سنگین‬‫حجیم‬‫و‬‫ناکارآمد‬‫است‬.
Napoli, P. M.; Karaganis, J. (2010). On making public policy with publicly available data: The case of US
communications policymaking. Government Information Quarterly, 27(4), 384–391.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫مقدمات‬‫فوق‬‫نمایان‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫تدبیر‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬‫ها‬‫حکومت‬‫به‬‫منظور‬«‫انتشار‬‫های‬‫داده‬‫حکو‬‫متی‬»
‫در‬‫راستای‬«‫مقابله‬‫با‬‫انبوهی‬‫از‬‫مشکالت‬‫روزمره‬‫ملی‬»،«‫مبتنی‬‫بر‬‫های‬‫فناوری‬‫نوین‬‫و‬‫اینتر‬‫نت‬»
‫امری‬‫ضروری‬‫است‬.
‫در‬‫حالی‬‫که‬‫در‬‫کشور‬‫ما‬‫نه‬‫تنها‬‫رویکرد‬‫و‬‫سیاست‬‫مشخصی‬‫برای‬‫این‬‫مسئله‬‫وجود‬،‫ندارد‬‫بلکه‬‫از‬‫اندک‬
‫های‬‫ظرفیت‬‫بسیار‬‫ساده‬‫و‬‫قابل‬‫ی‬‫استفاده‬‫این‬‫حوزه‬‫نیز‬‫استفاده‬‫گردد‬‫نمی‬(‫زاده‬‫عبدالحسین‬‫و‬‫ث‬،‫نائی‬
1394).
‫در‬‫همین‬‫رابطه‬‫پژوهشگر‬‫دارای‬‫یک‬‫ی‬‫تجربه‬‫زسیته‬‫مرتبط‬‫کامال‬‫با‬‫مسئله‬‫پژوهش‬‫حاضر‬‫است‬.
،‫زاده‬‫عبدالحسین‬‫محمد؛‬،‫ثنائی‬‫مهدی‬(1394).‫تبیین‬‫مفهوم‬‫و‬‫کاربرد‬‫شفافیت‬‫در‬‫عرصه‬‫حکمرانی‬‫و‬‫اداره‬‫امور‬‫دولتی‬.‫اولین‬‫کنفر‬‫انس‬
‫ملی‬‫مدیریت‬‫دولتی‬‫ایران‬.‫آذر‬‫ماه‬1394.
‫زیسته‬ ‫ی‬‫تجربه‬:‫قانون‬‫و‬‫سامانه‬‫یک‬‫درصد‬
‫مشکالت‬‫ها‬‫پروژه‬:
•‫مشاهده‬‫هایی‬‫پروژه‬‫با‬‫های‬‫قیمت‬‫باال‬‫و‬‫تقریبا‬‫یکسان‬،‫با‬‫عناوینی‬‫تقریبا‬‫بدو‬‫ن‬‫تغییر‬،‫که‬
‫آن‬‫ها‬‫پروژه‬‫به‬‫چند‬‫دستگاه‬‫به‬‫صورت‬‫موازی‬‫فروخته‬‫شده‬‫بودند‬‫؛‬
•‫باالبودن‬‫غیرطبیعی‬‫قیمت‬‫برخی‬‫از‬‫ها‬‫پروژه‬،‫که‬‫حسب‬‫مطالعه‬‫های‬‫پروپوزال‬‫آنه‬‫ا‬‫قابل‬
‫توجیه‬‫نبودند‬.
‫چنین‬‫مفاسدی‬‫در‬‫شرایطی‬‫رخ‬‫داده‬‫بود‬‫که‬‫اطالعات‬‫قراردادها‬‫در‬‫آن‬‫ها‬‫سامانه‬‫موجود‬‫بود‬،
‫اما‬‫دستگاه‬‫ناظر‬‫نتوانسته‬‫بود‬‫از‬‫بروز‬‫آنها‬‫جلوگیری‬‫کرده‬‫و‬‫با‬‫آنها‬‫برخورد‬‫کند‬
‫در‬‫ی‬‫برنامه‬‫بودجه‬‫های‬‫سال‬87‫تا‬‫تا‬91،‫بندهایی‬‫ذکر‬‫شده‬‫بود‬‫که‬‫حسب‬‫آن‬‫های‬‫دستگاه‬
‫اجرایی‬‫کشور‬‫مکلف‬‫بودند‬‫یک‬‫درصد‬‫بودجه‬‫خود‬‫را‬‫صرف‬‫پژوهش‬‫کنند‬(‫معروف‬‫ب‬‫ه‬
‫قانون‬‫یک‬‫درصد‬)،‫که‬‫برای‬‫این‬،‫منظور‬‫ای‬‫سامانه‬‫بر‬‫بستر‬‫وب‬‫مستقر‬‫شده‬‫بود‬.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫دادن‬‫مشارکت‬‫به‬‫عموم‬‫مردم‬‫در‬‫امر‬،‫نظارت‬‫از‬‫طریق‬‫ارائه‬‫اطالعات‬‫به‬،‫آنها‬‫تنها‬‫یکی‬‫از‬‫انبوه‬‫فوای‬‫د‬
‫پارادایم‬«‫ی‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬»‫است‬.‫شفافیت‬‫و‬‫کنترل‬،‫دموکراتیک‬‫افزایش‬‫مشارکت‬‫مردم‬‫در‬‫انبوهی‬
‫از‬‫مسائل‬،‫حکومتی‬‫خودتوانمندسازی‬(‫های‬‫دستگاه‬‫اداری‬)،‫خلق‬‫یا‬‫ارتقاء‬‫خدمات‬‫و‬،‫محصوالت‬‫ارتق‬‫اء‬
‫نوآوری‬‫بویژه‬‫از‬‫طریق‬‫نوآوری‬،‫باز‬‫افزایش‬‫کارایی‬‫و‬‫اثربخشی‬‫خدمات‬،‫دولتی‬‫امکان‬‫اثرسنج‬‫ی‬
‫های‬‫مشی‬‫خط‬،‫دولتی‬‫خلق‬‫های‬‫داده‬‫جدید‬‫ماحصل‬‫ترکیب‬‫منابع‬‫ای‬‫داده‬‫و‬‫الگوهای‬‫مختلف‬،‫گذشته‬‫و‬...
‫های‬‫نمونه‬‫دیگری‬‫از‬‫این‬‫ثمرات‬‫هستند‬(Goldstein & Weinstein, 2013).
‫گستردگی‬‫این‬‫فواید‬‫به‬‫حدی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫ادبیات‬‫علمی‬‫حوزه‬«‫ی‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬»‫سرفصل‬‫مج‬‫زایی‬
‫تحت‬‫عنوان‬‫اثرات‬‫ی‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫ارزش‬‫آنرا‬‫در‬‫های‬‫حوزه‬‫مختلف‬‫مورد‬‫سنجش‬‫و‬
‫گزارش‬‫قرار‬‫دهد‬‫می‬(Attard, Orlandi, Scerri, & Auer, 2015).
Attard, Judie; Orlandi, Fabrizio; Scerri, Simon; Auer, Sören (2015): A systematic review of open government
data initiatives. In Government Information Quarterly. 32(4), 399-418, DOI: 10.1016/j.giq.2015.07.006.
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫متأسفانه‬‫علیرغم‬‫این‬‫مسائل‬(‫که‬‫البته‬‫همه‬‫به‬‫اجمال‬‫و‬‫اختصار‬‫ذکر‬‫گردید‬)‫در‬‫کشورمان‬‫شاهد‬‫س‬‫طح‬
‫اندکی‬‫از‬‫قانون‬‫یا‬‫اراده‬‫سیاسی‬‫و‬‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫مطالبه‬‫و‬‫احساس‬‫نیاز‬‫نسبت‬‫به‬‫این‬‫رویکرد‬‫م‬‫باشیم‬‫ی‬‫و‬
‫این‬‫وضعیت‬‫در‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫کشورمان‬‫بطور‬‫جدی‬‫نیازمند‬‫اتخاذ‬‫رویکردی‬‫مشخص‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬
‫جنبش‬‫داده‬‫باز‬‫باشد‬‫می‬.
‫ماحصل‬‫جستجو‬‫در‬‫منابع‬‫علمی‬‫و‬‫آکادمیک‬‫فارسی‬‫نیز‬‫متأسفانه‬‫نمایان‬‫کننده‬‫آشنایی‬‫و‬‫اقبال‬‫بسیار‬‫اندک‬
‫جامعه‬‫علمی‬‫کشور‬‫نسبت‬‫به‬‫این‬‫مسئله‬‫است‬.‫متأسفانه‬‫و‬‫با‬‫کمال‬‫تعجب‬‫جستجوی‬‫پژوهشگر‬‫در‬
‫های‬‫سامانه‬‫علمی‬‫همچون‬«‫پایگاه‬‫اطالعات‬‫علمی‬‫جهاد‬‫دانشگاهی‬»،«‫سامانه‬‫ایران‬،‫داک‬‫متعلق‬‫به‬
‫پژوهشگاه‬‫علم‬‫و‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫ایران‬»،«‫پایگاه‬‫مجالت‬‫تخصصی‬‫نور‬»‫و‬«‫بانک‬‫اطالعات‬
‫نشریات‬‫کشور‬»‫با‬‫کلیدواژه‬«‫داده‬‫باز‬»‫و‬‫های‬‫کلیدواژه‬‫مرتبط‬‫فاقد‬‫هیچگونه‬‫سند‬‫علمی‬‫فارس‬‫ی‬‫در‬‫این‬
‫حوزه‬‫است‬.‫جستجوی‬‫عمومی‬‫فارسی‬‫در‬‫جستجوگر‬‫گوگل‬‫نیز‬‫بغیر‬‫از‬‫مطالبی‬‫که‬‫پژوهشگر‬‫د‬‫ر‬‫وبالگ‬
‫ترویجی‬‫خود‬‫و‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬،‫است‬‫تنها‬‫شاهد‬‫چند‬‫خبر‬‫یا‬‫مطلب‬‫پراکنده‬‫در‬‫برخی‬‫از‬
‫های‬‫وبالگ‬‫دیگر‬‫هستیم‬.
‫این‬‫واقعیت‬‫به‬‫خوبی‬‫نمایانگر‬‫ضعف‬‫غفلت‬‫دولتی‬‫و‬‫مردمی‬‫نسبت‬‫به‬‫این‬‫رویکرد‬‫بسیار‬‫م‬‫هم‬‫است‬.
Davies, T., & Bawa, Z. (2012). The Promises and Perils of Open Government Data (OGD). The Journal of
Community Informatics, 8(2). Retrieved from http://ci-journal.org/index.php/ciej/article/view/929
‫مسئله‬ ‫بیان‬(‫ادامه‬)
‫اما‬‫تصمیم‬‫ها‬‫حکومت‬‫برای‬‫پاسخ‬‫به‬‫هر‬،‫مسئله‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫قالب‬«‫ها‬‫سیاست‬»‫نمایش‬،‫دهد‬‫می‬‫و‬‫قلمر‬‫و‬
‫مفهومی‬‫ها‬‫سیاست‬‫را‬‫نیز‬«‫های‬‫چارچوب‬‫سیاستی‬»‫تعیین‬‫کند‬‫می‬(Parsons, 1996).
‫بدین‬‫ترتیب‬‫ی‬‫دغدغه‬‫پژوهش‬‫حاضر‬‫بر‬‫مبنای‬‫طراحی‬‫چارچوب‬‫سیاستی‬‫ی‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫شک‬‫ل‬
‫گرفت‬.
Parsons, W. (1996). Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. Aldershot UK ;
Brookfield US: E. Elgar.
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫پژوه‬ ‫کلیات‬‫ش‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫تحقیق‬ ‫های‬‫گزاره‬
‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ‫فرایند‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫کلی‬ ‫هدف‬
•‫عل‬ ‫وزارت‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫سیاستی‬ ‫چارچوب‬ ‫تدوین‬‫وم‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬
‫خرد‬ ‫اهداف‬
•‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬ ‫شناسایی‬
•‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬ ‫شناسایی‬
•‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫از‬ ‫محتمل‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
•‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫بوم‬‫زیست‬ ‫شناسایی‬
•‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫های‬‫مؤلفه‬ ‫شناسایی‬
‫تحقیق‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اهداف‬
‫اصلی‬ ‫سوال‬
•‫وزارت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫سیاستی‬ ‫چارچوب‬
‫اس‬ ‫هایی‬‫مؤلفه‬ ‫چه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬‫ت؟‬
‫فرعی‬ ‫سواالت‬
•‫کدامند؟‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬
•‫کدامند؟‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
•‫اند؟‬‫چگونه‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
•‫ا‬ ‫ترتیب‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫بوم‬‫زیست‬‫ست؟‬
•‫کدامند؟‬ ‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫های‬‫مؤلفه‬
‫سوال‬‫تحقیق‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫پژوه‬ ‫کلیات‬‫ش‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫تحقیق‬ ‫های‬‫گزاره‬
‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ‫فرایند‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫پژوهش‬‫فازهای‬
‫فاز‬‫صفر‬:
‫پژوهش‬ ‫طرح‬
‫شناسی‬‫مسئله‬
‫پژوهش‬
‫ادبیات‬ ‫بررسی‬،
‫بررسی‬‫خأل‬
‫تئوریک‬
‫سؤاالت‬،‫پژوهش‬
،‫پژوهش‬ ‫اهداف‬
‫طرح‬‫پژوهش‬
‫سوال‬‫اول‬:
‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬
‫ادبیات‬ ‫گردآوری‬
،‫مطالعه‬
‫و‬ ‫استخراج‬
‫بخشی‬‫نظم‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫گزارش‬
‫سوال‬‫دوم‬:
‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫موانع‬
‫ادبیات‬ ‫گردآوری‬‫فهرست‬ ‫تشکیل‬
‫و‬ ‫سنجی‬‫روایی‬
‫بخشی‬‫اولویت‬
‫سوال‬‫سوم‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫خطرات‬
‫ادبیات‬ ‫گردآوری‬‫فهرست‬ ‫تشکیل‬
‫و‬ ‫سنجی‬‫روایی‬
‫بخشی‬‫اولویت‬
‫سوال‬‫چهارم‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫ادبیات‬ ‫گردآوری‬‫ها‬‫چارچوب‬ ‫نقد‬
‫ی‬‫توسعه‬
‫چارچوب‬
‫اختصاصی‬
‫سوال‬‫پنجم‬:
‫چارچوب‬
‫سیاست‬
‫ادبیات‬ ‫گردآوری‬
‫چارچوب‬ ‫تدوین‬
‫سیاستی‬
‫و‬ ‫اصالح‬
‫سنجی‬‫روایی‬
‫های‬‫گام‬‫پژوهش‬ ‫اجرایی‬ ‫فرایند‬
‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫موانع‬
‫و‬ ‫فواید‬
‫اثرات‬
‫خطرات‬
‫و‬
‫ها‬‫ریسک‬
‫بوم‬‫زیست‬
‫چارچوب‬
‫سیاستی‬
‫سنج‬‫روایی‬
‫و‬ ‫ی‬
‫موردکاوی‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫پژوهش‬ ‫ی‬‫پیشینه‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫پژوه‬ ‫کلیات‬‫ش‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫اول‬ ‫ماژول‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ضرورت‬ ،‫فواید‬
‫اثرات‬
‫دوم‬ ‫ماژول‬:
‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫سوم‬ ‫ماژول‬:
‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫چهارم‬ ‫ماژول‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫پنجم‬ ‫ماژول‬:
‫سیاست‬ ‫چارچوب‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫باز‬ ‫داده‬(Open Data)
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شرط‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تصور‬ ‫باز‬ ‫وقتی‬ ‫داده‬:
‫دسترسی‬(Accessibility):‫باشند؛‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬
‫خوانش‬‫ماشین‬(Machine Readability):‫بایستی‬‫خوانش‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬‫توسط‬‫ماشین‬
‫باشند؛‬ ‫برخوردار‬
‫هزینه‬(Price):‫گردد؛‬ ‫ارائه‬ ‫ناچیز‬ ‫ای‬‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫مجانی‬ ‫بصورت‬ ‫بایستی‬ ‫داده‬
‫حق‬‫استفاده‬(Usability):‫حداقلی‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫توزیع‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫استفاده‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬‫باش‬‫د‬.
McKinsey Global Institute (2013). Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information
‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬(Open Government Data)
‫بندی‬‫جمع‬(‫باز‬ ‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬)
‫فایده‬ ‫شرح‬‫منابع‬
‫ارتقاء‬‫رسانی‬‫خدمت‬‫و‬‫تقاضامحوری‬‫آن‬(،‫تر‬‫دقیق‬‫بهین‬،‫تر‬‫ه‬
،‫تر‬‫نوآورانه‬‫و‬‫تر‬‫شده‬‫سازی‬‫شخصی‬)
Dietrich et al, 2012
Halonen, 2012
‫اعتماد‬‫بیشتر‬‫به‬،‫حکومت‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫کیفی‬‫و‬‫رض‬‫ایت‬
‫بیشتر‬‫از‬‫زندگی‬
Janssen et al, 2012
‫افزایش‬‫های‬‫انتخاب‬‫آگاهانه‬‫و‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫زندگی‬
‫شهروندان‬‫به‬‫دلیل‬‫دریافت‬‫اطالعات‬
Ubaldi, 2013
McKinsey Global Institute, 2013
‫افزایش‬،‫شفافیت‬‫پذیری‬‫مسئولیت‬‫و‬‫پاسخگویی‬Ubaldi, 2009
Janssen et al, 2012
Access Info, 2010
Zuiderwijk & Janssen, 2015
Huijboom & Van den Broek, 2011
‫افزایش‬‫کارآمدی‬‫و‬‫اثربخشی‬‫کارایی‬‫های‬‫فعالیت‬‫حاک‬‫میتی‬
(‫افزایش‬،‫سرعت‬‫کاهش‬،‫هزینه‬‫کاهش‬،‫خطا‬...)
McKinsey Global Institute, 2013
Dietrich et al, 2012
Huijboom & Van den Broek, 2011
‫افزایش‬‫کیفیت‬‫و‬‫کمیت‬‫تعامالت‬‫حاکمیت‬‫و‬‫شهروند‬‫ان‬Davies, 2010
Ubaldi, 2013
Dietrich et al, 2012
‫افزایش‬‫مشارکت‬‫عمومی‬‫و‬‫اجتماعی‬‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫نیازهای‬
‫عمومی‬(‫نظیر‬‫توسعه‬‫مشترک‬‫خدمات‬)‫؛‬
Zuiderwijk & Janssen, 2015
Al-Kubaisi, 2014
Bertot et al, 2010
‫بندی‬‫جمع‬(‫باز‬ ‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬)
‫فایده‬ ‫شرح‬‫منابع‬
‫افزایش‬‫مشروعیت‬‫ها‬‫حکومت‬‫و‬‫ی‬‫سرمایه‬‫اجتماعی‬Ubaldi, 2013
‫افزایش‬،‫نوآوری‬‫و‬‫بسترسازی‬‫نوآوری‬‫باز‬‫و‬‫نوآوری‬
‫شده‬‫توزیع‬
Yu and Robinson, 2012
Gigler et al, 2011
Zuiderwijk & Janssen, 2015
McKinsey Global Institute, 2013
Davies, 2010
‫پذیری‬‫امکان‬‫بسترهای‬‫ارتقاء‬‫فردی‬‫و‬‫گروهی‬‫مردم‬‫و‬
‫ارتقاء‬‫خودتوانمندسازی‬
Ubaldi, 2009
Janssen et al, 2012
‫پذیری‬‫امکان‬‫گیری‬‫بهره‬‫از‬‫معماری‬«‫دولت‬‫به‬‫مثابه‬
‫زیرساخت‬»‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫تسهیل‬‫اجرای‬‫دولت‬‫الکترونی‬‫ک‬
Al-Kubaisi, 2014
‫پذیری‬‫امکان‬‫سبک‬‫جدید‬‫ی‬‫ارائه‬‫خدمات‬:‫آفرینی‬‫هم‬‫و‬
‫ی‬‫ارائه‬‫مشترک‬‫خدمات‬
Janssen et al, 2012
Davies, 2010
‫پذیری‬‫امکان‬‫و‬‫تسهیل‬‫ی‬‫توسعه‬‫وکارهای‬‫کسب‬‫مکمل؛‬‫ن‬‫ظیر‬
‫وکارهای‬‫کسب‬‫بندی‬‫رتبه‬‫و‬،‫ارزیابی‬،‫نظارتی‬‫پشتی‬،‫بانی‬
،‫بیمه‬‫و‬...
Yu & Robinson, 2012
Gigler et al, 2011
McKinsey Global Institute, 2013
‫ایجاد‬‫های‬‫فرصت‬‫جدید‬،‫وکار‬‫کسب‬‫تر‬‫عمیق‬‫شدن‬‫بازار‬‫های‬
،‫موجود‬‫بویژه‬‫به‬‫سمت‬‫بازارهای‬‫خدمات‬
Huijboom & Van den Broek, 2011
McKinsey Global Institute, 2013
‫ایجاد‬‫مشاغل‬‫جدید‬‫و‬‫تر‬‫غنی‬‫شدن‬‫مشاغل‬‫موجود‬Huijboom & Van den Broek, 2011
Janssen et al, 2012
‫گیری‬‫بهره‬‫از‬‫خرد‬‫جمعی‬‫و‬‫ورود‬‫به‬‫عرصه‬‫هوشمندی‬Janssen et al, 2012
‫بندی‬‫جمع‬(‫باز‬ ‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫فواید‬)
‫بهینگی‬‫فرایندهای‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬Bertot et al, 2010
‫تحریک‬،‫رقابت‬‫و‬‫افزایش‬‫رشد‬‫اقتصادی‬Ubaldi, 2013
Janssen et al, 2012
Davies, 2010
‫تسهیل‬‫ساخت‬‫نیروی‬‫انسانی‬،‫توانمند‬‫بویژه‬‫نسل‬‫آی‬‫نده‬
‫خادمان‬‫عمومی‬
Ubaldi, 2009
‫تغییر‬‫نظام‬‫حکمرانی‬(‫تر‬‫بزرگ‬‫شدن‬‫مردم‬‫و‬‫تر‬‫کوچک‬
‫شدن‬‫حکومت‬)
Halonen 2012
‫تقویت‬‫نظارت‬‫عمومی‬‫و‬‫اثرسنجی‬‫های‬‫سیاست‬‫دولتی‬Huijboom & Van den Broek, 2011
‫ی‬‫توسعه‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جدید‬McKinsey Global Institute, 2013
Davies, 2010
Janssen et al, 2012
‫سازی‬‫خصوصی‬‫هدفمند‬‫و‬‫فراهم‬‫شدن‬‫ی‬‫زمینه‬‫پاسخگوی‬‫ی‬
‫به‬‫نیازهای‬،‫عمومی‬‫حتی‬‫بجای‬‫حاکمیت؛‬
Al-Kubaisi, 2014
Open Government Partnership, 2016
‫سهولت‬‫بازاریابی‬‫و‬‫شناخت‬‫محصول‬(‫به‬‫دلیل‬‫برخورد‬‫اری‬
‫از‬‫دانش‬‫بازار‬)
McKinsey Global Institute, 2013
‫سهولت‬‫دسترسی‬‫و‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫ی‬‫مبادله‬‫دستیابی‬‫به‬‫داده‬
(‫به‬‫عنوان‬‫منبعی‬‫ضروری‬‫برای‬‫وکارها‬‫کسب‬)
Zuiderwijk & Janssen, 2015
McKinsey Global Institute, 2013
‫سهولت‬‫شناسایی‬‫ها‬‫ضعف‬‫و‬‫های‬‫آسیب‬‫ی‬‫بدنه‬‫اجرایی‬‫و‬‫ن‬‫یز‬
‫افزایش‬‫تقاضا‬‫و‬‫اقتصاد‬‫برطرف‬‫کردن‬‫آن‬
Bertot et al, 2010
‫شناسایی‬،‫شهروندان‬‫وکارها‬‫کسب‬‫و‬‫نهادهای‬‫مدنی‬‫توانمن‬‫د‬Huijboom & Van den Broek, 2011
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫کلیات‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫اول‬ ‫ماژول‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ضرورت‬ ،‫فواید‬
‫اثرات‬
‫دوم‬ ‫ماژول‬:
‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫سوم‬ ‫ماژول‬:
‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫چهارم‬ ‫ماژول‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫پنجم‬ ‫ماژول‬:
‫سیاست‬ ‫چارچوب‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫مقدمه‬:‫مانع؟‬ ‫یا‬ ‫چالش‬ ،‫خطر‬ ،‫ریسک‬!
‫مؤلفه‬‫موانع‬(Barriers)‫مخاطرات‬(Peril)
‫هم‬ ‫اصطالحات‬
‫معنا‬
‫موانع‬(Obstacles)
‫ها‬‫چالش‬(Challenges)
‫ها‬‫ریسک‬(Risks)
‫جانبی‬ ‫اثرات‬(Side Effects)
‫منفی‬ ‫اثرات‬(Negetive Effect)
‫منفی‬ ‫نتایج‬(Negative Consequences)
‫محتمل‬ ‫منفی‬ ‫اثرات‬(Possible Negative
Impacts)
‫توضیح‬‫آن‬ ‫با‬ ‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫دشواری‬
‫روبروست‬
‫بوج‬ ‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬‫ود‬
‫آید‬.
‫هنگامه‬‫ها‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫ها‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫اشکال‬ ‫نوع‬‫ب‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫اصل‬ ‫مانع‬‫از‬‫باز؛‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫اثربخشی‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫مانع‬
‫مانع‬‫باز‬ ‫داده‬ ‫استمرار‬ ‫تهدید‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫مرور‬ ‫منتخب‬ ‫ادبیات‬
‫پژوهش‬ ‫عنوان‬‫نویسندگان‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫ابعاد‬‫های‬‫چالش‬
‫شده‬ ‫شناسایی‬
‫دولت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬ ،‫مزایا‬
‫باز‬
‫و‬ ‫یانسن‬
،‫همکاران‬
2012
6‫بعد‬(‫و‬ ‫کاربری‬ ،‫نهادی‬
‫وظ‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬‫ایف‬
‫و‬)...
61‫چالش‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫حین‬ ‫های‬‫چالش‬
‫محلی‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫های‬‫طرح‬
‫شهرداری‬ ‫به‬ ‫وابسته‬
،‫لونورد‬20149‫بعد‬(‫بودن‬ ‫باز‬ ،‫اخالقی‬،
‫بخش‬ ،‫اطالعات‬ ‫کیفیت‬
‫و‬ ‫خصوصی‬)...
52‫چالش‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موضوعات‬
‫باز‬ ‫داده‬:‫کار‬ ‫دستور‬ ‫بر‬ ‫مروری‬
‫ها‬‫دولت‬ ‫برای‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬
‫و‬ ‫شایدرویک‬
،‫همکاران‬
2014
7‫بعد‬(،‫اجتماعی‬
‫عملیاتی‬ ،‫فنی‬ ،‫اقتصادی‬‫و‬
)...
33‫چالش‬
‫ب‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫موانع‬‫از‬‫و‬ ‫شایدرویک‬
،‫همکاران‬
2012
8‫بعد‬(‫توانایی‬ ،‫کیفیت‬،‫فهم‬
‫و‬ ‫فنی‬ ،‫کاربری‬)...
98‫چالش‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫های‬‫واسط‬،‫شایدرویک‬
2015
13‫بعد‬65‫چالش‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫مستخرج‬ ،‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫های‬‫چالش‬
‫عد‬ُ‫ب‬‫چالش‬
‫اقتصادی‬
‫ها‬‫سازمان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫تغییر‬
‫ها‬‫داده‬ ‫نبودن‬ ‫مجانی‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫استفاده‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫نبودن‬ ‫رایگان‬
‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫بودن‬ ‫بر‬‫هزینه‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫ثروت‬ ‫خلق‬ ‫دشواری‬
‫حقوقی‬
‫مرتب‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ،‫سیاست‬ ،‫انداز‬‫چشم‬ ‫تدوین‬ ‫عدم‬‫داده‬ ‫ط‬
‫باز‬
‫باز‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫مصادیق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫قانونی‬ ‫تکالیف‬ ‫ابهام‬
‫ها‬‫داده‬ ‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫مجوزهای‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫داده‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫سازوکارها‬ ‫فقدان‬
‫باالدستی‬ ‫قوانین‬ ‫بودن‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬
‫تجاری‬ ‫اسرار‬ ،‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫مباحث‬
‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫یا‬ ‫خام‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫قانونی‬ ‫تکالیف‬ ‫ابهام‬
‫مختلف‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫متمایز‬ ‫های‬‫سیاست‬
‫مسئولیت‬ ‫رفع‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫فقدان‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫نیاز‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫کمترین‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫مستخرج‬ ،‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫های‬‫چالش‬
‫عد‬ُ‫ب‬‫چالش‬
‫سیاسی‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫نیاز‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫کمترین‬
‫کیفیت‬ ،‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫عدم‬‫صحت‬ ،‫داده‬
‫داده‬
‫سیاستمداران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫درک‬ ‫عدم‬
‫المللی‬‫بین‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫عدم‬
‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬‫ی‬
‫نادرست‬ ‫و‬ ‫سفارشی‬ ‫اطالعات‬
‫اطالعات‬ ‫ظاهری‬ ‫ارزش‬ ‫عدم‬
‫داده‬ ‫نبود‬
‫ها‬‫داده‬ ‫بودن‬ ‫چندپاره‬
‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ابهام‬
‫استفاده‬ ‫غیرقابل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تکلیفی‬‫بال‬(‫منسوخ‬ ‫یا‬ ‫ناقص‬)
‫ها‬‫داده‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬
‫متعارض‬ ‫های‬‫داده‬ ‫وجود‬
‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫معنای‬ ‫تغییر‬
‫ها‬‫فراداده‬ ‫پذیری‬ ‫کنش‬ ‫هم‬ ‫دشواری‬
‫فهم‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫کمترین‬(‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬)‫مردم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫از‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫مستخرج‬ ،‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫های‬‫چالش‬
‫عد‬ُ‫ب‬‫چالش‬
‫اجتماعی‬ ‫فرهنگی‬
‫فهم‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫کمترین‬(‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬)‫مردم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫از‬
‫عمومی‬ ‫مطالبه‬ ‫عدم‬
‫محرمانگی‬ ‫فرهنگ‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫کنندگان‬‫فراهم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫دشواری‬
‫داده‬ ‫کنندگان‬‫فراهم‬ ‫بر‬ ‫عمومی‬ ‫نظارت‬ ‫از‬ ‫حداقلی‬ ‫وجود‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫نادرست‬ ‫خطرتفسیر‬
‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫اثرات‬ ‫شدن‬ ‫محسوس‬ ‫بودن‬ ‫بر‬‫زمان‬
‫فنی‬
‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫مشکل‬
‫داده‬ ‫های‬‫پورتال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مشکالت‬
‫استاندارد‬ ‫ی‬‫نامه‬‫واژه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫فراداده‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫فقدان‬
‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫فقدان‬(‫فنی‬)
‫حاکمیت‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫مرجع‬ ‫نهاد‬ ‫فقدان‬
‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬
‫داده‬ ‫محرمانگی‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫و‬ ،‫داده‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫مالکیت‬ ‫احساس‬
‫واسطه‬ ‫نهادهای‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫فقدان‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫مستخرج‬ ،‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫تحقق‬ ‫های‬‫چالش‬
‫عد‬ُ‫ب‬‫چالش‬
‫نهادی‬
‫حاکمیت‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫مرجع‬ ‫نهاد‬ ‫فقدان‬
‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬
‫داده‬ ‫محرمانگی‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫و‬ ،‫داده‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫مالکیت‬ ‫احساس‬
‫واسطه‬ ‫نهادهای‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫فقدان‬
‫باز‬ ‫داده‬ ‫شاخص‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫حداقلی‬ ‫وجود‬
‫داده‬ ‫مصادیق‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫استاندارد‬ ‫فرآیندهای‬ ‫فقدان‬
‫گیری‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫عدم‬(‫توانمندسازی‬)‫مردمی‬ ‫های‬‫مجموعه‬
‫داده‬ ‫از‬ ‫مصداق‬ ‫هر‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مسئول‬ ‫نبودن‬ ‫مشخص‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫کلیات‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫اول‬ ‫ماژول‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ضرورت‬ ،‫فواید‬
‫اثرات‬
‫دوم‬ ‫ماژول‬:
‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫سوم‬ ‫ماژول‬:
‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫چهارم‬ ‫ماژول‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫پنجم‬ ‫ماژول‬:
‫سیاست‬ ‫چارچوب‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫شده‬ ‫مرور‬ ‫ادبیات‬
‫نویسندگان‬ ‫و‬ ‫سال‬‫پژوهش‬ ‫عنوان‬‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫منبع‬
(Kucera & Chlapek,
2014)
Benefits and Risks of Open Government Data‫ی‬‫پروژه‬ ‫دو‬ ‫شخصی‬ ‫ی‬‫تجربه‬OGD‫که‬
‫داشتند‬ ‫حضور‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نویسندگان‬
(Zuiderwijk & Janssen,
2014 )
The negative effects of open government data
- Investigating the dark side of open data
‫عموم‬ ‫بخش‬ ‫مسئولین‬ ‫با‬ ‫عمیق‬ ‫های‬‫مصاحبه‬‫ی‬
‫داده‬ ‫نگهداری‬ ‫مسئولین‬ ‫و‬
(Luthfi & Janssen,
2017)
A Conceptual Model of Decision-Making
Support for Opening Data
‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Martin et al, 2013)Open data: Barriers, risks and opportunities‫انتشار‬ ‫کیس‬ ‫سه‬ ‫کاوی‬ ‫مورد‬OGD‫اروپا‬ ‫در‬
(‫انگلستان‬ ،‫آلمان‬ ،‫فرانسه‬)
(Hoffman, 2016)The Promise and Perils of Open Medical Data‫پزشکی‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کاوی‬ ‫مورد‬ ‫دو‬
(Conradie & Choenni,
2014)
On the barriers for local government releasing
open data
‫توزیع‬ ،‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ،‫مصاحبه‬
،‫پرسشنامه‬
Desk Research،Practice Based Case
(Tran & Scholtes,
2015)
Open data Literature Review‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Scassa, 2014)Privacy and Open Government‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Waterman &
Bruening, 2014)
Big Data analytics: risks and responsibilities‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Martin et al, 2013)Risk analysis to overcome barriers to open
data
‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Bollier, 2010)The promise and peril of big data‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
(Gurestein, 2011)Open data: Empowering the empowered or‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
‫های‬‫آسیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬‫گردآوری‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫محور‬‫شناسه‬‫ریسک‬‫توضیح‬
‫محرمانگی‬‫و‬‫قوانین‬‫نقض‬
R1‫ضواب‬ ‫از‬ ‫تخلف‬ ‫ریسک‬‫ط‬
‫اسرار‬ ‫از‬ ‫محافظت‬
‫تجاری‬
‫برای‬،‫نمونه‬‫ممکن‬‫است‬‫ترکیب‬‫اطالعات‬‫منتشر‬‫شده‬‫توسط‬،‫ها‬‫دستگاه‬‫سب‬‫ب‬
‫مشخص‬‫شدن‬‫برخی‬‫از‬‫اطالعات‬‫ناظر‬‫به‬‫های‬‫فعالیت‬‫های‬‫شرکت‬‫تجاری‬‫و‬‫افش‬‫ا‬
‫شدن‬‫برخی‬‫اسرار‬‫تجاری‬‫گردد‬.
R2‫ضواب‬ ‫از‬ ‫تخلف‬ ‫ریسک‬‫ط‬
‫حریم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬
‫خصوصی‬
‫برای‬،‫نمونه‬‫ممکن‬‫است‬‫ترکیب‬،‫اطالعات‬‫سبب‬‫مشخص‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫هویتی‬
‫افرادی‬‫گردد‬‫که‬‫پیشتر‬‫در‬‫ها‬‫داده‬‫محرمانه‬‫گردیده‬‫بود‬.
R3‫ضواب‬ ‫از‬ ‫تخلف‬ ‫ریسک‬‫ط‬
‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬
‫ممکن‬‫است‬‫دارای‬‫اثرات‬‫منفی‬‫برای‬‫حکومت‬،‫باشد‬‫مثال‬‫احتمال‬‫ایجاد‬‫خطر‬‫بر‬‫ای‬
‫های‬‫زیرساخت‬‫کشور‬(‫که‬‫اطالعات‬‫آنها‬‫منتشر‬‫شده‬‫است‬)
R4‫مجوزهای‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫تعدد‬
‫داده‬
‫تعدد‬‫مجوزهای‬‫های‬‫پایگاه‬‫ی‬‫داده‬،‫مختلف‬‫سبب‬‫بروز‬‫مشکالت‬‫مختلف‬‫گرد‬‫می‬،‫د‬
‫منجمله‬‫وقتی‬‫که‬‫استفاده‬‫کننده‬‫از‬‫ها‬‫داده‬(‫مثال‬‫تولیدکنندگان‬‫افزارهای‬‫نرم‬‫ترکیبی‬)
‫مجبور‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫هایی‬‫داده‬‫با‬‫مجوزهای‬‫مختلف‬،‫باشند‬‫پس‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫آنها‬
‫دچار‬‫مشکل‬‫خواهند‬‫گردید‬.
‫پاسخگویی‬‫و‬‫مالکیت‬
‫نامشخص‬
R5‫منش‬ ‫و‬ ‫نامعلوم‬ ‫مالکیت‬‫اء‬
‫داده‬ ‫مبهم‬
‫مثال‬‫برخی‬‫ها‬‫دستگاه‬‫های‬‫داده‬‫های‬‫دستگاه‬‫دیگر‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬،‫دارند‬‫یا‬‫در‬‫تول‬‫ید‬
‫ای‬‫داده‬‫مشارکت‬،‫دارند‬‫ولی‬‫مالک‬‫آن‬‫نیستند‬.
‫و‬‫یا‬‫مثال‬‫هنگامی‬‫که‬‫معماری‬‫متمرکز‬‫در‬‫انتشار‬‫ها‬‫داده‬‫انتخاب‬‫گردد‬(‫مدیریت‬‫باال‬
‫به‬‫پایین‬‫ها‬‫داده‬‫و‬‫تعیین‬‫مرجعی‬‫برای‬‫تجمیع‬‫و‬‫استانداردسازی‬‫ها‬‫داده‬).
R6‫و‬ ‫ناپذیری‬‫مسئولیت‬
‫نامشخص‬ ‫پاسخگویی‬
‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫مالکیت‬‫و‬‫مسئولیت‬‫اولیه‬‫های‬‫داده‬‫جزئی‬‫مبهم‬‫شده‬،‫باشد‬‫در‬
‫صورت‬‫وجود‬‫نقصان‬‫یا‬‫خطا‬‫در‬،‫ها‬‫داده‬‫طبیعتا‬‫پاسخگویی‬‫نسبت‬‫به‬‫چنی‬‫ن‬‫مسائلی‬
‫را‬‫دشوار‬‫کند‬‫می‬.
R7‫ی‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫وقتی‬‫انتخاب‬‫ها‬‫داده‬‫برای‬‫انتشار‬‫با‬‫دقت‬‫کافی‬‫صورت‬،‫نگیرد‬‫تا‬‫آنجا‬‫که‬‫گاها‬
‫های‬‫آسیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬‫گردآوری‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫محور‬‫شناسه‬‫ریسک‬‫توضیح‬
‫داده‬‫انتشار‬‫و‬‫انتخاب‬‫فرایند‬
R7‫ی‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬
‫نادرست‬
‫وقتی‬‫انتخاب‬‫ها‬‫داده‬‫برای‬‫انتشار‬‫با‬‫دقت‬‫کافی‬‫صورت‬،‫نگیرد‬‫تا‬‫آنجا‬‫که‬‫گاها‬
‫ها‬‫داده‬‫از‬‫نظر‬‫مصداق‬‫به‬‫صورت‬‫نادرست‬‫انتخاب‬‫گردند‬‫می‬
R8‫انحراف‬(Bias)‫خواسته‬
‫ها‬‫داده‬ ‫ناخواسته‬ ‫یا‬
(‫تبعیض‬ ‫و‬ ‫گزینی‬‫خامه‬
‫داده‬)
‫انتقال‬‫معنای‬‫مطلوب‬‫از‬،‫داده‬‫از‬‫طریق‬‫انتخاب‬‫ی‬‫عامدانه‬‫تنها‬‫بخش‬‫مشخصی‬‫از‬
‫ها‬‫داده‬
R9‫یا‬ ‫گویی‬‫دروغ‬
‫گویی‬‫نادرست‬
‫انتقال‬‫معنای‬‫مطلوب‬‫از‬،‫داده‬‫از‬‫طریق‬‫تغییر‬‫عامدانه‬‫جزئی‬‫یا‬‫کلی‬‫ها‬‫داده‬
R10‫یا‬ ‫موضوعی‬ ‫پوشانی‬‫هم‬
‫ها‬‫داده‬ ‫مصداقی‬
‫همپوشانی‬‫موضوعی‬:‫برای‬‫یک‬‫موضوع‬‫چند‬‫داده‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫با‬‫هم‬‫متفاوت‬
‫هستند‬.
‫پوشانی‬‫هم‬‫مصداقی‬:‫وجود‬‫های‬‫داده‬‫تکراری‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫یک‬‫موضوع‬
R11‫ی‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫داده‬ ‫دیرهنگام‬
R12‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫جزئی‬ ‫انتشار‬
‫دا‬ ‫پذیری‬‫آسیب‬ ‫نتیجه‬‫و‬ ‫ده‬
‫دستک‬ ‫ریسک‬ ‫افزایش‬‫اری‬
‫نادقیق‬‫شدن‬‫داده‬(‫معنای‬‫متزلزل‬)‫به‬‫دلیل‬‫وابستگی‬،‫آن‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫افزای‬‫ش‬‫ریسک‬
‫دستکاری‬‫آنها‬‫توسط‬‫انتشاردهندگان‬‫و‬‫یا‬‫کنندگان‬‫مصرف‬
R13‫نامناسب‬ ‫های‬‫داده‬ ‫انتخاب‬
‫فاقد‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫کم‬ ‫یا‬
‫کننده‬‫مصرف‬
‫مثال‬‫تمرکز‬‫برای‬‫انتشار‬‫هایی‬‫داده‬‫که‬‫تولیدشان‬‫الوصول‬‫سهل‬‫و‬‫انتشار‬‫آنه‬‫ا‬
«‫خطر‬‫بی‬»‫است‬.‫در‬‫چنین‬‫حالتی‬‫منابع‬‫به‬‫سادگی‬‫هدر‬‫رود‬‫می‬.
R14‫های‬‫دستگاه‬ ‫اقتدار‬ ‫کاهش‬‫برای‬‫نمونه‬:‫در‬‫اختیار‬‫داشتن‬‫انحصاری‬،‫اطالعات‬‫همواره‬‫بخش‬‫مهمی‬‫از‬‫اقتدار‬
‫های‬‫آسیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬‫گردآوری‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫محور‬‫شناسه‬‫ریسک‬‫توضیح‬
‫اجرایی‬‫دستگاه‬‫سمت‬‫های‬‫ریسک‬
R14‫های‬‫دستگاه‬ ‫اقتدار‬ ‫کاهش‬
‫اجرایی‬
‫برای‬‫نمونه‬:‫در‬‫اختیار‬‫داشتن‬‫انحصاری‬،‫اطالعات‬‫همواره‬‫بخش‬‫مهمی‬‫از‬‫اقتدار‬
‫های‬‫دستگاه‬‫اجرایی‬‫را‬‫تشکیل‬‫داده‬‫می‬‫است‬‫که‬‫ی‬‫داده‬‫باز‬‫این‬‫اقتدار‬‫را‬‫به‬‫شد‬‫ت‬
‫تحت‬‫شعاع‬‫قرار‬‫دهد‬‫می‬
R15‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫کاهش‬
‫اجرایی‬ ‫های‬‫دستگاه‬
‫ها‬‫داده‬(‫به‬‫صراحت‬‫یا‬‫به‬‫صورت‬‫ضمنی‬)‫تواند‬‫می‬‫حاوی‬‫گزارشات‬‫عملکردی‬
‫های‬‫دستگاه‬‫تولید‬‫ی‬‫کننده‬‫داده‬‫و‬‫یا‬‫سایر‬‫ها‬‫دستگاه‬‫نیز‬،‫باشند‬‫لذا‬‫انتشار‬‫شان‬
‫ها‬‫دستگاه‬‫را‬‫در‬‫مقام‬‫نقد‬‫و‬‫ارزیابی‬‫مضاعف‬‫قرار‬‫دهد‬‫می‬.‫بویژه‬‫وقتی‬‫ها‬‫داده‬
‫بتوانند‬‫سطح‬‫باالیی‬‫از‬‫ناکارآمدی‬‫یا‬‫حتی‬‫فساد‬‫را‬‫در‬‫ی‬‫بدنه‬‫اداری‬‫نمایان‬‫ک‬‫نند‬.
R16‫برای‬ ‫تمایل‬ ‫کاهش‬
‫های‬‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫همکاری‬
‫اجرایی‬
‫گسترش‬،‫شفافیت‬‫ی‬‫ارائه‬‫گزارشات‬،‫عملکردی‬‫کاهش‬‫ی‬‫هزینه‬،‫ها‬‫پروژه‬‫کاه‬‫ش‬
‫اقتدار‬‫و‬‫نیز‬‫اعتماد‬‫به‬‫های‬‫دستگاه‬‫دولتی‬(‫که‬‫همگی‬‫از‬‫نتایج‬‫محتمل‬‫انتش‬‫ار‬‫ها‬‫داده‬
‫هستند‬)،‫تواند‬‫می‬‫بر‬‫تمایل‬‫افراد‬‫برای‬‫همکاری‬‫با‬‫های‬‫دستگاه‬‫اجرایی‬‫تأثی‬‫ر‬‫بگذارد‬.
R17‫نش‬ ‫نهادینه‬ ‫و‬ ‫ناپایداری‬‫دن‬
‫باز‬ ‫ی‬‫داده‬
‫فناوری‬‫امروز‬‫عمدتا‬‫بر‬‫بازکردن‬‫داده‬‫تمرکز‬‫دارد‬‫تا‬‫نهادسازی‬‫برای‬‫باز‬‫ش‬‫دن‬
‫داده‬.‫هر‬‫چند‬‫این‬‫امور‬‫در‬‫اولین‬‫گام‬‫الزم‬،‫است‬‫اما‬‫بایستی‬‫تدریجا‬‫بر‬‫ایجاد‬‫تحول‬
‫در‬‫ساختار‬‫سازمانی‬‫و‬‫تغییر‬‫فرهنگ‬‫متمرکز‬‫گردد‬.‫در‬‫واقع‬‫باز‬‫کردن‬‫داده‬
‫نبایستی‬‫از‬‫فرایندهای‬‫جاری‬‫و‬‫کارهای‬‫روزمره‬‫سازمان‬‫مجزا‬‫بماند‬.
‫ریسک‬
R18‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬
‫انتشار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫داده‬
‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬‫داده‬
‫خام‬ ‫های‬‫داده‬
‫ترین‬‫مهم‬‫و‬‫مفیدترین‬‫ها‬‫داده‬(‫از‬‫منظر‬‫ارزش‬‫اجتماعی‬)،‫های‬‫داده‬‫خام‬‫و‬‫تحلیل‬
‫ناشده‬‫هستند‬.‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫ها‬‫دستگاه‬‫بسیار‬‫گرایش‬‫به‬‫انتشار‬‫های‬‫داده‬‫تح‬‫شده‬‫لیل‬
‫دارند‬.‫لذا‬‫ممکن‬‫است‬‫اثر‬‫مورد‬‫انتظار‬‫از‬‫های‬‫داده‬‫منتشر‬‫شده‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫یا‬‫بد‬.
R19‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬
‫ی‬‫شیوه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫داده‬
‫مثال‬‫انتشار‬‫داده‬‫در‬‫کیفیت‬‫نامناسب‬(‫نظیر‬‫های‬‫قالب‬‫خوان‬‫غیرماشین‬‫همچو‬‫ن‬
‫تصویر‬‫یا‬‫های‬‫فایل‬pdf)،‫در‬‫بسترهای‬‫غیراستاندارد‬(‫غیر‬‫از‬‫های‬‫پورتال‬‫داده‬‫با‬
‫های‬‫آسیب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬‫گردآوری‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬
‫محور‬‫شناسه‬‫ریسک‬‫توضیح‬
‫داده‬‫ارزش‬‫کاهش‬‫های‬‫ریسک‬
R18‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬
‫انتشار‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫داده‬
‫نه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬‫داده‬
‫خام‬ ‫های‬‫داده‬
‫ترین‬‫مهم‬‫و‬‫مفیدترین‬‫ها‬‫داده‬(‫از‬‫منظر‬‫ارزش‬‫اجتماعی‬)،‫های‬‫داده‬‫خام‬‫و‬‫تحلیل‬
‫ناشده‬‫هستند‬.‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫ها‬‫دستگاه‬‫بسیار‬‫گرایش‬‫به‬‫انتشار‬‫های‬‫داده‬‫تح‬‫شده‬‫لیل‬
‫دارند‬.‫لذا‬‫ممکن‬‫است‬‫اثر‬‫مورد‬‫انتظار‬‫از‬‫های‬‫داده‬‫منتشر‬‫شده‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫یا‬‫بد‬.
R19‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬
‫ی‬‫شیوه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫داده‬
‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫نامناسب‬
‫مثال‬‫انتشار‬‫داده‬‫در‬‫کیفیت‬‫نامناسب‬(‫نظیر‬‫های‬‫قالب‬‫خوان‬‫غیرماشین‬‫همچو‬‫ن‬
‫تصویر‬‫یا‬‫های‬‫فایل‬pdf)،‫در‬‫بسترهای‬‫غیراستاندارد‬(‫غیر‬‫از‬‫های‬‫پورتال‬‫داده‬‫با‬
‫امکانات‬‫مخصوص‬)،‫با‬‫سطح‬‫دسترسی‬‫محدود‬‫یا‬‫اخذ‬‫هزینه‬‫برای‬‫دسترسی‬‫ب‬‫ه‬
‫ها‬‫داده‬
R20‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫ریسک‬
‫به‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫داده‬ ‫ارزش‬
‫طی‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫موقع‬
‫انتظار‬ ‫ی‬‫دوره‬ ‫شدن‬
‫های‬‫دستگاه‬‫اجرایی‬‫تمایل‬‫دارند‬‫ها‬‫داده‬‫را‬‫محرمانه‬‫کرده‬‫و‬‫یا‬‫سازوکاری‬(‫رسمی‬‫ی‬‫ا‬
‫غیررسمی‬)‫را‬‫به‬‫منظور‬‫طی‬‫شدن‬‫ی‬‫دوره‬‫زمانی‬‫مشخصی‬‫تا‬‫ی‬‫هنگامه‬‫انتشار‬
‫ها‬‫داده‬‫ایجاد‬‫نمایند‬(‫بویژه‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫های‬‫داده‬‫عملکردی‬).‫هایی‬‫داده‬‫که‬‫از‬
‫ماحصل‬‫چنین‬‫فرایندهایی‬‫و‬‫با‬‫تأخیر‬‫منتشر‬،‫شوند‬‫می‬‫اکثرا‬‫از‬‫آفر‬‫ارزش‬‫ینی‬
‫اجتماعی‬‫باز‬‫اند‬‫افتاده‬.
R21،‫داده‬ ‫اثربخشی‬ ‫کاهش‬
‫فرایندهای‬ ‫از‬ ‫ناشی‬
‫سازی‬‫ناشناس‬
‫های‬‫تکنیک‬‫سازی‬‫ناشناس‬‫هر‬‫چند‬‫سبب‬‫محافظت‬‫از‬‫حریم‬‫خصوصی‬،‫شود‬‫می‬‫و‬‫لی‬
‫ممکن‬‫است‬‫از‬‫شدت‬‫پذیری‬‫استفاده‬‫داده‬‫بکاهد‬.‫آنگونه‬‫که‬‫ادعا‬‫شده‬:«‫داده‬‫ت‬‫می‬‫واند‬
‫یا‬‫مفید‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫خوبی‬‫سازی‬‫ناشناس‬‫شده‬،‫باشد‬‫ولی‬‫نه‬‫هرگز‬‫هر‬‫دوی‬‫اینها‬»
‫ر‬
R22‫خطر‬ ‫و‬ ‫نادرست‬ ‫تفسیر‬
‫استفاده‬ ‫سوء‬
‫خطر‬‫تغییر‬‫معنای‬‫ها‬‫داده‬‫به‬‫دلیل‬‫تفسیر‬‫هایی‬‫داده‬‫که‬‫از‬‫بستر‬‫خود‬‫خارج‬‫ش‬‫اند‬‫ده‬.
‫فقدان‬‫استاندارد‬‫در‬‫تفسیر‬،‫ها‬‫داده‬‫نیز‬‫فهم‬‫ها‬‫داده‬‫را‬‫با‬‫دشواری‬‫بیشتری‬‫رو‬‫برو‬
‫خواهد‬‫کرد‬.
R23‫تصمیم‬ ‫اخذ‬ ‫ریسک‬‫در‬‫صورت‬‫انتشار‬‫ها‬‫ناده‬،‫نادرست‬‫ناقص‬‫یا‬،‫ناکافی‬‫طبیعا‬‫ریسک‬‫تحلی‬،‫ل‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫کلیات‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫اول‬ ‫ماژول‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ضرورت‬ ،‫فواید‬
‫اثرات‬
‫دوم‬ ‫ماژول‬:
‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫سوم‬ ‫ماژول‬:
‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫چهارم‬ ‫ماژول‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫پنجم‬ ‫ماژول‬:
‫سیاست‬ ‫چارچوب‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫پیشینه‬‫تحقیق‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
‫پیرامون‬
‫برخی‬،‫پژوهشگران‬‫منطق‬‫ایجاد‬‫ارزش‬‫توسط‬‫حکومت‬‫باز‬‫را‬‫مبتنی‬‫بر‬
‫استعاره‬‫اکوسیستم‬‫مطرح‬‫اند؛‬‫کرده‬‫ای‬‫استعاره‬‫که‬‫توسط‬‫اوریلی‬‫در‬‫یک‬‫ی‬‫از‬
‫اولین‬‫های‬‫بحث‬‫حکومت‬‫باز‬‫مطرح‬‫شد‬(Ubaldi, 2013: 26).
‫به‬‫ی‬‫گفته‬‫ر‬‫گ‬‫ی‬‫و‬‫دیو‬‫ز‬‫در‬‫های‬‫سال‬‫اخیر‬‫پژوهشگران‬‫شروع‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬
‫استعاره‬‫اکوسیستم‬‫برای‬‫سازی‬‫مدل‬‫پویا‬‫و‬‫پیچیده‬‫بین‬‫بازیگران‬‫و‬‫ن‬‫هادهای‬
‫مختلف‬‫اند‬‫کرده‬(Reggi & Dawes, 2016: 4).
Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data
Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing.
Reggi, L., & Dawes, S., (2016). Open government data ecosystems: Linking transparency for innovation with
transparency for participation and accountability. Lecture Notes in Computer Science (including Subseries
Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9820, 74-86.
‫پیشینه‬‫تحقیق‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
‫تعاریف‬
‫در‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫باز‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مفهوم‬‫اجتماعی‬-‫فنی‬،‫اهمیت‬‫نف‬‫ذی‬‫عان‬
،‫انسانی‬‫از‬‫جمله‬‫ناشر‬[‫داده‬]،،‫کاربر‬،‫حامی‬‫واسطه‬‫و‬‫های‬‫فناوری‬‫به‬‫کار‬
،‫رفته‬‫بسیار‬‫زیاد‬‫است‬.‫همچنین‬‫عوامل‬‫محیطی‬‫مانند‬‫عناصر‬‫و‬‫های‬‫مؤلفه‬
،‫قانونی‬‫فرهنگی‬‫و‬‫اقتصادی‬‫هم‬‫نقش‬‫خود‬‫را‬‫ایفا‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫بر‬‫این‬‫اقد‬،‫امات‬
‫تأثیر‬‫دارند‬(Lee, 2014: 352).
‫اکوسیستم‬‫داده‬‫باز‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫به‬‫عنوان‬‫ای‬‫شبکه‬‫از‬‫بازیگران‬‫مستقل‬‫و‬‫به‬‫هم‬
،‫متصل‬‫منابع‬‫داده‬‫و‬‫روابط‬‫تبادل‬‫داده‬‫تصور‬‫کرد‬‫که‬‫در‬،‫آن‬‫های‬‫ویژگی‬‫ش‬‫بکه‬
(،‫بازیگران‬،‫روابط‬،‫فرایندها‬...)‫تواند‬‫می‬‫اثرگذاری‬‫داده‬‫در‬‫آن‬‫اکوسیس‬‫تم‬‫را‬
‫ممکن‬‫سازند‬‫یا‬‫مهار‬‫نمایند‬(McLeod & McNaughton, 2016).
Lee, D. (2014). Building an Open Data ecosystem - An Irish experience. ACM International Conference
Proceeding Series, 351-360.
McLeod, M.; McNaughton, M. (2016). Mapping an emerging open data ecosystem. The Journal of
Community Informatics, 12(2), 26-46.
‫پیشینه‬‫تحقیق‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
‫تعاریف‬
‫در‬‫یک‬‫تعریف‬‫جامع‬‫توان‬‫می‬‫اکوسیستم‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫اجزاء‬‫متصل‬‫هم‬‫به‬‫در‬‫ن‬‫ظر‬
‫گرفت‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫هدف‬‫این‬‫اکوسیستم‬‫ساخته‬‫شده‬‫و‬‫عمل‬‫کنند‬‫می‬.(Davies, 2011;
Harrison & et.al, 2012; Van Schalkwyket et al, 2015).
‫اکوسیستم‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫شامل‬‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫بازیگران‬‫مهم‬‫عرصه‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫د‬‫ر‬
‫سطوح‬‫ملی‬‫و‬‫محلی‬‫است‬(Ubaldi, 2013).
‫ایجاد‬‫اکوسیستم‬‫به‬‫معنای‬‫مشارکت‬‫بازیگران‬‫مختلف‬‫و‬‫فراهم‬‫کردن‬‫پشتیبانی‬‫تج‬‫اری‬‫و‬‫ایجاد‬
‫انگیزه‬‫به‬‫منظور‬‫استفاده‬‫از‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫است‬.‫ساخت‬‫یک‬،‫اکوسیستم‬‫ضروری‬‫ا‬‫ست‬
‫چون‬‫در‬‫غیر‬‫این‬،‫صورت‬‫حرکت‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫پایدار‬‫نخواهد‬‫بود‬‫و‬‫از‬‫نظر‬‫اجتماعی‬
‫فایده‬‫ای‬‫ندارد‬(Janssen, Charalabidis & Zuiderwijk, 2012).Davies, T. (2011). Open Data: Infrastructures and ecosystems. Open Data Research, 2011.
Harrison, T. M.; Pardo, T. A.; Cook, M. (2012). Creating Open Government Ecosystems: A Research and Development Agenda. Future Internet, 4,
4, 900-928.
Van Schalkwyk, Francois, Willmers, M., & McNaughton, M. (2016). Viscous Open Data: The Roles of Intermediaries in an Open Data Ecosystem.
Information Technology for Development, 22, 68-83.
Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public
Governance, No. 22, OECD Publishing.
Janssen, M.; Charalabidis, Y.; Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, Adoption, Barriers and Myths of Open Data and Open Government. Information
Systems Management (ISM), vol. 29, no.4, pp. 258-268.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
‫ها‬‫ده‬ ‫مرور‬
‫پژوهش‬
‫استخراج‬36
‫مدل‬
‫انتخاب‬12‫مدل‬
‫ارزیابی‬ ‫برای‬
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Attard, Judie; Orlandi, Fabrizio; Scerri, Simon; Auer, Sören (2015): A systematic review of open government data
initiatives. In Government Information Quarterly. DOI: 10.1016/j.giq.2015.07.006.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Zuiderwijk, Anneke; Janssen, Marijn (2014). Infomediary Business Models for Connecting Open Data Providers and
Users. In Social Science Computer Review 32 (5), pp. 694–711. DOI: 10.1177/0894439314525902.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Reggi, L., & Dawes, S., (2016). Open government data ecosystems: Linking transparency for innovation with transparency for participation and
accountability. Lecture Notes in Computer Science (including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in
Bioinformatics), 9820, 74-86.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Dawes, S. S., Vidiasova, L., & Parkhimovich, O. (January 01, 2016). Planning and designing open government data
programs: An ecosystem approach. Government Information Quarterly, 33, 1, 15-27.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Hall, Wendy; Shadbolt, Nigel; Tiropanis, Thanassis; O'Hara, Kieron; Davies, Tim (2012). Open data and charities. A
state of the art review. The Web Science Trust.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Hall, Wendy; Shadbolt, Nigel; Tiropanis, Thanassis; O'Hara, Kieron; Davies, Tim (2012). Open data and charities. A
state of the art review. The Web Science Trust.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Zubcoff, J. J., Vaquer, L., Mazon, J.-N., Macia, F., Garrigos, I., Fuster, A., & Carcel, J. V. (2016). The university as an
open data ecosystem. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 11, 3, 250-257.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Welle, D. F., & van, L. B. (2016). How to assess the success of the open data ecosystem? International Journal of
Digital Earth, 10, 3, 284-306.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Van, S. F., Willmers, M., & McNaughton, M. (2016). Viscous Open Data: The Roles of Intermediaries in an Open Data
Ecosystem. Information Technology for Development, 22, 68-83.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Jetzek, Thorhildur (2013): The value of open government data: The Value Generating Mechanisms of Open
Government Data. In Geofurom Perspektiv.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Najafabadi, Mahdi M.; Luna-Reyes, Luis F. (2017): Open Government Data Ecosystems. A Closed-Loop Perspective.
In 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
‫تحقیق‬ ‫پیشینه‬–‫بوم‬ ‫زیست‬
Lee, D. (2014). Building an Open Data ecosystem - An Irish experience. ACM International Conference Proceeding
Series, 351-360.
‫های‬‫مدل‬‫ها‬‫آن‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫منتخب‬
‫منبع‬‫مدل‬ ‫شرح‬
Attard, et.al,
2015: 5
‫اتارد‬‫و‬‫همکارانش‬‫با‬‫اتخاذ‬‫رویکرد‬‫ای‬‫چرخه‬‫به‬‫داده‬‫باز‬‫و‬‫تمرکز‬‫بر‬‫فرآیندهای‬‫انتشار‬‫و‬‫مصرف‬‫ی‬‫داده‬،‫باز‬‫تالش‬‫ان‬‫کرده‬‫د‬‫تا‬
‫اقدامات‬‫مرتبط‬‫با‬‫داده‬‫در‬‫این‬‫چرخه‬‫را‬‫شناسایی‬‫نمایند‬.‫ها‬‫آن‬‫معتقدند‬‫چارچوب‬‫شان‬‫پیشنهادی‬(‫علیرغم‬‫موارد‬‫مشابه‬)‫عمیقا‬‫به‬
‫نیازهای‬‫اختصاصی‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫توجه‬‫کرده‬‫است‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫در‬‫های‬‫چرخه‬‫متداول‬‫از‬،‫داده‬‫عموما‬‫های‬‫گام‬‫حیاتی‬‫م‬‫رتبط‬
‫با‬OGD‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫نگرفته‬‫و‬‫به‬‫های‬‫گام‬‫عمومی‬‫اکتفا‬‫شده‬‫است‬.‫چارچوب‬‫پیشنهادی‬‫اتارد‬‫و‬‫همکاران‬‫از‬‫سه‬‫بخش‬‫کلی‬
‫پیشافرآیندی‬(‫شامل‬‫ایجاد‬،‫داده‬‫انتخاب‬،‫داده‬‫همسازی‬‫داده‬‫و‬‫انتشار‬‫داده‬)،‫بخش‬‫برداری‬‫بهره‬(‫شامل‬‫پیوند‬‫داده،کشف‬،‫داده‬‫پ‬‫ایش‬‫داده‬
‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫داده‬)‫و‬‫بخش‬‫نگهداری‬(‫شامل‬‫عالج‬‫بخشی‬)‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫در‬‫مقاله‬،‫خود‬‫توضیحاتی‬‫را‬‫پیرامون‬‫هر‬‫ک‬‫دام‬‫از‬‫این‬
‫مراحل‬‫ارائه‬‫کنند‬‫می‬.
Lee, 2014: 355‫هدف‬‫لی‬‫از‬‫این‬،‫پژوهش‬‫تبیین‬‫حوزه‬‫ی‬‫داده‬‫باز‬‫با‬‫تأکید‬‫بر‬‫های‬‫ویژگی‬‫اکوسیستمی‬‫خاص‬‫کشور‬‫ایرلند‬‫است‬‫و‬‫به‬‫دلی‬‫ل‬‫این‬‫تمرکز‬
،‫جغرافیایی‬‫توانسته‬‫ابعاد‬،‫اجتماعی‬،‫سیاسی‬‫اقتصادی‬‫و‬‫قانونی‬‫مسئله‬‫را‬‫در‬‫نیز‬‫در‬‫کار‬‫خود‬‫لحاظ‬‫نماید‬.‫وی‬‫همچنین‬‫تشریح‬‫مناسبی‬
‫از‬‫برخی‬‫کارکردهای‬‫مهم‬‫ی‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫داده‬‫باز‬‫را‬‫نیز‬‫ارائه‬‫و‬‫تعریف‬‫کند‬‫می‬.
Janssen&
Zuiderwijk, 2014
A: 5
‫یانسن‬‫و‬‫شایدرویک‬‫نیز‬‫پژوهشی‬‫مرتبطی‬‫را‬‫با‬‫دغدغه‬‫شناسایی‬‫انواع‬‫های‬‫مدل‬‫وکار‬‫کسب‬‫ها‬‫واسطه‬‫در‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫با‬‫ز‬‫انجام‬
‫اند‬‫داده‬.‫کار‬‫ها‬‫آن‬‫این‬‫ی‬‫نکته‬‫کلیدی‬‫را‬‫به‬‫ما‬‫گوشزد‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫باز‬‫تنها‬‫در‬‫صورت‬‫حضور‬‫و‬‫فعالیت‬‫واس‬‫هایی‬‫ط‬‫با‬
‫کارکردهای‬‫مختلف‬‫در‬‫این‬‫حوزه‬‫معنادار‬‫خواهد‬‫بود‬:‫وکارهایی‬‫کسب‬‫که‬‫با‬‫ایجاد‬‫ارزش‬‫افزوده‬‫بر‬‫های‬‫داده‬‫تولیدی‬(‫از‬‫بخش‬‫ع‬‫مومی‬
‫و‬‫خصوصی‬)‫ها‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫سمت‬‫کاربران‬‫و‬‫کنندگان‬‫مصرف‬‫نهایی‬‫رسانند‬‫می‬.‫ها‬‫آن‬‫همچنین‬‫بر‬‫این‬‫مسئله‬‫تأکید‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫گاها‬‫داده‬
‫پیش‬‫از‬‫رسیدن‬‫به‬‫کاربر‬،‫نهایی‬‫ممکن‬‫است‬‫چندین‬‫مرتبه‬‫بین‬‫این‬‫ها‬‫واسط‬‫گردش‬‫نماید‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫ها‬‫آن‬‫به‬‫نقش‬‫و‬‫جایگاه‬
‫ها‬‫واسطه‬‫در‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫تأکید‬‫کنند‬‫می‬.
Hall, et.al, 2012:
50
‫هال‬‫و‬‫همکاران‬‫نیز‬‫بیان‬‫کرده‬‫اند‬‫اینکه‬‫در‬‫گذشته‬‫های‬‫رسانه‬‫جریان‬‫غالب‬‫یکی‬‫از‬‫ترین‬‫اصلی‬‫مسیرهای‬‫رسیدن‬‫اطالعات‬‫ا‬‫ز‬
‫های‬‫پایگاه‬‫داده‬‫به‬‫شهروندان‬‫بوده‬‫است‬.‫با‬‫این‬‫حال‬‫با‬‫گسترش‬‫داده‬‫باز‬‫و‬‫نیز‬‫ابزارهای‬‫تولید‬‫و‬‫توزیع‬‫اطالعات‬‫و‬‫افز‬‫نرم‬،‫ارها‬‫زمینه‬
‫بوجود‬‫آمدن‬‫بازیگران‬‫جدید‬‫و‬‫مسیرهای‬‫تعاملی‬‫تازه‬‫ای‬‫که‬‫امکان‬‫ارائه‬‫تفسیرهای‬‫جدید‬‫بر‬‫ها‬‫داده‬‫را‬‫فراهم‬،‫سازد‬‫می‬‫پ‬‫امکان‬‫ذیر‬
‫ساخته‬‫است‬.‫برخی‬‫از‬‫این‬‫افزارها‬‫نرم‬‫خدماتی‬‫رایگان‬‫را‬‫ارائه‬،‫کنند‬‫می‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫برخی‬‫دیگر‬‫های‬‫سرویس‬‫ای‬‫پیشرفته‬‫را‬‫به‬
‫ی‬‫دامنه‬‫محدودتری‬‫از‬‫مخاطبان‬‫و‬‫مشتریان‬‫خود‬‫فروشند‬‫می‬.
Hall, et.al, 2012:
60
‫هال‬‫و‬‫همکارانش‬‫در‬،‫ادامه‬‫تصویر‬‫تری‬‫پیچیده‬‫از‬‫اکوسیستم‬‫را‬‫نیز‬‫ارائه‬‫کنند‬‫می‬.‫در‬‫این‬‫تصویر‬‫که‬،‫حکومت‬‫شهروندان‬،‫دانشگاه‬‫و‬
‫مؤسسات‬‫خیریه‬‫به‬‫عنوان‬‫بازیگران‬‫اصلی‬‫ذکر‬،‫اند‬‫شده‬‫تالش‬‫شده‬‫تا‬‫تعامالت‬‫و‬‫ارتباطات‬‫ها‬‫آن‬‫بویژه‬‫از‬‫منظر‬‫داده‬‫باز‬‫ب‬‫ه‬‫تصویر‬
‫های‬‫مدل‬‫ها‬‫آن‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫منتخب‬
‫منبع‬‫مدل‬ ‫شرح‬
Ubaldi, 2013: 23‫اوبالدی‬‫اما‬‫تالش‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫تصویر‬‫کردن‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫خدمات‬‫عمومی‬‫و‬‫نقش‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫در‬‫آن‬‫صورت‬‫داده‬‫است‬.
‫چارچوب‬‫اوبالدی‬‫بسیار‬‫ساده‬‫است‬‫و‬‫شاید‬‫بهتر‬‫باشد‬‫آنرا‬‫صرفا‬‫نوعی‬‫برشماری‬‫برخی‬‫از‬‫مراحل‬‫در‬‫تولید‬‫و‬‫بکارگی‬‫ری‬‫داده‬‫نام‬
‫برد‬.‫چارچوب‬‫تصویری‬‫اوبالدی‬‫خالی‬‫از‬‫ابعاد‬‫و‬‫های‬‫پیچیدگی‬‫این‬‫عرصه‬‫و‬‫مباالت‬‫بی‬‫نسبت‬‫به‬‫بازیگران‬‫آن‬‫باشد‬‫می‬.
Jetzek, 2013: 50‫جتزک‬‫اما‬‫در‬‫ای‬‫مقاله‬‫و‬‫در‬‫تالش‬‫برای‬‫نمایش‬‫اثر‬‫داده‬‫حکومتی‬،‫باز‬‫نگاه‬‫مهمی‬‫به‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫را‬‫تصوی‬‫ر‬‫کند‬‫می‬
‫که‬‫در‬،‫آن‬‫بجز‬‫در‬‫مرحله‬‫تولید‬،‫داده‬‫سایر‬‫تحوالت‬‫روی‬‫داده‬‫به‬‫صورت‬‫مشترک‬‫میان‬‫بخش‬‫خصوصی‬‫و‬‫دولتی‬‫صورت‬‫پ‬‫می‬‫ذیرد‬
‫و‬‫از‬‫این‬‫منظر‬‫مدل‬‫جالب‬‫توجهی‬‫است‬.‫با‬‫این‬‫حال‬‫تصویری‬‫که‬‫وی‬‫ارائه‬‫کند‬‫می‬‫بسیار‬‫کلی‬‫و‬‫ساده‬‫است‬‫و‬‫از‬‫جزئیات‬‫الز‬‫م‬‫در‬‫یک‬
‫اکوسیستم‬‫زنده‬‫داده‬‫باز‬‫برخوردار‬‫نیست‬.
Reggi& Dawes,
2016: 10
‫گی‬ ِ‫ر‬‫و‬‫ِیوز‬‫د‬‫در‬‫پژوهششان‬‫در‬‫مورد‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫حکومتی‬‫باز‬‫به‬‫این‬‫مسئله‬‫پردازند‬‫می‬‫که‬‫اکوسیستم‬‫حوزه‬OGD‫به‬‫طور‬‫معمول‬
‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫کلی‬‫تقسیم‬‫شوند‬‫می‬:‫هایی‬‫آن‬‫که‬‫بر‬‫انتشار‬‫داده‬‫با‬‫هدف‬‫تحریک‬‫نوآوری‬‫متمرکز‬‫اند؛‬‫شده‬‫و‬‫هایی‬‫آن‬‫که‬‫انتش‬‫ار‬‫داده‬‫را‬‫به‬
‫مثابه‬‫ابزار‬‫تحریک‬‫مشارکت‬‫عمومی‬‫و‬‫پذیر‬‫مسئولیت‬‫کردن‬‫حکومت‬‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫اند؛‬‫داده‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫این‬‫دو‬‫دسته‬‫توجه‬‫ا‬‫ندکی‬‫را‬
‫بر‬‫چگونگی‬‫تلفیق‬‫این‬‫دو‬‫نگاه‬‫با‬‫یکدیگر‬‫ارائه‬‫اند‬‫کرده‬.
Dawes, et.al,
2016: 5
‫ِیوز‬‫د‬‫و‬‫همکارانش‬‫با‬‫تکیه‬‫بر‬‫مزایای‬‫العاده‬‫فوق‬‫نهضت‬OGD‫برای‬،‫جامعه‬‫معتقد‬‫است‬‫که‬‫موانع‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فناورانه‬‫مختلفی‬‫در‬
‫مسیر‬‫تحقق‬‫این‬‫مزایا‬‫قرار‬‫دارد‬.‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫در‬‫پژوهش‬‫خود‬‫با‬‫کارگیری‬‫رهیافت‬‫مبتنی‬‫بر‬‫نظریه‬‫های‬‫سیستم‬‫فنی‬-‫اجتماعی‬‫و‬
‫مرور‬،‫ای‬‫کتابخانه‬‫تالش‬‫اند‬‫کرده‬‫تا‬‫چارچوب‬‫از‬‫اکوسیستم‬‫را‬‫برای‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫و‬‫طراحی‬‫های‬‫برنامه‬OGD‫پیشنهاد‬‫نمایند‬.‫ها‬‫آن‬‫در‬
‫پژوهش‬‫خود‬‫چارچوبی‬‫عمومی‬‫را‬‫پیشنهاد‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫به‬‫سیاست‬‫و‬،‫راهبرد‬‫تولید‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬،‫داده‬‫بازخورد‬‫و‬‫ارتباطات‬،‫خلق‬
،‫ارزش‬‫ترویج‬‫و‬‫تعامل‬‫میان‬‫نفعان‬‫ذی‬‫پرداخته‬‫است‬
van Schalkwyk &
et.al, 2016: 73
‫ون‬‫ویک‬‫شالک‬‫و‬‫همکاران‬‫اما‬‫برای‬‫فهم‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫باز‬‫تالش‬‫اند‬‫کرده‬‫با‬‫موردکاوی‬‫جزئی‬‫در‬‫حوزه‬،‫دانشگاهی‬(‫مربوط‬‫ب‬‫ه‬
‫دانشگاه‬‫عمومی‬‫آفریقای‬‫جنوبی‬)‫های‬‫واقعیت‬‫اکوسیستم‬‫داده‬‫باز‬‫را‬‫فهم‬‫کنند‬.‫مدل‬‫ها‬‫آن‬‫دارای‬‫جزئیات‬‫و‬‫دقایق‬‫باالیی‬‫اس‬‫ت‬‫و‬‫حتی‬
‫های‬‫پایگاه‬‫داده‬‫را‬‫فارغ‬‫از‬،‫نوع‬‫با‬‫نام‬‫تجاری‬‫مورد‬‫اشاره‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬‫و‬‫بدین‬‫ترتیب‬‫مدل‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫های‬‫چارچوب‬‫مشاب‬‫ه‬
‫متمایز‬‫کرده‬‫است‬.‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫و‬‫به‬‫دلیل‬‫همین‬‫اختصاصی‬،‫بودن‬‫به‬‫نظر‬‫رسد‬‫می‬‫این‬‫چارچوب‬‫از‬‫توان‬‫ذکر‬‫کارکردها‬‫و‬
‫بازیگران‬‫اصلی‬‫و‬‫عمومی‬‫این‬‫عرصه‬‫ناکام‬‫باشد‬.‫در‬‫واقع‬‫این‬‫چارچوب‬‫بیشتر‬‫به‬‫یک‬‫تصویر‬‫هوایی‬‫غیرقابل‬‫تکثی‬‫ر‬‫از‬‫اکوسیستم‬
‫داده‬‫باز‬‫دانشگاهی‬(‫آنهم‬‫یک‬‫دانشگاه‬‫خاص‬)‫ماند‬.
Najafabadi&‫آبادی‬‫نجف‬‫و‬‫لونا‬-‫ریز‬(2017)‫هم‬‫رویکردی‬‫مشابه‬‫با‬‫ون‬‫ویک‬‫شالک‬(2016)‫را‬‫در‬‫پیش‬‫گرفتند؛‬‫از‬‫این‬‫منظر‬‫که‬‫مطالعه‬‫موردی‬
‫رساله‬
‫اول‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫کلیات‬
‫دوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوه‬ ‫پیشینه‬ ‫بررسی‬‫ش‬
‫اول‬ ‫ماژول‬:
‫و‬ ‫ها‬‫ضرورت‬ ،‫فواید‬
‫اثرات‬
‫دوم‬ ‫ماژول‬:
‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چالش‬
‫سوم‬ ‫ماژول‬:
‫خطرات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ریسک‬
‫چهارم‬ ‫ماژول‬:
‫بوم‬‫زیست‬
‫پنجم‬ ‫ماژول‬:
‫سیاستی‬ ‫چارچوب‬
‫سوم‬ ‫فصل‬:
‫پژوهش‬ ‫شناسی‬‫روش‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫ها‬‫یافته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:
‫گیری‬‫نتیجه‬ ،‫بندی‬‫جمع‬
‫پیشنهادات‬ ‫و‬
‫ضمیمه‬
‫ادبیات‬‫مورد‬‫فهرست‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫استفاده‬‫های‬‫مؤلفه‬
‫باز‬ ‫حکومتی‬ ‫داده‬ ‫سیاستی‬ ‫چارچوب‬
‫پژوهشگران‬‫پژوهش‬ ‫عنوان‬‫پژوهش‬ ‫انجام‬ ‫روش‬
Zuiderwijk, Anneke; Janssen, Marijn (2014)Open data policies, their implementation and
impact
‫مصاحبه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫مطالعات‬
Putri Nugroho, Rininta; Zuiderwijk, Anneke;
Janssen, Marijn; de Jong, Martin (2015)
A comparison of national open data policies:
lessons learned
‫تجربیات‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫مطالعات‬5،‫امریکا‬ ‫کشور‬
‫کنیا‬ ‫و‬ ‫اندونزی‬ ،‫هلند‬ ،‫بریتانیا‬
Attard, Judie; Orlandi, Fabrizio; Scerri, Simon;
Auer, Sören (2015)
A systematic review of open government data
initiatives
‫باز‬ ‫داده‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫مطالعه‬‫چند‬
‫کشور‬
Zuiderwijk, Anneke; Janssen, Marijn; Choenni,
Sunil; Meijer, Ronald (2014)
Design Principles for Improving the Process of
Publishing Open data
‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫مطالعات‬/‫با‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬
‫مدل‬ ‫سنجی‬‫صحت‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیران‬
Huijboom, N., & Van den Broek, T. (2011)Open data: an international comparison of
strategies
‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫ی‬‫گسترده‬ ‫مطالعات‬
Dawes, Sharon S.; Pardo, Theresa A.; Cresswell,
Anthony M. (2004)
Designing electronic government information
access programs. A holistic approach
‫مصاحبه‬ ‫انجام‬ ،‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫مطالعات‬
Dawes S.S., Helbig N. (2010)Information Strategies for Open Government:
Challenges and Prospects for Deriving Public
Value from Government Transparency
‫کشور‬ ‫در‬ ‫زمین‬ ‫های‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫موردکاوی‬ ،‫مصاحبه‬
‫آمریکا‬
Chan, Calvin M.L. (Ed.) (2013)From open data to open innovation
strategies: Creating e-services using open
government data
‫سنگاپور‬ ‫باز‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫پورتال‬ ‫بر‬ ‫موردی‬ ‫ی‬‫مطالعه‬
Open Data Charter FoundationOpen Data Charter‫صاحب‬ ‫با‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ،‫اولیه‬ ‫نویس‬‫پیش‬ ‫ی‬‫تهیه‬‫نظران‬
‫نظرات‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫نسخه‬ ‫ی‬‫تهیه‬ ‫و‬ ‫المللی‬‫بین‬‫و‬
‫دریافتی‬ ‫بازخوردهای‬
Sunlight Foundation (2016)Open Data Policy Guidelines‫س‬ ‫اسناد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تجربه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫یاست‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫باز‬ ‫داده‬50‫دنیا‬ ‫در‬ ‫شهر‬
Caplan, Robyn; Davies, Tim; Wadud, Asiya;
Verhulst, Stefaan; Alonso, Jose M.; Farhan,
Hania (2014)
Towards common methods for assessing open
data: Workshop Report & Draft Framework
‫یک‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫تجمیعی‬ ‫مشارکت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫کارگاه‬
‫باز‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬
‫فهرست‬‫از‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬‫های‬‫مؤلفه‬‫چارچوب‬‫سیاستی‬
‫ردیف‬‫مؤلفه‬‫منبع‬
1
‫ی‬‫برنامه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ابعاد‬
‫دسترسی‬
(Dawes et al, 2004)
2
‫کنن‬ ‫تأمین‬ ،‫استفاده‬ ‫ی‬‫نحوه‬ ،‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ناظر‬ ‫ابعاد‬‫و‬ ‫دگان‬
‫داده‬ ‫محتوای‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Dawes et al, 2004)
3‫واحد؟‬ ‫مرجعی‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫یک‬ ‫اخذ‬(Sunlight Foundation, 2016)
4‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ارائه‬(Sunlight Foundation, 2016)
5‫مختلف‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫ارائه‬
(Chan, 2013)
(Sunlight Foundation, 2016)
6‫سازمان‬ ‫های‬‫مأموریت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫ی‬‫داده‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫ارتباط‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Dawes et al, 2004)
7‫انتشار؟‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ارزیابی‬(Sunlight Foundation, 2016)
8‫داده‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫ریزدانگی‬ ‫استاندارد‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Dawes & Helbig, 2010)
9‫داده‬ ‫پذیری‬‫اکتشاف‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Attard et al, 2015)
10‫باز‬ ‫داده‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫پیرامون‬ ‫گفتگو‬ ‫های‬‫انجمن‬(Sunlight Foundation, 2016)
11‫است؟‬ ‫هایی‬‫قالب‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫انتشار‬ ‫اولویت‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Attard et al, 2015)
(Nugroho et al 2015)
(Dawes & Helbig, 2010)
(Sunlight Foundation, 2016)
(Attard et al, 2015)
‫فهرست‬‫از‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬‫های‬‫مؤلفه‬‫چارچوب‬‫سیاستی‬
‫ردیف‬‫مؤلفه‬‫منبع‬
13‫ها‬‫کارگاه‬ ،‫جلسات‬ ،‫ها‬‫کنفرانس‬ ‫برگزاری‬
(Huijboom & Van den Broek, 2011)
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
14‫داده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاری‬
(Huijboom & Van den Broek, 2011)
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Nugroho et al 2015)
(Chan, 2013)
15‫اپ‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫های‬‫کمپ‬ ،‫مسابقات‬ ‫برگزاری‬(‫افزار‬‫نرم‬)
(Huijboom & Van den Broek, 2011)
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Nugroho et al 2015)
(Chan, 2013)
16‫ترویجی‬ ‫بالگ‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Zuiderwijk et al 2014)
(Caplan et al. 2014)
17
‫اعمال‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫نحوه‬ ،‫اختصاصی‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بودجه‬
،‫قدرت‬...
(Sunlight Foundation, 2016)
18‫عمومی‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫ابهام‬ ‫رفع‬ ،‫پاسخگویی‬(Sunlight Foundation, 2016)
19‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬(Nugroho et al 2015)
20‫کاربران‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬
(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
(Sunlight Foundation, 2016)
21
‫دولتی‬ ‫مأمورین‬ ‫میان‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫های‬‫فرم‬‫پلت‬(‫عرض‬‫ه‬
‫داده‬ ‫کنندگان‬)
(Huijboom & Van den Broek, 2011)
22‫داده‬ ‫بودن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تازه‬(Zuiderwijk & Janssen, 2014)
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
1 de 158

Recomendados

ناسازواری ها و چالش های برنامه درسی انتقادی هنری ژیرو در مواجهه منطقی با بنیا... por
ناسازواری ها و چالش های برنامه درسی انتقادی هنری ژیرو در مواجهه منطقی با بنیا...ناسازواری ها و چالش های برنامه درسی انتقادی هنری ژیرو در مواجهه منطقی با بنیا...
ناسازواری ها و چالش های برنامه درسی انتقادی هنری ژیرو در مواجهه منطقی با بنیا...Hassan Najafi
85 visualizações21 slides
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی por
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
17 visualizações51 slides
پایان نامه کارشناسی ارشد por
پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه کارشناسی ارشدMohammad saeed Ebrahimi
50 visualizações38 slides
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری por
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
445 visualizações30 slides
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... por
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
8 visualizações57 slides
Research methodology por
Research methodologyResearch methodology
Research methodologytahereh sharafi
65 visualizações115 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
فرهنگِ داده‌محور در سازمان por
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library
179 visualizações20 slides
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای por
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
235 visualizações41 slides
مهارت های داده ای por
مهارت های داده ایمهارت های داده ای
مهارت های داده ایHosseinieh Ershad Public Library
159 visualizações17 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por Hosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library416 visualizações
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações

چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری

Notas do Editor

 1. صفحه 7 پروپوزال ص 20
 2. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 3. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 4. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 5. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 6. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 7. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 8. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 9. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 10. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 11. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 12. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 13. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 14. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 15. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 16. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 17. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 18. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 19. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 20. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 21. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 22. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 23. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 24. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 25. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis
 26. Content Analysis Meta-synthesis Meta-analysis