درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور

‫بهروز‬‫علم‬ ‫اقتصاد‬ ‫گروه‬ ‫علمی‬ ‫هیأت‬ ‫عضو‬ ،‫شاهمرادی‬
‫کشور‬ ‫علمی‬ ‫سیاست‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬
The 2018 Mercedes Benz S Class 550 has 20 million lines of software code in it – 14 million of
which are in the radio – making it the most sophisticated computing device that humans can
interact with daily.
what I mean by a data-driven economy
• The world’s biggest hotel company is Airbnb and they don’t own any
hotels.
• The world’s largest retailer is Alibaba and they don’t own any stores.
• The world’s largest car rental company is Uber and they don’t own
any cars.
So, what do these organizations own? They own data. Uber knows very
little about you. They know that you’re on a street corner and they
know you need to get from here to there; they know your credit card
number. In this new economic environment, with that very small
amount of data, Uber can build a multi billion dollar business.
• Rolls-Royce has pioneered a business model called
power-by-the-hour.
• Cummins Engine make diesel engines for
various large-work trucks
Data is the great creator and destroyer of all
business value going forward. The data that
comes from the device is far more important
in the new data driven economy than the old
economy based on making things.
‫اقتصادها‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اتم‬ ‫از‬
•‫معنا‬ ‫بی‬ ‫جسم‬
•‫تصورات‬ ‫کردن‬ ‫متبلور‬
•‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمودن‬ ‫کمی‬
•‫شبکه‬ ‫ایجاد‬
•‫پیوند‬ ‫ایجاد‬
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
WHAT IS TECHNOLOGY?
TECHNOLOGY IS CLASSIFIED AS:
Tools
Codified
• Blueprints, recipes
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
TECHNOLOGY IS CLASSIFIED AS:
Tools
Codified
• Blueprints, recipes
Knowhow (Tacit Knowledge)
• Speaking, Walking,…
• Learning by doing
• Hard to transfer
• It needs to be in brains
Imitation
and
Repetition
Who Knows More ?
An
Inuit
•‫دانش‬‫و‬‫مهارت‬‫موجود‬‫در‬‫مغز‬‫یک‬‫فرد‬‫به‬‫تنهایی‬‫نمی‬‫تواند‬
‫عامل‬‫تعیین‬‫کننده‬‫باشد‬‫بلکه‬‫تنوع‬‫دانش‬‫و‬‫مهارتها‬‫ی‬‫متفاوت‬
‫است‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫یافتگی‬‫کشورها‬‫می‬‫شود‬.
•‫بنابراین‬‫جامعه‬‫ای‬‫که‬‫انسان‬‫مدرن‬‫به‬‫آن‬‫تعلق‬‫دارد‬‫از‬
‫جامعه‬‫ای‬‫که‬‫اسکیمو‬‫در‬‫آن‬‫زندگی‬‫می‬‫کند‬‫بیشتر‬‫می‬‫داند‬.
Modern
Man?
Personbyte and Firmbyte Theory
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
 How do economies get more knowhow or more letters
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
PRODUCT SPACE OF IRAN IN 2014
 RCA>0/5 RCA>1
1962 2014
SINGAPORE
1962 2014
JAPAN
1962 2014
KOREA
GERMANY USA
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
How does knowhow move?
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
How to measure
or
in a country?
‫خاصی‬‫از‬‫قابلیت‬‫ها‬‫یا‬‫نفربایت‬‫ها‬
،‫باشد‬‫آنگاه‬‫می‬‫توان‬‫نتیجه‬‫گرفت‬‫که‬
‫کشورهایی‬‫که‬‫آن‬‫محصول‬‫را‬‫تولید‬‫می‬-
‫کنند‬‫قابلیت‬‫ها‬‫یا‬‫نفربایت‬‫های‬
‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫تولید‬‫آن‬‫را‬‫نیز‬
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
ECI of Selected Countries in 2014
‫کشور‬
‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محصوالت‬ ‫کل‬
‫سال‬ ‫از‬2005‫تا‬2014
‫درصد‬
‫درصد‬
‫تجمعی‬
‫ترکیه‬38351515
‫مصر‬26751126
‫لبنان‬26501136
‫اسرائیل‬24331146
‫پاکستان‬2203955
‫سوریه‬2097863
‫اردن‬2049871
‫گرجستان‬1112476
‫ازبکستان‬1075480
‫امارات‬1047484
‫قزاقستان‬779387
‫ایران‬671390
‫عمان‬655392
‫یمن‬526294
‫سعودی‬ ‫عربستان‬353196
‫آذربایجان‬336197
‫ترکمنستان‬289198
‫قطر‬231199
‫کویت‬1921100
‫کشورهای‬ ‫صادراتی‬ ‫محصوالت‬ ‫فراگیری‬ ‫متوسط‬
‫منطقه‬(2005-2014)
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
‫شاخص‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫برتر‬ ‫محصول‬ ‫ده‬PCI‫؛‬14
‫شاخص‬PCI‫صادرات‬ ‫حجم‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫برتر‬ ‫محصول‬ ‫ده‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫دالری‬(2014)
‫سال‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫فرصت‬ ‫ارزش‬
۲۰۱۴
THE BIRTH OF SUCCESSFUL INDUSTRIES
NEW INDUSTRIES…
• A successful firm is established
• Employees learn from the firm
• Employees leave the firm to set up new firms
• Spin-offs are often much more successful than other firms…
• … and generate a new wave of spin-offs
= A CLUSTER OF HIGH PERFORMING FIRMS ARISE
• 1979: Desh sends 126 Bangladeshi workers for a 6 month
intensive training in Korea
• 1988: 56 spin-off companies by Dash workers have been
established
(Klepper and Mostafa, 2011)
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور
1 de 57

Recomendados

Connectic USAConnectic USA
Connectic USABacely YoroBi
655 visualizações12 slides
ISRAEL Startup nation ISRAEL Startup nation
ISRAEL Startup nation MORE THAN DIGITAL
2.6K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور

APD Presents Best of the Next APD Presents Best of the Next
APD Presents Best of the Next dgmAustralia
283 visualizações183 slides
The Techno-Human FutureThe Techno-Human Future
The Techno-Human FutureBaldwin Berges
665 visualizações110 slides
Enabling the digital businessEnabling the digital business
Enabling the digital businessDaisy Group
869 visualizações46 slides

Similar a درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور(20)

Techlogy, Industry, Society- Hopes and FearsTechlogy, Industry, Society- Hopes and Fears
Techlogy, Industry, Society- Hopes and Fears
Srijnan Sanyal570 visualizações
Technology, Industry, Society- Hopes and FearsTechnology, Industry, Society- Hopes and Fears
Technology, Industry, Society- Hopes and Fears
Srijnan Sanyal241 visualizações
APD Presents Best of the Next APD Presents Best of the Next
APD Presents Best of the Next
dgmAustralia283 visualizações
The Techno-Human FutureThe Techno-Human Future
The Techno-Human Future
Baldwin Berges665 visualizações
Enabling the digital businessEnabling the digital business
Enabling the digital business
Daisy Group869 visualizações
Keynote -  careers without bordersKeynote -  careers without borders
Keynote - careers without borders
Rasheed Adegoke72 visualizações
The age of exponential organisationsThe age of exponential organisations
The age of exponential organisations
Yan-Erik Decorde1.3K visualizações
Social Media, an overviewSocial Media, an overview
Social Media, an overview
Rick Mans1.2K visualizações
Leading into the Third Industrial RevolutionLeading into the Third Industrial Revolution
Leading into the Third Industrial Revolution
Robin Teigland2.2K visualizações
Mobile + Cloud+ Big Data = Digital WinMobile + Cloud+ Big Data = Digital Win
Mobile + Cloud+ Big Data = Digital Win
accelcoms170 visualizações
Thinking like a futuristThinking like a futurist
Thinking like a futurist
Duncan Wilson842 visualizações
VENTURES USING TECH TO DO GOOD - SNEAK PEAKING LAUNCH OF THE AISIDO NETWORK!VENTURES USING TECH TO DO GOOD - SNEAK PEAKING LAUNCH OF THE AISIDO NETWORK!
VENTURES USING TECH TO DO GOOD - SNEAK PEAKING LAUNCH OF THE AISIDO NETWORK!
AIAR - Solving the Global Skilling Crisis113 visualizações
New Industrial Revolution for NXT OsloNew Industrial Revolution for NXT Oslo
New Industrial Revolution for NXT Oslo
Robin Teigland701 visualizações
Mindshare@Cannes Lions 2017: Looking at the Trends and WorkMindshare@Cannes Lions 2017: Looking at the Trends and Work
Mindshare@Cannes Lions 2017: Looking at the Trends and Work
Mindshare North America606 visualizações
RISE 2016 reportRISE 2016 report
RISE 2016 report
Soyeon Lee303 visualizações
CEOs for Cities CEOs for Cities
CEOs for Cities
Cleveland-Marshall College of Law518 visualizações
Web Summit Round Up November 2018Web Summit Round Up November 2018
Web Summit Round Up November 2018
Sean Donnelly BA MSc QFA68 visualizações
Future of Work and AI - Digital Disruption in the WorkplaceFuture of Work and AI - Digital Disruption in the Workplace
Future of Work and AI - Digital Disruption in the Workplace
Sotiris Karagiannis168 visualizações

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library594 visualizações
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library210 visualizações
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library206 visualizações
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
Hosseinieh Ershad Public Library151 visualizações
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library416 visualizações
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمان
Hosseinieh Ershad Public Library179 visualizações
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ایData Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Data Skills for Digital Era-مهارت های داده ای
Hosseinieh Ershad Public Library235 visualizações
مهارت های داده ایمهارت های داده ای
مهارت های داده ای
Hosseinieh Ershad Public Library159 visualizações
همسویی داده با اهداف سازمانیهمسویی داده با اهداف سازمانی
همسویی داده با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library291 visualizações
Data driven design-طراحی داده محورData driven design-طراحی داده محور
Data driven design-طراحی داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library135 visualizações
استارتاپ + دادهاستارتاپ + داده
استارتاپ + داده
Hosseinieh Ershad Public Library112 visualizações
Data driven innovationData driven innovation
Data driven innovation
Hosseinieh Ershad Public Library46 visualizações
Data StrategyData Strategy
Data Strategy
Hosseinieh Ershad Public Library131 visualizações
استراتژی دادهاستراتژی داده
استراتژی داده
Hosseinieh Ershad Public Library191 visualizações
مديريت زنجيره تأمين رویکرد داده محورمديريت زنجيره تأمين رویکرد داده محور
مديريت زنجيره تأمين رویکرد داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library140 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações
Data driven industery-صنعت داده محورData driven industery-صنعت داده محور
Data driven industery-صنعت داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library54 visualizações

Último(20)

Summary of financial results for the 3Q2023Summary of financial results for the 3Q2023
Summary of financial results for the 3Q2023
InterCars54 visualizações
MEMU Nov 2023 En.pdfMEMU Nov 2023 En.pdf
MEMU Nov 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій56 visualizações
Motivation TheoryMotivation Theory
Motivation Theory
lamluanvan.net Viết thuê luận văn5 visualizações
Monthly Market Outlook | November 2023Monthly Market Outlook | November 2023
Monthly Market Outlook | November 2023
iciciprumf20 visualizações
Lundin Gold Corporate Presentation Nov 2023.pdfLundin Gold Corporate Presentation Nov 2023.pdf
Lundin Gold Corporate Presentation Nov 2023.pdf
Adnet Communications156 visualizações
Presentation.pdfPresentation.pdf
Presentation.pdf
GRAPE11 visualizações
Stock Market Brief Deck 1124.pdfStock Market Brief Deck 1124.pdf
Stock Market Brief Deck 1124.pdf
Michael Silva54 visualizações
Slides.pdfSlides.pdf
Slides.pdf
GRAPE12 visualizações
Slides.pdfSlides.pdf
Slides.pdf
GRAPE12 visualizações
DDKT-Southern.pdfDDKT-Southern.pdf
DDKT-Southern.pdf
GRAPE14 visualizações
Lion One Presentation MIF November 2023Lion One Presentation MIF November 2023
Lion One Presentation MIF November 2023
Adnet Communications556 visualizações
DDKT-SAET.pdfDDKT-SAET.pdf
DDKT-SAET.pdf
GRAPE26 visualizações
ROLEOFRESERVEBANKININDIANBANKINGSYSTEM.pdfROLEOFRESERVEBANKININDIANBANKINGSYSTEM.pdf
ROLEOFRESERVEBANKININDIANBANKINGSYSTEM.pdf
Mdshamir57 visualizações
Market Efficiency.pptxMarket Efficiency.pptx
Market Efficiency.pptx
Ravindra Nath Shukla20 visualizações
What is Credit Default SwapsWhat is Credit Default Swaps
What is Credit Default Swaps
MksSkyView7 visualizações
Jeremy Hunt's letter to Nausicaa DelfasJeremy Hunt's letter to Nausicaa Delfas
Jeremy Hunt's letter to Nausicaa Delfas
Henry Tapper498 visualizações
score 10000.pdfscore 10000.pdf
score 10000.pdf
sadimd0076 visualizações
MATRIX.pptxMATRIX.pptx
MATRIX.pptx
baijup414 visualizações

درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی -اقتصاد داده محور

Notas do Editor

  1. در جامعه اسکیموها همه از یک نوع سطح دانشی برخوردارند. به دیگر سخن فقط یک نوع نفر بایت داریم در حالیکه در جوامع مدرن با تعداد متنوع نفربایت مواجه می شویم که بعضا بصورت بنگاه بایت و یا مردم باید و در قالب شبکه های بزرگ فعالیت می کنند. به همین نحو در جامعه اسکیموها همه آنها همه چیز جامعه خود را بلدند. در حالیکه در جوامع مدرن ما فقط قسمت خیلی جزئی از دانش و مهارت موجود در جامعه را بلدیم. بنابراین نسبت به اسکیموها احساس فقدان اطلاعات یا دانش و مهارت را داریم.
  2. این عکس متعلق به یک خانواده اکوادوری است که بیانگر تولید تمامی این محصولات توسط آنهاست. و تنها نیازمند دونفر بایت دانش و مهارت است.
  3. در این عکس شاهد محصولاتی هستیم که هیچ خانواده ای در جهان قابلیت تولید آنرا ندارد.
  4. بویینگ با داشتن ۱۶۵۰۰۰ نفر کارمند نمی تواند بیش از نیمی از هواپیمای بویینگ را تولید کند. بنابراین بویینگ محصولی است که نیازمند دانش و مهارتی فراتر از یک کشور دارد. اکنون بیاییم به محصولات بر اساس نفربایتهای مورد نیاز در راستای تولید آنها بنگریم. به بیان دیگر برای تولید یک محصول چند نفربایت مورد نیاز است.
  5. یکی از روشهای توجیه این سناریو استفاده از تئوری بازی اسکرابل است
  6. فیلم بنگلادش آورده شود
  7. در hs است نقاط مورد بررسی قرار گیرند