Anúncio

Nov. 27 28, 2019 dll

2 de Mar de 2020
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Nov. 27 28, 2019 dll

 1. Republic of the Philippines Department of Education REGION III Schools Division O ffice of Bataan Elementary Schools C luster of SDO Dinalupihan East A nnex (ESC SDEA ) Document Code: BTN-ESCSDEA-104573-QF-TS-001 Revision: 00 Effectivity date: 03-25-19 DAILY LESSON LOG School: DAANG BAGO ELEMENTARY SCHOOL BAITANG / ANTAS : GRADE 1-L PETSA AT ORAS: NOBYEMBRE 27, 2019 GURO : EMERCITA S. LAYUG MARKAHAN : IKATLO ARAW: MIYERKULES Edukasyon sa Pagpapakatao MotherTongue-Based Filipino Araling Panlipunan Mathematics English Health I. LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagiging masunurin, pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kalinisan sa loob ng tahanan at paaralan The Learner . . . manifests beginning oral language skills to communicate in different contexts. demonstrates awareness of language grammar and usage when speaking and/or writing. demonstrates developing knowledge and use of appropriate grade level vocabulary and concepts. Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang makilala at mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar na salita Nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at tunog Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala ng mga batayang impormasyon ng pisikal na kapaligiran ng sariling paaralan at ng mga taong bumubuo dito na nakakatulong sa paghubog ng kakayahan ng bawat batang mag- aaral The Learner . . . demonstrates understanding of 2- dimensional and 3- dimensional figures. The Learner . . . demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings demonstrates understanding of familiar literary forms and concept of words in English for effective expression The learner. . . demonstrates understanding of shapes and texture and prints that can be repeated, alternated and emphasized through printmaking B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may kusa ang mga kilos at gawain na nagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at katahimikan sa loob ng tahanan at paaralan The Learner . . . uses beginning oral language skills to communicate personal experiences, ideas, and feelings in different contexts. speaks and/or writes correctly for different purposes using the basic Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita atpagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Ang mag-aaral ay… buong pagmamalaking nakapagpapahayag ng pagkilala at pagpapahalaga sa sariling paaralan The Learner . . . is able to describe, compare, and construct 2- dimensional and 3- dimensional objects The Learner . . . Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar words participates actively in different oral activities The learner. . . creates prints that show repetition, alternation and emphasis using objects from nature and found objects at home and in school
 2. grammar of the language. uses developing vocabulary in both oral and written form. C.MgaKasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. EsP1PPP- IIIi – 5 Nakagagamit ng mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan MT1OL-IIIa-i-6.2 (OL) Participate actively in class discussions on familiar topics. MT1GA-IIIf-h-1.4 (GA) Use the correct tense and time signal of an action word in a sentence. MT1VCD-IIIa-i-1.2 (VCD) Use words to describe concrete experiences. • F1PS-IIc-3 Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paaralan (o mula sa sariling karanasan) • F1KP-IIIg-9 Nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma • F1PL-0a-j-7 Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa • F1EP-IIIg-2.1 Nabibigyang-kahulugan ang mga simpleng talaan AP1PAA-IIIg-12 Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin sa paaralan at sa buhay ng mga mag- aaral M1GE-IIIe-1 identifies, names, and describes the four basic shapes (square, rectangle, triangle and circle) in 2- dimensional (flat/plane) and 3- dimensional (solid) objects. ENIOL-IVd-1.3.4 (OL) Talk about topics of interest. (likes and dislikes) ENIOL-IIIa-b-1.17 (OL) Talk about oneself and one’s family. ENIPA-IIIa-e-2.2 (PA) Recognize rhyming words in poems, songs, nursery rhymes and chants. A1PR-IIIf repeats a design by the use of stencil (recycled paper, plastic, cardboard, leaves, and other materials) and prints on paper, cloth, sinamay, bark, or a wall II.NILALAMAN Aralin 3 : Pagkalinga Sa Kapaligiran Likas-kayang Pag-unlad (Sustainable Development) 2.1. Pagmamalasakit sa kapaligiran (Care of the environment) Pagpapahalaga sa Paaralan Geometry Oral Language in English and Phonological Awareness Elements: 1. Shape 2. Texture KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro 8-11 137-140 60-62 Basa Pilipinas 1- English pp. 140-141 Teacher’s Guide pp.3-6 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang- mag-aaral 8-11 137-140 60-62 Basa Pilipinas 1- English pp. 140-141 Teacher’s Guide pp.3-6 3.Mga pahina sa Teksbuk 4.Karagdagang Kagamitan mula sa WEEK 4 DAY 1
 3. portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Video ng Awit II.PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralinat/o pagsisimulang bagongaralin. Magbigay ng mga paraan kung paano mapangangalagaan ang mga puno sa ating paligid? Balikan ang mga mahahalagang detalye sa nabasang kwento kahapon. Ipasabi sa mga bata ang ginawa ng dalawang bata sa plasa. Itala sa pisara ang sagot ng mga bata. Hal. Naglaro sa plasa. Nagkarera sila. Ipakita ang pabalat ng aklat na Ako’y Isang Mabuting Pilipino. Anyayahan ang mga mag- aaral na magbanggit ng ilang bagay na nagustuhan nila tungkol sa aklat na ito. ______ ang nagustuhan ko tungkol sa aklat kahapon. Bakit dapat kang maghintay ng iyong pagkakaton bago ka sumagot? Hulaan Mo? 1. May tatlong gilid ito at tatlong sulok. 2. May apat na gilid itong pantay at apat na sulok. 3. Wala itong sulok at wala ring gilid. 4. May dalawang gilid itong pantay at apat na sulok. The teacher will unlock the word “tummy’ Ask: Where is your tummy? Can you touch your tummy? Let the children say the word tummy. Can you give other words with the same ending sound of a tummy? Mommy and tummy have the same ending sound. Let the class say the pair of words several times. Ask: What same ending sound of these words can you hear? Listen . I’ll give two more words. Tell if the words I’ll give have the same ending sound like of tummy and mommy. - happy - lucky Ano ang maari nating gawn mula sa lumang bote o baso? B. Paghahabi sa layuninng aralin Tong Tong Tong pakitongkitong Song www.youtube.com/watch ?v=qll1A9BTZhY (Palitang ng : isda-sapagkat dumudulas) hipon- sapagkat lumulundag) Anu-anong yamang tubig ang nakukuha Awit: Iparinig ang awit na, “Mag-exercise tayo tuwing umaga.” Sabihin sa mga bata na sasabayan nila ng kilos ang bawat binibigkas sa awit. www.youtube.com/watch? v=_X_LXszL_ac Ipaalam sa mga mag-aaral na ang aklat na Ako’y Isang Mabuting Pilipino ay batay sa isang kanta na isinulat ni Noel Cabangon. Ipakita ang titik ng kanta sa isang manila paper at awitin ito o pagtutugin para sa klase. www.youtube.com/watch?v Saan kayo dapat maglaro? Pangkatang Laro: Bigyan nag bawat pangkat ng cut-out ng mga hugis. Sa hudyat ng guro ,hayaang magunahan sila sa pagbuo ng imahe (tao) mula sa mga hugis. Anong imahe ang nabuo ninyo? Let the children listen to this song about fruits. The Food Song by Mrs. Jones (Tune: Skip to my Lou) I like fruits, yes, I do (3x) And my tummy loves them , too. Magpakita ng diwata. Itanong: Ano mayroong ang isang diwata? Totoo ba na may kapangyarihan ang isang diwata?
 4. natin sa dagat? =hkfOuCzJl78 Paano ninyo ito nagawa? Nagtulungan ba kayo? (Change the word fruits to different kinds of fruits like bananas, mangoes, melon, etc. C. Pag-uugnayng mga halimbawasa bagongaralin. Iparinig/Ipabasa ang kwento: Bad Ways of Fishing (Isinalin sa Tagalog) Si Leon at ang kanyang ama ay naninirahan malapit sa dagat. Isang gabi habang sila’y naglalakad sa dalampasigan, nakarinig sila ng napakalakas na pagsabog mula sa gitna ng karagatan. “Ano poi yon, Itay?” tanong ni Leon sa ama. “Iyon ang mga mangingisdang gumagamit ng dinamita.” tugon ng ama. “Hindi po ba masamang paraan ng pangingisda ang paggamit ng dinamita.?” muling tanong ni Leon. “Abay, oo naman dahil hindi lamang ang mga malalaking isada kundi pati ang mga maliliit na isda ay namamatay. Isa pa napakamapanganib pa!” wika ng ama. Maya-maya, nakarinig sila ng nagkakagulong mga kalalakihan. Buhat- buhat nila ang isa sa mga mangingisdang nasabugan ng dinamita. Tungkol saan ang awit? Ano-anong kilos ang sinabi sa awit? Ano-anong kilos ang ginaya ninyo?. Tanungin ang mga mag- aaral kung ano ang napapansin nila sa mga salita sa dulo ng bawat linya. (Sagot: pareho ang dulong tunog ng mga salita) Tanungin sila kung naaalala pa nila ang tawag sa mga salita na may kaparehong dulong pantig o dulong tunog. (Sagot: salitang magkatugma) Ano ang dapat gawin sa mga mag-aaral na lumalabag sa mga tuntunin ng silid-aralan? Ilahad ang suliranin: Nais ni Ana na gumawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga hugis sa papel . Maari siyang gumamit ng ilan sa bawat uri ng hugis. Kailangan lamang sakto lamang ang mga hugis at hindi ito magkakapatong. Tingnan natin kung paano ito gagawin nang wasto ni Ana. The teacher will ask the children to listen and watch as she says, “I like _____. (Name the fruits) Sentence pattern: What fruit is this? This is a/an apple. It is color red. I like apple. Ipakita angmga palawit tulad ng krus, scapular at iba pang isinusuot ng mga Pilipino. D. Pagtalakayng bagong konseptoat paglalahadng bagong kasanayan #1 Saan nakatira sina Leon at ang ama niya? Ano ang narinig nila? Bakit daw masamang paraan ng pangingisda ang paggamit ng May mga kilos tayong ginagawa bago pumasok sa paaralan,sa loob ng paaralan at pag- uwi sa bahay. Ano-ano ang ginagawa Basahin ang bawat dalawang linya ng kanta. Itanong sa mga bata kung aling mga salita ang magkatugma at isulat ito sa pisara. Gawin ito sa bawat Oras ng rises, habang abala ang guro sa paggabay sa mga mag- aaral sa kanilang pagbili ng mga pagkain sa kantina ay mabilis na Maghanda ng modelo para sa mga bata. Bigyan ang bawat pangkat ng mga ginupit na hugis na saktong maididkit sa Call pupils to ask and answer questions: What fruit is this?________ This is a/an _________. Bakit nagsusuot ang mga tao ng ganitong mga bagay sa kanilang katawan? Ano kaya ang nagagawa ng mga ito
 5. dinamita? May ibang paraan pa ba kayong alam kung paano inaabuso ng mga tao ang dagat? ninyo bago pumasok sa paaralan, sa loob ng paaralan, at pag- uwi sa bahay? (Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara nang pahanay ayon sa kilos na pamanahunan tulad ng ginawa na,ginagawa pa lang,gagawin pa lamang. dalawang linya hanggang matapos ang buong kanta. nakabalik sa silid-aralan sina Jose att Wally. Naghabulan ang dalawa paikot-ikot sa mga desk. Maingay at magulo ang dalawa habang nagtutugisan. Maya- maya, biglang may bumagsak, “Krrrrash” basag ang plorera ng guro sa ibabaw ng kanyang mesa. Dumudugo naman ang kamay ni Jose. puting papel para makabuo ng katulad ng sa modelo. Mga maaring gamitin hugis ay : It is color ____. I like______________ __. para sa taong may suot ng mga ganitong bagay? E. Pagtalakayng bagong konseptoat paglalahadng bagong kasanayan #2 Paano mapapanatili na malinis at maayos ang ating paligid? Paano natin mapangangalagaan ang dagat? a. Ano-anong kilos ang ginawa na? b. Ano-anong kilos ang ginagawa pa lang? c. Ano-anong kilos ang gagawin pa lang? d. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na naganap na? e. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na ginaganap pa? f. Anong pantig ang idinadagdag sa unahan ng salitang kilos na gaganapin pa lang? Ipabasa sa mga mag-aaral ang listahan ng mga salitang magkatugma: (1) Pilipino – ko (2) tungkulin – alituntunin (3) tawiran – sakayan (4) unahan – lansangan (5) kalsada – pula (6) lagay – ibinibigay (7) kanto – puno (8) lansangan – sasakyan (9) basurahan – kapaligiran (10) karangalan – kayamanan (11) kinabukasan – pinahahalagahan (12) bayan – pinapayagan (13) mamamayan – bayan (14) tao - ko Anong oras naganap ang kwento? Sinu-sino ang naghabulan sa loob ng silid-aralan? Ano kaya ang mararamdaman ng guro pagbalik niya sa loob ng silid-aralan? Anong paglabag sa alituntunin ng silid-aralan ang nalabag ng dalawa? Tutularan ba ninyo sila? Bakit? Anu-anong iba’t ibang hugis ang inyong ginamit? May gumamit ba sa inyo ng bilog? Bakit kaya hindi maaring gamitin ang bilog? (kasi may awang) May gumamit ba ng parisukat? Ilang parisukat ang nagamit ninyo? Natakpan ba nang maayos ng mga parisukat ang papel? May gumamit ba ng tatsulok? Natakpan ba nang maayos ang papel gamit ang tatsulok? parihaba? Ilang hugis ang inyong nagamit? Group Activity: Have the children sit in a circle and practice the thumbs up and thumbs down response. Show or mention different foods. Let the children respond accordingly. -hamburger - salad 1. Gawain: Ngayon ay susubukin nating gumawa ng pendant. 2. Paghahanda ng mga kagamitan: salt-dough 3. Pagsasagawa sa gawain. F. Paglinangsa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Ipapanood ang Video. www.youtube.com/watch ?v=rl0YiZjTqpw S ali ta n g- u g at Na ga na p Na Gi na ga na p Pa Ga ga na pin pa lan g K ai n ku ma in ku ma kai n ka kai n (1) Ano ang tawag sa ganitong pagkakatipon ng salita na nakasulat sa ganitong paraan? (Sagot: listahan o talaan) (2) Paano nalalaman kung tungkol saan o para saan ang isang listahan? Ano ang karaniwang nakikita sa simula nito? (Sagot: pamagat ng listahan/talaan) Anong halimbawa ng alituntunin sa silid-aralan ang nilabag at nabanggit sa kwentong narinig o nabasa? Pair-Share. Ask the pupils to give words that rhyme.. 1. Paanokayo nakalilikha ng eskultura? 2. Kanino mo gusting ibigay ang nagawa mong pendant
 6. la ro na gla ro na gla lar o ma gla lar o la k a d na gla ka d na gla lak ad ma gla lak ad ta y o tu ma yo tu ma tay o tat ay o si m b a na gsi mb a na gsi si mb a ma gsi si mb a (3) Kung lalagyan natin ng titulo o pamagat ang listahang ito, ano ang gagamitin o susulatin natin sa ibabaw ng talaan? (Posibleng sagot: mga salitang magkakatugma) G. Paglalapatng aralinsa pang- araw-arawna buhay Magbigay ng ilang pang dahilan kung bakit hindi dapat gumamit ng dinamita sa pangingisda. Punan ng wastong pandiwa ang bawat hanay Sal ita ng- ug at Na ga na p Na Gin aga nap Pa G ag an ap in pa la ng Tul og Lut o La ng oy Wa lis uwi Tulungan ang mga mag- aaral sa pagbubuo ng sarili nilang simpleng talaan, batay sa tinalakay na awit. (Isulat: mga mabuting gawain ng mga bata) Kumuha ng mga sagot mula sa klase. Isulat ito sa akmang espasyo sa talaan. Kapag nabuo na ang tatlong gawain, pasabayin ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng talaan. Pagsasadula sa kwentong narinig. Gamit ang mga hugis na may putol- putol na linya, ipabakat ang mga ito sa mga bata. Draw 5 fruits and color them. Ang tawag sa mga ito ay relihiyosong palawit (religious artifacts) H. Paglalahatng Aralin Tandaan: Dapat pangalagaan ang ating kapaligiran. Gumamit ng ligtas at wastong paraan ng pangingisda upang mapanatili ang yaman ng dagat. Anu-ano ang tatlong kapanahunan ng pandiwa?Ang mga salitang kilos ay may tatlong panahunan. Ito ay ang sumusunod: Naganap na Ginaganap pa a. Tungkol saan nga ulit ang talaang ito? Saan nakikita ang paksa ng isang talaan? b. Ilan ang binanggit na gawain dito sa talaan? c. Ano ang ikalawang gawain na nakalista sa Tandaan: May iba’t bang alituntuning ipinatutupad sa inyong silid-aralan. Mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa Ilang tatsulok ang maitatakip mo sa isang parisukat? Ilang parisukat ang katumbas ng isang Atis, chico, mangoes, bananas are examples of naming words. They are called fruits. Paupuin nang pabilog ang mga bata pagkatapos ng gawain. Pag-usapan ang mga disenyo na nagawa ng mga bata ukol sa kulay, linya, hugis at
 7. Hindi dapat gumamit ng dinamita sa pangingisda dahil sinisira nito ang dagat. Gaganapin pa lang ating talaan? d. Ano ang unang gawain na nakalista sa ating talaan? e. Ano ang ikatlong gawain na nakalista sa ating talaan? f. Hanggang tatlo lang ba ang maaaring ilaman ng isang talaan? Puwede pa ba nating dagdagan ang talaang ito? g. Ilang bilang pa ang nais ninyong idagdag sa talaan? h. Ano ang gawain na maaari nating idagdag dito sa talaan? paaralan. Ipinagbabawal ang paglalaro tulad ng takbuhan sa loob ng silid- aralan dahil maari itong maging sanhi ng inyong kapahamakan. parihaba? Ilang tatsulok ang katumbas ng isang parihaba? Tandaan: May katumbas na 2 tatsulok ang isang parisukat. May katumbas na 2 parisukat ang isang parihaba. May katumbas na 4 na tatsulok ang isang parihaba. balance. I. Pagtataya ng Aralin Punan ng angkop na salita.Piliin sa loob ng kahon ang sagot. 1. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay_______________. 2. Pinapatay nito ang malalaking isda gayundin ang mga _________. 3.Nagdudulot din ito ng panganib sa buhay ng ___. 4.Sinisira nito ang mga likas na yaman sa ilalim ng ______. 5.Dapat natin ___ang dagat at mga karagatan. Punan ng wastong pandiwa ang patlang. 1. Kahapon ako ay ____ng lollipop. 2. Bukas ___ako sa nanay sa Maynila. 3. ___ang mga bata sa kantina ngayon. 4. Bakit ka __kahapon? 5. Saan ka ______sa Linggo? Magsagawa ng mabilisang pagpupulso tungkol sa mga pinagaralan ngayong araw. Ikakaway ng mga mag- aaral ang dalawang braso kung lubusan silang sumasang-ayon sa babanggitin ninyong pangungusap. Ikakaway nila ang isang braso kung bahagya silang sumasang-ayon sa pangungusap. Wala silang gagawin kung hindi sila sumasang-ayon sa pangungusap a. Alam na alam ko na kung ano ang mensahe ng aklat/kantang “Ako’y Isang Mabuting Pilipino.” b. Alam na alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng salitang magkatugma. c. Alam na alam ko na kung Piliin ang mga maaring ibunga kung magtatakbuhan kayo sa loob ng silid-aralan. Lagyan ng √. ___1. Mapupuri ng guro ___2. Magugulo ang mga desk/upuan. ___3. Maaring madulas ___4. Kikintab ang sahig. ___5. Maaring maaksidente o mapilayan Isulat ang ngalan ng hugis na tinutukoy. 1. Katulad ito ng pera (coin) na walang gilid at walang sulok.________ 2. Katulad ito ng isang piraso ng papel. May dalawang pantay na gilid at apat na sulok. 3. Ito ay katulad ng hugis ng isang panyo. May apat na gilid na pantay at apat na sulok.___ 4. Katulad nito ang isang kampana. May tatlong sulok at tatlong gilid ito.________ Encircle the letter of the correct answer. 1. What fruit is this? (avocado) a. melon b. avocado c. strawberry 2. What is the color of a ripe mango? a. green b. yellow c. brown 3. Apple, cherry and strawberry are all__ a. orange b. yellow c. red 4. Which is not a green fruit? a. guava b. apple c. unripe mango 5. ( Picture of a boy holding an orange.) What fruit does John like? a. mango b. santol c. orange dagat maliliit mapanganib pangalagaan tao.
 8. paano intindihin ang isang talaan. d. Alam na alam ko na kung paano magbigay ng dalawang salitang magkatugma. e. Alam na alam ko na kung paano gumawa ng sarili kong talaan. J. Karagdagang Gawainpara sa takdang- aralinat remediation Iguhit ang sarili habang namamangka sa malinis na dagat. Isulat sa notbuk ang “Panatang Makabayan” at “Ako’y Pilipino” (Isususlatito ng guro saManilaPaper) Pangako: Iiwasan ko ang maglaro sa loob ng aming silid-aralan. Alamin ang mga pendant na ginagamit ng mga local na superheroes sa TV at pelikula 1. Darna 2. Kapten Barbel III.Mga Tala IV.PAGNINILAY A. Bilangng mag- aaral na nakakuhang 80%sa pagtataya. Pangkatang pagpapakitang kilos ng mga bata. B. Bilangng mag- aaral na nangangailang an ngiba pang gawainparasa remediation. C. Nakatulongba angremedial? Bilangng mag- aaral na nakaunawasa aralin. D. Bilangng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga
 9. pagtuturo nakatulongng lubos?Paano ito nakatulong? pagsasanay. pagsasanay. F. Anong suliraninang aking naranasanna solusyunansa tulongng aking punungguroat superbisor? G. Anong kagamitang panturoang akingnadibuho na naiskong ibahagi samga kapwako guro?
 10. Republic of the Philippines Department of Education REGION III Schools Division O ffice of Bataan Elementary Schools C luster of SDO Dinalupihan East A nnex (ESC SDEA ) Document Code: BTN-ESCSDEA-104573-QF-TS-001 Revision: 00 Effectivity date: 03-25-19 DAILY LESSON LOG School: DAANG BAGO ELEMENTARY SCHOOL BAITANG / ANTAS : GRADE 1-L PETSA AT ORAS: NOBYEMBRE 28, 2019 GURO : EMERCITA S. LAYUG MARKAHAN : IKATLO ARAW: HUWEBES Edukasyon sa Pagpapakatao Mother Tongue- Based Filipino Araling Panlipunan Mathematics English Health I.LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagiging masunurin, pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kalinisan sa loob ng tahanan at paaralan The Learner . . . manifests beginning oral language skills to communicate in different contexts. demonstrates awareness of language grammar and usage when speaking and/or writing. demonstrates developing knowledge and use of appropriate grade level vocabulary and concepts. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita atpagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Ang mag-aaral ay… naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala ng mga batayang impormasyon ng pisikal na kapaligiran ng sariling paaralan at ng mga taong bumubuo dito na nakakatulong sa paghubog ng kakayahan ng bawat batang mag-aaral The Learner . . . demonstrates understanding of 2- dimensional and 3- dimensional figures. The Learner . . . demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings demonstrates understanding of familiar literary forms and concept of words in English for effective expression The learner… understands the importance of keeping the home environment healthful. B.Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may kusa ang mga kilos at gawain na nagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at katahimikan sa loob ng tahanan at paaralan The Learner . . . uses beginning oral language skills to communicate personal experiences, ideas, and feelings in different contexts. speaks and/or writes correctly for different purposes using the basic grammar of the Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita atpagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Ang mag-aaral ay… buong pagmamalaking nakapagpapahayag ng pagkilala at pagpapahalaga sa sariling paaralan The Learner . . . is able to describe, compare, and construct 2-dimensional and 3- dimensional objects The Learner . . . Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar words participates actively in different oral activities The learner… consistently demonstrates healthful practices for a healthful home environment.
 11. language. uses developing vocabulary in both oral and written form. C.MgaKasanayansa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. EsP1PPP- IIIi – 5 Nakagagamit ng mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan MT1OL-IIIa-i-6.2 (OL) Participate actively in class discussions on familiar topics. MT1GA-IIIf-h-1.4 (GA) Use the correct tense and time signal of an action word in a sentence. MT1VCD-IIIa-i-1.2 (VCD) Use words to describe concrete experiences. • F1PS-IIc-3 Naiuulat nang pasalita ang mga naobserbahang pangyayari sa paaralan (o mula sa sariling karanasan) • F1EP-IIIg-2.1 Nabibigyang- kahulugan ang mga simpleng talaan • F1KP-IIIg-9 Nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma AP1PAA-IIIg-12 Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin sa paaralan at sa buhay ng mga mag-aaral M1GE-IIIe-1 identifies, names, and describes the four basic shapes (square, rectangle, triangle and circle) in 2-dimensional (flat/plane) and 3- dimensional (solid) objects. ENIOL-IVd-1.3.4 (OL) Talk about topics of interest. (likes and dislikes) ENIOL-IIIa-b-1.17 (OL) Talk about oneself and one’s family. (G) Recognize names of persons, places, things and animals. State possible actions/action words that persons or animals can do. H1FH-IIIa-1 The learner… describes the characteristics of a healthful home environment II.NILALAMAN Aralin 3 : Pagkalinga Sa Kapaligiran Likas-kayang Pag-unlad (Sustainable Development) 2.1. Pagmamalasakit sa kapaligiran (Care of the environment) Pagpapahalaga sa Paaralan Geometry Oral Language in English and Grammar KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro 8-11 140-143 60-62 Basa Pilipinas 1- English pp. 142-143 Teacher’s Guide pp. 6-7 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-mag- aaral 35-57 16-19 283 3.Mga pahina sa Teksbuk 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning
 12. Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo III.PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimula ng bagongaralin. Bakit masamang gumamit ng dinamita sa pangingisda? Ano ang masamang epekto nito sa mga yamang dagat? Sabihin kung naganap na, ginaganap pa o gaganapin pa lang ang kilos: nagsaing, nagsusulat, tumakbo, luluwas, magsisimba Pagbasa at pagtalakay sa “Panatang Makabayan” Bakit ipinagbabawal ang paglalaro sa loob ng silid-aralan? Anong kapahamakan ang maari mong maranasan kung hindi mo susundin ang alituntuning ito? Iguhit ang susunod na hugis. Naming fruits. Magbigay ng mga paraan ng pangangalaga sa ilong. B. Paghahabi sa layuninng aralin Alam ba ninyo kung saan ipinanganak ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal? (Gamit ang mapa, ituro ang kinaroroonan ng lalawigan ng Laguna). Ngayong umaga, tayo’y maglalakbay-diwa patungo sa isang pook na kung tawagin ay Laguna. Halina, tingnan natin ang nakatagong ganda ng lugar na ito. Ipabasa ang mga pangungusap sa mga bata. Kahapon kami ay nagpunta sa Enchanted Kingdom. Sumakay kami sa Ferris Wheel. Ngayon ang mga bata naman sa baitang dalawa ng namamasyal doon. Siguro’y kasalukuyan silang sumasakay sa ibat’ ibang sasakyan. Sa isang taon uli ay pupunta kami sabi ng nanay. Pagtatanong kung aling salita mula sa panata ang magkakatugma Narinig na ba ninyo ang salitang “Bully” Ano ba ang ginagawa ng isang “Bully” Nakaranas ka na bang makipag-away sa inyong kaklase? Bakit? Mabuti ba ang may kaaway? Bakit? Ilang tatsulok ang katumbas ng isang parisukat? Ilang parisukat ang katumbas ng isang parihaba? Ilang tatsulok ang katumbas ng isang parihaba? Song: Fruit Salad Mango, mango, apple ,apple Banana, banana Mix them all together (2x) Fruit salad (2x) Do you like fruit salad? Ipagawa sa mga bata ang: Lalaki – Gamit ang dila , ipahipo ang loob ng pisngi Babae - Ibilog ang dila paloob ng bibig. Sa ganyang posisyon ng inyong dila, ating bigkasin ang pangungusap na ito. Ating dila ay panlasa. Nasabi ba ninyo nang malinaw ang pangungusap? Bakit? Mahalaga ba ang dila? C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Iparinig/Ipabasa ang kwento: Ang Aming Probinsiya Dinalaw namin sina Lolo at Lola Sila ay taga- Laguna. Tuwang-tuwa sila sa aming pagdating. Naku kay ganda ng paligid! Ang daming halaman. Ang dami- daming puno ng niyog. Ang tatayog! Marami ring puno ng lansones. Wala itong bunga ngayon. Anu-anong mga pandiwa ang ginamit sa pangungusap? nagpunta sumakay sumasakay pupunta Pagtatanong kung aling salita mula sa panata ang magkakatugma Ano ang dapat gawin sa mga mag-aaral na lumalabag sa mga tuntunin ng silid-aralan? Anu-anong mga hugis ang makikita sa ating watawat? (Use old socks for puppet) Listen to this dialogue: Ernie: What fruits do you like, Bert? Bert: I like apple and banana. What fruit does Bert like? Ipakita ang larawan ng dila. Dila na Panlasa Ang ating dila ay nasa loob ng bibig. Ang ating dila ay nakalalasa ng pagkain. Ang ating dila ang tumutulong upang tayo ay makapagsalita. Ang ating dila ang nagpapanatiling malinis ang ngipin.
 13. Tuwing Setyembre at Oktubre lamang daw. Wow, santol! Ang lalaki! Siguro ay matamis. Ang lalaki rin ng mga bayabas. Tla mga berdeng mansanas. Aba, doon naman ay may kaymito. May maliit na berdeng kaymito. May malalaking ube naman. Malalaki rin ang mga abukado Malapit na itong mahinog. Mmm sarap! Siguro’y mammimitas kami mamaya. Ang sarap talaga sa probinsiya. Presko ang hangin. Malinis at malamig ang kapaligiran. D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadng bagong kasanayan #1 Saan nakatira ang lolo at lola? Bakit masaya at masarap tumira sa probinsiya? Ano ang maari nating maging sakit kung marumi ang hanging ating nalalanghap? Kailan nagpunta ang mga bata? naganap na ba ang kilos? Aling kilos ang ginagawa sa kasalukuyan? Kailan gaganapin ang kilos na pupunta? Paglista ng sagot ng mga bata sa pisara a. sinilangan-tahanan- paaralan-makabayan- katapatan b. marangal-mahal- nag-aaral-nagdarasal c. Pilipinas-malakas d. lupang- tinutulungang- magulang- mamamayang e. diringgin-susundin- tuntunin-tutuparin- tungkulin Habang tahimik na nagklaklase ang mga mag-aaral sa unang baitang, bigla na lamang umiyak si Celia. Nahinto tuloy sa pagtuturo ang kanyang guro. “Ano ang problema mo Celia?” ang tanong ng guro. Pahikbi-hikbing sumagot si Celia, “Kasi po, inaaway ako ng katabi ko kasi hindi ko po siya napahiram ng krayola.” Tinanong ng guro si Delia. “Totoo ba iyon, Delia? tanong ng guro. Buong taray na sumagot si Delia. “Kasi madamot siya, hinihiram ko lamang ayaw niyang magpahiram eh.” Ipakita ang mga bagay sa mga mag-aaral: 2 kahon, 1 lata ng gatas, 1 bola at 1 apa. Ipatukoy ang bawat bagay sa mga bata. Ipakita na ang kahon ay may 6 na panig, ang lata ay may 2 hugis bilog sa taas at ilalim na bahagi. Use cut-outs of fruit as you teach the sentence pattern. What fruit is this? It is a/an_________. What is its color? It is color ________. Do you like it? I like ______. Tingnan natin kung paano tayo matutulungan ng ating dila para matuloy ang lasa ng mga pagkain. Piringan ang mata ng 10 bata. Hayaang silang tumikim ng tig- kaunti ng mga pagkain.
 14. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadng bagong kasanayan #2 Paano mapapanatili na malinis at maayos ang ating paligid? Paano natin mapangangalagaan ang ating pook? Paggabay sa mga bata sa pagbubuo ng simpleng talaan batay sa sinasabi sa “Panatang Makabayan” Bakit napahinto ang guro sa kanyang pagtuturo? Ano ang sanhi ng awayan ng dalawang bata? Sa iyong palagay, ano ang mararamdaman ng guro sa paraan ng pagsagot ni Delia? Tama ba iyon? Tutularan ba ninyo si Delia ? Bakit? Gamit ang mga bagay , hayaang pangkatin ang mga ito ng mga bata ayon sa kanilang pangkaraniwang katangian. bilang ng panig/mukha hugis ng mukha ng bagay (pabilog) taas laki materyales Call each pupil to name the fruits that she /he likes. Ano ang nakatulong sa inyo para masabi ang lasa? Mahalaga ba ang dila? F. Paglinangsa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Sumulat ng mga salitang kilos . Isulat ito sa loob ng kahon. Sali tan g- uga t Na gan ap Na Gina gan ap Na G a g a n a pi n P a L a n g 1.basa 2.laba 3.kanta 4.sulat 5.sayaw Paggabay sa mga bata sa pagsagawa ng maikling dula-dulaan sa gawaing pangkatan Anong halimbawa ng alituntunin sa silid- aralan ang nilabag at nabanggit sa kwentong narinig o nabasa? Aling bagay ang may 6 na panig o mukha? Aling bagay ang may pabilog at patulis na hugis? Aling bagay ang mataas? Aling bahgay ang yarisa karton? plastic? What fruit is this? It is a/an_________. What is its color? It is color ________. Do you like it? I like ______. Mahalaga ang ating dila kaya dapat lamang itong pangalagaang mabuti. G. Paglalapatng aralinsa pang- araw-arawna buhay Pumili ng mga bagay sa kwento na nagustuhan mo. Iguhit ang mga ito. Sumulat ng mga pangungusap gamit ang sumusunod na salitang kilos: a. nakasakay b. sumasakay c. sasakay d. pumila e. pipila f. pumipila Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Italaga ang bawat isang numero ng talaan sa isang pangkat. Gagawa sila ng maikling dula- dulaan na nagpapakita ng gawain na isinasaad sa talaan na katapat ng kanilang Pagbuo ng Character Map Hulaan at iguhit mo. (Huwag ipakita ang bagay sa mga mag- aaral) Ilarawan lamang ito. May 2 pabilog na bahagi sa itaas at sa ilalim na panig. May 6 parihabang panig May isang pabilog na bahagi Arrange the pictures of fruits accdg. to their color. (Bahala nap o kayo maglagay.) Iguhit ang iyong dila.
 15. naitalagang numero. Bigyan sila ng tatlong minuto para mag- usap. Tawagin ang bawat pangkat upang ipakita ang kanilang dula-dulaan. H. Paglalahatng Aralin Tandaan: Dapat pangalagaan ang ating kapaligiran. Anu-ano ang tatlong kapanahunan ng pandiwa? Tandaan: Ang pandiwa ay may 3 panahunan. nagawa na ginagawa pa gagawin pa lang Mga Bagay na Gagawin Ko Dahil Mahal Ko ang Pilipinas: (1) Diringgin ko ang payo ng aking magulang. (2) Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. (3) Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. (4) Maglilingkod, mag- aaral, at magdarasal ako nang buong katapatan. Tandaan: May iba’t bang alituntuning ipinatutupad sa inyong silid-aralan. Mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa paaralan. Iwasan ang pakikipag- away sa kapwa mag- aaral. Dapat na matuto kayong makisama nang maayos at mabuti sa inyong mga kapwa bata. Paano mo ilalarawan ang lata ng gatas? kahon? dice o cube? cone? bola? Tandaan: Ang lata ay may 2 pabilog na bahagi sa itaas at sa ilalim na panig. Ang kahon ay may 6parihabang panig. Ang cube o dice ay may 6 na parisukat na panig. Ang apa ay may isang pabilog at isang patulis na panig. Ang bola ay may isang pabilog na bahagi. Atis, chico, mangoes, bananas are examples of naming words. They are called fruits. Tandaan:: Ang ating dila ay mahalagang bahagi ng ating katawan na dapat nating pangalagaan. Dahil sa ating idila nalalasahan natin ang iba’t ibang uri ng pagkain tulad ng maasim, matamis, maalat, mapait, maanghang. Dapat nating pangalagaan ang ating mga dila. I. Pagtataya ng Aralin Pasalita: Saan mo nais manirahan sa siyudad o sa probinsiya? Bakit? Punan ng wastong pandiwa ang patlang. Pagkatapos ng Field Trip ay pagod na ____ang mga bata. Mabuti na lamang at Sabado bukas. Walang pasok, sabi ni Bb. Reyes. ____kami ng patintero. Sa Lunes ______uli tayo. Naku ang saya! Lutasin: Laging tinutukso ni Bernard si Allan. Pag di siya nakikita, sinusulatan niya ang kanyang papel. Inilalaglag din niya ang bag nito. At ginigitgit pa niya ito sa desk. Tama ba ang asal ni Bernard sa kanyang kamag- aral? Bakit? Isulat sa patlang ang bagay na inilarawan. Piliin sa kahon ang sagot. Ang _____ay may 2 pabilog na bahagi sa itaas at sa ilalim na panig. Ang _____ay may 6parihabang panig. Ang _______ay may 6 na parisukat na panig. Ang _______ay may isang pabilog at isang patulis na panig. Ang ______ay may isang pabilog na bahagi. Oral: What fruits do you like? Mahalaga ang dila. Ano ang lasa ng pagkain? Isulat kung, matamis, maasim,maalat, mapait. 1. lollipop 2. bayabas 3. patis 4. ampalaya 5. sorbetes cube lata bola kahon cone
 16. J. Karagdagang Gawainparasa takdang-aralinat remediation Alamin ang probisyang pinagmulan ng iyong ama at ina. Tanungin sila tungkol sa ganda ng kanilang lugar. Humandang ibahagi ito sa klase bukas. Mag-isip ng iba pang aksiyon o gawain na maaari ninyong gawin upang ipakita na mahal ninyo ang Pilipinas at idagdag ito sa nasimulan nating talaan na naisulat ninyo sa inyong kuwaderno. Hindi kailangang maayos na maayos ang pagkakasulat ng inyong ideya; subukan lang na ibaybay at isulat ang inyong naisip at isama ito sa talaan. Pangako: Iiwasan ko ang makipag-away sa aking mga kamag-aaral. Maglista ng halimbawa ng mga pagkain na may lasang: Matamis Maasim Maalat Mapait IV.Mga Tala V.PAGNINILAY A. Bilangng mag- aaral na nakakuha ng 80%sa pagtataya. Pangkatang pagpapakitang kilos ng mga bata. B. Bilangng mag- aaral na nangangailangan ng ibapang gawainparasa remediation. C. Nakatulongba angremedial? Bilangng mag- aaral na nakaunawasa aralin. D. Bilangng mga mag-aaral na magpapatuloysa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga pagsasanay. Masusing paliwanag at pagbibigay ng mga
 17. pagtuturo nakatulongng lubos?Paanoito nakatulong? pagsasanay. F. Anong suliranin angaking naranasanna solusyunansa tulongng aking punungguroat superbisor? G. Anong kagamitang panturoang aking nadibuhonanais kongibahagi sa mgakapwako guro?
Anúncio