Anúncio

Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx

9 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx

 1. Ika-apat na linggo sa kwarter 2
 2. ALAMAT NG ISLA NG PITONG MAKASALANAN (Isla de los Siete Pecados)
 3. 1. Nasubukan mo na bang sumuway sa inyong magulang? 2. Paano mo sila sinuway? 3. Ano ang ibinunga ng iyong pagsuway? 4. Sa iyong palagay, paano maiiwasan ng pamilya ang mga sitwasyong maaaring humantong sa pagsuway ng anak sa magulang?
 4. Baybayin Humagulgol Lulan Nimpa Naghahangad pumalaot
 5. 1. Ang pitong dalaga’y tila mga ___ dahil sa taglay nilang kagandahang hinahangaan ng madla. 2. Ang binata ay dumating __ ng malalaking bangka? 3. Ang bawat isa sa kanila’y __na ibigin din ng napupusuang dalaga.
 6. 4. ___ nang malakas ang kanilang ama dahil sa galit at lungkot sa pagsuway ng kanyang anak. 5. Kinabukasan ay maagang ___ ang matanda upang hanapin sa karagatan ang kanyang mga anak.
 7. 1. Ano ang katangian ng mga dalagang labis na hinahangaan ng bawat makakita sa kanila? 2. Ano naman ang ikinatatakot ng ama nang dahil sa katangiang ito ng mga anak? 3.
 8. May ilang salitang paulit-ulit na ginamit sa akda. Kinakailangang ulit-ulitin ang mga salita upang mabigyang-diin ang maha- lagang papel ng mga ito sa akda. Magbigay ng sarili mong interpretasyon sa mga salitang ito sa pamamagitan ng paglalahad ng mga salitang maaaring iugnay sa bawat salita. Isulat ang sagot sa mga kahon.
 9. 1. Ano ang katangian ng dalagang labis na hinahangaan ng bawat makakita sa kanila. 2. Ano naman ang ikinatatakot ng ama nang dahil sa katangiang ito ng kanyang mga anak? 3. Bakit hindi pumayag ang ama nang magpaalam ang kanyang mga anak na sasama sa mga binata. 4. Makatwiran ba ang hindi pagpayag ng ama sa kagustuhan ng kanyang mga anak?
 10. 5. Kung ikaw ang isa sa mga dalaga, susunod ka ba o susuway sa iyong ama? 6. Kung ikaw naman ang ama, ano ang maari mo sanang ginawa para ang hindi ninyo pagkakaunawaan ay hindi na sana humantong sa pagtakas ng iyong mga anak? 7. Ano ang ginawa ng mga dalaga na nagdulot ng labis na sakit ng kalooban sa kanilang ama? 8. Ano ang nangyari sa kanila dahil sa pagiging suwail nilang anak?
 11. Naranasan mo na bang makinig sa kuwento ng iyong lola, kaibigan o kakilala? Di ba nakatutuwang mapakinggan ang kanilang mga kuwento? Naisip mo ba na habang sila ay nagkukuwento na ikaw ang naging bida o isa sa mga tauhan nito? Natanong mo ba sa sarili kung ano ang kuwento ng pangalan mo?
 12. Ngayon, ang kuwentong tatalakayin natin ay tumatalakay sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang tao, paniniwala o tradisyon na kanilang pinaniniwalaan.
 13. ALAMAT
 14. Ang salitang alamat o legend sa Ingles ay mula sa salitang latin na legendus, na nangangahulugang “upang mabasa”. Ang mga ito ay nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay at karaniwang nagtataglay ito ng mga kababalaghan o mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa iyong pagbasa ng alamat ay marami kang nalamang bahagi o elemento nito. Ang kagandahan ng isang alamat o anumang akdang pasalaysay saan mang lugar nagmula ay nagtataglay ng sumusunod na elemento.
 15. Elemento ng Alamat 1. Tauhan- ang mga gumaganap sa isang alamat; ang nagbibigay ng buhay sa temang nais na iparating ng alamat. 2. Tagpuan- ang bumubuo ng imahinasyon ng mga mambabasa; nagpapakita ito hindi lamang ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat kundi naglalarawan din ng paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. 3. Banghay- ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa isang alamat na nahahati sa tatlong bahagi: a. Simula- inilalarawan ang tauhan at tagpuan ng alamat. b. Katawan- inilalahad ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan at ang suliranin at paraan ng pagharap ng tauhan sa suliranin. c. Wakas- ang kinahinatnan ng kuwento na nag-iwan ng kakintalan at mensahe sa mambabasa.
 16. Layunin: Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang Alamat ng Kabisayaan (F7PB-IIc-d-8)
 17. GAWAIN 1 A. Pagpapalawak ng Talasalitaan Panuto: Hanapin sa Hanay B ang kasingkahulugan ng nasa Hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Hanay A Hanay B _______1. nakayuko a. ipinagmamalaki _______2. patpatin b. nakaukmot _______3. ipinagyayabang c. payat _______4. tumubo d. malaking unggoy _______5. bakulaw e. umusbong
 18. B. Pag-unawa sa Binasa Panuto: Punan ng katangian ng ama at anak ang mga patlang sa grapiko.
 19. PAGLALAPAT Panuto: Sumulat ng sariling hinuha o palagay batay sa binasang alamat. Ibatay sa kasunod na rubrik ang inyong isasagawang gawain.
 20. Ano kaya ang nangyari kay Aryan? Bakit siya ay biglang naglaho na parang bula?
 21. Paano mo maipakikita ang pagiging isang mabuting anak? PAGLALAHAT
 22. TAYAHIN Panuto: Suriin ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. __________1. Biyaya ka ng Diyos sa amin, kaya ipinagmamalaki ka namin ng inay mo. Bakit sinabi ito ng ama ni Aryan sa kanya? a. Dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakaiba sa mga kaklase. b. Dahil siya ay nalulungkot sa kanyang sitwasyon. c. Dahil siya ay nag-aalinlangan sa kanyang sarili. d. Dahil hindi siya masaya sa kanyang itsura
 23. __________2. Sa mga katangiang inilahad kay Aryan sa alamat ng kawayan alin dito ang pinakanagustuhan ng kanyang magulang? a. Siya ay isang batang mabait sa magulang b. Siya ay may mababang kalooban c. Siya ay isang batang masunurin d. A at B __________3. Ang halamang nakayuko ay katangian ni Aryan. Ano ang nais ipahiwatig nito sa mga mambabasa na mabuting katangian ni Aryan? a. Magkaroon ng mababang kalooban sa lahat ng pagkakataon b. Palaging nakayuko sa lahat ng pagkakataon c. Maging masunurin sa magulang d. Maging mahiyain sa mga tao
 24. __________4. Kung naramdaman mo na ayaw sa iyo ng karamihan dahil sa panlabas na kaanyuan mo,ano ang mas tamang gawin? a. Papatunayan ko sa kanila na hindi nasusukat ang katangian ng tao sa panlabas na kaanyuan lamang b. Iiwasan ko na lng sila upang hindi ko maramdaman na ayaw nila sa akin c. Nanaisin kung maging katulad ni Aryan na maging kawayan na d. Kalalabanin ko ang mga taong ayaw sa akin ____________5. Sa palagay mo ano ang sumasalamin sa alamat na pinamagatang “Alamat ng kawayan” sa buhay ng tao? a. Dapat nating ipagmalaki kung ano ang nararating natin sa buhay b. Manatiling mapagkumbaba kahit gaano na katayog ang naabot natin c. Pagiging tapat sa lahat ng panahon d. Maging mapagmahal sa kapwa
 25. TAKDANG-ARALIN Iguhit mo ang representasyon ng Alamat ng Kawayan. Gawing malikhain at makulay ang disenyo nito.
 26. TAKDANG-ARALIN
 27. maraming Maraming Salamat
 28. maraming DAY 2
 29. Napakalaki ng pagpapahalaga at paggalang ng mga Piipino sa mga magulang. Marami tayong paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kanila katulad ng pagmamano, pagsunod sa kanilang mga payo at utos, pag-alaga sa kanila hanggang sa pagtanda, gayundin sa paggamit ng “po” at “opo”. Masasalamin din ang paggalang at pagpapahalaga sa magulang sa ating mga katutubong panitikang pumapaksa sa kapahamakang nangyari sa mga anak. Isang halimbawa rito ang (Alamat ng Kawayan) na tinalakay natin kahapon.
 30. Bilang pagbabalik tanaw sa aralin, gawin ang sumusunod..
 31. LAYUNIN F7PT-llc-d-8 Naibibigay ang kahulugan at sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginamit sa akda.
 32. Gawain 1 Word Network. May ilang salitang paulit- ulit na ginamit sa akdang (Alamat ng Kawayan). Magbigay ng sarili interpretasyon sa mga salitang ito sa pamamagitan ng paglalahad ng mga salitang maaaring iugnay sa bawat isa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito at iuulat sa harap ng klase. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin kahapon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. PANGKATANG GAWAIN
 33. Gawain 2 (Larong Pinoy) Picture Frame Challenge. 1. Mapagmahal na Ama 2. Masunuring Anak 3. Mapag-arugang Ina 4. Mapanuksong mag-aaral 5. Pamilyang maka-diyos Para sa pagpapatuloy ng ating aralin kahapon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. PANGKATANG GAWAIN
 34. Maayos ang pagkakabuo ng Picture Frame _ Angkop sa paksa ang larawan- Walang Kumikilos/Seryoso- Pagbibigay Puna
 35. Kinakailangang ulit-ulitin ang salita upang mabigyang-diin ang mahalagang papel ng mga ito sa akda. a. mapagmahal na ama –maalaga, maawain, mapag-aruga, maunawain b. masunuring anak- mapagtalima, magalang, mapaglingkod c. mapag-arugang ina- maalaga, maasikaso, mapagkalinga, may malasakit Paglalahat
 36. Pagpupuna ng Iskor Paglalahat
 37. 1. Ang salitang kaugnay ng mapagmahal na ama ay ang sumusunod maliban sa __________ a. magpag-aruga b. maawain c. malalahanin d. masipag Pagtataya
 38. 2. Ang salitang kaugnay ng masunuring anak ay ang sumusunod maliban sa _______ a. hindi matigas ang ulo b. magalang c. mahinahon d. tamad Pagtataya
 39. 3. Ang salitang kaugnay ng mapag-arugang ina ay ang sumusunod maliban sa _________ a. maawain b. mapag-alaga c. masipag d. masayahin Pagtataya
 40. 4. Ang pagkakaroon ng isang anak ay ___________ na bigay ng Diyos sa isang pamilya. a. biyaya b. parusa c. Pagsubok d. hindi ipinagkaloob Pagtataya
 41. 5. Laging napagkakamalang isang ___________ si Aryan dahil sa kaniyang anyo at sa mukha nito. a. patpatin b. bakulaw c. diwata d. nimpa Pagtataya
 42. Ayusin ang salita ayon sa intensidad o antas ng kahulugan nito. Lagyan ng bilang 1 para sa pinakamababaw na kahulugan hanggang sa bilang 3 para sa pinakamasidhing kahulugan. 1. _______hikbi 2.______ inis 3. ______pag-ibig _______iyak ______ muhi ______Paghanga _______taghoy ______suklam _____pagsinta TAKDANG ARALIN
 43. Inihanda ni: Helson L. Bulac – Guro sa Filipino 7 MARAMING SALAMAT!
 44. DAY 3
 45. Pagbibigay- Kahulugan ng mga Salita
 46. LAYUNIN: Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang iba- iba ang digri o antas ng kahulugan (pagkiklino), mga di-pamilyar na salita mula sa akda at mga salitang nagpapahayag ng damdamin. (F7PT-lle-f-a-8)
 47. Ayusin ang salita ayon sa intensidad o antas ng kahulugan nito. Lagyan ng bilang 1 para sa pinakamababaw na kahulugan hanggang sa bilang 3 para sa pinakamasidhing kahulugan. _______hikbi ______ inis ______pag-ibig _______iyak ______ muhi _____paghanga _______taghoy ______suklam _____pagsinta 1 3 2 1 2 3 3 1 2
 48. 1. Pagbibigay-kahulugan at interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginamit sa akda. - Kinakailangang ulit-ulitin ang salita upang mabigyang-diin ang mahalagang papel ng mga ito sa akda.
 49. 2. Pagkilala sa mga salitang iba-iba ang digri o antas ng kahulugan o pagkiklino. - Ito ay pagsasaayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. (madali, katamtaman at mataas na kahulugan)
 50. Halimbawa: a. 4 ngitngit 3 galit 2 muhi 1 poot b. 4 pighati 3 hapis 2 lungkot 1 lumbay c. 4 tinangkilik 3 kinupkop 2 kinalinga 1 inalagaan
 51. 3. Pagkilala ng Di-Pamilyar na mga salita mula sa akda. - May ilang salitang ginamit sa alamat na binigyang-kahulugan. a. patpatin- payat, mahina b. biyaya- kaloob, bigay c. bakulaw- unggoy, matsing d. bulong-bulongan- palihim na pag-uusap e. gulat- pagkabigla, pagkamangha f. pagmumuni-muni- malalim na pag-iisip, repleksiyon
 52. 4. Pagkilala ng mga salita sa pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. - Madalas na naipapahayag ng tao ang kaniyang nararamdaman o damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pahayag o pananalita. Sa pagpapahayag ng damdamin ay gumagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap.
 53. Ginagamit ang kataga o salitang nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng pagkatakot, paghanga, pagdaing, pagtaka, pagkainis, pagkabagot, papuri at iba pa. Ilan sa halimbawa ng mga katagang ginagamit ay: Wow!, Naku!, Ang sakit!, Sobra na!, Nakakainis!, Grabe!, Sunog!, Aray!, Aba!, Galing!, at iba pa..
 54. Halimbawa: Pagkagulat - Naku! Grabe naman ang bihis niyan. Pagkatuwa - Ay salamat! Nagkaroon din ng tulo ang gripo. Pagkagalit - Aba! Bakit ako ang sinisi mo sa pangyayari? Paghanga - Wow! Ang taas naman ng marka mo. Pagkatakot - Diyos ko! Lumilindol.
 55. Samakatuwid, natatamo ang matagumpay na pagbasa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malawak na talasalitaan. Ganap mong maunawaan ang kaisipan nakapaloob sa teksto kung maunawaan mo rin ang kahulugan ng mga salitang ginamit ng may-akda.
 56. Ayon kay Dr. Lumbera, ang damdaming nakapaloob o kahulugan ng isang salita ay ayon na rin sa mga mamamayang gumagamit nito. Kaya ang kahalagahan ng mga salita ay nakasalalay sa kahulugan, interpretasyon at damdaming nakapaloob dito. Ang pagbibigay-kahulugan sa isang salita ay maaaring literal o pahiwatig ayon sa kaisipang taglay nito batay sa pagkakagamit.
 57. Gamit ang iyong dating kaalaman tungkol sa akdang (ALAMAT NG KAWAYAN). Sumulat ng isang talata at ibigay ang iyong saloobin o interpretasyon sa larawan sa susunod na slides.
 58. A. Gamit ang iyong dating kaalaman tungkol sa akdang (ALAMAT NG KAWAYAN). Sumulat ng isang talata at ibigay ang iyong saloobin o interpretasyon sa larawan sa susunod na slides.
 59. 1. 2.
 60. B. Ayusin ang mga salita ayon sa digri o antas ng kahulugan (pagkiklino). Isulat sa patlang ang madali o mababaw , katamtaman at mataas na kahulugan.
 61. Sinasabing walang pagbasa kung walang pag- unawa. Ginagamitan natin ng masusing pag-iisip ang anumang bagay na nakalimbag o nakatala bago pa man natin ito bigyan ng 1__________ upang patunayan na ang ating natunghayan o binasa ay ating nauunawaan. Maraming paraan na makilala ang kahulugan ng salita upang mapalawak ang talasalitaan ng mambabasa. kahulugan
 62. Natatamo ang matagumpay na 2__________sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malawak na 3_______________. Ganap mong maunawaan ang kaisipan nakapaloob sa teksto kung maunawaan mo rin ang kahulugan ng mga salitang ginamit ng may-akda. pagbasa talasalitaan
 63. Ayon kay Dr. Lumbera, ang damdaming nakapaloob o kahulugan ng isang salita ay ayon na rin sa mga mamamayang gumagamit nito. Kaya ang kahalagahan ng mga salita ay nakasalalay sa kahulugan, 4_______________at 5______________nakapaloob dito. Ang pagbibigay- kahulugan sa isang salita ay maaaring literal o pahiwatig ayon sa kaisipang taglay nito batay sa pagkakagamit. interpretasyon damdaming
 64. PAGTATAYA A. Panuto: Lagyan ng bilang hanggang 3 ang mga patlang: 1 para sa pinakamababa at 3 sa matindi ang digri o intersidad. ________Ang labis na bigat ng kalooban ng ama ay madarama sa kaniyang malakas na hagulhol nang mamatay ang bunsong anak. _________Tahimik na paghikbi ang maririnig sa dalaga nang kausapin siya ng kanyang lola. _________Mas lalong napalakas ang pag-iyak ng bata dahil hindi na niya kayang itago ang sama ng loob sa matanda. 1.
 65. PAGTATAYA ________Si Emily ay makaramdam ng inis sa tuwing makikita niya ang mga kabataang iniiwan ng mga magulang sa kalinga ng ibang tao. ________Ang kapitan ng barangay ay nakadama ng galit nang ayaw pakinggan ng ilang mga tao ang tungkol sa patakarang pangkalusugan sa bagong normal. ________Sobrang pagdaramdam ang nadama ng pamilya ng biktima sa pamamaril sa Jolo dahil sa kawalan ng hustisya. 2.
 66. PAGTATAYA _______Ang pagkapanalo sa lotto ay nagpasaya sa aming pamilya. _______Nagpangiti kay Mellisa ang pagbibigay sa kaniya ng mga pulang rosas ni Ben. _______Nang kami ay dumayo sa Maynila ay labis na kaligayahan ang aming nadarama. 3.
 67. PAGTATAYA B. Panuto: Kilalanin kung anong damdamin ang isinasaad ng bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang bago ang bilang. paghanga pagkatakot pagkagulat pagkagalit pagkatuwa pagkamangha
 68. PAGTATAYA paghanga pagkatakot pagkagulat pagkagalit pagkatuwa pagkamangha ___________4. Tumigil ka! Sobra na ang kalokohang ginagawa mo. ___________5. Diyos ko! Ang hirap naman ng pagsusulit na ito. ___________6. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka gandang lugar.
 69. PAGTATAYA paghanga pagkatakot pagkagulat pagkagalit pagkatuwa pagkamangha ___________7. Aray ko po! Napakasakit ng tiyan ko. ___________8. Ay salamat! Nagkaroon din ng tulo ang gripo. ___________9. Aba! Bakit ako ang sinisi mo?
 70. Bumuo ng isang talatang nagbibigay ng kahulugan at interpretasyon sa larawang nasa susunod na slide.
 71. Inihanda ni: Helson L. Bulac – Guro sa Filipino 7 MARAMING SALAMAT!
Anúncio