J2EE. Wzorce projektowe

W ciągu ostatnich kilku lat Java 2 Enterprise Edition stała się standardową platformą do budowy skomplikowanych aplikacji. Ponieważ jest ona rozbudowanym środowiskiem programistycznym, pozwalającym projektować i programować potężne aplikacje, nie jest łatwa w obsłudze. W książce, którą trzymasz w ręku, doświadczeni architekci Sun Java Center, organizacji konsultingowej, działającej w ramach Sun Java, dzielą się z czytelnikiem swoim doświadczeniem w projektowaniu aplikacji opartych na technologii J2EE. Autorzy skupiają się na wzorcach projektowych, opartych na najważniejszych technologiach J2EE, takich jak Java Server Pages (JSP), serwlety, Enterprise JavaBeans (EJB) oraz Java Message Service (JMS). Omawiane są również inne technologie Javy, ważne dla prawidłowej implementacji wzorców, takie jak JDBC i JNDI. Katalog zawierający wzorce projektowe J2EE dokumentuje i prezentuje najlepsze sposoby wykorzystania tych technologii. To jednak nie wszystko. Książka omawia również: * wiele strategii przydatnych przy projektowaniu warstw prezentacyjnej i biznesowej; * identyfikację błędnych technik znajdywanych w warstwach prezentacyjnej, biznesowej i integracyjnej oraz propozycje rozwiązań wykorzystujących wzorce projektowe oraz sposoby przebudowy systemów; * metody przebudowy dla poszczególnych warstw aplikacji oraz techniki zastępowania błędnych implementacji prawidłowymi; * przykładowy kod programów opartych na omawianych strategiach i wzorcach projektowych. O autorach DEEPAK ALUR jest architektem Javy pracującym dla Sun Java Center. Od ponad 12 lat zajmuje się tworzeniem aplikacji komercyjnych. Jego zainteresowania koncentrują się na projektowaniu i implementacji aplikacji komercyjnych przy użyciu technologii zorientowanych obiektowo, wzorców, technologii Javy oraz J2EE. JOHN CRUPI jest naczelnym architektem Sun Java Center. Od ponad 15 lat zajmuje się przetwarzaniem obiektów rozproszonych. Jest ekspertem w dziedzinie tworzenia elastycznych architektur w technologii J2EE. Prowadzi również kolumnę Architect’s Corner w magazynie JavaReport. DAN MALKS jest architektem Javy, pracujący dla Sun Java Center. Od ponad 14 lat zajmuje się tworzeniem aplikacji komercyjnych i technologiami zorientowanymi obiektowo. Jego publikacje znalazły się w wielu periodykach i książkach, dotyczących technologii Javy oraz wzorców projektowych.

IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TRE CI  J2EE. Wzorce
                     projektowe
      KATALOG KSI¥¯EK
                     Autorzy: Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks
           KATALOG ONLINE   T³umaczenie: Maciel Gorywoda
                     ISBN: 83-7197-988-6
    ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG      Tytu³ orygina³u: Core J2EE Patterns
                     Format: B5, stron: 360

       TWÓJ KOSZYK
          DODAJ DO KOSZYKA   W ci¹gu ostatnich kilku lat Java 2 Enterprise Edition sta³a siê standardow¹ platform¹
                     do budowy skomplikowanych aplikacji. Poniewa¿ jest ona rozbudowanym rodowiskiem
                     programistycznym, pozwalaj¹cym projektowaæ i programowaæ potê¿ne aplikacje,
     CENNIK I INFORMACJE       nie jest ³atwa w obs³udze. W ksi¹¿ce, któr¹ trzymasz w rêku, do wiadczeni architekci
                     Sun Java Center, organizacji konsultingowej, dzia³aj¹cej w ramach Sun Java, dziel¹ siê
          ZAMÓW INFORMACJE   z czytelnikiem swoim do wiadczeniem w projektowaniu aplikacji opartych na
           O NOWO CIACH    technologii J2EE.
                     Autorzy skupiaj¹ siê na wzorcach projektowych, opartych na najwa¿niejszych
            ZAMÓW CENNIK   technologiach J2EE, takich jak Java Server Pages (JSP), serwlety, Enterprise
                     JavaBeans (EJB) oraz Java Message Service (JMS). Omawiane s¹ równie¿ inne
                     technologie Javy, wa¿ne dla prawid³owej implementacji wzorców, takie jak JDBC i JNDI.
         CZYTELNIA        Katalog zawieraj¹cy wzorce projektowe J2EE dokumentuje i prezentuje najlepsze
                     sposoby wykorzystania tych technologii. To jednak nie wszystko. Ksi¹¿ka omawia
     FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE    równie¿:
                      • wiele strategii przydatnych przy projektowaniu warstw prezentacyjnej
                       i biznesowej;
                      • identyfikacjê b³êdnych technik znajdywanych w warstwach prezentacyjnej,
                       biznesowej i integracyjnej oraz propozycje rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wzorce
                       projektowe oraz sposoby przebudowy systemów;
                      • metody przebudowy dla poszczególnych warstw aplikacji oraz techniki
                       zastêpowania b³êdnych implementacji prawid³owymi;
                      • przyk³adowy kod programów opartych na omawianych strategiach i wzorcach
                       projektowych.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treści
 Podziękowania                                                                9

 Przedsłowie I                                                               11

 Przedsłowie II                                                              12

 Wstęp                                                                   13

Część I Wzorce i J2EE                                                            19
 Rozdział 1. Wprowadzenie                                                         21
   Czym jest J2EE? .................................................................................................................... 21
   Czym są wzorce?................................................................................................................... 22
    Historia ............................................................................................................................ 22
    Definicja wzorca............................................................................................................... 23
    Kategorie wzorców ........................................................................................................... 24
   Katalog wzorców J2EE ........................................................................................................... 25
    Nieprzerwana ewolucja .................................................................................................... 25
    Jak korzystać z katalogu wzorców J2EE ........................................................................... 26
    Korzyści wynikające z używania wzorców ......................................................................... 27
   Wzorce, struktury oraz powtórne wykorzystanie..................................................................... 29
   Podsumowanie ...................................................................................................................... 29

 Rozdział 2. Omówienie platformy J2EE                                                   31
   Krótko o historii..................................................................................................................... 31
     Serwery aplikacji — nowe pokolenie................................................................................ 32
     Właściwości technologii Javy ........................................................................................... 33
     Powstanie platformy J2EE................................................................................................ 34
     Ocena wartości J2EE ....................................................................................................... 34
   Platforma J2EE ...................................................................................................................... 35
     Architektura J2EE............................................................................................................. 35
     Java 2 Standard Edition................................................................................................... 36
     Komponenty i pojemniki aplikacji J2EE ............................................................................ 37
     Serwisy standardowe....................................................................................................... 38
     Role w platformie J2EE .................................................................................................... 39
     Pliki opisów rozmieszczenia............................................................................................. 40
   Wzorce J2EE a platforma J2EE .............................................................................................. 41
   Podsumowanie ...................................................................................................................... 42
4   J2EE. Wzorce projektowe


Część II Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu                                 43
  Rozdział 3. Elementy projektów oraz niewłaściwe techniki warstwy prezentacyjnej                             45
    Elementy projektowania warstwy prezentacyjnej.................................................................... 45
     Zarządzanie sesją ............................................................................................................ 45
     Kontrola praw dostępu klienta ......................................................................................... 48
     Walidacja ......................................................................................................................... 52
     Właściwości klas pomocniczych — integralność i konsekwencja..................................... 54
    Niewłaściwe techniki zarządzania warstwą prezentacyjną...................................................... 56
     Kontrola kodu w widokach wielokrotnych......................................................................... 57
     Udostępnianie struktur danych warstwy prezentacyjnej warstwie komercyjnej ................. 57
     Udostępnianie struktur danych warstwy prezentacyjnej obiektom rodzimym.................... 58
     Powielanie wysyłanych formularzy.................................................................................... 58
     Bezpośrednie udostępnianie ważnych zasobów............................................................... 59
     Założenie, że <jsp:setProperty> będzie resetować własności komponentu ..................... 59
     Tworzenie „grubych” sterowników.................................................................................... 60

  Rozdział 4. Elementy projektów oraz niewłaściwe techniki warstwy komercyjnej                              61
    Elementy projektowania warstwy komercyjnej ....................................................................... 61
     Korzystanie z komponentów sesyjnych ............................................................................ 61
     Korzystanie z komponentów jednostkowych .................................................................... 65
     Pamięć podręczna dla odległych referencji i uchwytów EnterpriseBeans ......................... 67
    Niewłaściwe techniki zarządzania warstwą komercyjną ......................................................... 67
     Mapowanie modelu obiektu bezpośrednio na model jednostki ........................................ 67
     Mapowanie modelu relacji bezpośrednio na model jednostki .......................................... 68
     Mapowanie każdego rodzaju wykorzystania na komponent sesyjny ................................. 69
     Obsługa wszystkich atrybutów komponentu poprzez metody zmiany lub dostępu............ 69
     Umieszczenie serwisu aktualizującego w aplikacjach klienckich...................................... 69
     Używanie jednostki w charakterze obiektu tylko do odczytu............................................. 70
     Używanie jednostek w charakterze obiektów wyspecjalizowanych.................................... 71
     Przechowywanie pełnej struktury obiektów zależnych od jednostki .................................. 72
     Niepotrzebne ujawnianie wyjątków związanych z EJB ....................................................... 72
     Używanie metod przeszukujących komponentów jednostkowych
      do zwracania dużych bloków danych ............................................................................. 73
     Klient sortujący dane dla komponentów komercyjnych .................................................... 73
     Używanie EnterpriseBeans do obsługi transakcji czasochłonnych ................................... 74
     Niezachowujące stanu komponenty odtwarzają stan konwersacji dla każdego wywołania...... 74

  Rozdział 5. Sposoby przebudowy J2EE                                                   77
    Sposoby przebudowy warstwy prezentacyjnej ........................................................................ 77
     Korzystanie ze sterownika ............................................................................................... 77
     Korzystanie z synchronizatora.......................................................................................... 79
     Wyodrębnienie procedur rozproszonych ........................................................................... 83
     Ukrycie danych warstwy prezentacyjnej przed warstwą komercyjną.................................. 89
     Usuwanie konwersji z widoku........................................................................................... 92
     Ukrywanie zasobów przed klientem ................................................................................. 95
    Sposoby przebudowy warstwy komercyjnej i integracyjnej ..................................................... 98
     Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji............................................................ 98
     Korzystanie z delegatów komercyjnych .......................................................................... 100
     Łączenie komponentów sesyjnych ................................................................................. 101
     Ograniczanie komunikacji międzyjednostkowej .............................................................. 102
     Przesunięcie procedur komercyjnych do sesji ................................................................ 104
Spis treści       5

   Ogólne sposoby przebudowy ............................................................................................... 105
    Separacja kodu dostępu do danych............................................................................... 105
    Przebudowa architektury warstw .................................................................................... 107
    Korzystanie z zestawu połączeń..................................................................................... 109


Część III Katalog wzorców J2EE                                                        111
 Rozdział 6. Omówienie wzorców J2EE                                                     113
    Czym jest wzorzec?........................................................................................................ 113
    Identyfikacja wzorca....................................................................................................... 114
   Podejście warstwowe .......................................................................................................... 115
   Wzorce J2EE........................................................................................................................ 117
    Wzorce warstwy prezentacyjnej ...................................................................................... 117
    Wzorce warstwy komercyjnej.......................................................................................... 117
    Wzorce warstwy integracyjnej......................................................................................... 117
   Wprowadzenie do katalogu.................................................................................................. 118
    Terminologia .................................................................................................................. 118
    Korzystanie z UML ......................................................................................................... 121
    Szablon wzorców............................................................................................................ 122
   Relacje pomiędzy wzorcami J2EE ........................................................................................ 123
   Relacje do innych znanych wzorców .................................................................................... 126
   Mapa wzorców..................................................................................................................... 126
   Podsumowanie .................................................................................................................... 130

 Rozdział 7. Wzorce warstwy prezentacyjnej                                                  131
   Filtr przechwytujący.............................................................................................................. 131
     Kontekst ........................................................................................................................ 131
     Problem ......................................................................................................................... 131
     Siły................................................................................................................................. 132
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 132
     Konsekwencje................................................................................................................ 145
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 146
   Sterownik frontalny.............................................................................................................. 146
     Kontekst ........................................................................................................................ 146
     Problem ......................................................................................................................... 146
     Siły................................................................................................................................. 147
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 147
     Konsekwencje................................................................................................................ 156
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 156
   Pomocnik widoku ................................................................................................................ 157
     Kontekst ........................................................................................................................ 157
     Problem ......................................................................................................................... 157
     Siły................................................................................................................................. 157
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 158
     Konsekwencje................................................................................................................ 169
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 169
   Widok złożony...................................................................................................................... 170
     Kontekst ........................................................................................................................ 170
     Problem ......................................................................................................................... 170
     Siły................................................................................................................................. 170
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 170
6   J2EE. Wzorce projektowe

      Konsekwencje................................................................................................................ 177
      Przykładowy kod............................................................................................................. 178
      Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 179
    Struktura usługa-pracownik ................................................................................................. 180
      Kontekst ........................................................................................................................ 180
      Problem ......................................................................................................................... 180
      Siły................................................................................................................................. 180
      Rozwiązanie ................................................................................................................... 181
      Konsekwencje................................................................................................................ 185
      Przykładowy kod............................................................................................................. 186
      Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 191
    Widok przekaźnika............................................................................................................... 191
      Kontekst ........................................................................................................................ 191
      Problem ......................................................................................................................... 192
      Siły................................................................................................................................. 192
      Rozwiązanie ................................................................................................................... 192
      Konsekwencje................................................................................................................ 197
      Przykładowy kod............................................................................................................. 198
      Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 202

  Rozdział 8. Wzorce warstwy komercyjnej                                                  203
    Delegat komercyjny ............................................................................................................. 203
     Kontekst ........................................................................................................................ 203
     Problem ......................................................................................................................... 203
     Siły................................................................................................................................. 204
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 204
     Konsekwencje................................................................................................................ 208
     Przykładowy kod............................................................................................................. 209
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 213
    Obiekt wartości ................................................................................................................... 213
     Kontekst ........................................................................................................................ 213
     Problem ......................................................................................................................... 213
     Siły................................................................................................................................. 214
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 214
     Konsekwencje................................................................................................................ 223
     Przykładowy kod............................................................................................................. 224
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 235
    Fasada sesji ........................................................................................................................ 235
     Kontekst ........................................................................................................................ 235
     Problem ......................................................................................................................... 235
     Siły................................................................................................................................. 237
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 237
     Konsekwencje................................................................................................................ 241
     Przykładowy kod............................................................................................................. 243
     Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 249
    Jednostka złożona............................................................................................................... 250
     Kontekst ........................................................................................................................ 250
     Problem ......................................................................................................................... 250
     Siły................................................................................................................................. 252
     Rozwiązanie ................................................................................................................... 253
     Konsekwencje................................................................................................................ 259
Spis treści       7

    Przykładowy kod............................................................................................................. 260
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 269
   Asembler obiektów wartości................................................................................................ 269
    Kontekst ........................................................................................................................ 269
    Problem ......................................................................................................................... 269
    Siły................................................................................................................................. 272
    Rozwiązanie ................................................................................................................... 273
    Konsekwencje................................................................................................................ 276
    Przykładowy kod............................................................................................................. 277
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 281
   Uchwyt listy wartości ........................................................................................................... 281
    Kontekst ........................................................................................................................ 281
    Problem ......................................................................................................................... 282
    Siły................................................................................................................................. 282
    Rozwiązanie ................................................................................................................... 283
    Konsekwencje................................................................................................................ 286
    Przykładowy kod............................................................................................................. 287
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 292
   Lokalizator usług ................................................................................................................. 292
    Kontekst ........................................................................................................................ 292
    Problem ......................................................................................................................... 293
    Siły................................................................................................................................. 294
    Rozwiązanie ................................................................................................................... 295
    Konsekwencje................................................................................................................ 302
    Przykładowy kod............................................................................................................. 302
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 306

 Rozdział 9. Wzorce warstwy integracyjnej                                                 307
   Obiekt dostępu do danych................................................................................................... 307
    Kontekst ........................................................................................................................ 307
    Problem ......................................................................................................................... 307
    Siły................................................................................................................................. 308
    Rozwiązanie ................................................................................................................... 308
    Konsekwencje................................................................................................................ 312
    Przykładowy kod............................................................................................................. 314
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 320
   Aktywator usług ................................................................................................................... 320
    Kontekst ........................................................................................................................ 320
    Problem ......................................................................................................................... 320
    Siły................................................................................................................................. 321
    Rozwiązanie ................................................................................................................... 321
    Konsekwencje................................................................................................................ 324
    Przykładowy kod............................................................................................................. 325
    Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 330


Dodatki                                                                  331
 Epilog                                                                  333
 Bibliografia                                                               345
 Skorowidz                                                                349
5
      Sposoby przebudowy J2EE

Sposoby przebudowy warstwy prezentacyjnej
   W tym podrozdziale zajmiemy się sposobami przebudowy warstwy prezentacyjnej.


Korzystanie ze sterownika
   Procedury sterowania są rozproszone po całym kodzie aplikacji — zazwyczaj powielane są
   w wielu widokach stron serwerowych Javy (Java Server Pages, JSP).

     Procedury sterowania nale y wyodrębnić w przynajmniej jednej klasie sterowników.
        Klasy te odgrywają główną rolę w procesie obsługi ądań klientów.

Rysunek 5.1.
Korzystanie
ze sterownika
78   Część II  n  Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu


Motywacja

    Powielany na ró nych stronach JSP kod sterowania musi być przez ka dą z nich utrzymy-
    wany. Wyodrębnienie takiego kodu w jednej klasie lub w większej ilości klas sterownika
    zwiększa przejrzystość oraz mo liwości wielokrotnego wykorzystania aplikacji, a tak e
    ułatwia jej utrzymanie.


Mechanika
     n  Klasę sterownika nale y utworzyć za pomocą wzorca klasy wydobycia (Extract Class
       [Fowler]) oraz wzorca sterownika frontalnego. Pozwala to na przeniesienie procedur
       sterowania z poszczególnych stron JSP do powstałego w ten sposób sterownika.
        n  Przejdź do akapitu „Sterownik frontalny” (strona 146).
        n  Nale y pamiętać, e klasa sterownika stanowi punkt wyjścia w procesie
          sterowania obsługą ądań. Strukturę kodu aplikacji musi cechować modularność
          oraz mo liwość wielokrotnego wykorzystania. Czasami zamiast tworzenia
          pojedynczego sterownika konieczne jest utworzenie obiektów pomocniczych
          i rozmieszczenie w nich kodu sterowania. Przejdź do akapitu „Tworzenie
          „grubych” sterowników” (strona 60).
     n  Przy korzystaniu ze wzorca polecenia (Command [GoF]) kod sterowania mo na
       równie wyodrębnić w obiektach poleceń skoordynowanych ze sterownikiem.
        n  Przejdź do akapitów „Sterownik frontalny” (strona 146).


Przykład

    Załó my, e wiele stron JSP przykładowej aplikacji ma strukturę taką, jak w listingu 5.1.

Listing 5.1. Korzystanie ze sterownika — struktura JSP
     *6/.
     $1;
      EQPVTQNITCPVACEEGUU
     
     
     
     $1;
     *6/.


    W wykropkowanej części listingu znajduje się właściwy kod ka dej strony JSP, którego tu nie
    pokazano, a który jest ró ny w poszczególnych stronach JSP. Nie zmienia się jednak kom-
    ponent pomocniczy, zaimplementowany na początku kodu ka dej strony jako dodatkowo
    zdefiniowany znacznik. Komponent ten odpowiada za kontrolę dostępu do strony. Jest to
    kontrola typu „wszystko albo nic”, co oznacza, e klient mo e uzyskać całkowity dostęp do
    strony albo nie uzyskać go w ogóle.
Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE   79

    Aby zmienić strukturę poprzez wprowadzenie sterownika, zgodnie z opisem zamieszczonym
    w poprzedniej sekcji, nale y usunąć ze stron JSP znacznik EQPVTQNITCPVACEEGUU , poka-
    zany w listingu 5.1.

    Funkcję tego znacznika, który do tej pory zawarty był we wszystkich stronach JSP, będzie
    pełnił scentralizowany sterownik, obsługujący kontrolę dostępu. Listing 5.2 ukazuje fragment
    kodu sterownika, zaimplementowanego jako serwlet.

Listing 5.2. Korzystanie ze sterownika — struktura sterownika
     KH 
ITCPV#EEGUU

     ]
        FKURCVEJ6Q0GZV8KGY

     _
     GNUG
     ]
        FKURCVEJ6Q#EEGUUGPKGF8KGY

     _


    Oczywiście w pewnych sytuacjach komponenty pomocnicze dobrze spełniają rolę kodu stero-
    wania. Je eli na przykład tylko ograniczona liczba stron JSP wymaga tego rodzaju kontroli
    dostępu, to rozsądnym rozwiązaniem jest u ycie komponentu pomocniczego w postaci dodat-
    kowo zdefiniowanego znacznika na tych wybranych stronach. U ycie dodatkowo definio-
    wanych znaczników w poszczególnych stronach JSP jest równie uzasadnione, gdy chcemy
    kontrolować dostęp do określonych podwidoków widoku zło onego (przejdź do akapitu
    „Widok zło ony” w rozdziale 7.).

    Nawet je eli korzystamy ju ze sterownika, warto rozwa yć zastosowanie omawianego tu
    rozwiązania scentralizowanego, poniewa liczba stron wymagających takiego zabezpiecze-
    nia mo e się z czasem zwiększyć. Je eli więc sterownik został ju utworzony, nale y wy-
    odrębnić z widoków kod sterowania i dodać go do istniejącego sterownika. Oznacza to, e
    konieczne będzie przeniesienie metod (za pomocą wzorca metody przesunięcia — Move
    Method [Fowler]), a nie wyodrębnienie nowej klasy.


Korzystanie z synchronizatora
    ądania dostępu do zasobów, wysyłane przez klientów, wymagają monitorowania i kontroli.
    Pewnym problemem mo e być powtarzalność takich ądań. Klienci mogą te ądać dostępu
    do pewnych widoków w ró nej kolejności, powracając do poprzednio odwiedzanych, zazna-
    czonych stron.

            Skorzystanie z synchronizatora (ang. synchronizer token)
      umo liwia kontrolę przepływu ądań oraz dostępu klientów do określonych zasobów.


Motywacja
    Istnieje szereg sytuacji, które wymagają kontrolowania przychodzących ądań. Są to najczę-
    ściej ądania wysyłane powtórnie przez klienta. Powtórzenie ądania ma miejsce na przykład
    wtedy, gdy u ytkownik kliknie w przeglądarce przycisk Wstecz lub Zatrzymaj i ponownie
    prześle dany formularz.
80  Część II  n  Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu


Rysunek 5.2.
Korzystanie
z synchronizatora
   Chocia chodzi tu głównie o sterowanie kolejnością i przepływem ądań, nale y równie
   wspomnieć o zagadnieniach kontroli dostępu opartej na zezwoleniach. U ycie kontroli dostępu
   opartej na zezwoleniach omówiono w podrozdziale „Ukrywanie zasobów przed klientem”.


Mechanika
     n  Nale y utworzyć jedną lub więcej klas pomocniczych, obsługujących generowanie
       i porównywanie jednorazowych, unikatowych synchronizatorów.
       n  Rozwiązanie to mo na równie dołączyć do istniejących komponentów sterowania.
       n  Za pomocą takich obiektów pomocniczych komponent zarządzający ądaniami
         (zazwyczaj jest to sterownik, ale mo e to równie być strona JSP) obsługuje
         tymczasowe przechowywanie aktualnego synchronizatora dla ka dego ądania
         przesyłanego przez klienta.
       n  Kopię synchronizatora przechowuje dla ka dego u ytkownika zarówno serwer,
         jak te przeglądarka klienta. Przeglądarka przechowuje synchronizator
         zazwyczaj w postaci ukrytego pola, a serwer w sesji u ytkownika.

 Generowanie, zachowywanie i porównywanie synchronizatorów
 Zanim odebrane żądanie zostanie przetworzone, sprawdzana jest zgodność synchronizatora. Po prze-
 tworzeniu żądania generowany i zapisywany jest nowy synchronizator. Dopiero wtedy odpowiedź
 zostaje przygotowana i odesłana do klienta.
 Dalsze informacje na ten temat zawiera podrozdział „Korzystanie z synchronizatora” oraz rysunek 5.3.

 Rysunek 5.3.
 Cykl „życia”
 synchronizatora
Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE   81

     n  Dołącz kod sprawdzający, czy synchronizator, przesyłany wraz z ądaniem klienta,
       odpowiada synchronizatorowi sesji u ytkownika.
       n  Wartość synchronizatora przesyłanego przez klienta w bie ącym ądaniu powinna
         być taka sama, jak wartość synchronizatora, który serwer przesłał do klienta
         w ostatniej odpowiedzi. Zgodność tych dwóch wartości daje gwarancję,
          e ądanie nie zostało powtórnie przesłane, podczas gdy brak zgodności mo e
         oznaczać, e miało miejsce powtórzenie ądania.
       n  Jak ju wspomniano, mo liwe są równie inne przyczyny braku zgodności tych
         wartości — u ytkownik mógł na przykład udać się bezpośrednio na odwiedzoną
         wcześniej, zaznaczoną stronę. Najczęstszym jednak powodem pozostaje powtórne
         przesłanie ądania. Klasa sterownika zazwyczaj obsługuje generowanie oraz
         porównywanie synchronizatorów. Je eli aplikacja nie posiada sterownika,
         to warto rozwa yć jego utworzenie.
       n  Zobacz „Korzystanie ze sterownika” na stronie 77.
       n  W przypadku braku sterownika centralnie obsługującego generowanie
         i porównywanie synchronizatorów konieczne jest zapewnienie takiej obsługi
         z poziomu ka dej strony JSP.
       n  Zazwyczaj strony JSP wykorzystują w tym celu komponent pomocniczy,
         zaimplementowany w postaci obiektu JavaBean lub dodatkowo zdefiniowanego
         znacznika (zobacz „Pomocnik widoku” — strona 157), który zapewnia
         odpowiednie zarządzanie synchronizatorami.

    Fragmenty kodu źródłowego, przedstawione w sekcji „Korzystanie z synchronizatora”,
    zostały u yte zgodnie z warunkami licencji Apache Software License, Version 1.1.


Przykład

    W szkielecie warstwy prezentacji Struts zastosowano kilka wzorców i sposobów przebu-
    dowy J2EE, między innymi omawiany tu rodzaj kontroli przepływu ądań. W poni szym
    przykładzie wykorzystamy fragmenty kodu źródłowego tego szkieletu.

    W szkielecie Struts nie jest tworzona oddzielna klasa, obsługująca generowanie i porówny-
    wanie synchronizatorów — funkcjonalność ta jest dodana do utworzonej wcześniej klasy, która
    stanowi część mechanizmu sterowania szkieletu. Jest to klasa o nazwie #EVKQP („działanie”),
    będąca wspólną klasą nadrzędną wszystkich działań. Działania są obiektami typu %QOOCPF
    („polecenie”), stanowiącymi rozszerzenie funkcjonalności sterownika. Jest to aplikacja zgodna
    ze wzorcem sterownika frontalnego oraz strategią sterownika i polecenia.

    Listing 5.3 pokazuje, w jaki sposób metoda UCXG6QMGP
, zdefiniowana w klasie #EVKQP ,
    generuje i zachowuje wartości synchronizatorów.

Listing 5.3. Generowanie i zachowywanie synchronizatorów
J2EE. Wzorce projektowe
J2EE. Wzorce projektowe
CRKUCPKG U[PEJTQPKCVQTC PQYGL VTCPUCMELK
Y DKG æEGL UGULK W [VMQYPKMC 9 TCKG
RQVTGD[ VYQTQPC LGUV PQYC UGULC
82   Część II  n  Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu
J2EE. Wzorce projektowe
RCTCO TGSWGUV 2TGVYCTCPG æFCPKG UGTYNGVW
RTQVGEVGF XQKF UCXG6QMGP
*VVR5GTXNGV4GSWGUV TGSWGUV ]

     *VVR5GUUKQP UGUUKQP TGSWGUVIGV5GUUKQP

     5VTKPI VQMGP IGPGTCVG6QMGP
TGSWGUV
     KH 
VQMGP PWNN
      UGUUKQPUGV#VVTKDWVG
64#05#%6+10A61-'0A-'; VQMGP
     _

             Copyright © 1999 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrze one.

    Metoda ta generuje unikatowy synchronizator w oparciu o ID sesji i bie ący czas, a następnie
    zapisuje uzyskaną w ten sposób wartość w sesji u ytkownika.

    Jeszcze przed wygenerowaniem kodu HTML dla klienta przesyłającego ądanie, którego
    powtórzenia chcemy uniknąć (zazwyczaj jest to formularz odsyłany do serwera), w opisany
    wcześniej sposób ustawiana jest wartość synchronizatora. Wartość ta zostaje ustawiona po-
    przez wywołanie metody UCXG6QMGP
:
     UCXG6QMGP
TGSWGUV

    Dodatkowo strona JSP, generująca wyświetlany kod HTML, zawiera równie kod, który
    — przy wykorzystaniu klasy pomocniczej — generuje ukryte pole, zawierające wartość
    synchronizatora. Dzięki temu strona odsyłana do klienta (zazwyczaj z formularzem odsyła-
    nym do serwera) zawiera takie ukryte pole:
     KPRWV V[RG JKFFGP
     PCOG QTICRCEJGUVTWVUVCINKDJVON61-'0
     XCNWG FEGCFGEC

    Atrybut XCNWG tego ukrytego pola zawiera wartość synchronizatora, wygenerowanego przez
    metodę UCXG6QMGP
.

    Gdy klient przesyła stronę zawierającą to ukryte pole, sterownik — poprzez obiekt %QOOCPF
    (będący podklasą klasy #EVKQP) — porównuje wartość synchronizatora w sesji u ytkownika
    z wartością parametru TGSWGUV, przesyłanego wraz z ukrytym polem strony. Do porównania
    tych wartości obiekt %QOOCPF wykorzystuje metodę pokazaną w listingu 5.4, a zaczerpniętą
    z jego klasy nadrzędnej (równie w tym przypadku jest to klasa #EVKQP).

Listing 5.4. Sprawdź poprawność synchronizatora
J2EE. Wzorce projektowe
J2EE. Wzorce projektowe
YTCEC YCTVQ è EQFG VTWGEQFG LG GNK Y DKG æEGL UGULK W [VMQYPKMC RTGEJQY[YCP[
LGUV U[PEJTQPKCVQT VTCPUCMELK MVÎTGIQ YCTVQ è LGUV IQFPC YCTVQ EKæ RTGMCCPæ
LCMQ RCTCOGVT TGSWGUV
J2EE. Wzorce projektowe
YTCEC YCTVQ è EQFG HCNUGEQFG Y RT[RCFMW CKUVPKGPKC MVÎTGIQ RQPK U[EJ
YCTWPMÎY
WN
NK æFCPKG PKG LGUV RT[RKUCPG FQ CFPGL UGULKNK
NK Y UGULK PKG CRKUCPQ CFPGIQ U[PEJTQPKCVQTCNK
NK PKG KUVPKGLG RCTCOGVT TGSWGUV CYKGTCLæE[ YCTVQ è U[PEJTQPKCVQTCNK
NK YCTVQ è C æEQPGIQ U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK TÎ PK UKú QF YCTVQ EK
U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK RTGEJQY[YCPGL Y UGULK W [VMQYPKMCNK
Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE     83
WN
J2EE. Wzorce projektowe
RCTCO TGSWGUV 2TGVYCTCPG  æFCPKG UGTYNGVW
RTQVGEVGF DQQNGCP KU6QMGP8CNKF
*VVR5GTXNGV4GSWGUV TGSWGUV ]

       2QDTCPKG U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK CRKUCPGIQ Y DKG æEGL UGULK
       *VVR5GUUKQP UGUUKQP TGSWGUVIGV5GUUKQP
HCNUG
       KH 
UGUUKQP PWNN
         TGVWTP 
HCNUG
       5VTKPI UCXGF 
5VTKPI
         UGUUKQPIGV#VVTKDWVG
64#05#%6+10A61-'0A-';
       KH 
UCXGF PWNN
         TGVWTP 
HCNUG
       2QDTCPKG U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK C æEQPGIQ Y DKG æE[O æFCPKW
       5VTKPI VQMGP 
5VTKPI
         TGSWGUVIGV2CTCOGVGT
%QPVCPVU61-'0A-';
       KH 
VQMGP PWNN
         TGVWTP 
HCNUG

       5RTCYFGPKG IQFPQ EK QDW YCTVQ EK
       TGVWTP 
UCXGFGSWCNU
VQMGP
     _

           Copyright © 1999 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrze one.

   Je eli porównywane wartości są identyczne, to mamy pewność, e dane ądanie nie zostało
   przesłane powtórnie. Je eli natomiast wartości synchronizatorów są ró ne, pozwala to podjąć
   odpowiednie czynności obsługi powtórzonych ądań.


Wyodrębnienie procedur rozproszonych
   Procedury komercyjne oraz kod prezentacji (formatowania) są ze sobą przemieszane w po-
   szczególnych widokach stron JSP.

    Procedury komercyjne nale y wyodrębnić w jednej lub większej ilości klas pomocniczych,
            z których będzie korzystać strona JSP lub sterownik.

   Rysunek 5.4 ukazuje wyodrębnienie procedur komercyjnych z widoku do klas pomocniczych.

Rysunek 5.4.
Wyodrębnienie
procedur
rozproszonych:
przebudowa
wstecz
84  Część II  n  Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu

   Rysunek 5.5 ukazuje wyodrębnienie logiki komercyjnej z widoku do sterownika, obiektu
   %QOOCPF oraz klas pomocniczych.

Rysunek 5.5.
Wyodrębnienie
procedur
rozproszonych:
przebudowa
naprzód
Motywacja

   Celem jest zwiększenie przejrzystości i spójności tworzonych aplikacji przy jednoczesnym
   zmniejszeniu ilości powielanych fragmentów kodu, co zwiększy modularność i mo liwość
   wielokrotnego wykorzystania kodu aplikacji. Przejrzysta struktura elementów aplikacji po-
   zwala równie na wyraźny podział pracy pomiędzy twórcami kodu formatowania aplikacji
   WWW a programistami, zajmującymi się procedurami komercyjnymi.


Mechanika

    n  W oparciu o wzorce klasy wydobycia (Extract Class [Fowler]) oraz pomocnika
      widoku nale y utworzyć nowe klasy pomocnicze, przesuwając do nich procedury
      komercyjne ze stron JSP.
    n  Klasy te nale y udostępnić z poziomu stron JSP.
       n  Przejdź do akapitu „Pomocnik widoku” (strona 157).
       n  Punktem wyjściowym w procesie obsługi ądania mo e być widok,
         jak to pokazano na diagramie przebudowy wstecz na rysunku 5.4.
         Przejdź do akapitu. „Widok przekaźnika” (strona 191).
    n  Warto rozwa yć skorzystanie ze sterownika, je eli aplikacja go nie posiada.
       n  Przejdź do akapitu „Korzystanie ze sterownika” na stronie 77.
       n  Jak to przedstawiono na diagramie przebudowy naprzód (rysunek 5.5),
         sterownik mo e korzystać z obiektu pomocniczego %QOOCPF.
       n  Punktem wyjściowym w procesie obsługi ądania klientów mo e być sterownik,
         jak to pokazuje diagram przebudowy naprzód. Przejdź do akapitu „Struktura
         usługa-pracownik” (strona 180).

Recomendados

J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2 por
J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2
J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2Wydawnictwo Helion
614 visualizações26 slides
J2EE. Stosowanie wzorców projektowych por
J2EE. Stosowanie wzorców projektowychJ2EE. Stosowanie wzorców projektowych
J2EE. Stosowanie wzorców projektowychWydawnictwo Helion
355 visualizações28 slides
J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II por
J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie IIJ2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II
J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie IIWydawnictwo Helion
452 visualizações42 slides
J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych por
J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnychJ2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych
J2EE. Podstawy programowania aplikacji korporacyjnychWydawnictwo Helion
795 visualizações40 slides
JavaServer Faces. Wydanie II por
JavaServer Faces. Wydanie IIJavaServer Faces. Wydanie II
JavaServer Faces. Wydanie IIWydawnictwo Helion
657 visualizações38 slides
C#. Wzorce projektowe por
C#. Wzorce projektoweC#. Wzorce projektowe
C#. Wzorce projektoweWydawnictwo Helion
1K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ABC Delphi 2006 por
ABC Delphi 2006ABC Delphi 2006
ABC Delphi 2006Wydawnictwo Helion
509 visualizações19 slides
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty por
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programistyC++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programistyWydawnictwo Helion
589 visualizações26 slides
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 por
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2Wydawnictwo Helion
847 visualizações31 slides
Visual Basic 2005. Programowanie por
Visual Basic 2005. ProgramowanieVisual Basic 2005. Programowanie
Visual Basic 2005. ProgramowanieWydawnictwo Helion
1.6K visualizações47 slides
C++. Inżynieria programowania por
C++. Inżynieria programowaniaC++. Inżynieria programowania
C++. Inżynieria programowaniaWydawnictwo Helion
870 visualizações71 slides
Więcej niż architektura oprogramowania por
Więcej niż architektura oprogramowaniaWięcej niż architektura oprogramowania
Więcej niż architektura oprogramowaniaWydawnictwo Helion
743 visualizações28 slides

Mais procurados(20)

C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty por Wydawnictwo Helion
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programistyC++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty
C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty
Wydawnictwo Helion589 visualizações
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 por Wydawnictwo Helion
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2
Wydawnictwo Helion847 visualizações
Visual Basic 2005. Programowanie por Wydawnictwo Helion
Visual Basic 2005. ProgramowanieVisual Basic 2005. Programowanie
Visual Basic 2005. Programowanie
Wydawnictwo Helion1.6K visualizações
C++. Inżynieria programowania por Wydawnictwo Helion
C++. Inżynieria programowaniaC++. Inżynieria programowania
C++. Inżynieria programowania
Wydawnictwo Helion870 visualizações
Więcej niż architektura oprogramowania por Wydawnictwo Helion
Więcej niż architektura oprogramowaniaWięcej niż architektura oprogramowania
Więcej niż architektura oprogramowania
Wydawnictwo Helion743 visualizações
C#. Programowanie por Wydawnictwo Helion
C#. ProgramowanieC#. Programowanie
C#. Programowanie
Wydawnictwo Helion462 visualizações
Visual Basic .NET. Wzorce projektowe por Wydawnictwo Helion
Visual Basic .NET. Wzorce projektoweVisual Basic .NET. Wzorce projektowe
Visual Basic .NET. Wzorce projektowe
Wydawnictwo Helion1.2K visualizações
Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie IIProjektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II
Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II
Wydawnictwo Helion665 visualizações
Język C++. Gotowe rozwiązania dla programistów por Wydawnictwo Helion
Język C++. Gotowe rozwiązania dla programistówJęzyk C++. Gotowe rozwiązania dla programistów
Język C++. Gotowe rozwiązania dla programistów
Wydawnictwo Helion453 visualizações
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik por Wydawnictwo Helion
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznikCorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik
CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik
Wydawnictwo Helion1.4K visualizações
CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne por Wydawnictwo Helion
CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczneCorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne
CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne
Wydawnictwo Helion872 visualizações
Solid Edge 17. Podstawy por Wydawnictwo Helion
Solid Edge 17. PodstawySolid Edge 17. Podstawy
Solid Edge 17. Podstawy
Wydawnictwo Helion907 visualizações
CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanic... por Wydawnictwo Helion
CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanic...CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanic...
CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanic...
Wydawnictwo Helion1.2K visualizações
UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie IIUML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II
UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II
Wydawnictwo Helion409 visualizações
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie IIAplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wydanie II
Wydawnictwo Helion656 visualizações
Modelowanie 3 d w programie autocad zbigniew krzysiak wnit por WKL49
Modelowanie 3 d w programie autocad  zbigniew krzysiak wnitModelowanie 3 d w programie autocad  zbigniew krzysiak wnit
Modelowanie 3 d w programie autocad zbigniew krzysiak wnit
WKL492.9K visualizações
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty por Wydawnictwo Helion
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalistyC++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty
Wydawnictwo Helion571 visualizações
Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie por Wydawnictwo Helion
Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcieVisual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie
Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie
Wydawnictwo Helion556 visualizações

Destaque

Комплексний план por
Комплексний планКомплексний план
Комплексний планOlgaMishenko
1.6K visualizações3 slides
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces Osobisty por
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces OsobistySamodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces Osobisty
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces OsobistyAnnaMariaDębniak.pl
1.3K visualizações26 slides
Харизматический Лидер por
Харизматический ЛидерХаризматический Лидер
Харизматический Лидерfluffy_fury
2.8K visualizações35 slides
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016 por
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016FRSE
554 visualizações64 slides
Тенденції тіньової економіки в Україні por
Тенденції тіньової економіки в УкраїніТенденції тіньової економіки в Україні
Тенденції тіньової економіки в УкраїніAndrew Vodianyi
3.6K visualizações29 slides
Kształtowanie funkcji podatkowych por
Kształtowanie funkcji podatkowychKształtowanie funkcji podatkowych
Kształtowanie funkcji podatkowychPwC Polska
3.1K visualizações21 slides

Destaque(20)

Комплексний план por OlgaMishenko
Комплексний планКомплексний план
Комплексний план
OlgaMishenko1.6K visualizações
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces Osobisty por AnnaMariaDębniak.pl
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces OsobistySamodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces Osobisty
Samodyscyplina w 10 dni cz.1/13 - edycja 2012 Sukces Osobisty
AnnaMariaDębniak.pl1.3K visualizações
Харизматический Лидер por fluffy_fury
Харизматический ЛидерХаризматический Лидер
Харизматический Лидер
fluffy_fury2.8K visualizações
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016 por FRSE
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016
FRSE554 visualizações
Тенденції тіньової економіки в Україні por Andrew Vodianyi
Тенденції тіньової економіки в УкраїніТенденції тіньової економіки в Україні
Тенденції тіньової економіки в Україні
Andrew Vodianyi3.6K visualizações
Kształtowanie funkcji podatkowych por PwC Polska
Kształtowanie funkcji podatkowychKształtowanie funkcji podatkowych
Kształtowanie funkcji podatkowych
PwC Polska3.1K visualizações
Strategii, tehnici şi tactici de negociere por Elvira27
Strategii, tehnici şi tactici de negociereStrategii, tehnici şi tactici de negociere
Strategii, tehnici şi tactici de negociere
Elvira2740K visualizações
Symfony2 your way por Rafał Wrzeszcz
Symfony2  your waySymfony2  your way
Symfony2 your way
Rafał Wrzeszcz2.5K visualizações
Statut 15.09.2016 por wiosenka
Statut 15.09.2016Statut 15.09.2016
Statut 15.09.2016
wiosenka5.7K visualizações
Ustawa oprzeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej por Grupa PTWP S.A.
Ustawa oprzeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowejUstawa oprzeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
Ustawa oprzeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
Grupa PTWP S.A.748 visualizações
Strategie i techniki w tłumaczeniu prawniczym por Lucja Biel
Strategie i techniki w tłumaczeniu prawniczymStrategie i techniki w tłumaczeniu prawniczym
Strategie i techniki w tłumaczeniu prawniczym
Lucja Biel3.9K visualizações
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House por Interaktywnie24
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
Interaktywnie24430 visualizações
O1.02 por kamil ciężar
O1.02O1.02
O1.02
kamil ciężar5.4K visualizações
Militec 1 - 100% syntetyczny dodatek do oleju por K2 Auto Jak Nowe
Militec 1 - 100% syntetyczny dodatek do olejuMilitec 1 - 100% syntetyczny dodatek do oleju
Militec 1 - 100% syntetyczny dodatek do oleju
K2 Auto Jak Nowe37.9K visualizações
Program budowy drog krajowych por Grupa PTWP S.A.
Program budowy drog krajowychProgram budowy drog krajowych
Program budowy drog krajowych
Grupa PTWP S.A.5.3K visualizações
ADONIS - funkcjonalnosci i scenariusze zastosowania por Zbigniew Misiak
ADONIS - funkcjonalnosci i scenariusze zastosowaniaADONIS - funkcjonalnosci i scenariusze zastosowania
ADONIS - funkcjonalnosci i scenariusze zastosowania
Zbigniew Misiak8.6K visualizações
Stereotypy i uprzedzenia por sylwusienkusia
Stereotypy i uprzedzeniaStereotypy i uprzedzenia
Stereotypy i uprzedzenia
sylwusienkusia15.3K visualizações
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015 por Anna Piekart
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015
Anna Piekart2K visualizações

Similar a J2EE. Wzorce projektowe

Praktyczny kurs Java por
Praktyczny kurs JavaPraktyczny kurs Java
Praktyczny kurs JavaWydawnictwo Helion
710 visualizações31 slides
Java Data Objects por
Java Data ObjectsJava Data Objects
Java Data ObjectsWydawnictwo Helion
429 visualizações31 slides
JBuilder. Vademecum profesjonalisty por
JBuilder. Vademecum profesjonalistyJBuilder. Vademecum profesjonalisty
JBuilder. Vademecum profesjonalistyWydawnictwo Helion
286 visualizações45 slides
100 sposobów na Visual Studio por
100 sposobów na Visual Studio100 sposobów na Visual Studio
100 sposobów na Visual StudioWydawnictwo Helion
1.2K visualizações46 slides
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie por
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w JavieSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w JavieWydawnictwo Helion
1K visualizações64 slides
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu por
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie koduJava. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie koduWydawnictwo Helion
498 visualizações26 slides

Similar a J2EE. Wzorce projektowe(20)

Praktyczny kurs Java por Wydawnictwo Helion
Praktyczny kurs JavaPraktyczny kurs Java
Praktyczny kurs Java
Wydawnictwo Helion710 visualizações
Java Data Objects por Wydawnictwo Helion
Java Data ObjectsJava Data Objects
Java Data Objects
Wydawnictwo Helion429 visualizações
JBuilder. Vademecum profesjonalisty por Wydawnictwo Helion
JBuilder. Vademecum profesjonalistyJBuilder. Vademecum profesjonalisty
JBuilder. Vademecum profesjonalisty
Wydawnictwo Helion286 visualizações
100 sposobów na Visual Studio por Wydawnictwo Helion
100 sposobów na Visual Studio100 sposobów na Visual Studio
100 sposobów na Visual Studio
Wydawnictwo Helion1.2K visualizações
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie por Wydawnictwo Helion
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w JavieSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie
Wydawnictwo Helion1K visualizações
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu por Wydawnictwo Helion
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie koduJava. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu
Java. Obsługa wyjątków, usuwanie błędów i testowanie kodu
Wydawnictwo Helion498 visualizações
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe por Wydawnictwo Helion
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektoweArchitektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe
Wydawnictwo Helion677 visualizações
Praktyczny kurs Java. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
Praktyczny kurs Java. Wydanie IIPraktyczny kurs Java. Wydanie II
Praktyczny kurs Java. Wydanie II
Wydawnictwo Helion695 visualizações
Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania por Wydawnictwo Helion
Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązaniaJava. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania
Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania
Wydawnictwo Helion716 visualizações
JBuilder i bazy danych por Wydawnictwo Helion
JBuilder i bazy danychJBuilder i bazy danych
JBuilder i bazy danych
Wydawnictwo Helion374 visualizações
Visual Basic .NET. Encyklopedia por Wydawnictwo Helion
Visual Basic .NET. EncyklopediaVisual Basic .NET. Encyklopedia
Visual Basic .NET. Encyklopedia
Wydawnictwo Helion5.8K visualizações
Spring. Zapiski programisty por Wydawnictwo Helion
Spring. Zapiski programistySpring. Zapiski programisty
Spring. Zapiski programisty
Wydawnictwo Helion319 visualizações
PHP5. Zaawansowane programowanie por Wydawnictwo Helion
PHP5. Zaawansowane programowaniePHP5. Zaawansowane programowanie
PHP5. Zaawansowane programowanie
Wydawnictwo Helion523 visualizações
Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania por Wydawnictwo Helion
Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązaniaDelphi 2005. 303 gotowe rozwiązania
Delphi 2005. 303 gotowe rozwiązania
Wydawnictwo Helion725 visualizações
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie por Wydawnictwo Helion
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanieWzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie
Wydawnictwo Helion1.5K visualizações
Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty por Wydawnictwo Helion
Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programistyMicrosoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty
Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty
Wydawnictwo Helion527 visualizações
C# i ASP.NET. Szybki start por Wydawnictwo Helion
C# i ASP.NET. Szybki startC# i ASP.NET. Szybki start
C# i ASP.NET. Szybki start
Wydawnictwo Helion555 visualizações
MS Project 2002. Zarządzanie projektami por Wydawnictwo Helion
MS Project 2002. Zarządzanie projektamiMS Project 2002. Zarządzanie projektami
MS Project 2002. Zarządzanie projektami
Wydawnictwo Helion392 visualizações
Wstęp do programowania w języku C# por Wydawnictwo Helion
Wstęp do programowania w języku C#Wstęp do programowania w języku C#
Wstęp do programowania w języku C#
Wydawnictwo Helion478 visualizações
Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty por Wydawnictwo Helion
Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalistyJava. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty
Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty
Wydawnictwo Helion723 visualizações

Mais de Wydawnictwo Helion

Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty por
Tworzenie filmów w Windows XP. ProjektyTworzenie filmów w Windows XP. Projekty
Tworzenie filmów w Windows XP. ProjektyWydawnictwo Helion
2.1K visualizações12 slides
Blog, więcej niż internetowy pamiętnik por
Blog, więcej niż internetowy pamiętnikBlog, więcej niż internetowy pamiętnik
Blog, więcej niż internetowy pamiętnikWydawnictwo Helion
2.6K visualizações18 slides
Access w biurze i nie tylko por
Access w biurze i nie tylkoAccess w biurze i nie tylko
Access w biurze i nie tylkoWydawnictwo Helion
2.1K visualizações35 slides
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne por
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktycznePozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczneWydawnictwo Helion
2.3K visualizações16 slides
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesie por
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesieE-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesie
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesieWydawnictwo Helion
2.4K visualizações27 slides
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows por
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla WindowsMicrosoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla WindowsWydawnictwo Helion
1.7K visualizações22 slides

Mais de Wydawnictwo Helion(20)

Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty por Wydawnictwo Helion
Tworzenie filmów w Windows XP. ProjektyTworzenie filmów w Windows XP. Projekty
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty
Wydawnictwo Helion2.1K visualizações
Blog, więcej niż internetowy pamiętnik por Wydawnictwo Helion
Blog, więcej niż internetowy pamiętnikBlog, więcej niż internetowy pamiętnik
Blog, więcej niż internetowy pamiętnik
Wydawnictwo Helion2.6K visualizações
Access w biurze i nie tylko por Wydawnictwo Helion
Access w biurze i nie tylkoAccess w biurze i nie tylko
Access w biurze i nie tylko
Wydawnictwo Helion2.1K visualizações
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne por Wydawnictwo Helion
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktycznePozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Ćwiczenia praktyczne
Wydawnictwo Helion2.3K visualizações
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesie por Wydawnictwo Helion
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesieE-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesie
E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image&#39;u w biznesie
Wydawnictwo Helion2.4K visualizações
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows por Wydawnictwo Helion
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla WindowsMicrosoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows
Wydawnictwo Helion1.7K visualizações
Co potrafi Twój iPhone? Podręcznik użytkownika. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
Co potrafi Twój iPhone? Podręcznik użytkownika. Wydanie IICo potrafi Twój iPhone? Podręcznik użytkownika. Wydanie II
Co potrafi Twój iPhone? Podręcznik użytkownika. Wydanie II
Wydawnictwo Helion2.2K visualizações
Makrofotografia. Magia szczegółu por Wydawnictwo Helion
Makrofotografia. Magia szczegółuMakrofotografia. Magia szczegółu
Makrofotografia. Magia szczegółu
Wydawnictwo Helion1.6K visualizações
Windows PowerShell. Podstawy por Wydawnictwo Helion
Windows PowerShell. PodstawyWindows PowerShell. Podstawy
Windows PowerShell. Podstawy
Wydawnictwo Helion1.5K visualizações
Java. Efektywne programowanie. Wydanie II por Wydawnictwo Helion
Java. Efektywne programowanie. Wydanie IIJava. Efektywne programowanie. Wydanie II
Java. Efektywne programowanie. Wydanie II
Wydawnictwo Helion1.5K visualizações
JavaScript. Pierwsze starcie por Wydawnictwo Helion
JavaScript. Pierwsze starcieJavaScript. Pierwsze starcie
JavaScript. Pierwsze starcie
Wydawnictwo Helion827 visualizações
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening por Wydawnictwo Helion
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny treningAjax, JavaScript i PHP. Intensywny trening
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening
Wydawnictwo Helion1.6K visualizações
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk por Wydawnictwo Helion
PowerPoint 2007 PL. Seria praktykPowerPoint 2007 PL. Seria praktyk
PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk
Wydawnictwo Helion1.2K visualizações
Excel 2007 PL. Seria praktyk por Wydawnictwo Helion
Excel 2007 PL. Seria praktykExcel 2007 PL. Seria praktyk
Excel 2007 PL. Seria praktyk
Wydawnictwo Helion1.1K visualizações
Access 2007 PL. Seria praktyk por Wydawnictwo Helion
Access 2007 PL. Seria praktykAccess 2007 PL. Seria praktyk
Access 2007 PL. Seria praktyk
Wydawnictwo Helion823 visualizações
Word 2007 PL. Seria praktyk por Wydawnictwo Helion
Word 2007 PL. Seria praktykWord 2007 PL. Seria praktyk
Word 2007 PL. Seria praktyk
Wydawnictwo Helion710 visualizações
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja por Wydawnictwo Helion
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacjaSerwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja
Wydawnictwo Helion2.2K visualizações
AutoCAD 2008 i 2008 PL por Wydawnictwo Helion
AutoCAD 2008 i 2008 PLAutoCAD 2008 i 2008 PL
AutoCAD 2008 i 2008 PL
Wydawnictwo Helion994 visualizações
Bazy danych. Pierwsze starcie por Wydawnictwo Helion
Bazy danych. Pierwsze starcieBazy danych. Pierwsze starcie
Bazy danych. Pierwsze starcie
Wydawnictwo Helion713 visualizações
Inventor. Pierwsze kroki por Wydawnictwo Helion
Inventor. Pierwsze krokiInventor. Pierwsze kroki
Inventor. Pierwsze kroki
Wydawnictwo Helion1.5K visualizações

J2EE. Wzorce projektowe

 • 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI J2EE. Wzorce projektowe KATALOG KSI¥¯EK Autorzy: Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks KATALOG ONLINE T³umaczenie: Maciel Gorywoda ISBN: 83-7197-988-6 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Tytu³ orygina³u: Core J2EE Patterns Format: B5, stron: 360 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA W ci¹gu ostatnich kilku lat Java 2 Enterprise Edition sta³a siê standardow¹ platform¹ do budowy skomplikowanych aplikacji. Poniewa¿ jest ona rozbudowanym rodowiskiem programistycznym, pozwalaj¹cym projektowaæ i programowaæ potê¿ne aplikacje, CENNIK I INFORMACJE nie jest ³atwa w obs³udze. W ksi¹¿ce, któr¹ trzymasz w rêku, do wiadczeni architekci Sun Java Center, organizacji konsultingowej, dzia³aj¹cej w ramach Sun Java, dziel¹ siê ZAMÓW INFORMACJE z czytelnikiem swoim do wiadczeniem w projektowaniu aplikacji opartych na O NOWO CIACH technologii J2EE. Autorzy skupiaj¹ siê na wzorcach projektowych, opartych na najwa¿niejszych ZAMÓW CENNIK technologiach J2EE, takich jak Java Server Pages (JSP), serwlety, Enterprise JavaBeans (EJB) oraz Java Message Service (JMS). Omawiane s¹ równie¿ inne technologie Javy, wa¿ne dla prawid³owej implementacji wzorców, takie jak JDBC i JNDI. CZYTELNIA Katalog zawieraj¹cy wzorce projektowe J2EE dokumentuje i prezentuje najlepsze sposoby wykorzystania tych technologii. To jednak nie wszystko. Ksi¹¿ka omawia FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE równie¿: • wiele strategii przydatnych przy projektowaniu warstw prezentacyjnej i biznesowej; • identyfikacjê b³êdnych technik znajdywanych w warstwach prezentacyjnej, biznesowej i integracyjnej oraz propozycje rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wzorce projektowe oraz sposoby przebudowy systemów; • metody przebudowy dla poszczególnych warstw aplikacji oraz techniki zastêpowania b³êdnych implementacji prawid³owymi; • przyk³adowy kod programów opartych na omawianych strategiach i wzorcach projektowych. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis treści Podziękowania 9 Przedsłowie I 11 Przedsłowie II 12 Wstęp 13 Część I Wzorce i J2EE 19 Rozdział 1. Wprowadzenie 21 Czym jest J2EE? .................................................................................................................... 21 Czym są wzorce?................................................................................................................... 22 Historia ............................................................................................................................ 22 Definicja wzorca............................................................................................................... 23 Kategorie wzorców ........................................................................................................... 24 Katalog wzorców J2EE ........................................................................................................... 25 Nieprzerwana ewolucja .................................................................................................... 25 Jak korzystać z katalogu wzorców J2EE ........................................................................... 26 Korzyści wynikające z używania wzorców ......................................................................... 27 Wzorce, struktury oraz powtórne wykorzystanie..................................................................... 29 Podsumowanie ...................................................................................................................... 29 Rozdział 2. Omówienie platformy J2EE 31 Krótko o historii..................................................................................................................... 31 Serwery aplikacji — nowe pokolenie................................................................................ 32 Właściwości technologii Javy ........................................................................................... 33 Powstanie platformy J2EE................................................................................................ 34 Ocena wartości J2EE ....................................................................................................... 34 Platforma J2EE ...................................................................................................................... 35 Architektura J2EE............................................................................................................. 35 Java 2 Standard Edition................................................................................................... 36 Komponenty i pojemniki aplikacji J2EE ............................................................................ 37 Serwisy standardowe....................................................................................................... 38 Role w platformie J2EE .................................................................................................... 39 Pliki opisów rozmieszczenia............................................................................................. 40 Wzorce J2EE a platforma J2EE .............................................................................................. 41 Podsumowanie ...................................................................................................................... 42
 • 3. 4 J2EE. Wzorce projektowe Część II Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu 43 Rozdział 3. Elementy projektów oraz niewłaściwe techniki warstwy prezentacyjnej 45 Elementy projektowania warstwy prezentacyjnej.................................................................... 45 Zarządzanie sesją ............................................................................................................ 45 Kontrola praw dostępu klienta ......................................................................................... 48 Walidacja ......................................................................................................................... 52 Właściwości klas pomocniczych — integralność i konsekwencja..................................... 54 Niewłaściwe techniki zarządzania warstwą prezentacyjną...................................................... 56 Kontrola kodu w widokach wielokrotnych......................................................................... 57 Udostępnianie struktur danych warstwy prezentacyjnej warstwie komercyjnej ................. 57 Udostępnianie struktur danych warstwy prezentacyjnej obiektom rodzimym.................... 58 Powielanie wysyłanych formularzy.................................................................................... 58 Bezpośrednie udostępnianie ważnych zasobów............................................................... 59 Założenie, że <jsp:setProperty> będzie resetować własności komponentu ..................... 59 Tworzenie „grubych” sterowników.................................................................................... 60 Rozdział 4. Elementy projektów oraz niewłaściwe techniki warstwy komercyjnej 61 Elementy projektowania warstwy komercyjnej ....................................................................... 61 Korzystanie z komponentów sesyjnych ............................................................................ 61 Korzystanie z komponentów jednostkowych .................................................................... 65 Pamięć podręczna dla odległych referencji i uchwytów EnterpriseBeans ......................... 67 Niewłaściwe techniki zarządzania warstwą komercyjną ......................................................... 67 Mapowanie modelu obiektu bezpośrednio na model jednostki ........................................ 67 Mapowanie modelu relacji bezpośrednio na model jednostki .......................................... 68 Mapowanie każdego rodzaju wykorzystania na komponent sesyjny ................................. 69 Obsługa wszystkich atrybutów komponentu poprzez metody zmiany lub dostępu............ 69 Umieszczenie serwisu aktualizującego w aplikacjach klienckich...................................... 69 Używanie jednostki w charakterze obiektu tylko do odczytu............................................. 70 Używanie jednostek w charakterze obiektów wyspecjalizowanych.................................... 71 Przechowywanie pełnej struktury obiektów zależnych od jednostki .................................. 72 Niepotrzebne ujawnianie wyjątków związanych z EJB ....................................................... 72 Używanie metod przeszukujących komponentów jednostkowych do zwracania dużych bloków danych ............................................................................. 73 Klient sortujący dane dla komponentów komercyjnych .................................................... 73 Używanie EnterpriseBeans do obsługi transakcji czasochłonnych ................................... 74 Niezachowujące stanu komponenty odtwarzają stan konwersacji dla każdego wywołania...... 74 Rozdział 5. Sposoby przebudowy J2EE 77 Sposoby przebudowy warstwy prezentacyjnej ........................................................................ 77 Korzystanie ze sterownika ............................................................................................... 77 Korzystanie z synchronizatora.......................................................................................... 79 Wyodrębnienie procedur rozproszonych ........................................................................... 83 Ukrycie danych warstwy prezentacyjnej przed warstwą komercyjną.................................. 89 Usuwanie konwersji z widoku........................................................................................... 92 Ukrywanie zasobów przed klientem ................................................................................. 95 Sposoby przebudowy warstwy komercyjnej i integracyjnej ..................................................... 98 Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji............................................................ 98 Korzystanie z delegatów komercyjnych .......................................................................... 100 Łączenie komponentów sesyjnych ................................................................................. 101 Ograniczanie komunikacji międzyjednostkowej .............................................................. 102 Przesunięcie procedur komercyjnych do sesji ................................................................ 104
 • 4. Spis treści 5 Ogólne sposoby przebudowy ............................................................................................... 105 Separacja kodu dostępu do danych............................................................................... 105 Przebudowa architektury warstw .................................................................................... 107 Korzystanie z zestawu połączeń..................................................................................... 109 Część III Katalog wzorców J2EE 111 Rozdział 6. Omówienie wzorców J2EE 113 Czym jest wzorzec?........................................................................................................ 113 Identyfikacja wzorca....................................................................................................... 114 Podejście warstwowe .......................................................................................................... 115 Wzorce J2EE........................................................................................................................ 117 Wzorce warstwy prezentacyjnej ...................................................................................... 117 Wzorce warstwy komercyjnej.......................................................................................... 117 Wzorce warstwy integracyjnej......................................................................................... 117 Wprowadzenie do katalogu.................................................................................................. 118 Terminologia .................................................................................................................. 118 Korzystanie z UML ......................................................................................................... 121 Szablon wzorców............................................................................................................ 122 Relacje pomiędzy wzorcami J2EE ........................................................................................ 123 Relacje do innych znanych wzorców .................................................................................... 126 Mapa wzorców..................................................................................................................... 126 Podsumowanie .................................................................................................................... 130 Rozdział 7. Wzorce warstwy prezentacyjnej 131 Filtr przechwytujący.............................................................................................................. 131 Kontekst ........................................................................................................................ 131 Problem ......................................................................................................................... 131 Siły................................................................................................................................. 132 Rozwiązanie ................................................................................................................... 132 Konsekwencje................................................................................................................ 145 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 146 Sterownik frontalny.............................................................................................................. 146 Kontekst ........................................................................................................................ 146 Problem ......................................................................................................................... 146 Siły................................................................................................................................. 147 Rozwiązanie ................................................................................................................... 147 Konsekwencje................................................................................................................ 156 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 156 Pomocnik widoku ................................................................................................................ 157 Kontekst ........................................................................................................................ 157 Problem ......................................................................................................................... 157 Siły................................................................................................................................. 157 Rozwiązanie ................................................................................................................... 158 Konsekwencje................................................................................................................ 169 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 169 Widok złożony...................................................................................................................... 170 Kontekst ........................................................................................................................ 170 Problem ......................................................................................................................... 170 Siły................................................................................................................................. 170 Rozwiązanie ................................................................................................................... 170
 • 5. 6 J2EE. Wzorce projektowe Konsekwencje................................................................................................................ 177 Przykładowy kod............................................................................................................. 178 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 179 Struktura usługa-pracownik ................................................................................................. 180 Kontekst ........................................................................................................................ 180 Problem ......................................................................................................................... 180 Siły................................................................................................................................. 180 Rozwiązanie ................................................................................................................... 181 Konsekwencje................................................................................................................ 185 Przykładowy kod............................................................................................................. 186 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 191 Widok przekaźnika............................................................................................................... 191 Kontekst ........................................................................................................................ 191 Problem ......................................................................................................................... 192 Siły................................................................................................................................. 192 Rozwiązanie ................................................................................................................... 192 Konsekwencje................................................................................................................ 197 Przykładowy kod............................................................................................................. 198 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 202 Rozdział 8. Wzorce warstwy komercyjnej 203 Delegat komercyjny ............................................................................................................. 203 Kontekst ........................................................................................................................ 203 Problem ......................................................................................................................... 203 Siły................................................................................................................................. 204 Rozwiązanie ................................................................................................................... 204 Konsekwencje................................................................................................................ 208 Przykładowy kod............................................................................................................. 209 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 213 Obiekt wartości ................................................................................................................... 213 Kontekst ........................................................................................................................ 213 Problem ......................................................................................................................... 213 Siły................................................................................................................................. 214 Rozwiązanie ................................................................................................................... 214 Konsekwencje................................................................................................................ 223 Przykładowy kod............................................................................................................. 224 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 235 Fasada sesji ........................................................................................................................ 235 Kontekst ........................................................................................................................ 235 Problem ......................................................................................................................... 235 Siły................................................................................................................................. 237 Rozwiązanie ................................................................................................................... 237 Konsekwencje................................................................................................................ 241 Przykładowy kod............................................................................................................. 243 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 249 Jednostka złożona............................................................................................................... 250 Kontekst ........................................................................................................................ 250 Problem ......................................................................................................................... 250 Siły................................................................................................................................. 252 Rozwiązanie ................................................................................................................... 253 Konsekwencje................................................................................................................ 259
 • 6. Spis treści 7 Przykładowy kod............................................................................................................. 260 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 269 Asembler obiektów wartości................................................................................................ 269 Kontekst ........................................................................................................................ 269 Problem ......................................................................................................................... 269 Siły................................................................................................................................. 272 Rozwiązanie ................................................................................................................... 273 Konsekwencje................................................................................................................ 276 Przykładowy kod............................................................................................................. 277 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 281 Uchwyt listy wartości ........................................................................................................... 281 Kontekst ........................................................................................................................ 281 Problem ......................................................................................................................... 282 Siły................................................................................................................................. 282 Rozwiązanie ................................................................................................................... 283 Konsekwencje................................................................................................................ 286 Przykładowy kod............................................................................................................. 287 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 292 Lokalizator usług ................................................................................................................. 292 Kontekst ........................................................................................................................ 292 Problem ......................................................................................................................... 293 Siły................................................................................................................................. 294 Rozwiązanie ................................................................................................................... 295 Konsekwencje................................................................................................................ 302 Przykładowy kod............................................................................................................. 302 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 306 Rozdział 9. Wzorce warstwy integracyjnej 307 Obiekt dostępu do danych................................................................................................... 307 Kontekst ........................................................................................................................ 307 Problem ......................................................................................................................... 307 Siły................................................................................................................................. 308 Rozwiązanie ................................................................................................................... 308 Konsekwencje................................................................................................................ 312 Przykładowy kod............................................................................................................. 314 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 320 Aktywator usług ................................................................................................................... 320 Kontekst ........................................................................................................................ 320 Problem ......................................................................................................................... 320 Siły................................................................................................................................. 321 Rozwiązanie ................................................................................................................... 321 Konsekwencje................................................................................................................ 324 Przykładowy kod............................................................................................................. 325 Relacje z innymi wzorcami ............................................................................................. 330 Dodatki 331 Epilog 333 Bibliografia 345 Skorowidz 349
 • 7. 5 Sposoby przebudowy J2EE Sposoby przebudowy warstwy prezentacyjnej W tym podrozdziale zajmiemy się sposobami przebudowy warstwy prezentacyjnej. Korzystanie ze sterownika Procedury sterowania są rozproszone po całym kodzie aplikacji — zazwyczaj powielane są w wielu widokach stron serwerowych Javy (Java Server Pages, JSP). Procedury sterowania nale y wyodrębnić w przynajmniej jednej klasie sterowników. Klasy te odgrywają główną rolę w procesie obsługi ądań klientów. Rysunek 5.1. Korzystanie ze sterownika
 • 8. 78 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Motywacja Powielany na ró nych stronach JSP kod sterowania musi być przez ka dą z nich utrzymy- wany. Wyodrębnienie takiego kodu w jednej klasie lub w większej ilości klas sterownika zwiększa przejrzystość oraz mo liwości wielokrotnego wykorzystania aplikacji, a tak e ułatwia jej utrzymanie. Mechanika n Klasę sterownika nale y utworzyć za pomocą wzorca klasy wydobycia (Extract Class [Fowler]) oraz wzorca sterownika frontalnego. Pozwala to na przeniesienie procedur sterowania z poszczególnych stron JSP do powstałego w ten sposób sterownika. n Przejdź do akapitu „Sterownik frontalny” (strona 146). n Nale y pamiętać, e klasa sterownika stanowi punkt wyjścia w procesie sterowania obsługą ądań. Strukturę kodu aplikacji musi cechować modularność oraz mo liwość wielokrotnego wykorzystania. Czasami zamiast tworzenia pojedynczego sterownika konieczne jest utworzenie obiektów pomocniczych i rozmieszczenie w nich kodu sterowania. Przejdź do akapitu „Tworzenie „grubych” sterowników” (strona 60). n Przy korzystaniu ze wzorca polecenia (Command [GoF]) kod sterowania mo na równie wyodrębnić w obiektach poleceń skoordynowanych ze sterownikiem. n Przejdź do akapitów „Sterownik frontalny” (strona 146). Przykład Załó my, e wiele stron JSP przykładowej aplikacji ma strukturę taką, jak w listingu 5.1. Listing 5.1. Korzystanie ze sterownika — struktura JSP *6/. $1; EQPVTQNITCPVACEEGUU $1; *6/. W wykropkowanej części listingu znajduje się właściwy kod ka dej strony JSP, którego tu nie pokazano, a który jest ró ny w poszczególnych stronach JSP. Nie zmienia się jednak kom- ponent pomocniczy, zaimplementowany na początku kodu ka dej strony jako dodatkowo zdefiniowany znacznik. Komponent ten odpowiada za kontrolę dostępu do strony. Jest to kontrola typu „wszystko albo nic”, co oznacza, e klient mo e uzyskać całkowity dostęp do strony albo nie uzyskać go w ogóle.
 • 9. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 79 Aby zmienić strukturę poprzez wprowadzenie sterownika, zgodnie z opisem zamieszczonym w poprzedniej sekcji, nale y usunąć ze stron JSP znacznik EQPVTQNITCPVACEEGUU , poka- zany w listingu 5.1. Funkcję tego znacznika, który do tej pory zawarty był we wszystkich stronach JSP, będzie pełnił scentralizowany sterownik, obsługujący kontrolę dostępu. Listing 5.2 ukazuje fragment kodu sterownika, zaimplementowanego jako serwlet. Listing 5.2. Korzystanie ze sterownika — struktura sterownika KH ITCPV#EEGUU ] FKURCVEJ6Q0GZV8KGY _ GNUG ] FKURCVEJ6Q#EEGUUGPKGF8KGY _ Oczywiście w pewnych sytuacjach komponenty pomocnicze dobrze spełniają rolę kodu stero- wania. Je eli na przykład tylko ograniczona liczba stron JSP wymaga tego rodzaju kontroli dostępu, to rozsądnym rozwiązaniem jest u ycie komponentu pomocniczego w postaci dodat- kowo zdefiniowanego znacznika na tych wybranych stronach. U ycie dodatkowo definio- wanych znaczników w poszczególnych stronach JSP jest równie uzasadnione, gdy chcemy kontrolować dostęp do określonych podwidoków widoku zło onego (przejdź do akapitu „Widok zło ony” w rozdziale 7.). Nawet je eli korzystamy ju ze sterownika, warto rozwa yć zastosowanie omawianego tu rozwiązania scentralizowanego, poniewa liczba stron wymagających takiego zabezpiecze- nia mo e się z czasem zwiększyć. Je eli więc sterownik został ju utworzony, nale y wy- odrębnić z widoków kod sterowania i dodać go do istniejącego sterownika. Oznacza to, e konieczne będzie przeniesienie metod (za pomocą wzorca metody przesunięcia — Move Method [Fowler]), a nie wyodrębnienie nowej klasy. Korzystanie z synchronizatora ądania dostępu do zasobów, wysyłane przez klientów, wymagają monitorowania i kontroli. Pewnym problemem mo e być powtarzalność takich ądań. Klienci mogą te ądać dostępu do pewnych widoków w ró nej kolejności, powracając do poprzednio odwiedzanych, zazna- czonych stron. Skorzystanie z synchronizatora (ang. synchronizer token) umo liwia kontrolę przepływu ądań oraz dostępu klientów do określonych zasobów. Motywacja Istnieje szereg sytuacji, które wymagają kontrolowania przychodzących ądań. Są to najczę- ściej ądania wysyłane powtórnie przez klienta. Powtórzenie ądania ma miejsce na przykład wtedy, gdy u ytkownik kliknie w przeglądarce przycisk Wstecz lub Zatrzymaj i ponownie prześle dany formularz.
 • 10. 80 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Rysunek 5.2. Korzystanie z synchronizatora Chocia chodzi tu głównie o sterowanie kolejnością i przepływem ądań, nale y równie wspomnieć o zagadnieniach kontroli dostępu opartej na zezwoleniach. U ycie kontroli dostępu opartej na zezwoleniach omówiono w podrozdziale „Ukrywanie zasobów przed klientem”. Mechanika n Nale y utworzyć jedną lub więcej klas pomocniczych, obsługujących generowanie i porównywanie jednorazowych, unikatowych synchronizatorów. n Rozwiązanie to mo na równie dołączyć do istniejących komponentów sterowania. n Za pomocą takich obiektów pomocniczych komponent zarządzający ądaniami (zazwyczaj jest to sterownik, ale mo e to równie być strona JSP) obsługuje tymczasowe przechowywanie aktualnego synchronizatora dla ka dego ądania przesyłanego przez klienta. n Kopię synchronizatora przechowuje dla ka dego u ytkownika zarówno serwer, jak te przeglądarka klienta. Przeglądarka przechowuje synchronizator zazwyczaj w postaci ukrytego pola, a serwer w sesji u ytkownika. Generowanie, zachowywanie i porównywanie synchronizatorów Zanim odebrane żądanie zostanie przetworzone, sprawdzana jest zgodność synchronizatora. Po prze- tworzeniu żądania generowany i zapisywany jest nowy synchronizator. Dopiero wtedy odpowiedź zostaje przygotowana i odesłana do klienta. Dalsze informacje na ten temat zawiera podrozdział „Korzystanie z synchronizatora” oraz rysunek 5.3. Rysunek 5.3. Cykl „życia” synchronizatora
 • 11. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 81 n Dołącz kod sprawdzający, czy synchronizator, przesyłany wraz z ądaniem klienta, odpowiada synchronizatorowi sesji u ytkownika. n Wartość synchronizatora przesyłanego przez klienta w bie ącym ądaniu powinna być taka sama, jak wartość synchronizatora, który serwer przesłał do klienta w ostatniej odpowiedzi. Zgodność tych dwóch wartości daje gwarancję, e ądanie nie zostało powtórnie przesłane, podczas gdy brak zgodności mo e oznaczać, e miało miejsce powtórzenie ądania. n Jak ju wspomniano, mo liwe są równie inne przyczyny braku zgodności tych wartości — u ytkownik mógł na przykład udać się bezpośrednio na odwiedzoną wcześniej, zaznaczoną stronę. Najczęstszym jednak powodem pozostaje powtórne przesłanie ądania. Klasa sterownika zazwyczaj obsługuje generowanie oraz porównywanie synchronizatorów. Je eli aplikacja nie posiada sterownika, to warto rozwa yć jego utworzenie. n Zobacz „Korzystanie ze sterownika” na stronie 77. n W przypadku braku sterownika centralnie obsługującego generowanie i porównywanie synchronizatorów konieczne jest zapewnienie takiej obsługi z poziomu ka dej strony JSP. n Zazwyczaj strony JSP wykorzystują w tym celu komponent pomocniczy, zaimplementowany w postaci obiektu JavaBean lub dodatkowo zdefiniowanego znacznika (zobacz „Pomocnik widoku” — strona 157), który zapewnia odpowiednie zarządzanie synchronizatorami. Fragmenty kodu źródłowego, przedstawione w sekcji „Korzystanie z synchronizatora”, zostały u yte zgodnie z warunkami licencji Apache Software License, Version 1.1. Przykład W szkielecie warstwy prezentacji Struts zastosowano kilka wzorców i sposobów przebu- dowy J2EE, między innymi omawiany tu rodzaj kontroli przepływu ądań. W poni szym przykładzie wykorzystamy fragmenty kodu źródłowego tego szkieletu. W szkielecie Struts nie jest tworzona oddzielna klasa, obsługująca generowanie i porówny- wanie synchronizatorów — funkcjonalność ta jest dodana do utworzonej wcześniej klasy, która stanowi część mechanizmu sterowania szkieletu. Jest to klasa o nazwie #EVKQP („działanie”), będąca wspólną klasą nadrzędną wszystkich działań. Działania są obiektami typu %QOOCPF („polecenie”), stanowiącymi rozszerzenie funkcjonalności sterownika. Jest to aplikacja zgodna ze wzorcem sterownika frontalnego oraz strategią sterownika i polecenia. Listing 5.3 pokazuje, w jaki sposób metoda UCXG6QMGP , zdefiniowana w klasie #EVKQP , generuje i zachowuje wartości synchronizatorów. Listing 5.3. Generowanie i zachowywanie synchronizatorów
 • 15. Y DKG æEGL UGULK W [VMQYPKMC 9 TCKG
 • 16. RQVTGD[ VYQTQPC LGUV PQYC UGULC
 • 17. 82 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu
 • 19. RCTCO TGSWGUV 2TGVYCTCPG æFCPKG UGTYNGVW
 • 20. RTQVGEVGF XQKF UCXG6QMGP *VVR5GTXNGV4GSWGUV TGSWGUV ] *VVR5GUUKQP UGUUKQP TGSWGUVIGV5GUUKQP 5VTKPI VQMGP IGPGTCVG6QMGP TGSWGUV KH VQMGP PWNN UGUUKQPUGV#VVTKDWVG 64#05#%6+10A61-'0A-'; VQMGP _ Copyright © 1999 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrze one. Metoda ta generuje unikatowy synchronizator w oparciu o ID sesji i bie ący czas, a następnie zapisuje uzyskaną w ten sposób wartość w sesji u ytkownika. Jeszcze przed wygenerowaniem kodu HTML dla klienta przesyłającego ądanie, którego powtórzenia chcemy uniknąć (zazwyczaj jest to formularz odsyłany do serwera), w opisany wcześniej sposób ustawiana jest wartość synchronizatora. Wartość ta zostaje ustawiona po- przez wywołanie metody UCXG6QMGP : UCXG6QMGP TGSWGUV Dodatkowo strona JSP, generująca wyświetlany kod HTML, zawiera równie kod, który — przy wykorzystaniu klasy pomocniczej — generuje ukryte pole, zawierające wartość synchronizatora. Dzięki temu strona odsyłana do klienta (zazwyczaj z formularzem odsyła- nym do serwera) zawiera takie ukryte pole: KPRWV V[RG JKFFGP PCOG QTICRCEJGUVTWVUVCINKDJVON61-'0 XCNWG FEGCFGEC Atrybut XCNWG tego ukrytego pola zawiera wartość synchronizatora, wygenerowanego przez metodę UCXG6QMGP . Gdy klient przesyła stronę zawierającą to ukryte pole, sterownik — poprzez obiekt %QOOCPF (będący podklasą klasy #EVKQP) — porównuje wartość synchronizatora w sesji u ytkownika z wartością parametru TGSWGUV, przesyłanego wraz z ukrytym polem strony. Do porównania tych wartości obiekt %QOOCPF wykorzystuje metodę pokazaną w listingu 5.4, a zaczerpniętą z jego klasy nadrzędnej (równie w tym przypadku jest to klasa #EVKQP). Listing 5.4. Sprawdź poprawność synchronizatora
 • 23. YTCEC YCTVQ è EQFG VTWGEQFG LG GNK Y DKG æEGL UGULK W [VMQYPKMC RTGEJQY[YCP[
 • 24. LGUV U[PEJTQPKCVQT VTCPUCMELK MVÎTGIQ YCTVQ è LGUV IQFPC YCTVQ EKæ RTGMCCPæ
 • 27. YTCEC YCTVQ è EQFG HCNUGEQFG Y RT[RCFMW CKUVPKGPKC MVÎTGIQ RQPK U[EJ
 • 29. WN
 • 30. NK æFCPKG PKG LGUV RT[RKUCPG FQ CFPGL UGULKNK
 • 31. NK Y UGULK PKG CRKUCPQ CFPGIQ U[PEJTQPKCVQTCNK
 • 32. NK PKG KUVPKGLG RCTCOGVT TGSWGUV CYKGTCLæE[ YCTVQ è U[PEJTQPKCVQTCNK
 • 33. NK YCTVQ è C æEQPGIQ U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK TÎ PK UKú QF YCTVQ EK
 • 35. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 83
 • 36. WN
 • 38. RCTCO TGSWGUV 2TGVYCTCPG æFCPKG UGTYNGVW
 • 39. RTQVGEVGF DQQNGCP KU6QMGP8CNKF *VVR5GTXNGV4GSWGUV TGSWGUV ] 2QDTCPKG U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK CRKUCPGIQ Y DKG æEGL UGULK *VVR5GUUKQP UGUUKQP TGSWGUVIGV5GUUKQP HCNUG KH UGUUKQP PWNN TGVWTP HCNUG 5VTKPI UCXGF 5VTKPI UGUUKQPIGV#VVTKDWVG 64#05#%6+10A61-'0A-'; KH UCXGF PWNN TGVWTP HCNUG 2QDTCPKG U[PEJTQPKCVQTC VTCPUCMELK C æEQPGIQ Y DKG æE[O æFCPKW 5VTKPI VQMGP 5VTKPI TGSWGUVIGV2CTCOGVGT %QPVCPVU61-'0A-'; KH VQMGP PWNN TGVWTP HCNUG 5RTCYFGPKG IQFPQ EK QDW YCTVQ EK TGVWTP UCXGFGSWCNU VQMGP _ Copyright © 1999 The Apache Software Foundation. Wszelkie prawa zastrze one. Je eli porównywane wartości są identyczne, to mamy pewność, e dane ądanie nie zostało przesłane powtórnie. Je eli natomiast wartości synchronizatorów są ró ne, pozwala to podjąć odpowiednie czynności obsługi powtórzonych ądań. Wyodrębnienie procedur rozproszonych Procedury komercyjne oraz kod prezentacji (formatowania) są ze sobą przemieszane w po- szczególnych widokach stron JSP. Procedury komercyjne nale y wyodrębnić w jednej lub większej ilości klas pomocniczych, z których będzie korzystać strona JSP lub sterownik. Rysunek 5.4 ukazuje wyodrębnienie procedur komercyjnych z widoku do klas pomocniczych. Rysunek 5.4. Wyodrębnienie procedur rozproszonych: przebudowa wstecz
 • 40. 84 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Rysunek 5.5 ukazuje wyodrębnienie logiki komercyjnej z widoku do sterownika, obiektu %QOOCPF oraz klas pomocniczych. Rysunek 5.5. Wyodrębnienie procedur rozproszonych: przebudowa naprzód Motywacja Celem jest zwiększenie przejrzystości i spójności tworzonych aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości powielanych fragmentów kodu, co zwiększy modularność i mo liwość wielokrotnego wykorzystania kodu aplikacji. Przejrzysta struktura elementów aplikacji po- zwala równie na wyraźny podział pracy pomiędzy twórcami kodu formatowania aplikacji WWW a programistami, zajmującymi się procedurami komercyjnymi. Mechanika n W oparciu o wzorce klasy wydobycia (Extract Class [Fowler]) oraz pomocnika widoku nale y utworzyć nowe klasy pomocnicze, przesuwając do nich procedury komercyjne ze stron JSP. n Klasy te nale y udostępnić z poziomu stron JSP. n Przejdź do akapitu „Pomocnik widoku” (strona 157). n Punktem wyjściowym w procesie obsługi ądania mo e być widok, jak to pokazano na diagramie przebudowy wstecz na rysunku 5.4. Przejdź do akapitu. „Widok przekaźnika” (strona 191). n Warto rozwa yć skorzystanie ze sterownika, je eli aplikacja go nie posiada. n Przejdź do akapitu „Korzystanie ze sterownika” na stronie 77. n Jak to przedstawiono na diagramie przebudowy naprzód (rysunek 5.5), sterownik mo e korzystać z obiektu pomocniczego %QOOCPF. n Punktem wyjściowym w procesie obsługi ądania klientów mo e być sterownik, jak to pokazuje diagram przebudowy naprzód. Przejdź do akapitu „Struktura usługa-pracownik” (strona 180).
 • 41. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 85 Przykład Rozwa my kod, przedstawiony w widoku w listingu 5.5. Jest to strona JSP, zawierająca fragmenty skryptletu oraz kodu procedur komercyjnych. Listing 5.5. Strona JSP zawierająca kod skryptletu JVON JGCF VKVNG .KUVC RTCEQYPKMÎYVKVNG JGCF DQF[ 9[ YKGVNGPKG PCYKUM YU[UVMKEJ RTCEQYPKMÎY FCPGIQ FKC W MVÎT[EJ CTQDMK PKG RTGMTCECLæ RQFCPGIQ NKOKVW 1MTG NGPKG PCY[ FKC W MVÎTGIQ RTCEQYPKE[ OCLæ QUVCè Y[ YKGVNGPK 5VTKPI FGRVKF5VT TGSWGUVIGV2CTCOGVGT %QPUVCPVU4'3A'26+ 1MTG NGPKG NKOKVW CTQDMÎY 5VTKPI UCNCT[5VT TGSWGUVIGV2CTCOGVGT %QPUVCPVU4'3A5#.#4; 9GT[HKMCELC RCTCOGVTÎY ,G GNK Y[UQMQ è CTQDMÎY NWD FKC PKG QUVC [ QMTG NQPG Y[ YKGVNCPC LGUV UVTQPC KPHQTOCELæ Q D úFKG KH FGRVKF5VT PWNN ^^ UCNCT[5VT PWNN ] TGSWGUVUGV#VVTKDWVG %QPUVCPVU#664A/'55#)' $TCM Y[OCICP[EJ RCTCOGVTÎY Y[UWMKYCPKC KC K CTQDMK TGSWGUVIGV4GSWGUVKURCVEJGT GTTQTLUR HQTYCTF TGSWGUV TGURQPUG _ -QPYGTULC RCTCOGVTÎY RQDTCP[EJ LCMQ C EWEJ[ PCMÎY PC V[R[ PWOGT[EPG KPV FGRVKF HNQCV UCNCT[ VT[ ] FGRVKF +PVGIGTRCTUG+PV FGRVKF5VT UCNCT[ (NQCVRCTUG(NQCV UCNCT[5VT _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV'ZEGRVKQP G ] TGSWGUVUGV#VVTKDWVG %QPUVCPVU#664A/'55#)' 0KGY C EKYG YCTVQ EK Y[UWMKYCPKC FGRCTVOGPV KF CPF UCNCT[ TGSWGUVIGV4GSWGUVKURCVEJGT GTTQTLUR HQTYCTF TGSWGUV TGURQPUG _
 • 42. 86 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu 5RTCYFGPKG RQRTCYPQ EK CMTGUW RCTCOGVTÎY KH UCNCT[ ] TGSWGUVUGV#VVTKDWVG %QPUVCPVU#664A/'55#)' 0KGY C EKYG YCTVQ EK Y[UWMKYCPKC FGRCTVOGPV KF CPF UCNCT[ TGSWGUVIGV4GSWGUVKURCVEJGT GTTQTLUR HQTYCTF TGSWGUV TGURQPUG _ J EGPVGT .KUVC RTCEQYPKMÎY Y FKCNG FGRVKF CTCDKCLæE[EJ FQ UCNCT[ J +VGTCVQT GORNQ[GGU PGY 'ORNQ[GGGNGICVG IGV'ORNQ[GGU FGRVKF VCDNG DQTFGT VT VJ +OKú VJ VJ 0CYKUMQ VJ VJ 5VCPQYKUMQ VJ VJ 0WOGT KFGPV[HKMCE[LP[ VJ VJ 1FNKEGPKC QF RQFCVMW VJ VJ 7YCIK PC VGOCV Y[FCLPQ EK VJ VJ 4QEPG CTQDMK VJ VT YJKNG GORNQ[GGUJCU0GZV ] 'ORNQ[GG81 GORNQ[GG 'ORNQ[GG81 GORNQ[GGUPGZV NKUVC RTCEQYPKMÎY QUVCPKG Y[ YKGVNQPC LG GNK QMTG NQPQ RQRTCYPG MT[VGTKC Y[UWMKYCPKC KH GORNQ[GGIGV;GCTN[5CNCT[ UCNCT[ ] VT VF GORNQ[GGIGV(KTUV0COG VF VF GORNQ[GGIGV.CUV0COG VF VF GORNQ[GGIGVGUKIPCVKQP VF VF GORNQ[GGIGV+F VF VF GORNQ[GGIGV0Q1HGFWEVKDNGU VF VF GORNQ[GGIGV2GTHQTOCPEG4GOCTMU VF VF GORNQ[GGIGV;GCTN[5CNCT[ VF VT _ _ VCDNG
 • 43. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 87 KPENWFG HKNG LURVTCEGLUR 2 $ 2TQEGFWT[ MQOGTE[LPG QTC MQF HQTOCVQYCPKC YCTUVYC RTGGPVCE[LPC Uæ RTGOKGUCPG Y V[O YKFQMW ,52 $ DQF[ JVON Przedstawiony powy ej kod JSP generuje tabelę HTML, zawierającą listę pracowników o określonych zarobkach. Zawarto tu zarówno procedury komercyjne, jak te kod forma- towania, co zilustrowano na rysunku 5.6. Rysunek 5.6. Widok, w którym przemieszano logikę komercyjną z kodem formatowania W listingu 5.6 pokazano, w jaki sposób w oparciu o wzorzec pomocnika widoku mo na zmienić strukturę tak, aby wyodrębnić kod skryptletu z widoku JSP. Listing 5.6. Strona JSP po wyodrębnieniu kodu skryptletu VCINKD WTK 9'$+0(EQTGRCVVGTPUVCINKDTCT[VNF RTGHKZ EQTGRCVVGTPU JVON JGCF VKVNG .KUVC RTCEQYPKMÎYVKVNG JGCF DQF[ EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG#FCRVGT J EGPVGT .KUVC RTCEQYPKMÎY FKC W EQTGRCVVGTPUFGRCTVOGPV CVVTKDWVG KF RT[M CF W [EKC QDKGMVW RQOQEPKEGIQ Y FQFCVMQYQ FGHKPKQYCP[O PCEPKMW J VCDNG DQTFGT VT VJ +OKú VJ VJ 0CYKUMQ VJ VJ 5VCPQYKUMQ VJ VJ 0WOGT KFGPV[HKMCE[LP[ RTCEQYPKMC VJ VJ 1FNKEGPKC QF RQFCVMW VJ VJ 7YCIK PC VGOCV Y[FCLPQ EK VJ VJ 4QEPG CTQDMK VJ VT EQTGRCVVGTPUGORNQ[GGNKUV KF GORNQ[GGNKUVAMG[ VT VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG (KTUV0COG VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG .CUV0COG VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG GUKIPCVKQP VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG +F VF
 • 44. 88 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG 0Q1HGFWEVKDNGU VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG 2GTHQTOCPEG4GOCTMU VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG ;GCTN[5CNCT[ VF VF VT EQTGRCVVGTPUGORNQ[GGNKUV VCDNG DQF[ JVON Poza tym zdefiniowano dwa obiekty pomocnicze, zaimplementowane w dodatkowo zdefi- niowanych znacznikach, co pozwoliło na wyodrębnienie procedur komercyjnych oraz for- matowania poprzez oparcie modelu danych na kolumnach i wierszach tabeli HTML. Dwa obiekty pomocnicze, o których mowa, to znaczniki EQTGRCVVGTPUGORNQ[GGNKUV oraz EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG . Rysunek 5.7 ukazuje transformację projektu: od struktury pokazanej po lewej stronie do struktury pokazanej po prawej stronie. Rysunek 5.7. Wyodrębnienie logiki komercyjnej w klasach pomocniczych Procedury komercyjne zostały wyodrębnione w klasach pomocniczych, dzięki czemu nie znajdują się ju bezpośrednio na stronie JSP. Klasy te pełnią szereg funkcji, takich jak po- bieranie określonej zawartości, kontrolowanie dostępu, oraz wyświetlanie stanu modelu dla u ytkownika. W przypadku ostatniej z wymienionych funkcji klasa pomocnicza hermetyzuje część logiki prezentacji, np. formatowanie zbioru wyniku zapytania w postaci tabeli HTML (zobacz tak e „Usuwanie konwersji z widoku”). Takie rozwiązania pozwalają spełnić po- stawiony wcześniej cel wyodrębnienia jak największej części logiki programowania z widoku. Dzięki temu z poziomu JSP mo liwe jest, poprzez u ycie klas pomocniczych, uzyskanie tabeli z określonymi danymi w miejsce kodu skryptletu generującego taką tabelę, zamieszczanego w kodzie JSP. Komponenty pomocnicze mo na implementować w postaci obiektów JavaBean lub te jako dodatkowo definiowane znaczniki (przejdź do akapitu „Pomocnik widoku” w rozdziale 7.). Komponenty pomocnicze JavaBean sprawdzają się najlepiej przy wyodrębnianiu logiki po- bierania zadanej zawartości oraz przechowywania wyników zapytań. Natomiast dodatkowo zdefiniowanych znaczników nale y u ywać do omówionej powy ej konwersji modelu przy wyświetlaniu wyniku, czyli na przykład przy tworzeniu tabeli z zwróconego zbioru wyniku. Obie te opcje mają ze sobą wiele wspólnego, więc wybór techniki implementacji komponen- tów pomocniczych będzie zale ał od doświadczenia programisty i względów praktycznych. Rysunek 5.8 ilustruje drugi punkt podrozdziału „Mechanika”, czyli przekazywanie zadań do klas pomocniczych z poziomu JSP.
 • 45. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 89 Rysunek 5.8. Przekazywanie zadań do klas pomocniczych Z poziomu widoku JSP wywoływane są klasy pomocnicze, które odpowiadają za przetwa- rzanie i generowanie widoku. Zazwyczaj przed stroną JSP u ywany jest sterownik jako punkt wyjściowy w procesie obsługi ądań klientów (przejdź do akapitów „Sterownik frontalny” w rozdziale 7. oraz „Korzystanie ze sterownika”). Sterownik udostępnia widok, ale zanim do tego dojdzie, mo e równie przekazać zadania do komponentów pomocniczych (przejdź do akapitu „Struktura usługa-pracownik” w rozdziale 7.). Zmiany w strukturze po zastoso- waniu sterownika przedstawiono na rysunku 5.9. Rysunek 5.9. Korzystanie ze sterownika Ukrycie danych warstwy prezentacyjnej przed warstwą komercyjną Obsługa ądań oraz (lub) związane z obsługą protokołu struktury danych są udostępniane z warstwy prezentacyjnej dla warstwy komercyjnej. Z warstwy komercyjnej nale y usunąć wszystkie referencje do obsługi ądań oraz do struktur danych warstwy prezentacyjnej, związanych z obsługą protokołu. Wartości nale y przekazywać pomiędzy warstwami za pomocą ogólnych struktur danych. Rysunek 5.10. Wyodrębnienie kodu warstwy prezentacji z warstwy komercyjnej Motywacja Fragmenty kodu implementacji właściwe dla jednej warstwy nie powinny być umieszczane w innej warstwie. Interfejs API usługi, udostępniany przez warstwę komercyjną warstwie prezentacyjnej, będzie najprawdopodobniej wykorzystywany przez ró nych klientów. Je eli
 • 46. 90 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu API usługi przyjmuje parametry szczegółowego typu, np. HttpServletRequest, to ka dy klient będzie musiał hermetyzować dane w strukturach danych typu HttpServletRequest. To z kolei radykalnie zmniejsza mo liwość wielokrotnego wykorzystania danej usługi. Mechanika n Wszystkie referencje do struktur danych warstwy prezentacji, zamieszczone w warstwie komercyjnej, nale y zastąpić referencjami do bardziej ogólnych struktur i typów danych. n Chodzi tu zazwyczaj o zastąpienie metod warstwy komercyjnej przyjmujących parametry szczegółowego typu, np. HttpServletRequest, parametrami bardziej ogólnych typów, takich jak String, int czy te UserInfo. n W warstwie prezentacji nale y zmodyfikować kod kliencki, który zawiera wywołania takich metod. n Do metod warstwy komercyjnej mo na przesyłać rozdrobnione struktury danych warstwy prezentacji. Je eli na przykład obiekt ądania HttpServletRequest ma parametry Z, [ oraz , to metoda w warstwie komercyjnej zamiast parametrów typu HttpServletRequest mo e przyjmować te trzy argumenty oddzielnie — jako parametry typu 5VTKPI. Wadą takiego przesyłania rozdrobnionych argumentów jest to, e technika ta zwiększa powiązania pomiędzy kodem warstwy prezentacji a API serwisu komercyjnego. Oznacza to, e przy zmianie stanu wymaganego przez usługę musi równie zostać zmieniony API serwisu. n Nieco bardziej elastyczne rozwiązanie polega na skopiowaniu odpowiedniego stanu ze struktury danych warstwy prezentacji do bardziej ogólnych struktur danych, na przykład do obiektów przyjmujących wartość, które są potem przekazywane do warstwy komercyjnej. W takim przypadku API serwisu nadal przyjmuje obiekt tego typu, nawet je eli zmieniła się jego implementacja. n Inne rozwiązanie polega na implementacji strategii nało enia typu interfejsu, je eli na przykład zastosowano szkielet warstwy prezentacji taki, jak często stosowany projekt Struts [Struts]. n Podczas obsługi ądania szkielety warstwy tworzą zazwyczaj szereg struktur danych. Polega to na przykład na tym, e szkielet kopiuje odpowiedni stan ze struktury danych typu HttpServletRequest do bardziej ogólnych struktur danych, dopasowując parametry ądania do typu danych właściwego dla określonego szkieletu. Chocia wspomniany typ danych mo e spełniać taką samą funkcję, jaką spełnia obiekt posiadający wartość (typu ogólnego), to jednak jest to typ właściwy dla danego szkieletu. Oznacza to, e przesyłanie takiej struktury danych do warstwy komercyjnej wymaga wytworzenia ścisłej zale ności pomiędzy szkieletem obsługującym ądania a serwisami komercyjnymi. Pewnym rozwiązaniem mo e być w tej sytuacji właśnie skopiowanie struktury danych właściwej dla szkieletu do bardziej ogólnej struktury, przed przekazaniem jej do warstwy komercyjnej. Bardziej wydajne jest jednak utworzenie ogólnego typu interfejsu, który będzie zawierał metody odpowiadające metodom typu właściwego dla szkieletu. Nało enie takiego typu interfejsu na obiekt właściwy
 • 47. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 91 dla szkieletu umo liwi korzystanie z tego obiektu bez konieczności wytwarzania ścisłego powiązania z określonym szkieletem. n Je eli na przykład szkielet tworzy instancję podklasy obiektu CHTCOGYQTM/[5VCVG$GCP, to będzie ona typu 5VCVG$GCP: 7YCIC VYQTGPKG KPUVCPELK QFD[YC UKú CY[ECL RQRTG RTGDWFQYú 7YCIC FNC WRTQUEGPKC RQOKPKúVQ RCTCOGVT[ CHTCOGYQTM5VCVG$GCP DGCP PGY O[UVWHH/[5VCVG$GCP n Gdyby warstwa komercyjna przyjmowała przedstawiony komponent JavaBean jako parametr, byłby on typu 5VCVG$GCP: RWDNKE XQKF C4GOQVG$K6KGT/GVJQF CHTCOGYQTM5VCVG$GCP DGCP n Zamiast przekazywać komponent JavaBean typu 5VCVG$GCP do warstwy komercyjnej, nale y utworzyć nowy interfejs, np. o nazwie my.stuff.MyStateVO, zaimplementowany przez obiekt O[UVWHH/[5VCVG$GCP: RWDNKE ENCUU /[5VCVG$GCP GZVGPFU CHTCOGYQTM5VCVG$GCP KORNGOGPVU /[5VCVG81 n W ten sposób w warstwie komercyjnej mo na u yć następującej sygnatury metody: RWDNKE XQKF C4GOQVG$K6KGT/GVJQF O[UVWHH/[5VCVG81 DGCP n Nie ma potrzeby kopiowania parametrów do obiektu ogólnego typu, posiadającego wartość, a typ właściwy dla szkieletu nie jest ju udostępniany w ró nych warstwach jednocześnie. n Nale y wreszcie zaznaczyć, e zale ności pomiędzy logicznie niezwiązanymi ze sobą częściami mo na zredukować poprzez zastosowanie opisywanego tu sposobu przebudowy dla obiektów warstwy prezentacyjnej. n Ilustracja podobnego przykładu znajduje się na rysunku 5.11. Rysunek 5.11. Oddzielenie kodu warstwy prezentacji od obiektów domeny n Poniewa nale y zachowywać mo liwość wielokrotnego u ycia obiektów rodzimych, takich jak %WUVQOGT, równie w tym przypadku obowiązuje opisywana powy ej motywacja i mechanika. n Oznacza to, e referencje do struktur danych związanych z protokołem są skoncentrowane wokół komponentów obsługujących ądania, takich jak sterownik. Listingi 5.7 oraz 5.8, zamieszczone poni ej, pokazują, w jaki sposób mo na oddzielić obiekt *VVR5GTXNGV4GSWGUV od obiektu rodzimego.
 • 48. 92 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Przykład Przedstawiona w listingu 5.7 klasa %WUVQOGT przyjmuje jako parametr instancję obiektu do- meny *VVR5GTXNGV4GSWGUV, którego typ charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Oznacza to, e klient spoza Internetu, który chce skorzystać z klasy %WUVQOGT, musiałby naj- pierw utworzyć w jakiś sposób obiekt *VVR5GTXNGV4GSWGUV, a takich rozwiązań nale y unikać. Listing 5.7. Ścisłe powiązanie obiektu domeny z obiektem HttpServletRequest
 • 50. 2QPK U[ HTCIOGPV MQFW WMCWLG QDKGMV TQFKO[ MVÎT[ QUVC D[V EK NG RQYKæCP[ QDKGMVGO *VVR5GTXNGV4GSWGUV
 • 52. RWDNKE ENCUU %WUVQOGT ] RWDNKE %WUVQOGT *VVR5GTXNGV4GSWGUV TGSWGUV ] HKTUV0COG TGSWGUVIGV2CTCOGVGT HKTUVPCOG NCUV0COG TGSWGUVIGV2CTCOGVGT NCUVPCOG _ _ Zamiast udostępniać obiekt typu HttpServletRequest ogólnemu obiektowi %WUVQOGT, nale y je od siebie oddzielić, jak to pokazano w listingu 5.8. Listing 5.8. Oddzielenie obiektu domeny od obiektu HttpServletRequest 2T[M CF QFFKGNGPKC QDKGMVW FQOGP[ QF QDKGMVW *VVR5GTXNGV4GSWGUV RWDNKE ENCUU %WUVQOGT ] RWDNKE %WUVQOGT 5VTKPI HKTUV 5VTKPI NCUV ] HKTUV0COG HKTUV NCUV0COG NCUV _ _ Usuwanie konwersji z widoku Fragmenty modelu podlegają w komponencie widoku konwersji, która umo liwia ich wy- świetlenie. Cały kod konwersji nale y usunąć z widoku, umieszczając go w jednej lub większej ilości klas pomocniczych. Rysunek 5.12. Usunięcie konwersji z widoku
 • 53. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 93 Motywacja Bezpośrednie osadzenie w widoku JSP kodu dokonującego konwersji modelu w celu jego wyświetlenia ogranicza modularność i mo liwość wielokrotnego wykorzystywania aplikacji. Poniewa tego rodzaju konwersje mogą być konieczne na wielu stronach JSP, kod konwersji w nich umieszczany musiałby się powtarzać, a utrzymanie takich stron polegałoby na pra- cochłonnym wycinaniu i wklejaniu fragmentów kodu. Mechanika n Za pomocą wzorca klasy wydobycia (Extract Class [Fowler]) oraz pomocnika widoku nale y utworzyć klasy pomocnicze i przenieść do nich procedury konwersji z poszczególnych stron JSP. n Przykładem mo e być konwersja zbioru wyników z bazy danych do postaci tabeli HTML, w oparciu o odpowiedni kod aplikacji. n Klasy te nale y udostępnić z poziomu stron JSP, dzięki czemu — w razie potrzeby — mo liwe będzie dokonanie konwersji i adaptacji. n Konwersja jest przeprowadzana przez klasę pomocniczą, wywoływaną z poziomu strony JSP. Przykład W przedstawionym tu przykładzie zajmiemy się procedurą, która przeprowadza konwersję zbioru elementów (zbioru wyników z bazy danych) do postaci tabeli HTML. Jest to w pewnym sensie procedura formatowania, ale chodzi tu równie o kod konwersji, generujący tabelę z modelu pośredniego. Kod takiej dynamicznej konwersji mo e być wielokrotnie wykorzy- stywany, je eli zostanie zaimplementowany w dodatkowo zdefiniowanych znacznikach, zamiast bezpośrednio w kodzie strony JSP. W listingu 5.9 przedstawiono stronę JSP, w której kodzie bezpośrednio zamieszczono pro- cedurę konwersji. Listing 5.9. Procedura konwersji umieszczona bezpośrednio w widoku JVON JGCF VKVNG .KUVC RTCEQYPKMÎYVKVNG JGCF DQF[ J JGCF EGPVGT .KUVC RTCEQYPKMÎYJ 5VTKPI HKTUV0COG 5VTKPITGSWGUVIGV2CTCOGVGT HKTUV0COG 5VTKPI NCUV0COG 5VTKPITGSWGUVIGV2CTCOGVGT NCUV0COG KH HKTUV0COG PWNN Y TCKG RQVTGD[ RQDTCPG QUVCPæ YU[UVMKG GNGOGPV[ HKTUV0COG
 • 54. 94 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu KH NCUV0COG PWNN NCUV0COG 'ORNQ[GGGNGICVG GORGNGICVG PGY 'ORNQ[GGGNGICVG +VGTCVQT GORNQ[GGU GORGNGICVGIGV'ORNQ[GGU 'ORNQ[GGGNGICVG#..A'2#46/'065 VCDNG DQTFGT VT VJ +OKú VJ VJ 0CYKUMQ VJ VJ 5VCPQYKUMQ VJ VT YJKNG GORNQ[GGUJCU0GZV ] 'ORNQ[GG81 GORNQ[GG 'ORNQ[GG81 GORNQ[GGUPGZV KH GORNQ[GGIGV(KTUV0COG UVCTVU9KVJ HKTUV0COG GORNQ[GGIGV.CUV0COG UVCTVU9KVJ NCUV0COG ] VT VF GORNQ[GGIGV(KTUV0COG VQ7RRGT%CUG VF VF GORNQ[GGIGV.CUV0COG VQ7RRGT%CUG VF VF GORNQ[GGIGVGUKIPCVKQP VF VT _ _ VCDNG Najpierw taki kod nale y wyodrębnić w klasach pomocniczych. Klasy takie nale y w tym przypadku zaimplementować w dodatkowo zdefiniowanych znacznikach, co umo liwi usu- nięcie mo liwie największej ilości kodu skryptletu ze strony JSP. Następnie w kodzie strony JSP nale y umieścić odwołania do klas pomocniczych, przeprowadzających konwersję. W listingu 5.10 przedstawiono stronę JSP po wprowadzeniu takich zmian. Listing 5.10. Wyodrębnienie procedury w klasach pomocniczych JVON JGCF VKVNG .KUVC RTCEQYPKMÎY RQ RTGDWFQYKG VKVNG JGCF DQF[ J EGPVGT .KUVC RTCEQYPKMÎYJ EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG#FCRVGT VCDNG DQTFGT
 • 55. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 95 VT VJ +OKú VJ VJ 0CYKUMQ VJ VJ 5VCPQYKUMQ VJ VT EQTGRCVVGTPUGORNQ[GGNKUV KF GORNQ[GGNKUV OCVEJ (KTUV0COG .CUV0COG VT VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG (KTUV0COG ECUG 7RRGT VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG .CUV0COG ECUG 7RRGT VF VF EQTGRCVVGTPUGORNQ[GG CVVTKDWVG GUKIPCVKQP VF VF VT EQTGRCVVGTPUGORNQ[GGNKUV VCDNG Warto te rozwa yć inny rodzaj konwersji. W niektórych przypadkach fragmenty modelu podlegają konwersji do HTML poprzez transformacje XSL. W tym celu równie mo na wy- korzystać klasy pomocnicze, wywoływane za pomocą dodatkowo zdefiniowanych znaczników. Równie takie rozwiązanie pozwala wyodrębnić procedurę ze strony JSP, zwiększając w ten sposób modularność i mo liwość wielokrotnego wykorzystania komponentów. Poni ej uka- zano przykład strony JSP, w której konwersja wykonywana jest poprzez wywołanie za pomocą dodatkowych znaczników klas pomocniczych, a nie bezpośrednio w kodzie strony: VCINKD WTK JVVRLCMCTVCCRCEJGQTIVCINKDUZUN RTGHKZ ZUN ZUNCRRN[ PCOG:ON OQFGN RTQRGTV[:/. ZON ZUN UV[NGUJGGVVTCPUHQTOZUN Znacznik XSL CRRN[ [JakartaTaglibs] odpowiada za wygenerowanie całego wyniku z tej strony. Za jego pomocą mo na utworzyć w podobny sposób poszczególne składniki strony. Wywołanie za pomocą znacznika jest mo liwe, poniewa w zakresie strony („modelu”) ist- nieje komponent JavaBean z właściwością o nazwie „xml”. Innymi słowy, w zakresie stro- ny znajduje się instancja komponentu, który zawiera metodę o następującej sygnaturze: RWDNKE 5VTKPI IGV:/. Warto zaznaczyć, e tego typu konwersje mo na przeprowadzać całkowicie niezale nie od JSP. Wybór tego rozwiązania będzie zale ał od szeregu czynników, takich jak format prze- chowywania zawartości oraz u ycie dotychczasowo stosowanych technologii. Ukrywanie zasobów przed klientem Czasami zachodzi potrzeba ograniczenia dostępu klientów do zasobów takich, jak widoki JSP, do których mają oni bezpośredni dostęp. Dostęp do zasobów mo na ograniczyć poprzez skonfigurowanie kontenerów lub u ycie ste- rownika.
 • 56. 96 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Rysunek 5.13. Ograniczenie dostępu poprzez skonfigurowanie kontenerów Rysunek 5.14. Ograniczenie dostępu za pomocą komponentu sterowania Motywacja Często zachodzi potrzeba kontroli przychodzących ądań. Omawiany tu sposób przebudowy umo liwia wprowadzenie opartej na zezwoleniach kontroli i ochrony zasobów. Je eli istnieje potrzeba wprowadzenia kontroli kolejności lub przepływu ądań, nale y zasto- sować rozwiązania omówione w podrozdziale „Korzystanie z synchronizatora” (rozdział 5.). Mechanika n Dostęp do pewnych zasobów (na przykład zasobów WWW, serwletów itp.) nale y ograniczać poprzez odpowiednią konfigurację, polegającą na przeniesieniu takich zasobów do odpowiednich podkatalogów w podkatalogu /WEB-INF/ aplikacji WWW. n Aby na przykład zablokować bezpośredni dostęp przeglądarki do widoku o nazwie info.jsp w aplikacji securityissues, mo na umieścić plik źródłowy JSP w następującym podkatalogu: /securityissues/WEB-INF/internalaccessonly/info.jsp. n Dostęp mo na te ograniczać za pomocą komponentu kontrolnego. n W tym celu mo na wykorzystać wzorzec przedstawiony w sekcji „Korzystanie ze sterownika” (rozdział 5.), gdzie pokazano, w jaki sposób sterownik mo e kontrolować dostęp do chronionych zasobów.
 • 57. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 97 n Dodatkowo, wszystkie zasoby podlegające ochronie mogą same kontrolować dostęp, wywołując odpowiednie klasy pomocnicze. n Nale y utworzyć jedną lub więcej klas pomocniczych. n W zale ności od implementacji sterownik lub poszczególne strony JSP wywołują klasy pomocnicze, które sprawdzają, czy dany zasób powinien zostać udostępniony. Przykład Ograniczenie dostępu poprzez konfigurację pojemnika Aby dostęp klienta do przykładowej strony JSP info.jsp był mo liwy tylko poprzez sterownik, nale y przenieść stronę JSP do katalogu /WEB-INF/. W przykładowej aplikacji WWW o nazwie corepatterns skonfigurowano następujący katalog w głównym katalogu serwera: EQTGRCVVGTPUUGEWTGARCIGLUR Taka konfiguracja domyślnie umo liwia klientom bezpośredni dostęp do tego zasobu, np. za pomocą poni szego adresu URL: JVVRNQECNJQUVEQTGRCVVGTPUUGEWTGARCIGLUR Aby zastrzec bezpośredni dostęp, nale y przenieść plik JSP do podkatalogu katalogu /WEB-INF/. Ście ka dostępu w głównym katalogu serwera będzie wyglądała wtedy nastę- pująco: EQTGRCVVGTPU9'$+0(RTKXCVGCEEGUUUGEWTGARCIGLUR Zawartość katalogu /WEB-INF/ jest dostępna tylko pośrednio poprzez ądania wewnętrzne, wysyłane na przykład przez sterownik oraz obiekt 4GSWGUVKURCVEJGT. Oznacza to, e adres URL, pod którym przeglądarka mo e uzyskać dostęp do tego pliku, będzie wyglądał mniej więcej następująco: JVVRNQECNJQUVEQTGRCVVGTPUEQPVTQNNGT!XKGYEQTGRCVVGTPU å9'$+0(RTKXCVGCEEGUUUGEWTGARCIGLUR Uwaga: podany powy ej adres URL ilustruje jedynie omawiane zagadnienia i nie stanowi zalecanej metody przekazywania informacji do serwera. Parametr zapytania widoku nie powinien ujawniać struktury katalogów serwera. Je eli ądanie dotarło do sterownika serwletu, to mo e on je przekazać do strony secure_page .jsp, korzystając z obiektu 4GSWGUVKURCVEJGT. Natomiast przy próbie uzyskania bezpośredniego dostępu do zasobu: JVVRNQECNJQUVEQTGRCVVGTPU9'$+0(RTKXCVGCEEGUUUGEWTGARCIGLUR serwer odsyła odpowiedź z informacją o braku dostępu do ądanego zasobu, co pokazano na rysunku 5.15.
 • 58. 98 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Rysunek 5.15. Ograniczenie dostępu poprzez odpowiednią konfigurację plików Ograniczenie dostępu poprzez u ycie komponentu kontrolnego Innym sposobem ograniczania dostępu jest wywołanie komponentu kontrolującego, tak jak pokazano to na rysunku 5.14 i w listingu 5.11. Listing 5.11. Kontrola dostępu przy użyciu komponentu VCINKD WTK 9'$+0(EQTGRCVVGTPUVCINKDTCT[VNF RTGHKZ EQTGRCVVGTPU EQTGRCVVGTPUIWCTF JVON JGCF VKVNG 1ITCPKEGPKG FQUVúRW MNKGPVC FQ CUQDÎYVKVNG JGCF DQF[ J -NKGPV W[UMWLG FQUVúR FQ VGIQ YKFQMW V[NMQ C RQ TGFPKEVYGO MQORQPGPVW MQPVTQNPGIQ 9KFQM VGP Y[YQ WLG OGEJCPKO MQPVTQNK FQUVúRW C RQOQEæ PCEPKMC MQPVTQNPGIQ W [VGIQ PC RQEæVMW UVTQP[J DQF[ JVON Sposoby przebudowy warstwy komercyjnej i integracyjnej Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji Komponenty jednostkowe z warstwy komercyjnej są udostępniane klientom w innej warstwie. Komponenty jednostkowe nale y wyodrębnić poprzez u ycie fasady sesji.
 • 59. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 99 Rysunek 5.16. Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji Motywacja Komponenty jednostkowe (ang. entity beans) to rozproszone, trwałe obiekty ogólnego za- stosowania. Udostępnienie komponentu jednostkowego klientom w innej warstwie wywołuje przecią enie sieci i obni enie wydajności. Ka de ądanie klienta oznacza kosztowne pod względem wydajności wywołanie metody odległej. U ycie komponentów jednostkowych oznacza wprowadzenie transakcji zarządzanej przez pojemniki. Udostępnienie komponentu jednostkowego klientom mo e wymagać od progra- misty aplikacji klienckiej przeanalizowania, zaprojektowania oraz demarkacji transakcji, zwłaszcza w przypadku u ycia wielu komponentów jednostkowych. Programista taki musi uzyskać dostęp do transakcji u ytkownika od obiektu zarządzania transakcjami oraz opraco- wać kod interakcji z komponentami jednostkowymi (interakcja ta ma się odbywać w kontekście transakcji). Poniewa klient zarządza transakcją, nie jest mo liwe wykorzystanie demarkacji transakcji zarządzanej przez pojemniki. Mechanika n Procedury komercyjne, które powinny współdziałać z komponentami jednostkowymi, nale y wyodrębnić z kodu klienta aplikacji. n Do wyodrębnienia procedur z kodu klienta mo na wykorzystać wzorzec klasy wydobycia ('ZVTCEV %NCUU [Fowler]). n Następnie nale y u yć komponentu sesyjnego jako fasady dla jednostki. n Taki komponent sesyjny mo e zawierać procedury interakcji z komponentem jednostkowym oraz inne potrzebne procedury. n Przejdź do akapitu „Fasada sesji”, (rozdział 8.). n Nale y potem zaimplementować komponenty sesyjne w celu utworzenia skonsolidowanej warstwy dostępu do komponentów jednostkowych — w oparciu o wzorzec fasady sesji. n Liczne interakcje pomiędzy klientem a jednostkami zostają w ten sposób przesunięte do fasady sesji w warstwie komercyjnej.
 • 60. 100 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu n Dzięki temu zredukowana zostaje liczba wywołań metod odległych, dokonywanych przez klienta. n Następnie nale y zaimplementować procedury transakcji w komponentach sesyjnych, je eli u ywane są transakcje zarządzane przez komponenty JavaBean. W przypadku transakcji zarządzanych przez pojemniki nale y określić atrybuty transakcji dla komponentu sesyjnego w obiekcie opisu wdra ania. n Poniewa komponent sesyjny współdziała z komponentami jednostkowymi, klient nie jest ju odpowiedzialny za demarkację transakcji. n Za demarkację transakcji odpowiada teraz albo komponent sesyjny, albo pojemnik — w zale ności od tego, czy wybrano model transakcji zarządzanych przez u ytkownika czy te przez pojemnik. Korzystanie z delegatów komercyjnych Komponenty sesyjne w warstwie komercyjnej są udostępniane klientom w innych warstwach. Za pomocą delegatów komercyjnych nale y rozdzielić warstwy i wyodrębnić szczegóły implementacji. Rysunek 5.17. Użycie delegacji komercyjnej Motywacja Komponenty sesyjne umo liwiają implementację fasad dla komponentów jednostkowych. Komponenty sesyjne pozwalają na utworzenie interfejsów dla ogólnych serwisów komer- cyjnych. Nale y jednak pamiętać, e bezpośrednie udostępnienie komponentu sesyjnego dla klienta aplikacji wymusza ścisłe powiązania pomiędzy kodem klienta aplikacji a kompo- nentem sesyjnym. Udostępnienie komponentu sesyjnego dla klienta aplikacji zwiększa liczbę wywołań kompo- nentu sesyjnego w kodzie klienta. Ka da zmiana w interfejsie komponentu sesyjnego ma wpływ na wszystkie wywołania komponentu sesyjnego w kodzie klienta aplikacji, co oznacza problemy z utrzymaniem kodu. Przy korzystaniu z komponentów EJB klienci są dodatkowo nara eni na wyjątki, występujące na poziomie usługi. Mo e to być szczególnie kłopotliwe w przypadku aplikacji u ywanej przez ró nego rodzaju klientów, z których ka dy korzysta z interfejsu komponentu sesyjnego w celu uzyskania określonej usługi.
 • 61. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 101 Mechanika n Dla ka dego komponentu sesyjnego, który jest udostępniany klientom bezpośrednio w warstwie, nale y zastosować delegata komercyjnego. n Delegaci komercyjni to standardowe klasy Javy, w których wyodrębniono szczegóły implementacji warstwy komercyjnej. Klasy te pośredniczą pomiędzy klientami a komponentem sesyjnym, przejmując wyjątki powstające na poziomie obsługi. n Przejdź do akapitu „Delegat komercyjny”, rozdział 8. n Nale y utworzyć delegacje komercyjne, które będą obsługiwały poszczególne komponenty sesyjne, zazwyczaj jako fasady. Ka dej delegacji komercyjnej odpowiada tylko jedna fasada sesji. n Delegaci komercyjni redukują ścisłe powiązania pomiędzy warstwą klienta a serwisami komercyjnymi (komponentami sesyjnymi) poprzez wyodrębnienie szczegółów implementacji. n Klienci współpracują z delegatami komercyjnymi za pomocą lokalnych wywołań znajdujących się w nich metod. n Kod usług wyszukiwania oraz zachowywania w pamięci podręcznej nale y wyodrębnić w delegacjach komercyjnych. n Delegaci komercyjni wyszukują serwisy komercyjne za pomocą lokalizatora usług. n Przejdź do akapitu „Lokalizator usług”, rozdział 8. Łączenie komponentów sesyjnych Pomiędzy komponentami sesyjnymi a komponentami jednostkowymi zachodzi relacja typu „jeden do jednego”. Ogólne serwisy komercyjne nale y odwzorować w komponentach sesyjnych. Komponenty sesyjne, które pełnią tylko rolę obiektów proxy komponentów jednostkowych, nale y wyeliminować lub te połączyć w pojedynczy komponent sesyjny. Rysunek 5.18. Łączenie komponentów sesyjnych
 • 62. 102 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu Motywacja Relacja typu „jeden do jednego” pomiędzy komponentem sesyjnym a komponentem jednost- kowym jest rozwiązaniem niekorzystnym. Takie odwzorowanie wprowadza jedynie warstwę komponentów sesyjnych, pełniących rolę obiektów proxy. Ma to zazwyczaj miejsce wtedy, gdy programista tworzy komponenty sesyjne, które nie stanowią reprezentacji serwisów ogólnego zastosowania, a jedynie wysuwają naprzód komponenty jednostkowe (pośredniczą pomiędzy nimi). W rezultacie komponenty sesyjne nie stanowią fasad, a jedynie obiekty proxy. Wady bezpośredniego udostępniania komponentów jednostkowych klientom omówiono w podrozdziale „Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji”. Na rysunku 5.18 ró ni klienci obsługują ró ne rodzaje interakcji. W ka dej takiej interakcji bierze udział jeden lub więcej komponentów jednostkowych. W przypadku rozwiązania, po- legającego na utworzeniu relacji typu „jeden do jednego” pomiędzy komponentami sesyjnymi a jednostkami, klient współdziała z poszczególnymi komponentami sesyjnymi, które pośred- niczą pomiędzy nim a komponentami jednostkowymi. W takiej sytuacji komponenty sesyjne są obiektami proxy, co oznacza, e klienci mają w zasadzie bezpośredni dostęp do komponen- tów jednostkowych. Mechanika n Komponenty sesyjne nale y zaimplementować jako fasadę komponentów jednostkowych. Dzięki temu ka dy komponent sesyjny będzie zapewniał klientom interfejs serwisu komercyjnego ogólnego zastosowania. n Wyspecjalizowane komponenty sesyjne oraz komponenty sesyjne, stanowiące obiekty proxy dla komponentów jednostkowych, nale y połączyć w pojedynczy komponent sesyjny. n Komponenty sesyjne będą stanowiły reprezentację serwisu komercyjnego ogólnego zastosowania. n Komponenty jednostkowe będą stanowiły reprezentację zachowanych informacji, dotyczących transakcji. n Przejdź do akapitu „Fasada sesji”, rozdział 8. n Aby uniknąć implementacji ka dej interakcji w osobnym komponencie sesyjnym, nale y połączyć zbiór powiązanych ze sobą interakcji, w których bierze udział jeden lub więcej komponentów sesyjnych, w pojedynczą fasadę sesji. n Pozwala to ograniczyć rolę komponentów sesyjnych, umo liwiających dostęp jednolitych serwisów komercyjnych do komponentów jednostkowych. n Liczba fasad sesji powinna zale eć od sposobu pogrupowania interakcji, a nie od liczby jednostek. Ograniczanie komunikacji międzyjednostkowej Wiele zale ności między komponentami jednostkowymi prowadzi do obni enia wydajność modelu.
 • 63. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 103 Liczbę zale ności pomiędzy komponentami jednostkowymi nale y obni yć poprzez u ycie komponentu jednostkowego (jednostki zło onej) oraz obiektów zale nych. Rysunek 5.19. Ograniczenie komunikacji między komponentami jednostkowymi Motywacja Komponenty jednostkowe pochłaniają du o więcej czasu procesora ni zwykłe obiekty Javy. Wywołania metod jednostek są wywołaniami odległymi, przez co obni ają wydajność sieci. Dodatkowo, komponenty jednostkowe muszą współdziałać z zewnętrznym źródłem danych. Nawet, je eli dane dwa komponenty jednostkowe znajdują się w tym samym pojemniku, w momencie, gdy jeden z nich wywołuje drugi komponent, nadal obowiązuje schemat zdalnych wywołań metod (pojemnik uczestniczy w komunikacji). Co prawda w niektórych implemen- tacjach pojemników zoptymalizowano tego rodzaju wywołania poprzez rozró nianie wywołań pochodzących od obiektów, znajdujących się w tym samym pojemniku, ale nie są to rozwią- zania, które mo na stosować uniwersalnie (obowiązują tylko w określonej grupie produktów danej firmy). Nale y równie pamiętać, e jednostka nie jest w stanie dokonać demarkacji transakcji. W przypadku korzystania z komponentów jednostkowych mo liwe są tylko transakcje za- rządzane przez pojemniki. Oznacza to, e — w zale ności od ustawionego atrybutu transakcji metody w komponencie jednostkowym — pojemnik mo e rozpocząć nową transakcję, wziąć udział w bie ącej transakcji lub te nie wykonać adnej z tych czynności. Kiedy klient wy- wołuje metodę w komponencie jednostkowym, do kontekstu transakcji zostaje włączony szereg jednostek zale nych. Powoduje to obni enie ogólnej wydajności komponentów jed- nostkowych, poniewa ka da transakcja mo e oznaczać zablokowanie wielu komponentów jednostkowych, a w rezultacie mo e doprowadzić do zakleszczenia. Mechanika n Jednostki nale y zaprojektować jako obiekty ogólnego przeznaczenia, zło one z obiektów głównych i obiektów zale nych. n Relacje międzyjednostkowe nale y zastąpić relacjami typu jednostka — obiekt zale ny. n Obiekty zale ne nie są komponentami jednostkowymi. Są to obiekty, zawierające się w komponencie jednostkowym. Pomiędzy komponentem
 • 64. 104 Część II n Elementy projektów, niewłaściwe techniki oraz przebudowa systemu jednostkowym a znajdującymi się w nim obiektami zale nymi występuje relacja lokalna, która nie obcią a sieci. n Przeprowadzane przez jednostki zło one operacje ładowania oraz przechowywania danych nale y zoptymalizować, korzystając ze wzorców: strategii oszczędnego wczytywania oraz strategii optymalizacji zapisu. n Przejdź do akapitu „Jednostka zło ona”, rozdział 8. n Z komponentu jednostkowego nale y wyodrębnić procedury współdziałania z innymi jednostkami i przenieść je do komponentu sesyjnego. n W oparciu o wzorzec metody wydobycia ('ZVTCEV /GVJQF [Fowler]) i (lub) metody przesunięcia (/QXG /GVJQF [Fowler]) nale y przenieść taką procedurę komercyjną do komponentu sesyjnego, stosując w tym celu wzorzec fasady sesji. n Przejdź do akapitu „Fasada sesji”, rozdział 8. Przesunięcie procedur komercyjnych do sesji Du a liczba zale ności pomiędzy jednostkami obni a wydajność modelu. Operacje związane z zale nościami pomiędzy komponentami jednostkowymi nale y wyodrębnić w komponencie sesyjnym (tworząc fasadę sesji). Rysunek 5.20. Przesunięcie procedur komercyjnych do sesji Motywacja W podrozdziale „Ograniczanie komunikacji międzyjednostkowej” omówiono problemy związane z bezpośrednimi zale nościami między komponentami jednostkowymi. Problemy te wynikały z faktu, i komponent jednostkowy mo e zawierać procedury komercyjne, które zostały utworzone do obsługi innych komponentów jednostkowych. Takie rozwiązanie wymu- sza bezpośrednie i pośrednie zale ności z innymi jednostkami. Problemy omawiane w po- wy szym podrozdziale mają równie zastosowanie tutaj.
 • 65. Rozdział 5. n Sposoby przebudowy J2EE 105 Mechanika n Procedury komercyjne, związane z interakcją między jednostkami, nale y przenieść z komponentu jednostkowego do komponentu sesyjnego. n W oparciu o wzorzec metody wydobycia ('ZVTCEV /GVJQF [Fowler]) i (lub) metody przesunięcia (/QXG /GVJQF [Fowler]) nale y przenieść procedury komercyjne do komponentu sesyjnego, z zastosowaniem wzorca fasady sesji. n Przejdź do akapitu „Fasada sesji”, rozdział 8. n Przejdź do akapitu „Zamknięcie komponentów jednostkowych w sesji”, rozdział 5. Ogólne sposoby przebudowy Separacja kodu dostępu do danych Kod dostępu do danych jest umieszczany bezpośrednio w klasach, które obsługują operacje niezwiązane z dostępem do danych. Kod dostępu do danych nale y wyodrębnić w nowej klasie, którą następnie nale y przesunąć logicznie i (lub) fizycznie bli ej źródła danych. Rysunek 5.21. Separacja kodu dostępu do danych Motywacja Tworząc aplikacje, nale y zadbać o ich przejrzystą strukturę oraz spójność. Jednocześnie nale y unikać zbyt ścisłych zale ności pomiędzy ró nymi komponentami, zwiększając w ten sposób ich modularność oraz mo liwość wielokrotnego wykorzystania. Mechanika n Procedury dostępu do danych nale y wydzielić z obiektu sterowania. n W oparciu o wzorzec klasy wydobycia ('ZVTCEV %NCUU [Fowler]) nale y utworzyć nową klasę obiektu dostępu do danych i przenieść do niej kod dostępu z określonej klasy. n W nazwie utworzonej w ten sposób klasy warto zaznaczyć, e jest to obiekt dostępu do danych.