Behine sazi

H
hekmat saeidehComputer expert at yadgar derakhshane arya em yadgar derakhshane arya
Behine sazi
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫محترم‬ ‫استاد‬:
‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬
‫کنندگان‬ ‫تهیه‬:
‫حکمت‬ ‫سعیده‬
‫حکمت‬ ‫سارا‬
‫دیماه‬ ‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬1396
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫مقدمه‬
‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬
‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬
‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫با‬‫سئو‬(SEO)
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬)
‫کرد‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫؟‬
‫برخی‬‫که‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫برای‬
‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬‫می‬
‫شود‬:
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬
‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫روانشانسی‬‫و‬‫سودآوری‬
‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬
‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬‫داخلی‬
‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫یوک‬ ‫عنووان‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنت‬
‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫شده‬ ‫باعث‬
‫کننود‬ ‫حرکت‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬.‫در‬‫ایون‬
‫سومت‬ ‫بوه‬ ‫مشوتریان‬ ‫ترییوب‬ ‫باعوث‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بین‬
‫تجارت‬-‫تجوارت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫رضایت‬ ،‫میشود‬ ‫الکترونیکی‬
‫میشوود‬ ‫ارائوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬.‫در‬
‫موورر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫محتووای‬ ،‫تکنولووژی‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫شامل‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬
،‫کواربران‬ ‫بوا‬ ‫تعاملی‬ ‫روشهای‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سایت،کیفیت‬
‫باشود‬ ‫ییره‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫روزآوری‬ ‫به‬.‫طراحوی‬ ‫میبایسوت‬ ‫اموا‬
‫بتوانود‬ ‫کوه‬ ‫باشود‬ ‫ای‬ ‫گونوه‬ ‫بوه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬
‫مقد‬
‫مه‬
http://hiberd.com
‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬
‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬
‫وروزه‬‫امو‬‫و‬ ‫وازمانها‬‫سو‬ ‫وام‬‫تمو‬ ‫وا‬‫تقریبو‬
‫در‬ ‫وب‬ ‫پایوه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شرکتها‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫جهت‬ ‫الکترونیکی‬
‫بورای‬ ‫کواربران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫وتفاده‬‫و‬‫اس‬ ‫وی‬‫و‬‫الکترونیک‬ ‫وارت‬‫و‬‫تج‬ ‫وام‬‫و‬‫انج‬
‫میکنند‬.‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫تنها‬
‫و‬ ‫نیازهوا‬ ‫اگور‬ ‫و‬ ‫اسوت‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫با‬‫سئو‬(SEO)
‫چیست؟‬ ‫سئو‬
‫سئو‬(‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬)‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ،
‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬‫آن‬‫قورار‬ ‫و‬ ‫شودن‬ ‫دیده‬ ‫افزایش‬
‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫گرفتن‬
‫باشد‬‫می‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مرل‬ ‫مهمی‬.
‫از‬ ‫اسوتفاده‬ ‫بوا‬ ‫شخصوی‬ ‫که‬ ‫که،هنگامی‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬
‫دارای‬ ‫وه‬‫کو‬ ‫ودی‬‫کلیو‬ ‫وات‬‫کلمو‬ ‫و‬ ‫وارات‬‫عبو‬ ‫ترین‬‫وب‬‫مناسو‬
‫وتجو‬‫جسو‬ ‫وت‬‫اینترنو‬ ‫در‬ ‫وتند‬‫هسو‬ ‫ودزایی‬‫درآمو‬ ‫ویل‬‫پتانسو‬
‫بواالترین‬ ‫در‬ ‫جسوتجو‬ ‫نتوایج‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ،‫کند‬‫می‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫بهینه‬
‫سازی‬
‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ،‫قسمتی‬ ‫سه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫منظور‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫ابزارهایی‬
‫کننود‬ ‫موی‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بردن‬ ‫باال‬.‫واقو‬ ‫در‬
‫را‬ ‫وب‬ ‫الگووی‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫فوری‬ ‫حلهای‬ ‫راه‬ ‫برخی‬
‫مدیران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اوردند‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫ود‬‫کننو‬ ‫وتفاده‬‫اسو‬ ‫وا‬‫انهو‬ ‫از‬ ‫ود‬‫تواننو‬.‫وئو‬‫سو‬ ‫وای‬‫هو‬ ‫وه‬‫افزونو‬
‫وردپرس‬‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬‫بصورت‬
‫مانند‬ ‫اند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خودکار‬yeast .‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫این‬
‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫وضعیت‬
‫ندارند‬ ‫کارایی‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫کار‬.‫بهتورین‬ ‫خواهیود‬ ‫موی‬ ‫اگر‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬)
‫کرد؟‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬
1-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫های‬‫رایانه‬
‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬
2-‫کنود‬‫می‬ ‫کموک‬ ‫کواربران‬ ‫بوه‬ ‫سئو‬
‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫سایتان‬‫وب‬
3-‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬
4-‫از‬ ‫کوووه‬ ‫کووواربرانی‬ ‫تعوووداد‬
‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫کردن‬ ‫نهایی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫قراردادتان‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دهید‬:
1-‫تجربه‬
‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پویا‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬‫است‬(‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یعنی‬
‫شود‬‫می‬ ‫فراگرفته‬).
2-‫تیم‬
‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫این‬.
3-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬(R&D)
‫همین‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آپدیت‬ ‫معرفی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رتبه‬ ‫باالترین‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دلیل‬.
4-‫ارتباط‬
‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫هرگونه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫ارتباط‬.
5-‫ها‬‫نامه‬‫گواهی‬‫مشتریان‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫فرایند‬‫سئو‬
‫یوک‬ ‫طریوق‬ ‫از‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتورهوای‬ ‫در‬ ‫ارگانیک‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬
‫های‬‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬
‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫برون‬ ‫و‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫درون‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫سئو‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫داشتن‬ ،‫اجتماعی‬
‫افزونه‬Google rich snippets‫سوازی‬‫بهینه‬ ،‫تغذیه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ،
‫گیرد‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خبر‬.‫تکامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫سئو‬ ‫اگرچه‬
‫قودیمی‬ ‫یوا‬ ‫بنیوادی‬ ‫عناصر‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬
‫کنند‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫دارد‬.
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫برخی‬‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫که‬‫برای‬‫کسب‬
‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬‫شود‬ ‫می‬:
‫ها‬‫کلیدواژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬
‫ای‬‫صفحه‬ ‫درون‬ ‫سئوی‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
‫سایت‬‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫یا‬ ‫ممیزی‬
‫محتوی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬
‫ای‬‫صفحه‬‫بیرون‬ ‫سئوی‬/‫سازی‬‫لینک‬
‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫سازی‬‫بهینه‬
‫الگوریتمی‬ ‫آپدیت‬‫گوگل‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬
‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانتان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بیماران‬
‫بدهید‬ ‫افزایش‬ ‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫پشتوانه‬ ‫با‬ ‫سایت‬‫وب‬.
‫گویی‬ ‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫سالمت‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫طوری‬ ،‫امروزی‬ ‫بیماران‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬.‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آگاهانه‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬.
‫تحقیقوات‬ ‫مرکز‬ ‫آمار‬ ‫مطابق‬Pew‫هور‬ ‫از‬ ،10‫اینترنوت‬ ‫کواربر‬8‫نفور‬
‫سالمتی‬ ‫آنالین‬ ‫اطالعات‬‫کنند‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬.‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ،‫بیماران‬
‫کنند‬‫نمی‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بیمارستان‬ ‫و‬ ‫پزشک‬ ‫دیگران‬ ‫حرف‬ ‫برمبنای‬.‫خاطر‬ ‫به‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬
‫روانشانسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سودآوری‬ ‫و‬
‫احساسات‬ ‫تحریک‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫احساس‬ ‫بردن‬ ‫باال‬
‫شخصی‬ ‫نف‬ ‫ایجاد‬
‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬
‫باشید‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬
‫نحوه‬‫بیان‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬
‫اجتمواعی‬ ‫هوای‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫معتبر‬
‫هم‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫و‬ ‫مفیود‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مطالب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫باید‬
‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫قان‬.‫همیشوه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫متاسفانه‬
‫از‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جدید‬ ‫خواننده‬ ‫گرفتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫نماید‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬.‫رسویده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬
‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫به‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چرا‬
‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ساخت‬
‫و‬(‫آنها‬ ‫خوانندگان‬)‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کرده‬
‫بشناسند‬.
،‫هسوتند‬ ‫شودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اکرر‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫اکرر‬
‫هوای‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫پس‬
‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫فراتر‬ ‫معمول‬.
‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫نمای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫استفاده‬
‫پتانسویل‬ ‫بوه‬ ‫رسویدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫پروسهء‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫تجاری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬.‫شوبکه‬ ‫در‬ ‫شوما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬
‫خواننودگان‬ ‫و‬ ‫مشوتریان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫بوده‬(‫رقبا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫وحتی‬)
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬
‫بورای‬ ‫ضورورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫موتورهای‬ ‫نگاه‬
‫میوزان‬ ‫بوه‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫هماننود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫جستجو‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫نف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫اهمیت‬.‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬
‫نیوز‬ ‫جستجو‬ ‫باشد،موتورهای‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬
‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شما‬.
‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫بوه‬ ‫تری‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬
‫خواهیود‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتور‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫معتبر‬ ‫سایت‬ ،‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫شما‬
‫آمد‬.،‫شووند‬ ‫متصول‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫جنبه‬:
‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬.
‫از‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬20‫رشود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ٪
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫پیونود‬ ‫خوود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫لینک‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫یکباره‬ ‫اگر‬
‫وب‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬
‫خورد‬ ‫خواهد‬ ‫لطمه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬!
‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیفی‬ ‫عبارت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫لینک‬(،‫صوفحه‬ ‫شرح‬
‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫تگ‬)‫ساختار‬ ‫همچنین‬
‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫لینک‬.‫ایون‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬
“‫وجوو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫فوری‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫کوه‬ ‫کاریسوت‬ ‫بهتورین‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬:
“‫طوالنی‬ ‫محتوای‬”‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬:
،‫حل‬ ‫راه‬“‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬”‫است‬:
"‫تصویری‬ ‫محتوای‬”‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫محتوایی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬:
“‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫ست‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬:
“‫صوتی‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬”‫و‬“‫دیجیتالی‬ ‫دستیار‬”‫شوند‬ ‫می‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫محبوب‬:
"‫داخلی‬ ‫نتایج‬”‫اند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬:
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
‫نهایی‬ ‫استدالل‬:
‫به‬‫روش‬‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کامال‬
‫کنود‬ ‫موی‬ ‫عمل‬ ‫بدرستی‬ ‫هنوز‬ ‫سایتتان‬‫در‬‫مودرن‬ ‫عصور‬
‫باشید‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫چگوونگی‬ ‫و‬ ‫هودفتان‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬
‫کلوی‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نقش‬
‫این‬ ،‫تجارتتان‬‫روشها‬‫بازاریوابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهموی‬ ‫نقش‬
‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شما‬.‫نیستند‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫تنها‬ ‫اینها‬
‫همیشوه‬ ‫و‬ ‫داریود‬ ‫نگه‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫پس‬
‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬
‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
Behine sazi
1 de 21

Recomendados

طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
مزایای بهینه سازی سایت por
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 visualizações5 slides
META IRAN por
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 visualizações11 slides
The importance of seo for the sneaker business por
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 visualizações11 slides
why Seo is important? por
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 visualizações13 slides
Inbound marketing (rasoul namvar) por
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
625 visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Why SEO? por
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 visualizações14 slides
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی por
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
148 visualizações16 slides
Content Marketing & Bloggers por
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 visualizações18 slides
Off page seo1 por
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1Hanieh Ghofrani
334 visualizações20 slides
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 visualizações20 slides
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل por
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 visualizações3 slides

Mais procurados(8)

Why SEO? por Nooshin Noroozi
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?
Nooshin Noroozi48 visualizações
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani148 visualizações
Content Marketing & Bloggers por Alireza Mokhtari
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
Alireza Mokhtari22 visualizações
Off page seo1 por Hanieh Ghofrani
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 visualizações
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por زهره علیشاهی
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
زهره علیشاهی41 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações

Similar a Behine sazi

کمی درباره سئو و آموزش سئو por
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 visualizações5 slides
Why seo matters por
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
103 visualizações9 slides
Seo por
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
201 visualizações42 slides
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... por
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 visualizações238 slides
طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 visualizações3 slides

Similar a Behine sazi(20)

کمی درباره سئو و آموزش سئو por PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 visualizações
Why seo matters por ErfanAfkar
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
ErfanAfkar103 visualizações
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 visualizações
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 visualizações
طراحی سایت por Ehsan Shahsavan
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
Support site-پشتیبانی سایت por webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرود por Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
Jozve etourism 3 web por Ashkan Borouj
Jozve etourism 3 webJozve etourism 3 web
Jozve etourism 3 web
Ashkan Borouj405 visualizações
مزیت رقابتی رصد نشانه ها por Hossein Nourian, DBA
مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Hossein Nourian, DBA59 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی por Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 visualizações
شرکت پردیس ارم جویشگر por farahnazsheykhan
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan55 visualizações
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 por Vahid Rostamibani
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
Vahid Rostamibani8 visualizações
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ por Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
Vahid Rostamibani8 visualizações
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال por Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações

Behine sazi

 • 2. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 3. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬: ‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬: ‫حکمت‬ ‫سعیده‬ ‫حکمت‬ ‫سارا‬ ‫دیماه‬ ‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬1396
 • 4. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بهینه‬‫سایت‬ ‫سازی‬‫با‬‫سئو‬(SEO) ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬) ‫کرد‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬‫؟‬ ‫برخی‬‫که‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫برای‬ ‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬‫می‬ ‫شود‬: ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫روانشانسی‬‫و‬‫سودآوری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬‫داخلی‬ ‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬
 • 5. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫یوک‬ ‫عنووان‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫جایگاه‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمانها‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫کننود‬ ‫حرکت‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬.‫در‬‫ایون‬ ‫سومت‬ ‫بوه‬ ‫مشوتریان‬ ‫ترییوب‬ ‫باعوث‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بین‬ ‫تجارت‬-‫تجوارت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫رضایت‬ ،‫میشود‬ ‫الکترونیکی‬ ‫میشوود‬ ‫ارائوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬.‫در‬ ‫موورر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫بر‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتووای‬ ،‫تکنولووژی‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬ ‫شامل‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ،‫کواربران‬ ‫بوا‬ ‫تعاملی‬ ‫روشهای‬ ، ‫الکترونیکی‬ ‫سایت،کیفیت‬ ‫باشود‬ ‫ییره‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫روزآوری‬ ‫به‬.‫طراحوی‬ ‫میبایسوت‬ ‫اموا‬ ‫بتوانود‬ ‫کوه‬ ‫باشود‬ ‫ای‬ ‫گونوه‬ ‫بوه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫مقد‬ ‫مه‬ http://hiberd.com
 • 6. ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نظرگیری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنیکهای‬ ‫و‬ ‫وروزه‬‫امو‬‫و‬ ‫وازمانها‬‫سو‬ ‫وام‬‫تمو‬ ‫وا‬‫تقریبو‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫پایوه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شرکتها‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫جهت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بورای‬ ‫کواربران‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫وتفاده‬‫و‬‫اس‬ ‫وی‬‫و‬‫الکترونیک‬ ‫وارت‬‫و‬‫تج‬ ‫وام‬‫و‬‫انج‬ ‫میکنند‬.‫در‬‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نیازهوا‬ ‫اگور‬ ‫و‬ ‫اسوت‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 7. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫با‬‫سئو‬(SEO) ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫سئو‬(‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬)‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ، ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬‫آن‬‫قورار‬ ‫و‬ ‫شودن‬ ‫دیده‬ ‫افزایش‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫گرفتن‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مرل‬ ‫مهمی‬. ‫از‬ ‫اسوتفاده‬ ‫بوا‬ ‫شخصوی‬ ‫که‬ ‫که،هنگامی‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫دارای‬ ‫وه‬‫کو‬ ‫ودی‬‫کلیو‬ ‫وات‬‫کلمو‬ ‫و‬ ‫وارات‬‫عبو‬ ‫ترین‬‫وب‬‫مناسو‬ ‫وتجو‬‫جسو‬ ‫وت‬‫اینترنو‬ ‫در‬ ‫وتند‬‫هسو‬ ‫ودزایی‬‫درآمو‬ ‫ویل‬‫پتانسو‬ ‫بواالترین‬ ‫در‬ ‫جسوتجو‬ ‫نتوایج‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬ ‫بهینه‬ ‫سازی‬
 • 8. ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ،‫قسمتی‬ ‫سه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫منظور‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫ابزارهایی‬ ‫کننود‬ ‫موی‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بردن‬ ‫باال‬.‫واقو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫الگووی‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫فوری‬ ‫حلهای‬ ‫راه‬ ‫برخی‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اوردند‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫می‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫کننو‬ ‫وتفاده‬‫اسو‬ ‫وا‬‫انهو‬ ‫از‬ ‫ود‬‫تواننو‬.‫وئو‬‫سو‬ ‫وای‬‫هو‬ ‫وه‬‫افزونو‬ ‫وردپرس‬‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬‫بصورت‬ ‫مانند‬ ‫اند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خودکار‬yeast .‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫این‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫وضعیت‬ ‫ندارند‬ ‫کارایی‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫کار‬.‫بهتورین‬ ‫خواهیود‬ ‫موی‬ ‫اگر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 9. ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬(‫سئو‬) ‫کرد؟‬ ‫گذاری‬‫سرمایه‬ 1-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫های‬‫رایانه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ 2-‫کنود‬‫می‬ ‫کموک‬ ‫کواربران‬ ‫بوه‬ ‫سئو‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫سایتان‬‫وب‬ 3-‫شود‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ 4-‫از‬ ‫کوووه‬ ‫کووواربرانی‬ ‫تعوووداد‬ ‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 10. ‫کردن‬ ‫نهایی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫قراردادتان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دهید‬: 1-‫تجربه‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پویا‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬‫است‬(‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فراگرفته‬). 2-‫تیم‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫این‬. 3-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬(R&D) ‫همین‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫آپدیت‬ ‫معرفی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رتبه‬ ‫باالترین‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫باقی‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دلیل‬. 4-‫ارتباط‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫هرگونه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلید‬ ‫ارتباط‬. 5-‫ها‬‫نامه‬‫گواهی‬‫مشتریان‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 11. ‫فرایند‬‫سئو‬ ‫یوک‬ ‫طریوق‬ ‫از‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتورهوای‬ ‫در‬ ‫ارگانیک‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ،‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫برون‬ ‫و‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫درون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫سئو‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫داشتن‬ ،‫اجتماعی‬ ‫افزونه‬Google rich snippets‫سوازی‬‫بهینه‬ ،‫تغذیه‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ، ‫گیرد‬‫برمی‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خبر‬.‫تکامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً‫دائما‬ ‫سئو‬ ‫اگرچه‬ ‫قودیمی‬ ‫یوا‬ ‫بنیوادی‬ ‫عناصر‬ ‫تعدادی‬ ‫خود‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫دارد‬. ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 12. ‫برخی‬‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫که‬‫برای‬‫کسب‬ ‫پیروی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬‫شود‬ ‫می‬: ‫ها‬‫کلیدواژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ای‬‫صفحه‬ ‫درون‬ ‫سئوی‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫یا‬ ‫ممیزی‬ ‫محتوی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ‫ای‬‫صفحه‬‫بیرون‬ ‫سئوی‬/‫سازی‬‫لینک‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫الگوریتمی‬ ‫آپدیت‬‫گوگل‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 13. ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫سئو‬‫سالمت‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشتریانتان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫بیماران‬ ‫بدهید‬ ‫افزایش‬ ‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫پشتوانه‬ ‫با‬ ‫سایت‬‫وب‬. ‫گویی‬ ‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫سالمت‬ ‫خدمات‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫طوری‬ ،‫امروزی‬ ‫بیماران‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬.‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آگاهانه‬ ‫تصمیمات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬. ‫تحقیقوات‬ ‫مرکز‬ ‫آمار‬ ‫مطابق‬Pew‫هور‬ ‫از‬ ،10‫اینترنوت‬ ‫کواربر‬8‫نفور‬ ‫سالمتی‬ ‫آنالین‬ ‫اطالعات‬‫کنند‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬.‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بدون‬ ‫دیگر‬ ،‫بیماران‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بیمارستان‬ ‫و‬ ‫پزشک‬ ‫دیگران‬ ‫حرف‬ ‫برمبنای‬.‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 14. ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫با‬ ‫روانشانسی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫تحریک‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫احساس‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫شخصی‬ ‫نف‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫باشید‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫نحوه‬‫بیان‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 15. ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫تجاری‬ ‫اجتمواعی‬ ‫هوای‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫معتبر‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫مفیود‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مطالب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫قان‬.‫همیشوه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫متاسفانه‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جدید‬ ‫خواننده‬ ‫گرفتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫نماید‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫آنها‬.‫رسویده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 16. ‫به‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫چرا‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫و‬(‫آنها‬ ‫خوانندگان‬)‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫بشناسند‬. ،‫هسوتند‬ ‫شودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اکرر‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫اکرر‬ ‫هوای‬ ‫چوب‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫پس‬ ‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫فراتر‬ ‫معمول‬. ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫نمای‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫پتانسویل‬ ‫بوه‬ ‫رسویدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫پروسهء‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫تجاری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬.‫شوبکه‬ ‫در‬ ‫شوما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬ ‫خواننودگان‬ ‫و‬ ‫مشوتریان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫بوده‬(‫رقبا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫وحتی‬) ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 17. ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اساس‬ ‫بورای‬ ‫ضورورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬.‫موتورهای‬ ‫نگاه‬ ‫میوزان‬ ‫بوه‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫هماننود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫نف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫اهمیت‬.‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬ ‫نیوز‬ ‫جستجو‬ ‫باشد،موتورهای‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شما‬. ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫بوه‬ ‫تری‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫خواهیود‬ ‫جسوتجو‬ ‫موتور‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫معتبر‬ ‫سایت‬ ،‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫شما‬ ‫آمد‬.،‫شووند‬ ‫متصول‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 18. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫جنبه‬: ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬. ‫از‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫افزایش‬ ‫میزان‬20‫رشود‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ٪ ‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫پیونود‬ ‫خوود‬ ‫سوایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫لینک‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫یکباره‬ ‫اگر‬ ‫وب‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬ ‫خورد‬ ‫خواهد‬ ‫لطمه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬! ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیفی‬ ‫عبارت‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫لینک‬(،‫صوفحه‬ ‫شرح‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫تگ‬)‫ساختار‬ ‫همچنین‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫لینک‬.‫ایون‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 19. ‫مور‬ ‫هفت‬‫د‬‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ “‫وجوو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫فوری‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫کوه‬ ‫کاریسوت‬ ‫بهتورین‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬: “‫طوالنی‬ ‫محتوای‬”‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬: ،‫حل‬ ‫راه‬“‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬”‫است‬: "‫تصویری‬ ‫محتوای‬”‫دارد‬ ‫کارایی‬ ‫محتوایی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬: “‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬”‫ست‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬: “‫صوتی‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬”‫و‬“‫دیجیتالی‬ ‫دستیار‬”‫شوند‬ ‫می‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫محبوب‬: "‫داخلی‬ ‫نتایج‬”‫اند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬: ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬
 • 20. ‫نهایی‬ ‫استدالل‬: ‫به‬‫روش‬‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کامال‬ ‫کنود‬ ‫موی‬ ‫عمل‬ ‫بدرستی‬ ‫هنوز‬ ‫سایتتان‬‫در‬‫مودرن‬ ‫عصور‬ ‫باشید‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫چگوونگی‬ ‫و‬ ‫هودفتان‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫کلوی‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ،‫تجارتتان‬‫روشها‬‫بازاریوابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهموی‬ ‫نقش‬ ‫میکند‬ ‫ایفا‬ ‫شما‬.‫نیستند‬ ‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫تنها‬ ‫اینها‬ ‫همیشوه‬ ‫و‬ ‫داریود‬ ‫نگه‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫پس‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونگی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫فروشگاهی‬