O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Startup Pitfall

Slide จากงาน Barcamp Bangkhen ครั้งที่ 5 ครับ

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Entre para ver os comentários

Startup Pitfall

 1. 1. โท CTO Levelup Studio, Levelup Plus @paiboonpan
 2. 2.  CPE19 Kasetsart University  Co-founder Levelup Studio for 5 years  Levelup Plus for 2 years  CTO, Software Architect
 3. 3. ป๊ อกเด้ง
 4. 4. Cybermon
 5. 5. Startup ทั้งหมด มีคนทำสำเร็จ10% (จำก One Piece)
 6. 6. 1. มองว่ามันง่ายทั้งที่ไม่เคยทา (ขอแค่มีเงินทุนจากผู้ใหญ่ใจดีก็พอ)
 7. 7. 2. ไม่ฟังใคร ผมเก่งที่สุดในโลก ผมทาคนเดียวก็พอ (ทีมคุณอยู่ไหน?)
 8. 8. 3. ประมาทเรื่องเวลาที่ใช้ทาโปรเจค (โปรเจคแค่นี้ผมกระดิกนิ้วตีนเดือนเดียวก็เสร็จแล้ว)
 9. 9. 4. ทาเกมหรือแอพให้ตัวเองเล่นคนเดียว และคิดว่าเจ๋งแล้ว ไม่เคยสารวจคู่แข่ง
 10. 10. 5. จะทาหลายอย่างมากเกินไปโดยไม่ดูกาลังของตัวเอง ทาให้สูญเสีย Focus ในสิ่งสาคัญ
 11. 11. 7. เป็น Startup แต่เลียนแบบการทางานของบริษัทใหญ่ เดี๋ยวเรำต้องสร้ำงห้องรับรอง ลูกค้ำที่จุได้เป็นหมื่นคนนะ product เรำทำเสร็จ จะต้องมีคนใช้เยอะแน่ๆ เดี๋ยวๆๆๆ แล้วเอำเงินที่ไหนไปสร้ำง??? หรือถ้ำเรำสร้ำงกันเองเรำมีกันแค่ 3 คน นะ จะต้องใช้เวลำกี่ปีถึงจะสร้ำงเสร็จ? จะทำกำรใหญ่ ใจต้องถึง!
 12. 12. ถ้ำยังไม่รวย ไม่มีทรัพยำกรเท่ำบริษัทใหญ่ คุณต้องใช้เวลำแลกเงินเพื่อบรรลุเป้ ำหมำย ถ้ำเริ่มมีเงินขึ้นมำบ้ำง เรำจะใช้เงินแลกเวลำเพื่อบรรลุเป้ ำหมำย Tips ภำพเปรียบเทียบกำรเดินทำงไปทำงำนด้วยรถเมล์กับรถไฟฟ้ ำ
 13. 13. 8. ไม่วางแผนเรื่อง cashflow
 14. 14. 9. ลาดับความสาคัญในการทางานผิดพลาด Scrum Cashflow Business Plan CloudSocial Network MarketingCustomer Support Design Pattern Testing TDD Lean Startup
 15. 15. 10. ไม่ยอมรับความผิดพลาด สร้างภาพ หลอกตัวเอง
 16. 16.  ชนะเลิศหมวด Game online แข่งเกมของซิป้ ำ ได้เงินรำงวัล 5 แสน  Facebook ยังเป็น Blue Ocean เป็นเจ้ำแรกในไทยที่ทำเกม Facebook  มี publisher มำจีบทันที  มีทุนโฆษณำพร้อมจำก publisher  Idea แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร ไม่กลัวโดนก๊อป ทำง่ำย  เปิดตัวอย่ำงยิ่งใหญ่ในงำน Thailand Game Show  Fail…
 17. 17.  นำย ก. เดินทำงมำจำกสกลนคร เป็นเด็กฝึกงำนเลเวลอัพ เพื่อเรียนรู้กำรเป็น startup  สิ่งที่รู้มีเพียงควำมสำมำรถทำงกำรเขียนโปรแกรมประมำณหนึ่ง  ไม่ฟังใคร  กูทำได้ทุกอย่ำงบนโลก **  ทำเกมให้ตัวเองคนเดียวเล่น  One man show  เงินหนึ่งแสนจำกแม่หมดในเวลำ 3 เดือน  ไม่ผ่ำนเกณฑ์ทหำร  “แค่นี้ผมเดือนเดียวก็เสร็จ” – Bug?  “ยุคนี้ต้องมือถือพี่ ผมจะซื้อ Mac ซื้อ Iphone ซื้อ S4”  “กรำฟฟิคผมจ้ำงคนรอบเดียวก็จบแล้ว”
 18. 18. จำก: page I am a programmer I control Your Life
 19. 19. recruit@levelup.in.th Junior Unity Developer
 20. 20. http://s963.photobucket.com/user/Selphos/media/Just%20As%20Planned/JUSTASPLANNED-1.jpg.html http://pantip.com/topic/31819262 http://techtree3.blogspot.com/2010/09/one-piece-167-god-enel-appears-aubade.html http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=40033 http://galleryhip.com/programmer-clipart.html http://macsstuff.net/photobov/free-soldier-clipart http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=charlieom&date=21-03-2006&group=2&gblog=1 http://www.hotelsalil.com/travel-attractions/ http://images.sodahead.com/polls/001129917/HUH_xlarge.gif http://money.howstuffworks.com/5-ways-businesses-measure-cash-flow.htm http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html?doing_wp_cron=1416019992.3483889102935791015625

×