O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Humanity Children Songs Book

Humanity Children Songs Book

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Humanity Children Songs Book

 1. 1. 1. ñqï‘· sê»´eTTq≈£î |üˆˆ ñqï‘· sê»´eTTq≈£î yÓfi‚fl<äqT, s¡ø£åD |ü&Ée˝À, H˚qT s¡ø£åD |ü&Ée˝À.. 1. n#·Ã≥ #·÷#Ó<ä H√yêVüQqT, ø±ì n‘·ì z&ÉqT H˚qT #·÷&ÉqT... jÓ÷HêqT #·÷#Ó<ä, ø±ì #˚|üqT #·÷&ÉqT... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 2. n#·Ã≥ #·÷#Ó<ä bÂT d”qT, uÛ≤s¡yÓTÆq dü+¬øfi¯ófl n#·Ã≥ ˝Òe⁄>±... <ëìj˚TTqT #·÷#Ó<ä, ø±ì dæ+Vü≤eTT #·÷&ÉqT... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 3. ˙{Ïô|’ q&ç∫q Hê Á|üuÛÑTe⁄ì, ∫s¡Tqe⁄« yÓ÷eTT‘√ H˚qT #·÷#Ó<ä... m+‘· Äq+<ä+ Hê≈£î yê]‘√ ñ+&É... m+‘· dü+‘√wü+ H˚qT j˚TdüT‘√ ñ+&É... yÓ÷ø£å sê»´eTT˝À ˆˆ2ˆˆ ˆˆñqï‘·ˆˆ 2. Hê ∫ìï Vü≤è<äj·TeT+<äT |üˆˆ Hê ∫ìï Vü≤è<äj·TeT+<äT j˚TdüT ñHêï&ÉT H˚qT #˚j·TT |üqT˙ï #·÷dü÷Ô ñHêï&ÉT ˆˆHê ∫ìï ˆˆ 1. bÕ|üeTT #˚j·TqT... yÓ÷düeTT #˚j·TqT ÁbÕs¡úq e÷qqT... <˚e⁄ì u≤<Ûä ô|≥ºqT ˆˆHê ∫ì 2. ã&çøÏ yÓfi‚fl<ä... #·]ÃøÏ yÓfi‚fl<ä eT+∫ #˚ùd<ë... <˚e⁄ì eTVæ≤eT |ü]#Ó<ä ˆˆHê ∫ì 1
 2. 2. 3.j˚TdüT`j˚TdüT`˙˝ÀH˚Hê≈£î+~$»j·T+ |üˆˆ j˚TdüT`j˚TdüT`˙˝ÀH˚Hê≈£î+~$»j·T+ j˚TdüT ` j˚TdüT ` »j·TkÕs¡~Û ˙y˚ 1. Ä≥˝Àq ` bÕ≥˝Àq ` Hê $»j·TeTT ˙y˚ |üØø£å˝Àq ` ìØø£åD˝Àq ` Hê $»j·TeTT ˙y˚ 2. bÕ|üeTTô|’q`XÊ|üeTTô|’q `Hê$»j·TeTT˙y˚ ˝Àø£eTTô|’q`eTs¡DeTTô|’q`Hê$»j·TeTT˙y˚ 4. l j˚TdüT‘√ ∫qïe÷≥ l j˚TdüT‘√ ∫qï e÷≥ düeTdü´T r]b˛e⁄qT ø£wüºyÓTT∫ÃqqwüºyÓTT∫Ãqø£s¡Ty=∫Ãqu≤<Ûäø£*–q ˆˆlj˚TdüT‘√ˆˆ 5. Á|æj·TyÓTÆq |æ¢+ |üˆˆ Á|æj·TyÓTÆq |æ¢+ Á|æj·T j˚TdüTπø Çwüߺ+ ˆˆˆ2ˆˆ 1. j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷~]˝À.... J$+#˚ |æ¢+ e÷ j˚Tdüj·T´ #Ó|æŒq u≤≥˝À q&ç#˚ u≤+ ø£dæ ÁbÕ]ú+∫, J$+∫ |üì#˚kÕÔ+ ˆˆÁ|æj·TyÓTÆqˆˆ 2. j˚Tdüj·T´ yêø£´eTT nqT~q+... <Ûë´ì+#˚ |æ¢+ e÷ j˚Tdüj·T´‘√ nqTø£åD+ e÷{≤¢&˚ $TÁ‘·T+ ø£dæ ÁbÕ]ú+∫, J$+∫ |üì#˚kÕÔ+ ˆˆÁ|æj·TyÓTÆqˆˆ 2
 3. 3. 6. #·Tø˘#·Tø˘ã+&ç |üˆˆ #·Tø˘#·Tø˘ã+&ç¬s’Tã+&ç #·ø£ #·ø£ b˛‘·T+~, Ädü´+ #˚j·T≈£î+&Ü >∑ã >∑ã mø£ÿ+&ç..... nø£ÿ&É...., Çø£ÿ&É...., mø£ÿ&Ü ...., Çø£ Ä>∑uÀ<ä+&ç H˚s¡T>± |üs¡˝Àø±ìπø #˚s¡T‘·T+<ä+&ç 1. ¬s&é dæ>∑ïT ˝Ò<ä+&ç.... j·÷øχ&Ó+≥TT ø±e+&ç ˆˆ2ˆˆ j˚Tdüj·T´ Å&Ó’es¡T, uÛÑj·Ty˚T$T eTq≈£î ˝Ò<ä+&ç ˆˆ2ˆˆ ˆˆ#·Tø˘ˆˆ 2. nqï, ‘·eTTà&ÉT, nø£ÿ, #Ó*¢ s¡ø£åD bı+<ä sês¡+&ç ˆˆ2ˆˆ j˚Tdüj·T´‘√ |üj·Tì+#˚ #ÛêHé‡H˚ ø=fÒºj·T+&ç... ˆˆ2ˆˆ ˆˆ#·Tø˘ˆˆ 7. dü+‘√wü+ Hê≈£î dü+‘√wü+ |üˆˆ dü+‘√wü+ Hê≈£î dü+‘√wü+ j˚TdüT Hê˝À ñ+fÒ dü+‘√wü+ Vü≤˝Ò¢÷j·÷ Äq+<äy˚T m˝≤¢y˚fi¯ Hê≈£î dü+‘√wüy˚T ˆˆ2ˆˆ 1. >∑+‘·TTy˚dæ,#·|üŒ≥T¢ø={Ϻ<ëM<äTe˝…bÕ&Ó<ë Hê¬ø’ s¡ø±Ôìï ∫+~+∫ X¯ó<äTΔì>± #˚dæq j˚Tdü+fÒ Hê≈£î dü+‘√wü+ ˆˆVü≤˝Ò¢÷j·÷ˆˆ 2. ø£cÕº˝Àq, qcÕº˝Àq, bÂT e˝… düTÔ‹sTT+#Ó<ë Hê¬ø’ ø£cÕºT uÛÑ]sTT+∫ eTè‘·T´e⁄H˚ ¬>*∫q j˚Tdü+fÒ Hê≈£î dü+‘√wü+ ˆˆVü≤˝Ò¢÷j·÷ˆˆ 3
 4. 4. 8.j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+ |üˆˆ j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+ Yes.... Yes.... ˝Àø£+‘√ùdïVü≤+ No ... No ... Hê ø=s¡≈£î dæTe˝À ÁbÕD$T∫Ãq j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤+.... ˆˆ2ˆˆ 1. mìï ø£cÕº˝§∫ÃHê mìï qcÕº˝§∫ÃHê ∫s¡ø±+ j˚Tdüj·T´‘√ Hê ùdïVü≤+ ì»ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêÁbÕDùdïVæ≤‘·T&ÉT ˆˆj˚Tdüj·T´‘√ˆˆ 9. Hêø=ø£ ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêï&ÉT |üˆˆ Hêø=ø£ ùdïVæ≤‘·T&ÉTHêï&ÉT.... H˚qTHêïqT uÛÑj·T|ü&Éø£Hêï&ÉT... Äj·TH˚ j˚TdüT... Hê Á|æj·T j˚TdüT ˆˆ2ˆˆ 1. Hê bÕ|ü+ ø=s¡≈£î Ä dæ« yÓ÷kÕ&ÉT ‘·q ÁbÕD+ ì∫à Hê≈£î Je+b˛kÕ&ÉT..Äj·TH˚j˚TdüT..HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆ ˆˆHêø=ø£ˆˆ 2. Ä|ü<ä y˚fi¯fl˝À¢ qHêï<äTø=Hêï&ÉT uÛÑj·Ty˚Tdæq y˚fi¯fl˝À¢... Hê≈£î‘√&Ó’j·TTHêï&ÉTÄj·TH˚j˚TdüT...HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆˆˆHêø=ø£ˆˆ 3. H˚H˚~ n&ç–q... ‘·qT yÓ+≥H˚ ÇkÕÔ&ÉT H˚ k˛*b˛≈£î+&É... qqTïø±e*ø±kÕÔ&ÉTÄj·TH˚j˚TdüT..HêÁ|æj·Tj˚TdüTˆˆ2ˆˆ ˆˆHêø=ø£ˆˆ 10. ˝Àã&ÉT‘· <˚e⁄ìøÏ |üˆˆ ˝Àã&ÉT‘ê <˚e⁄ìøÏ, dü+‘√wüeTT>±... ˝À|üeTT ˝Òì $<Û˚j·T‘·‘√, dü+|üPs¡íeTT>± 1. b˛* q&ÉT‘·TqT ˙ uÛÑ≈£îÔqT yÓ+ã&ç+‘·TqT ìH˚ï H˚qT ˆˆ2ˆˆ ñ+#Ó<äqT, qeTàø£eTT j˚TdüT ˙ô|’ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ˝Àã&ÉT‘·ˆˆ 4
 5. 5. 2. <Ûë´ì+‘·TqT ˙ yêø£´eTTqT bÕ{Ï+‘·TqT ˙ e÷≥qT ˆˆ2ˆˆ ˙ø=s¡πø....J$+‘·THékÕøÏå>∑H˚ˆˆ2ˆˆ ˆˆ˝Àã&ÉT‘·ˆˆ 11.j˚TùdHê˝Àø£+ |üˆˆ j˚TùdHê˝Àø£+j˚TùdHêÁbÕD+j˚TùdHêe÷....s¡Z+ 1. n¢]|üqT≈£î Ta Ta #Ó&ÉTe÷≥≈£îBai Bai #Ó&ÉTùdïVü‰≈£LCuteef , Cuteef, Cuteef ˆˆj˚Tùdˆˆ 2. eT+∫|üqT≈£îOk, j˚TdüTe÷≥≈£îO ..... Yes eT+∫ùdïVü‰≈£L Welcome, Welcome, Welcome ˆˆj˚Tùdˆˆ 12. <˚e⁄ì yêø£´eTT |üˆˆ <˚e⁄ì yêø£´eTT $TyÓ’q~, <˚e⁄ì yêø£´eTT X¯øÏÔ>∑~ ◊dtÁø°+ø£+fÒ ≈£L&Ü #·¢HÓ’q~, #ê¬ø¢{Ÿ ø£+fÒ ≈£L&Ü ‹j·T´HÓ’q~ 1. ˙e÷s¡Z+˝Àq&É#·T≥≈£îÁ‘√e#·÷|ü⁄qT,˙≈£îÇwüº+>± J$+#˚ C≤„q$T#·TÃqT ˆˆ<˚e⁄숈 2. ˝Àø±X¯T »sTT+#˚ ãeTT ì#·TÃqT, bÕ|üeTT˝À |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTqT ˆˆ<˚e⁄숈 13. ∫qï Hê{Ï qT+&ç |üˆˆ ∫qï Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ø±bÕ&çq j˚Tdüj·÷´ ˙≈£î k˛ÔÁ‘·+ ∫ìï n&ÉT>∑TT y˚ùd Hê{Ï qT+&ç q&ç|æ+∫q j˚Tdüj·÷´ ˙≈£î k˛ÔÁ‘·+ 5
 6. 6. 1. Hêø£düT q&Éø£ sêq|ü⁄&ÉT.... q&Éø£qT H˚sêŒeP.... @ uÛ≤wü sêì Hê H√{ÏøÏ, uÛ≤wüqT Ç#êÃeP.... ø£qTï ì∫Ã, ø£˝…H√ï #·÷bÕe⁄ìØø£åD‘√ñ+&˚J$‘·$T#êÃe⁄ ˆˆ∫q 2. e÷≥ $qì Hê #Óe⁄≈£î... $q&É+ H˚sêŒeP... nìï s¡T#·TqT ‘ÓTdüTø=H˚ HêTø£ ì#êÃeP... ÄVü‰s¡+ Ç∫Ã, Äs√>∑´+Ç#êÃe⁄nqTø£åDeTT˙Áù|eTqT#·÷bÕe⁄ ˆˆ∫q 14. H˚qT ˝Àã&ÉT‘ê |üˆˆ H˚qT˝Àã&ÉT‘ê`H˚q÷˝Àã&ÉT‘ê j˚Tdüj·T´ e÷≥≈£î H˚qT ˝Àã&ÉT‘ê 1. u≤<Ûäô|≥ºqT ne÷à.... Hêqïq÷ ô|<ä› e÷≥T $+≥÷ J$kÕÔqT ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚qTˆˆ 2. u≤<Ûäô|≥ºqT j˚TdüTì... @ $wüj·T+˝À dü+‘√wüô|&É‘ê m|ü⁄&ÉT Hê q&Ée&ç‘√ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚qTˆˆ 15. #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷ |üˆˆ #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷, $H˚ #Óe⁄T e⁄Hêïj·÷ First $Hê*, Next qe÷à* #Óe⁄T ñ+fÒ ‘·|üŒø£ ˙e⁄ $Hê*, $qT,Ç<˚ Offer... $qø£b˛‘˚ Danger j˚TdüT e÷≥ $+fÒ ˙e⁄ Áã‘·T≈£î‘êe⁄ 1. <˚e⁄ì e÷≥˝≤, kÕ‘êqT e÷≥˝≤ 6
 7. 7. @~ $+{≤e⁄? @~ #˚kÕÔe⁄? ø±øÏ $qï~, #˚|ü $qï~, >±&ç<ä $qï~, düèwæº $qï~, j˚Tdüj·÷´ $Hêïs¡T ÁbÕD+ ô|{≤ºs¡T $+fÒH˚ s¡ø£åD j˚TdüT ByÓq ˆˆ#Óe⁄Tˆˆ 2. Friends e÷≥˝≤, Parents e÷≥˝≤ @~ $+{≤e⁄ @~ #˚kÕÔe⁄ ã÷‘·T e÷≥˝≤, dæìe÷ bÕ≥˝≤ e<äT› u≤uÀjYT, <äTs¡<ä #Óe⁄T <˚e⁄ì e÷≥T $H˚ #Óe⁄T ñ+&Ü* u…’_˝Ÿ˝À eTqø√düy˚T Áyêj·Tã&çq~ ˆˆ#Óe⁄Tˆˆ 16.áwüO<√dtÔy˚Tsê 1. áwüO<√dtÔ y˚Tsê`áwüO<√dtÔ‘˚sê n.|üˆˆ Hêø√sTT&ÛÉsY`Hêø√sTT|òæø£sY ≈£L#Y˝ÀôV’≤áwüßH˚ôd’‘êHéøÏdæsYˆˆ2ˆˆ ˝≤˝≤,˝≤˝≤,˝≤˝≤, 2. áwüObÕ´sYy˚Tsê`áwüObÕ´sY‘˚sê ˆˆHêø√sTTˆˆ 3. áwüOJeHéy˚Tsê`áwüOJeHé‘˚sê ˆˆHêø√sTTˆˆ 17. ã+>±s¡+ n&É>∑˝Ò<äT |üˆˆ ã+>±s¡+ n&É>∑˝Ò<äT, eÁC≤T n&É>∑˝Ò<äT Vü≤è<äj·÷ìï n&ç>±ej·T´ 7
 8. 8. ÄdüTÔì n&É>∑˝Ò<äT, n+‘·düTÔT n&É>∑˝Ò<äT Hê ø√dü+ yê#êÃej·÷´ 1. ø£˙ï{Ïì ‘·T&ÉT#êej·÷´, dü+‘√cÕìï Ç#êÃej·÷´ eTqTwüß´qT #˚kÕej·÷´, ˙ s¡÷bÕH˚ï Ç#êÃej·÷´ Hê j˚Tdüj·÷´ ˆˆ4ˆˆ 18. j˚Tdüj·T´ ˙ HêeT+ |ü. j˚Tdüj·T´ ˙ HêeT+ eT<ÛäTs¡+ eT<ÛäTs¡+ |ü]¬>‹Ô ˙ düìï~Ûπø e#ÓÃ<ä+ ˆˆ2ˆˆ m¢|ü&ÉT ˙ HêeT+ Hê H√≥ Á|üø£{Ï+‘·THé m¢|ü&ÉT ˙ bÕ≥ Hê H√≥ düTÔ‹sTT+‘·TqT ˆˆ2ˆˆ n.|üˆˆ Vü≤˝…¢÷j·÷ ¨düHêï eTVæ≤eT+‘ê sêE sêEqπø Vü≤˝…¢÷j·T¨düHêï|òüTq‘·Á|üuÛ≤eeTTj˚TdüTqπøˆˆ2ˆˆ 1. Nø£{Ï˝À yÓfi¯óÔ+fÒ ˙ yêø£´y˚T Hê≈£î yÓT>∑T yÓT>∑T s√>∑eTT‘√ H˚qT+fÒ ˙ e÷fÒ Hê≈£î dü«düú‘· ˆˆ2ˆˆ ˇ+{Ï]>± H˚qT+fÒ Hê≈£î ‘√&ÉT>± ñ+{≤e⁄ H˚q&ç–q yê≥ìï{Ï˙ Hêπø Ç#˚ÃkÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 19. #·<äyê* #·<äyê* 1. #·<äyê* #·<äyê* ` yêø£´eTT #·<äyê* m¢|ü&ÉT #·<äTe⁄‘·÷ ñ+&Ü* #Ój·÷´* #Ój·÷´* ` ÁbÕs¡úq #˚j·÷* 8
 9. 9. Á|ü‹ $wüj·T+ j˚TdüTì n&É>±* m<ä>±* m<ä>±* ` j˚TdüT˝À m<ä>±* $XÊ«dü+ j˚TdüT˝À ñ+&Ü* #˚sê* #˚sê* ` |üs¡eTTqT #˚sê* m¢|ü&ÉT j˚TdüT‘√ ñ+&Ü* 20. yÓfi¯flH˚ yÓfi¯flqT |üˆˆ yÓfi¯flH˚ yÓfi¯flqT ˝Àø£|ü⁄ yÓ+ã&ç yÓfi‚fl<äqT HêÁ|üuÛÑTj˚TdüTyÓ+ã&ç ˆˆ2ˆˆ dü+&˚dü÷ÿ˝Ò ø±yê*`eT+&˚CÀ´‹>∑yÓ>±* $XÊ«dü+˝Àm<ä>±*`<˚e⁄ìByÓqbı+<ë*ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 1. Ä<ëeTT Vü≤e«qT... <√#·T≈£îHêï&É÷... >=Á¬s #·s¡à+ y˚düTø=ì yÓ÷dü–kÕÔ&ÉT ˆˆ2ˆˆ >∑]®+#·T dæ+Vü≤yÓTÆ Á$T+>∑uÀ‘ê&ÉT n–ï˝ÀøÏ n|üyê~ ˝≤–y˚kÕÔ&ÉT ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 2. Hê #·÷|ü⁄ j˚TdüTyÓ’|ü⁄ eT[flkÕÔqT... bÕbÕìøÏ <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘êqT ˆˆ2ˆˆ Hê dæTeHÓ‘·TÔø=ì yÓ+ã&çkÕÔqT |üs¡T>∑T˝À$»j·÷ìïkÕ~ÛkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ ˆˆyÓfi¯flH˚ˆˆ 21. ôd’ì≈£î+ y˚T+ ôd’ì≈£î+ |üˆˆ ôd’ì≈£î+ y˚T+ ôd’ì≈£î+ j˚TdüT sêE ôd’ì≈£î+ ˆˆ2ˆˆ düsê«+>∑ ø£e#·eTT <Ûä]+∫ y˚TeTT kÕ‘êqTì z&çkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 9
 10. 10. 1. ù|‘·Ts¡T˝≤ Á|üuÛÑTe⁄qT n+‘·+ es¡≈£î nqTdü]kÕÔ+ Væ≤+düjÓÆTq>∑~›+ô|’quÛÑøÏÔ‘√d”«ø£]kÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 2. u…qj·T˝≤ X¯Ss¡TTyÓTÆ <˚e⁄ì¬ø’ b˛sê&ÉT‘ê+ dü«s¡eTT m]– j˚TdüTH˚ y˚T+ ÁX¯<äΔ‘√ yÓ+ã&çkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 3. u…dü˝ÒT˝≤ |üì#˚kÕÔ+ qeTàø£eTT>± ‘·T~es¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄πøeTVæ≤eT‘Ó#˚ÃkÕ<ÛäqeTT>±y˚TeTT+{≤+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 4. XÀ<Ûäq˝Ò ¬>*∫q jÓ÷ãTe˝Ò y˚T+ ì*∫j·TT+{≤+ ÁX¯eT˝Àq, z≥$T˝Àq ` zs¡TŒ‘√ ìØøÏåkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 5. $qj·TT&Ó’q ‹yÓ÷‹˝≤ ` <Ó’yê ùde »]–kÕÔ+ yê´~ÛjÓÆTqu≤<ÛäjÓÆTq`yÓqT~s¡T>∑ø£eTT–sTTkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 22. b˛... ˝Àø£e÷ |üˆˆ b˛... ˝Àø£e÷.... b˛... b˛... s¡+>∑T ˝Àø£e÷ ˆˆ2ˆˆ e÷ Á|ü|ü+#·+ y˚s¡+&ç ` MT Á|ü|ü+#·+ y˚s¡+&ç MT≈£îe÷≈£îdü+ã+<Ûä+...˝Ò<äT˝ÒH˚˝Ò<ä+&爈2ˆˆ ˆˆe÷Á|ü|ü+ˆˆ 1. e÷ Á|ü|ü+#·+˝À y˚TeTT j˚TdüT ôd’ì≈£î+ yÓT≈£îe‘√ ìs¡+‘·s¡+ ÁbÕ]Δ+#˚ jÓ÷<ÛäT+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆb˛˝Àø£ˆˆ 2. e÷ Á|ü|ü+#·+˝À ì»yÓTÆq Ŭø’düÔe⁄+ Áø£eT•ø£åD‘√ s√wüeTT‘√ kÕ–b˛j˚T ôd’ì≈£î+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆb˛˝Àø£ˆˆ 23. qeTàø£yÓTÆq ôd’ì≈£îì>∑ |üˆˆ qeTàø£yÓTÆq ôd’ì≈£îì>∑ qqTï #˚j·TTeTT <˚yê... ø±j·TTeTT <˚yê... ˆˆ2ˆˆ 10
 11. 11. 1. ˝Àø£eTT˝À ˝À≈£î‘√ ÁX¯eT˝Ò ø£*–qq÷ <ÛÓ’s¡´eTT‘√ ôdúÌs¡´eTT‘√ kÕ–b˛jÓT<äqT ˆˆ2ˆˆ ˝Àø£eTTH˚ »sTT+∫q ˝Àø£s¡ø£å≈£î&Ü düVü≤qeTT‘√es¡eTT‘√qqTïì+|ü⁄eTj·÷ˆˆ2ˆˆ ˆˆqeTàˆˆ 2. ˙ dü+‘√wü+ Hê ÁbÕ<Ûëq´‘· #˚düT≈£îHêïqT ˙ôd’ì≈£î&ÉqTn~Hê<Ûäq´‘·J$‘ê+‘·eTTˆˆ2ˆˆ ˙ eTVæ≤y˚T Hê ø£å´+ n+{≤H˚düj·÷´ H˚HÓ¢|ü⁄&ÉT ˙ |üø£å+ ñ+{≤H˚düj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆqeTàˆˆ 24. ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ |üˆˆ ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+j˚TdüTsêEôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ ôd’ì≈£î+ j˚TdüT sêE ùde≈£î+ ˆˆ2ˆˆ y˚TeTT ÁbÕ]ΔkÕÔyéT j˚TdüTH˚ ÁbÕ]úkÕÔ+ y˚TeTT ÁbÕ]ú+∫ Á|ürB kÕ~ÛkÕÔ+ y˚TeTT ÁbÕ]ΔkÕÔyéT j˚TdüTH˚ ÁbÕ]ΔkÕÔ+ y˚TeTTÁbÕ]Δ+∫ãTTEe⁄#˚dæ#·÷|ækÕÔ+ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 1. dü‘·´y˚T e÷ }|æ] y˚T+ ìC≤H˚ï |üT≈£î‘ê+ j˚Tùd dü‘·´ e÷s¡ZeTT, Ä e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ q&ÉTkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ J$kÕÔ+... j˚TdüT ˝ÀH˚ J$kÕÔ+ J$+∫ ... j˚TdüTH˚ Á|üø£{ÏkÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 2. yêø£´y˚Te÷K&ÉZeTTÄK&ÉZy˚T<Ûä]kÕÔ+ j˚Tùddü‘·´yêø£´eTTÄyêø£´y˚Ts√E#·<äTe⁄‘ê+ˆˆ2ˆˆ qeTTà‘ê+... j˚TdüTH˚ qeTTà‘ê+ Ä qeTàø£+‘√ eTT+<äTπø kÕ–b˛‘ê+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆôd’ì≈£î+ˆˆ 11
 12. 12. 25. j˚TdüT ˙ yês¡dü‘·«+ |üˆˆ j˚TdüT ˙ yês¡dü‘·«+ ãVüQeT‹>± Ç#êÃe⁄ düTÔ‹sTT+‘·THé J$‘ê+‘·eTT ìH˚ï H˚ ø=ìj·÷&Ó<äqT... ÄVü‰... Vü≤˝…¢÷j·÷, Vü≤˝…¢÷j·÷, Vü≤˝…¢÷j·÷ zVü≤À... yês¡düTeTT, yês¡düTeTT, yês¡düTeTT 1. e÷s¡TeTqdüT‡ HêøÏNÃ... qqTï q&ç|æ+#êe⁄... yÓ+ã&ç+#·T≥ H˚]Œ... ì‘·´JeeTT Ç#êÃe⁄... ˆˆÄVü‰...ˆˆ 2. ˙ Áù|eT s¡ø£åD Hê≈£î... m¢|ü&É÷ Ç#êÃe⁄... Hê Ä≥ bÕ≥˝À ìqTï b˛*... ˙‘√H˚ q&É#Ó<äqT... ˆˆÄVü‰..ˆˆ 26. <˚yê~ <˚e⁄ì yês¡düT+ |üˆˆ <˚yê~ <˚e⁄ì yês¡düT+, düsê«~Ûø±]øÏ yês¡düT+ Áø°düTÔ j˚TdüTì yês¡düT+... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+ yês¡düTyéT, Áø°düTÔ j˚TdüTì yês¡düT+... 1. ÁbÕ]Δ+#·T≥˝À, Áù|$T+#·T≥˝À, ø£å$T+#·T≥˝À... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+yês¡düTyéT,Áø°düTÔj˚TdüTìyês¡düT+...ˆˆ2ˆˆ ˆˆ<˚yê~ˆˆ 2. düTÔ‹sTT+#·T≥˝À, ø°]Ô+#·T≥˝À, |òüTq|üs¡TÃ≥˝À... y˚T+ yês¡düTyéT, y˚T+ yês¡düTyéT, yês¡düTyéT... y˚T+yês¡düTyéT,Áø°düTÔj˚TdüTìyês¡düT+....ˆˆ2ˆˆ ˆˆ<˚yê~ˆˆ 12
 13. 13. 27. neTà ø±yê* 1. neTà ø±yê*— neTà eTT<ä› ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT e÷≥ ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 2. Hêqïø±yê*—HêqïÄ≥ø±yê*`j˚TdüTø±yê*— j˚TdüT Áù|eT ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 3. Áô|ò+&é ø±yê*— Áô|ò+&ç¸|t u≤´+&é ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT ‘√&ÉT ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 4. n+≈£î˝Ÿ ø±yê*— n+≈£î˝Ÿ yê]ï+>¥ ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT Ä»„ ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 5. {°#·sY ø±yê*— {°#·sY bÕsƒ¡+ ø±yê* ` j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT uÀ<Ûä ø±yê* ˆˆ2ˆˆ 6. j˚TdüT ø±yê*— j˚TdüT≈£î n+<äs¡T ø±yê* ` n+<äs¡T ø±yê*— j˚TdüT≈£î yês¡düTyê«* ˆˆ2ˆˆ 28. <˚e⁄ì q$Tàq |æ¢eTT |üˆˆ <˚e⁄ì q$Tàq |æ¢eTT j˚Tdüj·T´≈£î y˚T+ yês¡düT+ ˆˆ2ˆˆ 1. yêø£´eTTqTy˚T+#·<äTe⁄‘·÷...j˚Tdüj·T´‘√y˚T+q&ÉTkÕÔ+ ˆˆ<˚e⁄숈 2. $XÊ«düeTT‘√q&ÉT#·T#·÷...˝Àø£eTT¬>*∫qyês¡düT+... ˆˆ<˚e⁄숈 3. j˚TdüTìÁù|eTqT|ü+#·T‘·÷...<˚e⁄ìsê»´eTT#˚s¡T‘ê+... ˆˆ<˚e⁄숈 ˝≤¢˝≤¢˝≤¢˝≤...˝≤¢˝≤¢˝≤¢˝≤ 13
 14. 14. 29. nÁuVü‰eTT |æ¢eTT 1. nÁãVü‰eTT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... ÇkÕ‡≈£îqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 2. j·÷ø√ãT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... <ëM<äTqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 3. u…Hê´MTqT |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... |ü]X¯ó<äΔ bÂTqT... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 4. j˚Tdüj·T´ |æ¢eTT y˚Ty˚T ` yê>±Δq |æ¢eTT y˚Ty˚T, H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... H˚H˚... |üs¡˝Àø£ yês¡düTDÏí... H˚H˚ ˆˆ2ˆˆ 30.&Ü&ûHê&Ü&û |üˆˆ &Ü&ûHê&Ü&û `&Ü&ûeT+∫&Ü&û`&Ü&ûj˚TdüT&Ü&û &Ü&ûyé*&Ü&û 1. ˙e+fÒHê≈£î#ê˝≤#ê˝≤Çwüº+`˙‘√ñ+&ÉTfÒÇ+ø£ m+‘√ Çwüº+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 2. neTà˝≤>∑ Hêqï˝≤>∑ Ä<ä]kÕÔe⁄ ` n+‘· ø£+fÒ m+‘√ Áù|$TkÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 3. Hê≈£î@~ø±yêqïqTe⁄«ÇkÕÔe⁄`H˚qTmø£ÿ&ç¬ø[flHê Hê‘√ ekÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 4. H˚qTu≤<Ûä|ü&ç‘˚qTe⁄«u≤<Ûä|ü&É‘êe⁄`˙>∑T]+∫ùwsY #˚ùdÔ dü+‘√wækÕÔe⁄ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ&Ü&ûˆˆ 31. ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√ |üˆˆ ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√ ˆˆ2ˆˆ ‘ê˝Ÿ uÛÑC≤y√πs ˆˆ2ˆˆ 1. áX¯ó y˚Tπs *j˚T ãVüQ‘Y n#êÃùV≤ ˆˆ4ˆˆ 14
 15. 15. ‘·ø˘~Hê~Hé,ÄVü‰ÄVü‰ ‘·ø˘~Hê~Hé,z¨z¨ˆˆ2ˆˆ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 2. áX¯óy˚Tπs*j˚Ts¡ø£åDY~j·TôV’≤ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 3. áX¯ó y˚Tπs *j˚T #Ó+>± ~j·TôV’≤ ˆˆ‘ê˝Ÿˆˆ 32.e÷eT+∫ø±|ü] |üˆˆ e÷eT+∫ø±|ü]`e÷>=|üŒø±|ü] Á|ü<Ûëq ø±|ü] j˚Tdüj·÷´ ˆˆ2ˆˆ XÊ+‹ u≤≥˝ÀHÓ qqTï q&ÉT|ü⁄qT ø£èbÕπøåeTeTT˝À yÓ+≥e#·TÃqT ˆˆ2ˆˆ 1. ‘·|æŒb˛sTTq>=Á¬se˝…`H˚qTÁ‘√e‘·|挋 dæTe Áù|eT #·÷|æ+∫ qqTï s¡øÏå+#ÓqT ˆˆXÊ+‹ˆˆ 2. ø=+&É˝…’q ˝Àj·T˝…’q ` Hê≈£î ‘√&ÉT ìT#·TqT bÕ|üeTTqT »sTT+#·T≥≈£î Hê≈£î X¯øÏÔì#·TÃqT ˆˆXÊ+‹ˆˆ 33.|òü*sTT+∫ |òüeTTT |ü+#Ó<ä+ |üˆˆ |òü*sTT+∫ ` |òüeTTT |ü+#Ó<ä+ yÓ–+∫ ` Hê yÓT>∑TqT ì+ô|<ä+ j˚TdüT kÕøÏå>±.... ø±+‹πsK>±... 1. |ü#·Ãì yÓTTø£ÿ j˚Tùd|ü⁄e˝Ò ø=eTàT ¬seTàT |ü+&ÉT¢qT ì+&ÉT>± j˚TdüT¬ø’ ãVüQ¬ø’ |òü*+#Ó<äqT... n+<ä] Äø£* r¬sÃ<äeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|òü*sTT+∫ˆˆ 2. #·ø£ÿì#·Tø£ÿ mùdÔs¡Te˝…<Ûä>∑<Ûä>∑yÓTs¡j·TT#·T`ø±+‘·TTì+&ÉT>± j˚TdüT¬ø’ ãVüQ>± yÓ*¬><äeTT... n+<ä] Nø£{Ï rôd<äeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|òü*sTT+∫ˆˆ 15
 16. 16. 34.|æ¢˝≤s¡ s¡+&ç |üˆˆ |æ¢˝≤s¡s¡+&ç`j˚TdüTjÓTT<ä›≈£îs¡+&ç bÕ≥T u≤>± bÕ&ÉT<ë+ ` #·<äTe⁄T u≤>± #·~yÓ<ë›+ 1. Day by dayH˚qT ÁbÕs¡Δq #˚kÕÔqT <˚e⁄ì˝À H˚qT ì‘·´+ ì*#Ó<äHé ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢˝≤s¡ˆˆ 2. Day by day H˚qT yêø£´eTT #·~yÓ<äqT <˚e⁄ì˝À H˚qT ì‘·´+ ì*#Ó<äHé ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢˝≤s¡ˆˆ 35.y˚TπseTd”H˚ 1. y˚TπseTd”H˚Äø±XŸãHêj·÷`Ä+ø˘ñ{≤ø°<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 2. y˚TπseTd”H˚ù|&˚ãHêj·÷`|üP˝Ÿ,|òü˝Ÿ<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 3. y˚TπseTd”H˚‘·TEø√ãHêj·÷`{ÏyéT,{ÏyéTπø<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 4. y˚TπseTd”H˚‘·TEø√ãHêj·÷`>√sê,ø±˝≤<˚ø˘˝À ˆˆ2ˆˆ 5. y˚TπseTd”H˚düuŸø√ãHêj·÷`ñHéøÏùdyêø£sY˝À ˆˆ2ˆˆ 36.My Good Friend 1. j˚Tdüj·÷´My Good Friend, j˚Tdüj·÷´ My Real Friend qqTï Love #˚XÊ&ÉT, Cross ô|’ #·ìb˛j·÷&ÉT ˆˆdü+‘√wüy˚T Hê≈£î Äq+<äy˚Tˆˆ 2. j˚Tdüj·÷´My Close Friend, j˚Tdüj·÷´ My Best Friend Hê˝ÀSin #·÷bÕ&ÉT,qH˚ïChange #˚XÊ&ÉT 3. j˚Tdüj·÷´My Dear Friend,j˚Tdüj·÷´My Near Friend Always Hê‘√ñ+{≤&ÉT,Hê Prayer H˚$+{≤&ÉT ˝≤¢ .... ˝≤ ¢¢... 16
 17. 17. 37.π>π>π>s¡+{° 1. π>π>π>s¡+{°dü«s¡Z+˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTTà≈£î+fÒ dü«s¡Z+ ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 2. π>π>π>s¡+{°qs¡ø£+˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTàø£b˛‘˚ qs¡ø£+ ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 3. π>π>π>s¡+{°Vü‰|”˙πøπ>s¡+{° j˚TdüTkÕ«$TìqeTTà≈£î+fÒVü‰|”˙πøπ>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 4. π>π>π>s¡+{°s¡ø£åD˙πøπ>s¡+{° j˚TdüT kÕ«$Tì qeTTà≈£î+fÒ s¡ø£åD ˙πø π>s¡+{° ˆˆ2ˆˆ 38. e÷ {°M˝À |üˆˆ e÷ {°M˝À, C…$T˙˝À, nπs ôd˝Ÿ bò˛Hé˝À Äø±X¯yêDÏ˝À mø£ÿ&É#·÷dæqj˚TdüTe÷≥˝Òdü...]...>∑...eT...|ü..<ä..ì..dü.. 1. {Ï.$.˝À edüTÔqï Á|üdü+>±T, e÷]b˛‘·THêïsTT <˚XÊT j˚Tdüj·T´πø »j·T^‘·+ kÕ‘êqTπø n|ü»j·TeTT ˆˆ2ˆˆ ˆˆe÷ {°M˝Àˆˆ 2. bò˛Hé˝À #˚düTÔqï ÁbÕs¡ΔqT r]b˛‘·THêïsTT nedüsêT j˚Tdüj·T´πøÄsê<ÛäqkÕ‘êqTπøeTVü‰y˚<äqˆˆ2ˆˆ ˆˆe÷{°M˝Àˆˆ 3. ì+–˝À edüTÔqï bÕ≥T ˝Àø±ìπø ÄodüTT j˚Tdüj·T´πø dü+ãsêT kÕ‘êqTπø <ä&É<ä&ÉT ˆˆe÷ {°M˝Àˆˆ 39. Hê ø£fi¯ófl, #Óe⁄T Hê ø£fi¯ófl, #Óe⁄T eTT≈£îÿ H√s¡T j˚TdüTø√düy˚T Hê #˚‘·TT ø±fi¯ófl <˚Vü≤eT+‘· j˚TdüTø√düy˚T |ü]X¯ó<äΔ‘· Hêø°j·TTe÷ bÕ≥T bÕ&ç Hê≥´e÷&˚<ë 17
 18. 18. |æ|æ|æ|æ|æ|æ|æ|æ....|”... &ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&ÉT+,&É÷+ Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü≤,Vü‰ ˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,˝≤,.... 40. qj·Te÷qT @©cÕ qj·Te÷qT @©cÕ e÷≥ $Hêï&ÉT`$+≥÷H˚ jÓTTsêΔqT˝À eTTì–˝Ò#ê&ÉT eTTì–˝Ò#ê&ÉTãT&ÉãT&ÉeTTì–˝Ò#ê&ÉTˆˆ7ˆˆ 1. ˇø£{Ï ø±<äT, ¬s+&ÉT ø±<äT, eT÷&ÉT ø±<äT, HêT>∑T, 5,6,ø±<äj·T´7kÕs¡T¢ ˆˆ2ˆˆ ˆˆeTTì–ˆˆ #·÷kÕsên<äT“¤‘·eTTm˝≤»]¬>H√qj·Te÷qT≈£îwüߺ+‘·m–]b˛jÓTqT 41. ˇ+{Ï]H˚ j·TTHêïqì |üˆˆ ˇ+{Ï]H˚ j·TTHêïqì ` ‘√&Óe«s¡T ˝Òπsj·Tì ~>∑TT‘√ ˙e⁄Hêïyê ` ìsêX¯|ü&ÉT#·THêïyê 1. j˚Tdüj·T´ eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&ÉT ` ˙ ø=s¡≈£î y˚∫j·TTHêï&ÉT Äj·Tq #Ó+‘·≈£î #˚s¡Te÷ ` |üs¡e÷q+<äeTT bı+<äTe÷ ˆˆ2ˆˆ 2. j˚Tdüj·T´ eT+∫ <˚e⁄&ÉT ` ˙ ø=s¡≈£î ÁbÕD$T#êÃ&ÉT Äj·TqX¯s¡D+y˚&ÉT#·÷`s¡ø£åDuÛ≤>∑´eTTbı+<äTe÷ ˆˆ2ˆˆ 42. j˚TdüT <˚e⁄&ÉT eT+∫yê&ÉT |üˆˆ j˚TdüT <˚e⁄&ÉT eT+∫yê&ÉT #ê˝≤ #ê˝≤ eT+∫yê&ÉT ˆˆ2ˆˆ 1. ádüTn#êÃùV≤`ãVüQ‘Y`n#êÃùV≤ n#êà n#êÃ... ãVüQ‘Y ` n#êÃùV≤ ˆˆ2ˆˆ 2. j˚TdüT q¢esY ` s=+ã q¢esY s=+ã s=+ã q¢yêπs ádüT ˆˆ2ˆˆ 18
 19. 19. 43.Á<ëøå±e*¢j˚TdüT |üˆˆ Á<ëøå±e*¢ j˚TdüT ` ∫qï r¬>+ y˚TeTT ˆˆ2ˆˆ Á<ëøå±e*¢˝À ì∫ j·TT+&Ó<äeTT ˆˆ2ˆˆ |òü*sTT+#Ó<äyéT j˚TdüTì¬ø’ |òü*sTT+#Ó<äyéT j˚TdüTì¬ø’ ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 1. y˚s¡Tø±eTT mqï&ÉT ` Á|üuÛÑT j˚TdüTì uÛ≤~+|üyéT ‘·+Á&ç dü+‘√wüeTTqT ` |ü]|üPs¡í+ #˚ôd<äs ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 2. Jeyêø£´ kÕs¡eTT ` e÷˝À ì+ô|<ä+ ‘·+Á&çì |òüTq|üs¡#Ó<äeTT ` dü‘Y |òüeTTT |òü*sTT+#Ó<ä+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆÁ<ëø屈ˆ 44. Vü≤˝…¢÷j·T Vü≤˝…¢÷j·T k˛ÔÁ‘·eTT |üˆˆ Vü≤˝…¢÷j·T Vü≤˝…¢÷j·T k˛ÔÁ‘·eTT 1. dü÷s¡T´ì˝À, #·+Á<äTì˝À ‘ês¡˝À, Äø±X¯eTT˝À eTVæ≤eT eTVæ≤eT Ä j˚TdüTπø ˆˆ2ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢÷j·Tˆˆ 2. ø=+&É˝À, ø√q˝À, Je⁄˝À ` Ä »eTT˝À eTVæ≤eTeTVæ≤eTÄj˚TdüTπø ˆˆVü≤˝…¢÷j·Tˆˆ 45. ø√s¡Tø√ H˚&˚ ø√s¡Tø√ |üˆˆ ø√s¡Tø√... H˚&˚ ø√s¡Tø√.... ˙πø$T ø±yê˝À ø√s¡Tø√ ˆˆ2ˆˆ 1. dæìe÷ ø£<ÛäT n¢] Ä≥bÕ≥T <=+>∑‘·HêT ∫*|æ #˚wüºT M{Ïì ˙e⁄ ø√]‘˚ qs¡ø£y˚T ì‘·´qs¡ø£y˚T ˆˆø√s¡Tø√ˆˆ 2. j˚TdüTsêE |ü≥ºD+ ` ã+>±s¡T M<ÛäTeTj·T+ ì‘·´eTT Äq+<ä+ ` düTK dü+‘√cÕeTj·T+ ˆˆø√s¡Tø√ˆˆ 19
 20. 20. 46. Hê‘√ ñHêïe⁄ |üˆˆ Hê‘√ ñHêïe⁄ ` Hê˝À ñHêïe⁄... ì‘·´eTT qqTï q&ÉT|ü⁄#·THêïe⁄ n.|ü. j˚Tdüj·T´, Hê j˚Tdüj·T´ ˙e⁄+fÒ Hê≈£î ø=<äTy˚˝Ò<äj·÷´ 1. Ä|ü<äy˚fi¯˝À¢ qHêï<äTø=Hêïe⁄ uÛÑj·Ty˚Tdæq y˚fi¯˝À¢ ‘√&ÉT ñHêïe⁄ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 2. ‘·*¢e˝…H˚ qHêï<ä]+#êe⁄ ‘·+Á&çe˝…H˚ qqTï Áb˛‘·‡Væ≤+#êe⁄ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 47.HêJe+Hêdüs¡«+ HêJe+Hêdüs¡«+˙y˚<˚yꈈ2ˆˆ Hê ø=s¡¬ø’ ã*jÓÆTq >=Á¬s|æ¢ Hêø=s¡¬ø’sêqTqïzyÓTdü‡j·T´ ˆˆHêJe+ˆˆ ‘·|æŒb˛sTTq qqTï yÓ<äøÏ s¡øÏå+∫q eT+∫ ø±|ü] Hê¬ø’ ÁbÕD$T∫Ë$ @$Tj·T´>∑qT˙mq˝ÒìÁù|eT¬ø’ $]– q*–q Vü≤è<äj·Ty˚T H˚q]Œ+‘·TqT ˆˆHêJe+ˆˆ 48.∫qïyê&Üz∫qï<ëHê |üˆˆ ∫qïyê&Ü z ∫qï<ëHê mø£ÿ&É ñHêïy√qì @yÓTÆb˛‘êy√qì |æT#·T#·T+&ÓqT j˚TdüT yÓ<ä≈£î #·T+&ÓqT n.|ü. $qTeTT $qTeTT Ä ø±|ü] dü«s¡eTT #·÷&ÉTeTT #·÷&ÉTeTT Ä dæTe ‘ê´>∑eTT ˆˆ∫qïyê&܈ˆ 1. bÕ|üeTH˚ eTT+&É¢bı<ä˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïyê ˝Àø£eTH˚ bÕ|ü|ü⁄ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷yê ˆˆ$qTeTTˆˆ 2. >∑+&Ó˝Àq bÕ|üeTTqT <ë∫ j·TT+{Ïyê ˇ|üŒø=qø£ <ëìì ø£|æŒj·TT+{Ïyê ˆˆ$qTeTTˆˆ 20
 21. 21. 49. jÓT]ø√˝À ñHêï&ÉT jÓT]ø√˝À ñHêï&ÉT bı{Ϻ »ø£ÿj·T´ j˚TdüT n+fÒ ms¡T>∑&ÉT bı{Ϻ »ø£ÿj·T´ ˆˆ2ˆˆ bı{Ϻyê&ÉT »ø£ÿj·T´y˚T&ç#Ó≥Tºm¬øÿqT ˆˆ2ˆˆ Ä#Ó≥Tº#Ó+‘·øÏj˚TdüTe∫Ãì*#ÓqT ˆˆ2ˆˆ »ø£ÿj·T´... ‘·«s¡>± ~– s¡eTàì j˚TdüT |æ*#ÓqT »ø£ÿj·T´ Ç+{ÏøÏ m+‘· >=|üŒ s¡ø£åD ˆˆ2ˆˆ »ø£ÿj·T´ Ç+{Ï˝À |ü+&Éπ> |ü+&É>± ˆˆ2ˆˆ 50. >=|üŒ <˚e⁄&ÉT 1. >=|üŒ <˚e⁄&ÉT ` eTq≈£îHêï&ÉT ˆˆ4ˆˆ n.|ü. Vü≤˝…¢÷j·÷ ` Vü≤˝…¢÷j·÷ ˆˆ4ˆˆ 2. >=|üŒ HêeTeTT ` j˚TdüT HêeT+ ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 3. Je yêø£´eTT ` eTq≈£îqï~ ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 4. n|üyê~ ` z&çb˛j·÷&ÉT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 5. #·|üŒ≥T¢ ø={Ϻ ` düTÔ‹+#Ó<äeTT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 6. Hê≥´+ #˚dæ ` Äsê~Û+‘·TeTT ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 7. Vü≤˝…¢÷j·÷ ` eTs¡Hê<∏ë ˆˆ4ˆˆ ˆˆVü≤˝…¢ˆˆ 51. m]– ñ+&É≥+ |üˆˆ m]– e⁄+&É≥+, ‘ÓTdüTø√e≥+, e÷≈£î m+‘√ Çwüº+ ˆˆ2ˆˆ j˚TdüT sêEqT nqTdü]kÕÔ+, nìï{Ï˝À n‹ ÁX‚wü˜+, 1. u…’_˝Ÿ Á>∑+<Ûä+ #·<äTe⁄‘ê+, <˚e⁄ì e÷≥T $+{≤+ ÁbÕs¡Δqu≤>±#˚kÕÔ+,M{ÏøÏy˚TeTT Yes, Yes,Yes 21
 22. 22. We are the soldiers of Christ We are the soldiers to Christ ˆˆm]–ˆˆ 2. Áø£eT•ø£åDH˚‘·|üŒqT,nã<ë›TH˚#Ó|üŒqT, #Ó&ÉTe÷≥TH˚|üTø£qT,M{ÏøÏy˚TeTT Yes, Yes,Yes We are the soldiers of Christ We are the soldiers to Christ ˆˆm]–ˆˆ 52. nqTdü]kÕÔ+ 1. nqTdü]kÕÔ+ Á|üuÛÑTe⁄qT, yÓ+ã&çkÕÔ+ eTVü‰sêEqT, ˆˆ2ˆˆ nee÷qy˚T ø£*–Hê, Ä≥+ø£y˚T m<äT¬s’Hê... ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 2. qeTàø£yÓTÆq |üì#˚kÕÔ+, dü«s¡yÓT]– eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘êyéT düVü≤qy˚Te÷}|æ]>±ìs¡+‘·s¡+ÁX¯$TkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 3. jÓ÷<ÛäT&ÉT˝≤ b˛sê&ÉT‘ê+, b˛sê&ç |üìì eTT–kÕÔ+... ˆˆ2ˆˆ n+‘·eTT es¡≈£î ìã&É‘ê+, ãVüQe÷qeTT y˚T+ bı+<äT‘ê+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆnqTdüˆˆ 53. Äq+<ä+ Äq+<ä+ Äq+<ä+ Äq+<ä+ j˚TdüT˝À ñ+~ Äq+<ä+ dü+‘√wü+ dü+‘√wü+ j˚TdüT˝À ñ+~ dü+‘√wü+ Ç~ ì»yÓTÆq Äq+<ä+, Ç~ ì»yÓTÆq dü+‘√wü+ me«s¡T Çe«˝Òs¡T, mø£ÿ&Ü <=s¡ø£<äT n~only Jesus ˝À<=s¡T≈£î‘ê~‘·eTTà&Ü n~only Jesus ˝À<=s¡T≈£î‘·T+~#Ó*¢ ˆˆÄq+<ä+ˆˆ 1. m+‘·#·÷dæHêsê<äj·T´TV ‘√Äq+<ä+ m+‘·Ä&çHêsê<äj·T´Phone game ˝Àdü+‘√wü+ ˆˆme«s¡Tˆˆ 2. Picnic ˝À˝Ò<äj·T´ì»yÓTÆqÄq+<ä+ Sunday School ˝Àñ+<äj·T´ì»yÓTÆqdü+‘√wü+ ˆˆme«s¡Tˆˆ 22
 23. 23. 54. |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ |üˆˆ |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ qqTï #·÷kÕ&ÉT, neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À ñqï qqTï #·÷XÊ&ÉT |üs¡eTT qT+&ç j˚Tdüj·T´ ìqTï #·÷kÕ&ÉT, neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À ñqï ìqTï #·÷XÊ&ÉT 1. Hêø√dü+j˚Tdüj·T´plan #˚kÕ&ÉT,ãT~›˝ÒìHê≈£îãT~›ì#êÃ&ÉT ˙ ø√dü+ j˚Tdüj·T´ plan #˚kÕ&ÉT, ãT~› ˝Òì ˙≈£î ãT~›ì#êÃ&ÉT 2. nD≈£îe‘√j˚Tdüj·T´e÷~]Ç#êÃ&ÉT,ÁX¯<ä›>±˝Àã&ÉT≥Hê≈£îH˚sêŒ&ÉT nD≈£îe‘√j˚Tdüj·T´e÷~]Ç#êÃ&ÉT,ÁX¯<ä›>±˝Àã&ÉT≥˙≈£îH˚sêŒ&ÉT 3. Hê ø√dü+ j˚Tdüj·T´ ÁbÕD$T#êÃ&ÉT, $TyÓ’q s¡ø£åD Hê≈£î Ç#êÃ&ÉT ˙ø√dü+j˚Tdüj·T´ÁbÕD$T#êÃ&ÉT,$TyÓ’qs¡ø£åD˙≈£îÇ#êÃ&ÉT 55. yÓT>∑T #˚ùd yÓT>∑T #˚ùd yÓTT<ä{Ï s√Eq, ì+– #˚ùd ¬s+&√ s√Eq H˚, dü+Á<ä+, #Ó≥Tº #˚eTT j˚TdüT #˚ùd eT÷&√ s√Eq ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... dü÷s¡´ #·+Á<ä ‘ês¡ìïj·TT Á|üuÛÑTe⁄ #˚ùd HêZe s√Eq #˚|ü, |üøÏå C≤‘·Tìïj·TT Á|üuÛÑTe⁄ #˚ùd nsTT<äe s√Eq ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤ .... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... eTè>∑eTT Ä<ëeTT ne«ì j˚TdüT #˚ôdqT Äs√ s√E n˙ï ÄjÓTqT, @&√ s√E nìï{Ïì Äos¡«~+∫ $ÁX¯$T+#ÓqT ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤ .... ˝≤ ˝≤ ˝≤ ˝≤.... 23
 24. 24. 56.ãT~ΔV”≤qT&ÉT 1. ãT~ΔV”≤qT&ÉT ˇø£&ÉT ñHêï&ÉT, ÇdüTø£ MT<ä ‘·q Ç+{Ïì ø£{≤º&ÉT ˆˆ2ˆˆ yêqT≈£î]dæes¡<äTe∫Ã>±*$dæ]ÄÇ+{Ïìø={Ϻq|ü&ÉT ˆˆ2ˆˆ n‘·ìÇT¢≈£L*b˛jÓTqTø£wüºeT+‘·qwüºe÷jÓTqT ˆˆ2ˆˆ ãT~›eT+‘·T&=ø£&ÉTñHêï&ÉT,ã+&ÉMT<ä‘·qÇ+{Ïìø£{≤º&ÉT ˆˆ2ˆˆ n‘·ìÇT¢≈£L˝Ò<äTqwüºy˚T$Tø£T>∑˝Ò<äTˆˆ2ˆˆ 2. ãT~ΔV”≤qT&ÉT ˇø£&ÉT ñHêï&ÉT, ÇdüTø£ MT<ä ‘·q Ç+{Ïì ø£{≤º&ÉT j˚TdüTe÷≥$+≥÷bÕ]ƒ+#·ìyês¡T,ãT~›˝Òìyêπse´s¡ΔyÓTÆqyêπs ãT~ΔeT+‘·T&=ø£&ÉTñHêï&ÉT,ã+&ÉMT<ä‘·qÇ+{Ïìø£{≤º&ÉT j˚TdüTe÷≥$+≥÷,yê{ÏqqTdü]dü÷Ô#·ø£ÿ>±q&ÉT#·Tyê&ÉT ãT~›eT+‘·T&ÉT 57.øÏøÏøÏ |üˆˆ øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ n¢]|üqTT#˚j·TTeTTy˚T+ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ neTà e÷≥T $+{≤+... y˚T+ ãT~›>± q&ÉT#·T≈£î+{≤+ Äø±X¯+˝À CÀ´‘·Te˝Ò ìs¡+‘·s¡+ Á|üø±•kÕÔ+ ˆˆ2ˆˆ 1. øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ #Ó&ɶ ùdïVü‰T #˚j·TeTT, y˚T+ ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ #·ø£ÿì Ä≥T Ä&ÉT‘ê+, y˚T+ eT+∫ ùdïVü≤y˚T #˚kÕÔ+ ã+&ÉMT<äø£≥ºã&çqÄÇ+{Ïìb˛*ñ+{≤+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆøψˆ 2. øÏøÏøÏeTqT|æ¢+j˚TdüT≈£îeT+∫|æ¢+ eT+∫ düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·TeTT y˚T+ ãT~›eT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ 24
 25. 25. e÷ dü÷ÿT bÕsƒêT $+{≤+,Bible˝À yêø±´T #·<äTe⁄‘ê+ ‘·+Á&ç•ø£åD≈£î˝Àã&É‘ê+,e÷bÕbÕìï¬>TkÕÔ+ˆˆ2ˆˆ ˆˆøψˆ 58. H˚s¡TÃ≈£îH˚ |æ¢eTT |üˆˆ H˚s¡TÃ≈£îH˚ |æ¢eTT j˚Tdüj·÷´ nqT~qeTT e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 1. ÁbÕ]Δ+#·T≥ e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ yêø£´+ <Ûë´ì+#·T≥ e÷≈£î H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 2. ˙ e÷fÒ $qT≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ $qï <ëH˚ï #˚j·TT≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ 3. ˙˝≤ Áù|$T+#·T≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ìH˚ï Á|üø£{Ï+#·T≥ H˚s¡TŒeTj·÷´ ˆˆ2ˆˆ ˆˆH˚s¡TÃ≈£îH˚ˆˆ ˝≤ ˝≤.... ˝˝≤ ˝≤.... 59. j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ |üˆˆ j˚Tdüj·T´ #·÷|æq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ q&ÉTkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï q&ç|æ+#·T, n+<ä]˙ q&ç|æ+#·T ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 1. j˚Tdüj·T´#Ó|æŒquÀ<Ûä˝ÀH˚ìTkÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï ìu…≥Tº, n+<ä]˙ ìu…≥Tº ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 2. j˚Tdüj·T´#·÷|æqe÷~]˝ÀH˚#˚kÕÔqT ˆˆ2ˆˆ qqTï ø£å$TsTT+#·T, n+<ä]˙ ø£å$TsTT+#·T ˆˆ2ˆˆ ˆˆj˚Tdüj·T´ˆˆ 60. <˚yê~ <˚e⁄&ÉT |üˆˆ <˚yê~ <˚e⁄&ÉT Hê #˚sTT|ü{Ϻ q&ÉT|ü⁄qT qqTï $&ÉTe&ÉT mqï&É÷, Hê ‘√&ÉT>± ñ+&ÉTqT. 25
 26. 26. 1. Je$T#·TÃyê&ÉT J$+#·Tyê&ÉT Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ã$T#·TÃyê&ÉT ãe+‘·T&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 2. X¯øÏÔì#·TÃyê&ÉT X¯øÏÔeT+‘·T&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT C≤„q$T#·TÃyê&ÉTC≤„qe+‘·T&˚Hêj˚TdüT<˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 3. n_Ûùwø£$T#·TÃyê&ÉT n_Ûwæ≈£îÔ&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT düs¡«$T#·TÃyê&ÉT düs¡«X¯≈£îÔ&˚ Hê j˚TdüT <˚e⁄&ÉT ˆˆ<˚yê~ˆˆ 61. #˚j·TqT... #Ó&ɶyê]‘√ ùdïVü≤eT÷ 1. #˚j·TqT... #Ó&ɶyê]‘√ ùdïVü≤eT÷ #˚kÕÔqT, eT+∫ j˚Tdüj·T´‘√ ùdïVü≤eTT ˆˆ2ˆˆ 2. #˚j·TqT... düeTj·÷ìï e´s¡ΔeTT ÇkÕÔqT, eT+∫ j˚Tdüj·T´≈£î düeTj·TeTT ˆˆ2ˆˆ 3. #˚j·TqT ... n¢Ø... Ø... &ÜqT‡T #˚kÕÔqT, j˚Tdüj·T´≈£î Worshipoo ˆˆ2ˆˆ 62.|æ¢eTTy˚TeTT|æ¢eTT |üˆˆ |æ¢eTT y˚TeTT |æ¢eTT <˚e⁄ì˝À ãe+‘·TeTT ˆˆ2ˆˆ 1. e÷ ∫ìï ‘·|ü H=|üø=ì, ãT<äT›qT dü]~<äT›ø=ì j˚Tdüj·T´#˚sTT|ü≥Tºø=ìãe+‘·TT>±ne⁄‘êeTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 2. e÷ j˚Tdüj·T´ e÷≥qT Vü≤è<äj·TeTT˝À Hê ì+|ü⁄ø=ì ãe+‘·Tì#˚‹˝Àqu≤D≤eTTT>±ñ+{≤eTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 3. j˚Tdüj·T´ ø=s¡≈£î kÕ≈£åî´yÓTÆq ˝Àø£eTT q+<äT CÀ´‘·TyÓTÆ Á|üuÛÑTe÷s¡ZeTT˝À n+<ä]ì, ã|üs¡∫ q&ç|ækÕÔeTT ˆˆ|æ¢eTTˆˆ 26
 27. 27. 63. |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ |üˆˆ |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ y˚TeTT X¯øÏÔeT+‘·T+ j˚TdüT HêeTeTT˝À |æ¢+, y˚TeTT ãe+‘·T+ y˚TeTT X¯øÏÔeT+‘·T+ Áø°düTÔ HêeTeTT˝À »j·T¨, »j·T¨ j˚TdüT sêEπø »j·T¨ »j·T¨ Jeq<ë‘·πø ˆˆ2ˆˆ ˆˆ|æ¢+ˆˆ 1. j˚TdüT<ë«sê XÊdüHêqT e÷πsà ãe+‘·T+ j˚TdüTø√s¡≈£î mT¬>‹Ô #êfÒ X¯øÏÔe+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 2. j˚TdüT #Ó|æŒq e÷≥T bÕ{Ï+#˚ ãe+‘·T+ j˚TdüT #˚‘· mqïã&˚ ø£è|ü>∑*–q X¯øÏÔe+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 3. j˚TdüTø√s¡≈£î dæús¡eTT>± ìã&˚ ãe+‘·T+ j˚TdüTø√s¡≈£î qeTàø£+>± Áã‹πø X¯øÏÔeT+‘·T+ ˆˆ2ˆˆ ˆˆ»j·T¨ˆˆ 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32

×