O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

GIỚI THIỆU
90 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

C...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 001
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành
2−
Câu 8: Có 200 ml dung d ch h n h ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 18,5 gam ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 26: ð phân bi t phenol, anilin,...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 33: Có th t n t i m t dung d ch...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

II. PHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh c...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 48: Nhúng thanh k m và thanh ñ ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu

55:

Cho

su t

ñi n

ñ ng

ch...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 002
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 6: Tr n 400 ml dung d ch X ch a...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 20,0 ml ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 23: ð t cháy hoàn toàn 1 mol h ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 30: Có hai bình kín không giãn ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 39: T ancol etylic và các ch t ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 48: Khi cho 0,02 mol ho c 0,04 ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 55: So sánh tính axit c a các c...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 003
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 5: Nhi t phân mu i KNO3 thì thu...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 13: Trong m t phân t axit ω-ami...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 22: Cho h n h p kim lo i Mg, Zn...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 31: Cho phương trình hoá h c:
A...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 40: Th y phân các d n xu t halo...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 49: ð t cháy hoàn toàn 1,0 mol ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 57: Cho 0,1 mol h n h p X g m h...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 004
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 5: Tinh b t, xenlulozơ, saccaro...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 14: Nhóm các v t li u ñư c ch t...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 22: Sau m t th i gian ñi n phân...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 29: Ngư i ta có th ñi u ch cao ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 37: Cho khí CO dư ñi vào ng s n...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 43: Th m u nh kim lo i bari vào...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 49: Cho 4,48 lít CO2 ( ñktc) h ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 005
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 6: Cho 0,1 mol h n h p X g m ha...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 13: Phương pháp th y luy n thư ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 20: C 5,668 gam cao su buna-S p...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 27: Phát bi u nào dư i ñây khôn...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 35: H p ch t X có công th c phâ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 42: Thêm t t 300ml dung d ch HC...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 48: Hãy l a ch n các hoá ch t c...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

ĐỀ LUYỆN THI LPT 006
Yêu cầu cần đạ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 5: Cho t t dung d ch ch a a mol...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 12: T ng s h t p, n, e trong ha...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 20: ð nh n bi t ba axit ñ c, ng...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn h n h p X...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 35: Cho các ph n ng sau:
t
→
a)...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 41: Các ph n ng dư i ñây, ph n ...
Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành

Câu 49: Cho các phân t : NO2, CH4, ...
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 1 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 2 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 3 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 4 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 5 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 6 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 7 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 8 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 9 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 10 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 11 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 12 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 13 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 14 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 15 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 16 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 17 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 18 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 19 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 20 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 21 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 22 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 23 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 24 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 25 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 26 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 27 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 28 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 29 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 30 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 31 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 32 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 33 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 34 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 35 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 36 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 37 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 38 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 39 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 40 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 41 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 42 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 43 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 44 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 45 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 46 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 47 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 48 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 49 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 50 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 51 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 52 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 53 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 54 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 55 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 56 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 57 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 58 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 59 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 60 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 61 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 62 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 63 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 64 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 65 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 66 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 67 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 68 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 69 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 70 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 71 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 72 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 73 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 74 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 75 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 76 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 77 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 78 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 79 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 80 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 81 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 82 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 83 Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc Slide 84

Tuyen chonvagioithieu90dethithumonhoahoc

 1. 1. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành GIỚI THIỆU 90 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC MÔN HÓA HỌC TẬP I (Tuyển chọn và biên tập: Thầy LÊ PHẠM THÀNH) Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 2. 2. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 001 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho bi t kh i lư ng nguyên t (tính theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Cl = 35,5; I = 127; Si = 28; P = 31; S = 32; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Hoà tan h t a (g) oxit MO (M có hoá tr 2 không ñ i) b ng m t lư ng v a ñ dung d ch H2SO4 17,5% thu ñư c dung d ch mu i có n ng ñ 20%. Hãy cho bi t, khi cho khí CO dư ñi qua ng s ñ ng 12 gam oxit MO thu ñư c bao nhiêu gam ch t r n ? A. 12. B. 7,2 gam C. 9,6 gam D. 5,4 gam Câu 2: H n h p X ch a 4,48 lit (ñktc) h n h p khí X g m H2, anken A và ankin B. Nung nóng X v i Ni ñ ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c h n h p khí Y. Bi t t kh i c a h n h p Y so v i h n h p X là 4/3. S mol H2 dư sau ph n ng là A. 0,175. B. 0,12. C. 0,05. D. 0,09. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam h n h p g m Mg và Al trong dung d ch HCl dư, sau ph n ng th y kh i lư ng dung d ch tăng thêm 7 gam. Kh i lư ng Al trong h n h p ban ñ u là A. 2,4 gam B. 2,7 gam C. 4,5 gam D. 5,4 gam Câu 4: S c a mol khí CO2 vào dung d ch Ca(OH)2 thu ñư c 3 gam k t t a. L c tách k t t a dung d ch còn l i mang ñun nóng thu ñư c thêm 3 gam k t t a n a. Giá tr c a a là: A. 0,08 B. 0,07 C. 0,06 D. 0,09 Câu 5: S ñ ng phân c u t o m ch h c a C5H8 không tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 là A. 4 B. 8 C. 5 D. 7 Câu 6: Trung hòa 3,1 gam m t amin ñơn ch c X c n 100 ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t c a X là A. C3H7N. B. CH5N. C. C3H9N. D. C2H5N. Câu 7: Cho h n h p g m 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe vào c c ñ ng dung d ch HCl loãng dư. ð tác d ng h t v i các ch t có trong c c sau ph n ng v i dung d ch HCl (s n ph m kh duy nh t là NO), c n ít nh t kh i lư ng NaNO3 là A. 5,7 gam. B. 17 gam. C. 2,8 gam. D. 8,5 gam. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 3. 3. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành 2− Câu 8: Có 200 ml dung d ch h n h p g m các ion: Na+: 1 mol/l; K+: 1 mol/l; Cl−; SO 4 : a mol/l. Cô c n dung d ch này thì thu ñư c 29,1 gam mu i khan k t tinh. Giá tr c a a là: A. 1 B. 0,5 C. ≃ 0,67 D. 0,25 Câu 9: Trong các ch t sau: Na (1) ; C2H5OH (2); Cu(OH)2 (3) ; H2 (4) ; dd AgNO3/NH3 (5); O2 (6), dd NaOH (7) ; Na2CO3 (8) ; (CH3CO)2O (9). Glucozơ ph n ng ñư c v i các ch t: A. 4, 5, 6, 7, 8, 9 B. 1, 3, 4, 5, 6 C. 3, 4, 5, 6, 7, 8 D. 1, 3, 4, 5, 6, 9 Câu 10: M t este ñơn ch c có thành ph n kh i lư ng mC : mO = 3 : 2. Cho este trên tác d ng m t lư ng dung d ch NaOH v a ñ thu ñư c m t mu i có kh i lư ng b ng 12/11 kh i lư ng este. Công th c c u t o este ñó là A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH=CH2. C. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3. Câu 11: Hãy cho bi t kh i lư ng k t t a thu ñư c khi s c khí H2S dư vào 100 ml dung d ch CuCl2 0,5M và ZnCl2 0,6M ? A. 10,62 gam B. 5,82 gam C. 4,8 gam D. 5,28 gam Câu 12: Ngâm m t v t b ng Cu có kh i lư ng 115 gam trong 340 gam dung d ch AgNO3 6%. Sau m t th i gian l y v t ra th y kh i lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 25%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là (gi thi t toàn b lư ng Ag sinh ra ñ u bám vào v t b ng Cu): A. 119,56 gam. B. 112,72 gam. C. 110,44 gam. D. 117,28 gam. Câu 13: Nung 13,6 gam h n h p Mg, Fe trong không khí m t th i gian thu ñư c h n h p X g m các oxit có kh i lư ng 19,2 gam. ð hòa tan hoàn toàn X c n V ml dd HCl 1M. Giá tr t i thi u c a V là A. 600ml. B. 800ml. C. 700ml. D. 500ml. Câu 14: Cho h n h p ch a toàn b các anken th khí ñi u ki n thư ng tác d ng v i H2O (xt: H+) t o ra h n h p ch a t i ña bao nhiêu ancol: A. 7. B. 8. C. 6. D. 5. Câu 15: Este X t o thành t aminoaxit và ancol etylic. ð t cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu ñư c 17,6 gam khí CO2, 8,1 gam H2O và 1,12 lit N2 (ñktc). Aminoaxit t o thành X là A. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOC2H5. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH(CH3)-COOC2H5 Câu 16: Phát bi u nào sau ñây không ñúng: A. Kim lo i ki m là các nguyên t thu c nhóm IA B. Kim lo i ki m th là các nguyên t thu c nhóm IIA C. Trong b ng tu n hoàn chu kỳ 1 có ít nguyên t hoá h c nh t D. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ l n Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 4. 4. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 18,5 gam h n h p X g m Cu, Fe và Zn trong dung d ch H2SO4 ñ c, nóng thu ñư c m1 gam h n h p 3 mu i và 8,4 lít khí SO2 (ñktc). Xác ñ nh m1? A. 54,5 gam B. 51,2 gam C. 47,3 gam D. 49,6 gam Câu 18: H n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua X nung nóng ñư c ch t r n Y . Hòa Y vào dung d ch NaOH dư ñư c dung d ch E và ch t r n G. Hòa tan ch t r n G vào dd Cu(NO3)2 dư thu ñư c ch t r n F. Xác ñ nh thành ph n c a ch t r n F. A. Cu, Al, Mg, Fe. B. Cu, MgO, Fe3O4. C. Cu, Al2O3, MgO, Fe3O4 D. Cu, MgO. Câu 19: Ba ancol X, Y, Z không ph i là ñ ng phân c a nhau. ð t cháy hoàn toàn m i ch t ñ u thu ñư c CO2 và H2O v i t l s mol 3 : 4. Công th c phân t ba ancol ñó là A. C3H6O; C3H6O2; C3H6O3. B. C3H8O; C4H8O; C5H8O. C. C3H8O; C3H8O2; C3H8O4. D. C3H8O; C3H8O2; C3H8O3. Câu 20: Xiclopropan ph n ng ñư c v i nh ng ch t nào trong các ch t sau: H2, HBr, Br2, Na, NaOH. A. H2, Br2. B. H2, HBr, Br2. C. H2, Br2, Na. D. H2, HBr, Br2, NaOH. Câu 21: Trong phương trình ph n ng: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O T ng h s nguyên t i gi n sau khi cân b ng c a các ch t tham gia ph n ng là: A. 13. B. 14. C. 18. D. 15. Câu 22: Nung nóng h n h p g m 5,6 gam Fe v i 4 gam b t S trong bình kín m t th i gian ñư c h n h p X g m FeS, FeS2, Fe và S dư. Cho X tan h t trong dung d ch H2SO4 ñ c, nóng dư ñư c V lít khí (ñktc). Giá tr c a V là A. 11,76 B. 8,96 C. 3,36 D. 11,65 Câu 23: Có các h p ch t h u cơ có công th c phân t l n lư t là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3. Có bao nhiêu h p ch t m ch h th a mãn tính ch t: v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i dung d ch NaOH, v a có ph n ng tráng gương ? A. 5 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 24: ð t cháy hoàn toàn 2,24 lit h n h p X g m HCHO, CH4, C3H8 (ñktc), sau ph n ng thu ñư c 5,6 lit khí CO2 (ñktc). Ph n trăm th tích propan trong X là A. 50%. B. 75%. C. 40%. D. 25%. Câu 25: Cho các phân t : HCl; CO2; N2; NH3; SO2; CO. S phân t có liên k t cho-nh n là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 5. 5. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 26: ð phân bi t phenol, anilin, benzen, stiren có th s d ng l n lư t các thu c th : A. Dung d ch Brom, quỳ tím B. Quỳ tím, dung d ch Brom C. Dung d ch NaOH, dung d ch Brom D. Dung d ch HCl, quỳ tím. Câu 27: Cho h n h p các khí N2, Cl2, HCl, SO2, CO2, H2 và O2. S c t t qua dung d ch NaOH dư thì thu ñư c h n h p khí bay ra có thành ph n là: A. N2, H2, O2 B. Cl2, H2, O2, N2, CO2 C. N2, Cl2, H2, O2 D. N2, H2 Câu 28: Cho khí H2 qua m gam h n h p X g m FeO và CuO thu ñư c 3,6 gam H2O và h n h p Y g m 4 ch t. Hòa tan hoàn toàn h n h p Y trong dung d ch H2SO4 ñ c, nóng dư thu ñư c 6,72 lít SO2 (ñktc). Xác ñ nh kh i lư ng FeO trong h n h p X ? A. 10,8 gam B. 21,6 gam C. 7,2 gam D. 14,4 gam Câu 29: Cho m gam h n h p g m ancol etylic và etilenglicol tác d ng h t v i Na thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). N u cho 2m gam X tác d ng h t v i CuO nung nóng thì thu ñư c bao nhiêu gam Cu ? A. 12,8 B. 25,6. C. 51,2. D. 16. Câu 30: H n h p A g m axit X ñơn ch c và axit Y hai ch c (X, Y có cùng s nguyên t cacbon). Chia A thành 2 phàn b ng nhau. Cho ph n 1 tác d ng h t v i Na sinh ra 4,48 lít H2 (ñktc). ð t cháy hoàn toàn ph n 2 sinh ra 26,4 gam CO2. Công th c c u t o thu g n và ph n trăm kh i lư ng Y trong h n h p A l n lư t là A. HOOC-CH2-COOH và 54,88%. B. HOOC-COOH và 66,67%. C. HOOC-COOH và 42,86%. D. HOOC-CH2-COOH và 70,87%. Câu 31: Oxi hóa 12 gam h n h p 1 ancol ñơn ch c và 1 andehit ñơn ch c thu ñư c 1 axit h u cơ duy nh t (h = 100%). Cho lư ng axit này tác d ng h t v i m gam dung d ch NaOH 2% và Na2CO3 13,25% thu ñư c dung d ch ch ch a mu i h u cơ v i n ng ñ 18,84%. Andehit ban ñ u là A. Etanal. B. Butanal. C. Metanal. Câu 32: Cho nguyên t c a nguyên t X có c u hình electron D. Propanal. tr ng thái cơ b n là [Ar]3d104s2. Phát bi u nào sau ñây không ñúng khi nói v X: A. X là nguyên t thu c chu kỳ 4. B. Ion X2+ có 10 electron l p ngoài cùng C. X là kim lo i tan ñư c c trong dung d ch HCl và dung d ch NaOH. D. X là kim lo i chuy n ti p Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 6. 6. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 33: Có th t n t i m t dung d ch nào ch a các ion sau: − A. Na+, Cu2+, OH−, NO3 . + B. K+, NH 4 , H+. + C. Al3+, NH 4 , H+, Cl−. − 2− D. K+, H+, NO3 , CO 3 . Câu 34: Cho các dung d ch c a các ch t sau: NH2-CH2-COOH (1); ClH3N-CH2-COOH (2); NH2-CH2-COONa (3); NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4); HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5). Các dung d ch làm quỳ tím hoá ñ là: A. (3) B. (2) C. (1), (4). D. (2), (5) Câu 35: Hoà tan hoàn toàn h n h p X (Na, Mg, Al) vào nư c, ñư c 8,96 lít khí (ñktc); 5,1 gam ch t r n không tan Y và dung d ch Z. Cho toàn b Y vào dung d ch HCl dư ñư c 0,25 mol H2. Kh i lư ng Al trong X b ng A. 5,4 gam B. 2,4 gam C. 4,5 gam D. 8,1 gam Câu 36: Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiñroxit. S c p ch t tác d ng ñư c v i nhau là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 37: Nhúng thanh Zn vào dung d ch mu i X, sau khi ph n ng hoàn toàn l y thanh Zn ra th y kh i lư ng thanh Zn gi m. Hãy cho bi t dãy ch t nào sau ñây có th là mu i X? A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3 và Ni(NO3)2 . B. NaNO3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 C. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2. D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và Ni(NO3)2 Câu 38: ðun nóng phenol v i anñehit fomic theo t l mol 1:1 trong môi trư ng axit ta thu ñư c: A. h n h p hai ch t h u cơ tan vào nhau vì không có ph n ng. B. polime có c u trúc m ch h phân nhánh. C. polime có c u trúc m ng không gian b n. D. polime có c u trúc m ch không phân nhánh. Câu 39: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung d ch H2SO4 0,1M thu ñư c dung d ch X. Thêm V lít dung d ch NaOH 0,1 M vào X cho ñ n khi k t t a tan tr l i m t ph n. L c và nung k t t a thu ñư c ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n n ng 0,51 gam. V có giá tr là: A. 1,2 lít B. 1,1 lít C. 1,5 lít D. 0,8 lít Câu 40: Cho các ch t: ancol metylic, glixerol, etylenglicol, axit lactic. cho m gam m i ch t tác d ng hoàn toàn v i Na dư, ch t t o ra H2 nhi u nh t là A. axit lactic B. etylenglicol C. glixerol D. ancol metylic Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 7. 7. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành II. PHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (A hoặc B) A. Theo chương trình CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Nư c ng m thư ng ch a nhi u ion kim lo i ñ c như Fe2+ dư i d ng mu i s t (II) hiñrocacbonat và s t (II) hiñroxit. Nư c sinh ho t có ch a Fe2+ nh hư ng x u ñ n s c kho con ngư i. Dùng phương pháp nào sau ñây ñơn gi n nh t, ti n l i nh t có th áp d ng quy mô h gia ñình ñ làm nư c s ch: A. Dùng lư ng NaOH v a ñ . B. Dùng Na2CO3 C. Dùng giàn phun mưa ñ các ion ti p xúc v i không khí.. D. Phương pháp trao ñ i ion Câu 42: Cho các ch t: C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Có bao nhiêu ankan t n t i m t ñ ng phân mà khi ñ ng phân ñó tác d ng v i khí Cl2 (t l 1:1) ch t o ra 1 s n ph m monoclo duy nh t ? A. 5. B. 2 C. 4 D. 3 Câu 43: Cho các ch t: etylenglicol, glixylalanylglixin, glixerol, ancoletylic, mantozơ, xenlulozơ. S ch t hòa tan ñư c Cu(OH)2 là A. 4 B. 6. C. 5 D. 3 Câu 44: Cho 23,4 gam h n h p X g m 2 ancol ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i 13,8 gam Na thu ñư c 36,75 gam ch t r n. N u cho 15,6 gam X tách nư c t o ete (h = 100%) thì kh i lư ng ete thu ñư c là A. 13,75 gam B. 19,35 gam C. 10,20 gam D. 12,90 gam Câu 45: H n h p X g m HCHO và CH3CHO. Khi oxi hóa m gam X b ng O2 thu ñư c (m + 1,2) gam Y g m 2 axit tương ng (h = 100%). Cho m gam X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 21,6 gam Ag, Ph n trăm kh i lư ng CH3CHO trong X là A. 74,58% B. 85,44% C. 25,42% D. 14,56% Câu 46: Cho m t lư ng este ñơn ch c X tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ thu ñư c 26,5 gam h n h p 2 mu i, trong ñó kh i lư ng mu i này b ng 63,08% kh i lư ng mu i kia. Công th c c a X là A. CH3COOC6H4CH3 B. CH3COOC6H5 C. HCOOC6H4CH3 D. C2H5COOC6H5 Câu 47: Hoà tan hoàn toàn m gam kim lo i Cr b ng dung d ch HCl, sau ph n ng thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc). Kh i lư ng lưu huỳnh t i thi u c n dùng ñ ph n ng h t v i lư ng Cr trên là: A. 3,2 gam. B. 4,8 gam. C. 6,4 gam. D. 1,6 gam. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 8. 8. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 48: Nhúng thanh k m và thanh ñ ng (không ti p xúc v i nhau) vào c c ñ ng dung d ch H2SO4 loãng. N i thanh k m v i thanh ñ ng b ng dây d n cho ñi qua m t ñi n k . Quan sát th y hi n tư ng: kim ñi n k quay; thanh Zn b mòn d n, b t khí H2 thoát ra c thanh Cu. Ch n phát bi u sai: A. ði n c c Zn là anot; ñi n c c Cu là catot B. Kim ñi n k quay do có dòng ñi n ch y t thanh Zn sang thanh Cu C. Thanh Zn b ăn mòn hoá h c và ăn mòn ñi n hoá D. Thanh Zn b ăn mòn ñi n hoá Câu 49: Hòa tan h n h p g m s t và 1 oxit c a s t b ng H2SO4 ñ c, nóng,dư. Sau ph n ng th y thoát ra 0,448 lít khí SO2 (ñktc) và có 0,2 mol H2SO4 ñã tham gia ph n ng. Cô c n dung d ch sau ph n ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c là: A. 32 gam B. 24 gam C. 40 gam D. 16 gam Câu 50: M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ñã ñư c lo i b t p ch t. Hoà tan qu ng này trong dung d ch HNO3 th y có khí màu nâu bay ra. Qu ng ñó không th là: A. xiñerit B. hematit C. manhetit D. pirit s t B. Theo chương trình NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 dến câu 60) Câu 51: Cho các ch t sau: NaOH; HCl; HNO3; AgCl; NH3; CH3COONa. S ch t là ch t ñi n li m nh trong dãy ch t trên là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 Câu 52: Cho khí H2 qua 21,6 gam FeO thu ñư c m gam h n h p X và 3,6 gam nư c. Cho h n h p X vào dung d ch AgNO3 dư. Kh i lư ng ch t r n thu ñư c trong dung d ch sau ph n ng là A. 7,2 gam B. 70,0 gam C. 72 gam D. 50,4 gam Câu 53: Trong m t bình kín có ch a khí C2H2 và ch t xúc tác CuCl, NH4Cl. Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c h n h p khí A ch a 2 hiñrocacbon v i hi u su t ph n ng là 60%. Cho A h p th h t vào dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 43,11 gam k t t a. Kh i lư ng C2H2 ban ñ u là A. 7,8 gam B. 10,4 gam C. 15,6 gam. D. 5,2 gam Câu 54: Cho m gam h n h p Al và Mg tác d ng v a ñ v i 0,15 mol O2 và 0,15 mol Cl2. N u cho m gam h n h p kim lo i trên vào dung d ch HNO3 dư thì thu ñư c V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t ñktc). Giá tr c a V là: A. 4,48 lít. B. 7,466 lít. C. 6,72 lít. D. 3,36 lít. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 9. 9. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 55: Cho su t ñi n ñ ng chu n c a các pin ñi n hoá: E o − X =1, 06V; Ni E o − Ni = 0,50V; E o − Z = 1, 76V (X, Y, Z là các kim lo i khác s t). Khi ñi n phân dung d ch h n Y Ni h p mu i nitrat c a các kim lo i X, Y, Z, Ni (ñi n c c trơ, có màng ngăn) thì các kim lo i thoát ra ca t t theo th t (t trái qua ph i) là: A. X, Z, Y, Ni B. Z, X, Ni, Y C. Z, X, Y, Ni D. X, Z, Ni, Y Câu 56: T 1 andehit no ñơn ch c m ch h X có th chuy n hóa thành ancol Y và axit Z tương ng ñ ñi u ch este E. Khi ñun nóng m gam E v i dung d ch KOH dư thu ñư c m1 gam mu i, n u ñun nóng m gam E v i dung d ch Ca(OH)2 dư thu ñư c m2 gam mu i. Bi t m2 < m < m1. X là A. Andehit acrylic. B. Andehit propionic. C. Andehit axetic. D. Andehitfomic. Câu 57: Khi hoà tan SO2 vào H2O, có các cân b ng sau:  → SO2 + H2O ← H2SO3  −  → H2SO3 ← H+ + HSO3  − 2  → HSO3 ← H+ + SO3−  Ti n hành b n thí nghi m: (1) ðun nóng dung d ch; (2) Thêm dd HCl; (3) Thêm dd NaOH; (4) Thêm dd KMnO4. Trong b n thí nghi m trên, s thí nghi m làm cho n ng ñ SO2 trong dung d ch gi m là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 58: Axit phtalic C8H6O4 dùng nhi u trong s n xu t ch t d o và dư c ph m. Nó ñư c ñi u ch b ng cách oxi hóa naphtalen b ng O2 (xt: V2O5, 450oC) thu ñư c anhiñrit phtalic r i cho s n ph m tác d ng v i H2O thu ñư c axit phtalic. N u hi u su t m i quá trình là 80% thì t 12,8 t n naphtalen s thu ñư c lư ng axit phtalic là A. 13,802 t n. B. 10,624 t n. C. 10,264 t n. D. 13,28 t n. Câu 59: Ch n m nh ñ không ñúng khi nói v benzen: A. benzen 3 liên k t ñôi ng n hơn 3 liên k t ñơn. B. benzen 6 liên k t cacbon - cacbon ñ u như nhau. C. Benzen ph n ng v i HNO3 (H2SO4 ñ c) khó hơn so v i toluen. D. Benzen là m t hiñrocacbon thơm Câu 60: ðun nóng h n h p g m 1 mol axit X có công th c phân t C4H6O4 v i 1 mol CH3OH (xt: H2SO4 ñ c) thu ñư c 2 este E và F (MF > ME). Bi t mE = 1,81mF và ch có 72% lư ng ancol b chuy n hóa thành este. Kh i lư ng (gam) E và F l n lư t là A. 50,87 và 28,26 B. 38,42 và 21,34 C. 47,52 và 26,28 D. 28,26 và 15,72 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 10. 10. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 002 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho bi t kh i lư ng nguyên t (tính theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Cl = 35,5; I = 127; Si = 28; P = 31; S = 32; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: S c khí CO2 vào các dung d ch riêng bi t ch a các ch t: NaAlO2, NaOH dư, Na2CO3, NaClO, CaOCl2, Ca(HCO3)2, CaCl2. S ph n ng hoá h c ñã x y ra là: A. 7 B. 5 C. 6 D. 8. Câu 2: Nhúng m t lá s t nh vào dung d ch ch a m t trong các ch t sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 (ñ c, nóng), NH4NO3. S trư ng h p ph n ng t o mu i Fe(II) là: A. 5 B. 6 C. 4 Câu 3: Cho 32,48 gam MxOy ph n ng hoàn toàn v i CO D. 7 nhi t ñ cao. Cho h n h p khí sau ph n ng vào dung d ch Ba(OH)2 dư thu ñư c 110,32 gam k t t a. Công th c MxOy là: A. Fe2O3. B. Fe3O4 C. FeO. D. CuO Câu 4: Th tích dung d ch HCl 0,3M c n ñ trung hoà 100ml dung d ch h n h p NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là: A. 100 ml. B. 150 ml. C. 200 ml. D. 250 ml. Câu 5: H n h p M g m 2 ch t h u cơ X và Y. Cho M tác d ng v a ñ v i 20ml dung d ch NaOH 2M thu ñư c m t mu i và m t ancol. ðun nóng lư ng ancol thu ñư c ñ c 1700C t o ra 369,6 ml olefin khí trên v i H2SO4 27,30C và 1atm. N u ñ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p M trên r i cho s n ph m qua bình ñ ng dung d ch NaOH dư thì kh i lư ng bình tăng 7,75 gam. X và Y l n lư t là A. C2H5COOH và C2H5COOCH3 B. CH3COOH và CH3COOC3H7 C. HCOOH và HCOOC3H7. D. HCOOH và HCOOC2H5 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 11. 11. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 6: Tr n 400 ml dung d ch X ch a Na+, K+, x mol OH– (t ng s mol Na+ và K+ là 0,06 mol) 2− v i 600 ml dung d ch Y ch a 0,01 mol SO 4 , 0,03 mol Cl–, y mol H+. pH c a dung d ch thu ñư c sau ph n ng là: A. 1,0. B. 12,0. C. 13,0. D. 2,0. Câu 7: Hòa tan h t 10,24 gam Cu b ng 200 ml dung d ch HNO3 3M ñư c dung d ch X. Thêm 400 ml dung d ch NaOH 1M vào X. Cô c n dung d ch sau ph n ng, r i nung ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 26,44 gam ch t r n. S mol HNO3 ñã ph n ng v i Cu là: A. 0,4 mol. B. 0,56 mol. C. 0,58 mol. D. 0,48 mol. Câu 8: Cho các ch t: etilen (1); axetilen (2); etan (3); stiren (4); toluen (5); buta-1,3-ñien (6); xiclopropan (7). Ch t nào có kh năng làm m t màu dung d ch Brom: A. (1); (2); (3); (4); (5); (6). B. (1); (2); (4) ; (5) (6). C. (1); (2); (4); (6). D. (1); (2); (4); (6); (7). Câu 9: Nhúng m t thanh magie vào dung d ch có ch a 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau m t th i gian, l y thanh kim lo i ra, r a s ch, cân l i th y kh i lư ng tăng 11,6 gam so v i thanh kim lo i ban ñ u. Kh i lư ng magie ñã ph n ng là: A. 20,88 gam. B. 6,96 gam. C. 24 gam. D. 25,2 gam. Câu 10: Crackinh 8,8 gam propan thu ñư c h n h p A g m H2, CH4, C2H4, C3H6 và m t ph n propan chưa b crakinh. Bi t hi u su t ph n ng là 80%. Kh i lư ng phân t trung bình c a A là: A. 24,44 B. 23,16 C. 22,00 D. 23,61 Câu 11: Nhúng thanh Zn, thanh Cu và thanh h p kim Zn-Cu l n lư t vào ba c c 1, 2, 3 ñ u ch a dung d ch HCl n ng ñ b ng nhau. Hãy cho bi t t c ñ thoát khí H2 c c nào di n ra nhanh nh t ? A. C c 3. B. C c 1 và 3. C. C c 1. D. C c 2. Câu 12: Trong các dãy ch t sau, các ch t trong dãy có th s d ng tr c ti p ñ t ng h p cao su là: A. Vinyl clorua, butañien, isopren, acrilonitrin. B. Acrilonitrin, stiren, anñehit fomic, propilen. C. Isopren, metyl metacrylat, acrilonitrin, stiren . D. Butañien, isopren, acrilonitrin, stiren. Câu 13: X là m t axit cacboxylic. Cho m gam X tác d ng v i dung d ch NaHCO3 dư t o V lít khí CO2 (P atm, toC). M t khác, cũng m gam X cháy hoàn toàn trong oxi t o V lít khí CO2 (P atm, toC). X là A. (COOH)2 B. C2H5COOH C. CH3COOH D. CH2=CHCOOH Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 12. 12. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 20,0 ml h n h p X g m C3H6, CH4, CO (th tích CO g p hai l n th tích CH4), thu ñư c 24,0 ml CO2 (các khí ño cùng ñi u ki n to, p). T kh i c a X so v i khí hiñro là A. 12,9. B. 11,1. C. 25,8. D. 22,2. Câu 15: M t ch t h u cơ X có t kh i so v i metan là 4,25. Bi t 0,2 mol X tác d ng v a ñ v i 0,6 mol AgNO3/NH3 thu ñư c 43,2 gam Ag. CTCT c a X là: A. HC ≡ C – CH2 – CHO B. H3C – C ≡ C – CHO C. HCOO – CH2 – C ≡ CH D. H2C = C = CH – CHO Câu 16: Cho 10,0 gam h n h p X g m Mg và Zn vào 400 ml dung d ch H2SO4 1,1M thu ñư c khí H2. Cho toàn b lư ng khí ñi qua CuO dư th y kh i lư ng ch t r n gi m 4,48 gam. V y % kh i lư ng c a Mg trong h n h p X là : A. 48%. B. 60%. C. 36%. D. 24%. Câu 17: X là h n h p khí H2 và N2 có t kh i ñ i v i oxi b ng 0,225. D n X vào bình kín có Ni ñun nóng thu ñư c h n h p khí Y có t kh i ñ i v i oxi b ng 0,25. Hi u su t c a quá trình t ng h p NH3 là: A. 15%. B. 25%. C. 30%. D. 20%. Câu 18: M t h n h p A g m hai ancol có kh i lư ng 16,6 gam ñun v i dung d ch H2SO4 ñ m ñ c thu ñư c h n h p B g m hai olefin ñ ng ñ ng liên ti p, 3 ete và 2 ancol dư có kh i lư ng b ng 13 gam. ð t cháy hoàn toàn 13gam h n h p B trên thu ñư c 0,8 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Công th c phân t và % (theo s mol) c a m i ancol trong h n h p là: A. C2H5OH 50% và C3H7OH 50%. B. C2H5OH 66,67% và C3H7OH 33,33% C. C2H5OH 33,33% và C3H7OH 66,67%. D. CH3OH 50% và C2H5OH 50% Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3 gam h n h p X g m Mg, Zn, Fe trong dung d ch HNO3 loãng dư. Sau ph n ng thu ñư c dung d ch Y ch a 16,95 gam mu i (không có NH4NO3) và 1,68 lít khí Z (ñktc). Z có th là: A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2. Câu 20: Cho CH3NH2 l n lư t ph n ng v i dung d ch HCl, C6H5NH3Cl, NH4Cl, NaOH, NH3, HNO2, FeCl3. S l n x y ra ph n ng là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2. Câu 21: Có 6 dung d ch m t nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. N u ch dùng thêm H2SO4 có th nh n bi t ñư c m y ch t: A. 2 B. 3 C. 4 D. 6. Câu 22: ð hoà tan h t 0,15 mol Zn và 0,03 mol Fe c n ít nh t V lít dung d ch HNO3 0,25M. Gi s khí NO là s n ph m kh duy nh t. Giá tr c a V là: A. 3,08 lít B. 1,92 lít. C. 2,08 lít D. 2,92 lít Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 13. 13. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 23: ð t cháy hoàn toàn 1 mol h p ch t h u cơ X, thu ñư c 4 mol CO2. Ch t X tác d ng ñư c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c và ph n ng c ng Br2 theo t l mol 1 : 1. Công th c c u t o c a X là A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. B. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. C. HOOC-CH=CH-COOH. D. HO-CH2-CH=CH-CHO. Câu 24: Cho 5,6 lít h n h p 2 olefin là ñ ng ñ ng liên ti p h p nư c (có xúc tác) ñư c h n h p 2 ancol. Thu h n h p 2 ancol này d ng khan r i chia làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 840 ml khí. ð t cháy h t ph n 2 r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào bình ñ ng NaOH dư thì kh i lư ng bình NaOH tăng 13,75 gam. Công th c phân t c a 2 olefin là: A. C3H6; C4H8 B. C4H8; C5H10 C. C2H4; C3H6 D. C5H10; C6H12 Câu 25: M t ancol không no, m t liên k t ñôi ña ch c m ch h X có n nguyên t cacbon và m nhóm hiñroxyl trong phân t . Cho 8,8 gam X ph n ng v i Na (dư) thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc). Bi u th c liên h gi a n và m là: A. m = 2n B. n = 2m C. 7n = 11m + 1 D. 7m = 11n + 1 Câu 26: Có dãy 4 ch t sau: (X) C6H5OH ; (Y) C6H5-CH2OH ; (Z) C6H5-CH=CH2 ; (T) CH2=CH-CH2-OH. Khi cho 4 ch t trên tác d ng v i Na, dd NaOH, dd nư c brom, thì phát bi u nào sau ñây là ñúng: A. (X), (Z), (T) ñ u tác d ng v i nư c brom B. (X), (Y) tác d ng v i NaOH. C. (X), (Y), (Z), (T) ñ u tác d ng v i Na D. (Z), (T) tác d ng ñư c c Na và nư c brom 0 Câu 27: ð tan c a MgSO4 trong nư c 20 C là 35,5 gam và 500C là 50,4 gam. ðun nóng 400 gam dung d ch MgSO4 bão hòa 200C ñ n 500C thì kh i lư ng MgSO4 c n hòa tan thêm ñ t o dung d ch mu i bão hòa 500C là A. 34,84 gam. B. 59,60 gam. C. 120,16 gam. D. 43,98 gam. Câu 28: Este A có công th c C4H7O2Cl ñem thu phân trong dung d ch NaOH dư, to thu ñư c 2 mu i, etanal và H2O. CTCT c a X là: A. HCOOCH2CH(Cl)CH3. B. CH3COOCH2CH2Cl. C. HCOOCH2CH2CH2Cl. D. CH3COOCH(Cl)CH3. Câu 29: Cho các ph n ng sau: (1) F2 + H2O → (2) Ag + O3 → (3) KI + H2O + O3 → (5) ði n phân dung d ch H2SO4 → → (4) Cu(NO3) 2  (6) ði n phân dung d ch CuCl2 → → (7) KClO3  S ph n ng mà s n ph m t o ra có O2 là A. 5. B. 8. (8) ði n phân dung d ch AgNO3 → to to C. 6. D. 7. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 14. 14. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 30: Có hai bình kín không giãn n ñ ng ñ y các h n h p khí toC như sau: Bình (1) ch a H2 và Cl2. Bình (2) ch a CO và O2. Sau khi ñun nóng các h n h p ñ ph n ng x y ra, ñưa nhi t ñ v tr ng thái ban ñ u thì áp su t trong các bình thay ñ i như th nào ? A. Bình (1) tăng, bình (2) gi m. B. Bình (1) gi m, bình (2) tăng. C. Bình (1) không ñ i, bình (2) tăng. D. Bình (1) không ñ i, bình (2) gi m. Câu 31: S ñ ng phân ch a ñ ng th i nhóm -COOH và nhóm -NH2 c a công th c phân t C4H9O2N là: A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 + Câu 32: ion X có t ng s h t là 57, Y là nguyên t thu c chu kì nh k c n liên ti p v i X, cùng nhóm v i X. V y Y là: A. ð ng. B. Liti. C. Natri. D. Magie. Câu 33: Glucozơ ph n ng ñư c v i t t c các ch t trong dãy nào dư i ñây: A. dd AgNO3/NH3, Ba, CuSO4 B. AgNO3, K, Cu(OH)2, H2 C. dd AgNO3/NH3, Cu, Cu(OH)2, H2O D. dd AgNO3/NH3, K, Cu(OH)2/OH−, H2 Câu 34: Chia m gam b t nhôm thành hai ph n b ng nhau. Hòa tan h t ph n 1 trong dung d ch HCl v a ñ ñư c dung d ch X. Hòa tan h t ph n 2 b ng dung d ch NaOH v a ñ ñư c dung d ch Y. Tr n X v i Y sau ph n ng hoàn toàn thu ñư c bao nhiêu gam ch t k t t a ? A. 1,926m gam. B. 38,52m gam. C. 2,89m gam. D. 5,78m gam. Câu 35: Phát bi u nào sai khi nói v Benzen: A. Benzen có mùi thơm nh nên g i là hiñrocacbon thơm B. 6 liên k t C-C trong vòng benzen có ñ dài b ng nhau C. Benzen không làm m t màu dung d ch thu c tím. D. Khi có m t b t Fe, benzen ph n ng v i Brom khan ch m hơn toluen Câu 36: Cho các ch t CH3OH (1), CH ≡ CH (2), CH3CHO (3), HCOOH (4). Các ch t có kh năng tham gia ph n ng tráng gương là: A. 2, 3, 4 B. 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 1, 2, 3, 4. Câu 37: Cho ph n ng: K2Cr2O7 + K2SO3 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O. Sau khi cân b ng t ng các h s (nguyên, t i gi n) c a phương trình thu ñư c là: A. 19 B. 25 C. 21 D. 41 Câu 38: X,Y là các h p ch t h u cơ thu c hai dãy ñ ng ñ ng khác nhau (X hơn Y m t nguyên t C). H n h p A g m X và Y có t kh i so v i H2 là 13,5. ð t cháy hoàn toàn 10,8 gam A ch thu ñư c hơi nư c và 30,8 gam CO2. X và Y l n lư t là: A. CH4 và C2H5OH B. C2H2 và HCHO C. CH4 và CH3OH D. C2H2 và HCOOH Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 15. 15. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 39: T ancol etylic và các ch t vô cơ, ta có th ñi u ch tr c ti p ra ch t nào sau ñây: (I) axit axetic. (II) axetanñehit. (III) buta-1,3-ñien. (IV) etyl axetat A. I, II B. I, III, IV C. I, II, IV D. I, II, III Câu 40: H n h p khí X g m H2 và C2H4 có t kh i so v i H2 là 6,2. D n X qua Ni nung nóng, thu ñư c h n h p khí Y có t kh i so v i H2 là 62/7. Hi u su t c a ph n ng hiñro hoá là: A. 20%. B. 25%. C. 50%. D. 75%. II. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau: A hoặc B) A. Theo chương trình CHUẨN (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ch t X ch a 1 nhóm amino, 1 ch c este. Hàm lư ng nitơ trong X là 15,73%. Xà phòng hóa m gam ch t X, lư ng ancol sinh ra cho ñi qua CuO nung nóng ñư c anñehit Y. L y 1/2 lư ng Y ñem th c hi n ph n ng tráng b c th y sinh ra 8,1 gam k t t a Ag. Giá tr c a m là A. 5,625 B. 6,675 C. 7,725 D. 3,3375 Câu 42: H n h p X g m CH4, C2H4, C3H4, C4H4 có t kh i so v i H2 là 15. ð t cháy hoàn toàn 1,344 lít h n h p X (ñktc) r i d n s n ph m cháy vào bình ñ ng dung d ch Ba(OH)2 dư thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 25,61 B. 6,50 C. 13,36 D. 11,82 Câu 43: S ñ ng phân c a C4H10O không tác d ng ñư c v i Na là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 44: Trong h p ch t sau ñây có m y liên k t peptit? H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(C6H5)–CO–NH–CH2–CH2–COOH A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 45: Cho h n h p g m không khí dư và hơi c a 16 gam metanol ñi qua b t Cu nung nóng (xúc tác), s n ph m thu ñư c có th t o ra 20 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml. Hi u su t c a quá trình oxi hóa metanol là A. 70,4% B. 52,8% C. 66,7% D. 65,5% Câu 46: Cho Ba(HCO3)2 l n lư t vào các dung d ch sau: NaHCO3, KHSO4, HNO3, MgSO4, (NH4)2CO3, CaCl2, NaOH. Trư ng h p có ph n ng x y ra là: A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 47: Phát bi u nào sau ñây sai ? A. Các kim lo i Na, K, Ba có m ng tinh th l p phương tâm kh i. B. Có ch t l ng khi pha loãng (thêm nư c) thì n ng ñ tăng C. Hòa tan Al2(SO4)3 khan vào nư c làm dung d ch nóng lên do b hiñrat hóa D. T t c các ñám cháy ñ u d p t t b ng CO2 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 16. 16. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 48: Khi cho 0,02 mol ho c 0,04 mol CO2 h p th h t vào dung d ch Ba(OH)2 thì lư ng k t t a thu ñư c ñ u như nhau. S mol Ba(OH)2 có trong dung d ch là A. 0,01 B. 0,02 C. 0,03 D. 0,04 Câu 49: Khi ñi n phân v i ñi n c c trơ hoàn toàn các ch t tan trong dung d ch g m h n h p FeCl3, CuCl2 và HCl thì quá trình x y ra anot là : A. ch có Cl− như ng electron. B. Fe3+ nh n electron trư c và H+ nh n electron cu i cùng là Cu2+. C. Fe3+ nh n electron trư c và ti p theo là Cu2+. D. H2O như ng electron trư c, Cl− như ng electron sau. Câu 50: X, Y, Z, T là các h p ch t c a clo. Cho khí clo tác d ng nư c vôi thu ñư c X. Cho khí clo tác d ng dung d ch KOH loãng, ngu i thu ñư c ch t Y và Z. Cho khí clo tác d ng dung d ch KOH ñ c, nóng ñư c ch t T và Z. Các ch t X, Y, Z, T l n lư t là: A. CaCl2, KClO, KCl, KClO3. B. CaOCl2, KClO, KCl, KClO3. C. CaOCl2, KClO, KClO3, KCl. D. CaOCl2, KCl, KClO, KClO3. B. Theo chương trình NÂNG CAO (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: H n h p X g m C2H5OH , C2H5COOH, CH3CHO trong ñó C2H5OH chi m 50% theo s mol. ð t cháy m gam h n h p X thu ñư c 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (ñktc). M t khác 13,2 gam h n h p X th c hi n ph n ng tráng b c th y có p gam Ag k t t a. Giá tr c a p là: A. 9,72. B. 2,16. C. 8,64. D. 10,8. Câu 52: ð t cháy hoàn toàn h n h p X g m FeS2 và Cu2S (có t l mol 1 : 1), thu ñư c 3,36 lít SO2 (ñktc), ch t r n Y g m Fe2O3 và Cu2O. H p th h t SO2 b ng dung d ch nư c brom v a ñ thu ñư c dung d ch Z có n ng ñ loãng. Cho Y vào dung d ch Z, sau ph n ng hoàn toàn thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 11,2 gam. B. 3,2 gam. C. 1,6 gam. D. 14,4 gam. Câu 53: Cho các h p ch t sau: SO2, CO2, NH4Cl, PCl5, SO3, H2SO4 theo quy t c bát t s trư ng h p có liên k t cho nh n là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 54: Xét cân b ng hoá h c c a m t s ph n ng:  → (1) Fe2O3(r) + 3CO(k) ← 2Fe(r) + 3CO2(k)   → (2) CaO(r) + CO2(k) ← CaCO3(r)   → (3) N2O4(k) ← 2NO2(k)   → (4) H2(k) + I2(k) ← 2HI(k)   → (5) 2SO2(k) + O2(k) ← 2SO3(k)  Khi tăng áp su t, cân b ng hoá h c không b d ch chuy n A. 1, 2, 4, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 4. các h D. 1, 2, 4. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 17. 17. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 55: So sánh tính axit c a các ch t sau ñây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) A. (3) > (2) > (1 ) > (4). B. (4) > (2) > (1 ) > (3). C. (4) > (1) > (3) > (2). D. (3) > (4) > (1) > (2). Câu 56: Trong s các phát bi u sau: (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút electron c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p, trong khi nhóm -C2H5 l i ñ y electron vào nhóm -OH. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng v i dung d ch NaOH, còn C2H5OH thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn axit cacbonic, vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c C6H5OH ↓ . (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, làm quỳ tím hoá ñ . (5) Các phenol ñ u có công th c phân t chung là CnH2n-6O (n ≥ 6) S phát bi u ñúng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 57: Cho a mol Fe vào dung d ch b mol HNO3 thu ñư c khí NO và dung d ch ch a 2 mu i s t. Thi t l p m i quan h gi a a,b. A. 2ª < b < 4a. B. 8a/3 < b < 4a. C. 3ª < b < 4a. D. 7a/3 < b < 4a. Câu 58: Trong các ñ ng phân m ch h c a C4H7Br có bao nhiêu ch t có ñ ng phân hình h c: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 59: S c t t ñ n dư NH3 vào các dung d ch riêng bi t ch a các ch t: Fe(NO3)3, H2SO4, AgNO3, Al(NO3)3, CuSO4, Ba(OH)2, ZnSO4. Sau khi ph n ng xong, s lư ng k t t a thu ñư c là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5. Câu 60: H n h p X có C2H2, C3H6, C2H6, H2 có t kh i so v i H2 là 15. ðun nóng 2,24 lít h n h p X v i Ni m t th i gian thu h n h p Y. Cho h n h p Y qua bình có dung d ch Br2 dư thì còn 0,56 lít h n h p Z có t kh i so v i H2 là 20 và kh i lư ng bình Br2 tăng m gam. Giá tr c a m là: A. 1 gam B. 1,5 gam C. 2 gam D. 3 gam Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 18. 18. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 003 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 86; Ag = 108; Ba = 137 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là A. 6,45 gam B. 8,42 gam C. 3,52 gam D. 3,34 gam Câu 2: Cho các c p oxi hóa kh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag; Br2/2Br– Theo chi u t trái qua ph i tính oxi hóa tăng d n; tính kh gi m d n. Ph n ng nào sau ñây không x y ra: A. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag B. Cu + 2FeCl3 → 2FeCl3 + CuCl2 C. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag D. 2Ag + CuSO4 → Ag2SO4 + Cu Câu 3: Cho s t dư vào dung d ch HNO3 loãng thu ñư c A. dung d ch mu i s t (II) và NO B. dung d ch mu i s t (III) và NO C. dung d ch mu i s t (II) và NO2 D. dung d ch mu i s t (III) và NO2 Câu 4: Trư ng h p nào sau ñây dung d ch chuy n t màu da cam sang màu vàng ? A. cho dung d ch H2SO4 loãng vào dung d ch K2Cr2O7. B. cho dung d ch KOH vào dung d ch K2CrO4. C. cho dung d ch H2SO4 loãng vào dung d ch K2CrO4. D. cho dung d ch KOH vào dung d ch K2Cr2O7. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 19. 19. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 5: Nhi t phân mu i KNO3 thì thu ñư c khí: A. NO2 B. O2 C. H n h p NO2 và O2 D. H n h p NO và O2 Câu 6: H n h p khí X g m H2 và C2H4 có t kh i so v i He là 3,75. D n X qua Ni nung nóng, thu ñư c h n h p khí Y có t kh i so v i He là 5,0. Hi u su t c a ph n ng hiñro hoá là A. 40% B. 50% C. 25% D. 20% Câu 7: H n h p ch a 3 ch t cùng s mol ancol X, anñehit Y, axit cacboxylic Z có cùng s nguyên t H trong phân t , thu c các dãy ñ ng ñ ng no ñơn ch c m ch h . ð t hoàn toàn h n h p thu ñư c n CO2 : n H2O = 11:12 . Công th c phân t c a X, Y, Z l n lư t là: A. C4H10O, C5H10O, C5H10O2 B. C2H6O, C3H6O, C3H6O2 C. C3H8O, C4H8O, C4H8O2 D. CH4O, C2H4O, C2H4O2 Câu 8: Dãy g m các ch t nào sau ñây ñ u có tính lư ng tính ? A. Al, NaHCO3, Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2), ZnO, Be(OH)2 B. ZnCl2, AlCl3, Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2), NaHCO3, H2NCH2COOH C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO D. H2O, Zn(OH)2, CH3COONH4, H2NCH2COOH, NaHCO3 Câu 9: ð t cháy 1,6 gam m t este E ñơn ch c ñư c 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. N u cho 10 gam E tác d ng v i 150ml dung d ch NaOH 1M, cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 16 gam ch t r n khan. Công th c c a axit t o nên este trên có th là A. HOOC(CH2)3CH2OH B. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 C. CH2=C(CH3)-COOH D. CH2=CH-COOH Câu 10: Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3, ñun nóng nh , th y có A. k t t a tr ng B. khí bay ra C. không có hi n tư ng gì D. k t t a tr ng và khí bay ra. Câu 11: Dãy g m các ch t có th ñi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra axit axetic là: A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO. B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. C. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. Câu 12: Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M, s n ph m kh duy nh t là khí NO. S gam mu i khan thu ñư c là A. 8,84 B. 7,90 C. 5,64 D. 10,08 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 20. 20. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 13: Trong m t phân t axit ω-aminoenantoic có s nguyên t Cacbon là A. 3. B. 6. C. 7. D. 2. Câu 14: Dãy ch t nào sau ñây ch a các ch t ñ u ph n ng ñư c v i axit axetic ? A. Cl2, CaO, MgCO3, Na B. Cu, Zn(OH)2, Na2CO3 C. CaCO3, Mg, CO, NaOH D. NaOH, C2H5OH, HCl, Na Câu 15: Hoà tan 5,4 gam b t Al vào 150 ml dung d ch X ch a Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. K t thúc ph n ng thu ñư c m gam r n. Giá tr c a m là A. 10,95 B. 13,20 C. 15,20 D. 13,80 Câu 16: Th y phân 34,2 gam mantozơ v i hi u su t 50%. Sau ñó ti n hành ph n ng tráng b c v i dung d ch thu ñư c. Kh i lư ng Ag t o thành t i ña là A. 10,8 gam B. 43,2 gam C. 32,4 gam D. 21,6 gam Câu 17: Cho dãy các ch t: C2H2, C2H4, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH4, CH3CHO. S ch t trong dãy ph n ng ñư c v i nư c brom là A. 8 B. 6 C. 7 D. 5 Câu 18: Có 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t cation và m t lo i anion. Các 2− 2− − lo i ion trong c 4 dung d ch g m: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO 4 , Cl−, CO 3 , NO3 . Ch c ch n ph i có dung d ch nào dư i ñây ? A. NaNO3. B. Mg(NO3)2. C. Ba(NO3)2. D. Pb(NO3)2 Câu 19: ð t cháy m t axit ñơn ch c m ch h X thu ñư c CO2 và H2O theo t l kh i lư ng là 88 : 27. L y mu i natri c a X nung v i vôi tôi xút thì ñư c 1 hiñrocacbon th khí. CTCT c a X là: A. CH3COOH B. C2H5COOH. C. CH2=CHCOOH D. CH2=CHCH2COOH Câu 20: Hãy cho bi t, ph n ng nào sau ñây HCl ñóng vai trò là ch t oxi hóa ? A. Fe + KNO3 + 4HCl → FeCl3 + KCl + NO + 2H2O. B. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. D. NaOH + HCl → NaCl + H2O Câu 21: ð t cháy este X t o ra CO2 và H2O v i s mol như nhau. V y X là: A. este no ñơn ch c B. este no, ña ch c C. este no, ñơn ch c m ch h D. este có m t n i ñôi, ñơn ch c Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 21. 21. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 22: Cho h n h p kim lo i Mg, Zn, Fe vào dung d ch ch a AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c dung d ch X g m 3 mu i và ch t r n Y g m ba kim lo i. Ba mu i trong X là A. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3 B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 C. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 Câu 23: S c V lít CO2 (ñktc) vào 200 ml dung d ch X g m Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau ph n ng thu ñư c 19,7 gam k t t a, giá tr c a V là A. 2,24 ho c 11,2. B. 5,6 ho c 1,2. C. 2,24 ho c 4,48. D. 6,72 ho c 4,48. Câu 24: H p ch t v i hiñro c a nguyên t X (nhóm A) có công th c HX, oxit cao nh t c a X ch a 38,8% X v kh i lư ng. X là A. Iot. B. Brom. C. Clo. D. Flo. Câu 25: Fructozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây ? A. CH3COOH/H2SO4 ñ c B. dung d ch AgNO3/NH3 C. H2 (Ni/to) D. Cu(OH)2 Câu 26: Cho m t lu ng khí CO ñi qua ng s ñ ng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c 10,44 gam ch t r n X g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan h t X trong dung d ch HNO3 ñ c, nóng thu ñư c 4,368 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t ñi u ki n chu n). Giá tr c a m là A. 24,0. B. 10,8. C. 12,0. D. 16,0. Câu 27: Cho các ch t sau: axetilen, axit fomic, fomanñehit, phenyl fomat, anñehit axetic, metyl axetat, glucozơ, mantozơ, natri fomat, axeton. S ch t có th tham gia ph n ng tráng gương là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 28: Bi t Cu có s hi u nguyên t là 29. C u hình electron c a ion Cu+ là A. [Ar]3d9 B. [Ar]3d94s1 C. [Ar]3d10 D. [Ar]3d104s1 Câu 29: Cho 29,8 gam h n h p 2 amin ñơn ch c k ti p tác d ng h t v i dung d ch HCl, làm khô dung d ch thu ñư c 51,7 gam mu i khan. Công th c phân t 2 amin là A. CH5N và C2H7N B. C2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C3H7N và C4H9N Câu 30: M t axit cacboxylic no m ch h có công th c th c nghi m d ng (C2H4O)n. Giá tr c a n là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 22. 22. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 31: Cho phương trình hoá h c: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (Bi t t l th tích N2O : NO = 1 : 3). Sau khi cân b ng phương trình hoá h c trên v i h s các ch t là nh ng s nguyên, t i gi n thì h s c a HNO3 là A. 64 B. 66 C. 60 D. 62 Câu 32: C 45,75 gam cao su buna-S ph n ng v a h t v i 20 gam brom trong CCl4. T l m t xích butañien và stiren trong cao su buna-S là A. 1 : 3 Câu 33: Ion B. 1 : 2 52 24 C. 2 : 3 D. 3 : 5 C. 27 D. 52 Cr3+ có bao nhiêu electron ? A. 21 B. 24 Câu 34: ð nh n bi t ba l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ngư i ta dùng m t thu c th duy nh t là A. Na B. Dung d ch NaOH C. Nư c brom D. Ca(OH)2 Câu 35: Cho bi t ion nào sau ñây là axit theo Bronsted A. HS– + B. NH 4 C. Na+ 2− D. CO 3 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Fe và Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 2,24 lít khí NO (ñktc). N u thay dung d ch HNO3 b ng dung d ch H2SO4 ñ c nóng thì thu ñư c khí gì, th tích là bao nhiêu (ñktc) ? A. H2; 3,36 lít B. SO2; 2,24 lít C. SO2; 3,36 lít D. H2; 4,48 lít Câu 37: Cho các kim lo i: Cr, W, Fe, Cu, Cs. S p x p theo chi u tăng d n ñ c ng t trái sang ph i là A. Cu < Cs < Fe < Cr < W B. Cs < Cu < Fe < W < Cr C. Cu < Cs < Fe < W < Cr D. Cs < Cu < Fe < Cr < W Câu 38: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol axit h u cơ X thu ñư c 3,36 lít CO2 (ño 0oC, 2 atm) và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C2H2O4. D. C2H4O2. Câu 39: Trong phòng thí nghi m ngư i ta ñi u ch H2S b ng cách cho FeS tác d ng v i: A. dung d ch HCl B. dd H2SO4 ñ c nóng. C. dung d ch HNO3 D. nư c c t Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 23. 23. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 40: Th y phân các d n xu t halogen nào sau ñây ñ u thu ñư c ancol ? A. CH3CH2Cl, CH3–CH=CHCl B. CH3–CH=CHCl, C6H5CH2Cl C. C6H5CH2Cl, CH3CH2Cl D. C6H5Cl, CH3CH2Cl II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho 13,8 gam axit X tác d ng v i 16,8 gam KOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 26,46 gam ch t r n. Công th c c u t o thu g n c a X là A. CH3COOH B. C3H6COOH C. C2H5COOH D. HCOOH Câu 42: ð lo i t p ch t HCl có l n trong khí Cl2 ngư i ta dùng A. dd NaOH. B. dd H2SO4. C. H2O. D. dd Na2CO3. Câu 43: C n t i thi u bao nhiêu gam NaOH (m1) và Cl2 (m2) ñ ph n ng hoàn toàn v i 0,01 mol CrCl3. Giá tr c a m1 và m2 l n lư t là A. 3,2 và 1,065 B. 3,2 và 0,5325 C. 6,4 và 0,5325 D. 6,4 và 1,065 Câu 44: M t lo i qu ng hematit có ch a 60% s t (III) oxit. Kh i lư ng s t t i ña có th ñi u ch ñư c t 1 t n qu ng này là A. 4,60 t n. B. 0,42 t n. C. 0,70 t n. D. 1,16 t n. Câu 45: Cho Na vào các dung d ch BaCl2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan sát th y có chung m t hi n tư ng là A. có khí bay ra. B. có k t t a xanh. C. có k t t a tr ng. D. không ph n ng. Câu 46: Hoà tan 19,2 gam Cu vào 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau ñó thêm vào 500ml dung d ch HCl 2M. K t thúc ph n ng thu ñư c dung d ch X và khí NO duy nh t, ph i thêm bao nhiêu ml dung d ch NaOH 1M vào X ñ k t t a h t ion Cu2+ A. 120 B. 400 C. 600 D. 800 Câu 47: Anñehit no X có công th c (C3H5O)n. Giá tr n th a mãn là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 48: Nguyên nhân c a s suy gi m t ng ozon ch y u là do A. khí CO2. B. mưa axit. C. clo và các h p ch t c a clo. D. quá trình s n xu t quang thép. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 24. 24. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 49: ð t cháy hoàn toàn 1,0 mol ancol no X c n 3,5 mol O2. Công th c phân t c a X là A. C3H6O2 B. C3H8O3 C. C2H6O D. C2H6O2 Câu 50: Th y phân 1 mol este X c n 2 mol KOH. H n h p s n ph m thu ñư c g m glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT th a mãn v i X ? A. 3. B. 4. C. 6. D. 12. B. Theo chương trình NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho 31,2 gam h n h p g m b t Al và Al2O3 tác d ng v i m t lư ng v a ñ dung d ch NaOH thu ñư c 0,6 mol H2. S mol NaOH c n dùng là A. 0,6 mol. B. 1,0 mol. C. 0,8 mol. D. 0,4 mol. Câu 52: Cho vào ng nghi m 1 ít m t s t r i rót vào m t ít dung d ch HNO3 loãng. Ta nh n th y có hi n tư ng sau: A. S t tan, t o dung d ch không màu, xu t hi n khí không màu hóa nâu ñ trong không khí. B. S t tan, t o dung d ch không màu, xu t hi n khí nâu ñ . C. S t tan, t o dung d ch màu vàng, xu t hi n khí nâu ñ . D. S t tan, t o dung d ch màu vàng, xu t hi n khí không màu hóa nâu ñ trong không khí. Câu 53: Hiñrat hoá 3,36 lít C2H2 (ñktc) thu ñư c h n h p X (hi u su t ph n ng 60%). Cho h n h p s n ph m X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 33,84 B. 48,24 C. 14,40 D. 19,44 Câu 54: C n a mol K2Cr2O7 và b mol HCl ñ ñi u ch ñư c 3,36 lít Cl2 ñi u ki n chu n. Giá tr a và b l n lư t là: A. 0,05 và 0,7 B. 0,05 và 0,35 C. 0,1 và 0,7 D. 0,1 và 0,35 Câu 55 Mu i nào t o k t t a tr ng trong dung d ch NaOH dư ? A. ZnCl2 B. FeCl3 C. AlCl3 D. MgCl2 Câu 56: M t oxit kim lo i có công th c MxOy, trong ñó M chi m 72,41% kh i lư ng. Kh hoàn toàn oxit này b ng khí CO thu ñư c 16,8 gam kim lo i M. Hòa tan hoàn toàn lư ng M b ng HNO3 ñ c nóng thu ñư c mu i c a M hóa tr 3 và 0,9 mol khí NO2. Công th c oxit kim lo i trên là: A. Al2O3 B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeO. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 25. 25. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 57: Cho 0,1 mol h n h p X g m hai anñehit no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, ñun nóng thu ñư c 32,4 gam Ag. Hai anñehit trong X là A. CH3CHO và C3H5CHO. B. CH3CHO và C2H5CHO. C. HCHO và C2H5CHO. D. HCHO và CH3CHO. Câu 58: M t h n h p g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ancol X. ð t cháy hoàn toàn h n h p này c n 0,95 mol O2 và thu ñư c 0,8 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Công th c rư u X là: A. C2H5OH B. C3H5OH C. C3H5(OH)3 D. C3H6(OH)2 Câu 59: Dãy g m các kim lo i ñ u tác d ng ñư c v i dung d ch FeCl3 là: A. Au, Cu, Al, Mg, Zn B. Fe, Zn, Cu, Al, Mg C. Cu, Ag, Au, Mg, Fe D. Fe, Mg, Cu, Ag, Al Câu 60: ð t cháy hoàn toàn 1,0 mol ancol no X c n 2,5 mol O2. Công th c phân t c a X là A. C2H6O2 B. C3H8O3 C. C3H6O2 D. C2H6O. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 26. 26. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 004 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho biết khối lượng nguyên tử (tính theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Cl = 35,5; I = 127; Si = 28; P = 31; S = 32; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, Sr = 88 Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 1,43 gam h n h p Al và Ni b ng dung d ch HCl, thu ñư c 0,784 lít khí H2 thoát ra ( ñktc). Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a m t kim lo i trong h n h p ñó là A. 18,88%. B. 57,94%. C. 78,46%. D. 86,81%. Câu 2: Cho các dung d ch có cùng n ng ñ mol/lít. Dãy các dung d ch nào sau ñây có giá tr pH tăng d n? A. H2SO4; HCl; NH4Cl; KNO3; KOH; Ba(OH)2. B. HCl; H2SO4; NH4Cl; KNO3; KOH; Ba(OH)2. C. H2SO4; HCl; KNO3; NH4Cl; KOH; Ba(OH)2. D. HCl; H2SO4; NH4Cl; KNO3; Ba(OH)2; KOH. Câu 3: Ngâm m t lá Mg kim lo i trong dung d ch Cu(NO3)2, sau m t th i gian ngư i ta nh n th y kh i lư ng c a lá kim lo i ñó tăng 1 gam so v i ban ñ u. Kh i lư ng c a Cu kim lo i ñã bám lên b m t c a lá kim lo i ñó là (gi thi t r ng toàn b Cu b ñ y ra kh i mu i ñã bám h t vào lá Mg kim lo i) A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. Câu 4: Cho các dung d ch sau tác d ng v i nhau t ng ñôi m t D. 2,40 gam. nhi t ñ thư ng: BaCl2; NaHCO3; Na2CO3; NaHSO4. S ph n ng x y ra là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 27. 27. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 5: Tinh b t, xenlulozơ, saccarozơ và mantozơ ñ u có kh năng tham gia ph n ng A. tráng gương. B. hoà tan Cu(OH)2. C. trùng ngưng. D. thu phân. Câu 6: Cation M2+ có c u hình electron 1s22s22p63s23p63d5. M thu c A. chu kì 4 nhóm VB. B. chu kì 4 nhóm VIIB. C. chu kì 4 nhóm IIA. D. chu kì 3 nhóm VB. Câu 7: L y 50ml dung d ch HCl a mol/lít pha loãng b ng nư c thành 1 lít dung d ch có pH = 1. Giá tr c a a là A. 3M. B. 1M. C. 4M. D. 2M. Câu 8: L n lư t cho quỳ tím vào các dung d ch sau: axit axetic (1); glyxin (2); axit añipic (3); axit α-amino propionic (4); phenol (5). Dãy dung d ch làm quỳ tím chuy n sang màu ñ là A. 1; 2; 3; 4. B. 1; 3; 4; 5. C. 1; 3. D. 1; 3; 4. Câu 9: M t axit m ch th ng có công th c ñơn gi n nh t là C3H5O2. Công th c c u t o c a axit ñó là A. CH2=CHCOOH. B. CH2(COOH)2. C. CH3CH2COOH. D. (CH2)4(COOH)2. Câu 10: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrocacbon X thu ñư c a gam H2O. Trong phân t X có vòng benzen. X không tác d ng v i brom khi có m t b t Fe, còn khi tác d ng v i brom ñun nóng t o thành d n xu t ch a 1 nguyên t brom duy nh t. T kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 ÷ 6. X là A. Hexan. B. Hexametylbenzen. C. Toluen. D. Hex-2-en. 2− Câu 11: Cho phương trình ion: FeS + H+ + SO 4 → Fe3+ + SO2 + H2O T ng h s nguyên bé nh t c a phương trình ion này là A. 30. B. 36. C. 50. D. 42. Câu 12: Theo ñ nh nghĩa axit-bazơ c a Bronstet, dãy nào sau ñây g m các ch t và ion mang tính ch t lư ng tính ? 2− A. CO 3 ; CH3COO−. − B. ZnO, HCO3 , H2O. + − C. NH 4 ; HCO3 ; CH3COO−. − D. ZnO; Al2O3, HSO4 . Câu 13: Cho các c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axit, s c p kim lo i trong ñó Fe b phá hu trư c là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 28. 28. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 14: Nhóm các v t li u ñư c ch t o t polime trùng ngưng là A. nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6. B. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron. C. tơ axetat; nilon-6,6. D. nilon-6,6; tơ lapsan; thu tinh plexiglas. Câu 15: Hai ch t h u cơ X, Y ch a các nguyên t C, H, O và có kh i lư ng phân t ñ u b ng 74. Bi t X tác d ng ñư c v i Na, c X, Y ñ u tác d ng v i dung d ch NaOH và dung d ch AgNO3 trong NH3. V y X, Y có th là A. OHC-COOH; HCOOC2H5. B. OHC-COOH; C2H5COOH. C. C4H9OH; CH3COOCH3. D. CH3COOCH3; HOC2H4CHO. Câu 16: Cho sơ ñ chuy n hoá sau: HCOONa → A → C 2 H 5 OH → B → D → (COOH) 2 Các ch t A, B, D có th là A. H2; C4H6; C2H4(OH)2. B. H2; C2H4; C2H4(OH)2. C. CH4 ; C2H2 ; (CHO)2. D. C2H6; C2H4(OH)2. Câu 17: Nhi t phân hoàn toàn 2,45 gam m t mu i vô cơ X thu ñư c 672 cm3 O2 ( ñktc). X là A. KClO3. B. KClO. C. KClO4. D. KClO2. Câu 18: Cho các ch t riêng bi t: Glucozơ; tinh b t; glixerol; phenol; anñehit axetic; benzen. Thu c th dùng ñ nh n bi t là A. Na; quỳ tím; Cu(OH)2. B. Na; quỳ tím; Ca(OH)2. C. Na; HCl; Cu(OH)2. D. I2; quỳ tím; Ca(OH)2. Câu 19: Ti n hành các thí nghi m sau: (1) S c khí CO2 vào nư c vôi trong. (2) S c SO2 và dung d ch nư c brom. (3) S c C2H4 vào dung d ch KMnO4. (4) S c SO2 vào dung d ch Na2CO3. S ph n ng oxi hoá-kh x y ra là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 20: ð trung hòa 10 gam m t ch t béo có ch s axit là 5,6 thì kh i lư ng NaOH c n dùng là bao nhiêu ? A. 0,04 g. B. 0,06 g. C. 0,05 g. D. 0,08 g. Câu 21: Cho 24,8 gam h n h p g m kim lo i ki m th và oxit c a nó tác d ng v i HCl dư ta thu ñư c 55,5 gam mu i khan và 4,48 lít khí H2 ( ñktc). Kim lo i M là A. Sr. B. Ba. C. Ca. D. Mg. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 29. 29. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 22: Sau m t th i gian ñi n phân 100 ml dung d ch CuSO4 v i ñi n c c trơ, kh i lư ng dung d ch gi m 4 gam. ð làm k t t a h t ion Cu2+ còn l i trong dung d ch sau khi ñi n phân c n dùng 50 ml dung d ch H2S 0,5M. N ng ñ mol c a dung d ch CuSO4 trư c lúc ñi n phân là A. 0,735M. B. 0,375M. C. 0,420M. D. 0,750M. Câu 23: Trong 1 bình kín ch a h n h p g m hiñrocacbon X m ch h và khí H2 có Ni xúc tác. Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Công th c phân t c a X là A. C3H4. B. C4H6. C. C2H2. D. C2H6. Câu 24: Hãy s p x p các ch t sau ñây theo trình t l c bazơ tăng d n t trái sang ph i: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); metylamin (4); ñimetylamin (5). A. 3; 2; 1; 4; 5. B. 3; 1; 2; 4; 5. C. 2; 3; 1; 4; 5. D. 3; 2; 1; 5; 4. Câu 25: M t h n h p g m 2 este ñ u ñơn ch c. L y hai este này ph n ng v i dung d ch NaOH ñun nóng thì thu ñư c m t anñehit no m ch h và 2 mu i h u cơ, trong ñó có 1 mu i có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a 2 este có th là A. HCOOC2H5; CH3COOC6H5. B. HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5. C. CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5. D. HCOOC2H5; CH3COOC2H5. Câu 26: Hoà tan 2,64 gam h n h p Fe và Mg b ng dung d ch HNO3 loãng, dư, thu ñư c s n ph m kh là 0,896 lít ( ñktc) h n h p khí g m NO và N2, có t kh i so v i H2 b ng 14,75. Thành ph n % theo kh i lư ng c a s t trong h n h p ban ñ u là A. 61,80%. B. 61,82%. C. 38,18%. D. 38,20%. Câu 27: Cho 5,668 gam cao su Buna-S ph n ng v a ñ v i 3,462 gam brôm trong CCl4. T l s m t xích c a Stiren và Buta-1,3-ñien là A. 4:4. B. 1:4. C. 1:2. D. 2:1. Câu 28: Mu n s n xu t 59,4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t ph n ng là 90% thì th tích dung d ch HNO3 66,67% (D = 1,52 g/ml) c n dùng là A. 42,581 lít. B. 41,445 lít. C. 39,582 lít. D. 27,230 lít. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 30. 30. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 29: Ngư i ta có th ñi u ch cao su Buna t g theo sơ ñ sau 35% 80% 60% TH Xenlulozơ  → glucozơ  → C2H5OH  → Buta-1,3-ñien → Cao su Buna     Kh i lư ng xenlulozơ c n ñ s n xu t 1 t n cao su Buna là A. 5,806 t n. B. 25,625 t n. C. 37,875 t n. D. 17,857 t n. Câu 30: Cho các ph n ng: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3 và Fe + HCl → FeCl2 + H2 Dãy các ion ñư c s p x p theo chi u tăng d n tính oxi hoá là A. Fe2+; Fe3+; H+; Ag+. B. Fe2+; H+; Fe3+; Ag+. C. Ag+; Fe3+; H+; Fe2+. D. Fe2+; H+; Ag+; Fe3+. Câu 31: V i công th c c u t o CH3CHCH=CH2 có tên g i là C2H5 A. 2-etylbut-3-en. B. 3-metylpent-1-en. C. 3-etylbut-1-en. D. 3-metylpent-4-en. Câu 32: Hoà tan h t 9,6 gam kim lo i M trong dung d ch H2SO4 ñ c, nóng, thu ñư c SO2 là s n ph m kh duy nh t. Cho toàn b lư ng SO2 này h p th vào 0,5 lít dung d ch NaOH 0,6M, sau ph n ng ñem cô c n dung d ch ñư c 18,9 gam ch t r n. Kim lo i M ñó là A. Ca. B. Mg. C. Fe. D. Cu. Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam h n h p Zn, Mg b ng dung d ch H2SO4 ñ c thu ñư c 1,12 lít SO2 ( ñktc), 1,6 gam S (không còn s n ph m kh nào khác) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan trong dung d ch X là A. 28,1 gam. B. 18,1 gam. C. 30,4 gam. D. 24,8 gam. Câu 34: ðun nóng ancol A v i h n h p NaBr và H2SO4 ñ c thu ñư c ch t h u cơ B; 12,3 gam hơi ch t B chi m m t th tích b ng th tích c a 2,8 gam N2 cùng nhi t ñ 560oC; áp su t 1 atm. Công th c c u t o c a A là A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C3H7OH. Câu 35: Cho amin C4H11N, s ñ ng phân c u t o là A. 6. B. 7. C. 9. D. 8. Câu 36: Trong c u mu i c a pin ñi n hoá khi ho t ñ ng, x y ra s di chuy n c a các A. nguyên t kim lo i. B. ion. C. electron. D. phân t nư c. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 31. 31. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 37: Cho khí CO dư ñi vào ng s nung nóng ñ ng h n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu ñư c ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (dư), khu y kĩ, th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu, Al. C. Mg, Fe, Cu. D. MgO, Fe3O4, Cu. Câu 38: Cho su t ñi n ñ ng chu n c a các pin ñi n hoá: Eo(Ni-X) = 0,12V; Eo(Y-Ni) = 0,02V; Eo(Ni-Z) = 0,60V (X, Y, Z là ba kim lo i). Dãy các kim lo i x p theo chi u gi m d n tính kh t trái sang ph i là A. Y, Ni, Z, X. B. Z, Y, Ni, X. C. X, Z, Ni, Y. Câu 39: Cho V lít Cl2 tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ D. Y, Ni, X, Z. ñi u ki n thư ng, cô c n dung d ch thu ñư c m1 gam mu i khan. Cũng l y V lít Cl2 cho tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ , ñun nóng 80oC, cô c n dung d ch thu ñư c m2 gam mu i. Th tích khí Cl2 ño cùng ñi u ki n. T l m1:m2 là A. 1:2. B. 1:1,5. C. 1:1. D. 2:1. Câu 40: ð phân bi t các dung d ch riêng bi t: h tinh b t; saccarozơ; glucozơ; ngư i ta có th dùng m t trong nh ng hoá ch t nào sau ñây? A. Vôi s a. B. AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH−. D. Iot. Câu 41: Hai hiñrocacbon A và B ñ u có công th c phân t C6H6 và A có m ch cacbon không nhánh. A làm m t màu dung d ch nư c brom và dung d ch thu c tím không tác d ng v i 2 dung d ch trên ñi u ki n thư ng. B ñi u ki n thư ng nhưng tác d ng ñư c v i H2 dư t o ra D có công th c phân t C6H12. A tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 dư t o ra C6H4Ag2. A và B là A. Hex-1,5-ñiin và benzen. B. Hex-1,4-ñiin và benzen. C. Hex-1,4-ñiin và toluen. D. Hex-1,5-ñiin và toluen. Câu 42: Cho 0,01 mol m t este c a axit h u cơ ph n ng v a ñ v i 100ml dung d ch NaOH 0,2M, s n ph m t o thành ch g m 1 ancol và 1 mu i có s mol b ng nhau. M t khác khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este ñó b ng lư ng v a ñ 60 ml dung d ch KOH 0,25M. Sau khi k t thúc ph n ng, ñem cô c n dung d ch thu ñư c 1,665 gam mu i khan. Este có công th c phân t là A. C3H7COOC2H5 B. C4H8 COOCH2 COOCH2 C. C3H6 COOCH2 COOCH2 D. C2H4 COOCH2 COOCH2 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 32. 32. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 43: Th m u nh kim lo i bari vào dung d ch mu i (NH4)2SO4. Hi n tư ng quan sát ñư c là A. Kim lo i Ba tan, có k t t a màu vàng l ng dư i ñáy ng nghi m. B. Kim lo i Ba tan, xu t hi n k t t a tr ng keo. C. Kim lo i Ba tan, có h n h p khí bay ra mùi khai và xu t hi n k t t a màu tr ng. D. Kim lo i Ba tan h t, dung d ch tr nên trong su t. Câu 44: H p ch t X ch a các nguyên t C, H, O, N và có phân t kh i là 89 ñvC. Khi ñ t cháy 1 mol X thu ñư c hơi nư c, 3 mol CO2 và 0,5 mol N2. Bi t X là h p ch t lư ng tính và tác d ng v i nư c brom. Công th c phân t X là A. CH3COONH3CH3. B. CH2=CH(NH2)COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2CH2COOH. Câu 45: Polistiren không tham gia ph n ng nào trong các ph n ng sau? A. Tác d ng v i Cl2/as. B. ðepolime hoá. C. Tác d ng v i dung d ch NaOH. D. Tác d ng v i Cl2/Fe. Câu 46: Thêm 6,0 gam P2O5 vào 25 ml dung d ch H3PO4 6,0% (d = 1,03 g/ml). N ng ñ % c a H3PO4 trong dung d ch thu ñư c là A. 30,95%. B. 29,75%. C. 26,08%. D. 35,25%. Câu 47: Trong các ch t sau, ch t nào g m 3 ion ñ u có c u hình electron gi ng v i khí hi m 10Ne ? A. Na2S. B. MgCl2. C. NaF. D. Na2O. Câu 48: Nh n xét nào sau ñây KHÔNG ñúng ? A. B c c a amin là b c cacbon c a nguyên t cacbon liên k t v i N trong nhóm amin. B. ng v i công th c phân t C3H5Br có 4 ñ ng phân c u t o. C. Anlyl clorua d tham gia ph n ng th hơn phenyl bromua. D. Vinyl clorua có th ñư c ñi u ch t 1,2-ñicloetan. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 33. 33. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 49: Cho 4,48 lít CO2 ( ñktc) h p th h t vào 100ml dung d ch h n h p Ba(OH)2 1,5M. Kh i lư ng k t t a thu ñư c là A. 9,85 gam. B. 22,95 gam. C. 19,70 gam. D. 15,20 gam. Câu 50: Ancol và amin nào sau ñây cùng b c ? A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH. C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2. D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 34. 34. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 005 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho biết số khối của các nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Axit flohiñric y u hơn axít clohiñric vì A. HF nh hơn HCl. B. HF phân c c m nh hơn HCl. C. flo âm ñi n hơn clo. D. liên k t hiñro c a HF b n hơn c a HCl. Câu 2: Có bao nhiêu rư u (ancol) b c 2, no, ñơn ch c, m ch h là ñ ng phân c u t o c a nhau mà phân t c a chúng có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 68,18%? A. 2. B. 5. C. 3. D. 4 Câu 3: N u NaCl k t tinh theo ki u m ng l p phương tâm kh i, thì s ion clo ti p giáp v i m i ion natri là A. 4. B. 12. C. 8. D. 6. Câu 4: ð trung hòa lư ng axit t do có trong 14 gam m t m u ch t béo c n 15 ml dung d ch KOH 0,1M. Ch s axit c a m u ch t béo trên là A. 6,0. B. 7,2. C. 4,8. D. 5,5. Câu 5: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn b khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñư c h p th h t vào dung d ch Ca(OH)2 (dư) t o ra 40 gam k t t a. N u hi u su t c a quá trình lên men là 75% thì giá tr c a m là A. 30. B. 48. C. 58. D. 60. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 35. 35. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 6: Cho 0,1 mol h n h p X g m hai anñehit no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, ñun nóng thu ñư c 32,4 gam Ag. Hai anñehit trong X là A. CH3CHO và C2H5CHO. B. CH3CHO và C3H5CHO. C. HCHO và CH3CHO. D. HCHO và C2H5CHO. Câu 7: Poli(vinyl clorua) (PVC) ñư c ñi u ch t khí thiên nhiên (ch a 95% th tích khí metan) theo sơ ñ chuy n hóa và hi u su t c a m i giai ño n như sau: Metan h = 15% axetilen h =95% vinyl clorua h = 90% Mu n t ng h p 1 t n PVC thì c n bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (ño A. 5,883. B. 5589,462. PVC ñktc) C. 5589,083. D. 5883,246. Câu 8: Cho hơi nư c ñi qua than nóng ñ ñư c h n h p khí A g m CO2, CO, H2. Toàn b lư ng khí A v a ñ kh h t 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu ñư c 10,8 gam H2O. Ph n trăm th tích CO2 trong h n h p khí A là A. 14,29. B. 28,57. C. 13,24. D. 16,14. Câu 9: Khi tr n nh ng th tích b ng nhau c a dung d ch HNO3 0,01M và dung d ch NaOH 0,03M thì thu ñư c dung d ch có pH b ng A. 2 B. 13 C. 12,30 D. 12 Câu 10: ði n phân m t dung d ch g m a mol CuSO4 và b mol NaCl. N u b > 2a mà catot chưa có khí thoát ra thì dung d ch sau ñi n phân ch a 2− A. Na+, SO 4 , Cl− 2− B. Na+, SO 4 , Cu2+ C. Na+, Cl− 2− D. Na+, SO 4 , Cu2+, Cl− Câu 11: ð t cháy hoàn toàn h n h p M g m hai rư u (ancol) X và Y là ñ ng ñ ng k ti p c a nhau, thu ñư c 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. M t khác, cho 0,25 mol h n h p M tác d ng v i Na (dư), thu ñư c chưa ñ n 0,15 mol H2. Công th c phân t c a X, Y là : A. C2H6O, CH4O. B. C3H6O, C4H8O C. C2H6O2, C3H8O2. D. C2H6O, C3H8O. Câu 12: Ch t X có công th c phân t C3H7O2N và làm m t màu dung d ch brom. Tên g i c a X là A. amoni acrylat. B. metyl aminoaxetat. C. axit β-aminopropionic D. axit α-aminopropionic Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 36. 36. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 13: Phương pháp th y luy n thư ng dùng ñ ñi u ch A. kim lo i có c p oxi hóa - kh ñ ng trư c Zn2+/Zn. B. kim lo i ho t ñ ng m nh. C. kim lo i có tính kh y u. D. kim lo i mà ion dương c a nó có tính oxi hóa y u. Câu 14: Xà phòng hoá m t h p ch t có công th c phân t C10H14O6 trong dung d ch NaOH (dư), thu ñư c glixerol và h n h p g m ba mu i (không có ñ ng phân hình h c). Công th c c a ba mu i ñó là: A. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa B. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa D. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa Câu 15: Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, s n ph m kh duy nh t c a HNO3 là khí NO. S gam mu i khan thu ñư c là A. 7,9. B. 8,84. C. 5,64. D. T t c ñ u sai. Câu 16: Cho 3,2 gam Cu tác d ng v i 100ml dung d ch h n h p HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, s n ph m kh duy nh t c a HNO3 là khí NO. Th tích (tính b ng lít) khí NO ( ñktc) là A. 0,336. B. 0,224. C. 0,672. D. 0,448. Câu 17: Cho các ch t HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy g m các ch t ñư c s p x p theo tính axit tăng d n (t trái sang ph i) là: A. (T), (Y), (X), (Z). B. (Y), (T), (Z), (X). C. (Y), (T), (X), (Z). D. (X), (Z), (T), (Y). Câu 18: Cho 10,8 gam h n h p A g m Mg và Fe tác d ng v i 500 ml dung d ch AgNO3 sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c dung d ch B và 46 gam ch t r n D. Cho dung d ch B tác d ng v i dung d ch NaOH dư sau ñó nung k t t a ngoài không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thì ñư c 12 gam ch t r n E. Tính n ng ñ mol c a dung d ch AgNO3. A. 0,5 B. 0,8 C. 1 D. 1,25 Câu 19: ðun nóng h n h p ancol g m CH3OH và các ñ ng phân c a C3H7OH v i xúc tác H2SO4 ñ c có th t o ra bao nhiêu s n ph m h u cơ ? A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 37. 37. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 20: C 5,668 gam cao su buna-S ph n ng v a h t v i 3,462 gam brom trong CCl4. T l m t xích butañien và stiren trong cao su buna-S là A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 3 : 5 Câu 21: Cho ph n ng sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O N u t l s mol gi a NO và N2O là 2:1, thì h s cân b ng t i gi n c a HNO3 trong phương trình hoá h c là A. 20 B. 12 C. 18 D. 30 Câu 22: Có th ñi u ch b c kim lo i t dung d ch AgNO3 b ng cách A. nhi t phân. B. ñi n phân v i ñi n c c than chì. C. cho tác d ng v i kim lo i m nh như Ca. D. ñi n phân v i ñi n c c Au. Câu 23: Trong phòng thí nghi m ngư i ta ñi u ch NO2 b ng cách cho Cu tác d ng v i HNO3 ñ c khi ñun nóng. NO2 có th chuy n thành N2O4 theo cân b ng:  → 2NO2 ← N2O4  Cho bi t NO2 là khí có màu nâu và N2O4 là khí không màu. Khi ngâm bình ch a NO2 vào ch u nư c ñá th y màu trong bình khí nh t d n. H i ph n ng thu n trong cân b ng trên là A. To nhi t B. Thu nhi t C. Không to hay thu nhi t D. M t phương án khác Câu 24: Ch dùng m t thu c th phân bi t các kim lo i sau: Mg, Zn, Fe, Ba ? A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch H2SO4 loãng C. Dung d ch HCl D. Nư c Câu 25: Dung d ch có pH = 4 s có n ng ñ ion OH− b ng A. 104 B. 10−10 C. 4 D. 10−4 Câu 26: Cho 20 gam m t este X (có phân t kh i là 100 ñvC) tác d ng v i 300 ml dung d ch NaOH 1M. Sau ph n ng, cô c n dung d ch thu ñư c 23,2 gam ch t r n khan. Công th c c u t o c a X là A. CH2=CHCOOC2H5. B. C2H5COOCH=CH2. C. CH2=CHCH2COOCH3. D. CH3COOCH=CHCH3. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 38. 38. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 27: Phát bi u nào dư i ñây không ñúng? A. V i m i nguyên t , kh i lư ng nguyên t b ng s kh i. B. V nguyên t ñư c c u thành b i các h t electron. C. H t nhân nguyên t ñư c c u thành t các h t proton và nơtron. D. Nguyên t ñư c c u thành t các h t cơ b n là proton, nơtron và electron. Câu 28: Tr n 13,6 gam phenyl axetat v i 250 ml dung d ch NaOH 1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c m gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 19,8 gam B. 10,2 gam C. 21,8 gam D. 8,2 gam Câu 29: Nguyên t nguyên t A có t ng s ph n t c u t o (p, n, e) là 40. V trí c a A trong b ng tu n hoàn (ô, chu kì, nhóm) là A. 12, chu kì 3, nhóm IIA B. 20, chu kì 4, nhóm IIA C. 19, chu kì 4, nhóm IA D. 13, chu kì 3, nhóm IIIA Câu 30: Liên k t hiñro gi a các phân t nào sau ñây là b n v ng nh t? A. CH3COOH B. CH3CH2NH2 C. H2O D. CH3CH2OH Câu 31: Cho ch t h u cơ X có công th c phân t C2H8O3N2 tác d ng v i dung d ch NaOH, thu ñư c ch t h u cơ ñơn ch c Y và các ch t vô cơ. Kh i lư ng phân t (theo ñvC) c a Y là A. 46 B. 68 C. 45 D. 85 Câu 32: ð làm thay ñ i pH c a dung d ch (dung môi nư c) t 4 thành 6, thì c n pha dung d ch v i nư c theo t l th tích là A. 99:1 B. 2:3. C. 1:99. D. 3:2. Câu 33: Cho các ch t sau: CH3-CH2-CHO (1) ; CH2=CH-CHO (2) ; (CH3)2CH-CHO (3) ; CH2=CH-CH2-OH (4). Nh ng ch t ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư H2 (Ni, toC) cùng t o ra m t s n ph m là: A. (2), (3), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3). Câu 34: Ti n hành thí nghi m sau: Cho m t ít b t ñ ng kim lo i vào ng nghi m ch a dung d ch FeCl3, l c nh ng nghi m s quan sát th y hi n tư ng nào sau ñây? A. K t t a s t xu t hi n và dung d ch có màu xanh. B. ð ng tan và dung d ch có màu xanh. C. Không có hi n tư ng gì x y ra D. Có khí màu vàng l c c a Cl2 thoát ra Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 39. 39. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 35: H p ch t X có công th c phân t trùng v i công th c ñơn gi n nh t, v a tác d ng ñư c v i axit v a tác d ng ñư c v i ki m trong ñi u ki n thích h p. Trong phân t X, thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các nguyên t C, H, N l n lư t b ng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn l i là oxi. Khi cho 4,45 gam X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng v a ñ dung d ch NaOH (ñun nóng) thu ñư c 4,85 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là A. CH2=CHCOOONH4 B. H2NCOO-CH2CH3 C. H2NCH2COO-CH3 . D. H2NC2H4COOH. Câu 36: ði n phân 100ml dung d ch CuSO4 n ng ñ 0,5M v i ñi n c c trơ m t th i gian thì th y kh i lư ng catot tăng 1gam. N u dùng dòng ñi n m t chi u có cư ng ñ 1A, thì th i gian ñi n phân t i thi u là A. 0,45 gi . B. 40 phút 15 giây. C. 0,65 gi . D. 50 phút 15 giây. Câu 37: Cho dãy các ch t: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. S ch t trong dãy ph n ng ñư c v i NaOH (trong dung d ch) là A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 38: Ch t ph i thêm vào dung d ch (dung môi nư c) ñ làm pH thay ñ i t 12 thành 10 là A. natri hiñroxit. B. natri axetat. C. nư c c t. D. khí amoniac Câu 39: Trong th c t , phenol ñư c dùng ñ s n xu t A. nh a poli(vinyl clorua), nh a novolac và ch t di t c 2,4-D B. nh a rezol, nh a rezit và thu c tr sâu 666. C. nh a rezit, ch t di t c 2,4-D và thu c n TNT. D. poli(phenol-fomanñehit), ch t di t c 2,4-D và axit picric Câu 40: Thu phân 1250 gam protein X thu ñư c 425 gam alanin. N u phân t kh i c a X b ng 100.000 ñvC thì s m t xích alanin có trong phân t X là A. 382. B. 479. C. 453. D. 328. Câu 41: Nhúng thanh Zn, thanh Cu và thanh h p kim Zn-Cu trong ba c c ch a dung d ch HCl n ng ñ b ng nhau. Hãy cho bi t t c ñ thoát khí H2 A. C c 1 B. C c 2 c c nào di n ra nhanh nh t ? C. C c 1 và 3 D. C c 3 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 40. 40. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 42: Thêm t t 300ml dung d ch HCl 1M vào 200ml dung d ch Na2CO3 1M thu ñư c dung d ch A và gi i phóng V lít khí CO2 ñktc. Cho thêm nư c vôi vào dung d ch A t i dư thu ñư c m gam k t t a tr ng. Giá tr c a m và V là A. 10 gam và 3,36 lít B. 15 gam và 2,24 lít C. 15 gam và 3,36 lít D. 10 gam và 2,24 lít Câu 43: ð t cháy hoàn toàn 20,0 ml h n h p X g m C3H6, CH4, CO (th tích CO g p 2 l n th tích CH4), thu ñư c 24,0 ml khí CO2 (các th tích khí ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t). T kh i c a X so v i hiñro là A. 12,9 B. 25,8 C. 22,2 D. 11,1 Câu 44: Ch t X có công th c phân t C4H9O2N. Bi t: X + NaOH → Y + CH4O Y + HCl (dư) → Z + NaCl Công th c c u t o c a X và Z l n lư t là A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH. Câu 45: ð t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u cơ X c n 6,72 lít O2 (ñktc). S n ph m cháy gåm CO2 và hơi H2O. Cho h p th h t vào bình ñ ng dung d ch Ba(OH)2 th y có 19,7 gam k t t a xu t hi n và kh i lư ng dung d ch gi m 5,5 gam. L c b k t t a ñun nóng nư c l c l i thu ñư c 9,85 gam k t t a n a. Công th c phân t c a X là A. C2H6O B. C2H6 C. C2H6O2 D. Không xác ñ nh ñư c Câu 46: Dãy g m các ch t có th ñi u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra axit axetic là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. B. C2H4OH)2, CH3OH, CH3CHO. C. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. Câu 47: H n h p khí X g m H2 và C2H4 có t kh i so v i He là 3,75. D n X qua Ni nung nóng, thu ñư c h n h p khí Y có t kh i so v i He là 5. Hi u su t c a ph n ng hiñro hoá là A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 20%. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 41. 41. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 48: Hãy l a ch n các hoá ch t c n thi t trong phòng thí nghi m ñ ñi u ch clo? A. KMnO4, dung d ch HCl ñ m ñ c B. MnO2, dung d ch H2SO4 ñ m ñ c và tinh th NaCl. C. MnO2, dung d ch HCl loãng. D. KMnO4, dung d ch H2SO4 ñ m ñ c và tinh th NaCl. Câu 49: Phát bi u nào sau ñây sai? A. S nguyên t hiñro trong phân t este ñơn và ña ch c luôn là m t s ch n. B. S n ph m c a ph n ng xà phòng hoá ch t béo là axit béo và glixerol. C. Trong công nghi p có th chuy n hoá ch t béo l ng thành ch t béo r n. D. Nhi t ñ sôi c a este th p hơn h n so v i ancol có cùng phân t kh i. Câu 50: Dùng thu c th nào sau ñây ñ phân bi t b n ch t r n: NaCl, CaCO3, Na2CO3 và BaSO4 A. Nư c và CO2 B. Nư c C. Nhi t phân D. Quỳ tím Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 42. 42. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành ĐỀ LUYỆN THI LPT 006 Yêu cầu cần đạt được: Làm hết 50 Câu – Thời gian: 80 phút Họ và tên thí sinh : ……………………………………………..…… Lớp : ………….…….. Cho biết số khối của các nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: ðun nóng h n h p khí X (ch a 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2) có m t xúc tác thích h p m t th i gian ñư c h n h p khí Y. Cho Y qua t t dung d ch nư c brom dư th y còn l i 0,448 lít (ñktc) h n h p khí Z có t kh i hơi v i H2 b ng 4,5. H i kh i lư ng bình nư c brom tăng lên bao nhiêu gam? A. 0,40 gam. B. 0,35 gam. C. 0,45 gam. D. 0,56 gam. Câu 2: pH c a dung d ch CH3COOH 0,1M (Ka = 2.10−5) và NH3 0,1M (Kb = 1,8.10−5) l n lư t là: A. 3,85; 12 B. 2,85; 11,13 C. 2,95; 11,5 D. 4,95; 11 Câu 3: Cho 15,6 gam h n h p 2 ancol ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i 9,2 gam Na thu ñư c 24,5 gam ch t r n. Hai ancol ñó là: A. C2H5OH; C3H7OH B. CH3OH; C2H5OH C. C3H5OH; C4H7OH D. C3H7OH; C4H9OH Câu 4: Cho CO ph n ng v i CuO m t th i gian t o h n h p khí A và h n h p r n B. Cho A ph n ng v i m t dung d ch ch a 0,015 mol Ca(OH)2 t o 1 gam k t t a. L y ch t r n B ph n ng v i dung d ch HNO3 ñ c, nóng dư t o V lít khí (ñktc) màu nâu ñ . Giá tr c a V là: A. 0,448 lít và 0,896 lít. B. 0,672 lít và 0,896 lít C. 0,224 lít và 0,896 lít D. 0,448 lít và 0,672 lít Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 43. 43. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 5: Cho t t dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Na2CO3 ñ ng th i khu y ñ u, thu ñư c V lít khí (ñktc) và dung d ch X. Khi cho dư nư c vôi trong vào dung d ch X xu t hi n k t t a. Bi u th c liên h gi a V v i a, b là: A. V = 11,2(a + b) B. V = 22,4(a - b) C. V = 11,2(a - b) D. V = 22,4(a + b) Câu 6: Cho flo ñi qua dung d ch NaOH loãng (2%) và l nh; ph n ng x y ra theo phương trình hóa h c nào sau ñây ? A. 3F2 + 6NaOH → 5NaF + NaFO3 + 3H2O B. F2 + 2NaOH → 2NaF + OF2 + H2O C. F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O2 D. F2 + 2NaOH → NaF + NaFO + H2O Câu 7: N ng ñ mol c a ion H+ trong các dung d ch sau: CH3COONa 0,10M (Kb c a + CH3COO− là 5,71.10−10); NH4Cl 0,10M (Ka c a NH 4 là 5,56.10−10) l n lư t là: A. 1,56.10−9M; 4,36.10−6M B. 1,02.10−9M; 5,36.10−6M C. 1,54.10−8M; 7,36.10−6M D. 1,32.10−9M; 7,46.10−6M Câu 8: Saccarozơ có th t o ra este v i CH3COOH ch a t i ña 8 g c CH3COO− trong phân t . Công th c phân t c a este này là: A. C20H38O19 B. C20H40O27 C. C28H38O19 D. C28H44O27 Câu 9: Chi u tăng d n ñ linh ñ ng c a nguyên t H trong các nhóm ch c c a 4 ch t: C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH là: A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH B. C6H5OH < C2H5OH < HCOOH < CH3COOH C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH Câu 10: Poli(vinyl clorua) ñư c ñi u ch t khí thiên nhiên theo sơ ñ :   CH4 75% → CH ≡ CH → CH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n  90% 80 % ð ñi u ch 100 kg PVC c n bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (ñktc), bi t r ng trong khí thiên nhiên có 95% CH4. A. 132,608 m3 B. 139,73 m3 C. 125,97 m3 D. 36,77 m3 Câu 11: Tr n 0,54 gam b t Al v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu ñư c h n h p A . Hòa tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 ñư c h n h p khí g m NO và NO2 có t l mol tương ng là 1:3. Th tích (ñktc) khí NO, NO2 l n lư t là: A. 0,224 lít và 0,672 lít B. 0,672 lít và 8,96 lít C. 1,12 lít và 3,36 lít D. 2,24 lít và 6,72 lít Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 44. 44. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 12: T ng s h t p, n, e trong hai nguyên t kim lo i A và B là 142, trong ñó t ng s h t mang ñi n nhi u hơn t ng s h t không mang ñi n là 42. S h t mang ñi n c a nguyên t B nhi u hơn c a A là 12. Hai kim lo i A, B l n lư t là: A. Ca, Fe B. K, Ca C. Mg, Fe D. Na, K Câu 13: ð ñi u ch vinyl axetat ngư i ta ph i dùng 2 ch t : A. CH3COOH và CH2=CH – OH B. CH3COONa và CH2=CH – Cl C. CH3COOH và CH ≡ CH D. CH3COOH và CH3 – CHO Câu 14: Hòa tan 12 gam Mg trong V lít dung d ch HNO3 2M thu ñư c 2,24 lít khí N2O (ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a V và m l n lư t là: A. 500; 76 B. 500; 74 C. 625; 74 D. 625; 76 Câu 15: Lên men 10 kg g o n p (ch a 80% tinh b t) thu ñư c bao nhiêu lít c n etylic 96o (bi t hi u su t quá trình lên men ñ t 50% và D C 2 H 5 O H = 0,807 g/ml) ? A. 3,634 lít B. 4,713 lít C. 2,932 lít D. 4,556 lít Câu 16: Khí CO2 chi m 0,03% th tích không khí. Mu n t o ra 5 gam tinh b t c n bao nhiêu lít không khí ñ cung c p ñ CO2 cho ph n ng quang h p ? Cho bi t khí ñư c ño A. 15806 lít B. 14026,7 lít C. 13827,2 lít ñktc. D. 13826 lít Câu 17: Cho dãy axit có oxi c a clo g m: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Trong các câu sau ñây, câu nào ñúng ? A. Tính b n, tính axit và kh năng oxi hóa gi m theo chi u t trái qua ph i B. Tính b n và tính axit gi m d n theo chi u t trái qua ph i C. Kh năng oxi hóa tăng theo chi u t trái qua ph i D. Tính b n và tính axit tăng d n, kh năng oxi hóa gi m theo chi u t trái qua ph i Câu 18: ð t cháy hoàn toàn a mol axit h u cơ Y ñư c 2a mol CO2. M t khác ñ trung hòa a mol Y c n v a ñ 2a mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a Y là: A. HOOC – CH2CH2 – COOH B. C2H5 – COOH C. CH3COOH D. HOOC – COOH Câu 19: ð m gam phoi bào s t X ngoài không khí m t th i gian bi n thành h n h p Y có kh i lư ng 30 gam g m FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe. Cho Y ph n ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 th y gi i phóng ra 5,6 lít khí NO duy nh t (ñktc). Giá tr c a m là: A. 22,5 gam. B. 27,5 gam. C. 26,2 gam. D. 25,2 gam. Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 45. 45. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 20: ð nh n bi t ba axit ñ c, ngu i: HCl, H2SO4, HNO3 ñ ng riêng bi t trong 3 l b m t nhãn, nên dùng thu c th là: A. Al B. CuO C. Cu D. Fe Câu 21: Crackinh 10 lít butan t o thành V (lít) h n h p khí (các khí ño cùng ñi u ki n). Tính V, bi t hi u su t ph n ng crackinh là 70% A. 20 lít B. 17 lít C. 13,5 lít D. 15 lít Câu 22: ð t cháy hoàn toàn 2,24 lít (ñktc) h n h p X g m 2 ankan. S n ph m thu ñư c cho ñi qua bình (1) ñ ng H2SO4 ñ c, bình (2) ñ ng dung d ch Ba(OH)2 dư thì th y kh i lư ng bình (1) tăng 7,2 gam và bình (2) có m gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 49,25 B. 39,4 C. 78,8 D. 59,1 Câu 23: Tên g i nào sau ñây không ñúng? A. Axit α-metylbutiric B. Axit 2,2-ñimetyl-3-etylhexanoic C. Axit 2,4-ñimetylpentanoic D. Axit 2-etylbutanoic Câu 24: Cho m gam m t ancol no, ñơn ch c X qua bình ñ ng CuO dư nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n trong bình gi m 0,32 gam. H n h p hơi thu ñư c có t kh i ñ i v i H2 là 15,5. Giá tr c a m là: A. 0,46 B. 0,32 C. 0,92 D. 0,64 Câu 25: M t h n h p X g m 2 anñehit no, ñơn ch c có t ng s mol b ng 0,25. Khi cho h n h p X tác d ng v i AgNO3/NH3 dư có 86,4 gam Ag k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 77,5 gam. Xác ñ nh CTPT c a 2 anñehit trên. A. HCHO; C3H7CHO B. CH3CHO; C2H5CHO C. HCHO; C2H5CHO D. HCHO; CH3CHO Câu 26: M t dung d ch X ch a các ion: 0,01 mol Ca2+ ; 0,02 mol Mg2+ ; 0,04 mol K+ ; 0,065 − − mol HCO3 ; 0,015 mol Cl− ; 0,02 mol NO3 . Dung d ch X thu c lo i nư c: A. c ng t m th i B. c ng vĩnh c u C. c ng toàn ph n D. m m Câu 27: Cho các ch t sau: etyl axetat; ancol etylic; axit acrylic; phenol; phenyl amoniclorua; anilin; ancol benzylic; p-crezol. S ch t tác d ng v i NaOH là: A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 46. 46. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 28: Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m FeS và FeCO3 b ng dung d ch HNO3 ñ c, nóng thu ñư c h n h p khí Y g m 2 khí có t kh i so v i H2 b ng 22,805. Thành ph n % kh i lư ng m i mu i trong h n h p ñ u là: A. 20,87%; 79,13% B. 30,87%; 69,13% C. 40,87%; 59,13% D. 10,87%; 89,13% Câu 29: Cho h n h p X g m 2 ch t h u cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác d ng v a ñ v i dung d ch NaOH, ñun nóng thu ñư c dung d ch Y và 4,48 lít h n h p Z (ñktc) g m 2 khí ñ u làm xanh gi y quỳ m. T kh i hơi c a Z ñ i v i H2 b ng 13,75. Cô c n dung d ch Y thu ñư c kh i lư ng mu i khan là: A. 15,7 gam B. 14,3 gam C. 8,9 gam D. 16,5 gam Câu 30: S c t t V lít khí CO2 (ñktc) vào 100ml dung d ch ch a NaOH 1M và Ca(OH)2 2M (toC). Sau ph n ng hoàn toàn thu ñư c 10 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 4,48 ho c 6,72 B. 2,24 ho c 6,72 C. 4,48 ho c 8,96 D. 2,24 ho c 8,96 Câu 31: Ngâm m t v t b ng Cu có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Sau khi l y v t ra thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 6,35 gam. B. 4,47 gam. C. 10,84 gam. D. 10,76 gam. Câu 32: H p ch t h u cơ X khi ñun nh v i dung d ch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu ñư c s n ph m Y. Y tác d ng v i dung d ch HCl ho c dung d ch NaOH ñ u cho 2 khí vô cơ A, B. X có th là: A. HCOOH, HCOONa B. HCHO, HCOOH, HCOONH4 C. HCOOCH3, HCOONH4 D. HCHO, HCOOH Câu 33: M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ñã ñư c lo i b t p ch t. Hòa tan qu ng này trong dung d ch axit HNO3 th y có khí màu nâu bay ra, dung d ch thu ñư c cho tác d ng v i BaCl2 th y có k t t a tr ng không tan trong axit. Hãy cho bi t tên c a qu ng? A. Hematit B. Xiñerit C. Pyrit s t D. Manhetit Câu 34: Khi th c hi n ph n ng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lư ng este l n nh t thu ñư c là 2 mol. ð ñ t hi u su t c c ñ i là 90% (tính theo axit) khi ti n hành este hóa 1 3 mol CH3COOH c n s mol C2H5OH là: A. 0,342 B. 2,925 C. 2,412 D. 0,456 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 47. 47. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 35: Cho các ph n ng sau: t → a) FeO + HNO3 ñ c  t → b) FeS + H2SO4 ñ c  t → c) Al2O3 + HNO3 ñ c  d) Cu + dd FeCl3 → → e) HCHO + H2  f) fructozơ + AgNO3 trong dd NH3 → g) C2H4 + Br2 → h) glixerol + Cu(OH)2 → o o o Ni, t o Dãy g m các ph n ng ñ u thu c lo i ph n ng oxi hóa – kh là: A. a, b, d, e, f, h B. a, b, c, d, e, h C. a, b, d, e, f, g D. a, b, c, d, e, g Câu 36: H n h p A g m m t ankan và m t anken. ð t cháy h n h p A thì thu ñư c a (mol) H2O và b (mol) CO2. H i t s T = A. 1 ≤ T ≤ 2 a có giá tr trong kho ng nào ? b B. 1 < T < 2 C. 1,5 < T < 2 D. 1,2 < T < 1,5 Câu 37: Cho 5,6 gam h n h p NaOH và KOH (có thành ph n thay ñ i) hòa tan vào nư c ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A ph n ng v i dung d ch ch a 0,04mol AlCl3, kh i lư ng k t t a thu ñư c l n nh t và nh nh t là: A. 3,12 gam và 2,6 gam. B. 1,56 gam và 3,12gam. C. 2,6 gam và 1,56 gam. D. 3,12 gam và 1,56 gam. Câu 38: H n h p X g m 2 axit HCOOH và CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñ c) thu ñư c m gam h n h p este (hi u su t các ph n ng ñ u b ng 80%). Giá tr c a m là: A. 8,10 B. 6,48 C. 16,20 D. 10,12 Câu 39: Khi pha loãng dung d ch CH3COOH 1M thành dung d ch CH3COOH 0,5M thì: A. ñ ñi n li α gi m B. ñ ñi n li tăng 2 l n C. ñ ñi n li α tăng D. ñ ñi n li không ñ i Câu 40: ði n phân dung d ch CuCl2 v i ñi n c c trơ, sau m t th i gian thu ñư c 0,32 gam Cu catôt và m t lư ng khí X anot. H p th hoàn toàn lư ng khí X trên vào 200ml dung d ch NaOH ( to thư ng), sau ph n ng n ng ñ NaOH còn l i là 0,05M (gi thi t th tích dung d ch không thay ñ i). N ng ñ ban ñ u c a dung d ch NaOH là: A. 0,1M B. 0,2M C. 0,15M D. 0,05M Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 48. 48. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 41: Các ph n ng dư i ñây, ph n ng nào không gi nguyên m ch polime ? t → B. Poli(vinyl axetat) + dd NaOH  o A. Cao su t nhiên + HCl t → C. tinh b t + dd H2SO4  o t → D. Th y tinh plexiglas + dd NaOH  o Câu 42: Cho t t c các ñ ng phân ñơn ch c m ch h có cùng CTPT C2H4O2 l n lư t tác d ng v i: Na, NaOH, NaHCO3. S ph n ng x y ra là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 43: ð hòa tan hoàn toàn 8,4 gam s t ch c n V1 ml dung d ch HNO3 1M, sau ph n ng thu ñư c V2 lít khí NO (là s n ph m kh duy nh t) A. 600; 2,24. B. 400; 3,36. ñktc. Giá tr c a V1, V2 l n lư t là C. 600; 3,36. D. 400; 2,24. Câu 44: ð gang trong không khí m t i ñi n c c cacbon x y ra quá trình: A. O2 + H2O + 4e → 4OH− B. Fe → Fe3+ + 3e C. Fe → Fe2+ + 2e D. 2H+ + 2e → H2 Câu 45: ð thu l y Ag tinh khi t t h n h p X g m (a mol Al2O3; b mol CuO; c mol Ag2O), ngư i ta hòa tan X b i dung d ch ch a (6a + 2b + 2c) mol HNO3 ñư c dung d ch Y, sau ñó thêm (gi thi t hi u su t các ph n ng ñ u là 100%): A. c mol b t Cu vào Y B. c mol b t Al vào Y C. 2c mol b t Al vào Y D. 2c mol b t Cu vào Y Câu 46: Cho 44 gam dung d ch NaOH 10% tác d ng v i 10 gam dung d ch H3PO4 39,2%. Mu i nào sau ñây thu ñư c sau ph n ng ? A. Na2HPO4 và Na3PO4. B. NaH2PO4. C. Na2HPO4 và NaH2PO4. D. Na2HPO4. Câu 47: S p x p các ch t sau theo th t tăng d n tính axit: A. H2SO4, HClO4, H3PO4 B. HClO4, H2SO4, H3PO4 C. H3PO4, H2SO4, HClO4 D. H2SO4, H3PO4, HClO4 Câu 48: Có các ch t ñ ng trong các l m t nhãn là: benzen, ancol etylic, phenol, glixerol, glucozơ. Ch n thu c th nào sau ñây ñ nh n ra các ch t ? A. Cu(OH)2, dung d ch NaOH B. Na, CuO, to C. Cu(OH)2, dung d ch HCl D. Cu(OH)2, dung d ch HNO3 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 49. 49. Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành Câu 49: Cho các phân t : NO2, CH4, PCl3, PCl5, NH4NO3, CO. S phân t mà có công th c electron c a nguyên t trung tâm không tuân theo quy t c bát t là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 50: Các ñ ng phân ng v i CTPT C8H10O (ñ u là d n xu t c a benzen) có tính ch t: tách H2O thu ñư c s n ph m có th trùng h p t o polime, không tác d ng v i NaOH. S lư ng ñ ng phân ng v i công th c C8H10O th a mãn tính ch t trên là: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Cơ s I: Ngõ 72 - Tôn Th t Tùng (g n ðH Y Hà N i) Cơ s II: S 27 - Tô Hi u - Hà ðông (g n C u ðen)
 • huyhuynhhuu

  Nov. 17, 2014

Tuyển chọn 90 đề thi thử đại học môn hóa . Để download tài liệu bạn vui lòng search tailieumienphi123.blogspot.com hoặc link http://www.xn--tiliuminph123-pdb8rk518b4a.vn/2013/11/tuyen-chon-90-e-thi-thu-ai-hoc-mon-hoa.html

Vistos

Vistos totais

542

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

61

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×