O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

סמכות משפט האינטרנט

 • Entre para ver os comentários

סמכות משפט האינטרנט

 1. 1. כראל חיים Karel haim משפט האינטרנט סמכות שיפוט באינטרנט
 2. 2. משפט האינטרנט - סמכויות שיפוט <ul><li>מבוא לסמכות שיפוט בינלאומית - ישראל , ארה”ב </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט אזרחית - כללי - ישראל , ארה”ב </li></ul><ul><li>ייחוד האינטרנט לעניין סמכויות שיפוט - כללי </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט אזרחית באינטרנט - דיון בתרחישים . </li></ul><ul><li>דין נוהג - סמכות שפוט אזרחית באינטרנט - דוגמאות </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט פלילית - כללי - המשב”ל , ישראל * </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט פלילית באינטרנט – דיון בדוגמאות * </li></ul>* ידון בנפרד
 3. 3. מבוא לסמכות שיפוט בינלאומית <ul><li>אבחנה - סמכות שיפוט וברירת הדין החל . </li></ul><ul><li>סוגי סמכות - עניינית , מקומית , בינלאומית . </li></ul><ul><li>סמכות שיפוט בינלאומית - קיומם של “יסודות זרים” - הצדדים , מקום העבירה / עוולה , מקום הרכוש וכו .. - דוגמת הירושה . </li></ul><ul><li>אבחנה - אזרחי , פלילי </li></ul>
 4. 4. סמכות שיפוט - המשך <ul><li>סמכות שפוט פלילית בינ”ל והמשב”ל - דרישת קיומה של זיקה לגיטימית - לא די בנוכחות בטריטוריה - פ”ד לוטוס . בסיסים לרכישת סמכות - ידון בהמשך . </li></ul><ul><li>סמכות שפוט אזרחית והמשב”ל - למדינה מוקנית הזכות לקבוע את גדרי הסמכות במישור האזרחי , בכפוף למחויבות מכוח אמנות - דוגמת אמנות סחר ; חסינויות - פרשת השגריר המצרי ; והגבלות עצמיות - נימוס בינ”ל , רצון להדדיות , אפקטיביות , חשש מפיצול סטטוס . </li></ul>
 5. 5. סמכות שיפוט אזרחית - משפט ישראלי <ul><li>בסיסי סמכות מקובלים </li></ul><ul><li>1. סמכות מכוח נוכחות - נוכחות בטריטוריה מקימה סמכות - הרחבה בפרשנות המונח “נוכחות” . </li></ul><ul><li>2. בסיס הסכמה - יכולת התנאה של הצדדים . </li></ul><ul><li>3. חקיקה פרסונאלית - לדוגמא : איסור ריבוי נישואין - איסור המלווה ישראלי באשר הוא . </li></ul><ul><li>4. תקנה 500 לתקנות סד”א - היתר המצאה מחוץ לתחום - הרחבת סמכות מחוץ לטריטוריה . </li></ul><ul><li>5. חקיקה מפורשת להרחבת סמכות - חוק הירושה , חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . </li></ul>
 6. 6. תקנות סדר הדין האזרחי תשמ &quot; ד - המצאה מחוץ לתחום השיפוט - תקנה 500 <ul><li>רשאי בית המשפט ... להתיר המצאת כתב בי - דין אל מחוץ לתחום המדינה באחת מאלה : </li></ul><ul><li>1. מבקשים סעד נגד אדם שמקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל בתחום המדינה ; </li></ul><ul><li>2. נושא התובענה הוא כולו מקרקעין המצויים בתחום המדינה ; </li></ul><ul><li>3. מבקשים לפרש , לתקן , לבטל או לאכוף פעולה , שטר , צוואה , חוזה , התחייבות או חבות בנוגע למקרקעין המצויים בתחום המדינה ; </li></ul>
 7. 7. תקנה 500 - המשך <ul><li>4. התובענה היא לאכוף חוזה , לבטלו , להפקיעו או לפסלו , או לעשות בו על דרך אחרת , או לקבל דמי נזק או סעד אחר בשל הפרתו , באחד המקרים האלה : </li></ul><ul><li>א . החוזה נעשה בתחום המדינה ; </li></ul><ul><li>ב . החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחום המדינה , או באמצעותו , מטעם מרשה העוסק או המתגורר מחוץ לתחום המדינה ; </li></ul><ul><li>ג . על החוזה חלים דיני מדינת ישראל לפי כתבו או מכללא ; </li></ul><ul><li>5. תובעים על הפרת חוזה בתחום המדינה - ואין נפקא מינה היכן נעשה החוזה - אפילו קדמה לאותה הפרה , או נלוותה אליה , הפרה מחוץ לתחום המדינה אשר שללה את האפשרות לקיים אותו חלק מן החוזה שצריך היה לקימו בתחום המדינה . </li></ul>
 8. 8. תקנה 500 - המשך <ul><li>6. מבקשים צו מניעה לגבי דבר הנעשה או העומד להיעשות בתחום המדינה , או מבקשים למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה , בין אם מבקשים גם דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו ; </li></ul><ul><li>7. התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום המדינה … .. </li></ul><ul><li>10. האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש , או בעל דין נכון , בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר , שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה . </li></ul>
 9. 9. סמכות שיפוט אזרחית - ישראל - המשך <ul><li>שיקול - הדעת בהפעלת סמכות שיפוט בינלאומית </li></ul><ul><li>פורום לא נאות - פ”ד אבו - ג’חלה - מח 1 554 - הליך בעל יסודות זרים , בחינת מכלול הזיקות והתחשבות באינטרסים ובצפיות של הצדדים והאינטרס הציבורי , קיום פורום נאות יותר . </li></ul><ul><li>הליכים מקבילים - באותה העת תלויה ועומדת בין אותם צדדים ובגין אותו סכסוך תביעה בארץ אחרת . </li></ul><ul><li>תניית שיפוט זר - פ”ד מעדני אווז הכסף - מב 3 201 - בדר”כ יטה ביהמ”ש לכבד את ההסכמה - הפעלת שיקול - דעת במקרים חריגים . </li></ul>
 10. 10. סמכות שיפוט בינלאומית - ארה”ב - כללי <ul><li>סמכות שפוט כללית - General Personal Jurisdiction - סמכות כלפי תושבים בכל עילת תביעה . נוכחות בטריטוריה - גם מקום עסקים משמעותי של חברה . דרישת קיומם של קשרים רציפים ושיטתיים עם מדינת הפורום . </li></ul><ul><li>סמכות שפוט ספציפית - מוגבלת לתרחיש מסוים - חקיקת “הזרוע - הארוכה” - Long-arm - כפיפות לשיפוט בגין קשרים עם מדינת הפורום . דומה בעיקרה לתקנה 500 הישראלית - תלויית מדינה . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>“ [the Constitution protect a person’s] liberty interest in not being subject to the binding judgment of a forum with which he has established no meaningful contacts, ties, or relations” “ (Burger King v. Rudzewicz, 105 S. Ct. 2174, 2181 (1985) הדרישה החוקתית לזיקה לפורום </li></ul><ul><li>“ [ a defendant may only be subjected to suit in a state with which he has] purposefully established ‘minimum contacts’ [through] some act by which [he] purposefully avails [himself] of the privilege of conducting activities within the forum State, thus invoking the benefits and protections of its laws” (Burger King, 2183) הכפפה מכוונת לפורום </li></ul>
 12. 12. סמכות שיפוט בינלאומית - ארה”ב - המשך <ul><li>מבחן ההכפפה המכוונת - purposeful availment - הנאה מכוונת מהחוק והמערכת המשפטית של מדינה מסוימת כופפת לסמכות השיפוט - פעולות המכוונות למדינת הפורום , ניצול יתרונות הכלכלה המקומית , צפיות להכפפה לסמכות הפורום , מגעים שאינם אקראיים או מקריים עם מדינת הפורום . </li></ul><ul><li>לא נדרשת נוכחות פיזית בטריטוריה - התאמת הדין לשינוי העיתים - הכרה בקיומה של השפעה בטריטוריה גם באמצעות עסקים - מרחוק . </li></ul>
 13. 13. ייחוד האינטרנט לסמכויות שיפוט <ul><li>1. מחיקת הגבולות הטריטוריאליים - הפרכת נקודת המוצא הטריטוריאלית לסמכות שיפוט . </li></ul><ul><li>2. בעיה מושגית בהגדרת “מקום” - דיון בטענת היעדר “מיקום” במרחב הקיברנטי ודחייתה . </li></ul><ul><li>3. ריבוי סיטואציות של אפקט חוצה - גבולות - הכפפה בו - זמנית לסמכויות שיפוט מקבילות , אינטרס “מגננתי” של המדינות מפני אפקט בטריטוריה . </li></ul><ul><li>4. “ תחרות” בין מערכות משפט על סמכות השיפוט - אינטרס המדינה בהרחבת סמכות שיפוט - דיון . </li></ul>
 14. 14. סמכות שיפוט לפעולות ברשת - ערוץ הנוכחות וערוץ הזיקה - תרחישים לדיון <ul><li>הקניית סמכות על בסיס נוכחות בטריטוריה - סמכות שפוט כללית - מה מקיים “נוכחות” בטריטוריה כשמדובר בפעילות באינטרנט ? - שקף תרחישים נלווה . </li></ul><ul><li>הקניית סמכות על בסיס זיקה לטריטוריה - סמכות שיפוט ספציפית - מהי הזיקה שיש בה לקיים את מבחן הזיקה המספקת להקניית סמכות שיפוט למדינה ? - שקף תרחישים נלווה . </li></ul>
 15. 15. אדם / חברה תושבי הטריטוריה הפועלים באמצעות מחשבים ושרת בטריטוריה . אדם / חברה תושבי הטריטוריה הפועלים באמצעות שרת / אתר מחוץ לטריטוריה אדם / חברה שאינם תושבי הטריטוריה הפועלים באמצעות מחשב / שרת בטריטוריה משלוח מידע לטריטוריה באמצעות הרשת אדם / חברה שאינם תושבי הטריטוריה הפועלים מאתר מחוץ לטריטוריה שנגיש לתושביה . נוכחות בטריטוריה כבסיס לסמכות שיפוט מעבר חומר דרך הטריטוריה -“ מנות” packets בתנועה
 16. 16. מעבר חומר דרך הטריטוריה -“ מנות” packets בתנועה . משיכת מידע - pull Tech - לטריטוריה - אתר Web Site פאסיבי דחיפת חומר - push Tech- לטריטוריה - E-Mail אינטראקציה אתר - לקוח חסום לתושבי הטריטוריה אינטראקציה אקראית אתר - לקוח בטריטוריה אינטראקציה רציפה - כיוון - שיווק ופרסום לתושבי הטריטוריה זיקה לטריטוריה כבסיס לסמכות שיפוט - תרשים תרחישים
 17. 17. סמכות שפוט באינטרנט - פסיקה <ul><li>פסקי - דין מנחים המסכמים את ההלכות - </li></ul><ul><li>Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com Inc, 952 F. Supp 1119 (W.D Pa. 1997) </li></ul><ul><li>Compuserve Inc. v. Patterson, 89 F. 3d 1257 (6th Cir 1996) </li></ul><ul><li>לקט פסיקה - דוגמאות לדיון . </li></ul>
 18. 18. פרמטרים מרכזיים בשאלת סמכות השיפוט <ul><li>מידת האינטראקטיביות של אתר האינטרנט ( או פעילות האינטרנט שאינה רק על דרך אתר ). לדוגמא : אבחנה בין נוכחות גרידא ברשת לבין פרסום ברשת ולאינטראקציה עם לקוחות . </li></ul><ul><li>היקף המסחר עם אנשים בטריטורית מדינת הפורום – האבחנה בין עסקאות מכוונות למדינת הפורום לעסקאות אקראי , שאלת אינטנסיביות העסקאות . </li></ul><ul><li>קשרים חוץ - רשת המתקיימים עם מדינת הפורום – האם מתקיים קשר עם מדינת הפורום גם מחוץ לרשת האינטרנט : מכתבים , טלפונים , מוקד שירות לקוחות וכו ... </li></ul>
 19. 19. הלכת Zippo – ספקטרום סמכות השיפוט <ul><li>At one end of the spectrum are situations where a defendant clearly does business over the Internet. If the defendant enters into contracts with residents of a foreign jurisdiction that involve the knowing and repeated transmission of computer files over the Internet, personal jurisdiction is proper… At the opposite end are situations where a defendant has simply posted information on an Internet Web site which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise of personal jurisdiction… The middle ground is occupied by interactive Web sites where a user can exchange information with the host computer. In these cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs on the Web site. (Zippo, 1124) </li></ul>
 20. 20. סמכות שיפוט באינטרנט - פסיקה <ul><li>1 . קיומו של אתר נגיש - תאגיד ממינסוטה נתבע בקליפורניה בגין הפרה של זכויות יוצרים בתמונה שבאתר שהפעיל . בית - המשפט סרב להפעיל סמכות שיפוט כלפיו רק משום קיומו של אתר אינטרנט הנגיש לתושבי קליפורניה </li></ul><ul><li>“ Because the Web enables easy world-wide access, allowing computer interaction via the web to supply sufficient contacts to establish jurisdiction would eviscerate the personal jurisdiction requirement as it currently exists” McDonough v. Fallon McElligott Lexis 15139 (D.S Cal. 1996) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>2. הכפפה מכוונת בשימוש באפשרות סחר - פטרסון , תושב טקסס , המשתמש בשירותי Compuserve , חתם עם החברה על הסכם להפצת תוכנת Sharware דרך אתר האינטרנט של החברה , שמופעל מאוהיו . חברת Compuerve החלה מפיצה תוכנה מתחרה משל - עצמה . פטרסון דרש בתכתובת דואר - אלקטרוני שהחברה תחדל מהפצת התוכנה המתחרה . החברה הגישה תביעה לבית - המשפט באוהיו לצו הצהרתי כי אין היא פוגעת בסימן מסחרי של פטרסון או מקיימת תחרות בלתי - הוגנת . בית - המשפט מצא שישנה לו סמכות - מכוח סעיף שפוט שנכלל בהסכם האלקטרוני שנכרת - הסכם “ I Agree ” וכן כיוון שפטרסון נהנה מהיתרונות של עשיית עסקים באוהיו והיה בעל צפייה סבירה לכפיפות לחוקיה . כמו כן , בעת מחלוקת פנה בדואר - אלקטרוני לאוהיו - נתקיימה ההכפפה המכוונת . Compuserve Inc. v. Patterson, 89 F. 3d 1257 (6th Cir 1996) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>3. תוקפה של תניית שיפוט וסמכות השיפוט למדינת היעד - הנתבע , קזינו - אינטרנט שמושבו בקליפורניה , אשר נקשר בהסכם - מקש - Clickwrap agreement - עם לקוחותיו , בהסכם להימורים בו נקבע כי סמכות השיפוט תהא לבית - המשפט בקליפורניה . התובע , תושב טקסס , הגיש תביעה לבית - המשפט בטקסס בטענה שהנתבע סרב במירמה לשלם לו זכיות שזכה בקזינו . בית - המשפט קבע שהפרסום ברשת המופנה לכלל הגולשים והחוזה שנקשר מקנה סמכות לבית - המשפט בטקסס , וסרב ליתן תוקף לתניית השיפוט שנקבעה בהסכם - המקש . Thompson v. Handa-Lopez 998 F. Supp, 783 (W.D Tex 1998) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>4. אינטראקטיביות האתר , משלוח דואר - אלקטרוני למנויים וקשר עסקי עם גורמים במדינת היעד כבסיס לסמכות - הנתבע הוא מוציא - לאור מקליפורניה שהיה בעליו של אתר רכילות באינטרנט . התובעת , עובדת הבית הלבן מוושינגטון , שהגישה תביעה לבית - המשפט בוושינגטון בטענה להוצאת לשון הרע באתר הרכילויות . בית - המשפט מצא שישנה לו סמכות בנימוקים הבאים - א . אתר אינטראקטיבי המאפשר משלוח דואר לאתר למידע ולעריכת מנוי מקוון ב . משלוח הגיליון בדואר - אלקטרוני למנויים ג . הסטוריית האתר בעיסוק בדמויות מוושינגטון ד . ביקורים תכופים של מפעילי האתר בוושינגטון להשגת מידע ולקבלת תרומות . Blumenthal v. Drudge, 992 F. Supp 44 D.D.C 1998 ואולם בנסיבות דומות ראו הלכה שונה : Scherr v. Abrahamas, Lexis 8351, N.D 29/5/1998 </li></ul>
 24. 24. <ul><li>5. בקשת והפצת מידע על מדינת הפורום אינו קשר מספיק לרכישת סמכות - הנתבע , אדם פרטי תושב טקסס , אשר פרסם באתר האינטרנט שלו קריאה למידע ביחס לפרקטיקת מסחר בלתי הוגנת של חברת Conseco , היא התובעת . באתר הייתה אפשרות דיוור - ישיר לאתר - mailto . התובעת הגישה לבית - המשפט באינדיאנה תביעה כנגד הנתבע בטענה שהוא הפר ודילל את סימן המסחר שבבעלותה . בית - המשפט באינדיאנה קבע שהוא נעדר סמכות . ביקורת על חברה מאינדיאנה אינה הופכת את האתר לבעל קשר עם אינדיאנה שיש בו להקנות סמכות . Conseco Inc. v. Hickerson, 698 N.E2d 816 (Ind Ct. App 1998. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>6. מכירות בטריטוריה - סמכות שפוט ספציפית וסמכות שפוט כללית - אתר אינטרנט שהציע סחורה לממכר לתושבי וירג’ניה . בית - המשפט בוירגיניה סבר שלא הוכחה קיומה של סמכות שפוט ספציפית בהיעדר ראייה שאכן בוצעו מכירות לתושבי המדינה . ואולם , בית - המשפט לא הכריע בשאלה האם תתכן סמכות שפוט כללית והורה לתובע להוסיף פרטים בנושא . בית - המשפט קבע שהאתר היה יותר מפרסום ושידול מקוון שכן ניתן היה לרכוש מוצרים מבלי לפנות לנציגים “פיזיים” של החברה . בית - המשפט קבע שקיומו של אתר בלבד אין בו להקנות סמכות שפוט כללית , אך אם יוכח שהייתה פנייה משמעותית לתושבי וירג’יניה ובוצעו מכירות לתושבים , ייתכן שקמה סמכות שפוט כללית - מכוח נוכחות בטריטוריה . Costal Video Communications v. Staywell Corp Lexis 11827 (E.D Va 2/8/1999). </li></ul>
 26. 26. <ul><li>7 . שימוש בשרת - מארח ששייך לחברה במדינת הפורום אינו מהווה זיקה מספקת לרכישת סמכות - ארגון יהודי מניו - יורק נתבע בטענה שהוא מפיץ חומר המהווה לשון הרע . התביעה הוגשה בלוס אנג’לס קליפורניה , ונטען כי קמה סמכות לבית - המשפט שכן יש חברות מקליפורניה שמארחות את האתר האמור . בית - המשפט קבע ששימוש בשירותיו של ספק שירות המפעיל שירותים גם בקליפורניה אין בו די לרכישת סמכות . Jewish Defense Organization v. Superior Court of Los Angeles County (Cal App. 8.6.1999). </li></ul>

×