V-REP software

•Simulation of the performance of medical
nano-robots against cancer cell by v-rep
software
•Gelare ghesmatie rezayi
‫های‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫سرطان‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫در‬ ‫پزشکی‬‫ی‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬V-REP
‫رضایی‬ ‫قسمتی‬ ‫گالره‬
۰‫مقاله‬
•‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫مکاترونیک‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫فتاحی‬ ‫اصل‬ ‫نوید‬
•‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫فیزیک‬ ‫گروه‬ ‫فیروزی‬ ‫معصومه‬
‫مقدمه‬
•‫نزدیک‬ ‫سالیانه‬ ‫جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬۷.۸‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫سرطان‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
‫سال‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫میدهند‬ ‫دست‬۲۰۲۰‫به‬ ‫رقم‬ ‫این‬۱۲‫میرسد‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬.
•‫تا‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬۲۰‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫جمعیت‬ ‫آینده‬ ‫سال‬.‫ب‬ ‫در‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫نرخ‬‫انوان‬
۴‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫باب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫اس‬ ‫جهانی‬ ‫میانگین‬ ‫نرخ‬ ‫برابر‬.
•‫جمله‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫پدید‬ ‫سرطان‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫امروزه‬:‫،پرتو‬ ‫درمانی،جراحی‬ ‫شیمی‬
‫ته‬ ‫حالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرطان‬ ‫بافت‬ ‫رشد‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫که‬ ‫درمانی‬ ‫،ایمیونوتراپی،ژن‬ ‫نور‬ ‫درمانی،درمان‬‫آن‬ ‫اجمی‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫از‬ ‫میتوان‬.‫و‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬
‫آنهاست‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬.
•‫بدخی‬ ‫تومورهای‬ ‫میتوان‬ ‫سرطانی‬ ‫بافتهای‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫دسرسی‬ ‫با‬‫مثل‬ ‫می‬
‫گلیوبالستوما‬(‫مغزی‬ ‫سرطان‬ ‫نوع‬ ‫یک‬)‫کرد‬ ‫معالجه‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬.
•‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نانو‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫سرطانی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫تشکیل‬ ‫ی‬ ‫اولیه‬ ‫فاز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منشا‬.
‫سرطانی‬ ‫بافت‬ ‫تشخیص‬ ‫روش‬
•‫پروتئین‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫تغییر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬E-cadherin‫بدن‬ ‫در‬ ‫پروتیئین‬ ‫این‬ ‫است‬
‫میشود‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رگ‬ ‫اندوتلیل‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫نگهداری‬ ‫مسئول‬.‫این‬ ‫گرادیان‬ ‫سرطان‬ ‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫مت‬ ‫و‬ ‫تهاجمی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ایجاد‬ ‫سرطان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫سست‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫پروتئیت‬‫خواهد‬ ‫استاز‬
‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مقابله‬ ‫که‬ ‫رسید‬.
•‫یا‬ ‫انسان‬ ‫ژنوم‬ ‫پلیس‬ ‫دیگر‬ ‫روش‬P53‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫مسئول‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬ ‫است‬
‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سرطانی‬ ‫تومور‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬ ‫نادرست‬ ‫عملکرد‬ ‫صورت‬.
•‫عملک‬ ‫شدن‬ ‫،مختل‬ ‫سرطانی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫در‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مثل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬‫رد‬
‫و‬ ‫ترانسفرین‬ ‫پروتئین‬...
‫سرطان‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫بالینی‬ ‫کاربرد‬
•‫غشا‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هدف‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫تدسعه‬ ‫سرطان‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نانو‬ ‫معالجات‬ ‫ترین‬ ‫عمومی‬
‫گزینشی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سلول‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫دارو‬ ‫ورود‬ ‫،تسهیل‬ ‫دارو‬ ‫محلی‬ ‫غلظت‬ ‫افزایش‬ ‫سلول،جهت‬‫ویژه‬
‫میباشد‬ ‫گیرنده‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫سیگنال‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬.
•‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫برخی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫بدخیمی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫برای‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫برای‬ ‫حاجب‬ ‫عنوات‬ ‫به‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫دارو‬‫ی‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬.
•‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ها‬ ‫دارو‬ ‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫سرطان‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫دارو‬ ‫عملکرد‬
‫حج‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫باالی‬ ‫نسبت‬ ‫میشود‬ ‫قبلی‬ ‫درمان‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تومور‬ ‫در‬ ‫دارو‬ ‫بار‬ ‫غلظت‬‫در‬ ‫م‬
‫میسازد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫درمانی‬ ‫عوامل‬ ‫بیشتر‬ ‫گذاری‬ ‫بار‬ ‫امکان‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬.
•‫افزای‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫پوشاند‬ ‫گلیکول‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫پلیمر‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫نواد‬ ‫این‬‫عمر‬ ‫نیمه‬ ‫ش‬
‫نا‬ ‫مواد‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫اپسونیزه‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫چسبیدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫آنها‬‫گردیده‬ ‫نو‬
‫میدهند‬ ‫کاهش‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫پاالیش‬ ‫و‬ ‫متابولیسم‬ ‫سرعت‬ ‫و‬..
‫بیوشیمیایی‬ ‫سنسورهای‬ ‫نانو‬
•‫طر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫سیلیکون‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫بیوشیمیایی‬ ‫و‬ ‫حرکتی‬ ‫سنسورهای‬ ‫تولید‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یق‬
‫عملیا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫درخواست‬ ‫انرژی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫نانو‬‫ت‬
‫تا‬ ‫مدار‬۶۰‫میکند‬ ‫کاهشپیدا‬ ‫درصد‬.
•‫پروتئین‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫آمدی‬ ‫کار‬ ‫وسیله‬ ‫بیوسنسورها‬E-cadherin‫یا‬
‫شود‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مواد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫ترانسفرین‬ ‫پروتئین‬.
•‫دن‬ ‫از‬ ‫بستری‬ ‫دارای‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫نیز‬ ‫شیمیایی‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫نانو‬‫دریمرها‬
‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫گذاری‬ ‫کار‬ ‫جهت‬.
‫گلیکوکالیکس‬ ‫محافظ‬
•‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫خارجی‬ ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گلیکوکالیکس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫پوشش‬
.‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫وپروتئوگلیکوژن‬ ‫گلیکوپروتئین‬ ‫ساکارید‬ ‫پلی‬ ‫از‬ ‫گلیکوکالیکس‬‫است‬ ‫ه‬.‫دلیل‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫این‬
‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫ماکروفاژ‬ ‫فاگوسیتوزتوسط‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬.
‫تغذیه‬ ‫منبع‬
•‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫شیمیایی‬ ‫نانوبیوسنسورهای‬ ‫در‬ ‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارتعاش‬ ‫از‬.
•‫باکتری‬ ‫تاژک‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫الهام‬ ‫رونده‬ ‫پیش‬ ‫مکانیسم‬ ‫مورد‬ ‫در‬E.coli‫حدود‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫است‬۲۵
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫میکرومتر‬.
‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫بهینه‬ ‫حرکت‬ ‫جهت‬ ‫رگ‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫محیط‬ ‫ویژگی‬
‫پزشکی‬
•‫با‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫تعامل‬ ‫عمده‬RBC‫است‬ ‫ها‬.‫باشن‬ ‫داشته‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬‫د‬
‫حدود‬ ‫اندازه‬ ‫باید‬۰۵‫تا‬۳‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫میکرون‬(‫بدن‬ ‫در‬ ‫خونی‬ ‫رگهار‬ ‫قطر‬۳۰‫تا‬۶۰‫میکرون‬
‫است‬)
•‫سی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کند‬ ‫حرکت‬ ‫رگ‬ ‫دیوارهی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫فرض‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ال‬
‫ب‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫شیمیایی‬ ‫سنسینگ‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫یکنواخت‬ ‫حرکت‬ ‫رگ‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫خونی‬‫ود‬.
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬V-REP
•‫ها‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬‫ی‬‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫گردشی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ،‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬
‫قرمز‬ ‫گلبول‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫خونی‬ ‫رگ‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ،‫معین‬ ‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫نیز‬
‫افزا‬ ‫نرم‬ ‫در‬‫ر‬rep-V‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬.‫الگوی‬ ‫سه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫سپس‬
‫پروتئین‬ ‫شیمیایی‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫بررسی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫جستجو‬E-cadherin،‫پروتئین‬‫و‬
beta_ cadenin،‫ها‬ ‫نانوربات‬ ‫تصادفی‬ ‫حرکت‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫سرطانی‬ ‫بافت‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬.‫جستج‬ ‫الگوی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بررسی‬‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وی‬
‫پروتئین‬Ecadherin،‫از‬ ‫هم‬
‫در‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫دقت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫بابت‬‫بر‬‫داشت‬.
V-REP software
V-REP software
‫منابع‬
1 de 16

Recomendados

نانو فناوری پزشکی por
نانو فناوری پزشکینانو فناوری پزشکی
نانو فناوری پزشکیfatemeh karimi
93 visualizações4 slides
Radioisotps in medicine por
Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicineSima Taghizadeh
199 visualizações25 slides
داروهای ضد سرطان1 por
داروهای ضد سرطان1داروهای ضد سرطان1
داروهای ضد سرطان1jalil Javedani
1.9K visualizações34 slides
BIOSENSORS por
BIOSENSORSBIOSENSORS
BIOSENSORSSepideh Deari
2.7K visualizações24 slides
Biomedical and health informatics por
Biomedical and health informaticsBiomedical and health informatics
Biomedical and health informaticssoheil farajollahi
59 visualizações9 slides
Drug delivery por
Drug deliveryDrug delivery
Drug deliverymahdi shahbazi
1.9K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a V-REP software

دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt por
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptدوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptMitraAzizian1
7 visualizações83 slides
Scafold por
ScafoldScafold
Scafoldshima sheikhmohamadi
183 visualizações27 slides
Bioinformatic por
BioinformaticBioinformatic
Bioinformaticpbasirat
525 visualizações23 slides
nanomedicine por
nanomedicinenanomedicine
nanomedicineSafoura Karami
285 visualizações28 slides
Microbial Biosensors por
Microbial BiosensorsMicrobial Biosensors
Microbial BiosensorsLaleh Mehryar
10.5K visualizações62 slides
الگوریتم های طراحی درمان por
الگوریتم های طراحی درمانالگوریتم های طراحی درمان
الگوریتم های طراحی درمانmah ta gharib
2K visualizações34 slides

Similar a V-REP software(19)

دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt por MitraAzizian1
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.pptدوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
دوره آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه-2.ppt
MitraAzizian17 visualizações
Bioinformatic por pbasirat
BioinformaticBioinformatic
Bioinformatic
pbasirat525 visualizações
nanomedicine por Safoura Karami
nanomedicinenanomedicine
nanomedicine
Safoura Karami285 visualizações
Microbial Biosensors por Laleh Mehryar
Microbial BiosensorsMicrobial Biosensors
Microbial Biosensors
Laleh Mehryar10.5K visualizações
الگوریتم های طراحی درمان por mah ta gharib
الگوریتم های طراحی درمانالگوریتم های طراحی درمان
الگوریتم های طراحی درمان
mah ta gharib2K visualizações
Antibiotics in dentistry por Hadi hoseini
Antibiotics in dentistryAntibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistry
Hadi hoseini42 visualizações
Mamography por saeed oliyaee
MamographyMamography
Mamography
saeed oliyaee446 visualizações
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای por faradars
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
faradars1.8K visualizações
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید por Mohammad Baghaei
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید
Mohammad Baghaei359 visualizações
به نام خدا por Lampesht
به نام خدابه نام خدا
به نام خدا
Lampesht380 visualizações
It in dna por shima gh
It in dnaIt in dna
It in dna
shima gh74 visualizações
لیزر هموروئید por kabirhasan11
لیزر هموروئیدلیزر هموروئید
لیزر هموروئید
kabirhasan113 visualizações
اپیدمیولوژی سرطان ریه por Business Company of Mehr
اپیدمیولوژی سرطان ریهاپیدمیولوژی سرطان ریه
اپیدمیولوژی سرطان ریه
Business Company of Mehr1.8K visualizações
معرفي آفت كش هاي غير شيميايي و كشاورزي ارگانيك ، شركت كيمياسبزآور و محصولات por Kimiasabzavar Co.
معرفي آفت كش هاي غير شيميايي و كشاورزي ارگانيك ، شركت كيمياسبزآور و محصولات معرفي آفت كش هاي غير شيميايي و كشاورزي ارگانيك ، شركت كيمياسبزآور و محصولات
معرفي آفت كش هاي غير شيميايي و كشاورزي ارگانيك ، شركت كيمياسبزآور و محصولات
Kimiasabzavar Co.1.9K visualizações
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو por mah ta gharib
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویوابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو
ابلیشن با فرکانس رادیویی و میکروویو
mah ta gharib968 visualizações
Dsmz por shadan87
DsmzDsmz
Dsmz
shadan87465 visualizações

V-REP software

 • 1. •Simulation of the performance of medical nano-robots against cancer cell by v-rep software •Gelare ghesmatie rezayi
 • 2. ‫های‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫عملکرد‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫سرطان‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫در‬ ‫پزشکی‬‫ی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬V-REP ‫رضایی‬ ‫قسمتی‬ ‫گالره‬
 • 3. ۰‫مقاله‬ •‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫مکاترونیک‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫فتاحی‬ ‫اصل‬ ‫نوید‬ •‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫فیزیک‬ ‫گروه‬ ‫فیروزی‬ ‫معصومه‬
 • 4. ‫مقدمه‬ •‫نزدیک‬ ‫سالیانه‬ ‫جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬۷.۸‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫سرطان‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫میدهند‬ ‫دست‬۲۰۲۰‫به‬ ‫رقم‬ ‫این‬۱۲‫میرسد‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬. •‫تا‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬۲۰‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫جمعیت‬ ‫آینده‬ ‫سال‬.‫ب‬ ‫در‬ ‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫نرخ‬‫انوان‬ ۴‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫باب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫اس‬ ‫جهانی‬ ‫میانگین‬ ‫نرخ‬ ‫برابر‬. •‫جمله‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫پدید‬ ‫سرطان‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫امروزه‬:‫،پرتو‬ ‫درمانی،جراحی‬ ‫شیمی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرطان‬ ‫بافت‬ ‫رشد‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫که‬ ‫درمانی‬ ‫،ایمیونوتراپی،ژن‬ ‫نور‬ ‫درمانی،درمان‬‫آن‬ ‫اجمی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫از‬ ‫میتوان‬.‫و‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬ ‫آنهاست‬ ‫تخریبی‬ ‫اثرات‬.
 • 5. •‫بدخی‬ ‫تومورهای‬ ‫میتوان‬ ‫سرطانی‬ ‫بافتهای‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫دسرسی‬ ‫با‬‫مثل‬ ‫می‬ ‫گلیوبالستوما‬(‫مغزی‬ ‫سرطان‬ ‫نوع‬ ‫یک‬)‫کرد‬ ‫معالجه‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬. •‫میدهد‬ ‫رخ‬ ‫نانو‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫سرطانی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫تشکیل‬ ‫ی‬ ‫اولیه‬ ‫فاز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منشا‬.
 • 6. ‫سرطانی‬ ‫بافت‬ ‫تشخیص‬ ‫روش‬ •‫پروتئین‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫تغییر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬E-cadherin‫بدن‬ ‫در‬ ‫پروتیئین‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫میشود‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫رگ‬ ‫اندوتلیل‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫نگهداری‬ ‫مسئول‬.‫این‬ ‫گرادیان‬ ‫سرطان‬ ‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫مت‬ ‫و‬ ‫تهاجمی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ایجاد‬ ‫سرطان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫سست‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫پروتئیت‬‫خواهد‬ ‫استاز‬ ‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مقابله‬ ‫که‬ ‫رسید‬. •‫یا‬ ‫انسان‬ ‫ژنوم‬ ‫پلیس‬ ‫دیگر‬ ‫روش‬P53‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫مسئول‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سرطانی‬ ‫تومور‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬ ‫نادرست‬ ‫عملکرد‬ ‫صورت‬. •‫عملک‬ ‫شدن‬ ‫،مختل‬ ‫سرطانی‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫در‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مثل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬‫رد‬ ‫و‬ ‫ترانسفرین‬ ‫پروتئین‬...
 • 7. ‫سرطان‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫بالینی‬ ‫کاربرد‬ •‫غشا‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هدف‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫تدسعه‬ ‫سرطان‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫نانو‬ ‫معالجات‬ ‫ترین‬ ‫عمومی‬ ‫گزینشی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سلول‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫دارو‬ ‫ورود‬ ‫،تسهیل‬ ‫دارو‬ ‫محلی‬ ‫غلظت‬ ‫افزایش‬ ‫سلول،جهت‬‫ویژه‬ ‫میباشد‬ ‫گیرنده‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫سیگنال‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫بزرگ‬. •‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫برخی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫بدخیمی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫برای‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫برای‬ ‫حاجب‬ ‫عنوات‬ ‫به‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫دارو‬‫ی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬.
 • 8. •‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ها‬ ‫دارو‬ ‫حامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫سرطان‬ ‫ضد‬ ‫های‬ ‫دارو‬ ‫عملکرد‬ ‫حج‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫باالی‬ ‫نسبت‬ ‫میشود‬ ‫قبلی‬ ‫درمان‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تومور‬ ‫در‬ ‫دارو‬ ‫بار‬ ‫غلظت‬‫در‬ ‫م‬ ‫میسازد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫درمانی‬ ‫عوامل‬ ‫بیشتر‬ ‫گذاری‬ ‫بار‬ ‫امکان‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬. •‫افزای‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫پوشاند‬ ‫گلیکول‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫پلیمر‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫نواد‬ ‫این‬‫عمر‬ ‫نیمه‬ ‫ش‬ ‫نا‬ ‫مواد‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫اپسونیزه‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫چسبیدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫در‬ ‫آنها‬‫گردیده‬ ‫نو‬ ‫میدهند‬ ‫کاهش‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫پاالیش‬ ‫و‬ ‫متابولیسم‬ ‫سرعت‬ ‫و‬..
 • 9. ‫بیوشیمیایی‬ ‫سنسورهای‬ ‫نانو‬ •‫طر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫انجام‬ ‫سیلیکون‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫بیوشیمیایی‬ ‫و‬ ‫حرکتی‬ ‫سنسورهای‬ ‫تولید‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یق‬ ‫عملیا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫درخواست‬ ‫انرژی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫نانو‬‫ت‬ ‫تا‬ ‫مدار‬۶۰‫میکند‬ ‫کاهشپیدا‬ ‫درصد‬. •‫پروتئین‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫آمدی‬ ‫کار‬ ‫وسیله‬ ‫بیوسنسورها‬E-cadherin‫یا‬ ‫شود‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مواد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫شاخص‬ ‫یا‬ ‫ترانسفرین‬ ‫پروتئین‬. •‫دن‬ ‫از‬ ‫بستری‬ ‫دارای‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫نیز‬ ‫شیمیایی‬ ‫بیوسنسورهای‬ ‫نانو‬‫دریمرها‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫گذاری‬ ‫کار‬ ‫جهت‬.
 • 10. ‫گلیکوکالیکس‬ ‫محافظ‬ •‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫خارجی‬ ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گلیکوکالیکس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫پوشش‬ .‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫وپروتئوگلیکوژن‬ ‫گلیکوپروتئین‬ ‫ساکارید‬ ‫پلی‬ ‫از‬ ‫گلیکوکالیکس‬‫است‬ ‫ه‬.‫دلیل‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫ماکروفاژ‬ ‫فاگوسیتوزتوسط‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬.
 • 11. ‫تغذیه‬ ‫منبع‬ •‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫شیمیایی‬ ‫نانوبیوسنسورهای‬ ‫در‬ ‫تغذیه‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ارتعاش‬ ‫از‬. •‫باکتری‬ ‫تاژک‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫الهام‬ ‫رونده‬ ‫پیش‬ ‫مکانیسم‬ ‫مورد‬ ‫در‬E.coli‫حدود‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫است‬۲۵ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫میکرومتر‬.
 • 12. ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫بهینه‬ ‫حرکت‬ ‫جهت‬ ‫رگ‬ ‫بیولوژیکی‬ ‫محیط‬ ‫ویژگی‬ ‫پزشکی‬ •‫با‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫تعامل‬ ‫عمده‬RBC‫است‬ ‫ها‬.‫باشن‬ ‫داشته‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬‫د‬ ‫حدود‬ ‫اندازه‬ ‫باید‬۰۵‫تا‬۳‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫میکرون‬(‫بدن‬ ‫در‬ ‫خونی‬ ‫رگهار‬ ‫قطر‬۳۰‫تا‬۶۰‫میکرون‬ ‫است‬) •‫سی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کند‬ ‫حرکت‬ ‫رگ‬ ‫دیوارهی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫فرض‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫شیمیایی‬ ‫سنسینگ‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫یکنواخت‬ ‫حرکت‬ ‫رگ‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫خونی‬‫ود‬.
 • 13. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫ربات‬ ‫نانو‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬V-REP •‫ها‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬‫ی‬‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫گردشی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ،‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫قرمز‬ ‫گلبول‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫و‬ ‫خونی‬ ‫رگ‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ،‫معین‬ ‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫نیز‬ ‫افزا‬ ‫نرم‬ ‫در‬‫ر‬rep-V‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬.‫الگوی‬ ‫سه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫سپس‬ ‫پروتئین‬ ‫شیمیایی‬ ‫غلظت‬ ‫گرادیان‬ ‫بررسی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫جستجو‬E-cadherin،‫پروتئین‬‫و‬ beta_ cadenin،‫ها‬ ‫نانوربات‬ ‫تصادفی‬ ‫حرکت‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫سرطانی‬ ‫بافت‬ ‫سریع‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬.‫جستج‬ ‫الگوی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بررسی‬‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وی‬ ‫پروتئین‬Ecadherin،‫از‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫دقت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫بابت‬‫بر‬‫داشت‬.