O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

جزوه کنترل عفونت

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫حسینی‬ ‫سیدهادی‬ ‫دکتر‬
‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬
‫استاندارد‬ ‫احتیاطهای‬
: ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ...
2
·€€€€€€€€‫و‬ ‫شهوند‬ ‫اسهتریل‬ ‫حرارتی‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬
‫شهههههههوند‬ ‫انداختهههههههه...
3
‫زدای‬ ‫گند‬ ‫ی‬High Level‫مهایع‬ ‫و‬ ‫گهاز‬ ‫شبل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬
‫حاوی‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫نام‬ ‫فر...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Antibiotics in dentistry
Antibiotics in dentistry
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de دکتر سید هادی حسینی (16)

Mais recentes (20)

Anúncio

جزوه کنترل عفونت

 1. 1. 1 ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫حسینی‬ ‫سیدهادی‬ ‫دکتر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬ ‫استاندارد‬ ‫احتیاطهای‬ : ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫شامل‬ ‫استاندارد‬ ‫احتیاطهای‬ 1-‫خون‬ 2-‫از‬ ‫ییهر‬ ‫بهه‬ ( ‫شوند‬ ‫می‬ ‫دفع‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موادی‬ ‫و‬ ‫ترشحات‬ ، ‫مایعات‬ ‫تمام‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫خون‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ، ) ‫عرق‬ 3-‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫پوست‬ 4-‫مخاطی‬ ‫یشاهای‬ ‫مهاده‬ ‫یه‬ ‫عنهوان‬ ‫بهه‬ ‫هبی‬‫ه‬‫دندانززش‬ ‫در‬ ‫عفونهت‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ، ‫بزاق‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫بالقوه‬ : ‫هستند‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫احتیاط‬ €€€€€€€€. ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫دقت‬ €€€€€€€€‫هزاتیت‬ ‫براب‬ ‫در‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫انجام‬B. €€€€€€€€. ‫خونی‬ ‫های‬ ‫پاشش‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫رابردم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ €€€€€€€€. ‫ها‬ ‫دست‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫شستن‬ €€€€€€€€‫ههههی‬‫ه‬ ‫شخ‬ ‫ههههت‬‫ه‬‫محافظ‬ ‫ههههایل‬‫ه‬‫وس‬ ‫از‬ ‫اسههههتفاده‬PPE : Personal protective Equipment€€€)€‫مانند‬‫ماسه‬،‫عینه‬‫محهاف‬،‫دسهتبش‬‫و‬‫گهان‬، ‫روپوش‬. ) €€€€€€€€‫مجهدد‬ ‫اسهتفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫تعمیر‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫فرستادن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫یا‬ ‫انها‬ ‫از‬€. €€€€€€€€‫هر‬ ‫م‬ ‫یببهار‬ ‫محهاف‬ ‫های‬ ‫پوشش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫کاری‬ ‫نواحی‬ ‫بندی‬ ‫منطقه‬ . ‫سطوح‬ ‫کردن‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫برای‬ €€€€€€€€. ‫دندانی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫زدایی‬ ‫آلودگی‬ €€€€€€€€‫مناسب‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫فوری‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫های‬ ‫ریختگی‬ €€€€€€€€‫کشوری‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خطرناک‬ ‫و‬ ‫کلینیبی‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫صحیح‬ ‫دفع‬ ‫در‬ ‫عفونتشان‬ ‫انتقال‬ ‫بالقوه‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دندانززشبی‬ ‫لوازم‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ 1-( ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬Critical:) ‫کننهد‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫تماس‬ ‫استخوان‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫نفوذ‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ . ‫مانند‬‫سوزن‬ ‫سر‬ ، ‫جراحی‬ ‫وسایل‬ :
 2. 2. 2 ·€€€€€€€€‫و‬ ‫شهوند‬ ‫اسهتریل‬ ‫حرارتی‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫بحرانی‬ ‫وسایل‬ ‫شهههههههوند‬ ‫انداختهههههههه‬ ‫دور‬ ‫هههههههر‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫پهههههههس‬ ‫یههههههها‬ € 2-( ‫بحرانی‬ ‫نیمه‬ ‫وسایل‬€Semi critical:) ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫تماس‬ ‫استخوان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نبرده‬ ‫نفوذ‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫نا‬ ‫پوست‬ ‫یا‬ ‫مخاط‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ،. ‫دارند‬ ‫تماس‬ ‫سالم‬ ‫ها‬ ‫نگهدارنده‬ ‫فیل‬ ، ‫دندانززشبی‬ ‫های‬ ‫آینه‬ : ‫مانند‬ ·€€€€€€€€‫نیمه‬ ‫وسایل‬€‫بحرانی‬‫بایهد‬‫بها‬‫روش‬‫استریلیزاسهیون‬‫حرارتهی‬‫اسهتریل‬ ‫شوند‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫صورت‬‫حساس‬‫بودن‬‫به‬‫حرارت‬‫توسط‬‫مواد‬‫ضهد‬‫عفهونی‬‫کننهده‬ ‫قوی‬،‫ضد‬‫عفونی‬‫شو‬.‫ند‬ 3-‫ییر‬ ‫وسایل‬€‫بحرانی‬(Non critical: ) ‫بیمار‬ ‫سالم‬ ‫پوست‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫وسایل‬ ‫این‬€‫تماس‬‫پیدا‬‫می‬‫کنند‬ ‫تیوپ‬ /‫سر‬ : ‫مانند‬€‫دستگاه‬‫رادیو‬‫گرافی‬،‫کابینت‬‫ها‬ ·€€€€€€€€‫ضهد‬ ‫مهواد‬ ‫توسهط‬ ‫بایهد‬ ، ‫شهدن‬ ‫آلوده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ، ‫بحرانی‬ ‫ییر‬ ‫وسایل‬ .‫شوند‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫متوسط‬ ‫ده‬ ‫کنن‬ ‫عفونی‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫انواع‬ ‫قوی‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬( High Level) ‫شهود‬ ‫مهی‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫میبروارگانیسم‬ ‫کلیه‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ . ‫کشد‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫باکتریال‬ ‫اسزورهای‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ولی‬ ‫قوی‬ ‫های‬€‫عبارتند‬‫از‬: ‫الف‬-‫هیدروژن‬ ‫اکسید‬ ‫پر‬ ، ‫قهار‬ ، ‫باکتریها‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫ارکانیسم‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫مخمرها‬.‫باشند‬ ‫می‬ ‫موثر‬ ‫اسزورها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ، ‫ب‬-‫اسید‬ ‫استی‬ ‫پر‬ ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫در‬High Level‫قهرار‬ ‫شهیمیایی‬ ‫ههای‬ ‫کننهده‬ ‫استریل‬ ‫و‬ . ‫است‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫زدا‬ ‫گند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫یلظت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ج‬-‫گلوتارآلدئید‬ ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫دسته‬ ‫در‬High Level‫بعنهوان‬ ‫مختلهف‬ ‫ههای‬ ‫یلظهت‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫هتفاده‬‫اسه‬ ‫هایع‬‫مه‬ ‫ها‬‫یه‬ ‫هاز‬‫گه‬ ‫هبل‬‫شه‬ ‫دو‬ ‫هه‬‫به‬ ‫هده‬‫کننه‬ ‫هتریل‬‫اسه‬ ‫ها‬‫یه‬ ‫زدا‬ ‫هد‬‫گنه‬ ‫خهوبی‬ ‫اسزوریسهیدال‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آلدئیدی‬ ‫تنها‬ ‫میشود.گلوتارآلدئید‬ ‫هد‬‫فرمالدئیه‬ ‫هه‬‫بطوریبه‬ ،‫هد‬‫میدهه‬ ‫هان‬‫نشه‬8%‫از‬ ‫کمتههری‬ ‫هید‬‫اسزوروسه‬ ‫هر‬‫اثه‬ ‫گلوتارآلدئید‬2%‫البه‬ ‫و‬ ‫هیزوکلریهت‬ ‫ههای‬ ‫محلول‬ .‫دارد‬‫ههای‬ ‫محلهول‬ ‫و‬ ‫ل‬ .‫دارند‬ ‫ازگلوتارآلدئید‬ ‫بیشتری‬ ‫اسزوریسیدال‬ ‫فعالیت‬ ‫کلریت‬ ‫هیزو‬ ‫بافره‬ ‫د‬-‫فرمالدئید‬
 3. 3. 3 ‫زدای‬ ‫گند‬ ‫ی‬High Level‫مهایع‬ ‫و‬ ‫گهاز‬ ‫شبل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫حاوی‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫نام‬ ‫فرمالین‬ ‫آن‬ ‫محلول‬ .‫میشود‬ ‫استفاده‬33%‫فرمالدئید‬€‫اسهت‬ .‫محلول‬‫فرمالدئید‬‫بهاکتر‬‫یسه‬، ‫هیدال‬‫ه‬‫فونگیس‬ ، ‫هیدال‬‫ه‬‫توبرکلوس‬ ، ‫یدال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اسهت‬ ‫هینوژن‬‫ه‬‫س‬ ‫کهار‬ ‫محلهول‬ ‫ایهن‬ . ‫است‬ ‫اسزوریسیدال‬ ‫و‬ ‫ویروسیدال‬ ‫فرمالدئیهد‬ ‫مخلهوط‬ . ‫داشهت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ ‫نباید‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬– ‫البل‬‫استریل‬‫کننده‬‫هت‬‫ه‬‫اس‬.‫ههی‬‫اسهتریل‬‫کننهده‬‫یها‬‫گنهد‬‫زدای‬‫حهاوی‬ ‫فرمالدئید‬‫دارای‬‫تایید‬‫یه‬FDA. ‫نیست‬ € ‫متوسط‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬(Intermediate Level) ‫باکتریههای‬ ، ‫هها‬ ‫مایبوباکتریوم‬ ‫کشتن‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫قار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫ایلب‬ ، ‫وژتاتیو‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫الف‬-‫دار‬ ‫کلر‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫ب‬-‫ایزوپروپیل‬ ‫البل‬37‫درجه‬ ‫ج‬-‫یدوف‬‫ورها‬ € ‫ضعیف‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬(low Level) ‫ویروس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قار‬ ‫بعضی‬ ، ‫وژتاتیو‬ ‫های‬ ‫باکتری‬ ‫ایلب‬ ‫است‬ ‫ممبن‬ ‫مواد‬ ‫این‬ ‫البل‬ ‫مانند‬ .‫ببرند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ههیمیایی‬‫شه‬ ‫و‬ ‫ههی‬‫فیزیبه‬ ‫ههای‬‫هه‬ ‫روش‬ ‫مختلفی‬€‫برای‬‫استریلیزاسیون‬‫وسهایل‬ ‫پزشبی‬‫وجود‬‫دار‬‫د‬‫این‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫خها‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫دارای‬ ‫روشها‬ ‫هوان‬‫ه‬‫ت‬ ‫مهی‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫.از‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ : ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ € € 1-) ‫مرطوب‬ ‫گرمای‬ ( ‫بخار‬ ‫هدیمی‬‫ه‬‫ق‬ ‫از‬ ‫هار‬‫بخه‬ ‫از‬ ‫هتفاده‬‫ه‬‫اس‬ ‫روش‬ ‫هرین‬‫ته‬ ‫هداول‬‫مته‬ ‫و‬ ‫هرین‬‫ته‬€‫روش‬‫های‬‫هه‬ ‫هیون‬‫ه‬‫استریلیزاس‬€‫هایل‬‫ه‬‫وس‬‫هبی‬‫ه‬‫پزش‬‫هی‬‫مه‬ ‫باشد‬‫چرا‬‫که‬‫نسبت‬‫به‬‫سایر‬‫روشهها‬ ،‫ایمت‬‫ن‬‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ، ‫تر‬ ‫روش‬ ‫هن‬‫ه‬‫ای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫بحرانهی‬ ‫وسهایل‬ ‫کلیهه‬ ‫تهوان‬ ‫می‬
 4. 4. 4 ‫یها‬ ‫حهرارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بحرانی‬ ‫نیمه‬ ‫هتریل‬‫،اسه‬ ‫هتند‬‫نیسه‬ ‫س‬ ‫ها‬‫حسه‬ ‫هت‬‫رطوبه‬ ‫سهطح‬ ‫بایسهت‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫مهدت‬ ‫بهرای‬ ‫وسایل‬€‫زمهان‬‫خاصهی‬‫بها‬ ‫بخار‬‫دارای‬‫حرارت‬‫و‬‫فشهار‬‫مناسهب‬ ‫در‬‫هاس‬‫ه‬‫تم‬‫هرار‬‫ه‬‫ق‬‫هرد‬‫ه‬‫گی‬‫ها‬‫ه‬‫ت‬‫هرو‬‫ه‬‫میب‬ ‫آنهها‬ ‫روی‬ ‫هر‬‫ه‬‫ب‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫ارگانیسم‬ .‫بروند‬ ‫بین‬ ‫از‬ 2-) ‫خش‬ ‫گرمای‬ ( ‫داغ‬ ‫هوای‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫برای‬ ‫خش‬ ‫گرمای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬€‫وسهایلی‬‫اسهتفاده‬‫مهی‬ ‫شود‬‫که‬‫نسبت‬‫بهه‬‫هت‬‫ه‬‫رطوب‬‫هاس‬‫ه‬‫حس‬‫هی‬‫ه‬‫م‬‫باشهند‬(‫ماننهد‬‫فرزهها‬‫و‬‫برخهی‬ ‫وسایل‬€‫ارتودنسی‬. )‫زمهان‬:‫چرخهه‬€‫استریلیزاسهیون‬‫در‬‫ایهن‬‫روش‬‫طهوال‬‫نی‬ ‫هواع‬‫ه‬‫ان‬ .‫دارد‬ ‫وجهود‬ ‫وسهایل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫احتمال‬ ، ‫باال‬ ‫دمای‬ ‫بعلت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬€‫گرمای‬‫خش‬‫مورد‬‫استفاده‬‫دندانززشهبی‬‫عبارتنهد‬‫از‬ : o‫هها‬ ‫کننهده‬ ‫استریل‬ ‫این‬ ( ‫استاتی‬ ‫هوای‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ). ‫معروفند‬ ‫فور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫عموما‬ o‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫هوای‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ 3-‫فرمالدئید‬ ‫محلول‬ ‫و‬ ‫گاز‬ €‫ایهن‬‫روش‬‫معمهوالبرای‬‫استریلیزاسهیون‬€‫وسهایل‬‫نیمهه‬‫بحرانهی‬€‫حسهاس‬‫هه‬‫ه‬‫ب‬ ‫حرارت‬€‫استفاده‬‫می‬‫شود‬€(‫مانند‬‫برخی‬€‫فرزهها‬.)‫در‬‫ایهن‬‫روش‬‫یه‬‫محلهول‬ ‫شیمیایی‬‫که‬‫قسمت‬‫عمده‬‫آن‬‫البل‬‫به‬‫همراه‬‫فرمالد‬‫ئیهد‬‫اسهت‬،‫در‬‫یه‬ ‫اتاق‬‫تحت‬‫فشار‬‫حرارت‬‫داده‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫بخار‬‫حاصله‬‫به‬‫هتریل‬‫ه‬‫اس‬ ‫هوان‬‫ه‬‫عن‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫کننده‬ 4-‫اتیلن‬ ‫گاز‬€‫اکساید‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬€‫وسایل‬€‫حساس‬‫به‬‫گرمها‬‫و‬‫رطوبهت‬€€‫اسهتفاده‬ ‫می‬‫شود‬€(‫مانندمواد‬‫پالستیبی‬.)‫در‬‫این‬‫روش‬‫از‬‫گهاز‬€‫اتهیلن‬‫اکسهاید‬‫و‬ ‫دی‬‫اکسید‬‫کربن‬‫در‬‫داخل‬‫محفظه‬‫ای‬‫با‬‫رطوبت‬‫خها‬‫و‬‫دمهای‬07-44‫درجهه‬ ‫هت‬‫سانتیگراداسه‬‫هه‬‫چرخه‬ ‫هودن‬‫به‬ ‫هوالنی‬‫طه‬ ‫هت‬‫بعله‬ ‫روش‬ ‫هن‬‫ایه‬ .‫هود‬‫شه‬ ‫هی‬‫مه‬ ‫فاده‬ ‫جههت‬ ‫هار‬‫ه‬‫بیم‬ ‫و‬ ‫دندانززشه‬ ‫بهرای‬ ‫آن‬ ‫بهالقوه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫استریلیزاسیون‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫دندانززشبی‬ ‫های‬ ‫مطب‬ ‫در‬ ‫ببارگیری‬ 4-‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫هسهتند‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫روشهای‬ ‫سایر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫دندانزز‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬: ‫باشد‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫شبی‬ ) ‫هیدروژن‬ ‫اکسید‬ ‫پر‬ ( ‫پالسما‬ ‫فیلتراسیون‬
 5. 5. 5 ‫و‬ ‫اشعه‬7777 )‫فور(اون‬ ‫نفوذ‬ ‫تحت‬ ‫كامل‬ ‫بطور‬ ‫توانند‬ ‫نمي‬ ‫كه‬ ‫موادي‬ ‫كردن‬ ‫استریل‬ ‫براي‬ ‫اون‬ ‫هل‬ ‫م‬ ‫نیهاز‬ ‫مهورد‬ ‫باالي‬ ‫دماي‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫اما‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بخار‬˚C081- 061‫اي‬ ‫شیشهه‬ ‫ظهرو‬ ‫براي‬ ‫بویژه‬ ‫اون‬ .‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ،‫كنند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ،‫هنس‬‫ه‬‫پ‬ ‫هل‬ ‫م‬ ‫فلزي‬ ‫آالت‬ ‫براي‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پت‬ ‫پي‬ ،‫دیش‬ ‫پتري‬ ،‫آزمایش‬ ‫لوله‬ ‫ل‬ ‫م‬ .‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫قیچي‬ ‫و‬ ‫اسكالزل‬ ‫در‬ ‫هراكم‬‫ه‬‫مت‬ ‫هواي‬ ‫چرخش‬ ‫(جهت‬ ‫فن‬ ‫داراي‬ ‫باید‬ ‫اون‬،)،‫اتاقه‬ ‫سراسهر‬ ‫درب‬ ‫داخلهي‬ ‫قفل‬ ،،‫مشب‬ ‫طبقات‬ ،‫تایمر‬ ‫و‬ ‫ترموستات‬ ،‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫نشانگر‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫جداره‬ ‫مناسب‬ ‫بندي‬ ‫عایق‬ ‫و‬ ‫اون‬ ‫در‬ ‫استریلیزاسیون‬ 0-‫فوق‬ ‫وسایل‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫براي‬‫در‬ ‫آنهها‬ ‫نمودن‬ ‫استریل‬ ‫جهت‬ ‫الذکر‬ ‫ا‬ ‫پنبه‬ ‫سربطریهاي‬ ‫و‬ ‫كرافت‬ ‫كایذ‬ ‫یا‬ ‫آلومینیومي‬ ‫فویل‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫اون‬‫ي‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ 2-‫سهوز‬ ‫نهیم‬ ‫پنبهن‬ ‫چهون‬ ‫نسوزند‬ ‫پنبه‬ ‫و‬ ‫كایذ‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫اعد‬ ‫مت‬ ‫را‬ ‫اري‬ّ‫ر‬‫ف‬ ‫باكتري‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ 3-‫حدود‬2‫پنبهن‬ ‫بها‬ ‫را‬ ‫پتهها‬ ‫پي‬ ‫فوقاني‬ ‫انتهاي‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتي‬ ‫را‬ ‫آنهها‬ ‫درب‬ ،‫داده‬ ‫قهرار‬ ‫فلزي‬ ‫ظرو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫ببندید‬ ‫جاذب‬ ‫ییر‬ .‫ببندید‬ 4-‫لول‬ ‫درپوش‬‫و‬ ‫بزوشهانید‬ ‫آلومینیومي‬ ‫كایذ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫هاي‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫لولهه‬ ‫لبن‬ ،‫درپوش‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اي‬ ‫لوله‬ ‫جا‬ ‫در‬ ‫عمودي‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫آنها‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫حف‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫طي‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آلودگي‬ ‫از‬ 5-‫اسهتریل‬ ‫اون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دار‬ ‫درپهی‬ ‫هاي‬ ‫بطري‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ‫موادي‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫آستري‬ ‫و‬ ‫درپوش‬ ‫كه‬ ‫نمود‬‫پلي‬ ،‫فلهز‬ ‫هل‬ ‫م‬‫یها‬ ‫هروپیلن‬‫ه‬‫پ‬ ‫شهكل‬ ‫از‬ ‫هیون‬‫ه‬‫استریلیزاس‬ ‫دمهاي‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫سیلیكون‬ ،‫الستی‬ .‫نشود‬ ‫خارج‬ ‫طبیعي‬ 6-‫ل‬ ‫م‬ ‫گریس‬ ‫و‬ ‫چربي‬ ،‫روین‬ ،‫پودر‬Petroleum Jelly‫شیشهه‬ ‫ظهر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وزن‬ ‫از‬ ‫كهه‬ ،‫كوچه‬ ‫هاي‬ ‫اندازه‬ ‫ودر‬ ‫فلزي‬ ‫یا‬ ‫اي‬01،‫یه‬ ‫عمهق‬ ‫یها‬ ‫گهرم‬ ‫استریل‬ ،‫نكند‬ ‫تجاوز‬ ‫متر‬ ‫سانتي‬.‫نمایید‬ 7-‫آنهها‬ ‫بودن‬ ،‫خش‬ ‫از‬ ،‫اون‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫شیشه‬ ‫ظرو‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫مطم‬‫در‬ ‫داغ‬ ‫ههواي‬ ‫كه‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اون‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مواد‬ .‫شوید‬ ‫ئن‬ .‫باشد‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫مابین‬ ‫و‬ ‫اطرا‬ 8-‫كهه‬ ‫شهود‬ ‫مهي‬ ‫آیهاز‬ ‫زمهاني‬ ‫از‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫نگهداري‬ ‫زمان‬ ‫برسد‬ ‫انتخابي‬ ‫استریل‬ ‫دماي‬ ‫به‬ ،‫اتاق‬‫درنظهر‬ ‫بیشهتر‬ ‫ههم‬ ‫مهدتي‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫هورد‬‫ه‬‫م‬ ‫هاي‬‫ه‬‫دم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ،‫اتاق‬ ‫قسمتهاي‬ ‫همن‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫گرفته‬ (‫برسند‬ ‫نظر‬˚C081-061‫مدت‬ ‫به‬2.)‫ساعت‬ 9-‫اشهیا‬ ‫تا‬ ‫كشد‬ ‫مي‬ ‫طول‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ،‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫عایق‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
 6. 6. 6 ‫نكنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫اون‬ ‫درب‬ .‫باشد‬ ‫فن‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫آنكه‬ ‫مگر‬ ،‫شود‬ ،‫خن‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫ا‬ ‫تا‬‫حدود‬ ‫دماي‬ ‫تا‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ظرو‬ ،،‫تاق‬˚C61‫اگهر‬ .‫شهوند‬ ،‫خنه‬ ‫تهر‬ ‫اي‬ ‫شیشهه‬ ‫ظهرو‬ ‫اسهت‬ ‫هن‬‫ه‬‫ممك‬ ‫شهود‬ ‫دستگاه‬ ‫وارد‬ ‫ناگهان‬ ‫سرد‬ ‫هواي‬ .‫بخورند‬ : ‫نگهداري‬ ‫نحوة‬ ‫وههر‬ ‫تمیهز‬ ‫آن‬ ‫داخهل‬ ‫ماهانه‬ ‫بطور‬6‫سهرویس‬ ‫نماینهدر‬ ‫توسهط‬ ‫مهاه‬ .‫شود‬ ‫بازرسي‬ ،‫تعمیر‬ : ‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ ‫اي‬ ‫شیشه‬ ‫ویال‬ :‫شیمیایي‬ ‫تست‬Browne‫از‬ ‫مناسهب‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ‫مشاهدر‬ ‫و‬ .‫كنید‬ ‫استفاده‬ ‫كاري‬ ‫هرسری‬ ‫در‬ ‫ویال‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫سبز‬ ‫به‬ ‫قرمز‬ ‫هیلوس‬‫ه‬‫باس‬ ‫اسهزور‬ ‫حهاوي‬ ‫كایذي‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :،‫بیولوژی‬ ‫تست‬ ‫نایجر‬ ‫واریتن‬ ‫سوبتیلیس‬ATCC 9372.‫شود‬ ‫مي‬ ‫توصیه‬ ‫هفتگي‬ ‫بطور‬ :‫ایمني‬ ‫استفاده‬.‫چشم‬ ‫محاف‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫دستكش‬ ‫از‬ ‫اتوكالو‬ ‫كنیم‬ ‫دیق‬ ‫ت‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫براي‬ ‫وسیله‬ ‫بهترین‬ ‫اتوكالو‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫كیف‬ ‫كاهش‬ ‫سبب‬ ،‫گرمایي‬ ‫مرحلن‬ ‫شدن‬ ‫طوالني‬ ‫كه‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫وسایل‬ ‫یت‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫چرخة‬ ‫مرحلن‬0( ‫اتوكالو‬ ‫محفظن‬ ‫در‬ ‫دما‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫زمان‬ :˚C020-˚C21) ‫مرحلن‬2‫زمان‬ :‫گرما‬ ‫نفوذ‬(˚C020-˚C011<) ‫مرحلن‬3( ‫مقرر‬ ‫دماي‬ ‫در‬ ‫نگهداري‬ ‫زمان‬ :˚C020) ‫مرحلن‬4( ‫محفظه‬ ‫دماي‬ ‫آمدن‬ ‫پایین‬ ‫زمان‬ :˚C020-˚C81) ‫استریلیزاسیون‬ ‫انواع‬ ‫ها‬ ‫محلول‬ ‫و‬ ‫كشت‬ ‫هاي‬ ‫محیط‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫آلوده‬ ‫رفي‬ ‫م‬ ‫مواد‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ،‫خش‬ ‫مواد‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫نگهداري‬ ‫نحوة‬ .‫كنیهد‬ ‫تمیز‬ ،‫كرده‬ ‫جدا‬ ،‫اتاق‬ ‫آبگذر‬ ‫سوراخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اتوكالو‬ ‫كف‬ ‫صفحن‬ :‫روزانه‬ ‫آب‬ ‫سطح‬ .‫بشهویید‬ ‫صابون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هها‬ ‫سهیني‬ ‫و‬ ‫طبقات‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫فرعي‬ ‫لوازم‬ .‫كنید‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫ژنراتور‬ ‫اطمینان‬ ‫سوپاپ‬ .‫كنید‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫درزها‬ ‫و‬ ‫آبگذر‬ :‫هفتگي‬.‫كنید‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ .‫نمایید‬ ‫تعویض‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫آب‬ :‫ماهانه‬ ‫هر‬3.‫كنید‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫آبگذر‬ ‫بیروني‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ :‫ماه‬ ‫هر‬6.‫شود‬ ‫بازرسي‬ ،‫تعمیر‬ ‫سرویس‬ ‫نمایندر‬ ‫توسط‬ ‫دستگاه‬ :‫ماه‬ ‫كیفیت‬ ‫كنترل‬ :‫شیمیایي‬ ‫تست‬ -‫كایذي‬ ‫نوار‬TST‫به‬ ‫زرد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫دما‬ ‫و‬ ‫بخار‬ ،‫زمان‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ :
 7. 7. 7 .‫كنید‬ ‫استفاده‬ ‫نوار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫كاري‬ ‫سری‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ‫بنفش‬ -‫هب‬‫برچسه‬:Sterility-Record‫هاری‬‫ته‬ ‫هت‬‫ثبه‬ ‫هان‬‫امكه‬ ،‫هتریلیتي‬‫اسه‬ ‫هنجش‬‫سه‬ ‫هر‬‫به‬ ‫هالوه‬‫عه‬ ‫برچسهب‬ ‫این‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫كشت‬ ‫محیط‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫كننده‬ ‫استریل‬ ‫فرد‬ ‫نام‬ ،‫استریلیزاسیون‬ ‫وج‬.‫كنید‬ ‫استفاده‬ ‫برچسب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫كاري‬ ‫سری‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ود‬ :‫بیولوژیك‬ ‫تست‬ ‫استئاروترموفیلوس‬ ‫باسیلوس‬ ‫اسزور‬ ‫حاوي‬ ‫ویال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ATCC 7953‫بطهور‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫توصیه‬ ‫هفتگي‬ ‫ایمني‬ .‫كنید‬ ‫استفاده‬ ‫چشم‬ ‫محاف‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫دستكش‬ ‫از‬ ‫حدود‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دماي‬ ‫و‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫اتوكالو‬ ،‫اتاق‬ ‫فشار‬ ‫آنكه‬ ‫از‬ ‫بعد‬˚C61‫رسهید‬ ‫مي‬ ‫ك‬ ‫ظرو‬ ‫تا‬ ‫بمانید‬ ‫منتظر‬ .‫كنید‬ ‫باز‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫بایستید‬ ‫اتوكالو‬ ‫درب‬ ‫كنار‬ .‫كنید‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫سزس‬ ،‫شوند‬ ،‫خن‬ ‫وسایل‬ ‫نمودن‬ ‫خارج‬ ‫یا‬ ‫بارگذاري‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫هرگز‬ .‫ننمایید‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫هرگز‬‫یز‬ ‫تم‬ ‫بهه‬ ‫اقهدام‬ ‫پریهز‬ ‫بهه‬ ‫آن‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫نكنید‬ ‫آن‬ ‫نمودن‬ .‫نكنید‬ ‫سفت‬ ‫و‬ ‫شل‬ ‫دستگاه‬ ‫كار‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درب‬ ‫كنندر‬ ‫محكم‬ ‫هاي‬ ‫پی‬ ‫هرگز‬ (‫بخار‬ ‫با‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫مراحل‬Steps of steam sterilization) °€€€€€€€(‫زدایی‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬Cleaning & Decontamination) ‫فرآینهد‬ ‫تحهت‬ ‫اسهت‬ ‫قهرار‬ ‫کهه‬ ‫اقالمی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫آلودگی‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ه‬‫آنه‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فاصله‬ ‫بال‬ ‫بگیردباید‬ ‫قرار‬ ‫استریلیزاسیون‬ . ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫دگی‬ ‫آلو‬ ‫شدن‬ ‫خش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫گیهری‬ ‫جلو‬ ‫ابزار‬ ‫خوردگی‬ ‫و‬ ‫دگی‬ ‫آلو‬ ‫بیت‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫خش‬ ‫و‬ ‫شستشو‬ ‫هید‬‫ه‬‫رس‬ ‫موانهع‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫آینهد‬ ‫فهر‬ ‫هی‬‫ه‬‫ط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ه‬‫ه‬ ‫هم‬‫ه‬‫میبروارگانیس‬ ‫بهه‬ ‫ن‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫طر‬ ‫بر‬ ‫استریلیزاسیون‬ °€€€€€€€(‫سازی‬ ‫آماده‬Prepaeatio) ‫حهد‬ ‫تها‬ ‫بایهد‬ ‫استریلیزاسهیون‬ ‫هرای‬‫ه‬‫ب‬ ‫شده‬ ‫تمیز‬ ‫اقالم‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫جهت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫جدا‬ ‫را‬ ‫بهم‬ ‫ل‬ ‫مت‬ ‫قسمتهای‬ ‫کلیه‬ ‫امبان‬ ‫بخا‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داری‬ ‫خود‬ ‫فشرده‬ ‫ورت‬ ‫ب‬.‫برسد‬ ‫سطوح‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫ر‬ € °€€€€€€€( ‫بندی‬ ‫بسته‬Packaging) ‫اسهتفاده‬ ‫اجناسی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اقالم‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫جهت‬ ‫ورود‬ ‫بهه‬ ‫هبت‬‫ه‬‫نس‬ ‫و‬ ‫پهذیر‬ ‫نفهوذ‬ ‫کننهده‬ ‫استریل‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کرده‬ . ‫باشند‬ ‫ناپذیر‬ ‫نفوذ‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میبروارگانیسم‬ ‫بند‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مواد‬‫یها‬ ‫هارگی‬‫ه‬‫پ‬ ، ‫گرمها‬ ‫بهه‬ ‫نسهبت‬ ‫باید‬ ‫ی‬ ‫هرون‬‫ه‬‫مق‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مقاوم‬ ‫فیزیبی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سوراخ‬ .‫باشند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ °€€€€€€€(‫استریلیزاسیون‬ ‫آیند‬ ‫فر‬Sterilization Process) ‫جههانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬WHO‫کالوهها‬ ‫اتهو‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬‫استاندارد‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫عریف‬EN 13060‫شهرح‬ ‫بهه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ذیل‬
 8. 8. 8 € ( ‫دمههههههها‬ )‫سانتیگراد‬( ‫فشار‬bar) ( ‫ههههههان‬‫زمه‬ )‫دقیقه‬ 121 € 1/0515 126 €1/410 134 € 2/053 € ‫کالس‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کالوها‬ ‫اتو‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬B,S,N€‫طبقه‬‫بندی‬‫می‬‫شود‬.‫ایهن‬ ‫طبقه‬‫بندی‬‫به‬‫منظور‬‫صحت‬‫عملبرد‬‫استریلیزاسیون‬€‫اسهت‬‫و‬‫بها‬‫توجهه‬‫بهه‬ ‫نوع‬‫وسایل‬‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬. € € ‫نوع‬N ‫کهردن‬ ‫اسهتریل‬ ‫منظهور‬ ‫بهه‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫دار‬ ‫پوشش‬ ‫وسایل‬ ‫استریل‬ ‫برای‬ ‫تضمینی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫پوشش‬ ‫بدن‬ ‫اقالم‬ ‫وجود‬ ‫دار‬ ‫حفره‬ ‫وسایل‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ) ‫مدیبال‬ ‫های‬ ‫کایذ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ( ‫اتو‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانجات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫البته‬ (. ‫ندارد‬ ‫س‬ ‫کالو‬‫در‬ ‫شهده‬ ‫بنهدی‬ ‫بسهته‬ ‫هایل‬‫ه‬‫وس‬ ‫اسهتریل‬ ‫امبان‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خشم‬ ‫یستم‬ )‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدیبال‬ ‫کایذهای‬ ‫نوع‬S ‫کارخانهه‬ ‫توسهط‬ ‫نمهود‬ ‫استریل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اتوکالو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ ‫یا‬ ‫جامد‬ ‫پوشش‬ ‫بدون‬ ‫اقالم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫سازنده‬ ‫ت‬ ‫گاز‬ ، ‫پارچه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫نساجی‬ ‫مواد‬ ، ‫جامد‬ ‫دار‬ ‫پوشش‬‫سوراخ‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫الیه‬ ‫کهالس‬ ‫کهالو‬ ‫اتو‬ ‫ی‬ . ‫نماید‬ ‫استریل‬ ‫را‬ )‫سازنده‬ ‫توصیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ( ‫دار‬S ‫هیبل‬‫ه‬‫س‬ ‫دارای‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تجهیز‬ ‫آن‬ ‫بدون‬ ‫ویا‬ ‫کیوم‬ ‫و‬ ‫پمپ‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫خش‬ ‫نوع‬B ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫برای‬ ‫اینسترومنتها‬ ‫انواع‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫این‬ ‫مهواد‬ ، ‫جامهد‬ ‫نشده‬ ‫و‬ ‫شده‬‫و‬ ‫دار‬ ‫سهوراخ‬ ‫های‬‫ه‬‫ه‬ ‫اینسهترومنت‬ ، ‫هاجی‬‫ه‬‫نس‬ ‫شلنگی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫لوله‬ ‫ابزارهای‬€‫شده‬‫که‬‫ی‬‫طر‬‫آنها‬‫بسته‬€‫یا‬‫دو‬‫طهر‬‫آنهها‬ ‫باز‬‫است‬‫را‬‫استریل‬‫نماید‬.‫اتو‬‫کالو‬‫های‬‫کهالس‬B‫کیهوم‬ ‫و‬ ‫پمهپ‬ ‫دارای‬ ، ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قدرتمندی‬7/9‫دمها‬ . ‫کنهد‬ ‫ایجاد‬ ‫خال‬ ‫بار‬ ‫توسهط‬ ‫المللهی‬ ‫بهین‬ ‫استانداردهای‬ ‫مطابق‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫و‬€‫کارخانهه‬ ‫سازنده‬‫تنظیم‬‫می‬‫شود‬. € ‫نوع‬‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫موارد‬ ‫شرح‬ N‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫توپر‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬
 9. 9. 9 S‫کننهده‬ ‫استریل‬ ‫سازنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫والتی‬ ‫مح‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫نشهده‬ ‫بنهدی‬ ‫بسهته‬ ‫تهوپر‬ ‫هوالت‬ ‫مح‬ ‫شامل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫قطعهات‬ ، ‫متخلخهل‬ ‫هوالت‬ ‫مح‬ : ‫مقابهل‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یبی‬ ‫حداقل‬ ‫بهر‬ ( ‫دار‬ ‫حفهره‬ ‫یا‬ ‫توخالی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫انواع‬ ، ‫کوچ‬ ‫متخلخل‬ ‫بسهته‬ ‫الیهه‬ ‫ت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫والتی‬ ‫مح‬ ،)‫سازنده‬ ‫توصیه‬ ‫اساس‬ ‫مهی‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫والتی‬ ‫مح‬ ، ‫شوند‬ ‫بندی‬ .‫شوند‬ B‫بنهدی‬ ‫سته‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫شهده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ‫کلیه‬ ‫کردن‬ ‫استریل‬ ‫متخلخهل‬ ‫والت‬ ‫،مح‬ ‫دار‬ ‫حفره‬ ‫و‬ ‫توخالی‬ ‫والت‬ ‫مح‬ ، ‫جامد‬ ‫نشده‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تست‬ ‫فشارهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ) ‫منفذ‬ ‫پر‬ ( . ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ € €€ o‫اتمام‬‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬€End of the Process Sterilization )) ، ‫استریلیزاسهیون‬ ‫سهیبل‬ ‫اتمهام‬ ‫از‬ ‫پهس‬ ‫اتوماتی‬ ‫کالوهای‬ ‫اتو‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫امها‬ .‫گهذارد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫قطع‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گرما‬ ‫از‬ ‫پهس‬ ‫کاربر‬ ‫باید‬ ، ‫اتوماتی‬ ‫ییر‬ ‫کالوهای‬ ‫اتو‬37‫اقهالم‬ ‫جههت‬ ‫دقیقهه‬ ‫بسته‬‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬27‫دسهتگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گرمهایی‬ ‫منبع‬ ‫باز‬ ‫اقالم‬ ‫جهت‬ ‫دقیقه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫صفر‬ ‫عدد‬ ‫فشار‬ ‫نمایانگر‬ ‫تا‬ ‫بماند‬ ‫منتظر‬ ‫سزس‬ .‫کند‬ ‫قطع‬ . ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫باقیمانده‬ ‫بخار‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫درب‬ ‫بعد‬ ‫گذاشت‬ ‫باقی‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫شدن‬ ‫خش‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫اقالم‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫که‬‫تا‬ ‫است‬ ‫ممبن‬37‫بهه‬ ‫اقالم‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ . ‫انجامد‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫دقیقه‬ ‫هه‬‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫هرعت‬‫ه‬‫س‬ ‫هه‬‫ه‬‫ب‬ ‫هد‬‫ه‬‫توانن‬ ‫هی‬‫ه‬‫م‬ ‫هوند‬‫ه‬‫ش‬ ‫هارج‬‫ه‬‫خ‬ ‫هتگاه‬‫ه‬‫دس‬ ‫از‬ ‫هوب‬‫ه‬‫مرط‬ ‫هورت‬‫ه‬‫ص‬ ‫راحتی‬€‫میبروارگانیسم‬‫دریافهت‬ ‫اطهرا‬ ‫محهیط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هها‬€‫کهرده‬‫و‬‫آلهوده‬ ‫شوند‬. o‫نگهداری‬€‫اقالم‬‫استریل‬‫شده‬(Storage of sterile items) ‫یا‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫باید‬‫وسهیله‬ ‫توسهط‬ ‫را‬ ‫شهده‬ ‫خش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استریل‬ ‫ابزار‬ ‫کایهذ‬ ‫بها‬ ‫که‬ ‫سطحی‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خارج‬ ‫دستگاه‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫استریل‬€‫یها‬‫شهان‬ ‫استریل‬‫پوشانده‬‫شده‬‫است‬‫قرار‬‫داد‬‫تا‬‫و‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫آنها‬ ‫دمای‬ ‫اینبه‬ ‫و‬ ‫هد‬‫ه‬‫انجام‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫ممبن‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬‫هحیح‬‫ه‬‫ص‬ ‫ی‬ ‫هدار‬‫ه‬‫.نگه‬ ‫هود‬‫ه‬‫ش‬ ‫انجهام‬ ‫گههداری‬ .‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬ ‫میزان‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫استریل‬ ‫وسایل‬ -‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫اقالم‬ ‫جهت‬€:‫شرایط‬‫بهینه‬‫ب‬‫خهوردگی‬ ‫دسهت‬ ‫حداقل‬ ‫ا‬ ‫هاقی‬‫ه‬‫ب‬ ‫خشه‬ ‫و‬ ‫نخورده‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫شود.بسته‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫هه‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫استریل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بمانند‬‫هرایط‬‫ه‬‫ش‬ ‫ایجهاد‬ ‫جههت‬ .‫شهوند‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫کابینتها‬ ‫درون‬ ‫باید‬ ‫استریل‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ، ‫نگهداشت‬ ‫بهینه‬ ‫یا‬ ‫خش‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫محیطی‬ ‫دمای‬ ‫ارای‬ ‫د‬ ، ‫کم‬ ‫تردد‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫خلوت‬ ‫مبان‬ ‫ی‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫کم‬ ‫رطوبت‬ ‫دارای‬ ‫نبهودن‬ ‫یها‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫استریل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ : ‫توجه‬
 10. 10. 10 ‫ر‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ، ‫ها‬ ‫بسته‬.‫نمود‬ ‫استریل‬ ‫مجددا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫ا‬ -‫پهس‬ ‫فورا‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اقالم‬ ‫این‬ : ‫نشده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫اقال‬ ‫جهت‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مخ‬ ‫ظر‬ ‫ی‬ ‫درون‬ ‫اینبه‬ ‫یا‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫آنهها‬ ‫اری‬ ‫نگههد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هرد‬‫ه‬‫ک‬ ‫نگهداری‬ ‫هفته‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫ر‬ ‫حداک‬ ‫استریل‬ ‫و‬ ‫مبان‬ ‫و‬ ‫استریل‬ ‫ییر‬ ‫انبارهای‬.‫ورزید‬ ‫اجتناب‬ ‫تردد‬ ‫پر‬ € ‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬‫استریلیزاسیون‬ € (‫کیفی‬ ‫کنترل‬Quality control) ‫کهه‬ ‫اسهت‬ ‫اهمیهت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫کننده‬ ‫استریل‬ ‫دستگاههای‬ ‫صحت‬ ‫کیفی‬ ‫کنترل‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫مراحل‬ ‫شامل‬ 1-‫دستگاهها‬ ‫مبانیبی‬ ‫های‬ ‫تست‬€‫هنگام‬‫تولید‬‫در‬‫کارخانه‬‫سازنده‬ 2-‫فضای‬ ‫تامین‬‫استاندارد‬ ‫تهویه‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫فیزیبی‬ 3-‫ورودی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫بخار‬ ‫کیفیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫الزامات‬ ‫تامین‬ 4-‫ههون‬‫ه‬‫آزم‬ ‫ههه‬‫ه‬‫جمل‬ ‫از‬ ‫ههگیرانه‬‫ه‬‫پیش‬ ‫ههداری‬‫ه‬‫نگه‬ ‫ههتورالعملهای‬‫ه‬‫دس‬ ‫ههرای‬‫ه‬‫اج‬ ‫کالیبراسیون‬ 4-‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫بیولوژیبی‬ ‫اندیباتورهای‬ ‫توسط‬ ‫کیفی‬ ‫کنترل‬ € (‫بیولوژیکی‬ ‫اندیکاتورهای‬Biological indicators) ‫در‬‫مطابق‬ ‫بیولوژی‬ ‫اندیباتورهای‬ ‫با‬ ‫رابطه‬€‫با‬‫استاندارد‬ISO 11138€‫جههت‬ ‫هرنوع‬‫استریلیزاسیون‬‫اندیباتور‬‫خا‬‫آن‬‫وجود‬‫دارد‬.‫جههت‬‫مانیتورینهگ‬ ‫اتو‬‫کالوهای‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استئاروترموفیلوس‬ ‫باسیلوس‬ ‫اسزور‬ ‫از‬ ‫بخار‬ ‫حداقل‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫سیبل‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬48‫دمهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سهاعت‬ 43‫ههاثیر‬‫ه‬‫ت‬ ‫ههد‬‫ه‬‫رش‬ ‫ههدم‬‫ه‬‫ع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ههد‬‫ه‬‫بع‬ ‫و‬ ‫ههاتور‬‫ه‬‫انبوب‬ ‫ههل‬‫ه‬‫داخ‬ ‫در‬ ‫ههه‬‫ه‬‫درج‬ .‫است‬ ‫صحیح‬ ‫استریلیزاسیون‬ € ( ‫شیمیایی‬ ‫اندیکاتورهای‬Chemical indicators) ‫اصهی‬ ‫اخت‬ ‫اسهتاندارد‬ ‫بها‬ ‫شیمیایی‬ ‫اندیباتورهای‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ISO 11140 ‫به‬ ‫را‬ ‫شیمیایی‬ ‫اندیباتورهای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬0‫کنند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کالس‬ € ‫کالس‬1-( ‫فرایندی‬ ‫نشانگرهای‬Process indicators) € ‫استریلیزاسهیون‬ ‫فراینهد‬ ‫هام‬‫ه‬‫انج‬ ‫بهر‬ ‫تائیدی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬ ‫صههحت‬ ‫نههه‬ ‫هسههتند‬‫فراینههد‬ ‫تحههت‬ ‫کههه‬ ‫را‬ ‫هههایی‬ ‫بسههته‬ ‫تنههها‬ ، ‫آن‬ ‫استریلیزاسیون‬€‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬€‫از‬‫بسته‬‫های‬‫دیگر‬‫جدا‬‫می‬‫کننهد‬‫و‬‫نشهان‬ ‫می‬‫دهند‬‫که‬‫ی‬‫بسته‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬‫داخل‬‫دسهتگاه‬‫اسهتریل‬‫کننهده‬‫قهرار‬ ‫دارد‬‫یا‬‫خیر‬.‫به‬‫عنوان‬‫ال‬ ‫م‬‫نوار‬‫چسب‬‫هایی‬‫که‬‫روی‬‫بسته‬‫ها‬‫چسبانده‬ ‫می‬‫شوند‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫استریلیزاسیون‬‫تغییر‬‫رنگ‬.‫دهند‬ ‫می‬ ‫هالس‬‫که‬2-( ‫هی‬‫ه‬ ‫تخ‬ ‫های‬‫هه‬ ‫هایش‬‫آزمه‬ ‫در‬ ‫هتفاده‬‫اسه‬ ‫هورد‬‫مه‬ ‫هانگرهای‬‫نشه‬(in specific tests indicators for use
 11. 11. 11 ‫بها‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫ی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫تخ‬ ‫آزمایشهای‬ ‫نشانگرها‬ ‫این‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫دستگاه‬€‫مورد‬‫نظر‬‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬.‫بهرای‬‫هال‬ ‫م‬‫تسهت‬B&D (Bowie –Dick‫داخهل‬ ‫بهه‬ ‫بخهار‬ ‫نفهوذ‬ ‫قایلیهت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ) ‫بهدین‬ ، ‫باشهد‬ ‫می‬ ‫کیوم‬ ‫و‬ ‫پمپ‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫دستگاههای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫ورق‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫نحو‬BD€‫را‬‫میان‬30‫حوله‬‫نخی‬‫بها‬‫هات‬ ‫مشخ‬‫اسهتاندارد‬HTM 2010, EN 285‫ورق‬ ‫و‬ ‫حوله‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬BD€‫را‬‫روی‬‫ملحفه‬‫نخی‬‫قرار‬‫دههیم‬ ‫به‬‫نحوی‬‫که‬‫ضخامت‬‫نهایی‬‫پس‬‫از‬‫از‬ ‫شدن‬ ‫فشرده‬24‫از‬ ‫و‬ ‫کمتهر‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 28‫بین‬ ‫آن‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫بیشتر‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬3/0‫تا‬3/3.‫باشهد‬ ‫گهرم‬ ‫کیلهو‬ ‫روی‬ ‫روشهن‬ ‫های‬‫ه‬‫ه‬ ‫لبه‬ ‫نباید‬ ‫بخار‬ ‫موثر‬ ‫نفوذ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سیبل‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ورق‬BD€‫مشاهده‬‫شود‬.‫این‬‫تست‬€‫باید‬‫حداقل‬‫هفته‬‫ای‬‫ی‬‫بار‬‫و‬‫ترجیحا‬‫بهه‬ ‫صورت‬‫روزانه‬‫انجام‬‫پذیرد‬.‫ال‬‫بهاال‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫زم‬ ‫کالس‬ ‫اندیباتور‬1‫اندازه‬ ‫به‬4/2.‫شود‬ ‫چسبانده‬ ‫بسته‬ ‫روی‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫کالس‬3-( ‫پارامتری‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫نشانگر‬indicators Single parameter) ‫دستگاه‬ ‫پارامتر‬ ‫ی‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫پارامتر‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫اندیباتورهای‬‫استریل‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫کننده‬ € ‫کالس‬4-( ‫پارامتری‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫نشانگر‬indicators€€€Multi parameter) ‫استریلیزاسیون‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫پارامتر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نسبت‬€‫حساسهیت‬‫نشهان‬‫مهی‬ ‫دهند‬‫که‬‫پارامتر‬‫ها‬‫برای‬‫انواع‬‫استریلیزاسیون‬‫متفاوت‬‫می‬‫باشند‬.‫در‬ ‫اتو‬‫کالو‬‫های‬‫بخار‬‫سه‬‫پارامتر‬‫دما‬،‫زمان‬‫و‬‫فشار‬‫بخار‬‫حائز‬‫اهمی‬‫می‬ ‫ت‬ .‫باشند‬ ‫کالس‬4-‫جامع‬ ‫نشانگرهای‬€(Integrating indicators) ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫نشانگر‬€‫به‬‫نحوی‬‫طراحهی‬‫شهده‬‫انهد‬‫کهه‬‫نسهبت‬‫بهه‬‫کلیهه‬ ‫پارامتر‬‫ها‬‫حساس‬‫بوده‬‫و‬‫نهابودی‬‫میبروارگانیزمهها‬‫عمهال‬‫مشهاهده‬‫مهی‬ ‫شود‬.€€€€€(‫مشابه‬‫نشانگرهای‬‫بیو‬‫لوژی‬) ‫کالس‬0-( ‫باال‬ ‫حساسیت‬ ‫با‬ ‫نشانگرها‬Emulating indicators€€) ‫در‬ ‫موثر‬ ‫های‬ ‫پارمتر‬ ‫کلیه‬ ‫صحیح‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫نشانگر‬ ‫این‬ ‫استریلیزاسیون‬€‫و‬.......€€‫دستگاه‬‫ببار‬‫می‬‫رونهد‬‫و‬‫بها‬‫حساسهیت‬‫بهاالتری‬ ‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬. : ‫نکـات‬ 1-‫مراجهع‬ ‫از‬ ‫تائید‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫معتبر‬ ‫باید‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اندیباتور‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الح‬ ‫ذی‬ISO 11140 , ISO 11138€‫باشد‬. 2-‫تست‬ ‫انجام‬B&D€‫به‬‫صورت‬‫هفتگهی‬‫و‬‫ترجیحها‬‫در‬‫شهروع‬‫کهار‬‫روزانهه‬‫در‬ ‫مورد‬‫اتو‬‫کالوهای‬‫پری‬‫وکیوم‬‫جهت‬‫آزمایش‬‫نفهوذ‬‫هذیری‬‫ه‬‫پ‬‫و‬‫کیفیهت‬‫بخهار‬ ‫باید‬‫صورت‬‫پذیرد‬. 3-( ‫بیولوژی‬ ‫اندیباتورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Spore test‫و‬ ‫هفتگهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ) .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ 4-( ‫کاشتنی‬ ‫مواد‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫چنانچه‬implants‫مهورد‬ ‫لهوازم‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫یا‬ ) ‫داخهل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫گردند‬ ‫استریل‬ ‫عروق‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫دستگاه‬.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫اسزور‬ ‫تست‬ ‫باید‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬
 12. 12. 12 4-‫جراحهی‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫مخ‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫نیز‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫شیمیایی‬ ‫ی‬ ‫اندیباتورها‬ ‫از‬ ، ‫حساس‬0‫تمهام‬ ‫بتهوان‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ .‫کرد‬ ‫مانیتور‬ ‫باال‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫پارامترها‬ 0-‫هدی‬‫ه‬‫ان‬ ‫از‬ ‫هار‬‫ه‬‫بخ‬ ‫های‬‫ه‬‫کالوه‬ ‫اتهو‬ ‫ه‬‫ه‬‫کوچ‬ ‫های‬‫ه‬‫ه‬ ‫هته‬‫ه‬‫بس‬ ‫تمهامی‬ ‫در‬‫باتورهای‬ ‫کالس‬ ‫شیمیایی‬4.‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫به‬ ‫حساس‬ 3-‫بیمهاران‬ ‫پرونهده‬ ‫در‬ ‫شهدن‬ ‫بهاز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اندیباتورهای‬ .‫شوند‬ ‫بایگانی‬ ( ‫نگهداشت‬Maintenance) ‫تعمیهرات‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ، ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫تضمین‬ ، ‫عملبرد‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫خواب‬ ‫زمان‬ ‫کاهش‬ ،‫ناشهی‬ ‫هره‬‫ه‬‫منتظ‬ ‫ییر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫مهنظم‬ ‫نگهداشت‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬ ‫داشتن‬ ،‫استریالیزر‬ ‫ی‬ ‫ناگهانی‬ ‫بیهای‬ ‫خرا‬ ‫از‬ ، ‫روزمره‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫نظیر‬ ‫موارد‬ ‫مل‬ ‫شا‬ ‫نگهداشت‬ ‫مه‬ ‫برنا‬ . ‫است‬ ‫الزامی‬ ‫و‬ ‫سیون‬ ‫لیبرا‬ ‫کا‬ ، ‫پیشگیرانه‬ ‫نگهداشت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬7777‫کهه‬ ‫باشهد‬ ‫مهی‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫تفضیل‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬. € ( ‫پیشگیرانه‬ ‫شت‬ ‫نگهدا‬ ‫برنامه‬Preventive maintenance schedules) ‫استریالیزر‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬€‫و‬‫یا‬‫نماینده‬‫آن‬‫موظف‬‫است‬‫دستورالعمل‬‫ههای‬ ‫مربوط‬‫به‬‫مراقبت‬‫های‬‫روزانه‬‫و‬‫نگهداری‬‫پیشگیرانه‬‫تجهیزات‬‫را‬‫هراهم‬‫ه‬‫ف‬ ‫آورد‬.‫برنامه‬‫نگهداشت‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫دو‬‫سطح‬‫زیر‬‫تقسیم‬‫کرد‬: -€‫برنامه‬‫نگهداشت‬‫روزانه‬/‫هفتگی‬/‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫مسهئول‬ ‫شهخص‬ ‫ها‬‫ه‬‫ی‬ ‫و‬ ‫دیهده‬ ‫آمهوزش‬ ‫اپراتور‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫ایهن‬ .‫پهذیرد‬ ‫صورت‬ ‫کاربری‬ ‫راهنمای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫محفظه‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ، ‫خارجی‬ ‫سطح‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫نظیر‬ ‫مواردی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫قفسه‬ ، ‫طبقات‬ ، ‫داخلی‬‫و‬ ‫روینباری‬ ، ‫فیلتر‬ ‫تعویض‬ ، ‫درزگیر‬ ‫و‬77‫مهی‬ ‫باشد‬ € -‫ساالنه‬ / ‫ماهه‬ ‫شش‬ / ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫نگهداشت‬ ‫برنامه‬ ‫اسهتریالیزر‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫میهزان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬€‫در‬‫بهازه‬ ‫های‬‫زما‬‫نی‬‫سه‬‫ماهه‬،‫شش‬‫ماهه‬€‫و‬‫یها‬‫سهاالنه‬،‫توسهط‬‫مهندسهین‬‫آمهوزش‬ ‫دیده‬‫و‬‫مطابق‬‫دستور‬‫العمل‬‫کارخانه‬‫سازنده‬‫که‬‫در‬‫راهنمای‬‫سرویس‬‫آمده‬ ‫است‬‫صورت‬‫پذیرد‬. ‫برخهی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بعد‬ / ‫قبل‬ ‫سازنده‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫پیس‬ ‫هند‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ه‬‫آنه‬ ‫بایسهت‬ ‫مهی‬ ‫استریلیزاسهیون‬ ‫از‬ ‫بعهد‬ ‫هم‬‫ه‬‫ه‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫هم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫روینباری‬ ‫کالیبراسیون‬(Calibration) ‫بررسی‬ ‫شامل‬ ‫یزر‬ ‫استریال‬ ‫سیون‬ ‫کالیبرا‬‫فراینهد‬ ‫بهه‬ ‫مربهوط‬ ‫پارامترهای‬ ‫صهحت‬ ‫از‬ ‫اطمینهان‬ ‫جههت‬ ‫هع‬‫ه‬‫مرج‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫ترمودینامیبی‬ ‫بهه‬ ‫هب‬ ‫ن‬ ‫هنگام‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ید‬ ‫با‬ ‫سیون‬ ‫کالیبرا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دستگاه‬ ‫عملبرد‬ .‫هذیرد‬‫ه‬‫پ‬ ‫صهورت‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫مطایق‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫صورت‬ ‫ع‬ ‫بهد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قطعه‬ ‫تعویض‬ ، ‫خرابی‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫یهزر‬ ‫اسهتریال‬ ‫کهردن‬ ‫هل‬‫ه‬‫م‬
 13. 13. 13 ‫باید‬ ‫مجدد‬ ‫کالیبراسیون‬€‫انجام‬‫شهو‬‫د‬.‫کلیهه‬‫فعالیتههای‬‫کالیبراسهیون‬ ‫باید‬‫به‬‫صور‬.‫شود‬ ‫نگهداری‬ ‫مبتوب‬ ‫ت‬ ( ‫پرسنل‬ ‫مالحظات‬Personnel consideration) ‫هاربر‬‫ه‬‫ک‬ ‫بهرای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫استریالیزر‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫استریلیزاسیون‬ ‫فرآیند‬ ، ‫باشد‬ ‫ساز‬ ‫خطر‬‫اساس‬ ‫به‬ ‫آگاه‬ ‫اشخا‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫سیون‬ ‫استریلیزا‬€‫کنترل‬‫عفونت‬‫صورت‬‫پذیرد‬.‫کاربر‬‫ی‬‫دسهتگا‬‫ه‬ ، ‫سازی‬ ‫آماده‬ ، ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫باید‬ ‫کالو‬ ‫اتو‬ ‫کلیهه‬ ‫بهه‬ ‫و‬ ‫گذرانهده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫استریل‬ ‫اقالم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ، ‫مراقبت‬ ‫کاربری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫دستگاه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تیز‬ ‫نوک‬ ‫اجسام‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫علهوم‬ ‫بیسهابقه‬ ‫و‬ ‫جانبهه‬ ‫همهه‬ ‫پیشرفتهای‬ ‫بموازات‬ ، ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫سالم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬€،‫نگرانیههای‬‫اندیشهمندان‬‫و‬‫صهاحبنظران‬‫ایهن‬‫عرصهه‬‫از‬ ‫عوارض‬‫و‬‫تبعات‬‫ناخواسته‬‫توسعه‬‫کمی‬‫و‬‫کیفی‬‫مداخالت‬‫ی‬ ‫تشخی‬‫هانی‬‫ه‬‫درم‬ ‫و‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ( ‫هستند‬ ‫درمانی‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مراقبتها‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫عفونتهایی‬ Health Care Associated Infections)€€‫یبی‬‫از‬‫کانونهای‬‫مههم‬‫ایهن‬‫نگرانیهها‬ ‫هستند‬‫که‬‫از‬‫جهات‬‫مختلف‬‫فردی‬،‫اجتماعی‬‫و‬‫ادی‬ ‫ااقت‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬ ‫گرفته‬‫اند‬. ‫بهه‬ ‫محهدود‬ ‫را‬ ‫عفونتهها‬ ‫ایهن‬ ‫ایجهاد‬ ‫عوامل‬ ‫یالبا‬HIV – HCV – HBV – M Tuberculosis€€€€‫میدانند‬‫حال‬‫آنبه‬‫احتمال‬‫انتقال‬‫عوامل‬‫متعدد‬‫دیگهری‬‫از‬ ‫جمله‬‫ویهروس‬‫سهیتومگال‬(CMV)€€€€،‫ویهروس‬‫تبخهال‬1‫و‬2€(HSV)€€€، ‫هتافیلوکوکها‬‫اسه‬‫و‬‫هترپتوکوکها‬‫اسه‬‫ها‬‫وصه‬ ‫خ‬‫در‬‫هز‬‫مراکه‬‫هه‬‫ارایه‬‫هدمات‬‫خه‬ ‫دندانززشبی‬‫وجود‬‫دا‬. ‫رد‬ ‫تماس‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫انتقال‬ ‫راههای‬ ، ‫آلوده‬ ‫مایعات‬ ‫یا‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫یا‬ ‫وسایل‬ ‫بواسطه‬ ‫مستقیم‬ ‫ییر‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫هاطی‬‫مخه‬ ‫تمههاس‬ ، ‫هوده‬‫آله‬ ‫هطوح‬‫سه‬ ‫استنشاقی‬ ‫بیمهاران‬ ‫اسهت‬ ‫ممبهن‬ ‫عفونتها‬ ‫این‬ ‫حتهی‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ، ‫سرپایی‬ ‫و‬ ‫بستری‬ . ‫سهازند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مالقات‬ ‫هدمات‬‫خه‬ ‫هده‬‫دهنه‬ ‫هه‬‫ارایه‬ ‫هز‬‫مراکه‬ ‫در‬ ‫هاس‬‫ه‬‫تم‬ ‫هزان‬‫میه‬ ‫هدلیل‬‫ه‬‫ب‬ ‫هبی‬‫ه‬‫دندانززش‬ ‫کارکنهان‬ ‫و‬ ‫دندانززشه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫ذرات‬ ‫و‬ ‫قطهرات‬ ‫و‬ ‫بهزاق‬ ، ‫خهون‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وسهایل‬ ‫بها‬ ‫نیهز‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫در‬ ‫معلق‬ ‫ه‬‫ه‬‫میتوانن‬ ‫هه‬‫ه‬‫ک‬ ‫آالت‬ ‫ابزار‬‫بهالقوه‬ ‫د‬
 14. 14. 14 ‫هال‬‫ه‬‫انتق‬ ‫هال‬‫ه‬‫احتم‬ : ‫هند‬‫ه‬‫باش‬ ‫هوده‬‫ه‬‫آل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫شایان‬ ‫عفونی‬ ‫عوامل‬ ، ‫الزم‬ ‫احتیاطهات‬ ‫هت‬‫ه‬‫رعای‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫تمهیههدات‬ ‫سههایر‬ ‫و‬ ‫واکسیناسههیون‬ ‫هودگی‬‫ه‬‫آل‬ ‫هب‬‫موجه‬ ‫هد‬‫ه‬‫میتوان‬ ‫هتی‬‫ه‬‫بهداش‬ . ‫گردد‬ ‫بیماران‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫ـون‬‫خـ‬ ‫ـا‬‫بـ‬ ‫ـودای‬‫ولـ‬ ‫اآ‬ ‫ـگیری‬‫پیشـ‬ OPIM ‫کهه‬ ‫را‬ ‫فراگیهر‬ ‫و‬ ‫کتبی‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫برای‬‫مهدیریت‬ ‫و‬ ‫رسهاندن‬ ‫کیری‬ ‫قرار‬DHCP€€‫در‬‫معهرض‬‫خهون‬‫و‬ ‫مایعات‬‫بدنی‬‫تهیه‬‫کرده‬،‫به‬‫اجرا‬ ‫در‬‫آورید‬. € ‫عملی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬–‫کاربردی‬ €€€€€€‫هرای‬‫ه‬‫ب‬ ‫ایمهن‬ ‫هیات‬‫ه‬‫وص‬ ‫خ‬ ‫دارای‬ ‫کهه‬ ‫را‬ ‫هایلی‬‫ه‬‫وس‬ ، ‫یببهار‬ ‫هالی‬‫ه‬‫س‬ ‫حهداقل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ، ‫شناسایی‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫استفاده‬‫انتخاب‬ ‫نیهدل‬ ‫کهاربرد‬ ، ‫تهر‬ ‫ایمن‬ ‫های‬ ‫سرنگ‬ ‫مانند‬ ( ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نگهدارنده‬ ‫یا‬ ‫گارد‬€‫سر‬‫سوزن‬،‫سرنگ‬‫هایی‬retractable sheaf €€€€€€‫و‬ ‫بیسهتوری‬ ‫ههای‬ ‫تیغ‬ ، ‫ر‬ ‫م‬ ‫یببار‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرنگ‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫بریزیهد‬ ‫شهدگی‬ ‫سهوراخ‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫سایر‬ ( ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫استفاده‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫ممبن‬ ‫فاصله‬ ‫ترین‬ ‫نزدی‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ً‫مجددا‬ ‫را‬ ‫درپوش‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬ ‫حین‬ ‫خ‬ ‫را‬. ‫کنید‬ ‫م‬ €€€€€€‫روش‬ ‫ههر‬ ‫یها‬ ‫دست‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫روی‬ ً‫مجددا‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ . ‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ €€€€€€€€‫کهار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خا‬ ‫مبانیبال‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫دستی‬ ‫ی‬ ‫اسبوپ‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫کن‬ ‫استفاده‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬. ‫ید‬ € ‫روی‬ ‫سهوزن‬ ‫سهر‬ ‫درپوش‬ ‫مجدد‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫دستی‬ ‫ی‬ ‫اسبوپ‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ‫سهر‬ ‫هوش‬‫ه‬‫پ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هه‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫دسهت‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سرنگ‬ ‫بدنه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫بهه‬ ‫را‬ ‫سهوزن‬ ‫نهوک‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫محبم‬ ‫صا‬ ‫سطح‬ ‫ی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫پوش‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ . ‫بلغزانید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫آرامی‬ . ‫کنید‬ ‫محبم‬ ‫دست‬ ‫با‬ ، ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫ولوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫اآ‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫وسیب‬ €€€€€€€€€‫چنین‬‫آسیب‬‫هایی‬ً‫تقریبا‬‫نادرند‬‫و‬‫ایلب‬‫باعث‬‫آسیب‬‫های‬‫جزئهی‬‫پوسهت‬
 15. 15. 15 ‫می‬‫شوند‬. €€€€€€€€‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫اهمیت‬€:€‫انتقال‬‫ویهروس‬‫ههای‬‫بها‬ ‫منشا‬‫خونی‬‫مانند‬HBV , HCV , HIV €€€€€€€€‫به‬ ‫بیمار‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫انتقال‬ ‫این‬DHCP€€€€€€‫یا‬‫از‬DHCP€€€‫بهه‬‫بیمهار‬ ‫انجام‬‫شود‬. €€€€€€€€‫حهدود‬ ‫شهغلی‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممبن‬ ‫دندانززشبی‬ ‫تیم‬4-1€‫بهار‬ ‫در‬‫سال‬،‫دچار‬‫آسیب‬‫خای‬‫ناشی‬‫از‬‫وسایل‬‫تیز‬‫آلوده‬‫گردند‬. €€€€€€€€ً‫اصوال‬ ‫افراد‬ ‫این‬€‫تمایلی‬‫به‬‫گزارش‬. ‫ندارند‬ ‫حوادث‬ ‫این‬ ‫کردن‬ €€€€€€€€‫هستند‬ ‫کمتر‬ ‫وقایعی‬ ‫چنین‬ ‫واقعی‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫موجود‬ ‫آمارهای‬ ‫ماننهد‬ ( ‫دهانی‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ً‫معموال‬Needle stick€€€‫شهدن‬)،‫بهه‬‫ایهن‬ ‫دلیل‬‫اتفاق‬‫می‬‫افتند‬‫که‬: €€€€€€€€‫درمهان‬ ‫حهین‬ ‫در‬ ‫یها‬ ‫داده‬ ‫حرکهت‬ ‫ناگههانی‬ ‫طهور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫بیمار‬ . ‫بندد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دهانش‬ €€€€€€€€. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫عمل‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ €€€€€€€€47€%€‫این‬‫آسیب‬‫ها‬‫به‬‫علت‬‫فرز‬‫ها‬‫و‬‫سوند‬‫ها‬‫اتفاق‬‫مهی‬‫افتنهد‬(‫کهه‬ ‫سوزن‬‫توپرند‬‫و‬‫بسیار‬‫کمتر‬‫از‬‫سوزن‬‫های‬‫تزریق‬‫باعث‬‫انتقال‬‫عفونت‬‫می‬ ‫شوند‬) ‫مهی‬ ‫اتفهاق‬ ‫زمهانی‬ ً‫معموال‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ : ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افتند‬ €€€€€€€€. ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ً‫مجددا‬ ‫را‬ ‫آلوده‬ ‫سوزن‬ ‫سر‬ ‫پوش‬ ‫در‬ €€€€€€€€. ‫کنیم‬ ‫جدا‬ ‫سرنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ €€€€€€€€. ‫بیاندازیم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫سوزن‬ €€€€€€€€‫در‬ ‫آنهها‬ ‫کهردن‬ ‫تمیهز‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫دستی‬ ‫شستن‬ ‫بیمار‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫مانند‬ ‫یال‬ ‫بدون‬ ‫سوزن‬ ‫با‬((‫تفنگ‬ ‫رفتار‬ ‫پر‬))‫کنید‬ € ‫پروفیالکسی‬ ‫و‬ ‫ولودای‬ ‫ایجاد‬ ‫اآ‬ ‫پس‬ ‫مدیریت‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫دندانززشبی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫حین‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آسیب‬ ، ‫اکسهزوژر‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عفونت‬ ‫انتقال‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫و‬ ‫زا‬ ‫بیماری‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫زیر‬ ‫اشبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫شغلی‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫مواجهه‬ : €€€€€€€€‫زخمهی‬ ، ‫بریهدگی‬ ، ‫مخهاطی‬ ‫یا‬ ‫پوستی‬ ‫زیر‬ ‫آسیب‬ ( ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ . ) ‫پوست‬ ‫شدگی‬ ‫سوراخ‬ ‫یا‬ €€€€€€€€، ‫چشهم‬ ( ‫مخهاطی‬ ‫سهطوح‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ‫مایعات‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫مقادیر‬ ‫پاشیدن‬ ) ‫دهان‬ ، ‫بینی‬ €€€€€€€€. ‫پوستی‬ ‫سائیدگیهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زخم‬ ‫با‬ ‫آلوده‬ ‫ماده‬ ‫تماس‬ ‫آ‬ ‫خون‬ ‫تماس‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫ویروس‬ ‫به‬ ‫لوده‬HIV€€‫بها‬‫پوسهت‬‫سهالم‬ ‫باعث‬‫انتقال‬‫آلودگی‬‫نمی‬‫گردد‬(‫مگر‬‫در‬‫موارد‬‫بسیار‬‫خا‬. )
 16. 16. 16 : ‫اند‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫ولوده‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ) ‫تزریق‬ ‫سوآن‬ ( ‫خالی‬ ‫تو‬ ‫سوآن‬ ‫هـر‬ ‫یا‬ ‫سوند‬ ، ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬ ، ‫بخیه‬ ‫سوآن‬ ، ‫دندانپزشکی‬ ‫فرآهای‬ ( ‫توپر‬ ‫سوآن‬ ) ‫غیره‬ ‫و‬ ‫شکسته‬ ‫وکریل‬ ‫حتی‬ ‫دیگری‬ ‫تیز‬ ‫وسیله‬ ‫خطر‬‫انتقال‬‫در‬‫تماس‬‫با‬‫سوآن‬‫های‬‫تو‬‫خالی‬‫بیشتر‬‫اآ‬‫سوآن‬‫های‬‫تو‬‫پر‬‫است‬. ‫اکسپور‬ ‫اآ‬ ‫پس‬ ‫فوری‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫اقدام‬ : ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ 1-‫صهابون‬ ‫بها‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫آب‬ ‫زیر‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پوستی‬ ‫آسیب‬ ‫محل‬ ، ‫هو‬‫ه‬‫شستش‬ ‫هنگهام‬ ‫در‬ . ‫شهود‬ ‫شسته‬ ‫فراوان‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫مخاطی‬ ‫سطوح‬ . ‫بشوئید‬ ‫زخهم‬ ‫درون‬ ‫بهه‬ ‫را‬ ‫زا‬ ‫عفونهت‬ ‫عوامهل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫زیرا‬ ، ‫نمالید‬ ‫را‬ ‫زخم‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . ‫کند‬ ‫تلقیح‬‫بهه‬ ‫سهوزاننده‬ ‫و‬ ‫قهوی‬ . ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وسعت‬ ‫علت‬ 2-‫را‬ ‫دیهدگی‬ ‫آسهیب‬ ‫محهل‬ ‫از‬ ‫بهاالتر‬ ، ‫آسهیب‬ ‫محل‬ ‫خونروی‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫برای‬ . ) ‫نیست‬ ‫صحیحی‬ ‫عمل‬ ‫زخم‬ ‫محل‬ ‫مبیدن‬ ( ‫کند‬ ‫خونریزی‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫فشار‬ 3-‫بخهوبی‬ ‫چشهم‬ ‫شستشوی‬ ‫محلول‬ ‫یا‬ ‫فراوان‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫های‬ ‫چشم‬ ‫بشو‬. ‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫شستشو‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آنرا‬ ، ‫دارید‬ ‫لنز‬ ‫اگر‬ . ‫یید‬ 4-‫شسهته‬ ‫آب‬ ‫فهراوان‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫دهان‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫دهان‬ ‫مخاط‬ ‫اگر‬ . ‫بریزید‬ ‫بیرون‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫و‬ 4-‫و‬ ‫کهرده‬ ‫خهارج‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫آسیب‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تیزی‬ ‫وسیله‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫و‬ ‫مخ‬ ‫مخزن‬ ‫درون‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫آنرا‬. ‫باندازید‬ ‫تیز‬ ‫پروفیالکسی‬ ‫رژیم‬ ‫وغاآ‬ ‫و‬ ‫عفونی‬ ‫متخصص‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫درمهان‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫اقدامات‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ههای‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫عوارض‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫اکسزوژر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫تشخی‬ ‫و‬ ‫درمانی‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بعدی‬ ‫هرار‬‫ه‬‫ق‬ ‫و‬ ‫هوده‬‫ه‬‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫میسر‬ ‫دندانززشبی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫شایل‬ ‫افراد‬ ‫های‬. ‫گردد‬ ‫تنظیم‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫مالقات‬ ‫و‬ ‫ارجاع‬ € ‫تها‬ ‫ی‬ ‫دارویی‬ ‫پروفیالکسی‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫موثرترین‬ . ‫است‬ ‫اکسزوژر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ € o€€€€€€€‫استفاده‬€‫از‬‫رژیم‬‫های‬‫دارویی‬‫آنتهی‬‫رتهرو‬‫ویهرال‬‫وقتهی‬‫کهه‬‫وضهعیت‬ ‫آلودگی‬‫فرد‬‫دهنده‬‫معلوم‬‫نیست‬،‫توصیه‬‫نمی‬‫شود‬. o€€€€€‫اورژانهس‬ ‫پزشه‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫درمان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫میم‬ ‫ت‬ ‫دهنهده‬ ‫فهرد‬ ‫کهه‬ ‫هنگهامی‬ ‫در‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫آلوده‬ ‫فرد‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫و‬ HIV€€€‫منفی‬‫بوده‬‫یا‬‫ارزیابی‬‫خطر‬،‫احتمال‬‫آلهودگی‬‫را‬‫بعیهد‬‫بدانهد‬، ‫چنین‬‫درمان‬‫هایی‬‫انجام‬‫نمی‬‫شوند‬. ‫با‬ ‫تماس‬ ‫از‬ ‫پس‬HIV€€€‫حداقل‬3‫حالت‬‫وجود‬‫دارد‬: 1-€‫ت‬‫دراز‬ ‫سیسهتمی‬ ‫عفونهت‬ ‫دچهار‬ ‫شده‬ ‫بت‬ ‫م‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫فرد‬ ‫سرولوژی‬ ‫ست‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مدت‬
 17. 17. 17 2-‫کهه‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫سلولی‬ ‫ایمنی‬ ‫محدود‬ ‫پاس‬ ‫با‬ ‫گذرا‬ ‫عفونت‬ ‫ی‬ ‫هروز‬‫ه‬‫ب‬ ‫نیهز‬ ‫مهدت‬ ‫دراز‬ ‫سیستمی‬ ‫عفونت‬ ‫نشده‬ ‫سرولوژی‬ ‫تست‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ . ‫کرد‬ ‫نخواهد‬ 3-. ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫هم‬ ‫ایمونولوژی‬ ‫پاس‬ ، ‫نبرده‬ ‫بروز‬ ‫عفونتی‬ ‫تست‬ ‫شدن‬ ‫بت‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ویروس‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بادی‬ ‫آنتی‬HIV€€‫بطور‬‫متوسط‬04‫روز‬‫تا‬0‫ماه‬‫فاصله‬‫زمانی‬‫وجهود‬‫دارد‬ . ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫اآ‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫وسیب‬ ‫اآ‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫ایمنی‬ ‫نکات‬ €€€€€€‫بهرای‬ ‫انگشهتان‬ ‫بجهای‬ ‫رتراکتهور‬ ‫یها‬ ‫آینه‬ ‫مانند‬ ‫وسایلی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دههان‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫گونه‬ ‫زدن‬ ‫کنار‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫میزان‬ ‫کار‬ ‫این‬ . ‫هستیم‬ €€€€€€‫سهوزن‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫نتوانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ، ‫سوزن‬ ‫نبردن‬ ‫خم‬ ‫روی‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬‫صدماتی‬ ‫چنین‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ €€€€€€‫بهتهر‬ ، ‫دهیهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تزریق‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫سوزن‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫بیمار‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ، ‫هد‬‫ه‬‫دهی‬ ‫قهرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫هوزن‬‫ه‬‫س‬ ‫سر‬ ‫درپوش‬ ، ‫تزریق‬ ‫بین‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستی‬ ‫ی‬ ‫اسبوپ‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬‫به‬ ‫را‬ ‫کهه‬ ‫ههایی‬ ‫سهوزن‬ ‫از‬ ‫اسهتفاده‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫گارد‬ ‫نیدل‬ ‫کم‬Retractable sheaf€€€€‫دارند‬‫نیز‬‫بسیار‬‫مفید‬‫است‬. €€€€€€€€. ‫کنید‬ ‫پرهیز‬ ‫درمان‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫از‬ €€€€€€‫مهی‬ . ‫شود‬ ‫لمس‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫همزمان‬ ‫نباید‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫تیز‬ ‫وسیله‬ ‫ی‬ ‫وس‬ ‫این‬ ‫توانید‬‫نفهر‬ ‫تها‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫وسایل‬ ‫سینی‬ ‫ی‬ ‫خن‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یله‬ ‫ایهن‬ ‫دادن‬ ‫قهرار‬ ‫از‬ ‫قبهل‬ . ‫بهردارد‬ ‫آنرا‬ ‫کامل‬ ‫ایمنی‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫دوم‬ . ‫سازید‬ ‫مطلع‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫نفر‬ ، ‫سینی‬ ‫در‬ ‫وسیله‬ €€€€€€€€‫شهده‬ ‫اسهتفاده‬ ‫بخیهه‬ ‫ههای‬ ‫سوزن‬ ‫و‬ ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬ ، ‫سوزن‬ ‫انداختن‬ ‫دور‬ ‫دستیار‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫دندانززش‬ ‫وظیفه‬ €€€€€€‫دیگهر‬ ‫کهه‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بیستوری‬ ‫تیغ‬ ‫یا‬ ‫بخیه‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ، ‫تزریق‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫دور‬ ‫بالفاصهله‬ ‫را‬ ‫آنها‬ . ‫نگذارید‬ ‫باقی‬ ‫وسایل‬ ‫سینی‬ ‫در‬ ، ‫ندارید‬ ‫نیاز‬ ‫کهه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫یببار‬ ‫های‬ ‫اسبالزل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ . ‫بیاندازید‬ . ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫دسته‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تیغه‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫نباشید‬ ‫مجبور‬ €€€€€€€€‫اسهت‬ ‫ممبهن‬ ‫زیرا‬ . ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫هندپیس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرزها‬ ، ‫درمان‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫پهس‬ ‫بالفاصهله‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ . ‫کنند‬ ‫گیر‬ ‫بدن‬ ‫پوست‬ ‫یا‬ ‫لباس‬ ‫به‬ ‫وصهش‬ ‫مخ‬ ‫شهلنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هندپیس‬ ‫سزس‬ . ‫نمایید‬ ‫جدا‬ ‫هندپیس‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫اتمام‬ ‫نمایید‬ ‫استریل‬ ‫یا‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ، ‫تمیز‬ ‫کامل‬ ‫ایمنی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫باز‬ €€€€€€€€‫در‬‫مقهاوم‬ ‫ههای‬ ‫دسهتبش‬ ‫از‬ ‫بایهد‬ ‫وسهایل‬ ‫کهردن‬ ‫تمیهز‬ ‫و‬ ‫شستن‬ ‫هنگام‬ ‫هوده‬‫ه‬‫آل‬ ‫قطرات‬ ‫تا‬ ‫برید‬ ‫ببار‬ ‫صورت‬ ‫شیلد‬ ‫یا‬ ‫عین‬ ً‫حتما‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ . ‫نزاشید‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ماند‬ ‫پس‬ ‫ووری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫روش‬
 18. 18. 18 ‫هها‬ ‫بیماری‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫مرکز‬ (CDC‫شهههده‬ ‫تولیهد‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ) ‫خههههدمات‬ ‫ارائههههه‬ ‫مراکههههز‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫بهههههه‬ ‫را‬ ‫دندانززشههههههههبی‬ ‫قانون‬ ‫مشمول‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫دسهههههته‬ (Regulated‫معمهولی‬ ‫ههای‬ ‫له‬ ‫زبا‬ ‫و‬ ) (Non- regulated. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تقسیم‬ ) : ‫ها‬ ‫مانده‬ ‫پس‬ ‫انواع‬ ‫های‬ ‫زباله‬Non-regulated‫همان‬‫زباله‬ ‫بهه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خانگی‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫ایهن‬ ‫در‬ .‫میشهوند‬ ‫دفهع‬ ‫معمول‬ ‫روش‬ ‫بوجهود‬ ‫ههای‬ ‫زباله‬ ‫ر‬ ‫اک‬ ، ‫دیدگاه‬ ‫دندانززشبی‬ ‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫پزشهبی‬ ‫هومی‬‫ه‬‫عم‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫هه‬‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ه‬‫آنه‬ ‫هوان‬‫ته‬ ‫هی‬‫ه‬‫م‬ ‫و‬ ‫هتند‬‫ه‬‫هس‬ ‫ریخت‬ ‫دور‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫همراه‬ . ، ‫هر‬ ‫م‬ ‫یببار‬ ‫های‬ ‫دستبش‬ : ‫مانند‬ ، ‫ماس‬‫هرا‬ ‫مخت‬ ‫که‬ ‫گازهایی‬ ، ‫گان‬ ‫های‬‫هه‬ ‫هش‬‫پوشه‬ ، ‫هد‬‫انه‬ ‫هده‬‫شه‬ ‫هوده‬‫آله‬ ‫هایی‬‫ه‬‫ه‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫سطوح‬ ‫محاف‬ ‫پالستیبی‬ ‫از‬ ‫هزات‬‫تجهیه‬ ‫هت‬‫محافظه‬ ‫هرای‬‫به‬ ‫هه‬‫که‬ ‫بهه‬ ‫درمهان‬ ‫انجهام‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫آلودگی‬ .‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫ههبی‬‫ه‬‫پزش‬ ‫ههای‬‫ه‬‫ه‬ ‫زبالههه‬Regulated( ‫هتند‬‫ه‬‫هس‬ ‫هایی‬ ‫زباله‬ ) ‫قانون‬ ‫مشمول‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬ ‫م‬ ‫هنگا‬ ‫در‬ ‫که‬ ، ‫عفونی‬ ‫آ‬ ‫هداختن‬‫ه‬‫ان‬ ‫دور‬ ‫و‬‫هاالی‬‫به‬ ‫هر‬‫ه‬‫خط‬ ‫ها‬‫ه‬‫نه‬ ‫زبالهه‬ . ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عفونت‬ ‫انتقال‬ ‫های‬‫هه‬€Regulated€‫را‬‫هد‬‫بایه‬‫هه‬‫به‬‫روش‬ ‫خاصی‬‫جمع‬‫آوری‬‫کرده‬‫و‬‫دفع‬‫نمهوده‬ .‫حتی‬‫گاهی‬‫الزم‬‫اسهت‬‫کهه‬‫قبهل‬‫از‬ ‫هع‬‫دفه‬‫هدن‬‫شه‬،‫ها‬‫آنهه‬‫را‬‫هی‬‫ه‬ ‫خن‬‫ها‬‫یه‬ ‫استریل‬‫کر‬. ‫د‬ ‫عمهل‬ ‫حهین‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫جراحهی‬ ‫گازههای‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫زباله‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دندانززشبی‬ ‫جراحی‬، ‫شهوند‬ ‫مهی‬ ‫هباع‬‫ه‬‫اش‬ ‫بیمهار‬ ‫خهون‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هس‬‫ه‬‫پ‬ ‫یا‬ ‫بهدن‬ ‫از‬ ‫جراحی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫سختی‬ ‫یا‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ، ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫دندانهای‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫بیستوری‬ ‫های‬ ‫تیغ‬ ، ‫سوزن‬ ‫سر‬ ( ‫آلوده‬ ‫تیز‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫جدا‬ ‫خهون‬ ‫در‬ ‫کهه‬ ‫هستند‬ ‫جامدی‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اینها‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ) ‫ها‬
 19. 19. 19 ‫بوده‬ ‫ور‬ ‫یوطه‬ ‫بیمار‬ ‫بزاق‬ ‫یا‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫اشباع‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬Regulated‫از‬ ‫بایهد‬ ) ‫قهانون‬ ‫مشمول‬ ( ‫زیستی‬ ‫خطر‬ " ‫عالمت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نشت‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫کیسه‬-Biohazard" ‫ییهر‬ ‫ههای‬ ‫زباله‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ ‫کیسه‬ ‫ی‬ ‫معموال‬ ، ‫شود‬ ‫استفاده‬ ، ‫است‬ ‫بسهته‬ ‫خهوبی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫محبم‬ ‫کیسه‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫برنده‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫سوراخ‬ ‫کیسه‬ ‫علتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ . ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫هرار‬‫ه‬‫ق‬ ‫دومی‬ ‫محبم‬ ‫کیسه‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ، ‫گردد‬ ‫آلوده‬ ‫آن‬ ‫بیرونی‬ ‫سطح‬ ‫د‬‫بایهد‬ ‫کیسهه‬ ‫ههر‬ ‫در‬ . ‫باشهد‬ " ‫زیستی‬ ‫خطر‬ " ‫عالمت‬ ‫دارای‬ ‫آنهم‬ ‫که‬ ‫اد‬ ‫زبالهه‬ ‫میتوان‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫شود‬ ‫بسته‬ ‫محبم‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬Regulated‫دور‬ ‫موجهود‬ ‫قوانین‬ ‫طبق‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ )‫قانون‬ ‫(مشمول‬ . ‫ریخت‬ ‫کیسه‬ ‫رنگی‬ ‫کد‬‫های‬‫آباله‬ ‫ک‬ ‫پزشبی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مان‬ ‫در‬ ، ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬‫تولیهد‬ ‫ههای‬ ‫مانده‬ ‫پس‬ ، ‫شور‬ ‫بنهدی‬ ‫هیم‬‫ه‬‫تقس‬ ‫زیهر‬ ‫جهدول‬ ‫طبق‬ ‫دندانززشبی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫رنگی‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫نموده‬€‫برای‬‫کیسه‬‫زباله‬€‫مرتبط‬‫با‬‫هر‬‫گروه‬‫معرفهی‬ ‫نموده‬‫است‬: ‫به‬ ‫را‬ ‫خالص‬ ‫جیوه‬€‫هی‬‫وجه‬‫در‬‫سطل‬‫زباله‬‫های‬‫معمولی‬‫یها‬‫داخهل‬‫سیسهتم‬ ‫فاضالب‬‫شهری‬‫نریزید‬.‫در‬‫صورت‬‫امبان‬‫آنرا‬‫در‬‫ظر‬‫با‬ ‫نشبن‬ ‫و‬ ‫نشت‬ ‫بدون‬ ‫مراجهع‬ ‫ها‬‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫نگههداری‬ " ‫هالص‬‫ه‬‫خ‬ ‫جیهوه‬ ‫حاوی‬ ‫ناک‬ ‫خطر‬ ‫زباله‬ " ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫نقهره‬ ‫بهه‬ ‫آنرا‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫ییر‬ ‫در‬ . ‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫جهت‬ ‫مرتبط‬ . ‫کنید‬ ‫دفع‬ ‫مطب‬ ‫آمالگام‬ ‫همانند‬ ‫را‬ ‫حاصله‬ ‫آمالگام‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مخلوط‬ € ADA، ‫خهام‬ ‫جیهوه‬ ‫آن‬ ‫بهه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توده‬ ‫جیوه‬ ‫از‬ ‫دندانززشبی‬ ‫های‬ ‫مطب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ . ‫نشود‬ ‫استفاده‬ ، ‫گویند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خالص‬ ‫جیوه‬ ‫یا‬ ‫مایع‬ ‫جیوه‬ADA‫سهال‬ ‫از‬1984‫از‬ ‫اسهتفاده‬ ‫آنهرا‬ ، ‫دارید‬ ‫مایع‬ ‫جیوه‬ ‫تان‬ ‫مطب‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫اگر‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫را‬ ‫کزسولی‬ ‫های‬ ‫آمالگام‬ ‫کنی‬ ‫ارسال‬ ‫بازیافت‬ ‫برای‬.‫د‬ € €
 20. 20. 20 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ‫ومالگام‬ ‫ماندهای‬ ‫پس‬ ‫مدیریت‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫باید‬‫ها‬ ‫نباید‬ ‫ندازه‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کزسولی‬ ‫های‬ ‫آمالگام‬ ‫از‬ . ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نبنید‬ ‫استفاده‬ ‫مایع‬ ‫جیوه‬ ‫از‬ ‫بازیافت‬ ‫را‬ ‫آمالگام‬ ‫خالی‬ ‫کزسولهای‬ . ‫کنید‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آمالگههام‬ ‫خههالی‬ ‫کزسههولهای‬ ‫بهرای‬ ‫نهاک‬ ‫خطهر‬ ‫ههای‬ ‫زباله‬ ‫مخازن‬ ‫سه‬ ‫کی‬ ، )‫زیسهتی‬ ‫طر‬ ‫خ‬ ( ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫ههای‬ ‫زبالهه‬ ‫یا‬ ‫فونی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫معمولی‬ .‫ندازید‬ ‫نیا‬ ‫اضهافات‬ ( ‫نیافتهه‬ ‫تمهاس‬ ‫هام‬‫ه‬‫آمالگ‬ ‫و‬ ‫یره‬ ‫ذخ‬ ، ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ) ‫آمالگام‬ .‫نمایید‬ ‫بازیافت‬ ‫هازن‬‫مخه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫هام‬‫آمالگه‬ ‫هافات‬‫اضه‬ ‫خط‬ ‫های‬ ‫زباله‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫ناک‬ ‫ر‬ ‫ههای‬ ‫زبالهه‬ ‫کیسهه‬ ، )‫زیستی‬ ‫خطر‬ ( ‫یا‬ ‫ن‬ ‫معمهولی‬ ‫ههای‬ ‫زباله‬ ‫یا‬ ‫عفونی‬ .‫ندازید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫تماس‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫تبه‬ ‫شهده‬ ‫جدا‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫کردگی‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫ید‬ ‫نمای‬ ‫بازیافت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جمع‬ ، ‫اند‬ . ‫در‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫تماس‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫تبه‬ ‫بهرای‬ ‫نهاک‬ ‫خطهر‬ ‫ههای‬ ‫زباله‬ ‫مخازن‬ ‫محیط‬‫سه‬ ‫کی‬ ، )‫زیسهتی‬ ‫طر‬ ‫خ‬ ( ‫زیست‬ ‫ههای‬ ‫زبالهه‬ ‫یا‬ ‫فونی‬ ‫ع‬ ‫های‬ ‫زباله‬ .‫ندازید‬ ‫نیا‬ ‫معمولی‬ ‫صهافی‬ ‫از‬ ‫گام‬ ‫آمال‬ ‫سهازی‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫کیوم‬ ‫و‬ ‫پمپ‬ ‫های‬ ‫فیلتر‬ ، ‫یونیت‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫یا‬ ‫را‬ ‫شهده‬ ‫آوری‬ ‫جمهع‬ ‫محتویات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ . ‫کنید‬ ‫بازیافت‬ ‫را‬ ‫ههام‬‫آمالگه‬ ‫ههاوی‬‫حه‬ ‫ههتگاههای‬‫دسه‬ ‫رزیر‬€‫شیر‬‫آب‬‫یا‬‫در‬‫سین‬‫نشوئید‬. ‫پرکردگی‬ ‫دارای‬ ‫شده‬ ‫کشیده‬ ‫دندانهای‬ . ‫نمایید‬ ‫بازیافت‬ ‫را‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫بزرسهید‬ ‫بازیافهت‬ ‫مسئول‬ ‫از‬ : ‫توجه‬ ‫ضد‬ ‫هها‬ ‫دندان‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آیا‬ ‫که‬ . ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شوند‬ ‫عفونی‬ ‫له‬ ‫زبا‬ ‫خازن‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ندانها‬ ‫د‬ ‫این‬ ‫خطر‬ ( ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫ناک‬ ‫خطر‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫کیسه‬ ، )‫زیستی‬‫یا‬ ‫عفونی‬ .‫ندازید‬ ‫نیا‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫کنیهد‬ ‫هعی‬‫ه‬‫س‬ ‫اسهت‬ ‫ممبهن‬ ‫جایبهه‬ ‫ها‬‫ه‬‫ت‬ .‫نمایید‬ ‫بازیافت‬ ‫را‬ ‫آمالگام‬ ‫ههای‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫زباله‬ .‫نیاندازید‬ ‫توالت‬ ‫یا‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫ههای‬ ‫له‬ ‫لو‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫آمالگام‬ ‫تجزیه‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫موادی‬ . ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ، ‫شوند‬ ‫هه‬ ‫له‬ ‫لو‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫برای‬‫از‬ ‫آب‬ ‫ای‬ ‫دار‬ ‫لر‬ ‫ک‬ ‫بات‬ ‫ترکی‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫وایتبس‬ . ‫نبنید‬ ‫استفاده‬ € ‫تیز‬ ‫های‬ ‫آباله‬ ‫برنده‬ ‫و‬ ‫تیز‬ ‫وسایل‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫دندانززشبی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫ه‬‫ه‬ ‫زباله‬ ‫چنین‬ ‫دفع‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫یببار‬ ‫بهر‬ ‫آنهها‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شدگی‬ ‫سوراخ‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫محبم‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫عالمت‬ ‫یا‬ "‫زیستی‬ ‫"خطر‬ ‫چسب‬Biohazard‫نام‬ ، ‫آن‬ ‫بر‬ ‫باشدعالوه‬ ‫شده‬ ‫ب‬ ‫ن‬ " " ‫بهداشتی‬ ‫مرکز‬–‫درمانی‬€‫بخش‬‫مربوطه‬،‫نام‬‫فرد‬‫مسئول‬‫و‬‫تاری‬‫هم‬‫بایهد‬ ‫روی‬‫مخزن‬‫نوشته‬‫شود‬.

×