O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

postsurgical orders for oral surgery

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Mais de دکتر سید هادی حسینی (14)

Anúncio

Mais recentes (20)

postsurgical orders for oral surgery

  1. 1. ‫دهان‬ ‫جراحی‬ ‫و‬ ‫دندان‬ ‫کشیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫راهنمای‬ ‫گاز‬‫یا‬‫نگهدارید‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫الی‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫داخل‬ ‫موجود‬ ‫پانسمان‬. ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫خوردن‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫مدت‬ ‫به‬. ‫بطوری‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬‫ندارد‬ ‫منعی‬ ‫بماند‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫پانسمان‬ ‫که‬. ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫دخانیات‬ ‫کشیدن‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬. ‫ریختن‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تف‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫در‬‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫دهان‬ ‫آب‬. ‫نشوید‬ ‫نگران‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫خونی‬ ‫ترشحات‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬. ‫کنید‬ ‫مصرف‬ ‫آنرا‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫حتما‬ ‫دارو‬ ‫تجویز‬ ‫صورت‬ ‫در‬. ‫ها‬ ‫دارو‬ ‫اغلب‬‫شده‬ ‫تجویز‬ ‫ی‬‫باشند‬ ‫می‬ ‫درد‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫عفونت‬ ‫ضد‬ ‫شامل‬. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫ضد‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تجویزدارو‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬. ‫اغل‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫طبیعی‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درد‬ ‫ب‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساکت‬ ‫درد‬ ‫ضد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خفیف‬ ‫اغلب‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درد‬ ‫میزان‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیماران‬ ‫کم‬ ‫تحمل‬ ‫ومیزان‬ ‫جراحی‬ ‫وسعت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اغلب‬ ‫غیرطبیعی‬ ‫دردهای‬. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تر‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫نرم‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫تا‬. ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫جویدن‬ ‫برای‬‫نرسد‬ ‫آسیبی‬ ‫زخم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دندانی‬ ‫نواحی‬ ‫دیگر‬. ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫نی‬ ‫از‬ ‫مایعات‬ ‫نوشیدن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬. ‫الزامیست‬ ‫همیشه‬ ‫دهان‬ ‫بهداشت‬ ‫رعایت‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫زخم‬ ‫عفونت‬ ‫احتمال‬ ‫تر‬ ‫تمیز‬ ‫دهان‬. ‫بزنید‬ ‫مسواک‬ ‫را‬ ‫زخم‬ ‫ناحیه‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫نقاط‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫شب‬ ‫در‬. ‫های‬ ‫شب‬ ‫در‬‫خ‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زخم‬ ‫ناحیه‬ ‫روی‬ ‫بعدی‬‫ی‬‫بزنید‬ ‫مسواک‬ ‫آرام‬ ‫لی‬. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دهانشویه‬ ‫محلول‬ ‫یا‬ ‫نمک‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بعدی‬ ‫روزهای‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫طبیعی‬ ‫اغلب‬ ‫جراحی‬ ‫ناحیه‬ ‫کبودی‬ ‫و‬ ‫قرمزی‬ ‫و‬ ‫تورم‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫فروکش‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تورم‬. ‫و‬ ‫سرد‬ ‫کمپرس‬ ‫درمان‬ ‫ناحیه‬ ‫و‬ ‫صورت‬ ‫روی‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تورم‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫گرم‬ ‫حوله‬ ‫کمپرس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫یخ‬. ‫کننده‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫شایع‬ ‫باال‬ ‫سن‬ ‫بیماران‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫کبودی‬ ‫و‬ ‫پوستی‬ ‫زیر‬ ‫خونریزی‬ ‫بروز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬. ‫اوقات‬ ‫گاهی‬‫دهان‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬‫شود‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫که‬. ‫دهید‬ ‫اطالع‬ ‫خود‬ ‫دکتر‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫نگران‬ ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬. ‫کن‬ ‫مراجعه‬ ‫آن‬ ‫کشیدن‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حداقل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بخیه‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫ید‬. ‫ندارند‬ ‫کشیدن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫تا‬ ‫معموال‬ ‫جذبی‬ ‫های‬ ‫بخیه‬. ‫گیالن‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫گروه‬ ‫اساتید‬ :‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تیهه‬ @drhadihoseini
  2. 2. ‫دارو‬ ‫راهنمای‬‫دهان‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درمانی‬ ‫عفونت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬: Cap Amoxicilin 500mg n-20 TID ‫ب‬‫رای‬‫پیشرونده‬ ‫و‬ ‫شدید‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬: Amp Pen 800u n-2 BID ‫ب‬‫هستید‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫عفونت‬ ‫بروز‬ ‫به‬ ‫شک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫رای‬: Tab Metronidazol 250mg n-20 TID ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫خفیف‬ ‫درد‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬‫یکی‬‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬: Cap Novafen ----- n-30 ‫هر‬8‫عدد‬ ‫دو‬ ‫ساعت‬ Tab Ibuprofen 400mg n-40 ‫هر‬8‫عدد‬ ‫دو‬ ‫ساعت‬ Tab Acetaminofen/cod ----- n-30 ‫هر‬8‫عدد‬ ‫دو‬ ‫ساعت‬ ‫یا‬ ‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫درد‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬‫معده‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫بیماران‬: Supp Diclofenac 100mg n-5 PRN or ‫خواب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫تورم‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬:‫جراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درد‬ ‫و‬ Amp Dexamethasone 8mg n-1 ‫یا‬ ‫قبل‬ ‫تزریق‬‫جراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بالفاصله‬ ‫موضعی‬ ‫عفونت‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬: MW‫دهانشویه‬CHX ---- n-1 ‫شود‬ ‫مصرف‬ ‫یکبار‬ ‫شبی‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫خونریزی‬ ‫با‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬: Cap Tranexamic Acid 250mg n-10 TID ‫شود‬ ‫شروع‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ Amp Tranexamic Acid 100mg n-2 ‫تزریق‬‫زخم‬ ‫روی‬ ‫آغشته‬ ‫گاز‬ ‫بصورت‬ ‫بلکه‬ ‫نشود‬ ‫عصب‬ ‫آسیب‬ ‫به‬ ‫شک‬ ‫با‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬‫جراحی‬ ‫در‬: Amp Dexamethasone 8mg n-3 BID Tab Vitamin B1 300mg n-20 TID Amp Vitamin B12 100mcg n-2 BID ‫ن‬:‫کات‬ ‫االم‬ ‫حتی‬ ‫آمپول‬ ‫دادن‬ ‫از‬‫ک‬‫کنید‬ ‫خودادری‬ ‫ان‬. ‫نمی‬ ‫سیلین‬ ‫پنی‬ ‫تجویز‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬‫است‬ ‫کافی‬ ‫آموکسی‬ ‫کپسول‬ ‫و‬ ‫باشد‬. ‫بع‬ ‫تورم‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جراحی‬ ‫درد‬ ‫بر‬ ‫کمی‬ ‫تاثیر‬ ‫اغلب‬ ‫دگزا‬ ‫آمپول‬‫که‬ ‫است‬ ‫جراحی‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آنهم‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫ابتدایی‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫تجویز‬ ‫عمل‬ ‫قبل‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کاساز‬ ‫دیگر‬ ‫تورم‬ ‫جراحی‬.‫شود‬ ‫مصرف‬ TID‫بمعنی‬"‫هش‬ ‫هر‬‫ت‬‫ساعت‬"‫و‬BID‫بمعنی‬"‫هر‬21‫ساعت‬"‫و‬PRN.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫درصورت‬ ‫بمعنی‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫دارو‬ ‫اغلب‬6‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫همکاری‬ ‫افزایش‬ ‫بخاطر‬ ‫ولی‬ ‫شوند‬ ‫تجویز‬ ‫ساعت‬ .‫شود‬ ‫تجویز‬ ‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫هر‬ ‫همان‬ ‫ترجیحا‬ ‫ها‬ ‫دارو‬ ‫نبودن‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫دستور‬ ‫چند‬ ‫دادن‬ ‫از‬‫را‬ ‫آموکسی‬"‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫هر‬"‫دهید‬ ‫می‬ ‫دار‬‫و‬‫ه‬‫همان‬ ‫االمکان‬ ‫حتی‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬"‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫هر‬"‫بدهید‬. ‫گیالن‬ ‫دانشگاه‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫گروه‬ :‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ www.drhadihoseini.com

×