O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Oral considration in Radiotherapy

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (12)

Mais de دکتر سید هادی حسینی (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

Oral considration in Radiotherapy

 1. 1. IN THE NAME OF GOD
 2. 2. ‫بیمارات‬ ‫در‬ ‫جراحی‬ ‫اصول‬‫رادیوتراپی‬ ‫تحت‬ ‫نظری‬ ‫جراحی‬ ‫درس‬ ‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬ www.drhadihoseini.com ‫در‬ ‫اسالید‬ ‫دانلود‬: http://www.slideshare.net/hadidezyan
 3. 3. ‫رادیوتراپی‬ •‫زیا‬ ‫تکثیر‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫روی‬ ‫تراپی‬ ‫رادیو‬ ‫اثر‬‫د‬ •‫اشعه‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫سلول‬ –‫خونساز‬ –‫تلیال‬ ‫اپی‬ –‫اندوتلیال‬
 4. 4. ‫رادیوتراپی‬ •‫دهان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫حساس‬ ‫سلولهای‬ –‫دهان‬ ‫مخاط‬ –‫ضریف‬ ‫عروق‬ •‫اشعه‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫های‬ ‫سلول‬ –‫بزاقی‬ ‫غدد‬ –‫استخوان‬
 5. 5. ‫مخاط‬ ‫به‬ ‫اشعه‬ ‫اثرات‬ •‫دوهفته‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫اثرات‬ –‫اریتم‬ ‫قرمزی‬ –‫موکوزیت‬ ‫یا‬ ‫مخاط‬ ‫التهاب‬ –‫درد‬ –‫چشایی‬ ‫جوانه‬ ‫آسیب‬ –‫چشایی‬ ‫اختالل‬ –‫بزاق‬ ‫کمیت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫کاهش‬ –‫دهان‬ ‫خشکی‬
 6. 6. ‫مخاط‬ ‫به‬ ‫اشعه‬ ‫اثرات‬ •‫تاخیری‬ ‫اثرات‬ –‫زخم‬ ‫ترمیم‬ ‫اختالل‬ –‫اپیتلیال‬ ‫نازکی‬ –‫کراتینیزه‬ ‫مخاط‬ ‫کاهش‬ –‫مخاط‬ ‫پریدگی‬ ‫رنگ‬ –‫مخاطی‬ ‫تحت‬ ‫فیبروز‬
 7. 7. ‫بزاق‬ ‫غدد‬ ‫بر‬ ‫درمانی‬ ‫اشعه‬ ‫اثرات‬ •‫نیستند‬ ‫حساس‬ ‫اشعه‬ ‫به‬ ‫بزاقی‬ ‫غدد‬ ‫پوشش‬ •‫بزاقی‬ ‫غدد‬ ‫عروقی‬ ‫آسیب‬: –‫غدد‬ ‫اتروفی‬ –‫دژنرسانس‬ ‫فیبروز‬ –‫دهان‬ ‫خکی‬ •‫نامطلوب‬ ‫اثرات‬: –‫دهان‬ ‫خشکی‬ –‫دندانی‬ ‫پوسیدگی‬ –‫دهان‬ ‫بهداشت‬ ‫اختالل‬ –‫پریودنتال‬ ‫ضایعات‬
 8. 8. ‫درمانی‬ ‫اشعه‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫دهان‬ ‫خشکی‬ •‫دهان‬ ‫خشکی‬ ‫یا‬ ‫گزوروستومیا‬ •‫درمان‬ –‫ساختن‬ ‫مرطوب‬ –‫مصنوعی‬ ‫بزاق‬ –‫بزاقی‬ ‫محرک‬(‫موسکارینی‬ ‫اگونیست‬) •‫هیدروکلوراید‬ ‫پیلوکاربن‬5‫روز‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫میلی‬ •‫سویملین‬30‫روز‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫میلی‬
 9. 9. ‫استخوان‬ ‫بر‬ ‫اشعه‬ ‫اثرات‬ •‫استئورادیونکروز‬ –‫استخوان‬ ‫حیات‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ –‫داخلی‬ ‫عروق‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ –‫استئوژنز‬ ‫قدرت‬ ‫کاهش‬ •‫است‬ ‫تر‬ ‫شدید‬ ‫تر‬ ‫عروق‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫استخوان‬ ‫در‬ ‫اثرات‬ ‫این‬
 10. 10. ‫اشعه‬ ‫عوارض‬ ‫سایر‬ •‫دهان‬ ‫میکروبی‬ ‫فلور‬ ‫روی‬ ‫اثرات‬ –‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫باکتری‬ ‫و‬ ‫قارچ‬ ‫رشد‬ •‫ش‬ ‫می‬ ‫موکوزیت‬ ‫تشدید‬ ‫سبب‬ ‫پاتوژن‬ ‫های‬ ‫باکتری‬ ‫رشد‬‫ود‬ •‫کاندیدا‬ ‫طلب‬ ‫فرصت‬ ‫رشد‬ •‫است‬ ‫مفید‬ ‫کلرهگزیدین‬ ‫و‬ ‫نیستاتین‬ ‫مصرف‬
 11. 11. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دندانی‬ ‫ارزیابی‬ •‫درمان‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ری‬ ‫های‬ ‫دندانهای‬ ‫کلیه‬ ‫دندانی‬ ‫عوارض‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بعلت‬‫سک‬ ‫شوند‬ ‫کشیده‬ ‫یا‬ ‫درمان‬ ‫باید‬ ‫اشعه‬ ‫طول‬ ‫در‬
 12. 12. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دندانی‬ ‫ارزیابی‬ •‫باقیمانده‬ ‫دندانهای‬ ‫شرایط‬ –‫شوند‬ ‫کشیده‬ ‫باید‬ ‫ضعیف‬ ‫آگهی‬ ‫پیش‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫دندان‬ •‫شدید‬ ‫پوسیدگی‬ •‫پریودنتیت‬
 13. 13. ‫دهان‬ ‫بهداشت‬ •‫بهداش‬ ‫رعایت‬ ‫انگیزه‬ ‫بیانگیر‬ ‫بیمار‬ ‫فعلی‬ ‫بهداشت‬‫ت‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫بیمار‬ ‫همکاری‬ ‫تراپی‬ ‫رادیو‬ ‫هنگلم‬ ‫در‬ •‫است‬ ‫سخت‬ ‫درمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫بهداشت‬ ‫رعایت‬
 14. 14. ‫رادیوتراپی‬ ‫فوریت‬ •‫ب‬ ‫دندان‬ ‫کشیدن‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فوریت‬ ‫درمان‬ ‫شروع‬ ‫اگر‬‫علت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجتناب‬ ‫ترمیم‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ •‫ترمیم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬2‫هفته‬
 15. 15. ‫رادیوتراپی‬ ‫محل‬ •‫اشعه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫دهان‬ ‫داخل‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬ ‫قرارگیری‬
 16. 16. ‫تراپی‬ ‫رادیو‬ ‫میزان‬ •‫بیشتر‬ ‫عوارض‬ ‫بیشتر‬ ‫دوز‬ •‫است‬ ‫بالمانع‬ ‫دندان‬ ‫کشیدن‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫دوز‬ ‫در‬ •Scc‫شایع‬ ‫سرطان‬ •‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫باال‬ ‫دوز‬(6000‫راد‬) •‫زیر‬ ‫اشعه‬ ‫میزان‬5000‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫عوارض‬ ‫راد‬
 17. 17. ‫رادیوتراپی‬ ‫قبل‬ ‫مالحضات‬ •‫باشند‬ ‫استیبل‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫دندانهایی‬ •‫شوند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫دندانی‬ ‫های‬ ‫تیزی‬ •‫است‬ ‫الزم‬ ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫فلوراید‬ ‫پروفیالکسی‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫بهداشتی‬ ‫دستورات‬ •‫شود‬ ‫منع‬ ‫دخانیات‬ ‫مصرف‬ •‫دهان‬ ‫بازشدن‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫فیزیوتراپی‬
 18. 18. ‫رادیوتراپی‬ ‫حین‬ ‫مالحضات‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫سالین‬ ‫نرمال‬ ‫دهانشویه‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کلرهگزیدین‬ ‫دهانشویه‬ •‫دندانپزشکی‬ ‫هفتگی‬ ‫ویزیت‬ •‫عفونت‬ ‫بروز‬ ‫درصورت‬ ‫قارچی‬ ‫دارودرمانی‬ •‫دهان‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫کنترل‬ •‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫مکمل‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫مکمل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
 19. 19. ‫تراپی‬ ‫رادیو‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دندان‬ ‫کشیدن‬ •‫پروفیالکسی‬ ‫بیوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫مصرف‬ •‫کارانه‬ ‫محافظه‬ ‫بصورت‬ •‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫استخوانی‬ ‫های‬ ‫تیزی‬ •‫شود‬ ‫پوشیده‬ ‫لثه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫اکسپوز‬ ‫استخوان‬ •‫شود‬ ‫بخیه‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ •‫زخم‬ ‫ترمیم‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫درمان‬ ‫شروع‬
 20. 20. ‫رادیوتراپی‬ ‫و‬ ‫کشیدن‬ ‫بین‬ ‫زمان‬ •‫زخم‬ ‫ترمیم‬ ‫برای‬ ‫دوهفته‬ •‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫پوشش‬ ‫حصول‬ ‫از‬ ‫پس‬
 21. 21. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫عقل‬ ‫دندان‬ ‫جراحی‬ •‫شود‬ ‫کشیده‬ ‫حتما‬ ‫نهفته‬ ‫نیمه‬ ‫عقل‬ ‫دندان‬ •‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫عالمت‬ ‫بدون‬ ‫نهفته‬ ‫دندان‬ ‫جراحی‬
 22. 22. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دندان‬ ‫کشیدن‬ •‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫پوشش‬ ‫ایچاد‬ ‫با‬ ‫آتروماتیک‬ ‫کشیدن‬ •‫است‬ ‫الزم‬ ‫بیوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫مصرف‬ •‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نکروز‬ ‫احتمال‬ •‫اکسیژن‬ ‫هایپرباریک‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 23. 23. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫پروتزی‬ ‫بازسازی‬ •‫مخاطی‬ ‫کننده‬ ‫تحریک‬ ‫عوامل‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مخاطی‬ ‫بهبود‬ ‫از‬ ‫پس‬
 24. 24. ‫رادیوتراپی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ایمپلنت‬ ‫کاشت‬ •‫ثابت‬ ‫ایمپلنت‬ ‫درمان‬ ‫حداکثر‬
 25. 25. ‫استئورادیونکروز‬ ‫درمان‬ •‫مندیبل‬ ‫در‬ ‫شیوع‬ •‫باالی‬ ‫های‬ ‫دوز‬ ‫در‬ ‫اغلب‬6500‫راد‬ •‫داردپ‬ ‫وجود‬ ‫شدید‬ ‫درد‬ •‫دنچرها‬ ‫از‬ ‫استفتده‬ ‫عدم‬ •‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫بیوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫اغلب‬ •‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نکروتیک‬ ‫دبرید‬ ‫و‬ ‫شستشو‬
 26. 26. ‫استئورادیونکروز‬ ‫درمان‬ •‫زیر‬ ‫های‬ ‫زخم‬1‫شوند‬ ‫می‬ ‫ترمیم‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫سانت‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫دبریدمان‬ ‫جراحی‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫زخم‬ ‫در‬ •‫خونچکان‬ ‫حاشیه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫نکروز‬ ‫استخوتن‬ ‫حذف‬ •‫درمان‬HBO‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ •‫پیوند‬ ‫با‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫استخوان‬ ‫بازسازی‬
 27. 27. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

Notas do Editor

 • رمان ه

×