O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SharePoint Consulting Decision Matrix for Small Businesses and Nonprofits

4.940 visualizações

Publicada em

If you are a small business or nonprofit who just acquired Office 365 / SharePoint and wondering if you need to hire a SharePoint Consultant - this infographic will help make you the decision :)

Publicada em: Tecnologia
  • Seja o primeiro a comentar

SharePoint Consulting Decision Matrix for Small Businesses and Nonprofits

  1. 1. WWIMMIHMUIHHUHIWHIHUMWHENNHMMHHMHMMHUNUMMUIIUHHMUHIMIWIUHUIMMIIMIIIUIIIHIUIIIII “V IUMIIIMMI HIIUIMIIUNIWMMMMHMMWHMMHUMHUHMIHIIHUUMIUIMIHIHHUIMHIIMIEIIIUIHIUIMIII I IEEIIEEEEEEEEEEEEIEIEEEIEEElIIII'I“IE7-IIIEEEEIEIEIIIIIEIEEEEEIIEEEEERIE? EIEZEEEEIJEEEQTEEEEIEIBEEIEEETJIEEE Wflififl MflfiflfliflflflflfiflflflflflifiififlWflflHWiHIiiflDiififliiflUiififliifliiifiiii AHHEEHHHRHNHEHHfififlflfifififlflfififlfiflflflHHHHHMMHHMMHEHHHMflflfiflflflflflflflflflflflflflflfiflflflfiflflflflflfiflflflfi LL SHAREPOINT CONSULTING DECISION MATRIX FOR SMALL BUSINESSES AND NONPROFITS , , . ._. . II%%%EI%’: %E'I%%= %§I'%F”" V°“ ""“’E %¢ H_gmm—_—m—hhhhawh—__———_mh_HHmaHm—ummhmnhhumwughngmhmhhgam_wu—mmua__m_ _u_u~__ iiIFHFFFHFFFHEFHHFFHHFFFHEHFHFEWEFFHHHHFEFHEEEgEii! iiii! iidgiigiii! Hih_hiii_i! Ii? ‘Wmlfliillflimfliiifliiifliifl iiHiiiIiiII III Q Q IMIIUIIIHIMMIIIMIIIumIuumIm_IIIDII III IEQRI mmlmliIIIIIIIMIIIIIIIMMIIHMIIIIII In[ 2 = gmnm IIHIUHIIIHIIIIHIHMIIMH I I III mmmm IImImmIIImIIIumIunmImgII ifif Immim Iimlniii IDUIMMIIHMII I . I I I I I ‘ EEIE II¥IE%‘%E§§5EE§‘= 5 EEI Y°"“5“"A”°"‘”‘"'ZAT'°" "A5 I1IIEEEI= === I=. IEIE= .I. _m. Ii. ImI. _E= I I win’ ACQUIRED SHAREPOI NT ON Ll NE/ ITIMIIIII Iiwiimii I iimiiiiimiii EFL OFHCE355 MUiiiiWWifiUii i I I JMIMHIIIHIHHII ‘I I ISMWIIIHIIIHIHHII I I _AmdWfihHUHlIl UIIDUI m '- L fldgmflflmmllmmmmlm mlnmml I IMMEEM LS ummmmmmmmlunmm I I muihhu Lmuih‘muIImmmImIummm I I muuuul hmmmmmmnmummmumllmmn ! L HI IlIU! I!! I! L ! !I! !II! I!IlL'I'! Il‘! I-KIUEIEI L. L I MI W mmmmmummmmmnmiummm I I Imulunr Do ‘WHIMHMHUIUHMIIIDUEH _ IIIHIE’ = IIIII III IIIIIII IIMIIIIW" “IJIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIFIIHI IIIHIIF I I II F WiiiiiiWiiiiiiiiiiiflWiifliiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii EI: E.'IE: ::I: I:: :I. I NECESSARY W FfiflIiiEi| iIi§| _ SHAREPOINT 7_ . HIRE A iii -I_I'I-"I--IIIIII-"iL, A 4———————————ia————————q———— Iii- IIIIIHIIIHHIIIMEL. - IJ%IIIUflMlIIDMIIIIIIIIIIIIIIHHE; CONSUUWNT IIHII IMMIIHIIIIIIIIMIWLL , wfimImmmmmImInmmmIIIIIIIIIIIIIIEL JWIII IDDIIIIIIIIIIIMIIIEE. ,rQflUHIMHHHMUHIHUUIMIEIHIUIIHIIEIIE IJIIEI Iuumuuuuuuuunumnnuum J wmmwmummmmmnmnummmmumnInmunmuumwn LI JEMIII IIHIIHIIIHIIIIMMIIDH HIUHMHMIHMHHWIIIUDWHIIEIIIUIIIUIMDI L, I__W_¢EflIIIII = gE: :H: ==I: ::: =II: ::‘= I:: -I EHEIEIEIIIEEIIIEEHIEEEEEEIEIIIEEIEEEEEEIHEEEHEIEEEEEEIEIEIIEEIEEHE: !! !D! !!! dufl! !!MDI! EuI= . V*DDUHDUDUHUHUMDUQDUEQl! !!l! m!! U!! Hl! !Dll! !!1!M!1!l! !! IDDDIDDIIIDIIIDDIDDI IHESIuDmnmDmImUmmmumIummIIDIIIIIIIMI IIMIIUMIIHDIUIWMQHDI ~fi, ' MWHHMUUIUINUMIUIHUHIEUUIIIEIIHI QDQDIHIIUMDII DD! gD! DDHQDUQ! @!U! MDU! D!! QgUE! IIEQDD! IIIDI Inn murmur ummmmwmnmmmmmnmnnmmmnunn UIHHI I IIMDI HEM Mflflflfll MMNHHMHHHMHHMIHIHUUHIDU UIHIUIMII __mEEEgHU, i I_HH! HDllflDlllMI! IHI MWHHHHUHHUWHMDUIHMQIUII IIEIHHHIIUI “ WW%IIHIl IDMDIHIHIMHIIIMHIMHF TmmnmmmnmnmnmumlnmnmmnmnInmnmmnnmn r IMIIII InuDIuIuImmIIImuIIr' ‘mmmwmummmmmnmImmwmm_mIIumnnmmnmnI Ifiuuuu I DIIII flI| III Ifl| I_I ' . |III. fl|"’ ‘IHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIHMIIIIIIIIDIIHIIDHHIIIIIIIHIIIIIIIF I '1[II- ‘- : IEI: I== E:: :EE= EEE*' °°V°““""E I - ‘”I‘IEE= . : IEEEI: E:L: :.. *:E= :II "“"“°““““ “I. 'I: ' I I. _ I : EI: EI: E:: :EI-. ::EEL "'““""’°'"" Iafififiiflflifliiiflfliifiiiifliflififil IRE: IDDIIIDIIMIIIEIEEI A UUMUJUMDIQDUHQUDJQDIQQQDEQDIN. C°N5WJWNT IiU! ! IIIIHIIIIMIIIMIIELL HHMHIMMHHMIMIIIHHMIEIMIIIIHUIII 1 III IIIIH_IIKDllIMHlIEh . ‘UHMHMHHHHUMUIIDHHHMIHIIIUIUHII EDD! D!! !ED-! ! MD! !U! JgEUMMUDUD1flMDE! DMU! U!E! D!E! UDE! DD! I I I I I I I I I EIEEEE. .. . ..= EE= EEE ~ EHEEEEEHEEINIEEEIEEEIEIEEEEEIEEEIEHEIEIEIEEIEEMT‘-TEI-I M_hIHIIlHflIIIM_IflMI'I IIMMHHDMHHMUHflflflmlflflflflfllfl-NIH-HUN EI: :I: I:REIEBERBI: B:I: I.IEI: I:II: :I. I:: :I: :E‘: I.I. I - I I ‘ I 3 I I HIMIIIIIHHIIIMUIIDI I _ IUIIUIIIHEIIIMIIIMI HMWUHMUHMUUHMIUIMHIIMII IIHIIHUIDD Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiggiiiiii HMIIUIIIHHUI-Mflflflfll MMUIMUHHMMHUMIU-IMHHMIU HHHIHIIIHH IMMIHHI HMHHMHMHHHHHMHIIHHIHMMH L IHMUIMIII IHIIIIIIHE IMHIUMI MHUUMMHMMHUHMIIIUHIUUIH IIIIHH‘UIMIlI IMIIMIIUHHIIIMMIIMI WHMHMMMIMMHHMI IMMHIMIIIIMEIMIII “ DD! !D! !!D! !!! £!! DB' ‘MMDDDDIDEQMD LED! !!! !!! UDE! !!! g7 HHHlDlllflU! I!MM! F' ‘WBHMHMHMMMH HHMEEEMIMEHHHIHEIE I! I”iIIEEI§: EI: EII*‘I'II“o'“*""' °° V°” “AVE IMIIDIIIHIIIE HMETOCONHGURE IIMIMIIIIIIIL A IIIIIIIIIIIIIIIIIIILL SHAREPOINT? IMMIHIIIMIIIIELI __ _____ ___ _________ __ _ HREA MIMIHIIIIMIIIMELL AdHIMUWUMUUlDUlflMIlIIIUiUMiiIiiI CONQATANT MMIIHIIIMMIIIMMEEEL LUMHMIMMIIMIIIIMIIMMHIMIJIHIIIMIEL Ihflflllllhflllihfllflfig . mummmmnmmwmmIunmmmumI mIIImIu DDDID! !lEu! !!MD! DflL , IMIIIMIIMMIQDIIIIIIIMIII DIDIHIIIDUIIIMMIDHI mmmmummummmmwImIuMmmmumI MMMIMIMIHMIIIMMIHHH MMINMHHMMMHHMHUIDHHHHMMI IHIII IMDIIDI VVLV HMUHHMMMMUUUMIIIIUHIIII EIIMDIHDHMHHHUHM EUEJHD . il 7R.1ummmuminmmmflm MIIMD D - mmmmmmmnmmmmm Immnmu IIIDI L MI HMHHIHMUMUUIMU IDUUHUI IIHHWI, L I HI hmmmu IMHHUMH IDHUHUDU IIHHI L . M!! !!MMlHMl Hmflmflmmflmmmmmmmflflmmmmflllmlmlmnmlm . PhfiHFfifiHFfifi HFHFHHMHHREHPPHEMImmmunnmnm-mumnuu MIUIIIII IIIII IIIIIIII‘lIIIIII‘II'l'. /:5’ ® I-r SERIOUSLY DO YOU HAVE TIME TO ‘I“‘""‘“""""""‘“”'”'I"“"‘ EE 0 DEVELOP INFORMATION ARCHITECTURE ‘ I “_ Iii 9 DESIGN SITE STRUCTURE ‘ HIRE A W O SETUP SITES AND SUB-SITES I“. gg O CONFIGURE LISTS AND LIBRARIES 1,I[—: { 1 W 9 DESIGN METADATA {3} DE 0 SETUP VIEWS Ifj EE 0 CONI= IGURE SECURITY GROUPS IIII ‘ ER 9 PERFORM DOCUMENT MIGRATION III‘. fig O CONDUCT USER TRAINING III A Ifl: EL O DEVELOP GOVERNANCE PLAN Ig__I g: ggI: I:gg: _ MEL Ifllfll IIHMEII EL Iflflfi Ilmlmmmil mm L A __ II ,4, A, .__ A#______ “Mann IIIIHMUIIMI IMEEH§bEbhbH§EEfiEFE@EbbB§g@Eb -HaHHWhHgEEEllI IIJIHDJIDH! L L FDIILIIIEIIIIMFIF IMFHMIFUMHH II. .. I, IMMUNE! V HIHDIIUMIIMII IEIEESEEEEIEEEEIEIEE§«EI§I‘I': IEI§EfiIEIEIIIEIE§II. IEEI“I'III1‘I'EIfiEfl§IiEE‘IEH-IEEIEEEEIEEFIWWWEEIEIEIIE HflllfllilflflillmllflllmfllllIlflfiflIIMUHIUMMDIIIUEIIIIIIIEIL EIEDEI ML L MMIIHIIIDHIUIMIIHMINMMMIMFMWHHHUHMMMHMIHIDHWIUIHIII K. ‘ ‘I’ HUI DIIH II "EEEHEEEEIEE. I. IHIII= 'EI”III"'. 'fiIEI'II'I: 'III"E: '-'I“III'. II'IH IHEEIIII'; 'IIHlIII'HEI: I!HE"fiEEI'I': I1'I. I ‘:2 - I. E: lIl'| IFg. ‘=. @_‘Ila‘-+I, l IMIIHIIIMHIIIMIIHIIMHIHIIHMUflIUMHMHHmMDUIHH§E igEi$I IE gfiip IE7} El hJ! I ‘REEEEIFEEIEEEEEEEEEIEEEIEEEEEEIIEEEEEIEEEEIEIEEIEIEEF Fllllii ”"“am"I ‘*-"I: ‘T 4' E-= I iifllfijiififiiiiflflififiiflfiflfiflflflmfifliflflflmfififlflflmiflfijflmtmgmfiLEI" EEEEEEEEEEEEEEEE Ii iiilfiliififiiiifiiififiimfiiiiififlfliififlimfifififiifliflfiflifliiiiiiifiiiifiiiiiifliifiiifliiiiiii IlfllgggggfllflflmfilflflflmgflllEEMMHHHMMMHMHMHHIHMHHIll! llfilflflflflflflifllflllflflggflflHIIIEE]

×