Economia i organització econòmica

G
TEMA 5 ECONOMIA I
ORGANITZACIÓ ECONÒMICA
0. INTRODUCCIÓ
Totes les coses que consumim són
productes del treball humà. El menjar
amb què ens alimentem, les cases on
vivim, els vestits que ens posem..., són
resultat de les activitats fetes per homes i
dones.
El conjunt d’activitats destinades a
convertir els béns de la natura en
objectes útils per a l’home és el que
coneixem com a activitat econòmica.
Amb l’activitat econòmica, els éssers
humans obtenim els recursos necessaris
per viure.
L’organització econòmica de les societats
és un factor fonamental per conèixer
l’estructura de la població, els seus
moviments, la seva organització i el seu
grau de benestar.
Malgrat el pas dels segles, el homes segueixen
necessitant consumir béns per satisfer les seves
necessitats, ja sigui al paleolític o a la societat de
consum del segle XXI.
1. QUÈ ÉS ECONOMIA?
Tothom ha sentit a parlar d’economia. La
televisió, els diaris, a casa, sovint sentim
expressions com ara “l’economia va bé” o
“hi ha crisi econòmica” o “el dolar ha estat
devaluat.
L’economia sembla estar per tot arreu ara
bé, quan demanen a les persones que facin
una definició del concepte economia la
majoria només ens podran respondre
vaguetats.
Hi ha moltes definicions diferents i els
mateixos economistes no es posen d'acord.
En qualsevol cas l’economia parla sobre la
lluita dels éssers humans per sobreviure en
societat i en el medi natural. S’anomena
economia al conjunt d’activitats humanes
adreçades a satisfer les seves
necessitats.
2. QUÈ ÉS LA CIÈNCIA ECONÒMICA?
La ciència econòmica estudia el resultat de totes
aquelles activitats que els éssers humans duent a
terme per crear i intercanviar els béns i serveis
necessaris per viure en col·lectivitat.
La ciència econòmica cerca comprendre com funcionen
els mecanismes a través dels quals es creen i
s’intercanvien els béns i serveis necessaris per la vida
en col·lectivitat.
Malgrat la seva importància actual, la ciència
econòmica és una ciència recent. Durant molt de temps
les anomenades activitats econòmiques no han estat
objecte d’estudi. Va ser la Il·lustració i la voluntat de
racionalitzar totes les activitats humanes al segle XVIII
les causes del nou interès. Calia explicar-se
racionalment el resultat global de totes les activitats
productives individuals. L’objectiu de la ciència
econòmica fou doncs explicar els mecanismes que
provoquen els fenòmens econòmics com ara la
pujada o baixada dels preus, les caresties i els
beneficis.
Adam Smith
3. ROBINSON CRUSOE I EL PROBLEMA ECONÒMIC
BÀSIC
Recordem la història de Robinson Crusoe. Aquest cèlebre
nàufrag viu aïllat a una illa enfrontat, des del primer moment,
a un problema vital: procurar-se tot allò imprescindible
per sobreviure, és a dir, menjar.
Donat que és un individu acostumat a la civilització no tindrà
prou amb menjar qualsevol cosa, sinó que desitjarà
garantir l’aliment i obtenir-lo de millor qualitat. A més
haurà de cobrir certes necessitats menys immediates però
necessàries: vestir-se, calçar-se, construir una casa. Més
endavant voldrà comoditats com ara una cadira, una taula.
Tota la seva vida a l’illa s’orientarà vers una optimització
dels recursos de que disposa per millorar les seves
condicions materials de vida: procurar-se una llança (per
caçar) i una barca (per pescar) li permetran una alimentació
més variada. Robinson ha de realitzar feines molt diferents
donat que ell mateix ha de realitzar totes les tasques que, en
una societat, farien diferents persones a través de la divisió
del treball.
Daniel Dafoe
La barca que Robinson ha construït no li ha procurat un
benefici immediat. Ha hagut de dedicar moltes hores a
la seva construcció organitzant-se el temps per, alhora,
fer les tasques diàries de supervivència (recol·lectar
fruits, caçar, etc.). Veiem que el treball invertit en fer la
barca no ha produït béns de consum immediat, com
succeïa en la recol·lecció de fruits. Però no per això ha
estat temps inútil. La barca és un bé de producció, és a
dir, serveix per produir més tard altres béns de consum,
en aquest cas, peixos.
És evident que Robinson manté una economia molt
petita. Per a ell no existeix el diner, ni ven ni canvia els
seus productes. Ara bé, malgrat aquesta simplicitat,
Robinson ja es planteja el problema fonamental al qual
s’enfronta la ciència econòmica: Com distribuir els
recursos limitats a la seva disposició, entre les
diferents tasques que projecta i realitza, per satisfer
les seves necessitats.
Si sortim de l’exemple de Robinson Crusoe i imaginem
la complexitat dels problemes econòmics quan es tracta
d’organitzar societats de milions d’individus podem fer-
nos a la idea de la complexitat i dificultat dels problemes
que ha de resoldre la ciència econòmica.Les aventures de Robinson Crusoe
4. NAIXEMENT I PRIMERA EVOLUCIÓ DE
L’ECONOMIA
Aquesta forma de treball a nivell individual,
realitzada per Robinson era la mateixa que
s’utilitzava en les societats primitives. Cada
home era alhora caçador i recol·lector, és a dir,
no hi havia divisió del treball.
L’home, per sobreviure, calia que treballés
exactament igual que avui. Definim treball
com aquella tasca que realitzem per
procurar-nos la supervivència. La Natura, és
a dir, el medi on vivim, era aleshores, com ho
segueix sent avui, l’espai sobre el qual
treballem i contra el qual lluitem per obtenir
allò que necessitem. Aquest treball suposa un
esforç, una dificultat, que l’home ha de superar
si vol sobreviure. En aquest sentit el medi pot
ser més o menys favorable i per tant el treball
pot ser més o menys exigent però sempre
caldrà un esforç.
El treball garanteix la nostra supervivència
El primer gran canvi en l’organització del treball fou precisament l’especialització
del treball. Aquesta especialització suposava que una persona era agricultor i
dedicava tota la seva jornada a l’agricultura, l’altre era caçador i dedicava la seva
jornada a la caça, etc. D’aquesta manera s’aconseguia simplificar la feina (no
calia fer-ho tot) i això afavoria l’optimització del treball (més hores per caçar o
pescar vol dir més caça o més pesca i per tant millor alimentació). Aquesta
especialització és el que anomenem divisió social del treball i ha constituït
una de les bases fonamentals de la societat.
Les societats modernes
s’organitzen a partir de la
divisió social del treball.
És dubtós que les comunitats primitives de caçadors i recol·lectors disposessin
d’allò que anomenem divisió social del treball. Tampoc tenien propietats en el
sentit actual i les jerarquies dins del grup s’estructuraven sobre la base del
lideratge del millor caçador, el vell experimentat com a savi i les dones, donada
la seva funció reproductiva, limitades a la cria dels fills.
La divisió social del treball sorgirà amb les societats sedentàries,
fonamentades en l’explotació agrícola i ramadera. Aquestes comunitats, molt
més complexes, hauran de recórrer a l’especialització. Les tasques
necessitaran d’una coordinació (autoritat) i els beneficis obtinguts caldrà
protegir-los (protecció). Apareixen grups que ja no estan lligats a la feina directa
d’obtenció de l’aliment però garanteixen el bon funcionament de la comunitat
que els reconeix com a necessaris.
Les societats
sedentàries són les
primeres en aplicar una
divisió social del treball.
Amb l’especialització del treball neix el
bescanvi, és a dir, el canvi de productes i de
serveis entre persones. L’home que produeix
blat pot bescanviar amb aquell que recull fruits
silvestres.
Ara imaginem que un agricultor dóna 30 quilos
de blat per una cabra al pastor i que aquest
bescanvia un quilo de blat rebut amb el
pescador que li entrega quatre peixos. La
primera pregunta obvia és per què canvien
aquests tres productes per aquestes
quantitats? Aquí ens enfrontem amb un
problema econòmic fonamental: el valor.
Quan un individu consumeix els productes que
obté a través del seu treball, aquests productes
diem que tenen un valor d’ús. Són útils perquè
serveixen per viure i per aquest ús tenen valor.
Però quan un individu bescanvia els productes
que crea, aquests productes tenen valor de
canvi. Són valuosos perquè bescanviant-los
podrà obtenir altres productes necessaris per
viure.
El valor és un problema econòmic
fonamental.
Allò que dóna valor a les coses és el
treball que s’ha invertit en produir-les.
Que sigui més o menys valuós un
producte depèn del temps que s’hagi
esmerçat l’home en produir-lo.
Allò que els homes bescanvien són
productes obtinguts a través del treball
humà. Donat que és impossible
comparar els productes, el bescanvi es
realitzarà a partir de la comparació de
l’esforç en la realització dels productes i
s’arribarà a un acord per canviar quantitats
que hagin costat un esforç similar.
El treball humà és la font del valor. Ara
bé, la creixent complexitat de les societats
fonamentades en el bescanvi de productes
va fer aparèixer la necessitat d’un
producte que sigui la mida del valor, un
producte que pugui ser bescanviat per
tothom. Aquest producte serà el diner.
La moneda facilita l’intercanvi de
mercaderies.
5. EL DINER I LA MODERNA ECONOMIA DE
MERCAT
El diner es va inventar com un mitjà per evitar el
bescanvi i facilitar les transaccions. Les antigues
civilitzacions van utilitzar diferents elements naturals
com a diner: peces d’ivori, armes, etc. Finalment es
van utilitzar els metalls perquè no es feien malbé i
eren valuosos per si mateixos donada la seva
escassetat.
Com a diner s’han utilitzat fonamentalment metalls
com ara el coure, l’or i la plata. Aquests metalls eren
escassos, cosa que els feia preuats per si mateixos. A
més, no es feien malbé i podien dividir-se en
fragments més petits i ser pesats amb facilitat. El
problema essencial era que podien barrejar-se amb
altres metalls menys valuosos. Per garantir el valor de
la moneda va néixer l’encunyació. La peça d’or o
plata es marcava amb un segell o escut que garantia
el valor. Aquest segell o escut corresponia a un poder
determinat: un rei, un emperador, el govern d’una
ciutat. L’estat sortia així com a garant del diner.
Les monedes estaran associades al
poder per garantitzar la seva qualitat.
El diner utilitzat a l’antiguitat tenia un valor intrínsec, és a dir, el valor
estava en el propi metall. Poc a poc però la peça de metall fou canviada per
paper moneda, és a dir, el valor no estava en el diner sinó que l’estat
garantia la possibilitat de bescanviar aquell paper moneda o peça sense
valor per l’equivalent en or, plata o un altre metall preciós. Aquesta
convenció social suprimeix la necessitat de que la moneda tingui en si mateixa
un valor de mercaderia.
Amb l’aparició de la moneda neix un altre concepte clau en economia: el preu.
La quantitat de diners que hem d’abonar per un producte o servei per
consumir-lo constitueix el preu. Els diners permeten traduir el valor del
producte a una quantitat exacta i diàfana per a tots. Ara els 30 quilos de blat
seran bescanviats per dues monedes d’or, cosa que vol dir que el preu de 30
quilos de blat és 2 monedes d’or.
El dolar és una de les
monedes més poderoses
del món.
El diner suposarà un canvi fonamental. En lloc
d’un sistema d’intercanvi directe (30 quilos de
blat per una cabra), ara sorgeix un mercat de
compra i venta de béns. L'avantatge és notori.
No cal portar per comprar altra cosa que
monedes.
En conclusió, uns homes produeixen unes
mercaderies, uns altres homes en produeixen
d’altres i, totes aquestes mercaderies es compren
i venen a un preu determinat i es paguen amb
diners. El mercat complementa la divisió del
treball.
El mercat és el lloc (pot ser concret o
abstracte) on es troben l’oferta i la demanda
per bescanviar béns i serveis. La oferta són
aquells que venen (ex: empreses) i la demanda
són aquells que compren (ex: consumidors).
L’equilibri entre aquests dos pols estableix el
preu de les coses. Avui tot té un preu, per tant,
podem comprendre la importància que el mercat
té en les nostres modernes societats.
El mercat permet la trobada de l’oferta i
la demanda.
Avui dia, els homes han separat àmpliament
la seva condició de productors i de
consumidors. Els processos productius es
realitzen en uns òrgans especialitzats que
anomenem empreses i els processos de
consum tenen lloc dins d’òrgans socials com
ara les famílies.
Davant d’aquesta situació es plantegen els
tres problemes econòmics fonamentals:
Quins béns cal produir? Com s’han de
produir? Per a qui s’han de produir? El
sistema econòmic predominant al món
d’avui, és a dir, l’economia de mercat o
capitalisme soluciona aquests problemes a
partir del lliure joc de l’oferta i la demanda.
Gràcies a la lliure concurrència de productes
i a l’elecció dels consumidors s’assoleixen
els preus mes justos que permeten a les
persones satisfer un nombre més gran de
necessitats.
Les empreses configuren una xarxa que
garanteix les necessitats del consumidor.
6. TIPUS D’ECONOMIA. L’EXEMPLE CAPITALISTA (I)
L’organització econòmica és una construcció humana. Les societats
humanes han decidit organitzar la seva economia, és a dir, la producció i
repartiment de béns i serveis, de diferents maneres al llarg de la història
humana. Actualment vivim dins d’una economia de lliure mercat o
capitalista. Revisem quines són les seves característiques:
CAPITALISME
DEFENSA LA LLIBERTAT
ECONÒMICA
INDIVIDUAL
Guany personal il·limitat
MERCAT LLIURE
Llei de l’oferta i la
demanda
Fixa preus i salaris
PROPIETAT PRIVADA Dret sense límit
REGULACIÓ POLÍTICA? Estat del benestar
L’OBJECTIU ESSENCIAL ÉS EL BENEFICI PERSONAL.
L’EQUILIBRI SOCIAL QUEDA GARANTIT PER LA
RESPONSABILITAT INDIVIDUAL DINS D’UNA ECONOMIA
GENERADORA DE MOLTES OPORTUNITATS.
PROPIETAT PRIVADA DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ.
EL MERCAT LLIURE AUTOREGULA ELS PREUS DELS PRODUCTES
I DEL TREBALL HUMÀ.
CONSEQÜÈNCIES: 1) ACUMULACIÓ INDIVIDUAL SENSE LÍMIT;
2) RISC DE REPARTIMENT DESIGUAL DELS BENEFICIS I
FRACTURA SOCIAL; 3) ECONOMIA DINÀMICA I COMPETITIVA.
4) RISCOS ECOL·LÒGICS
6. TIPUS D’ECONOMIA. L’EXEMPLE COMUNISTA (II)
Durant el segle XX varen sorgir alternatives econòmiques al sistema capitalista o de
lliure mercat configurat al segle XIX. Aquestes alternatives van optar per exercir un
control efectiu sobre la llibertat de mercat en nom de la justícia social (igualtat de drets i
oportunitats). La més important d’aquestes alternatives va ser l’economia comunista
que practicava la URSS i els seus països aliats. Aquesta economia però va ser incapaç
de resistir l’empenta de les economies capitalistes i va fer fallida a finals del segle XX.
COMUNISME
DEFENSA LA IGUALTAT
ECONÒMICA DEL
COL·LECTIU
Individu supeditat a
l’estat.
MERCAT CONTROLAT
PER L’ESTAT
Fixa preus
Ordena què s’ha de
consumir.
Ordena què sha de
produir
ABOLICIÓ DE LA
PROPIETAT PRIVADA
Tot és de tots. L’Estat
assumeix aquesta
propietat.
L’OBJECTIU ES ABOLIR EL CONFLICTE SOCIAL QUE GENERA
L’ESCASSETAT (TECNOLOGIA) I EL MAL REPARTIMENT
(ACUMULACIÓ PERSONAL DELS BENEFICIS) RACIONALITZANT
L’ECONOMIA PER AFAVORIR A TOTHOM IGUAL.
L’ESTAT ASSUMEIX AQUESTA FUNCIÓ COM A PODER
TOTALITARI I SUPEDITA ALS INDIVIDUS A LES SEVES
DECISSIONS.
PROPIETAT ESTATAL DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ
L’ESTAT REGULA ELS PREUS DELS PRODUCTES I DEL TREBALL
HUMÀ. ECONOMIA SENSE COMPETÈNCIA (falta incentiu)
CONSEQÜÈNCIES: 1) IGUALACIÓ DE LA SOCIETAT; 2)
ECONOMIA ESTANCADA, MENYS COMPETITIVA; 3) EQUILIBRI
SOCIAL A COSTA DE LLIBERTAT INDIVIDUAL. 4) RISCOS
ECOL·LÒGICS
7. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ
Els tres factors necessaris per produir els béns o serveis són els recursos naturals, el treball
i el capital.
FACTORS DE
PRODUCCIÓ
RECURSOS
NATURALS
Limitats
TREBALL
A compte
d’altri
Autònom
CAPITAL
Especulatiu
Productiu
7. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ
Els tres factors necessaris per produir els béns o serveis són els
recursos naturals, el treball i el capital.
Recursos naturals/matèries primeres: L’home troba a la Natura
recursos (aigua, boscos, minerals, etc). A través de la seva
transformació, domesticació o extracció, és possible produir nous
béns necessaris per la nostra supervivència. Ara bé, aquest
recursos naturals són limitats i cal evitar la sobreexplotació
El treball: Anomenem treball a qualsevol activitat humana que
serveix per produir béns i subministrar serveis útils per a les
persones. El treball és fonamental per mantenir el nivell de
civilització que tenim. A més, és el mitja majoritari per obtenir un
salari o benefici i poder viure. A la nostra societat hi ha diferents
categories de treball. Per exemple hi ha el treball per compte
d’altri (assalariat) i el treball autònom (empresari).
El capital: El capital són principalment els diners que permeten
invertir i promoure les empreses i per tant dinamitzar i fer créixer
l’economia. Aquest capital s’arrisca a fi d’obtenir guanys. Els
negocis on s’inverteix poden ser de tipus especulatiu o bé de
tipus productiu. En el primer cas, el conjunt de la societat no se’n
beneficia mentre que en el segon sí.
8. ELS AGENTS ECONÒMICS PRINCIPALS
Els agents econòmics són les persones, grups o institucions que intervenen
de manera decisiva en el funcionament de l’economia. Són els que
s’encarreguen de produir, intercanviar, donar crèdit i consumir els
productes o els serveis.
AGENTS
ECONÒMICS
PRINCIPALS
BANCA I BORSA Crèdit
CONSUMIDORS Salari
EMPRESES
Sentit competitiu.
Privades/Públiques.
Multinacionals, i
PIMES.
ESTAT
Sentit col·lectiu.
Control del mercat
CONSUMIDORS
 Són els treballadors que obtenen un salari pel seu
treball. També poden ser productors ja sigui com obrers
o empresaris.
 El salari permet accedir als béns i serveis
imprescindibles. Fins i tot els aturats poden rebre un
subsidi que permet mantenir un cert consum.
 Teòricament el consumidor ha de ser lliure però hi ha
elements que ho dificulten. Per exemple:
 El límit és el salari davant dels preus del mercat
(poder adquisitiu / qualitat de vida)).
 Els monopolis i oligopolis que acaparen l’oferta
del mercat i pacten/fixen els preus (negació del lliure
mercat).
Manca de productes adaptats a minories perquè
no són negoci.
 El consumidor pot condicionar el funcionament d’una
empresa i del mercat amb el seu propi consum coordinat
amb el consum dels altres ciutadans. Es tracta del
consum responsable. Per exemple:
 Si una empresa maltracta animals/explota infants
podem evitar consumir el seu producte.
 Si una empresa té sensibilitat per qüestions
ecològiques o de justícia social podem donar
preferència als seus productes (comerç just)
Els consumidors
EMPRESES
 Unitat econòmica bàsica que a través del treball i el capital fabrica i distribueix béns
i serveis.
 Les empreses són generalment privades però també poden ser públiques (propietat
estatal).
 La motivació de tota empresa són els guanys econòmics, és a dir, els beneficis. La
conseqüència però d’aquesta activitat interessada reporta un benefici al col·lectiu en la
mesura que serveixen als consumidors béns i serveis que satisfan les seves necessitats.
 El benefici de les empreses deriva de la diferència entre el preu de cost i el preu de
venda de la mercaderia o servei.
 Hi ha grans empreses multinacionals, amb milers de treballadors i beneficis
extraordinaris (superiors a alguns estats), empreses mitjanes, que acostumen a tenir més
de 100 treballadors, i empreses petites, com una perruqueria o un taller de fusteria.
Les empreses del sector primari es dediquen a l’agricultura, la ramaderia o la pesca; les del
sector secundari estan vinculades a la mineria, la indústria i la construcció; les del sector
terciari són empreses de serveis (hospitals, transport, etc.
Les empreses sempre
busquen benefici.
ESTAT
 Entitat social, econòmica i política que representa
als ciutadans d’un país.
 Té la funció de garantir el valor de la moneda,
imprescindible pel mercat, així com l’eficàcia de les
infraestructures imprescindibles pel funcionament
econòmic.
 L’Estat ha de tractar de garantir el lliure mercat
(evitar monopolis, promoure la lliure competència) i,
alhora, de corregir-lo (evitar injustícies socials, garanties
pels més desafavorits).
 Redistribueix la riquesa (beneficis, plusvàlues
generades pel sistema) a través dels impostos que
permeten finançar l’Estat del benestar (educació,
sanitat, pensions, etc.). Els impostos poden ser directes
(sobre el nivell d’ingressos, ex: IRPF) o indirectes (sobre
el consum, ex: IVA).
 L’Estat ha de garantir el interessos del col·lectiu i,
per tant, les seves polítiques econòmiques no haurien de
representar els interessos d’un col·lectiu sinó harmonitzar
els de tothom.
 L’Estat ha de donar comptes davant dels ciutadans
per les seves polítiques econòmiques. En un país
democràtic els ciutadans poden canviar aquesta gestió si
consideren que ha estat incorrecta.
El regne d’Espanya és un Estat
BANCS I BORSES
 Els bancs són entitats econòmiques privades
que garanteixen l'accés al crèdit a empreses,
persones i, fins i tot, Estats.
 Els bancs reben en dipòsit els diners dels
ciutadans i les empreses i utilitzen aquests mateixos
dipòsits per atorgar préstecs amb interès, és a dir,
amb un marge de benefici. Aquesta activitat
s’anomena intermediació financera.
Els bancs són una part fonamental del sistema
capitalista perquè ofereixen el crèdit necessari per
al funcionament d’una economia que es basa en el
creixement continu.
 Les borses són mercats on es compren i
venen les accions de les empreses.
Les accions són la part en que es divideix el
capital d’una empresa. Cada acció té un valor
nominal (el preu obtingut de la divisió del capital
inicial de l’empresa) que obtindrà un valor de
cotització en el mercat en funció de l’evolució de
l’empresa.
Aquests sistema permet a les empreses obtenir
diners (ampliacions de capital) i als inversors
guanyar liquiditat quan converteixen aquestes
accions en diners.
Quentinn Massys El canvista i la seva muller,
(1514)
1 de 26

Recomendados

Sociologia Del Treball por
Sociologia Del TreballSociologia Del Treball
Sociologia Del Treballjortiz15
581 visualizações28 slides
T Ema 14 Pobresa MonetàRia Catalunya I Espanya 1 por
T Ema 14 Pobresa MonetàRia Catalunya I Espanya 1T Ema 14 Pobresa MonetàRia Catalunya I Espanya 1
T Ema 14 Pobresa MonetàRia Catalunya I Espanya 1jortiz15
318 visualizações52 slides
Análisis y Caracterización de Determinantes de Pobreza en Honduras por
Análisis y Caracterización de Determinantes de Pobreza en HondurasAnálisis y Caracterización de Determinantes de Pobreza en Honduras
Análisis y Caracterización de Determinantes de Pobreza en HondurasFOSDEH
5.5K visualizações302 slides
Sociologia Del Treball por
Sociologia Del TreballSociologia Del Treball
Sociologia Del Treballjortiz15
615 visualizações28 slides
Socio FamíLia por
Socio FamíLiaSocio FamíLia
Socio FamíLiajortiz15
984 visualizações22 slides
Presentación de estatus y roles por
Presentación de estatus y rolesPresentación de estatus y roles
Presentación de estatus y rolesWolphkens Leveille
41.9K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Economia i organització econòmica

Unitat 3.1 organització econòmica por
Unitat 3.1 organització econòmicaUnitat 3.1 organització econòmica
Unitat 3.1 organització econòmicasole toribio
668 visualizações29 slides
DEMOGRAFIA por
DEMOGRAFIADEMOGRAFIA
DEMOGRAFIAlecic43
442 visualizações34 slides
2. l'organització econòmica de les societats por
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societatsJulia Valera
10.8K visualizações28 slides
Problemesglobalitzacio por
ProblemesglobalitzacioProblemesglobalitzacio
ProblemesglobalitzacioEduard Costa
441 visualizações33 slides
El Consumisme por
El ConsumismeEl Consumisme
El ConsumismeCaterina Ferreres Català
2.2K visualizações14 slides
Neolític por
NeolíticNeolític
Neolíticprofessor_errant
4.5K visualizações32 slides

Similar a Economia i organització econòmica (20)

Unitat 3.1 organització econòmica por sole toribio
Unitat 3.1 organització econòmicaUnitat 3.1 organització econòmica
Unitat 3.1 organització econòmica
sole toribio668 visualizações
DEMOGRAFIA por lecic43
DEMOGRAFIADEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA
lecic43442 visualizações
2. l'organització econòmica de les societats por Julia Valera
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societats
Julia Valera10.8K visualizações
Problemesglobalitzacio por Eduard Costa
ProblemesglobalitzacioProblemesglobalitzacio
Problemesglobalitzacio
Eduard Costa441 visualizações
Neolític por professor_errant
NeolíticNeolític
Neolític
professor_errant4.5K visualizações
Tema 1 por mflore22
Tema 1Tema 1
Tema 1
mflore22231 visualizações
L'activitat econòmica por vicentaros
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
vicentaros6.3K visualizações
Desastres Naturals por telm23o
Desastres NaturalsDesastres Naturals
Desastres Naturals
telm23o208 visualizações
Ecologia val por iesMola
Ecologia valEcologia val
Ecologia val
iesMola222 visualizações
Organització econòmica de les societats por Carles Olmedo Quirós
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Carles Olmedo Quirós19.6K visualizações
Economia i activitats econòmiques por Marta Montori
Economia i activitats econòmiquesEconomia i activitats econòmiques
Economia i activitats econòmiques
Marta Montori448 visualizações
Volem ser comunitats ecològiques 28 01-17 por JoaquinIglesias
Volem ser comunitats ecològiques 28 01-17Volem ser comunitats ecològiques 28 01-17
Volem ser comunitats ecològiques 28 01-17
JoaquinIglesias86 visualizações
Carta de la terra por gcurco
Carta de la terraCarta de la terra
Carta de la terra
gcurco125 visualizações
Introducció a les activitats econòmiques por professor_errant
Introducció a les activitats econòmiquesIntroducció a les activitats econòmiques
Introducció a les activitats econòmiques
professor_errant460 visualizações
Tema 9 el neolític bloh por ProfeRubi
Tema 9 el neolític blohTema 9 el neolític bloh
Tema 9 el neolític bloh
ProfeRubi4.5K visualizações
Tema 5-activitats socials por carmenbolufer98
Tema 5-activitats socialsTema 5-activitats socials
Tema 5-activitats socials
carmenbolufer98340 visualizações
Biodiversitat por anna i teresa
BiodiversitatBiodiversitat
Biodiversitat
anna i teresa4.8K visualizações
Activitatats tema 5 por lemiaelifiali
Activitatats tema 5Activitatats tema 5
Activitatats tema 5
lemiaelifiali145 visualizações
Activitatats tema 5 por lemiaelifiali
Activitatats tema 5Activitatats tema 5
Activitatats tema 5
lemiaelifiali248 visualizações

Economia i organització econòmica

 • 1. TEMA 5 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ ECONÒMICA
 • 2. 0. INTRODUCCIÓ Totes les coses que consumim són productes del treball humà. El menjar amb què ens alimentem, les cases on vivim, els vestits que ens posem..., són resultat de les activitats fetes per homes i dones. El conjunt d’activitats destinades a convertir els béns de la natura en objectes útils per a l’home és el que coneixem com a activitat econòmica. Amb l’activitat econòmica, els éssers humans obtenim els recursos necessaris per viure. L’organització econòmica de les societats és un factor fonamental per conèixer l’estructura de la població, els seus moviments, la seva organització i el seu grau de benestar. Malgrat el pas dels segles, el homes segueixen necessitant consumir béns per satisfer les seves necessitats, ja sigui al paleolític o a la societat de consum del segle XXI.
 • 3. 1. QUÈ ÉS ECONOMIA? Tothom ha sentit a parlar d’economia. La televisió, els diaris, a casa, sovint sentim expressions com ara “l’economia va bé” o “hi ha crisi econòmica” o “el dolar ha estat devaluat. L’economia sembla estar per tot arreu ara bé, quan demanen a les persones que facin una definició del concepte economia la majoria només ens podran respondre vaguetats. Hi ha moltes definicions diferents i els mateixos economistes no es posen d'acord. En qualsevol cas l’economia parla sobre la lluita dels éssers humans per sobreviure en societat i en el medi natural. S’anomena economia al conjunt d’activitats humanes adreçades a satisfer les seves necessitats.
 • 4. 2. QUÈ ÉS LA CIÈNCIA ECONÒMICA? La ciència econòmica estudia el resultat de totes aquelles activitats que els éssers humans duent a terme per crear i intercanviar els béns i serveis necessaris per viure en col·lectivitat. La ciència econòmica cerca comprendre com funcionen els mecanismes a través dels quals es creen i s’intercanvien els béns i serveis necessaris per la vida en col·lectivitat. Malgrat la seva importància actual, la ciència econòmica és una ciència recent. Durant molt de temps les anomenades activitats econòmiques no han estat objecte d’estudi. Va ser la Il·lustració i la voluntat de racionalitzar totes les activitats humanes al segle XVIII les causes del nou interès. Calia explicar-se racionalment el resultat global de totes les activitats productives individuals. L’objectiu de la ciència econòmica fou doncs explicar els mecanismes que provoquen els fenòmens econòmics com ara la pujada o baixada dels preus, les caresties i els beneficis. Adam Smith
 • 5. 3. ROBINSON CRUSOE I EL PROBLEMA ECONÒMIC BÀSIC Recordem la història de Robinson Crusoe. Aquest cèlebre nàufrag viu aïllat a una illa enfrontat, des del primer moment, a un problema vital: procurar-se tot allò imprescindible per sobreviure, és a dir, menjar. Donat que és un individu acostumat a la civilització no tindrà prou amb menjar qualsevol cosa, sinó que desitjarà garantir l’aliment i obtenir-lo de millor qualitat. A més haurà de cobrir certes necessitats menys immediates però necessàries: vestir-se, calçar-se, construir una casa. Més endavant voldrà comoditats com ara una cadira, una taula. Tota la seva vida a l’illa s’orientarà vers una optimització dels recursos de que disposa per millorar les seves condicions materials de vida: procurar-se una llança (per caçar) i una barca (per pescar) li permetran una alimentació més variada. Robinson ha de realitzar feines molt diferents donat que ell mateix ha de realitzar totes les tasques que, en una societat, farien diferents persones a través de la divisió del treball. Daniel Dafoe
 • 6. La barca que Robinson ha construït no li ha procurat un benefici immediat. Ha hagut de dedicar moltes hores a la seva construcció organitzant-se el temps per, alhora, fer les tasques diàries de supervivència (recol·lectar fruits, caçar, etc.). Veiem que el treball invertit en fer la barca no ha produït béns de consum immediat, com succeïa en la recol·lecció de fruits. Però no per això ha estat temps inútil. La barca és un bé de producció, és a dir, serveix per produir més tard altres béns de consum, en aquest cas, peixos. És evident que Robinson manté una economia molt petita. Per a ell no existeix el diner, ni ven ni canvia els seus productes. Ara bé, malgrat aquesta simplicitat, Robinson ja es planteja el problema fonamental al qual s’enfronta la ciència econòmica: Com distribuir els recursos limitats a la seva disposició, entre les diferents tasques que projecta i realitza, per satisfer les seves necessitats. Si sortim de l’exemple de Robinson Crusoe i imaginem la complexitat dels problemes econòmics quan es tracta d’organitzar societats de milions d’individus podem fer- nos a la idea de la complexitat i dificultat dels problemes que ha de resoldre la ciència econòmica.Les aventures de Robinson Crusoe
 • 7. 4. NAIXEMENT I PRIMERA EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA Aquesta forma de treball a nivell individual, realitzada per Robinson era la mateixa que s’utilitzava en les societats primitives. Cada home era alhora caçador i recol·lector, és a dir, no hi havia divisió del treball. L’home, per sobreviure, calia que treballés exactament igual que avui. Definim treball com aquella tasca que realitzem per procurar-nos la supervivència. La Natura, és a dir, el medi on vivim, era aleshores, com ho segueix sent avui, l’espai sobre el qual treballem i contra el qual lluitem per obtenir allò que necessitem. Aquest treball suposa un esforç, una dificultat, que l’home ha de superar si vol sobreviure. En aquest sentit el medi pot ser més o menys favorable i per tant el treball pot ser més o menys exigent però sempre caldrà un esforç. El treball garanteix la nostra supervivència
 • 8. El primer gran canvi en l’organització del treball fou precisament l’especialització del treball. Aquesta especialització suposava que una persona era agricultor i dedicava tota la seva jornada a l’agricultura, l’altre era caçador i dedicava la seva jornada a la caça, etc. D’aquesta manera s’aconseguia simplificar la feina (no calia fer-ho tot) i això afavoria l’optimització del treball (més hores per caçar o pescar vol dir més caça o més pesca i per tant millor alimentació). Aquesta especialització és el que anomenem divisió social del treball i ha constituït una de les bases fonamentals de la societat. Les societats modernes s’organitzen a partir de la divisió social del treball.
 • 9. És dubtós que les comunitats primitives de caçadors i recol·lectors disposessin d’allò que anomenem divisió social del treball. Tampoc tenien propietats en el sentit actual i les jerarquies dins del grup s’estructuraven sobre la base del lideratge del millor caçador, el vell experimentat com a savi i les dones, donada la seva funció reproductiva, limitades a la cria dels fills. La divisió social del treball sorgirà amb les societats sedentàries, fonamentades en l’explotació agrícola i ramadera. Aquestes comunitats, molt més complexes, hauran de recórrer a l’especialització. Les tasques necessitaran d’una coordinació (autoritat) i els beneficis obtinguts caldrà protegir-los (protecció). Apareixen grups que ja no estan lligats a la feina directa d’obtenció de l’aliment però garanteixen el bon funcionament de la comunitat que els reconeix com a necessaris. Les societats sedentàries són les primeres en aplicar una divisió social del treball.
 • 10. Amb l’especialització del treball neix el bescanvi, és a dir, el canvi de productes i de serveis entre persones. L’home que produeix blat pot bescanviar amb aquell que recull fruits silvestres. Ara imaginem que un agricultor dóna 30 quilos de blat per una cabra al pastor i que aquest bescanvia un quilo de blat rebut amb el pescador que li entrega quatre peixos. La primera pregunta obvia és per què canvien aquests tres productes per aquestes quantitats? Aquí ens enfrontem amb un problema econòmic fonamental: el valor. Quan un individu consumeix els productes que obté a través del seu treball, aquests productes diem que tenen un valor d’ús. Són útils perquè serveixen per viure i per aquest ús tenen valor. Però quan un individu bescanvia els productes que crea, aquests productes tenen valor de canvi. Són valuosos perquè bescanviant-los podrà obtenir altres productes necessaris per viure. El valor és un problema econòmic fonamental.
 • 11. Allò que dóna valor a les coses és el treball que s’ha invertit en produir-les. Que sigui més o menys valuós un producte depèn del temps que s’hagi esmerçat l’home en produir-lo. Allò que els homes bescanvien són productes obtinguts a través del treball humà. Donat que és impossible comparar els productes, el bescanvi es realitzarà a partir de la comparació de l’esforç en la realització dels productes i s’arribarà a un acord per canviar quantitats que hagin costat un esforç similar. El treball humà és la font del valor. Ara bé, la creixent complexitat de les societats fonamentades en el bescanvi de productes va fer aparèixer la necessitat d’un producte que sigui la mida del valor, un producte que pugui ser bescanviat per tothom. Aquest producte serà el diner. La moneda facilita l’intercanvi de mercaderies.
 • 12. 5. EL DINER I LA MODERNA ECONOMIA DE MERCAT El diner es va inventar com un mitjà per evitar el bescanvi i facilitar les transaccions. Les antigues civilitzacions van utilitzar diferents elements naturals com a diner: peces d’ivori, armes, etc. Finalment es van utilitzar els metalls perquè no es feien malbé i eren valuosos per si mateixos donada la seva escassetat. Com a diner s’han utilitzat fonamentalment metalls com ara el coure, l’or i la plata. Aquests metalls eren escassos, cosa que els feia preuats per si mateixos. A més, no es feien malbé i podien dividir-se en fragments més petits i ser pesats amb facilitat. El problema essencial era que podien barrejar-se amb altres metalls menys valuosos. Per garantir el valor de la moneda va néixer l’encunyació. La peça d’or o plata es marcava amb un segell o escut que garantia el valor. Aquest segell o escut corresponia a un poder determinat: un rei, un emperador, el govern d’una ciutat. L’estat sortia així com a garant del diner. Les monedes estaran associades al poder per garantitzar la seva qualitat.
 • 13. El diner utilitzat a l’antiguitat tenia un valor intrínsec, és a dir, el valor estava en el propi metall. Poc a poc però la peça de metall fou canviada per paper moneda, és a dir, el valor no estava en el diner sinó que l’estat garantia la possibilitat de bescanviar aquell paper moneda o peça sense valor per l’equivalent en or, plata o un altre metall preciós. Aquesta convenció social suprimeix la necessitat de que la moneda tingui en si mateixa un valor de mercaderia. Amb l’aparició de la moneda neix un altre concepte clau en economia: el preu. La quantitat de diners que hem d’abonar per un producte o servei per consumir-lo constitueix el preu. Els diners permeten traduir el valor del producte a una quantitat exacta i diàfana per a tots. Ara els 30 quilos de blat seran bescanviats per dues monedes d’or, cosa que vol dir que el preu de 30 quilos de blat és 2 monedes d’or. El dolar és una de les monedes més poderoses del món.
 • 14. El diner suposarà un canvi fonamental. En lloc d’un sistema d’intercanvi directe (30 quilos de blat per una cabra), ara sorgeix un mercat de compra i venta de béns. L'avantatge és notori. No cal portar per comprar altra cosa que monedes. En conclusió, uns homes produeixen unes mercaderies, uns altres homes en produeixen d’altres i, totes aquestes mercaderies es compren i venen a un preu determinat i es paguen amb diners. El mercat complementa la divisió del treball. El mercat és el lloc (pot ser concret o abstracte) on es troben l’oferta i la demanda per bescanviar béns i serveis. La oferta són aquells que venen (ex: empreses) i la demanda són aquells que compren (ex: consumidors). L’equilibri entre aquests dos pols estableix el preu de les coses. Avui tot té un preu, per tant, podem comprendre la importància que el mercat té en les nostres modernes societats. El mercat permet la trobada de l’oferta i la demanda.
 • 15. Avui dia, els homes han separat àmpliament la seva condició de productors i de consumidors. Els processos productius es realitzen en uns òrgans especialitzats que anomenem empreses i els processos de consum tenen lloc dins d’òrgans socials com ara les famílies. Davant d’aquesta situació es plantegen els tres problemes econòmics fonamentals: Quins béns cal produir? Com s’han de produir? Per a qui s’han de produir? El sistema econòmic predominant al món d’avui, és a dir, l’economia de mercat o capitalisme soluciona aquests problemes a partir del lliure joc de l’oferta i la demanda. Gràcies a la lliure concurrència de productes i a l’elecció dels consumidors s’assoleixen els preus mes justos que permeten a les persones satisfer un nombre més gran de necessitats. Les empreses configuren una xarxa que garanteix les necessitats del consumidor.
 • 16. 6. TIPUS D’ECONOMIA. L’EXEMPLE CAPITALISTA (I) L’organització econòmica és una construcció humana. Les societats humanes han decidit organitzar la seva economia, és a dir, la producció i repartiment de béns i serveis, de diferents maneres al llarg de la història humana. Actualment vivim dins d’una economia de lliure mercat o capitalista. Revisem quines són les seves característiques: CAPITALISME DEFENSA LA LLIBERTAT ECONÒMICA INDIVIDUAL Guany personal il·limitat MERCAT LLIURE Llei de l’oferta i la demanda Fixa preus i salaris PROPIETAT PRIVADA Dret sense límit REGULACIÓ POLÍTICA? Estat del benestar
 • 17. L’OBJECTIU ESSENCIAL ÉS EL BENEFICI PERSONAL. L’EQUILIBRI SOCIAL QUEDA GARANTIT PER LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL DINS D’UNA ECONOMIA GENERADORA DE MOLTES OPORTUNITATS. PROPIETAT PRIVADA DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ. EL MERCAT LLIURE AUTOREGULA ELS PREUS DELS PRODUCTES I DEL TREBALL HUMÀ. CONSEQÜÈNCIES: 1) ACUMULACIÓ INDIVIDUAL SENSE LÍMIT; 2) RISC DE REPARTIMENT DESIGUAL DELS BENEFICIS I FRACTURA SOCIAL; 3) ECONOMIA DINÀMICA I COMPETITIVA. 4) RISCOS ECOL·LÒGICS
 • 18. 6. TIPUS D’ECONOMIA. L’EXEMPLE COMUNISTA (II) Durant el segle XX varen sorgir alternatives econòmiques al sistema capitalista o de lliure mercat configurat al segle XIX. Aquestes alternatives van optar per exercir un control efectiu sobre la llibertat de mercat en nom de la justícia social (igualtat de drets i oportunitats). La més important d’aquestes alternatives va ser l’economia comunista que practicava la URSS i els seus països aliats. Aquesta economia però va ser incapaç de resistir l’empenta de les economies capitalistes i va fer fallida a finals del segle XX. COMUNISME DEFENSA LA IGUALTAT ECONÒMICA DEL COL·LECTIU Individu supeditat a l’estat. MERCAT CONTROLAT PER L’ESTAT Fixa preus Ordena què s’ha de consumir. Ordena què sha de produir ABOLICIÓ DE LA PROPIETAT PRIVADA Tot és de tots. L’Estat assumeix aquesta propietat.
 • 19. L’OBJECTIU ES ABOLIR EL CONFLICTE SOCIAL QUE GENERA L’ESCASSETAT (TECNOLOGIA) I EL MAL REPARTIMENT (ACUMULACIÓ PERSONAL DELS BENEFICIS) RACIONALITZANT L’ECONOMIA PER AFAVORIR A TOTHOM IGUAL. L’ESTAT ASSUMEIX AQUESTA FUNCIÓ COM A PODER TOTALITARI I SUPEDITA ALS INDIVIDUS A LES SEVES DECISSIONS. PROPIETAT ESTATAL DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ L’ESTAT REGULA ELS PREUS DELS PRODUCTES I DEL TREBALL HUMÀ. ECONOMIA SENSE COMPETÈNCIA (falta incentiu) CONSEQÜÈNCIES: 1) IGUALACIÓ DE LA SOCIETAT; 2) ECONOMIA ESTANCADA, MENYS COMPETITIVA; 3) EQUILIBRI SOCIAL A COSTA DE LLIBERTAT INDIVIDUAL. 4) RISCOS ECOL·LÒGICS
 • 20. 7. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ Els tres factors necessaris per produir els béns o serveis són els recursos naturals, el treball i el capital. FACTORS DE PRODUCCIÓ RECURSOS NATURALS Limitats TREBALL A compte d’altri Autònom CAPITAL Especulatiu Productiu
 • 21. 7. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ Els tres factors necessaris per produir els béns o serveis són els recursos naturals, el treball i el capital. Recursos naturals/matèries primeres: L’home troba a la Natura recursos (aigua, boscos, minerals, etc). A través de la seva transformació, domesticació o extracció, és possible produir nous béns necessaris per la nostra supervivència. Ara bé, aquest recursos naturals són limitats i cal evitar la sobreexplotació El treball: Anomenem treball a qualsevol activitat humana que serveix per produir béns i subministrar serveis útils per a les persones. El treball és fonamental per mantenir el nivell de civilització que tenim. A més, és el mitja majoritari per obtenir un salari o benefici i poder viure. A la nostra societat hi ha diferents categories de treball. Per exemple hi ha el treball per compte d’altri (assalariat) i el treball autònom (empresari). El capital: El capital són principalment els diners que permeten invertir i promoure les empreses i per tant dinamitzar i fer créixer l’economia. Aquest capital s’arrisca a fi d’obtenir guanys. Els negocis on s’inverteix poden ser de tipus especulatiu o bé de tipus productiu. En el primer cas, el conjunt de la societat no se’n beneficia mentre que en el segon sí.
 • 22. 8. ELS AGENTS ECONÒMICS PRINCIPALS Els agents econòmics són les persones, grups o institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de l’economia. Són els que s’encarreguen de produir, intercanviar, donar crèdit i consumir els productes o els serveis. AGENTS ECONÒMICS PRINCIPALS BANCA I BORSA Crèdit CONSUMIDORS Salari EMPRESES Sentit competitiu. Privades/Públiques. Multinacionals, i PIMES. ESTAT Sentit col·lectiu. Control del mercat
 • 23. CONSUMIDORS  Són els treballadors que obtenen un salari pel seu treball. També poden ser productors ja sigui com obrers o empresaris.  El salari permet accedir als béns i serveis imprescindibles. Fins i tot els aturats poden rebre un subsidi que permet mantenir un cert consum.  Teòricament el consumidor ha de ser lliure però hi ha elements que ho dificulten. Per exemple:  El límit és el salari davant dels preus del mercat (poder adquisitiu / qualitat de vida)).  Els monopolis i oligopolis que acaparen l’oferta del mercat i pacten/fixen els preus (negació del lliure mercat). Manca de productes adaptats a minories perquè no són negoci.  El consumidor pot condicionar el funcionament d’una empresa i del mercat amb el seu propi consum coordinat amb el consum dels altres ciutadans. Es tracta del consum responsable. Per exemple:  Si una empresa maltracta animals/explota infants podem evitar consumir el seu producte.  Si una empresa té sensibilitat per qüestions ecològiques o de justícia social podem donar preferència als seus productes (comerç just) Els consumidors
 • 24. EMPRESES  Unitat econòmica bàsica que a través del treball i el capital fabrica i distribueix béns i serveis.  Les empreses són generalment privades però també poden ser públiques (propietat estatal).  La motivació de tota empresa són els guanys econòmics, és a dir, els beneficis. La conseqüència però d’aquesta activitat interessada reporta un benefici al col·lectiu en la mesura que serveixen als consumidors béns i serveis que satisfan les seves necessitats.  El benefici de les empreses deriva de la diferència entre el preu de cost i el preu de venda de la mercaderia o servei.  Hi ha grans empreses multinacionals, amb milers de treballadors i beneficis extraordinaris (superiors a alguns estats), empreses mitjanes, que acostumen a tenir més de 100 treballadors, i empreses petites, com una perruqueria o un taller de fusteria. Les empreses del sector primari es dediquen a l’agricultura, la ramaderia o la pesca; les del sector secundari estan vinculades a la mineria, la indústria i la construcció; les del sector terciari són empreses de serveis (hospitals, transport, etc. Les empreses sempre busquen benefici.
 • 25. ESTAT  Entitat social, econòmica i política que representa als ciutadans d’un país.  Té la funció de garantir el valor de la moneda, imprescindible pel mercat, així com l’eficàcia de les infraestructures imprescindibles pel funcionament econòmic.  L’Estat ha de tractar de garantir el lliure mercat (evitar monopolis, promoure la lliure competència) i, alhora, de corregir-lo (evitar injustícies socials, garanties pels més desafavorits).  Redistribueix la riquesa (beneficis, plusvàlues generades pel sistema) a través dels impostos que permeten finançar l’Estat del benestar (educació, sanitat, pensions, etc.). Els impostos poden ser directes (sobre el nivell d’ingressos, ex: IRPF) o indirectes (sobre el consum, ex: IVA).  L’Estat ha de garantir el interessos del col·lectiu i, per tant, les seves polítiques econòmiques no haurien de representar els interessos d’un col·lectiu sinó harmonitzar els de tothom.  L’Estat ha de donar comptes davant dels ciutadans per les seves polítiques econòmiques. En un país democràtic els ciutadans poden canviar aquesta gestió si consideren que ha estat incorrecta. El regne d’Espanya és un Estat
 • 26. BANCS I BORSES  Els bancs són entitats econòmiques privades que garanteixen l'accés al crèdit a empreses, persones i, fins i tot, Estats.  Els bancs reben en dipòsit els diners dels ciutadans i les empreses i utilitzen aquests mateixos dipòsits per atorgar préstecs amb interès, és a dir, amb un marge de benefici. Aquesta activitat s’anomena intermediació financera. Els bancs són una part fonamental del sistema capitalista perquè ofereixen el crèdit necessari per al funcionament d’una economia que es basa en el creixement continu.  Les borses són mercats on es compren i venen les accions de les empreses. Les accions són la part en que es divideix el capital d’una empresa. Cada acció té un valor nominal (el preu obtingut de la divisió del capital inicial de l’empresa) que obtindrà un valor de cotització en el mercat en funció de l’evolució de l’empresa. Aquests sistema permet a les empreses obtenir diners (ampliacions de capital) i als inversors guanyar liquiditat quan converteixen aquestes accions en diners. Quentinn Massys El canvista i la seva muller, (1514)