Perfeição

623 visualizações

Publicada em

Melhor lugar do mundo com as melhores pessoas do mundo = Perfeição

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Perfeição

 1. 1. Clubnvaed *P
 2. 2. . s? , | ›Í¡^_. L'ÍI, HÍ¡Ía_¡-* ~ , .@› . . . . . ..--›-
 3. 3. .Inf-WIP xihm. no T e M b . u. C
 4. 4. h, ' . ¡ . , *' 1 , é . ' l , Í' * ° '. - w- . r- - ' 1 . ¡ f _“* . WWW/ Jon . .cúr¡smo. com. br ~ . r , 7: ' 4 r .1 É'. v. . . - I . “ *t* . ..í 41': 4.' 7
 5. 5. LÂ- l . . . i. . uva. . . apl. .. .n. , à . ,. . . . I A. xt. - . n Í. . ; . _w _ í. X14.. . u. E. . 4
 6. 6. E) É 7 f f¡ Fl
 7. 7. e. . fg» ir'
 8. 8. t. . . . r . v A x . x1 I 1 I . L . v _ _ , .. ... I1¡|1I| |phH funÚtm_ _ I D r J. I c l m. L L . z , n f J u. Í. !4 . . x m . u - 4,. . . L 7 . u. ›| l 'x I _ ÍÍV . í. . i nz. b till. , . u. ? . 7-/ Dl. T . _ . Í _ . _c _L
 9. 9. a_ . a f¡ . _ . . nx_ , m . m. gama. . . su. . . . á. z . b. . . . . w z. ..
 10. 10. .I. t lr w J . u . J t IJ 4 . »Jrale ao . Í. ..) a. .., . ..x u- . . _ 4 Í r I' . Í __ f›. .du 1 . . tt P1.. É . X . . w Í Í¡ “É r , , n. 'l 75,121. f. ll ll x u' Ill¡ I 4. L Í J t u 'as d. .v , 'c . I l INE. . A . - I. I E. .. 'It 4.. .: E¡ I i v¡ › . l [7 . Y I I l _ › l
 11. 11. . p . . ahrinir K H . ln . lr . Irlrídwmg . ãMFÔ 517.'. q RáIi-IIJII¡ q¡ a . .lu IIIWÍUI . F.
 12. 12. .. _ . . . ..mine . . . . a i4.. .? . m . 1.1.. . . .J . a › u# 43.. . . . O -In. › . ilol. ... .l. ..s › q u. .. #Wcyvlcbk a É? , %. ., . q. «rw a x «J m, , . , _ ! r _ . a AI» . .. e u mkv_ . I _ 435115, Rial! ?Until . .tg . sunt. .. u. . Hsnnlilua. n.íã. fl: .. silvia ¡v1.- . .tarifa
 13. 13. g o! f. . ~ WMV n¡ x . Numa . .Í . :mu: JH . .wi , FLW u. , TPM: : r Elf. ? 1%¡ 1¡ a . Iii# rw. : m H q/ .
 14. 14. vn
 15. 15. n¡ H Edâu . IDS i! lnnkãrnélã 5x5 n 15. ¡u! 'Aiulnaln . Ishñqüí . l/'Êlkkr
 16. 16. .rh-Lsgníur-. .íoxmxxgymua , mg .1.-ur›e. -›L u-, gmmcsu-I 'nIMRNQA-Ja-«W-sÉAuQQU-¡L-In
 17. 17. - W. .. a u. .. «lv x . Ja ' U¡ . lu, l à. 1 1.. .! . ¡ l| Autrx 'u l. 1./ ; ff A 1.. Í¡ 7/ l 1 1 l _vy k . ›, ' Í¡ u l Pl I¡ ' l . ,/ ;r i . . . Q t' / A u 1 - . .a . a - / l . m1. I Io. r ¡ à a . .b 'día n I a l «C - 'It's' a . . . r t. : . v , .. - ¡› Q l I/ N, 1,0 | ¡ x_ . a . ig . ti. viii. " . llktnlrtkmurhibir . .IV 4111x514* ¡É! Jllnluá. ¡FÉ! ¡ai! Eliilrd
 18. 18. .n. / l › ' I. _. . _ à_ «a A| Í CREA* | 3 . n x t. . . lu. .Wu-JÍI! _. _ V. x n I aÍ_ »« . ckvr múuauu7cnnbl| tir. E a - n . ll q. .. . l J . . .Í › à . . k. . w. ; S - XP. | IÍ . .l| Ê . y , t , ,.. ..~. ..¡ . . Í l l . n : H . si. . rf. .., É ! rui . _ / Í_ una»
 19. 19. .. a
 20. 20. x?
 21. 21. _gli
 22. 22. 'v . só E l. Q r › . tq-. ñç . lr . a -zu-hwyl. ›_. agora-í . s¡ ¡x-. --u-_Nx - -oo-, ,. . s, . NJ
 23. 23. I fàildlãl. 4 lxluiEr ln' É¡ nãduntiãánxr FM! ! Oh . ..[1
 24. 24. Jítiufr ¡v! I. . liiinhhl LÍÍFQIIIÀI ¡| .I. . ulwl. . LÊ; .x . r. '.“. Iv ! Ê
 25. 25. a . . fziw ¡n! 'WII lhlxlflf. a Irã ! lr IÍYLV r 4 É Sansui¡ AÍÂU
 26. 26. ~ q.
 27. 27. -À T , x 14,». W aitnsvxáirslãl'. lt , Blanc Ílssh nFLÉ 1.5x¡ (i4,
 28. 28. _Y . u, . v. »à l . ._ . Í . h . n . .n riu. , . .. r an. . ÍI! ,w M . ! r inFlñlÍxüdnullí . l ; a J. . na. a , . _ . c _ _ . W n. W í . . u T « / ,, _A . a, _ M. . , .l. 4 Í Wlmtñgrilbphxlf AIWA-h_
 29. 29. ÍVP,4 J
 30. 30. . . .1r| lx ; EA xqnlrunslx a s Uru 'u gia. , . .l
 31. 31. .v a. . Í a. . . ln n' o . 1,¡ . A Á¡ . I . I . .n r ¡Lv! '1P: ! v. . _J l¡ I I ' H t _s . el. . x . x s. 1 , . . u. . . . .mg . . s. .. xl. . L. .. a . v. ; f . r . . Q_ n . à». . . . ._ . Ãâsp. .. 'na . JW . V. u. ) . a. . xl Í. . Exiãdndxi» . ai¡ ÊÍIÊLÍJPÊ
 32. 32. f¡ . Uvlk . ..ÍÊN ynl. 3 Í w ui. . . ..WinNT i3!. .. 115g' EÉHWE
 33. 33. :. -,I›usvvt: JwNWcDCIJÇJW u: : . lfaàltígññ %ân-› 'pmgàgí
 34. 34. c. g 'n : á ÍA_ s r. .
 35. 35. _ ) _x r -*' --4 c. . _- _ V', z 'z *' a _- . I _. r" ”"* . -
 36. 36. ;à . s! Í _. z . ./ . I | _V ríu'. , u . _ . .a z. Cx, ¡ _ u. .. . ¡ p , _.› . :l f x5. 1# . l O dia. , m I. .. . à. W . . . M . p 4. , 4._ . ._ . . ¡ s. .. x . .t. nd a z a E v . r . › ¡. ~ uI! Ên JÂÊQÍW ¡Íwnuuicuunun “IHHÊINIHH
 37. 37. 1.11% T : vçru- o q MJIFS! , f" E í . !
 38. 38. 1 ítufuxrenrllãlulnan. . Ning; P . xr-NLM &Íixwullímnifr ' . .rhnlnarl
 39. 39. . ! J I . __ _ w 4.2.' ly: «e-Í 3.1 . Las, É ii; d N, ,r V h' *ã . Vw . c l S? ” . . . v. 'u - . 1 E» y. ; P55 : n: Liar. @já wii q JI , Í . .a O à* M' J a «aí-J É: 7:77 Sã'. b' n m '01 LJ 91s 12;'. f; *ê* É¡ “Ã N¡ P” Í *d x” 'É U f' É E* 'f . l- E. ; Pl 'W . _ - L '11 q¡ 'J . à / f* l . Ã »A5 . n. _a D' v . . -I
 40. 40. ss w s , M . nvxlxx . v5. : A K_ xx
 41. 41. ã à . h * ' “S í í h 'a
 42. 42. #Gr "'- " iik-J ~ .
 43. 43. nñv
 44. 44. . t¡ 'l ! lu ! Êta-winning iii.
 45. 45. M, . . Px . J. / . Í Í . xx. a . .u. _. . n »L lx w x x pl. . ..xx a D . .. i Jr¡ . . . .. f. .. : IR _H u. . . . a . . JI! " EYFNUÍÍIEÉI . EÊÍF Qtd». .
 46. 46. 1, ». i› x . ta , . _ 'iãsüf . Á , f ou*
 47. 47. E! E. .. I 11Ám111 my . &run; »Íxhw 1 1 . _. $ . tum, E . ..lg . ll 44K” n.
 48. 48. f . n. .
 49. 49. _ I na; . n . .w _ 5 th, a Rr . !f . . . Raw_ Í na. . . x u. _ n i › . . A . o 1,. ., . T a t¡ < x. _ a , Nuk a s_ «JF e . u. FI). n. w n l¡ y l l . . _. .. . n v . .. - . .. , , F . v _ _ y . . Í. ¡MÍI lux. . let â_ . l. O Í . _ »by s J 4. , .. . u . MM. . _ç ã . . w W. a . É . v . . Á . m to! ... .dnfxfiilÍ t¡ r» 111.1¡ ÍTIT 115157. l | l | l lñtl 'iúnwíl
 50. 50. !riu Í| f5|q . K ›x Ilñhnilnnllrl lrlülillb. lltñafl . xl, "rg
 51. 51. o : Hà: ;Ymilãly w513i. .WEII ll(
 52. 52. Ijffã . SICfÍ ÍJIKE.
 53. 53. 0
 54. 54. u' 4
 55. 55. . x
 56. 56. r _»
 57. 57. - . l
 58. 58. olntlncl| llt. SRÚ. .1I. |.. N¡. I¡: .MII, ÊIIFÍÍI l! u . D4 JP' alnln. .qíkl_.
 59. 59. lâüi 4nwptWglfll ÊF. IQÍ. |Í~FFI li l-llll . _ . ._ . .ÍH ,
 60. 60. an. .. . LV); . _Í m? . E . , u
 61. 61. A? ?
 62. 62. . H. . _ . _
 63. 63. u; _ _4_; A , _ -. -n- , * W* ~ . .__. ___, ..-. .., ,_ -
 64. 64. ;ÀJ m ll '.
 65. 65. ll) x 1|4 W| H$HJÍÉIl a Jllul» 4h E. .w , Ia Í 'rir Kla n! , . l
 66. 66. , lala lt' qlllñmdfifuudfhxxllgih¡ lulu. ; Nlllwl ÉPHNIE. .
 67. 67. . 1 . JI ¡mai! ulzll . ..«bh E! ) . ..ha-GFHHHF nani. " T a? 1D' EFAÊÍFMH-Íllmlfi
 68. 68. _-l, u I. "í Í? 15 r- _. . *as _x_ o. _ s v '~ c"'r. .-. '~. uam-L <^°"' d.
 69. 69. 'v nw. ... af! Sã. . . ... .n . un . ku ! ER F¡
 70. 70. Qulllr, . .r ll l . ... b/Ir . #4 z
 71. 71. 1¡ 1' k 'y Vi¡ Í "": a ' ; N 4 . . 7 ›'»›r'= -'v«' *a - í ~ - x QL' 'ju . A . 1 - 'f *v-"'x a . l. . '. .A . « ¡ xix . ¡ _V _ _ . l _ 7._ , _ - ' '-/ _ l . ¡ ¡ ' 'i s _ _ . ' o”. ' ' __- 4. , À _j m* P . . * ' _. . *' '_ “ _- . _ ' . _ - _ _ '. _', *K . _ . : . çc . ,, _; ._ 4 k a ' ~ , A . k . J n j, _¡ 'l' . . . . _" _ 1'¡ 0- x_¡ ''. ' u¡ - '. _ "" ! f ~ ~ ~ - 3 A. ' - ' °. l . › ' v 1 ' e ' _ - 'a', v¡ , .r ' __ 'a . J , w , y. I 'A I › . * , _ v . x I . _I , n ¡ z “ 13 ¡ Í . _ 1 . 7P- a k ' t l . . icq. _¡_~¡. _N › à. , a l "' A " nJQ/ 'JÍ i nã: b_ n' 5 'A' ' - A l 1 . & _ c v y' a *' v. 9 - * . .* « N» Í 'h- _ K v / '¡: ', . e _ = _ x. 1" ' . _ X» ' _xt . J r l '_ n n s_ * . Â 'v 'gr _. a _í *L x ¡ Ê u o -~ . :a v _ ' « . u : 7 . wi › q. ~ ~ « ¡v 33.11¡ ' ' I J | : . í í _ l ~' 2 ____, «~' 'ff 7 1 f,
 72. 72. l I . 1 f: l l . !É ( q . w . l x l. a; s. . 1 › . .. . .. ( Í o r 4 O . aí 7 . _ 'J ' I. l (n I . I l o ¡ l (É I / . l Í ¡. . ul¡ s & xl. w l . 4 I . . q Í ny Í O ; l I K v¡ . IV ln' ; l U l r u: ul ›. › I z_ 1 u l' 1. o. a l. t» Í b l l ÍU Í . ,I › i1 l 10| Í I . Is. .. ¡ . z r ¡ t O u - (v l . z r: V: x a t . . . t E 1 , nt . D0 Í Il | Í â z u , -. . v l . l Ó Í Í Í › l Í x I . . Í I Os» v| a n ¡ . .| l ll! _ . . l 1( J . q . | , r l I K (A p a . h( . Í t . a v¡ I r r Í . C Í . a I Í Í . l ! nl 'l n.1, 1 1 Í Ú ¡Í _ M. Í . - t- . .. ,.. . . . . Í « | | . Nuk Í no l. . ñ wl Lx I¡ , 4 . U ! a | ¡f! 1 . I. !Í &MÍ n . .. l . . u u! r , l v cl s XI, r u nx x. 1 . . _ ; c . Í . a Ir . l fa. A l r in. - u 1. . I 1 | II . Ç, - . - a l . o I . .w I n n o! .I 41¡ í. millnoloxlh . Í¡ E! Fita¡ tl¡ .
 73. 73. w . z. . a 51,515_ _In F . IÍET ILÍKÍIÍIÍ. lilwqdugíüit l Irã. ?
 74. 74. 4' 4 Alàííê ” 73:” : Tfârnlà
 75. 75. , . ... um. .. ..(41213. . ..Dra . multi u. ... ..auu. ... r.. .n. ._. ..MVr. Énw . .. u, ... .wuhuíáüNguru 60?? ! . a .
 76. 76. .- . . ; . . . . n h 5 n L. . T _T 1. g. . .n a 1 x. _ _. .. . ma. .. - x1 . Í › 1 . , ... t y I Í . .. p . , x Í I x4 . .. Y ç ~ . s. . ¡ . . Tr. a 1 x-x, V . T . . u . . x _ . l í TT_ _ m . _ . x . .e x . _ nl N! . J _ J _. .. A . . a . rx_ . f u. ._ › l . .. w . 0 t¡ 1
 77. 77. r n. f. .z % : r Wúxàmüümnma . . . ,113 . ... l › a¡ u: «linda-t . u . _ . . . ln L a . .T
 78. 78. _r u_ J-I . .(1.3 . u. A . . 4' .1f . m_ I Í l. lv . .a . .. 1.2.0. . . I x , . â! . il . xl x. . J _ Í¡ 1 › x lx / . x . Ã. a í . . . .., f II fault! ! . a .
 79. 79. Vl
 80. 80. a an _. _ l. o, x . I W _ . _ . . _u v r x . x. . . 4 . . x . ... u. X En. . M¡ C , .T - à x x . L c. .T, n. TM . u. , CT _T r xxx a. T. .. . , . T : Pxtiwcuxx à lu. x na(
 81. 81. k' "VN . ñdívgbl v¡ v¡ , g n' ' ' . n _. .- . _x , ¡|7"'J. ¡Í'¡“ w¡l', °. ¡l'. 't'. ¡i. 'nêl _Mú ¡ÍúÍÍx (q: ' V v - -'. '¡. 'I'. (h'rx› xrfÍü 'r › “gy . .'.9anIÍ(! V¡? x' _g dei” *VJ* ' t" r' . ,_. g¡3'__, ../ .xCí^"' ' . . , yg, ›x'. '¡c' - ' 7!* 41'¡ nt. . n¡ .1'". ›.s, ~.,10'xx| ; ' ~ ggdqbvlêh M¡ 'Íi-: fclzglfuaá mr, Kia'- _p¡. _›. ..t¡¡ _ . Ãhgú “'. .', lv¡'¡ V_ l' _k , _¡¡. ¡p¡_-. _._¡ LT v: .. xo, *- . T _. .. . Id* . , . , _ ~, __ 7,315» ›¡_, ._. Z,_, _¡. .,__›, ,ç›, «ag›f, 144143-2, _rfwrrmta- 4ss, ,›. ,.1._ T ¡. ¡¡. x¡_ _Ryu_ mui! " 'a 'x5 n. 31H15:: 'x v . rxu ~nl"x; ¡ M7¡ ¡¡f¡, ¡_ *. I'| ›;Í »um zlua; u|l. -ntn tmn. " L_ . v, 's v¡ MVP: . - -' x . í› í). P IN t d” ' «gy/ rh m' u¡ "nu meiu-. . n i , l A q 1'¡ 'x AÍ¡ . h 1". ..) ¡______. yh _v _d_ x ? g 4 : _, .um y f¡ 'n _ V. . x. u, ld? . _a . v. Vl. ” , x ; um
 82. 82. 'na 'Ui' . JKA , T ? à
 83. 83. _
 84. 84. ou: : . a. u. .. v~í . uto-a- u-_nçuñ l-Àr 7312-3 .
 85. 85. I: - -. ... T
 86. 86. . @ÍÍVxJtW-Mnxrmân . Mmwwswywhmwwuxxa kum. ? x u I. a . .nlt . . x. x T n . u T T. › fx. . tllx: lalvlrsl¡ . 1 v . Txñ. . 5x xÍÍÍkx. l.| n.x. 1 . 1 u f. .
 87. 87. a _. __. f gira¡ el'
 88. 88. ¡'? ?*° f§ff. “f. *§ii§i! i!i1ñ§§iíñiiií. .í. “ *ññtfñt Ê( x. . : j: _i . .têfííüñâii . txt. .. xanax_usam_xanax. uaunã: : En"? .. ... Tbm _x . RñIT. 1 . .. u r T T . X . x. . x. xx . .
 89. 89. I Il . 31| ; Irâluilxnll . UÉIÉÍ xÍx7 x nx .
 90. 90. l
 91. 91. à P¡
 92. 92. ñ à
 93. 93. A ; I/'ITTITTI/ TIÇSIII; :a . v

×