Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti

Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
                                      CUPRINS


DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE..................................................................................................................... 1
PENTRU ................................................................................................................................................................ 1
LOT 1 - SERVICII DECONTAMINARE SOL SI APA FREATICA DEPOZITELE PETROM ADJUD,
GIURGIU, REGHIN SI TITU ............................................................................................................................... 1
LOT 2 - SERVICII DE INLATURARE PRIN EXCAVARE SI TRATARE PRIN BIOREMEDIERE EX-
SITU A SOLULUI CONTAMINAT DIN DEPOZITELE PETROM LUDUS SI VASLUI............................. 1
LOT 3 - SERVICII DE INLATURARE PRIN EXCAVARE SOL CONTAMINAT SI TRATAREA PRIN
BIOREMEDIERE EX-SITU A ACESTUIA SI DECONTAMINARE SOL SI APA FREATICA
DEPOZITELE PETROM GAESTI SI MACIN................................................................................................... 1
S.C. PETROM S.A............................................................................................................................................... 1
ACEASTA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE CUPRINDE 4 SECTIUNI, ORGANIZATE...................... 2
SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.............................................................................. 2
SECTIUNEA B: CAIET DE SARCINI SI ANEXE, ASTFEL:......................................................................... 2
SECTIUNEA B1: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 1 ............................................................................. 2
SECTIUNEA B2: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 2 ............................................................................. 2
SECTIUNEA B3: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 3 ............................................................................. 2
SECTIUNEA C: CONTRACT SI ANEXE, ASTFEL: ...................................................................................... 2
SECTIUNEA C2: CONTRACT SI ANEXE LOT 2........................................................................................... 2
SECTIUNEA D: FORMULARE.......................................................................................................................... 2
SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.............................................................................. 3
CUPRINS............................................................................................................................................................... 3
1.   INFORMATII CU CARACTER GENERAL.............................................................................................. 6
2.   INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ............................................................... 6
3.   INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI................................... 7
   3.1    INFORMATII DESPRE OBIECTUL CONTRACTULUI ................................................................................... 7
   3.2    LOCUL DE PRESTARE AL SERVICIILOR SI LUCRARILOR .......................................................................... 8
   3.3    LOTURILE DIN CADRUL ACESTEI PROCEDURI ........................................................................................ 9
   3.4    SURSA DE FINANTARE A CONTRACTULUI PENTRU FIECARE LOT.......................................................... 9
   3.5    CALENDARUL PROCEDURII.................................................................................................................. 10
   3.6    LEGISLATIA CE GUVERNEAZA ACEASTA PROCEDURA........................................................................ 10
   3.7    SECTIUNILE DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ....................................................................................... 11
   3.8    ACCEPTAREA CONTINUTULUI DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE OFERTANTI .................. 12
   3.9    AMENDAMENTE LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ........................................................................... 13
   3.10    CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE .................................................................................. 13
4 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR ..................................................................................... 14
   4.1 OFERTANTI ELIGIBILI................................................................................................................................. 14
   4.2 SITUATII CE DETERMINA EXCLUDEREA OFERTANTULUI DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE .......................... 15

                                      Page 3 of 44
4.3     CERINTE MINIME REFERITOARE LA SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI – CERINTE APLICABILE
   PENTRU TOATE LOTURILE ................................................................................................................................. 15
   4.4     CERINTE MINIME REFERITOARE LA CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE -
   CERINTE APLICABILE PENTRU TOATE LOTURILE ............................................................................................... 16
   4.5  CERINŢE MINIME PRIVIND SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ ................................................... 17
   4.6  CERINŢE MINIME PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ ............................................ 20
   4.7  CERINŢE MINIME PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PENTRU FIECARE LOT....... 22
   4.8  CERINŢE MINIME PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE A MEDIULUI PENTRU FIECARE LOT .............. 22
   4.9  CERINŢE MINIME PRIVIND MASURILE DE SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA PENTRU
   FIECARE LOT .................................................................................................................................................... 23
   4.10 CERINŢE MINIME PRIVIND AUTORIZATIILE EMISE DE AUTORITATI COMPETENTE PENTRU FIECARE LOT
      ............................................................................................................................................................. 23
   4.11 CERINŢE PRIVIND MASURILE DE FISCALITATE .................................................................................. 24
   4.12 CERINŢE MINIME REFERITOARE LA RESPECTAREA REGULILOR OBLIGATORII PRIVIND CONDITIILE DE
   MUNCA SI PROTECTIA MUNCII PENTRU FIECARE LOT ....................................................................................... 24

5.    MODUL DE PREGĂTIRE ŞI DE TRANSMITERE A OFERTELOR ................................................. 25
   5.1  DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA OFERTANT .................................................................................. 25
   5.2  LIMBA IN CARE SE DERULEAZA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ............................................................. 25
   5.3  MODUL DE PREGĂTIRE A OFERTELOR ............................................................................................... 26
   5.4  COSTUL PREGĂTIRII OFERTELOR....................................................................................................... 27
   5.5  VIZITAREA AMPLASAMENTULUI ............................................................................................................ 27
   5.6  PREŢURILE PREZENTATE IN PROPUNEREA FINANCIARA ................................................................... 28
   5.7  MONEDA IN CARE SE REALIZEAZA PROPUNEREA FINANCIARA SI PLATA IN CADRUL CONTRACTULUI
      ............................................................................................................................................................. 30
   5.8  VALABILITATEA OFERTEI ................................................................................................................... 30
   5.9  CONFIDENTIALITATE .......................................................................................................................... 30
   5.10 GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ........................................................................................ 31
   5.11 FORMA OFERTEI ŞI SEMNAREA OFERTEI ........................................................................................... 32
   5.12 INSTITUŢIILE COMPETENTE DE LA CARE OFERTANŢII POT OBŢINE INFORMAŢII PENTRU
   PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ............................................................................................................. 32
   5.13 PROPUNEREA TEHNICA ....................................................................................................................... 33
   5.14 PROPUNEREA FINANCIARĂ ................................................................................................................. 33
   5.15 TRANSMITEREA ŞI DEPUNEREA OFERTELOR ..................................................................................... 33
   5.16 SIGILAREA ŞI MARCAREA OFERTELOR .............................................................................................. 33
   5.17 ADRESA DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU FIECARE LOT ........................................................... 34
   5.18 MODALITATI DE TRANSMITERE A OFERTELOR ................................................................................. 34
   5.19 TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU FIECARE LOT.......................................... 34
   5.20 OFERTE DEPUSE LA O ALTĂ ADRESA SAU OFERTE ÎNTÂRZIATE ....................................................... 35
   5.21 RETRAGEREA, SUBSTITUIREA SI MODIFICAREA ŞI OFERTELOR ........................................................ 35
   5.22 OFERTE ALTERNATIVE ....................................................................................................................... 35
   5.23 OFERTA COMUNA ................................................................................................................................ 36
   5.24 O SINGURĂ OFERTĂ PENTRU TOATE CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU FIECARE LOT IN
   PARTE ............................................................................................................................................................. 37

6    DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR................................................................................. 37
   6.1     SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR ............................................................................................ 37
   6.2     CONFIDENŢIALITATEA PROCESULUI DE EVALUARE .......................................................................... 38
   6.3     CLARIFICĂRI ASUPRA CONTINUTULUI OFERTELOR........................................................................... 38
   6.4     CORECTIA ERORILOR DE CALCUL ..................................................................................................... 39
   6.5     DREPTUL PETROM DE A VERIFICA CAPACITATEA TEHNICA A OFERTANTULUI ................................ 39

                                      Page 4 of 44
6.6     PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE DE CATRE OFERTANTI PE PARCURSUL PROCESULUI DE
  EVALUARE ......................................................................................................................................................... 39

7    ATRIBUIREA CONTRACTULUI............................................................................................................. 40
  7.1     CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI ....................................................................................... 40
8    DREPTURI ALE PETROM ...................................................................................................................... 40
  8.1     DREPTUL PETROM        DE A ACCEPTA ORICE OFERTĂ ŞI DE A RESPINGE ORICARE SAU TOATE
  OFERTELE ......................................................................................................................................................... 40
  8.2     DREPTUL PETROM DE A OPTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA ULTERIOARA DE SERVICII DE LA
  OFERTANTUL DEVENIT CONTRACTANT ............................................................................................................. 40
  8.3     LICITAŢIA ELECTRONICĂ ..................................................................................................................... 41
  8.4     PRECIZARI SPECIFICE PRIVIND ETAPA FINALA A LICITATIE DESCHISE, LICITATIA ELECTRONICA ...... 41
  8.5     INFORMATII REFERITOARE LA CERINTE TEHNICE MINIMALE PENTRU ACCES IN SEAP...................... 42
  8.6     NOTIFICAREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI ........................................................................................... 43
  8.7     SEMNAREA CONTRACTULUI................................................................................................................ 43
9    CAI DE ATAC ............................................................................................................................................ 43
  9.1     CAI DE ATAC ........................................................................................................................................ 43
                                      Page 5 of 44
1. INFORMATII CU CARACTER GENERAL
Termeni Utilizati
       Contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte a
       contractului de achiziţie publică
       Documentaţia de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile
       legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de
       atribuire a acestuia
       Ofertant - oricare operator economic sau asociere de operatori economici
       care a depus ofertă
       Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a
       se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică;
       oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică
       Operator economic - oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică,
       de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în
       domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de
       lucrări
       Propunere financiară - parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la
       preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii
       cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire
       Propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul
       de sarcini
       "Scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite,
       reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii
       transmise şi stocate prin mijloace electronice
       Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt
       zile lucrătoare
       Noţiunea de "conflict de interese" se interpretează după cum urmează:
       orice operator economic sau un expert care participă în procesul de
       pregătire a documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat
       la baza intocmirii Caietului de sarcini, nu poate participa la procedura ce se
       desfăşoară în baza documentelor emise de acesta, cu excepţia cazului în
       care poate dovedi autorităţii contractante că implicarea sa în etapele
       anterioare nu este de natura sa distorsioneze concurenta. În mod similar,
       nicio persoană privată sau persoană juridică, care participă direct la
       evaluarea ofertelor, nu poate participa la aceasta procedura.


2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
       In cadrul acestei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica,
       autoritatea contractanta este SC PETROM SA - Divizia Marketing
                    Page 6 of 44
Activitatea autoritatii contractante este in sfera prospectarii şi extragerii
       gazului şi petrolului.
       Autoritatea contractanta NU achizitioneaza in numele altei autoritati
       contractante
       Sediul SC PETROM SA - Divizia Marketing este Strada Polizu, nr. 58-60,
       Cladirea Bucharest Corporate Center, etaj 11, cod 011062, Sector 1,
       Bucuresti
       Adesa de web a SC PETROM SA - Divizia Marketing este
       www.petrom.com
       Punct(e) de contact:
       În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Corporate Center, etaj 11,
       Adresa: Strada Polizu nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucuresti
       Telefon: +40 21 406 14 74
       Fax: +40 21 206 94 42
       Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com


3. INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
      Procedura utilizată pentru atribuirea contractului este licitaţia deschisă, cu
      etapa finala de licitatie electronica si se finalizeaza printr-un Contract de
      achizitie publica pentru fiecare lot in parte.
      Serviciile care fac obiectul acestei proceduri de achiziţii sunt împărţite în
      loturi, iar fiecare lot trebuie să fie acoperit de o singură ofertă. Ofertantii pot
      depune:
         •  oferta pentru un singur lot,
         •  cate o oferta pentru fiecare lot, in cazul in care oferteaza pentru
           mai multe loturi.
      Loturile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire sunt urmatoarele:
      Lot 1 – Servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud,
      Giurgiu, Reghin si Titu
      Lot 2 - Servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin bioremediere ex-
      situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui
      Lot 3 - Servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si tratarea prin
      bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa freatica
      Depozitele Petrom Gaesti si Macin


3.1 Informatii despre obiectul contractului
       Conform Contractului de privatizare a Petrom aprobat prin Legea nr.
       555/2004, Petrom trebuie să respecte principiile şi, în măsura în care acest
       lucru este practic, procedurile prevăzute de legislaţia română în materia
       achiziţiilor publice, în vigoare pentru orice contract încheiat pentru
                    Page 7 of 44
achiziţionarea de servicii necesare în scopul remedierii poluării istorice a
       mediului.
       In acest context, Petrom, prin Divizia Marketing, invită operatorii economici
       interesaţi să prezinte oferte pentru realizarea serviciilor descrise în
       Secţiunea B a acestei Documentaţii de atribuire, pentru urmatoarele loturi:
       Contractele care fac obiectul acestei proceduri de atribuire sunt:
       Lot 1 – Contract de servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele
       Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu
       Lot 2 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin
       bioremediere ex-situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui
       Lot 3 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si
       tratarea prin bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa
       freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin       Codul CPV


       Lot 1:
       90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate
       90733900-3 - Tratare sau reabilitare în cazul poluării apelor subterane
       Lot 2:
       90732200-9 – Servicii de inlaturare a solurilor poluate
       90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate
       Lot 3:
       90732200-9 – Servicii de inlaturare a solurilor poluate
       90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate si
       90733900-3 - Tratare sau reabilitare în cazul poluării apelor subterane
3.2 Locul de prestare al serviciilor si lucrarilor
       Serviciile se vor presta, dupa cum urmeaza:


       Lot 1:
       Depozit Petrom Adjud,
       Adresa: Str. Revolutiei nr. 9, localitatea Adjud, judetul Vrancea, Romania
       Depozit Petrom Giurgiu
       Adresa: Calea Bucurestilor nr. 86, municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu,
       Romania
       Depozit Petrom Reghin
       Adresa: Str. Garii nr. 87, Reghin, judet Mures, Romania
       Depozit Petrom Titu
       Adresa: Str. Garii nr.56, Titu, Judet Dambovita, Romania
                    Page 8 of 44
Lot 2:
       Depozit Petrom Ludus,
       Adresa: Str. Crinului nr. 26-28, localitatea Ludus, judet Mures, Romania
       Depozit Petrom Vaslui
       Adresa: Str. Metalurgiei nr. 5, municipiul Vaslui, judet Vaslui, Romania


       Lot 3:
       Depozit Petrom Gaesti
       Adresa: Str. Academician Serban Cioculescu nr. 59, Gaesti, judetul
       Dambovita, Romania
       Depozit Petrom Macin
       Adresa: Str.Brailei nr. 2, localitatea Macin, judet Tulcea, Romania


3.3 Loturile din cadrul acestei proceduri
       Procedura utilizată pentru atribuirea contractului pe fiecare lot in parte este
       licitaţia deschisă, cu etapa finala de licitatie electronica:


       Lot 1 - Servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud,
       Giurgiu, Reghin si Titu
       Lot 2 - Servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin bioremediere ex-
       situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui
       Lot 3 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si
       tratarea prin bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa
       freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin


       Procedura se finalizeaza printr-un Contract de achizitie publica pe fiecare
       lot in parte.


3.4 Sursa de finantare a contractului pentru fiecare lot
       Finantarea contractului ce urmeaza a fi atribuit pentru fiecare lot in cadrul
       acestei proceduri este asigurata din bugetul SC PETROM SA, urmand ca,
       costul serviciilor sa fie rambursat PETROM conform Legii nr.555/2004
       (publicata in Monitorul Oficial nr.1148 din 6 decembrie 2004).
                    Page 9 of 44
3.5 Calendarul procedurii
Aceasta licitatia deschisa se desfasoara dupa calendarul prezentat mai jos:

 Nr.
     Activitati                                Data/ora
 Crt
 1    Transmiterea spre publicare a anunţului de participare          29.09.2009
     Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de
 2                                         29.09.2009
     atribuire
     Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi 21.11.2009
 3
     răspunsul la acestea
 4    Primirea ofertelor                            27.11.2009
 5    Deschiderea ofertelor                           27.11.2009
 6    Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii*           17.12.2009
 7    Semnarea contractului*                          29.12.2009
 8    Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire*           06.01.2010
   * data provizorie
   Toate orele specificate in acest calendar se refera la ora Romaniei.


3.6 LEGISLATIA CE GUVERNEAZA ACEASTA PROCEDURA
         Derularea acestei proceduri este guvernata de legislatia in materie de
         achizitii publice in vigoare la data lansarii procedurii in Romania, dupa
         cum urmeaza:
             ORDONANŢA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 34/19.04.2006
             privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
             concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
             servicii; publicata in Monitorul Oficial nr. 418, din 15 mai 2006
             LEGEA nr. 337/17.07.2006 entru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
             a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
             publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
             contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial
             nr. 625, din 20 iulie 2006
             ORDONANŢA DE URGENTA A GUVERNULUI nr 94/26.09.2007
             pentru modificrea si completarea OUG 34/2006 publicata in
             Monitorul Oficial, nr. 676, din octombrie 2007
             ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru
             modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
             34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
             contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
             concesiune de servicii

                     Page 10 of 44
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele
          măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice,
          Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 12 martie
          2009
          HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea
          normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
          contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
          Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
          publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
          contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial,
          nr. 625 din iulie 2006
          ORDONANTA DE URGENTA 72/2009 din 17.06.2009 pentru
          modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
          34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari
          publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
          Monitorul Oficial nr. 426/2009.
          HOTARAREA DE GUVERN NR.834/27.07.2009 privind modificarea
          si completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea
          normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
          contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a
          Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
          publica, a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
          Monitorul Oficial nr.515 din 27.07.2009.
          HOTĂRÂRE nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
          Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
          contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din
          Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
          contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
          lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata
          in Monitorul Oficial nr. 978 din 7 decembrie 2008 cu modificarile si
          completarile ulterioare
          Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de Atribuire
          se aplica legislatia in vigoare a României.


3.7 Sectiunile Documentaţiei de atribuire
       Aceasta Documentaţie de Atribuire consta din urmatoarele sectiuni:
          Instructiuni catre ofertanti (sectiunea A)
          Caiet de sarcini (sectiunea B)
          Formular de Contract (sectiunea C)
          Formulare (sectiunea D)
                   Page 11 of 44
Această Documentaţie de Atribuire trebuie să fie citită în coroborare cu
       orice amendament emis în conformitate cu paragraful "Amendamente la
       Documentaţia de Atribuire” si cu raspunsurile la solicitarile de clarificari
       emise de autoritatea contractanta conform paragrafului „Clarificari la
       Documentatia de Atribuire”.


3.8 Acceptarea continutului Documentatiei de Atribuire de catre ofertanti
       Depunerea unei oferte reprezinta acceptarea in totalitate si fara restrictii de
       catre ofertant a informatiilor prezentate in aceasta Documentatie de
       atribuire ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care
       sunt conditiile sale proprii de de prestare a serviciilor.
       Ofertantii sunt singurii raspunzatori pentru examinarea si insusirea
       continutului Documentatiei de Atribuire si de pregatirea ofertei in
       conformitate cu:
             1.  instructiunile catre ofertanti prezentate in sectiunea A
             2. caietul de sarcini prezentat in cadrul sectiunii B
             3.  prevederile contractuale prezentate in cadrul sectiunii C
             4.  formularele prezentate in cadrul sectiunii D
       Imposibilitatea de a depune o oferta care sa contina toate informatiile
       cerute in termenul prevazut va duce la respingerea ofertei.
       Comisia de evaluare nu va lua in considerare nici o exprimare a unei
       rezerve/ comentariu de orice fel/refuz de conformare intocmai la prevederile
       prezentei Documentatii de Atribuire. Exprimarea in cadrul Ofertei a unei
       astfel de rezerve/ comentariu/ refuz de conformare va duce la respingerea
       Ofertei.
       Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, Ofertantul trebuie sa examineze
       toate documentele ce formeaza Documentatia de atribuire. Nerespectarea
       instructiunilor  si  nereturnarea   formularelor  solicitate  completate
       integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul Ofertantului. Daca
       Ofertantul nu furnizeaza toate informatiile solicitate sau prezinta o oferta
       care nu include toate documentele solicitate, aceasta se va face pe propriul
       risc al ofertantului.
       Petrom isi asuma responsabilitatea pentru caracterul complet al acestei
       Documentatii de atribuire si a eventualelor modificari, adaugiri si clarificari
       numai in cazul in care acestea sunt obtinute de catre ofertant direct de la
       Petrom.
       Ofertanţii trebuie să transmită o ofertă completa pentru toate activitatile ce
       fac obiectul unui contract pe un lot. Nu vor fi aceptate oferte pentru activitati
       si cantităţi incomplete in cadrul unui lot.
       În plus, prin trimiterea unei oferte, se consideră că ofertantul are cunoştinţă
                    Page 12 of 44
de toate legile, actele şi reglementările relevante din România, care pot
       afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile ce sunt subiect al acestei
       proceduri de atribuire şi a contractului ce rezulta din aceasta.


3.9 Amendamente la Documentaţia de atribuire
       Petrom poate emite amendamente la Documentaţia de atribuire într-un
       interval de timp de până la cel mult 6 zile înainte de termenul limită de
       depunere a ofertelor.
       Orice amendament emis astfel va fi parte a Documentaţiei de atribuire şi va
       fi comunicat tuturor celor ce au obtinut pana la momentul respectiv
       Documentaţia    de   atribuire  (utilizand  interfata  SEAP,   pagina
       www.e-licitatie.ro).
       Daca va considera necesar si pentru a oferi potenţialilor Ofertanţi timpul
       necesar pentru a lua în calcul un amendament în pregătirea Ofertelor,
       Petrom va putea prelungi termenul limită de depunere a Ofertelor, caz în
       care toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru Petrom şi ofertanţi
       vor trebui raportate la noul termen.


3.10  Clarificări la documentaţia de atribuire
       Petrom considera ca prezenta Documentatie de atribuire ofera suficiente
       informatii in ceea ce priveste:
             i.     descrierea obiectului contractului pentru fiecare lot in
                   parte
             ii.    durata de realizare a serviciilor pentru fiecare lot in
                   parte
       pentru a putea oferi fiecarui operator economic posibilitatea de a decide in
       raport cu participarea la aceasta procedura de atribuire a contractelor: de
       servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu,
       Reghin, Titu; de servicii de eliminare/tratare sol contaminat din Depozitele
       Petrom Ludus si Vaslui; de servicii de eliminare/tratare sol contaminat si
       decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin (3
       loturi).
       Cu toate acestea, in cazul in care un potenţial ofertant doreste clarificari cu
       privire la continutul Documentatiei de atribuire, acesta are dreptul de a
       solicita clarificări. Orice solicitare de clarificări, trebuie trimisă în scris (prin
       posta, fax sau email), cu specificarea referinţei de la publicarea anuntului in
       cadrul SEAP (http://www.e-licitatie.ro) si a titlului contractului si lotului catre
       următoarele persoane de contact:
       SC Petrom SA - Divizia Marketing
       În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Center, etaj 11
                    Page 13 of 44
Adresa: Strada Polizu, nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucureşti, România
      Telefon: +40 21 406 14 74
      Fax: +40 21 206 94 42
      Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com
      Daca solicitarea de clarificare este primita în timp util, Petrom va răspunde,
      în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, si nu mai tarziu de 6 zile înainte de
      termenul limită de depunere a ofertelor.
      Petrom este pus in imposibilitatea de a transmite raspunsul la solicitarile de
      clarificari cu cel putin 6 zile înainte de termenul limită de depunere a
      ofertelor, daca solicitarea de clarificare nu este transmisa in timp util.
      Totusi, Petrom va raspunde la aceste solicitari, in masura in care perioada
      necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila
      primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de
      depunere a ofertelor.
      Daca solicitarile de clarificare sunt transmise in intervalul dintre cele 6 zile
      inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, Petrom va raspunde la
      solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru
      elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de
      catre cei care au solicitat documentatia de atribuire inainte de termenul
      limita de depunere a ofertelor.
      Petrom incurajeaza operatorii economici interesati sa transmita solicitarile
      de clarificari cu cel putin 9 zile inainte de termenul limita de depunere a
      ofertelor.
      Dacă Petrom consideră necesară modificarea Documentaţiei de atribuire ca
      rezultat al unei solicitări de clarificare, o va face urmând procedura descrisă
      la paragraful „Amendamente la Documentaţia de atribuire”.


4 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR
  4.1 Ofertanti eligibili
      Aceasta licitatie este deschisa in conditii de egalitate tuturor ofertantilor
      persoane fizice si juridice sau asociatii de persoane fizice si/sau juridice, ce
      actioneaza conform legii.
      Asocierile de persoane fizice si/sau juridice pot prezenta o oferta comuna
      cu conditia ca toate persoanele participante in aceasta asociere sa
      indeplineasca cerintele legale din tarile lor de origine si cu conditia ca toti
      membrii asociati sa semneze un Acord de asociere odata cu desemnarea
      unuia dintre ei ca lider al asocierii.
      Asocierile de operatori economici nu sunt obligate sa se constituie intr-un
      cadru legal pentru a putea sa depuna o oferta.
      In cazul in care ofertantul selectat este o asociere, atunci aceasta va fi
                   Page 14 of 44
obligata sa autentifice contractul de asociere inainte de semnarea
       Contractului.
       Un ofertant (operator economic) poate, acolo unde este posibil, sa se
       bazeze pe resursele altor operatori economici, indiferent de natura relatiei
       juridice dintre acestia. In acest caz, ofertantul trebuie sa dovedeasca
       Petrom ca acest operator sau ca impreuna cu acest operator are resursele
       necesare executarii contractului.


4.2 Situatii ce determina excluderea ofertantului din procedura de atribuire
       Un operator economic este exclus din prezenta procedură dacă:
       1) a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească
         definitivă pentru:
         a) participare la activităţi ale unei organizaţii criminale;
         b) corupţie;
         c) fraudă;
         d) spălare de bani;
       2) este în stare de faliment ori lichidare; afacerile îi sunt conduse de un
         administrator judiciar sau activităţile comerciale îi sunt suspendate şi fac
         obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, este într-o situaţie
         similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
       3) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea      în una dintre
         situaţiile prevăzute mai sus;
       4) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
         de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
         consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
         sau în ţara în care este stabilit la data depunerii ofertei;
       5) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei
         instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
         profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
       6) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos
         obligaţiile contractuale fata de autoritatea contractanta sau fata de alti
         beneficiari, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a
         produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor
         acestuia.
       7) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţii solicitate de Petrom.


4.3 Cerinte minime referitoare la situaţia personală a ofertantului – cerinte aplicabile
  pentru toate loturile
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferte pentru mai
                    Page 15 of 44
mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot .
       Pentru a-şi demonstra situaţia personală ofertantul trebuie să prezinte:
         1) Declaraţie privind eligibilitatea;
         2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
           Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;
         3) Declaraţie privind calitatea de participant la procedura.
       Aceste documente trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al
       operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in
       documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a
       activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care
       ofertantul este stabilit.
       Petrom isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de ofertant.
       Petrom poate solicita,     înainte de adoptarea deciziei de atribuire a
       contractului ca ofertanţii sa prezinte documente edificatoare (certificate
       constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor
       si contribuţiilor de asigurări sociale).
       In cazul in care Petrom, prin comisia de evaluare, considera ca exista
       anumite incertitudini in ceea ce priveste informatiile prezentate de ofertant
       cu privire la situatia personala a acestuia, atunci Petrom poate solicita
       informatii direct de la autoritatile competente.
       In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele
       mai sus mentionate si orice documente pe care Petrom le va solicita
       suplimentar pentru verificarea situatiei personale a operatorului economic.
       Fiecare subcontractant declarat in oferta trebuie sa prezinte aceste
       documente. Nu se accepta subcontractori nedeclarati, iar schimbarea unui
       subcontractor in timpul executarii Contractului se va face numai cu acordul
       Achizitorului.


4.4 Cerinte minime referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale -
  cerinte aplicabile pentru toate loturile
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferte pentru mai
       mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot .
       Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
       (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) ofertantul , persoana
       fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
         i. Certificat constatator in copie legalizata sau in original, emis de
           Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor
                     Page 16 of 44
sau orice alt document echivalent, prin care să dovedească forma
           de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.
         ii. Copie certificat de inregistare la Registrul Comertului , sau orice alt
           document echivalent, ca persoana fizica sau juridica.
         iii. Copii  ale  documentelor   originale  ce  definesc   constituirea
           Ofertantului (de ex. actul constitutiv, statutul etc), locul de
           înregistrare şi locul principal de desfăşurare a activităţii.
       Documentele emise de autoritatile competente vor fi prezentate in orginal
       sau copie legalizata, in forma valabila la data deschiderii ofertelor.
       Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale documentelor
       solicitate mai sus.
       In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste
       documente.


4.5 Cerinţe minime privind situaţia economică şi financiară
       4.5.1 – Cerinte minime pentru lotul 1
       Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi
       considerat calificat pentru lotul 1:
       1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007,
         2008) – minim 3,5 Milioane EUR;
       2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008)
         rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent
         obiectului contractului . - minim 2 Milioane EUR.
       3) media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare
         (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva
       Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi
       pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca
       Centrală Europeană http://www.ecb.int
       Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va
       prezenta următoarele documente:
       1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru
         exercitiile financiare 2006, 2007, 2008     din care sa reiasa cifra de
         afaceri;
       2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din activitatea
         desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului în
         ultimii 3 ani.


       4.5.2 – Cerinte minime pentru lotul 2
       Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi
       considerat calificat pentru lotul 2:
                   Page 17 of 44
1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007,
    2008) – minim 2 Milioane EUR;
  2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008)
    rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent
    obiectului contractului . - minim 1,2 Milion EUR.
  3) Media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare
    (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva
Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi
pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca
Centrală Europeană http://www.ecb.int
Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va
prezenta următoarele documente:
  1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile
    pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa
    cifra de afaceri;
  2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din
    activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului
    contractului în ultimii 3 ani.


4.5.3 – Cerinte minime pentru lotul 3
Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi
considerat calificat pentru lotul 3:
  1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007,
    2008) – minim 1,5 Milioane EUR;
  2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008)
    rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent
    obiectului contractului . - minim 1 Milion EUR.
  3) media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare
    (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva
Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi
pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca
Centrală Europeană http://www.ecb.int
Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va
prezenta următoarele documente:
  1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile
    pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa
    cifra de afaceri;
  2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din
    activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului
    contractului în ultimii 3 ani.
              Page 18 of 44
Daca acelasi ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, atunci acesta
trebuie sa indeplineasca cel putin suma cerintelor minime pentru loturile pe
care oferteaza.
Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul
de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor
documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de mai sus.
Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci
situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare
(cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare
asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va
considera indeplinita in mod cumulativ.
Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar
2008, bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente,
ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de
verificare contabila intocmita la 31.12.2008, insotite de raportul auditorilor
financiari si contabili autorizati, sau de cenzori dupa caz.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale documentelor
solicitate mai sus.
Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor
documente in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante.
În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în
ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual,
în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de
afaceri nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în
categoria IMM.
Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri
şi a garanţiei de participare la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 privind stimularea
înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca
se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situatia economică şi financiară
invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are
obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in
forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie
ofertantului resursele economice şi financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt
             Page 19 of 44
resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se
       va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul
       îndeplinirii contractului.
       Angajamentul ferm prezentat trebuie să reprezinte un instrument juridic
       care să asigure dreptul Petrom de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea
       anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.
       Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze Petrom
       faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul
       derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure
       îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin
       implicarea sa directă.
       Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul
       răspunde pentru prejudiciile cauzate Petrom ca urmare a nerespectării
       obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea
       de acţiune directă împotriva susţinătorului.
       Persoana care asigură susţinerea economică şi financiară nu trebuie să se
       afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, asa
       cum sunt acestea definite in cadrul paragrafului “Situatii ce determina
       excluderea ofertantului din procedura de atribuire”.
       Pentru a-şi demonstra situaţia personală persoana care asigura sustinerea
       trebuie să prezinte:
       1) Declaraţie privind eligibilitatea;
       2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
       Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;


4.6 Cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi profesională
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte.
       Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi
       considerat calificat:
       1) experienţa in executarea a cel putin un contract (1) sau doua (2)
         contracte pentru servicii similare, de o amploare si complexitate
         apropiata; volum fizic si valoric cumulat la cel putin 50% din valoarea
         contractului ce face obiectul acestei proceduri pentru fiecare lot in parte)
         în ultimii 3 ani (octombrie 2006 – octombrie 2009). In acceptiunea
         Autoritatii Contractante, servicii similare inseamna:
          -  Lot 1: decontaminare de sol si apa freatica;
          -  Lot 2: excavare si bioremediere ex situ sol contaminat;
          -  Lot 3: decontaminare sol si apa freatica, excavare si bioremediere
            ex-situ sol contaminat.
                     Page 20 of 44
2) demonstrarea    accesului    la   infrastructura/mijloc   necesar   pentru
  indeplinirea  corespunzătoare      a  Contractului  (inclusiv    existenta
  agrementelor,   autorizatiilor    necesare  pentru    utilizarea  acestei
  infrastructuri, acolo unde legislatia impune in mod expres). Ofertantul
  trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura pe care
  acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata
  pentru prestarea serviciilor.
Pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi profesională ofertantul trebuie
să prezinte:
1) Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
  (octombrie 2006 – octombrie 2009)
2) Declaratie privind infrastructura de care dispune operatorul economic
  pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
3) Declaraţie privind partea/părţile din contract care urmeaza a fi
  îndeplinite de subcontractanţi , nominalizarea şi specializarea acestora
4) Certificate/documente emise de, sau contrasemnate de beneficiarii
  proiectelor similare menţionate ca fiind finalizate sau in curs de
  executare.


Daca acelasi ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, atunci acesta
trebuie sa indeplineasca cel putin suma cerintelor minime pentru loturile pe
care oferteaza.
Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci
capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare
asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va
considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru
îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura
relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi
profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană,
atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de
regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la
dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt
resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se
va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul
îndeplinirii contractului.
               Page 21 of 44
Angajamentul ferm prezentat trebuie să reprezinte un instrument juridic
       care să asigure dreptul Petrom de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea
       anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.
       Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze Petrom
       faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul
       derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure
       îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin
       implicarea sa directă.
       Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul
       răspunde pentru prejudiciile cauzate Petrom ca urmare a nerespectării
       obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea
       de acţiune directă împotriva susţinătorului.
       Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia
       care determină excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt
       acestea definite in cadrul paragrafului “Situatii ce determina excluderea
       ofertantului din procedura de atribuire”.
       Pentru a-şi demonstra situaţia personală persoana care asigura sustinerea
       trebuie să prezinte:
       1) Declaraţie privind eligibilitatea;
       2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
       Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;


4.7 Cerinţe minime privind sistemul de management al calităţii pentru fiecare lot
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
       mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot.
       Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi
       considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităţii, în
       conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
       Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea
       certificării sistemului de management al calităţii ofertantului.
       Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte
       probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a
       sistemului de management al calitatii), dacă prin aceste probe sau dovezi
       confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
       In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre
       liderul asocierii.


4.8 Cerinţe minime privind masurile de protectie a mediului pentru fiecare lot
                    Page 22 of 44
Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
         fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
         mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
         ofertei pentru fiecare lot.
         Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi
         considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al protectiei
         mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
         Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea
         certificării sistemului de management al calităţii mediului .
         Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte
         probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a
         sistemului de management al mediului), dacă prin aceste probe sau dovezi
         confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementului mediului.
         In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre
         liderul asocierii.


4.9 Cerinţe minime privind masurile de securitate si sanatate ocupationala pentru
  fiecare lot
         Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
         fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
         mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
         ofertei pentru fiecare lot.
         Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi
         considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al
         managementului sistemului de sanatate si securitate in munca, în
         conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 sau echivalent.
         Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea
         certificării sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale.
         Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte
         probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a
         sistemului de management al sistemului de securitate si sanatate
         ocupationala), dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea unui
         nivel corespunzător al managementului sistemului de securitate si sanatate
         In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre
         liderul asocierii.


4.10  Cerinţe minime privind Autorizatiile emise de autoritati competente pentru
  fiecare lot
         Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
         fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
                      Page 23 of 44
mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot.
       Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de mediu din care sa rezulte ca
       infrastructura, respectiv activitatile legate direct sub aspect tehnic de
       metodologia propusa pentru indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini
       sunt obiectul unei autorizatii de mediu in vigoare la data depunerii ofertei,
       emise de autoritatile de mediu competente in tara sa de origine, sau
       echivalent.
       Indeplinirea cerinţelor minime privind prezentarea autorizatiei de mediu
       trebuie demonstrata cel putin de catre un membru al asocierii.


4.11  Cerinţe privind masurile de fiscalitate
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
       mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot.
       Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi
       considerat calificat: dovada conform căruia colectarea si prelucrarea
       produselor petroliere se realizează printr-un antrepozit fiscal de producţie
       de uleiuri minerale.
       Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea
       autorizaţiei de antrepozit fiscal de catre cel putin un membru al asocierii.
       Dacă ofertantul nu deţine autorizatie de antrepozit fiscal, atunci se acceptă
       orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, dacă prin aceste probe
       sau dovezi confirmă asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la
       colectarea si prelucrarea produselor petroliere.


4.12  Cerinţe minime referitoare la respectarea regulilor obligatorii privind
  conditiile de munca si protectia muncii pentru fiecare lot
       Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru
       fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai
       mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul
       ofertei pentru fiecare lot.
       In cadrul ofertei depuse, ofertantul trebuie sa prezinte informatii cu privire la
       modul in care acesta:
         1. se obliga sa tina cont de prevederile legislative referitoare la
           conditiile de munca si protectia muncii, care sunt aplicabile la nivel
           national, precum si modul in care acest le va respecta pe parcursul
           indeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind
           reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
                    Page 24 of 44
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in
           munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
           http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
         2. se obliga sa respecte intocmai practicile de protectia muncii
           existente in cadrul Petrom.
       Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea unei
       declaratii, in conformitate cu formularul prezentat in sectiunea D.


    5. MODUL DE PREGĂTIRE ŞI DE TRANSMITERE A OFERTELOR
5.1 Documentele solicitate de la ofertant
       Documentele ce trebuie prezentate Petrom-ului sunt:
            (a)  Formularul de oferta
            (b)  Propunerea Tehnică
            (c)  Popunerea Financiară
            (d)  Garanţia de participare la licitaţie
            (e)  Procura autorizand pe semnatarul ofertei sa angajeze
            ofertantul
            (f)  Toate formularele si documentele suport solicitate pentru
            dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare si selectie
            (g)  contractul de asociere între operatorii economici ce depun o
            ofertă comună, al cărui conţinut este descris la paragraful „Oferta
            depusa de o asociere de operatori economici”, in cazul unei
            asocieri
       O traducere legalizata in limba romana va insoti orice document redactat
       intr-o alta limba.
       In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta trebuie imputernicita
       in scris de toti asociatii.
       Toate aceste documente vor fi insotite de un opis al documentelor care se
       depun, conform informatiilor furnizate in Sectiunea D a prezentei
       Documentatii de atribuire.


5.2 Limba in care se deruleaza procedura de atribuire
       Orice document referitor la aceasta procedura, inclusiv corespondenţa
       derulată între Petrom şi potenţialii ofertanţi trebuie redactate în limba
       romana, dupa cum este stipulat in cele ce urmeaza:
         • documentatia de atribuire este emisa numai in limba romana
         • solicitarile de clarificari la Documentatia de Atribuire vor fi emise de
           catre potentialii ofertanti in limba romana
         • raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi emise de Petrom in
           limba romana
                      Page 25 of 44
• propunerile tehnică si financiară vor fi prezentate Petrom Divizia
           Marketing de catre ofertanti in limba romana
         • documentele care insotesc oferta (declaratiile necesare si specifice
           pentru aceasta procedura) vor fi prezentate Petrom       de catre
           ofertanti in limba romana
         • documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme din tara in
           care ofertantul este rezident (alta decât România) vor fi traduse in
           limba romana.
         • In caz de discrepante intre documentele in limba romana şi
           documentele în limba tarii de rezidenta a Ofertantului, versiunea în
           limba romana va prevala.


5.3 Modul de pregătire a ofertelor
       Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
       din documentaţia de atribuire.
       Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe
       toată perioada de valabilitate a acesteia.
       Documentele ce insotesc oferta vor fi prezentate conform instrucţiunilor de
       la capitolul „Selecţia şi calificarea ofertanţilor” şi cu utilizarea formularelor
       prezentate în secţiunea „Formulare”.
       Propunerea Tehnică va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea
       „Formulare”.
       Propunerea Financiară va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea
       „Formulare”.
       Propunerea Tehnica si Financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul
       contractului pentru un lot, adica la realizarea serviciilor si lucrarilor in
       intregime si astfel incat sa se asigure predarea amplasamentelor catre
       Petrom in conditiile stabilite in SECTIUNEA B (Caietul de Sarcini).
       Nu se accepta propuneri tehnice si financiare care se refera numai la o
       parte din obiectul contractului.
       Ofertantul  îsi  asuma  raspunderea    exclusiva  pentru  legalitatea  si
       autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în
       vederea participarii la procedura.
       Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de
       evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie
       fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura
       raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
       Pentru toate activităţile descrise în Propunerea Tehnică trebuie menţionat
       preţul separat.
       Activităţile descrise în Propunerea Tehnică dar pentru care nu este precizat
                   Page 26 of 44
preţul separat, se vor presupune a fi incluse în preţurile altor activităţi
       precizate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. Pentru aceste activităţi
       Petrom nu va achita nici un cost suplimentar, chiar dacă vor fi executate pe
       parcursul derulării contractului, intrucât se consideră că sunt acoperite de
       preţul total al ofertei.


5.4 Costul pregătirii ofertelor
       Toate costurile asociate pregătirii şi prezentării ofertei sunt suportate de
       catre ofertant. In nici un caz, Petrom nu va fi facuta răspunzătoare pentru
       aceste costuri si nici pentru modul de realizare a ofertei de către ofertant.
       Costurile aferente pregatirii si prezentarii ofertei nu vor fi rambursate de
       catre Petrom niciunui ofertant.
       Ofertanţii nu au dreptul de a li se returna ofertele transmise către Petrom.
5.5 Vizitarea amplasamentului
       Ofertantului ii este recomandat să viziteze şi să examineze amplasamentul
       ce va constitui locul pentru executarea lucrarilor precum şi împrejurimile
       sale - în scopul obţinerii de informaţii necesare pentru pregătirea ofertei şi
       executarea contractului - pe propria sa răspundere şi propriul său risc. De
       asemenea, Ofertantul este încurajat să obţină toate informaţiile care pot fi
       necesare pentru pregătirea ofertei şi care sunt considerate de către acesta
       drept necesare pentru realizarea lucrarilor solicitate. Costurile vizitării
       amplasamentului aferent realizarii lucrarilor şi ale imprejurimii acestuia
       precum şi costul obţinerii de informaţii necesare pentru pregătirea ofertei
       sau realizarea lucrarilor vor fi în întregime suportate de Ofertant şi nu intră
       sub nicio formă în responsabilitatea Petrom.
       Coordonatele persoanei de contact pentru realizarea vizitelor la
       amplasament sunt:
       In atentia: Mariana Mitu
       Adresa: Petrom, Divizia Marketing, Cladirea Bucharest Corporate Center,
       Str. Polizu 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucuresti
       Telefon: +40 372 161 492
       Fax: +40 21 306 6152/53
       E-mail: mariana.mitu@petrom.com
       Reprezentantii Ofertantului pot efectua vizite la amplasament numai in baza
       unei aprobari prealabile obtinute de la persoana ale carei coordonate de
       contact sunt prezentate in acest paragraf si numai in conditiile in care:
          •  Ofertantul da o declaratie in favoarea Petrom din care reiese ca
            Ofertantul    si  reprezentantii  acestuia  efectueaza  vizita  la
            amplasament pe riscul lor, fara a emite nicio pretentie asupra
            Petrom in caz de incidente aparute pe perioada vizitarii
                       Page 27 of 44
amplasamentelor;
         •  Transmiterea acestei solicitari cu cel putin doua zile lucratoare
           inainte de data la care ofertantul intentioneaza sa viziteze
           amplasamentul.
         •  Vizita nu poate fi planificata mai tarziu de sase zile lucratoare
           inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
       Nu este permisa realizarea de vizite la amplasamente fara instiintarea in
       prealabil a persoanei de contact in conditiile sus mentionate.
       Nu este permisa efectuarea de campanii de colectare de probe.


5.6 Preţurile prezentate in propunerea financiara
       Contractul pentru fiecare lot va fi încheiat pentru totalitatea activităţilor ce
       fac referire la realizarea obiectului contractului pentru un lot şi va avea la
       bază graficul valoric al activităţilor prezentate de ofertant.
       In preţul total al ofertei, prezentat de Ofertant in cadrul Propunerii
       Financiare, vor fi incluse si toate impozitele şi taxele plătibile de Contractant
       conform legislatiei in vigoare, sau pentru orice altă cauză aşa cum sunt
       aceste impozite si taxe reglementate de legislaţie cu 28 de zile înainte de
       termenul limită de depunere a ofertelor.
       Preţurile cotate de ofertant în Formularul de Oferta şi în Propunerea
       Financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos:
          a) oferta de preţ trebuie să acopere executarea tuturor Serviciilor
            aferente, aşa cum este descris în Documentaţia de Atribuire
          b) ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate
            articolele / activităţile. Elementele pentru care nu se precizeaza un
            preţ se consideră a fi acoperite de preţurile pentru alte activităţi/
            pretul global şi nu trebuie să fie plătite de Petrom în timpul
            execuţiei contractului.
          c) preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie sa fie
            preluat din Propunerea Financiara si trebuie să fie preţul total al
            ofertei.
       Preţurile unitare cotate de ofertant vor putea fi supuse ajustării, la cererea
       ofertantului, dar nu mai devreme de 6 luni de la initierea derulării
       Contractului. Ajustarea se va face numai pentru restul Serviciilor ce
       urmeaza a fi executate (neputandu-se aplica pentru Serviciile prestate deja)
       si vor putea fi justificate numai prin:
         1. modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau emiterea
           de catre autoritati a unor acte administrative ale caror efect se
           reflecta in cresterea/diminuarea preturilor resurselor pe baza carora
           s-a fundamentat propunerea tehnica si financiara
                   Page 28 of 44
2. cresterea/diminuarea     preturilor  resurselor  care  influenteaza
    semnificativ costurile pe baza carora s-a fundamentat pretul
    contractului.
Ajustarea ce se aplica pretului net ce va trebui plătit Contractantului, va fi
determinată din formule. Nu se aplică ajustări pentru:
   1. preturile activitatilor care nu au fost prezentate in oferta, desi se
     subintelege ca obiectul contractului nu poate fi indeplinit fara
     realizarea acestor activitati
   2. eventuale    activitati  suplimentare/complementare    solicitate  de
     Petrom pe parcursul realizarii serviciilor si care vor fi evaluate pe
     baza costurilor sau preţurilor curente.
Formula propusa de ofertanti pentru actualizare va avea următoarea
structura generală:
      Pn = a + b(R1t1/R1t0) + c(R2t1/R2t0) + d(R3t1/R3t0) + ……..
unde:
“Pn”este factorul multiplicativ de ajustare ce se aplică pretului contractului
ramas de executat dupa perioada “n”.
Perioada “n”: reprezinta 6 luni de la data semnarii contractului, respectiv 6
luni de la ultima ajustare.
“a”este un coeficient fix, ce reprezinta proporţia neajustabilă a pretului
contractului si care este stabilita de Petrom ca fiind 0.2 ;
“b”,”c”,”d”........ sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărei
resurse utilizate si cu pondere semnificativa in costul serviciilor
“ R1t1”, “ R2t1”, “ R3t1”, ....... reprezintă indicii de cost curent sau preţuri de
referinţă pentru perioada “n”, ce se aplică fiecărui element al costului; şi
“ R1t0”, “ R2t0”, “ R3t0” ........ reprezintă indicii costului de bază sau preţuri de
referinţă,care corespund elementelor de cost mai sus menţionate, asa cum
sunt acestea valabile cu 28 de zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor (inclusiv data depunerii ofertelor)
Orice ajustare a pretului Contractului trebuie sa evidentieze influenta
corecta pe care o exercita situatia care justifica ajustarea pretului.
Justificarea cresterii preturilor resurselor se realizeaza, dupa caz, pe baza:
  1. evolutiei indicelui de preturi pentru resursele descrise de catre
    ofertant in formula propusa pentru actualizarea pretului (asa cum
    sunt acesti indici publicati de catre Institutul National de Statistica)
  2. evolutiei indicelui bursier pentru resursele descrise de catre ofertant
    in formula propusa pentru actualizarea pretului, asa cum sunt acesti
    indici publicati de catre organismele abilitate
  3. evolutiei tarifelor pentru utilitatile descrise de catre ofertant in
    formula propusa pentru actualizarea pretului, asa cum sunt acesti
              Page 29 of 44
indici publicati de catre organismele abilitate sa reglementeze
             domeniul respectiv)


5.7 Moneda in care se realizeaza Propunerea Financiara si plata in cadrul
  contractului
       Preţul total al ofertei va fi cotat de către ofertant în LEI si in EUR.
       Moneda pentru realizarea evaluării este LEI echivalent EUR. Sursa oficială
       pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca Naţională a
       României www.bnr.ro
       Data cursului de schimb este a 28 -a zi înainte de termenul limită pentru
       depunerea ofertelor, inclusiv data de depunere a acestora.
       Plata catre ofertantii rezidenti va fi realizata în LEI.
       Plata către ofertantii nerezidenti se va realiza în EUR. In situatia in care
       ofertantul nerezident declarat castigator decide stabilirea unui sediu
       permanent in Romania, conform legislatiei fiscale romane, atunci plata se
       va efectua la rata oficiala de schimb stabilita de BNR pentru ultima zi a lunii
       pentru care s-a emis factura.


5.8 Valabilitatea ofertei
       Ofertele vor rămâne valabile 90 de zile calendaristice, după data de
       deschidere a ofertelor. Perioada de valabilitate se calculeaza incepand cu
       ziua calendaristica a deschiderii ofertelor (adica luand in calcul inclusiv ziua
       in care se deschid ofertele). O oferta valabila pentru o perioada mai scurta
       va fi respinsa de catre Petrom.
       În condiţii excepţionale, care nu tin doar de administrarea procesului de
       evaluare in cadrul Petrom Divizia Marketing, Petrom poate solicita
       ofertanţilor in scris să prelungească perioada de valabilitate a ofertelor cu o
       perioadă suplimentară specificată. Răspunsurile ofertanţilor la solicitarea
       Petrom vor fi realizate deasemenea, in scris.
       Un ofertant poate refuza sa raspunda solicitarii Petrom sau poate refuza sa
       isi prelungeasca perioada de valabilitatea a ofertei fără a pierde Garanţia
       de participare la licitaţie.
       Unui ofertant care este de acord cu cererea nu i se va cere sau permite să
       modifice în vreun fel oferta, dar i se va cere să prelungească valabilitatea
       Garanţiei de participare la licitaţie cu perioada de prelungire a valabilităţii
       ofertei.


5.9 Confidentialitate
       Ofertantii pot specifica in cadrul Propunerii Tehnice informatiile pe care
       acestea le considera ca fiind confidentiale si care nu pot fi comunicate catre
                     Page 30 of 44
terte parti. In cazul in care ofertantul considera ca situatia descrisa in fraza
      precedenta ii este aplicabila, acesta trebuie sa specifice, pe langa faptul ca
      aceste informatii sunt confidentiale si motivul pentru care acesta considera
      informatiile drept confidentiale si in consecinta de ce nu pot fi facute
      cunoscute catre terte parti.


5.10  Garanţia de participare la licitaţie
       Denumire lot                        Valoare garantie
                                     pentru participare
                                     la licitatie (EUR)


       Lot 1 - Servicii decontaminare sol si apa freatica     100.000 EUR
       Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu
       Lot 2 - Servicii de eliminare/tratare sol contaminat    14.000 EUR
       din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui
       Lot 3 - Servicii de eliminare/tratare sol si        12.000 EUR
       decontaminare sol contaminat si apa freatica
       Depozitele Petrom Gaesti si Macin
      Garanţia de participare la licitaţie se constituie sub formă instrument de
      garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o
      societate bancara ori o societate de asigurari si va fi valabilă 14
      (patrusprezece) zile calendaristice după expirarea termenului de valabilitate
      al ofertei, adica 104 de zile din ziua depunerii ofertelor şi trebuie prezentată
      în original.
      Orice ofertă care nu este însoţită de o Garanţie de participare la licitaţie în
      original va fi respinsă de Petrom. Garanţia de participare la licitaţie a unei
      asocieri trebuie să definească ca “ofertant” toţi partenerii asocierii şi să-i
      enumere în următorul mod: „asocierea ce constă din “__________”,
      “____________”, şi “__________”.
      Garanţia bancară pentru participare la licitaţie va fi restituita de Petrom
      ofertantilor in conditiile art 88 din HG 925/2006 cu modfiicarile si completarile
      ulterioare.
      Garanţia de Participare la licitaţie va fi reţinută de Petrom dacă:
        a) ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia
        b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună
          execuţie în perioada de valabilitate a ofertei
        c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de
          achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.                   Page 31 of 44
5.11  Forma ofertei şi semnarea ofertei
      Ofertantul va pregăti:
            a. pe suport hârtie:
                i.un original al documentelor ce cuprind Oferta, aşa cum
                   sunt acestea prezentate în paragraful „Documente
                   solicitate de la ofertant” şi cu inscrisul in clar
                   “ORIGINAL”.
                ii.un numar de doua copii ale Ofertei marcate clar
                   “COPII”.
            b. pe suport electronic (CD)
                i.in format pdf., toate informatiile prezentate pe suport
                   hartie in original.
      În eventualitatea vreunei discrepanţe între documente, originalul va
      prevala.
      Originalul şi toate copiile ofertei vor fi tipărite sau scrise cu cerneală
      neradiabilă şi vor fi semnate de o persoană sau persoane autorizate de
      drept să semneze în numele ofertantului.
      Dreptul de a reprezenta ofertantul trebuie să fie dovedită prin trimiterea
      unui extras relevant din actul constitutiv al societăţii şi, dacă este cazul, o
      copie a împuternicirii emise în favoarea semnatarului ofertei. Petrom îşi
      rezervă dreptul de a solicita orice alte documente / informaţii cu privire la
      împuternicirea semnatarului ofertei de a reprezenta ofertantul, după cum
      consideră necesar. Numele in clar şi poziţia deţinute de fiecare persoană
      ce semnează autorizaţia de semnare a ofertei trebuie redactate sau
      imprimate sub semnătura.
      Toate paginile ofertei unde au fost făcute amendamente înainte de
      transmiterea acestora vor fi semnate de persoana sau persoanele ce
      semnează oferta.
      Ofertele prezentate vor fi indosariate in dosare cu spirala sau se vor folosi
      alte metode de indosariere pentru a se evita pierderea sau amestecarea
      documentelor, iar paginile vor fi numerotate.
      Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de fiecare categorie
      de cerinte din documentatia de atribuire si vor include un opis care va
      trimite la fiecare sectiune si va avea paginile numerotate corespunzator,
      pentru a permite o identificare rapida.
      Daca ofertantul foloseste prescurtari in textul ofertei pentru a denumi
      notiuni tehnice sau alte notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa.


5.12  Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii pentru
                   Page 32 of 44
prezentarea Propunerii tehnice
      Reglementările privitoare la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii,
      care sunt în vigoare în România şi care trebuie respectate pe parcursul
      îndeplinirii contractului, pot fi obţinute de către ofertanţi de la următoarele
      instituţii competente:
      Ministerul Finanţelor Publice
      Adresa: Str. Apolodor, nr 17, Sector 5 Bucuresti, Romania E-mail:
      publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: +40-(0)21-410.34.00, +40-(0)21-410.35.50,
      +40-(0)21-410.50.25 Fax: +40-(0)21-312.25.09
      Ministerul Mediului
      Adresa: Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania E-mail:
      relatii.cupublicul@mmediu.ro Tel: +40-(0)21-316.02.15
      Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
      Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti, Romania E-mail:
      relatiicupublicul@mmuncii.ro    Tel:    +40-(0)21-313.62.67,  +40-(0)21-
      315.85.56


5.13  Propunerea tehnica
      Ofertantul trebuie sa transmita Propunerea Tehnică în forma specificată în
      formularul D.10.
      Propunerea Tehnica trebuie insotita de o declaratie emisa de ofertant cu
      privire la partea sau partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa
      le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractorilor.


5.14  Propunerea Financiară
      Propunerea Financiară va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea
      „Formulare”, formularul D.11.
      Preţul total al ofertei va fi cotat de către ofertant în LEI si echivalent in EUR.


5.15  Transmiterea şi depunerea ofertelor
      Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina ofertantului.
      Numai ofertele depuse in termen pe suport hartie si suport electronic se iau
      in considerare, conform informatiilor din paragraful „Forma ofertei si
      semnarea ofertei”.


5.16  Sigilarea şi marcarea ofertelor
      Ofertantul va sigila originalul şi cele doua copii ale ofertei în plicuri separate
      si marcate corespunzător cu “ORIGINAL” şi “COPIE”. Aceste plicuri interne
      vor fi introduse intr-un plic exterior/colet.
      Plicul exterior/coletul va fi marcat după cum urmează:
                   Page 33 of 44
1.  „adresa de depunere a ofertelor”
        2. „numele procedurii si numele lotului”
        3.  avertistmentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA
           COMISIEI DE EVALUARE ÎN DATA DE......ORA... (data si ora
           sedinţei de deschidere a ofertelor –asa cum este specificata in
           paragraful „Sedinta de deschidere a ofertelor”.)”
      Dacă plicul exterior nu este sigilat şi marcat conform celor de mai sus,
      Petrom nu-şi va asuma nicio responsabilitate pentru pierderea/ deschiderea
      ofertei înainte de termenul stabilit prin această Documentaţie de atribuire.
      Plicurile interioare vor indica numele şi adresa ofertantului pentru a înlesni
      returnarea ofertei nedeschise în cazul in care este declarată întârziată.


5.17  Adresa de depunere a ofertelor pentru fiecare lot
      Plicul/coletul ce contine originalul si copiile ofertei trebuie sa fie transmise la
      adresa:
      SC PETROM SA – Divizia Marketing - Registratura
      În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Corporate Center
      Registratura Petrom, etaj 7
      Adresa: Strada Polizu, nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucureşti, România
      Telefon: +40 21 406 14 74
      Fax: +40 21 206 94 42
      Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com
      pana la termenul limita de depunere a ofertelor precizat la paragraful
      „Termenul limita de depunere a ofertelor”


5.18  Modalitati de transmitere a ofertelor
      Ofertele pot fi transmise prin posta sau curier la adresa specificata la
      paragraful „Adresa de depunere a ofertelor” sau pot fi depuse direct de
      catre un reprezentant al ofertantului la aceeasi adresa.
      Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare.
      Oferta primită la alta adresa decât cea stabilita in anunţul de participare şi
      în cadrul acestei secţiuni sau primita dupa termenul limita de depunere a
      ofertelor va fi returnată nedeschisă.


5.19  Termenul limită de depunere a ofertelor pentru fiecare lot
      Termenul limită de depunere a ofertelor la adresa de depunere a ofertelor
      este:
             27 noiembrie 2009 ora 10.00 a.m. – ora Romaniei
      Ofertele trebuie depuse cu respectarea instrucţiunilor prezentate in cadrul
      acestui document si trebuie să fie primite la adresa specificată la paragraful
                   Page 34 of 44
anterior, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
      Daca considera necesar, Petrom poate prelungi termenul limită de
      depunere a ofertelor prin emiterea unui amendament la Documentaţia de
      atribuire.
      In cazul in care Petrom prelungeste termenul de depunere a ofertelor, toate
      drepturile şi obligaţiile Petrom şi ale ofertanţilor, supuse termenului limită
      iniţial, vor fi raportate la noul termen limită stabilit.


5.20  Oferte depuse la o altă adresa sau oferte întârziate
      Ofertele primite de Petrom după termenul limită prevăzut la paragraful
      anterior vor fi declarate întârziate si vor fi returnate nedeschise.
      Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată la paragraful „Adresa
      de depunere a ofertelor”, nu vor fi luate în considerare si vor fi returnate
      nedeschise,   impreuna    cu  scrisoarea  de  garanţie  bancară  pentru
      participarea la licitaţie.
      Petrom nu va fi ţinuta răspunzătoare pentru livrarea cu întârziere a
      ofertelor.


5.21  Retragerea, substituirea si modificarea şi ofertelor
      Orice ofertant îşi poate retrage, substitui sau modifica oferta printr-o
      notificare scrisă transmisă Petrom înainte de termenul limită pentru
      depunerea ofertelor.
      Fiecare retragere, substituire sau modificare transmisa de un ofertant va fi
      pregătită, sigilată, marcată şi depusă conform instructiunilor privind sigilarea
      şi marcarea ofertelor, cu plicurile interioare şi cel exterior marcate în plus
      “RETRAGERE”, „SUBSTITUIRE”, sau “MODIFICARE”, după cum este
      cazul.
      Nici o ofertă nu poate fi retrasa, substituita sau modificată după termenul
      limită de depunere a ofertelor.
      Retragerea, modificarea sau substituirea unei oferte in perioada cuprinsa
      intre termenul limită de depunere a ofertelor şi expirarea perioadei de
      valabilitate a ofertelor aşa cum este această perioadă specificată la
      paragraful „Valabilitatea ofertei” sau aşa cum poate fi aceasta perioada
      prelungită, poate duce la pierderea Garanţiei de participare la licitaţie.
      Stersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt
      semnate sau parafate de către persoana care semnează oferta.


5.22  Oferte alternative
      Nu se accepta oferte alternative.


                     Page 35 of 44
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti
Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti

Recomendados

Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013 por
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013
Suport de curs instruire utilizatori IMI PQ ianuarie 2013IMI PQ NET Romania
484 visualizações119 slides
Dreptul muncii-2011 por
Dreptul muncii-2011Dreptul muncii-2011
Dreptul muncii-2011exodumuser
25.3K visualizações229 slides
37677751 dreptul-securitatii-sociale por
37677751 dreptul-securitatii-sociale37677751 dreptul-securitatii-sociale
37677751 dreptul-securitatii-socialeexodumuser
20.3K visualizações190 slides
17711612 dreptul-securitatii-sociale por
17711612 dreptul-securitatii-sociale17711612 dreptul-securitatii-sociale
17711612 dreptul-securitatii-socialeexodumuser
17.5K visualizações130 slides
Drept+fiscal por
Drept+fiscalDrept+fiscal
Drept+fiscalexodumuser
20.8K visualizações93 slides
020 ovidiu bufnila cruciada lui moreaugarin v 1.0 por
020 ovidiu bufnila  cruciada lui moreaugarin v 1.0 020 ovidiu bufnila  cruciada lui moreaugarin v 1.0
020 ovidiu bufnila cruciada lui moreaugarin v 1.0 Ion Maria
592 visualizações200 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

57085466 curs-achizitii por
57085466 curs-achizitii57085466 curs-achizitii
57085466 curs-achizitiiexodumuser
4.4K visualizações153 slides
Management de proiect editia ii v1 por
Management de proiect editia ii  v1Management de proiect editia ii  v1
Management de proiect editia ii v1Oxana Ghenciu
1.9K visualizações174 slides
5. materiale de formare achizitii publice por
5. materiale de formare achizitii publice5. materiale de formare achizitii publice
5. materiale de formare achizitii publiceexodumuser
3.9K visualizações153 slides
Ghid exp.th..judiciară por
Ghid exp.th..judiciarăGhid exp.th..judiciară
Ghid exp.th..judiciarăContabil Pe Net
1.1K visualizações108 slides
Raport de activitate SRTv 2009 por
Raport de activitate SRTv 2009Raport de activitate SRTv 2009
Raport de activitate SRTv 2009Constantin Cocioaba
2.2K visualizações211 slides
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat por
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnatPopescuAnca8
81 visualizações232 slides

Mais procurados(19)

57085466 curs-achizitii por exodumuser
57085466 curs-achizitii57085466 curs-achizitii
57085466 curs-achizitii
exodumuser4.4K visualizações
Management de proiect editia ii v1 por Oxana Ghenciu
Management de proiect editia ii  v1Management de proiect editia ii  v1
Management de proiect editia ii v1
Oxana Ghenciu1.9K visualizações
5. materiale de formare achizitii publice por exodumuser
5. materiale de formare achizitii publice5. materiale de formare achizitii publice
5. materiale de formare achizitii publice
exodumuser3.9K visualizações
Ghid exp.th..judiciară por Contabil Pe Net
Ghid exp.th..judiciarăGhid exp.th..judiciară
Ghid exp.th..judiciară
Contabil Pe Net1.1K visualizações
Raport de activitate SRTv 2009 por Constantin Cocioaba
Raport de activitate SRTv 2009Raport de activitate SRTv 2009
Raport de activitate SRTv 2009
Constantin Cocioaba2.2K visualizações
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat por PopescuAnca8
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat
22 teza varga csaba f v_- 27_sept_ 2018 final-converted-semnat
PopescuAnca881 visualizações
81591504 curs-drept-institutional-european por exodumuser
81591504 curs-drept-institutional-european81591504 curs-drept-institutional-european
81591504 curs-drept-institutional-european
exodumuser5.2K visualizações
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit por Carmen Havreliuc
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit
2011 curtea-de-conturi-standarde-de-audit
Carmen Havreliuc1.4K visualizações
328871716 ghid-integral-final-x por Cristina Nicu
328871716 ghid-integral-final-x328871716 ghid-integral-final-x
328871716 ghid-integral-final-x
Cristina Nicu2.8K visualizações
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011 por exodumuser
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-201186576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011
86576063 dreptul-proprietatii-intelectuale-curs-id-iunie-2011
exodumuser12.7K visualizações
SeniorERP structura por Senior Software
SeniorERP structuraSeniorERP structura
SeniorERP structura
Senior Software1.8K visualizações
149 analiza echilibrului financiar cu ajutorul bilantului patrimonial www.lu... por Lucrari de licenta
149 analiza echilibrului financiar cu ajutorul bilantului patrimonial www.lu...149 analiza echilibrului financiar cu ajutorul bilantului patrimonial www.lu...
149 analiza echilibrului financiar cu ajutorul bilantului patrimonial www.lu...
Lucrari de licenta281 visualizações
Introducere in expertiza contabila si in audit financiar, 2008, abbyy6 por silviaxx
Introducere in expertiza contabila si in audit financiar, 2008, abbyy6Introducere in expertiza contabila si in audit financiar, 2008, abbyy6
Introducere in expertiza contabila si in audit financiar, 2008, abbyy6
silviaxx10.4K visualizações
Manual ajutor de_stat_iulie_2005 por anadraghia
Manual ajutor de_stat_iulie_2005Manual ajutor de_stat_iulie_2005
Manual ajutor de_stat_iulie_2005
anadraghia732 visualizações
Alexandra mosneaga vindecarea psi por Tapi Sorin Adrian
Alexandra mosneaga  vindecarea psiAlexandra mosneaga  vindecarea psi
Alexandra mosneaga vindecarea psi
Tapi Sorin Adrian1.2K visualizações
Manual instructiuni-blackberry-9800-torch-slider-red1299657036 por Quickmobile
Manual instructiuni-blackberry-9800-torch-slider-red1299657036Manual instructiuni-blackberry-9800-torch-slider-red1299657036
Manual instructiuni-blackberry-9800-torch-slider-red1299657036
Quickmobile767 visualizações
56489014 dr-prop-intelectuale an-iii por exodumuser
56489014 dr-prop-intelectuale an-iii56489014 dr-prop-intelectuale an-iii
56489014 dr-prop-intelectuale an-iii
exodumuser12.5K visualizações
49318825 criminologie-generala por exodumuser
49318825 criminologie-generala 49318825 criminologie-generala
49318825 criminologie-generala
exodumuser17.2K visualizações
Plan de Dezvoltare Locala Alutus por Bodvaj Egyesület
Plan de Dezvoltare Locala AlutusPlan de Dezvoltare Locala Alutus
Plan de Dezvoltare Locala Alutus
Bodvaj Egyesület380 visualizações

Destaque

Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi... por
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...ADR Nord
716 visualizações33 slides
Anpil Val d'Orcia por
Anpil Val d'OrciaAnpil Val d'Orcia
Anpil Val d'Orciasilviavittozzi
285 visualizações12 slides
Transformation for Teams, Leaders & Organisations por
Transformation for Teams, Leaders & OrganisationsTransformation for Teams, Leaders & Organisations
Transformation for Teams, Leaders & OrganisationsHelen Caton-Hughes MA, PCC, Chartered Marketer
863 visualizações28 slides
Hesperus Nauticals por
Hesperus NauticalsHesperus Nauticals
Hesperus NauticalsHesperus Nauticals
515 visualizações8 slides
Shemodgoma1 por
Shemodgoma1Shemodgoma1
Shemodgoma1ramishviliana
430 visualizações8 slides
Linkedin Photos por
Linkedin PhotosLinkedin Photos
Linkedin PhotosRsscotti
475 visualizações30 slides

Destaque(9)

Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi... por ADR Nord
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
ADR Nord716 visualizações
Anpil Val d'Orcia por silviavittozzi
Anpil Val d'OrciaAnpil Val d'Orcia
Anpil Val d'Orcia
silviavittozzi285 visualizações
Hesperus Nauticals por Hesperus Nauticals
Hesperus NauticalsHesperus Nauticals
Hesperus Nauticals
Hesperus Nauticals515 visualizações
Shemodgoma1 por ramishviliana
Shemodgoma1Shemodgoma1
Shemodgoma1
ramishviliana430 visualizações
Linkedin Photos por Rsscotti
Linkedin PhotosLinkedin Photos
Linkedin Photos
Rsscotti475 visualizações
Presence Process for More Authentic Living por Rsscotti
Presence Process for More Authentic LivingPresence Process for More Authentic Living
Presence Process for More Authentic Living
Rsscotti1K visualizações
Registrul Matricol Unic Documentatia De Atribuire por dstanca
Registrul Matricol Unic  Documentatia De AtribuireRegistrul Matricol Unic  Documentatia De Atribuire
Registrul Matricol Unic Documentatia De Atribuire
dstanca3.7K visualizações
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars por LinkedIn
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn869.7K visualizações

Similar a Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti

39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar... por
39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...
39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...Lucrari de licenta
214 visualizações3 slides
New smile pc7 instalare por
New smile pc7 instalareNew smile pc7 instalare
New smile pc7 instalareDan Andries
1.1K visualizações28 slides
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii www.lucrari-proiecte-licenta.ro por
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii  www.lucrari-proiecte-licenta.ro129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii  www.lucrari-proiecte-licenta.ro
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii www.lucrari-proiecte-licenta.roLucrari de licenta
185 visualizações2 slides
Introducere in filosofia obiectuala por
Introducere in filosofia obiectualaIntroducere in filosofia obiectuala
Introducere in filosofia obiectualaAurel Rusu
1.7K visualizações267 slides
Licenta por
LicentaLicenta
LicentaFLORIN GEORGESCU
17.7K visualizações85 slides
Licenta por
LicentaLicenta
LicentaFLORIN GEORGESCU
2.2K visualizações85 slides

Similar a Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti(20)

39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar... por Lucrari de licenta
39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...
39 acreditivul documentar, modalitate de plata in relatiile valutar financiar...
Lucrari de licenta214 visualizações
New smile pc7 instalare por Dan Andries
New smile pc7 instalareNew smile pc7 instalare
New smile pc7 instalare
Dan Andries1.1K visualizações
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii www.lucrari-proiecte-licenta.ro por Lucrari de licenta
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii  www.lucrari-proiecte-licenta.ro129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii  www.lucrari-proiecte-licenta.ro
129 analiza diagnostic pe baza rentabilitatii www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Lucrari de licenta185 visualizações
Introducere in filosofia obiectuala por Aurel Rusu
Introducere in filosofia obiectualaIntroducere in filosofia obiectuala
Introducere in filosofia obiectuala
Aurel Rusu1.7K visualizações
Licenta por FLORIN GEORGESCU
LicentaLicenta
Licenta
FLORIN GEORGESCU17.7K visualizações
Licenta por FLORIN GEORGESCU
LicentaLicenta
Licenta
FLORIN GEORGESCU2.2K visualizações
Carte bucate por relu27
Carte bucateCarte bucate
Carte bucate
relu2713K visualizações
Curs management-proiect por caddylac_slk
Curs management-proiectCurs management-proiect
Curs management-proiect
caddylac_slk5.1K visualizações
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa por Alexandru Rada
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia saLucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa
Lucrare de licenta - Relaţii publice online automobile dacia sa
Alexandru Rada24.3K visualizações
Prepararea şi servirea cocteilurilor por Roxana Elena
Prepararea şi servirea cocteilurilorPrepararea şi servirea cocteilurilor
Prepararea şi servirea cocteilurilor
Roxana Elena1.4K visualizações
Dg regio-deloitte por Alin Izvoran
Dg regio-deloitteDg regio-deloitte
Dg regio-deloitte
Alin Izvoran1.4K visualizações
Bit defender businessclient_userguide_ro por paulbth
Bit defender businessclient_userguide_roBit defender businessclient_userguide_ro
Bit defender businessclient_userguide_ro
paulbth317 visualizações
Antreprenoriat manual por Lupu Maria
Antreprenoriat manualAntreprenoriat manual
Antreprenoriat manual
Lupu Maria6.6K visualizações
20 calitatea mediului în zona industrială a municipiului roman copy por Lucrari de licenta
20 calitatea mediului în zona industrială a municipiului roman  copy20 calitatea mediului în zona industrială a municipiului roman  copy
20 calitatea mediului în zona industrială a municipiului roman copy
Lucrari de licenta109 visualizações
Manual utilizare lg_gd510_ro por Quickmobile
Manual utilizare lg_gd510_roManual utilizare lg_gd510_ro
Manual utilizare lg_gd510_ro
Quickmobile1.6K visualizações
54 actul administrativ de autoritate copy por Lucrari de licenta
54 actul administrativ de autoritate  copy54 actul administrativ de autoritate  copy
54 actul administrativ de autoritate copy
Lucrari de licenta178 visualizações
Cap ii caiet de sarcini norme standarde (5) por Trofin Gheorghe
Cap ii caiet de sarcini norme standarde (5)Cap ii caiet de sarcini norme standarde (5)
Cap ii caiet de sarcini norme standarde (5)
Trofin Gheorghe2.6K visualizações
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane por Livia Moldovan
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane
77997067 metodica predari_lb_si_lit_romane
Livia Moldovan3.6K visualizações
Ghid acte justificative PF por Laurentiu Marius
Ghid acte justificative PFGhid acte justificative PF
Ghid acte justificative PF
Laurentiu Marius3.7K visualizações
Cicerone laurentiu popa teza doctorat por adinachirila
Cicerone laurentiu popa teza doctoratCicerone laurentiu popa teza doctorat
Cicerone laurentiu popa teza doctorat
adinachirila2.6K visualizações

Sectiunea A Instructiuni Pentru Ofertanti

 • 3. SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI CUPRINS DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE..................................................................................................................... 1 PENTRU ................................................................................................................................................................ 1 LOT 1 - SERVICII DECONTAMINARE SOL SI APA FREATICA DEPOZITELE PETROM ADJUD, GIURGIU, REGHIN SI TITU ............................................................................................................................... 1 LOT 2 - SERVICII DE INLATURARE PRIN EXCAVARE SI TRATARE PRIN BIOREMEDIERE EX- SITU A SOLULUI CONTAMINAT DIN DEPOZITELE PETROM LUDUS SI VASLUI............................. 1 LOT 3 - SERVICII DE INLATURARE PRIN EXCAVARE SOL CONTAMINAT SI TRATAREA PRIN BIOREMEDIERE EX-SITU A ACESTUIA SI DECONTAMINARE SOL SI APA FREATICA DEPOZITELE PETROM GAESTI SI MACIN................................................................................................... 1 S.C. PETROM S.A............................................................................................................................................... 1 ACEASTA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE CUPRINDE 4 SECTIUNI, ORGANIZATE...................... 2 SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.............................................................................. 2 SECTIUNEA B: CAIET DE SARCINI SI ANEXE, ASTFEL:......................................................................... 2 SECTIUNEA B1: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 1 ............................................................................. 2 SECTIUNEA B2: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 2 ............................................................................. 2 SECTIUNEA B3: CAIET DE SARCINI SI ANEXE LOT 3 ............................................................................. 2 SECTIUNEA C: CONTRACT SI ANEXE, ASTFEL: ...................................................................................... 2 SECTIUNEA C2: CONTRACT SI ANEXE LOT 2........................................................................................... 2 SECTIUNEA D: FORMULARE.......................................................................................................................... 2 SECTIUNEA A: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.............................................................................. 3 CUPRINS............................................................................................................................................................... 3 1. INFORMATII CU CARACTER GENERAL.............................................................................................. 6 2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ............................................................... 6 3. INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI................................... 7 3.1 INFORMATII DESPRE OBIECTUL CONTRACTULUI ................................................................................... 7 3.2 LOCUL DE PRESTARE AL SERVICIILOR SI LUCRARILOR .......................................................................... 8 3.3 LOTURILE DIN CADRUL ACESTEI PROCEDURI ........................................................................................ 9 3.4 SURSA DE FINANTARE A CONTRACTULUI PENTRU FIECARE LOT.......................................................... 9 3.5 CALENDARUL PROCEDURII.................................................................................................................. 10 3.6 LEGISLATIA CE GUVERNEAZA ACEASTA PROCEDURA........................................................................ 10 3.7 SECTIUNILE DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ....................................................................................... 11 3.8 ACCEPTAREA CONTINUTULUI DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE OFERTANTI .................. 12 3.9 AMENDAMENTE LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ........................................................................... 13 3.10 CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE .................................................................................. 13 4 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR ..................................................................................... 14 4.1 OFERTANTI ELIGIBILI................................................................................................................................. 14 4.2 SITUATII CE DETERMINA EXCLUDEREA OFERTANTULUI DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE .......................... 15 Page 3 of 44
 • 4. 4.3 CERINTE MINIME REFERITOARE LA SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI – CERINTE APLICABILE PENTRU TOATE LOTURILE ................................................................................................................................. 15 4.4 CERINTE MINIME REFERITOARE LA CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE - CERINTE APLICABILE PENTRU TOATE LOTURILE ............................................................................................... 16 4.5 CERINŢE MINIME PRIVIND SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ ................................................... 17 4.6 CERINŢE MINIME PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ ............................................ 20 4.7 CERINŢE MINIME PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PENTRU FIECARE LOT....... 22 4.8 CERINŢE MINIME PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE A MEDIULUI PENTRU FIECARE LOT .............. 22 4.9 CERINŢE MINIME PRIVIND MASURILE DE SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA PENTRU FIECARE LOT .................................................................................................................................................... 23 4.10 CERINŢE MINIME PRIVIND AUTORIZATIILE EMISE DE AUTORITATI COMPETENTE PENTRU FIECARE LOT ............................................................................................................................................................. 23 4.11 CERINŢE PRIVIND MASURILE DE FISCALITATE .................................................................................. 24 4.12 CERINŢE MINIME REFERITOARE LA RESPECTAREA REGULILOR OBLIGATORII PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII PENTRU FIECARE LOT ....................................................................................... 24 5. MODUL DE PREGĂTIRE ŞI DE TRANSMITERE A OFERTELOR ................................................. 25 5.1 DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA OFERTANT .................................................................................. 25 5.2 LIMBA IN CARE SE DERULEAZA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ............................................................. 25 5.3 MODUL DE PREGĂTIRE A OFERTELOR ............................................................................................... 26 5.4 COSTUL PREGĂTIRII OFERTELOR....................................................................................................... 27 5.5 VIZITAREA AMPLASAMENTULUI ............................................................................................................ 27 5.6 PREŢURILE PREZENTATE IN PROPUNEREA FINANCIARA ................................................................... 28 5.7 MONEDA IN CARE SE REALIZEAZA PROPUNEREA FINANCIARA SI PLATA IN CADRUL CONTRACTULUI ............................................................................................................................................................. 30 5.8 VALABILITATEA OFERTEI ................................................................................................................... 30 5.9 CONFIDENTIALITATE .......................................................................................................................... 30 5.10 GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ........................................................................................ 31 5.11 FORMA OFERTEI ŞI SEMNAREA OFERTEI ........................................................................................... 32 5.12 INSTITUŢIILE COMPETENTE DE LA CARE OFERTANŢII POT OBŢINE INFORMAŢII PENTRU PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ............................................................................................................. 32 5.13 PROPUNEREA TEHNICA ....................................................................................................................... 33 5.14 PROPUNEREA FINANCIARĂ ................................................................................................................. 33 5.15 TRANSMITEREA ŞI DEPUNEREA OFERTELOR ..................................................................................... 33 5.16 SIGILAREA ŞI MARCAREA OFERTELOR .............................................................................................. 33 5.17 ADRESA DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU FIECARE LOT ........................................................... 34 5.18 MODALITATI DE TRANSMITERE A OFERTELOR ................................................................................. 34 5.19 TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU FIECARE LOT.......................................... 34 5.20 OFERTE DEPUSE LA O ALTĂ ADRESA SAU OFERTE ÎNTÂRZIATE ....................................................... 35 5.21 RETRAGEREA, SUBSTITUIREA SI MODIFICAREA ŞI OFERTELOR ........................................................ 35 5.22 OFERTE ALTERNATIVE ....................................................................................................................... 35 5.23 OFERTA COMUNA ................................................................................................................................ 36 5.24 O SINGURĂ OFERTĂ PENTRU TOATE CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU FIECARE LOT IN PARTE ............................................................................................................................................................. 37 6 DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR................................................................................. 37 6.1 SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR ............................................................................................ 37 6.2 CONFIDENŢIALITATEA PROCESULUI DE EVALUARE .......................................................................... 38 6.3 CLARIFICĂRI ASUPRA CONTINUTULUI OFERTELOR........................................................................... 38 6.4 CORECTIA ERORILOR DE CALCUL ..................................................................................................... 39 6.5 DREPTUL PETROM DE A VERIFICA CAPACITATEA TEHNICA A OFERTANTULUI ................................ 39 Page 4 of 44
 • 5. 6.6 PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE DE CATRE OFERTANTI PE PARCURSUL PROCESULUI DE EVALUARE ......................................................................................................................................................... 39 7 ATRIBUIREA CONTRACTULUI............................................................................................................. 40 7.1 CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI ....................................................................................... 40 8 DREPTURI ALE PETROM ...................................................................................................................... 40 8.1 DREPTUL PETROM DE A ACCEPTA ORICE OFERTĂ ŞI DE A RESPINGE ORICARE SAU TOATE OFERTELE ......................................................................................................................................................... 40 8.2 DREPTUL PETROM DE A OPTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA ULTERIOARA DE SERVICII DE LA OFERTANTUL DEVENIT CONTRACTANT ............................................................................................................. 40 8.3 LICITAŢIA ELECTRONICĂ ..................................................................................................................... 41 8.4 PRECIZARI SPECIFICE PRIVIND ETAPA FINALA A LICITATIE DESCHISE, LICITATIA ELECTRONICA ...... 41 8.5 INFORMATII REFERITOARE LA CERINTE TEHNICE MINIMALE PENTRU ACCES IN SEAP...................... 42 8.6 NOTIFICAREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI ........................................................................................... 43 8.7 SEMNAREA CONTRACTULUI................................................................................................................ 43 9 CAI DE ATAC ............................................................................................................................................ 43 9.1 CAI DE ATAC ........................................................................................................................................ 43 Page 5 of 44
 • 6. 1. INFORMATII CU CARACTER GENERAL Termeni Utilizati Contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte a contractului de achiziţie publică Documentaţia de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia Ofertant - oricare operator economic sau asociere de operatori economici care a depus ofertă Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică Operator economic - oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări Propunere financiară - parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire Propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini "Scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare Noţiunea de "conflict de interese" se interpretează după cum urmează: orice operator economic sau un expert care participă în procesul de pregătire a documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini, nu poate participa la procedura ce se desfăşoară în baza documentelor emise de acesta, cu excepţia cazului în care poate dovedi autorităţii contractante că implicarea sa în etapele anterioare nu este de natura sa distorsioneze concurenta. În mod similar, nicio persoană privată sau persoană juridică, care participă direct la evaluarea ofertelor, nu poate participa la aceasta procedura. 2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA In cadrul acestei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta este SC PETROM SA - Divizia Marketing Page 6 of 44
 • 7. Activitatea autoritatii contractante este in sfera prospectarii şi extragerii gazului şi petrolului. Autoritatea contractanta NU achizitioneaza in numele altei autoritati contractante Sediul SC PETROM SA - Divizia Marketing este Strada Polizu, nr. 58-60, Cladirea Bucharest Corporate Center, etaj 11, cod 011062, Sector 1, Bucuresti Adesa de web a SC PETROM SA - Divizia Marketing este www.petrom.com Punct(e) de contact: În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Corporate Center, etaj 11, Adresa: Strada Polizu nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucuresti Telefon: +40 21 406 14 74 Fax: +40 21 206 94 42 Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com 3. INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI Procedura utilizată pentru atribuirea contractului este licitaţia deschisă, cu etapa finala de licitatie electronica si se finalizeaza printr-un Contract de achizitie publica pentru fiecare lot in parte. Serviciile care fac obiectul acestei proceduri de achiziţii sunt împărţite în loturi, iar fiecare lot trebuie să fie acoperit de o singură ofertă. Ofertantii pot depune: • oferta pentru un singur lot, • cate o oferta pentru fiecare lot, in cazul in care oferteaza pentru mai multe loturi. Loturile care fac obiectul acestei proceduri de atribuire sunt urmatoarele: Lot 1 – Servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu Lot 2 - Servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin bioremediere ex- situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui Lot 3 - Servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si tratarea prin bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin 3.1 Informatii despre obiectul contractului Conform Contractului de privatizare a Petrom aprobat prin Legea nr. 555/2004, Petrom trebuie să respecte principiile şi, în măsura în care acest lucru este practic, procedurile prevăzute de legislaţia română în materia achiziţiilor publice, în vigoare pentru orice contract încheiat pentru Page 7 of 44
 • 8. achiziţionarea de servicii necesare în scopul remedierii poluării istorice a mediului. In acest context, Petrom, prin Divizia Marketing, invită operatorii economici interesaţi să prezinte oferte pentru realizarea serviciilor descrise în Secţiunea B a acestei Documentaţii de atribuire, pentru urmatoarele loturi: Contractele care fac obiectul acestei proceduri de atribuire sunt: Lot 1 – Contract de servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu Lot 2 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin bioremediere ex-situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui Lot 3 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si tratarea prin bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin Codul CPV Lot 1: 90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate 90733900-3 - Tratare sau reabilitare în cazul poluării apelor subterane Lot 2: 90732200-9 – Servicii de inlaturare a solurilor poluate 90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate Lot 3: 90732200-9 – Servicii de inlaturare a solurilor poluate 90732300-0 - Tratare sau reabilitare a solurilor poluate si 90733900-3 - Tratare sau reabilitare în cazul poluării apelor subterane 3.2 Locul de prestare al serviciilor si lucrarilor Serviciile se vor presta, dupa cum urmeaza: Lot 1: Depozit Petrom Adjud, Adresa: Str. Revolutiei nr. 9, localitatea Adjud, judetul Vrancea, Romania Depozit Petrom Giurgiu Adresa: Calea Bucurestilor nr. 86, municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, Romania Depozit Petrom Reghin Adresa: Str. Garii nr. 87, Reghin, judet Mures, Romania Depozit Petrom Titu Adresa: Str. Garii nr.56, Titu, Judet Dambovita, Romania Page 8 of 44
 • 9. Lot 2: Depozit Petrom Ludus, Adresa: Str. Crinului nr. 26-28, localitatea Ludus, judet Mures, Romania Depozit Petrom Vaslui Adresa: Str. Metalurgiei nr. 5, municipiul Vaslui, judet Vaslui, Romania Lot 3: Depozit Petrom Gaesti Adresa: Str. Academician Serban Cioculescu nr. 59, Gaesti, judetul Dambovita, Romania Depozit Petrom Macin Adresa: Str.Brailei nr. 2, localitatea Macin, judet Tulcea, Romania 3.3 Loturile din cadrul acestei proceduri Procedura utilizată pentru atribuirea contractului pe fiecare lot in parte este licitaţia deschisă, cu etapa finala de licitatie electronica: Lot 1 - Servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu Lot 2 - Servicii de inlaturare prin excavare si tratare prin bioremediere ex- situ sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui Lot 3 - Contract de servicii de inlaturare prin excavare sol contaminat si tratarea prin bioremediere ex-situ a acestuia si decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin Procedura se finalizeaza printr-un Contract de achizitie publica pe fiecare lot in parte. 3.4 Sursa de finantare a contractului pentru fiecare lot Finantarea contractului ce urmeaza a fi atribuit pentru fiecare lot in cadrul acestei proceduri este asigurata din bugetul SC PETROM SA, urmand ca, costul serviciilor sa fie rambursat PETROM conform Legii nr.555/2004 (publicata in Monitorul Oficial nr.1148 din 6 decembrie 2004). Page 9 of 44
 • 10. 3.5 Calendarul procedurii Aceasta licitatia deschisa se desfasoara dupa calendarul prezentat mai jos: Nr. Activitati Data/ora Crt 1 Transmiterea spre publicare a anunţului de participare 29.09.2009 Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de 2 29.09.2009 atribuire Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi 21.11.2009 3 răspunsul la acestea 4 Primirea ofertelor 27.11.2009 5 Deschiderea ofertelor 27.11.2009 6 Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii* 17.12.2009 7 Semnarea contractului* 29.12.2009 8 Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire* 06.01.2010 * data provizorie Toate orele specificate in acest calendar se refera la ora Romaniei. 3.6 LEGISLATIA CE GUVERNEAZA ACEASTA PROCEDURA Derularea acestei proceduri este guvernata de legislatia in materie de achizitii publice in vigoare la data lansarii procedurii in Romania, dupa cum urmeaza: ORDONANŢA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; publicata in Monitorul Oficial nr. 418, din 15 mai 2006 LEGEA nr. 337/17.07.2006 entru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625, din 20 iulie 2006 ORDONANŢA DE URGENTA A GUVERNULUI nr 94/26.09.2007 pentru modificrea si completarea OUG 34/2006 publicata in Monitorul Oficial, nr. 676, din octombrie 2007 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Page 10 of 44
 • 11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 12 martie 2009 HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial, nr. 625 din iulie 2006 ORDONANTA DE URGENTA 72/2009 din 17.06.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 426/2009. HOTARAREA DE GUVERN NR.834/27.07.2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.515 din 27.07.2009. HOTĂRÂRE nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 978 din 7 decembrie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de Atribuire se aplica legislatia in vigoare a României. 3.7 Sectiunile Documentaţiei de atribuire Aceasta Documentaţie de Atribuire consta din urmatoarele sectiuni: Instructiuni catre ofertanti (sectiunea A) Caiet de sarcini (sectiunea B) Formular de Contract (sectiunea C) Formulare (sectiunea D) Page 11 of 44
 • 12. Această Documentaţie de Atribuire trebuie să fie citită în coroborare cu orice amendament emis în conformitate cu paragraful "Amendamente la Documentaţia de Atribuire” si cu raspunsurile la solicitarile de clarificari emise de autoritatea contractanta conform paragrafului „Clarificari la Documentatia de Atribuire”. 3.8 Acceptarea continutului Documentatiei de Atribuire de catre ofertanti Depunerea unei oferte reprezinta acceptarea in totalitate si fara restrictii de catre ofertant a informatiilor prezentate in aceasta Documentatie de atribuire ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile sale proprii de de prestare a serviciilor. Ofertantii sunt singurii raspunzatori pentru examinarea si insusirea continutului Documentatiei de Atribuire si de pregatirea ofertei in conformitate cu: 1. instructiunile catre ofertanti prezentate in sectiunea A 2. caietul de sarcini prezentat in cadrul sectiunii B 3. prevederile contractuale prezentate in cadrul sectiunii C 4. formularele prezentate in cadrul sectiunii D Imposibilitatea de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va duce la respingerea ofertei. Comisia de evaluare nu va lua in considerare nici o exprimare a unei rezerve/ comentariu de orice fel/refuz de conformare intocmai la prevederile prezentei Documentatii de Atribuire. Exprimarea in cadrul Ofertei a unei astfel de rezerve/ comentariu/ refuz de conformare va duce la respingerea Ofertei. Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, Ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza Documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si nereturnarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul Ofertantului. Daca Ofertantul nu furnizeaza toate informatiile solicitate sau prezinta o oferta care nu include toate documentele solicitate, aceasta se va face pe propriul risc al ofertantului. Petrom isi asuma responsabilitatea pentru caracterul complet al acestei Documentatii de atribuire si a eventualelor modificari, adaugiri si clarificari numai in cazul in care acestea sunt obtinute de catre ofertant direct de la Petrom. Ofertanţii trebuie să transmită o ofertă completa pentru toate activitatile ce fac obiectul unui contract pe un lot. Nu vor fi aceptate oferte pentru activitati si cantităţi incomplete in cadrul unui lot. În plus, prin trimiterea unei oferte, se consideră că ofertantul are cunoştinţă Page 12 of 44
 • 13. de toate legile, actele şi reglementările relevante din România, care pot afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire şi a contractului ce rezulta din aceasta. 3.9 Amendamente la Documentaţia de atribuire Petrom poate emite amendamente la Documentaţia de atribuire într-un interval de timp de până la cel mult 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Orice amendament emis astfel va fi parte a Documentaţiei de atribuire şi va fi comunicat tuturor celor ce au obtinut pana la momentul respectiv Documentaţia de atribuire (utilizand interfata SEAP, pagina www.e-licitatie.ro). Daca va considera necesar si pentru a oferi potenţialilor Ofertanţi timpul necesar pentru a lua în calcul un amendament în pregătirea Ofertelor, Petrom va putea prelungi termenul limită de depunere a Ofertelor, caz în care toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru Petrom şi ofertanţi vor trebui raportate la noul termen. 3.10 Clarificări la documentaţia de atribuire Petrom considera ca prezenta Documentatie de atribuire ofera suficiente informatii in ceea ce priveste: i. descrierea obiectului contractului pentru fiecare lot in parte ii. durata de realizare a serviciilor pentru fiecare lot in parte pentru a putea oferi fiecarui operator economic posibilitatea de a decide in raport cu participarea la aceasta procedura de atribuire a contractelor: de servicii decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin, Titu; de servicii de eliminare/tratare sol contaminat din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui; de servicii de eliminare/tratare sol contaminat si decontaminare sol si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin (3 loturi). Cu toate acestea, in cazul in care un potenţial ofertant doreste clarificari cu privire la continutul Documentatiei de atribuire, acesta are dreptul de a solicita clarificări. Orice solicitare de clarificări, trebuie trimisă în scris (prin posta, fax sau email), cu specificarea referinţei de la publicarea anuntului in cadrul SEAP (http://www.e-licitatie.ro) si a titlului contractului si lotului catre următoarele persoane de contact: SC Petrom SA - Divizia Marketing În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Center, etaj 11 Page 13 of 44
 • 14. Adresa: Strada Polizu, nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucureşti, România Telefon: +40 21 406 14 74 Fax: +40 21 206 94 42 Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com Daca solicitarea de clarificare este primita în timp util, Petrom va răspunde, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, si nu mai tarziu de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Petrom este pus in imposibilitatea de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, daca solicitarea de clarificare nu este transmisa in timp util. Totusi, Petrom va raspunde la aceste solicitari, in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. Daca solicitarile de clarificare sunt transmise in intervalul dintre cele 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, Petrom va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre cei care au solicitat documentatia de atribuire inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Petrom incurajeaza operatorii economici interesati sa transmita solicitarile de clarificari cu cel putin 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Dacă Petrom consideră necesară modificarea Documentaţiei de atribuire ca rezultat al unei solicitări de clarificare, o va face urmând procedura descrisă la paragraful „Amendamente la Documentaţia de atribuire”. 4 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR 4.1 Ofertanti eligibili Aceasta licitatie este deschisa in conditii de egalitate tuturor ofertantilor persoane fizice si juridice sau asociatii de persoane fizice si/sau juridice, ce actioneaza conform legii. Asocierile de persoane fizice si/sau juridice pot prezenta o oferta comuna cu conditia ca toate persoanele participante in aceasta asociere sa indeplineasca cerintele legale din tarile lor de origine si cu conditia ca toti membrii asociati sa semneze un Acord de asociere odata cu desemnarea unuia dintre ei ca lider al asocierii. Asocierile de operatori economici nu sunt obligate sa se constituie intr-un cadru legal pentru a putea sa depuna o oferta. In cazul in care ofertantul selectat este o asociere, atunci aceasta va fi Page 14 of 44
 • 15. obligata sa autentifice contractul de asociere inainte de semnarea Contractului. Un ofertant (operator economic) poate, acolo unde este posibil, sa se bazeze pe resursele altor operatori economici, indiferent de natura relatiei juridice dintre acestia. In acest caz, ofertantul trebuie sa dovedeasca Petrom ca acest operator sau ca impreuna cu acest operator are resursele necesare executarii contractului. 4.2 Situatii ce determina excluderea ofertantului din procedura de atribuire Un operator economic este exclus din prezenta procedură dacă: 1) a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru: a) participare la activităţi ale unei organizaţii criminale; b) corupţie; c) fraudă; d) spălare de bani; 2) este în stare de faliment ori lichidare; afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale îi sunt suspendate şi fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 3) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea în una dintre situaţiile prevăzute mai sus; 4) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit la data depunerii ofertei; 5) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 6) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale fata de autoritatea contractanta sau fata de alti beneficiari, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. 7) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţii solicitate de Petrom. 4.3 Cerinte minime referitoare la situaţia personală a ofertantului – cerinte aplicabile pentru toate loturile Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferte pentru mai Page 15 of 44
 • 16. mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot . Pentru a-şi demonstra situaţia personală ofertantul trebuie să prezinte: 1) Declaraţie privind eligibilitatea; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006; 3) Declaraţie privind calitatea de participant la procedura. Aceste documente trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Petrom isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de ofertant. Petrom poate solicita, înainte de adoptarea deciziei de atribuire a contractului ca ofertanţii sa prezinte documente edificatoare (certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale). In cazul in care Petrom, prin comisia de evaluare, considera ca exista anumite incertitudini in ceea ce priveste informatiile prezentate de ofertant cu privire la situatia personala a acestuia, atunci Petrom poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mai sus mentionate si orice documente pe care Petrom le va solicita suplimentar pentru verificarea situatiei personale a operatorului economic. Fiecare subcontractant declarat in oferta trebuie sa prezinte aceste documente. Nu se accepta subcontractori nedeclarati, iar schimbarea unui subcontractor in timpul executarii Contractului se va face numai cu acordul Achizitorului. 4.4 Cerinte minime referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale - cerinte aplicabile pentru toate loturile Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferte pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot . Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) ofertantul , persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta: i. Certificat constatator in copie legalizata sau in original, emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii ofertelor Page 16 of 44
 • 17. sau orice alt document echivalent, prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. ii. Copie certificat de inregistare la Registrul Comertului , sau orice alt document echivalent, ca persoana fizica sau juridica. iii. Copii ale documentelor originale ce definesc constituirea Ofertantului (de ex. actul constitutiv, statutul etc), locul de înregistrare şi locul principal de desfăşurare a activităţii. Documentele emise de autoritatile competente vor fi prezentate in orginal sau copie legalizata, in forma valabila la data deschiderii ofertelor. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale documentelor solicitate mai sus. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. 4.5 Cerinţe minime privind situaţia economică şi financiară 4.5.1 – Cerinte minime pentru lotul 1 Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat pentru lotul 1: 1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) – minim 3,5 Milioane EUR; 2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului . - minim 2 Milioane EUR. 3) media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană http://www.ecb.int Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va prezenta următoarele documente: 1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa cifra de afaceri; 2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului în ultimii 3 ani. 4.5.2 – Cerinte minime pentru lotul 2 Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat pentru lotul 2: Page 17 of 44
 • 18. 1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) – minim 2 Milioane EUR; 2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului . - minim 1,2 Milion EUR. 3) Media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană http://www.ecb.int Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va prezenta următoarele documente: 1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa cifra de afaceri; 2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului în ultimii 3 ani. 4.5.3 – Cerinte minime pentru lotul 3 Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat pentru lotul 3: 1) media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) – minim 1,5 Milioane EUR; 2) media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului . - minim 1 Milion EUR. 3) media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva Pentru situaţiile financiare exprimate în alte monede decât euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană http://www.ecb.int Pentru a-şi demonstra situaţia economică şi financiară ofertantul va prezenta următoarele documente: 1) copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa cifra de afaceri; 2) Declaraţie privind cifra de afaceri globală şi cea rezultată din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului în ultimii 3 ani. Page 18 of 44
 • 19. Daca acelasi ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, atunci acesta trebuie sa indeplineasca cel putin suma cerintelor minime pentru loturile pe care oferteaza. Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de mai sus. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2008, bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2008, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzori dupa caz. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale documentelor solicitate mai sus. Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante. În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de participare la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situatia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele economice şi financiare invocate. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt Page 19 of 44
 • 20. resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului. Angajamentul ferm prezentat trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul Petrom de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze Petrom faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Petrom ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Persoana care asigură susţinerea economică şi financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea definite in cadrul paragrafului “Situatii ce determina excluderea ofertantului din procedura de atribuire”. Pentru a-şi demonstra situaţia personală persoana care asigura sustinerea trebuie să prezinte: 1) Declaraţie privind eligibilitatea; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006; 4.6 Cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi profesională Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: 1) experienţa in executarea a cel putin un contract (1) sau doua (2) contracte pentru servicii similare, de o amploare si complexitate apropiata; volum fizic si valoric cumulat la cel putin 50% din valoarea contractului ce face obiectul acestei proceduri pentru fiecare lot in parte) în ultimii 3 ani (octombrie 2006 – octombrie 2009). In acceptiunea Autoritatii Contractante, servicii similare inseamna: - Lot 1: decontaminare de sol si apa freatica; - Lot 2: excavare si bioremediere ex situ sol contaminat; - Lot 3: decontaminare sol si apa freatica, excavare si bioremediere ex-situ sol contaminat. Page 20 of 44
 • 21. 2) demonstrarea accesului la infrastructura/mijloc necesar pentru indeplinirea corespunzătoare a Contractului (inclusiv existenta agrementelor, autorizatiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislatia impune in mod expres). Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura pe care acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata pentru prestarea serviciilor. Pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi profesională ofertantul trebuie să prezinte: 1) Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (octombrie 2006 – octombrie 2009) 2) Declaratie privind infrastructura de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 3) Declaraţie privind partea/părţile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de subcontractanţi , nominalizarea şi specializarea acestora 4) Certificate/documente emise de, sau contrasemnate de beneficiarii proiectelor similare menţionate ca fiind finalizate sau in curs de executare. Daca acelasi ofertant depune oferte pentru mai multe loturi, atunci acesta trebuie sa indeplineasca cel putin suma cerintelor minime pentru loturile pe care oferteaza. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului. Page 21 of 44
 • 22. Angajamentul ferm prezentat trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul Petrom de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze Petrom faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Petrom ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea definite in cadrul paragrafului “Situatii ce determina excluderea ofertantului din procedura de atribuire”. Pentru a-şi demonstra situaţia personală persoana care asigura sustinerea trebuie să prezinte: 1) Declaraţie privind eligibilitatea; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006; 4.7 Cerinţe minime privind sistemul de management al calităţii pentru fiecare lot Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al calităţii ofertantului. Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre liderul asocierii. 4.8 Cerinţe minime privind masurile de protectie a mediului pentru fiecare lot Page 22 of 44
 • 23. Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al protectiei mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al calităţii mediului . Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al mediului), dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementului mediului. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre liderul asocierii. 4.9 Cerinţe minime privind masurile de securitate si sanatate ocupationala pentru fiecare lot Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi considerat calificat: dovada asigurării unui nivel corespunzător al managementului sistemului de sanatate si securitate in munca, în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 sau echivalent. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale. Dacă ofertantul nu deţine certificatul solicitat, atunci se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al sistemului de securitate si sanatate ocupationala), dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementului sistemului de securitate si sanatate In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita cel putin de catre liderul asocierii. 4.10 Cerinţe minime privind Autorizatiile emise de autoritati competente pentru fiecare lot Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai Page 23 of 44
 • 24. mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de mediu din care sa rezulte ca infrastructura, respectiv activitatile legate direct sub aspect tehnic de metodologia propusa pentru indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini sunt obiectul unei autorizatii de mediu in vigoare la data depunerii ofertei, emise de autoritatile de mediu competente in tara sa de origine, sau echivalent. Indeplinirea cerinţelor minime privind prezentarea autorizatiei de mediu trebuie demonstrata cel putin de catre un membru al asocierii. 4.11 Cerinţe privind masurile de fiscalitate Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. Cerinţa minimă pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească pentru a fi considerat calificat: dovada conform căruia colectarea si prelucrarea produselor petroliere se realizează printr-un antrepozit fiscal de producţie de uleiuri minerale. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de catre cel putin un membru al asocierii. Dacă ofertantul nu deţine autorizatie de antrepozit fiscal, atunci se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, dacă prin aceste probe sau dovezi confirmă asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la colectarea si prelucrarea produselor petroliere. 4.12 Cerinţe minime referitoare la respectarea regulilor obligatorii privind conditiile de munca si protectia muncii pentru fiecare lot Cerintele minime prezentate in acest paragraf sunt cerintele minime pentru fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune o oferta pentru mai mult de un lot, documentele enumerate mai jos trebuie depuse in cadrul ofertei pentru fiecare lot. In cadrul ofertei depuse, ofertantul trebuie sa prezinte informatii cu privire la modul in care acesta: 1. se obliga sa tina cont de prevederile legislative referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt aplicabile la nivel national, precum si modul in care acest le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la Page 24 of 44
 • 25. conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 2. se obliga sa respecte intocmai practicile de protectia muncii existente in cadrul Petrom. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea unei declaratii, in conformitate cu formularul prezentat in sectiunea D. 5. MODUL DE PREGĂTIRE ŞI DE TRANSMITERE A OFERTELOR 5.1 Documentele solicitate de la ofertant Documentele ce trebuie prezentate Petrom-ului sunt: (a) Formularul de oferta (b) Propunerea Tehnică (c) Popunerea Financiară (d) Garanţia de participare la licitaţie (e) Procura autorizand pe semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul (f) Toate formularele si documentele suport solicitate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare si selectie (g) contractul de asociere între operatorii economici ce depun o ofertă comună, al cărui conţinut este descris la paragraful „Oferta depusa de o asociere de operatori economici”, in cazul unei asocieri O traducere legalizata in limba romana va insoti orice document redactat intr-o alta limba. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta trebuie imputernicita in scris de toti asociatii. Toate aceste documente vor fi insotite de un opis al documentelor care se depun, conform informatiilor furnizate in Sectiunea D a prezentei Documentatii de atribuire. 5.2 Limba in care se deruleaza procedura de atribuire Orice document referitor la aceasta procedura, inclusiv corespondenţa derulată între Petrom şi potenţialii ofertanţi trebuie redactate în limba romana, dupa cum este stipulat in cele ce urmeaza: • documentatia de atribuire este emisa numai in limba romana • solicitarile de clarificari la Documentatia de Atribuire vor fi emise de catre potentialii ofertanti in limba romana • raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi emise de Petrom in limba romana Page 25 of 44
 • 26. • propunerile tehnică si financiară vor fi prezentate Petrom Divizia Marketing de catre ofertanti in limba romana • documentele care insotesc oferta (declaratiile necesare si specifice pentru aceasta procedura) vor fi prezentate Petrom de catre ofertanti in limba romana • documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme din tara in care ofertantul este rezident (alta decât România) vor fi traduse in limba romana. • In caz de discrepante intre documentele in limba romana şi documentele în limba tarii de rezidenta a Ofertantului, versiunea în limba romana va prevala. 5.3 Modul de pregătire a ofertelor Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Documentele ce insotesc oferta vor fi prezentate conform instrucţiunilor de la capitolul „Selecţia şi calificarea ofertanţilor” şi cu utilizarea formularelor prezentate în secţiunea „Formulare”. Propunerea Tehnică va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea „Formulare”. Propunerea Financiară va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea „Formulare”. Propunerea Tehnica si Financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul contractului pentru un lot, adica la realizarea serviciilor si lucrarilor in intregime si astfel incat sa se asigure predarea amplasamentelor catre Petrom in conditiile stabilite in SECTIUNEA B (Caietul de Sarcini). Nu se accepta propuneri tehnice si financiare care se refera numai la o parte din obiectul contractului. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru toate activităţile descrise în Propunerea Tehnică trebuie menţionat preţul separat. Activităţile descrise în Propunerea Tehnică dar pentru care nu este precizat Page 26 of 44
 • 27. preţul separat, se vor presupune a fi incluse în preţurile altor activităţi precizate de către Ofertant în Propunerea Tehnică. Pentru aceste activităţi Petrom nu va achita nici un cost suplimentar, chiar dacă vor fi executate pe parcursul derulării contractului, intrucât se consideră că sunt acoperite de preţul total al ofertei. 5.4 Costul pregătirii ofertelor Toate costurile asociate pregătirii şi prezentării ofertei sunt suportate de catre ofertant. In nici un caz, Petrom nu va fi facuta răspunzătoare pentru aceste costuri si nici pentru modul de realizare a ofertei de către ofertant. Costurile aferente pregatirii si prezentarii ofertei nu vor fi rambursate de catre Petrom niciunui ofertant. Ofertanţii nu au dreptul de a li se returna ofertele transmise către Petrom. 5.5 Vizitarea amplasamentului Ofertantului ii este recomandat să viziteze şi să examineze amplasamentul ce va constitui locul pentru executarea lucrarilor precum şi împrejurimile sale - în scopul obţinerii de informaţii necesare pentru pregătirea ofertei şi executarea contractului - pe propria sa răspundere şi propriul său risc. De asemenea, Ofertantul este încurajat să obţină toate informaţiile care pot fi necesare pentru pregătirea ofertei şi care sunt considerate de către acesta drept necesare pentru realizarea lucrarilor solicitate. Costurile vizitării amplasamentului aferent realizarii lucrarilor şi ale imprejurimii acestuia precum şi costul obţinerii de informaţii necesare pentru pregătirea ofertei sau realizarea lucrarilor vor fi în întregime suportate de Ofertant şi nu intră sub nicio formă în responsabilitatea Petrom. Coordonatele persoanei de contact pentru realizarea vizitelor la amplasament sunt: In atentia: Mariana Mitu Adresa: Petrom, Divizia Marketing, Cladirea Bucharest Corporate Center, Str. Polizu 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucuresti Telefon: +40 372 161 492 Fax: +40 21 306 6152/53 E-mail: mariana.mitu@petrom.com Reprezentantii Ofertantului pot efectua vizite la amplasament numai in baza unei aprobari prealabile obtinute de la persoana ale carei coordonate de contact sunt prezentate in acest paragraf si numai in conditiile in care: • Ofertantul da o declaratie in favoarea Petrom din care reiese ca Ofertantul si reprezentantii acestuia efectueaza vizita la amplasament pe riscul lor, fara a emite nicio pretentie asupra Petrom in caz de incidente aparute pe perioada vizitarii Page 27 of 44
 • 28. amplasamentelor; • Transmiterea acestei solicitari cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data la care ofertantul intentioneaza sa viziteze amplasamentul. • Vizita nu poate fi planificata mai tarziu de sase zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Nu este permisa realizarea de vizite la amplasamente fara instiintarea in prealabil a persoanei de contact in conditiile sus mentionate. Nu este permisa efectuarea de campanii de colectare de probe. 5.6 Preţurile prezentate in propunerea financiara Contractul pentru fiecare lot va fi încheiat pentru totalitatea activităţilor ce fac referire la realizarea obiectului contractului pentru un lot şi va avea la bază graficul valoric al activităţilor prezentate de ofertant. In preţul total al ofertei, prezentat de Ofertant in cadrul Propunerii Financiare, vor fi incluse si toate impozitele şi taxele plătibile de Contractant conform legislatiei in vigoare, sau pentru orice altă cauză aşa cum sunt aceste impozite si taxe reglementate de legislaţie cu 28 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Preţurile cotate de ofertant în Formularul de Oferta şi în Propunerea Financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos: a) oferta de preţ trebuie să acopere executarea tuturor Serviciilor aferente, aşa cum este descris în Documentaţia de Atribuire b) ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate articolele / activităţile. Elementele pentru care nu se precizeaza un preţ se consideră a fi acoperite de preţurile pentru alte activităţi/ pretul global şi nu trebuie să fie plătite de Petrom în timpul execuţiei contractului. c) preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiara si trebuie să fie preţul total al ofertei. Preţurile unitare cotate de ofertant vor putea fi supuse ajustării, la cererea ofertantului, dar nu mai devreme de 6 luni de la initierea derulării Contractului. Ajustarea se va face numai pentru restul Serviciilor ce urmeaza a fi executate (neputandu-se aplica pentru Serviciile prestate deja) si vor putea fi justificate numai prin: 1. modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau emiterea de catre autoritati a unor acte administrative ale caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea preturilor resurselor pe baza carora s-a fundamentat propunerea tehnica si financiara Page 28 of 44
 • 29. 2. cresterea/diminuarea preturilor resurselor care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Ajustarea ce se aplica pretului net ce va trebui plătit Contractantului, va fi determinată din formule. Nu se aplică ajustări pentru: 1. preturile activitatilor care nu au fost prezentate in oferta, desi se subintelege ca obiectul contractului nu poate fi indeplinit fara realizarea acestor activitati 2. eventuale activitati suplimentare/complementare solicitate de Petrom pe parcursul realizarii serviciilor si care vor fi evaluate pe baza costurilor sau preţurilor curente. Formula propusa de ofertanti pentru actualizare va avea următoarea structura generală: Pn = a + b(R1t1/R1t0) + c(R2t1/R2t0) + d(R3t1/R3t0) + …….. unde: “Pn”este factorul multiplicativ de ajustare ce se aplică pretului contractului ramas de executat dupa perioada “n”. Perioada “n”: reprezinta 6 luni de la data semnarii contractului, respectiv 6 luni de la ultima ajustare. “a”este un coeficient fix, ce reprezinta proporţia neajustabilă a pretului contractului si care este stabilita de Petrom ca fiind 0.2 ; “b”,”c”,”d”........ sunt coeficienţi reprezentând proporţia estimată a fiecărei resurse utilizate si cu pondere semnificativa in costul serviciilor “ R1t1”, “ R2t1”, “ R3t1”, ....... reprezintă indicii de cost curent sau preţuri de referinţă pentru perioada “n”, ce se aplică fiecărui element al costului; şi “ R1t0”, “ R2t0”, “ R3t0” ........ reprezintă indicii costului de bază sau preţuri de referinţă,care corespund elementelor de cost mai sus menţionate, asa cum sunt acestea valabile cu 28 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor (inclusiv data depunerii ofertelor) Orice ajustare a pretului Contractului trebuie sa evidentieze influenta corecta pe care o exercita situatia care justifica ajustarea pretului. Justificarea cresterii preturilor resurselor se realizeaza, dupa caz, pe baza: 1. evolutiei indicelui de preturi pentru resursele descrise de catre ofertant in formula propusa pentru actualizarea pretului (asa cum sunt acesti indici publicati de catre Institutul National de Statistica) 2. evolutiei indicelui bursier pentru resursele descrise de catre ofertant in formula propusa pentru actualizarea pretului, asa cum sunt acesti indici publicati de catre organismele abilitate 3. evolutiei tarifelor pentru utilitatile descrise de catre ofertant in formula propusa pentru actualizarea pretului, asa cum sunt acesti Page 29 of 44
 • 30. indici publicati de catre organismele abilitate sa reglementeze domeniul respectiv) 5.7 Moneda in care se realizeaza Propunerea Financiara si plata in cadrul contractului Preţul total al ofertei va fi cotat de către ofertant în LEI si in EUR. Moneda pentru realizarea evaluării este LEI echivalent EUR. Sursa oficială pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este Banca Naţională a României www.bnr.ro Data cursului de schimb este a 28 -a zi înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, inclusiv data de depunere a acestora. Plata catre ofertantii rezidenti va fi realizata în LEI. Plata către ofertantii nerezidenti se va realiza în EUR. In situatia in care ofertantul nerezident declarat castigator decide stabilirea unui sediu permanent in Romania, conform legislatiei fiscale romane, atunci plata se va efectua la rata oficiala de schimb stabilita de BNR pentru ultima zi a lunii pentru care s-a emis factura. 5.8 Valabilitatea ofertei Ofertele vor rămâne valabile 90 de zile calendaristice, după data de deschidere a ofertelor. Perioada de valabilitate se calculeaza incepand cu ziua calendaristica a deschiderii ofertelor (adica luand in calcul inclusiv ziua in care se deschid ofertele). O oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa de catre Petrom. În condiţii excepţionale, care nu tin doar de administrarea procesului de evaluare in cadrul Petrom Divizia Marketing, Petrom poate solicita ofertanţilor in scris să prelungească perioada de valabilitate a ofertelor cu o perioadă suplimentară specificată. Răspunsurile ofertanţilor la solicitarea Petrom vor fi realizate deasemenea, in scris. Un ofertant poate refuza sa raspunda solicitarii Petrom sau poate refuza sa isi prelungeasca perioada de valabilitatea a ofertei fără a pierde Garanţia de participare la licitaţie. Unui ofertant care este de acord cu cererea nu i se va cere sau permite să modifice în vreun fel oferta, dar i se va cere să prelungească valabilitatea Garanţiei de participare la licitaţie cu perioada de prelungire a valabilităţii ofertei. 5.9 Confidentialitate Ofertantii pot specifica in cadrul Propunerii Tehnice informatiile pe care acestea le considera ca fiind confidentiale si care nu pot fi comunicate catre Page 30 of 44
 • 31. terte parti. In cazul in care ofertantul considera ca situatia descrisa in fraza precedenta ii este aplicabila, acesta trebuie sa specifice, pe langa faptul ca aceste informatii sunt confidentiale si motivul pentru care acesta considera informatiile drept confidentiale si in consecinta de ce nu pot fi facute cunoscute catre terte parti. 5.10 Garanţia de participare la licitaţie Denumire lot Valoare garantie pentru participare la licitatie (EUR) Lot 1 - Servicii decontaminare sol si apa freatica 100.000 EUR Depozitele Petrom Adjud, Giurgiu, Reghin si Titu Lot 2 - Servicii de eliminare/tratare sol contaminat 14.000 EUR din Depozitele Petrom Ludus si Vaslui Lot 3 - Servicii de eliminare/tratare sol si 12.000 EUR decontaminare sol contaminat si apa freatica Depozitele Petrom Gaesti si Macin Garanţia de participare la licitaţie se constituie sub formă instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari si va fi valabilă 14 (patrusprezece) zile calendaristice după expirarea termenului de valabilitate al ofertei, adica 104 de zile din ziua depunerii ofertelor şi trebuie prezentată în original. Orice ofertă care nu este însoţită de o Garanţie de participare la licitaţie în original va fi respinsă de Petrom. Garanţia de participare la licitaţie a unei asocieri trebuie să definească ca “ofertant” toţi partenerii asocierii şi să-i enumere în următorul mod: „asocierea ce constă din “__________”, “____________”, şi “__________”. Garanţia bancară pentru participare la licitaţie va fi restituita de Petrom ofertantilor in conditiile art 88 din HG 925/2006 cu modfiicarile si completarile ulterioare. Garanţia de Participare la licitaţie va fi reţinută de Petrom dacă: a) ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Page 31 of 44
 • 32. 5.11 Forma ofertei şi semnarea ofertei Ofertantul va pregăti: a. pe suport hârtie: i.un original al documentelor ce cuprind Oferta, aşa cum sunt acestea prezentate în paragraful „Documente solicitate de la ofertant” şi cu inscrisul in clar “ORIGINAL”. ii.un numar de doua copii ale Ofertei marcate clar “COPII”. b. pe suport electronic (CD) i.in format pdf., toate informatiile prezentate pe suport hartie in original. În eventualitatea vreunei discrepanţe între documente, originalul va prevala. Originalul şi toate copiile ofertei vor fi tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate de o persoană sau persoane autorizate de drept să semneze în numele ofertantului. Dreptul de a reprezenta ofertantul trebuie să fie dovedită prin trimiterea unui extras relevant din actul constitutiv al societăţii şi, dacă este cazul, o copie a împuternicirii emise în favoarea semnatarului ofertei. Petrom îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente / informaţii cu privire la împuternicirea semnatarului ofertei de a reprezenta ofertantul, după cum consideră necesar. Numele in clar şi poziţia deţinute de fiecare persoană ce semnează autorizaţia de semnare a ofertei trebuie redactate sau imprimate sub semnătura. Toate paginile ofertei unde au fost făcute amendamente înainte de transmiterea acestora vor fi semnate de persoana sau persoanele ce semnează oferta. Ofertele prezentate vor fi indosariate in dosare cu spirala sau se vor folosi alte metode de indosariere pentru a se evita pierderea sau amestecarea documentelor, iar paginile vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite sectiuni tinand cont de fiecare categorie de cerinte din documentatia de atribuire si vor include un opis care va trimite la fiecare sectiune si va avea paginile numerotate corespunzator, pentru a permite o identificare rapida. Daca ofertantul foloseste prescurtari in textul ofertei pentru a denumi notiuni tehnice sau alte notiuni, acesta va oferi explicatii intr-o anexa. 5.12 Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii pentru Page 32 of 44
 • 33. prezentarea Propunerii tehnice Reglementările privitoare la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii, care sunt în vigoare în România şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, pot fi obţinute de către ofertanţi de la următoarele instituţii competente: Ministerul Finanţelor Publice Adresa: Str. Apolodor, nr 17, Sector 5 Bucuresti, Romania E-mail: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: +40-(0)21-410.34.00, +40-(0)21-410.35.50, +40-(0)21-410.50.25 Fax: +40-(0)21-312.25.09 Ministerul Mediului Adresa: Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania E-mail: relatii.cupublicul@mmediu.ro Tel: +40-(0)21-316.02.15 Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti, Romania E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro Tel: +40-(0)21-313.62.67, +40-(0)21- 315.85.56 5.13 Propunerea tehnica Ofertantul trebuie sa transmita Propunerea Tehnică în forma specificată în formularul D.10. Propunerea Tehnica trebuie insotita de o declaratie emisa de ofertant cu privire la partea sau partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractorilor. 5.14 Propunerea Financiară Propunerea Financiară va fi transmisă în forma specificată în Secţiunea „Formulare”, formularul D.11. Preţul total al ofertei va fi cotat de către ofertant în LEI si echivalent in EUR. 5.15 Transmiterea şi depunerea ofertelor Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in sarcina ofertantului. Numai ofertele depuse in termen pe suport hartie si suport electronic se iau in considerare, conform informatiilor din paragraful „Forma ofertei si semnarea ofertei”. 5.16 Sigilarea şi marcarea ofertelor Ofertantul va sigila originalul şi cele doua copii ale ofertei în plicuri separate si marcate corespunzător cu “ORIGINAL” şi “COPIE”. Aceste plicuri interne vor fi introduse intr-un plic exterior/colet. Plicul exterior/coletul va fi marcat după cum urmează: Page 33 of 44
 • 34. 1. „adresa de depunere a ofertelor” 2. „numele procedurii si numele lotului” 3. avertistmentul: A NU SE DESCHIDE DECAT IN PREZENTA COMISIEI DE EVALUARE ÎN DATA DE......ORA... (data si ora sedinţei de deschidere a ofertelor –asa cum este specificata in paragraful „Sedinta de deschidere a ofertelor”.)” Dacă plicul exterior nu este sigilat şi marcat conform celor de mai sus, Petrom nu-şi va asuma nicio responsabilitate pentru pierderea/ deschiderea ofertei înainte de termenul stabilit prin această Documentaţie de atribuire. Plicurile interioare vor indica numele şi adresa ofertantului pentru a înlesni returnarea ofertei nedeschise în cazul in care este declarată întârziată. 5.17 Adresa de depunere a ofertelor pentru fiecare lot Plicul/coletul ce contine originalul si copiile ofertei trebuie sa fie transmise la adresa: SC PETROM SA – Divizia Marketing - Registratura În atenţia: Mihaela Ganea, Cladirea Bucharest Corporate Center Registratura Petrom, etaj 7 Adresa: Strada Polizu, nr. 58-60, cod 011062, Sector 1, Bucureşti, România Telefon: +40 21 406 14 74 Fax: +40 21 206 94 42 Adresă e-mail: mihaela.ganea@petrom.com pana la termenul limita de depunere a ofertelor precizat la paragraful „Termenul limita de depunere a ofertelor” 5.18 Modalitati de transmitere a ofertelor Ofertele pot fi transmise prin posta sau curier la adresa specificata la paragraful „Adresa de depunere a ofertelor” sau pot fi depuse direct de catre un reprezentant al ofertantului la aceeasi adresa. Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare. Oferta primită la alta adresa decât cea stabilita in anunţul de participare şi în cadrul acestei secţiuni sau primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor va fi returnată nedeschisă. 5.19 Termenul limită de depunere a ofertelor pentru fiecare lot Termenul limită de depunere a ofertelor la adresa de depunere a ofertelor este: 27 noiembrie 2009 ora 10.00 a.m. – ora Romaniei Ofertele trebuie depuse cu respectarea instrucţiunilor prezentate in cadrul acestui document si trebuie să fie primite la adresa specificată la paragraful Page 34 of 44
 • 35. anterior, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Daca considera necesar, Petrom poate prelungi termenul limită de depunere a ofertelor prin emiterea unui amendament la Documentaţia de atribuire. In cazul in care Petrom prelungeste termenul de depunere a ofertelor, toate drepturile şi obligaţiile Petrom şi ale ofertanţilor, supuse termenului limită iniţial, vor fi raportate la noul termen limită stabilit. 5.20 Oferte depuse la o altă adresa sau oferte întârziate Ofertele primite de Petrom după termenul limită prevăzut la paragraful anterior vor fi declarate întârziate si vor fi returnate nedeschise. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată la paragraful „Adresa de depunere a ofertelor”, nu vor fi luate în considerare si vor fi returnate nedeschise, impreuna cu scrisoarea de garanţie bancară pentru participarea la licitaţie. Petrom nu va fi ţinuta răspunzătoare pentru livrarea cu întârziere a ofertelor. 5.21 Retragerea, substituirea si modificarea şi ofertelor Orice ofertant îşi poate retrage, substitui sau modifica oferta printr-o notificare scrisă transmisă Petrom înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Fiecare retragere, substituire sau modificare transmisa de un ofertant va fi pregătită, sigilată, marcată şi depusă conform instructiunilor privind sigilarea şi marcarea ofertelor, cu plicurile interioare şi cel exterior marcate în plus “RETRAGERE”, „SUBSTITUIRE”, sau “MODIFICARE”, după cum este cazul. Nici o ofertă nu poate fi retrasa, substituita sau modificată după termenul limită de depunere a ofertelor. Retragerea, modificarea sau substituirea unei oferte in perioada cuprinsa intre termenul limită de depunere a ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor aşa cum este această perioadă specificată la paragraful „Valabilitatea ofertei” sau aşa cum poate fi aceasta perioada prelungită, poate duce la pierderea Garanţiei de participare la licitaţie. Stersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt semnate sau parafate de către persoana care semnează oferta. 5.22 Oferte alternative Nu se accepta oferte alternative. Page 35 of 44