O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Звіт фінансування2014р.

925 visualizações

Publicada em

Звіт фінансування 2014р.

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

Звіт фінансування2014р.

 1. 1. Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та інцюї звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац другий підпункту 2.1 .1 пункту 2.1) БАЛАНС (форма М91) на 1 січня 2015 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ 05481352 Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ 7310136300 організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація за КОПФГ 430 (установа, заклад) Код та назва відомч0'і' класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типово'і' відомчо'і' класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп.
 2. 2. Продовження додатка 1 На початок На кінець звітного рядка звітного року періоду (року) '- _ 1 і нєовоготн- Активи ї_ нематеріальні активи ї__ Бапансова<запишкова>вартість ІІЕІ щшіш первісна<переоцінена>вартість ши основна засоби 1 ш _ ї 573 615,00 571 019,00 . а- 1 594 443,00 1 594 982,00 Ї » Бапансова (залишкова) вартість Первісна (переоцінена) вартість Інші необоротні матеріальні активи Бапансова (залишкова) вартість 216806300 216600100 __ ва 943 00 86 004,00 ва 941,00 ав 004,00 177 884,00 172 008,00 : : __ 38 295,97 65 789,09 Первісна (переоцінена) вартість Незавершене капітальне будівництво - Довгострокові фінансові інвестиції' ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ Матеріали і продукти харчування Малоцінні та швидкозношувані предмети Дебіторська заборгованість Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги Розрахунки із податків і зборів Розрахунки із страхування Розрахунки з відшкодування завданих збитків Розрахунки за спеціальними видами платежів Розрахунки з пщзвітними особами Розрахунки за іншими операціями Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів Розрахунки за окремими програмами Короткострокові векселі одержані Інші кошти Грошові документи Грошові кошти в дорозі Рахунки в банках Рахунки загального фонду Рахунки спеціального фонду Рахунки в іноземній валюті інші поточні рахунки Рахунки в казначействі загального фонду Рахунки в казначействі спеціального фонду Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів ' 7 093.” ЩЕШ__ ШЙ__ ііі- ВИТРАТИ І-__ Видатки та надання кредитів загального фонду Видатки та надання кдадитіа спеціальною ФандУ Шдті: Видатки За каштаиидтдинанини як ттттаТа за ттааітУти ІЩЕШП__ Видатки за іншими джерелами власних надходжень Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями ' й ш 829 460,68 783 827,86 . ь Ч О _ _ 2 22 289 зв 1508463 . ь Ф Ч 94 890 59 41 598,14 92 670,33 41 349,18 спеціального фонду Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 3. 3. І. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ Фонд у необоротних активах Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах Фонд у фінансових інвестиціях Результат виконання кошторису за загальним фондом Результат виконання кошторису за спеціальним фондом Результати лереоцінок ІІ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокові зобов'язання Короткострокові позики Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Короткострокові векселі видані Кредиторська заборгованість Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги Розрахунки за спеціальними видами платежів Розрахунки із податків і зборів Розрахунки із страхування Розрахунки із заробітної плати та інших виплат Розрахунки зі стипендіатами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за депозитними сумами Розрахунки за іншими операціями Розрахунки за операціями з внутрівідомчо'і передачі запасів Розрахунки за окремими програмами ІІІ. ДОХОДИ Доходи спеціального фонду Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги Доходи за іншими джерелами власних надходжень доходи за іншими надходженнями спеціального фонду доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 5' >< В 5 (І) ё гг : : 9- о 'а' 0 і Ї Код На початок рядка звітного року 666 891,00 Ї ЕП Ї_ 61 941,63 Ї 829 460,88 Продовження додатка 1 На кінець звітного ПЄРіОДУ (РОКУ) 661 356,00 15 575,23 88 266,20 11 886,09 11 886,09 6 44,34 781? 827,86
 4. 4. Продовження додатка 1 РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ Назва рахунку Код Залицюк на Надходження Вибуття Залишок на позабалансового обліку ряд- початок звітного кінець звітного ка РОКУ періоду (року) 01 "орендованінеоборотнг шїш огтктивинавідповшальномуэбергганнг" її 04 "непередбачені активи і зобов'язання" 05 "Гарантії та забезпечення" 06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства 07 "Списані активи та зобов'язання" Й ЕП 71 "Списана дебіторська заборгованість" ш І І Ж 00 Ч Ю "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" В "Бланки документів суворої звітності" Самсонюк В. О. (ініціали, прізвище) Гугельська Г. Г. (ініціали, прізвище) за
 5. 5. додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма нпд, Відмітка) за 2014 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету і код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету у і' : Код та назва типової відомчої клаоифікацп' видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я - , . код та назва програмної штасифікацґі' видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної кпасифІіаЇЙ' * г видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевою самоврядування, які не застосовують програмно-шпьового методуі" Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн кол. КЕ КВ Код Затверджено Затверджено Залишок на Надійшло Касові Факти-дні залишок Показники *іі/ або рядка на звітний на звітний початок коштів за звітний за звітний на кінець ККК рік періодФік) ' звітного за звітний період(рік) період(рік) звітного року періодфік) ПЄРЇОДИРОКУ) 1 2 3 4 6 6 7 9 9 10 Видатки та надання кредитів - усього 010 3 994 418,63 3 994 419,63 - І 993 978,93 З 993 979,93 З 990 778,40 - у тому чиспі: Поточні видатки 8 994 416,63 - - 3 993 979,93 З 998 978,93 3 980 779,40 Оплата праці І нарахування на 3 666 800,00 - - з 666 В00.00 З 665 800,00 3 058 900,00 - заробітну плату Оплата праці Заробітна плап Грошова забезпечення військовослужбовців Нарахування на оплату праці Використання товарів і послуг Предмети, матеріали, обладнання та інвентар медикаменти та перец ітзунапьні матеріали Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних) 2712 900,00 2 712 900,00 -| 2712900,00 2712 900,00 2 712 900,00 2 712 900,00 2 712900,00 _І_ 943 900,00 337 179,93 12 00000 64 ВОО 00 83 054,86 18 724,07 1в 724,07|
 6. 6. 7 9 . 9 10 Оплата комунальних послуг та 158 600,00 158 600,00 158 600,00 Оплата теплопостачання - - - Оплата водопостачання та 11 800,00 11 500,00 11 800,00 Водовідведення 2- п Оплатв електроенергії г 82 000,00 32 000,00 32 000,00 Оплата природного газу 2274 190 64 800,00 г , 64 800,00 64 800,00 - Дослідження і розробки, окремі заходи по реапізаці' державних (регіональних) програм дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування внутрішніх боргових зобае язань Обслуговування зовнішніх боргових зобое їчзань 17" Судсидіїте поточні трансферти 2610 280 підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансфзрти органам -: Поточні тренсферти урядам іноземних 2630 300 держав та мшіародним організаціям соціальне забезпечення 2700 310 Виплата пенсій і допомоги 2710 320 КШ! ІШіІ Придбання обладнання І предметів 3110 380 _ її капітальне будівництво (придбання) 3121 ЖИТЛЭ
 7. 7. 3 1 капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів Капітальний ремонт Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт Інших об'єктів Реконструкція та реставрація Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція та реставрація інших об'єктів Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури Створення державних запасів і резервів Придбання землі та нематеріальних активів Капітальні трвноферти Капітальні трансферти підприємствам 3210 (установам, орванізащям) Капітальні тренсферти орєанем державною управління інших рівнів Капітальні трансфврти урядам іноземних 3230 "ч . А ЕНЕМ 9. 'і 'д' з є в" держав те міжнародним орвенізеціям Капітальні трансферти населенню Внутрішнє кредитування Надання внутрішніх кредитів Надання кредитів органам державного управління інших рівнів Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям Надання інших внутрішніх кредитів Зовнішнє кредитування Надання зовнішніх кредитів Інші видатки Нерозподіпені вищатки 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних ко Головний лікар 1/ Самсонюк В. О. " пт: ) (ініціали, прізвища) Головний бухгалтер Г епьська Г. Г. ' и ' щ с) (ініціали, прізвище) 15 січня 2015 року 'до запровадження програмно-щпьоаого методу ` місцевих бюджетів проставпяються код та назва тимчасової КПЭСИФЇКЯЩЇ видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 8. 8. додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма Мя2д, її за 2014 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія М. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету У ` . ї Код та назва типової відомчої кпасифікацп' видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 і Орган з питань охорони здоров'я код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують лрограмно-цільовото методу)' 080201 , Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лвпрозорії, медико-санітарні частини , П тощо, що мають ліжкову мережу) , Періодичність: квартальна, річна. ' 'і Одиниця виміру: грн кол. КЕКВ Код Затверджено Затверджено Залишок на Надійшло Касові Фактичні Залишок Показники та/ вбо рядка на звітний на звітний початок коштів за звітний за звітний на кінець ККК рік періощрік) і звітного за звітний періодірік) леріод(рік) звітного року періодірік) періоді/ іти) 1 2 З 4 6 6 7 8 0 10 п 010 з зв: 100,00 - з 931 602,30 з 901 682,30 з зао 170,40 у тому числі: ы 020 з 9в2 100,00 . - з 981 062,30 з ш 682,30 з зао 170,40 Оплата праці І нарахування на З 668 300,00 - - 3 666 000,00 з 666 800,00 З 666 800,00 ЙЙ _ Оплата праці 2110 040 2 712 900,0О| 2 712 900,00 | - 2 712 900,00 2 712 900,00 Заробітна ПЛЕП 2111 050 2 712 9ОО,00| -І - 2 712 900,00 2 712 900,00 2 712 900,00 Грошове забезпечення 2112 060 - - - - - - військовослужбовців Нарахування на оплату праці 2120 070 943 900,00 943 900,00 _ 943 900,00 943 900,00 943 900,00 ІШІ 000 : - Предмети, матеріали, обладнання та 2210 12 000,00 - 12 000,00 12 000,00 12 040,92 медикаменти тв переєіиуеальн] 100 59 800,00 59 800,00 - Ы 800,00 59 800,00 60 160,11 мати-ш Й _ Ж - 70 09503 70 09000 75 25010 Оплата послуг (крім комунальних) 18 200,00 - - 17 923,27
 9. 9. 1 ІПШІ видатки на відрядження Видатки тв заходи спеціального 2 Оплата комунальних послув тв 2270 _ Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2273 Оплата епектроенерпї 170 Оплата природною газу Оплата інших енергоносіїв Дослідження ірозробки, окремі заходи ло реалізації державних (регіональних) програм дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціі державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку Обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування внутрішніх боргових зобов язвнь Обслуговування зовнішніх боргових зодое Зчзань Поточні трансфери субсидії тв поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансферти органам 2 державного управління інших рівнів Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям соціал ьне забезпечення 2700 620 290 2630 300 СПШПЄНдЇ інші виплати населенню Інші поточні видатки Капітал ьні видатки Придбання обладнання і предметів т” капітальне будівництво (придбання) житла
 10. 10. 1 2 з 4 в є 7 | _ в э 10 Капітапьне будівництво (придбання) 3122 410 Ї - - - - - інших об'єктів Капітальний ремонт 3130 420 - - - Капітальний ремонт житлового фонду 3131 430 - - - - - - (приміщень) Капітальний ремонт інших об'єктів ' 3132 1 440 - - - - - - Реконструкція та реставрація 3140 450 » - - - Реконструкція житлового фонду 3141 460 » - - - - - (приміщень) Реконструкція та реставрація 3142 470 - - - - - - інших об'єктів Ї Реставрація пам'яток культури, історії 3143 480 - - - - - - та архітектури Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - - - - - Придбання землі та нематеріальних 3160 500 - - - - - - активів 1 Капітальні траисферти 3200 510 - - » - - - Капітальні гпрансферти підприємствам 3210 520 - - » - 1 - (установам. організаціям) Капітальні трансфергпи органам 3220 530 - - - а - - державного управління інших рівнів _І Капітальні трансферти урядам іноземних 3230 540 - - - - » - держав та міжнародним організаціям і Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - - Внутрішнє кредитування МОЦББОГ - - - і Надання внутрішніх кредитів і_4110 570 - - - - і ' Надання кредитів органам державного 41 11 580 - - - - - - управління інших рівнів | __ Надання кредитів підприємствам, 4112 590 - - » - - у - установам, організаціям ` Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 і - у _- _ Зовнішнє кредитування _[ 4200 510 - - - а й -- . і и - - * г 'т Надання зовнішніх кредитів 4210 620 » - - - - / д ъ , ` - . інші видатки 5000 630 Х 30 200,00 Х Х Х д' ' і “ Ї Нерозподіпені видатки 9 » - - - - - 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних Головний лікар Головний бухгалтер 15 січня 2015 року *ц к 'У О 'до запровадження програмноцшьового методу скпайштй *тії/ зі тд Самсонюк В. О. , ґ/ ідПИС) (ініціапігцпрізвище) *її н/ „Ркпііітічнмй * .51 _ и д* - дд ' т Гугепьсь Г. Г. 057 дИСііАНСН +1 іпідгЮ (ініціали. Прізвище) 05482352 2,; „ / евих бюджета проставпніоться ход та назва тимчасової кпасифікаціі видатків та кредитування місцевих бЮдЖеПв
 11. 11. додаток 4 ` до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма Мя2д, Ш за 2014 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ територія закони організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету »- г . т код та назва програмної класифікації видатків та КРедИТУвання державною бюдЖеТУ у ці 5 ' і 7 у ц . П ` . т Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюрокепв 14 : - Орган з питань охорони здоров'я " код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують Програмна-цільового методи' 250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. КЕКВ Код Затверджено Затверджено Залишок на Надійшло Касові та/ або рядка на звітний на звітний початок коштів за звітний за звітний ККК рік період(рік) і звітного за звітний період(рік) період(рік) ПЄРЮДФМ) Видатки та надання кредитів - усього у тому числі: Оплата праці І нарахування на Грошове забезпечення військовослужбовців Використання товарів і послуг Прадмнти, матеріали. обладнання та медикаменти та перец жувальні 12 818,8 0 “7 : 1231663 іт ю ю К; її а 0 Ф Ш З ёё а: а з а: ё Продукти харчування 2230 6 35633 6 356,83 . Отт* "ост ГКП" "Ощттт 2240 ЦЕЙ
 12. 12. 1 Видатки на відрядження Видатки та заходи слешальново призначення Оплата комунальних лослує та енергоносіїв Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата електроенергії 2273 Оплата природного газу 2274 Оплата інших енергоносПа 2275 Дослідженняіразробки, окремі . заходи 2260 по реалізації державних (регіональних) програм дослідження і розробки, окремі заходи 2281 розвитку по реалізаціґ державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних 2282 (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Обслуговування бортових зобов'язань 2400 240 Обслуговування внутрішніх боргових 2410 250 зобов яаань Обслуговування зовнішніх боргових 2420 260 зобов тень Поточні грансферти субсидії та поточні трансфарти підприємствам (установам, організаціям) Поточні трансфарти органам 2620 державного управління інших рівнів Поточні траноферти урядам Іноземних 2630 держав та міжнародним організаціям Соціальне забезпечення Виплата пенсій і допомоги Стипендії інші виплати населенню Інші поточні видатки Капітальні видатки Придбання основного капіталу Придбання обладнання] предметів 3 1 10 380 доавостраковосо користування І капітальне будівництво (придбання) Капгвльне будівництво (придбання) 3121 житла
 13. 13. 1 2 3 капітальне будівництво (придбання) 3122 410 інших об'єктів Капітальний ремонт 42 капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщень) Реконструкція та реставрація інших об'єктів Реставрація пам'яток культури, Історії та архітектури Створення державних запасів і резервів Ш 3160 500 Придбання землі та нематеріальних активів капітал ьні трансфарти 8200 810 Еёё 0 1 Реконструкція та реставрація 3140 3141 460 Реконструкція житловою фонду 31 42 470 Капітальні трансфарти підприємствам 3210 _Й Капітальні трансфарти ораанам ЙЙ Капітальні трансфарти урядам іноземних ЇЇ її Внутрішнє кредитування 4100 060 Надання внул-ірішнЬґ кредитів 4110 570 Надання кредитів органам державного 580 управління інших рівнів Надання кредитів підприємствам, 590 установам, організаціям Надання інших внутрішніх кредитів 600 Зовнішнє кредитування 610 Надання вовнішньг кредитів 4210 ЕЕЕІ Головний лікар Самсонюк В. О. (іиіціапи, прізвище) Головний бухгалтер Г гельоька Г. Г. (ініціали, прізвище) 15 січня 2015 року 'до запровадження програмно-цігіьового методу склад
 14. 14. Додаток 5 г до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншоТ звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма Мя4-1д, Мм-ім) за 2014 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія М. Чернівці, вул. Федьковича. 29 за КОАТУУ організаційно-ітравова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державною бюджету ГУДНСУ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Орган з питань охорони здоров'я 14 „ и код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової' програмної класифікації У Ч Е Р іі і Е іі і: іі Ь д к і видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікацп видатків та кредитування для бюджетів місцевою П Е Р Е В і ' Е Н 0 самоврядування, які не застосовують програмне-цільового методУі" 080201 „ д, [] / 2 О і 5 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, пепрозорії, медико-санітарні частини тощо, А О! щомаютьліжковумережу) Годо; и„ Н, Г? д' Періодичність: квартальна, річна. н А _ д - , , д 'і ' _ Одиниця виміру: грн коп. О П А і і а -г и - Код Затверджено Залишок Перерахо- Отри- Нараховано Надійшло Касові за звітний період Фактичні за звітний Залишок ітл- на звітний на початок вано мвно доходів коштів (рік) гіеріод(рік) на кінець Показники ка рік звітного залишок залишок за звітний за звітний Усього у тому чисті Усього У 'ту чищгі звітного року період(рік) період(рік) спрямовано Проведені за періоду на ПОГЕШЄИИЯ ВИЦЗТКВМИ заборгованості загальною ЗВГІЛЬИОЮ ФОНДУ Фонду 1 п 4 і 7 І 9 10 11 12 15 п мит-миш- цш х За послуги, що надаються бюджетними ' 1 469 866,00 х х х і 490 580,26 1 490 580,26 х х х х Х установами зпдно а іх основною діяльністю В” д“д*"“"0' (живим) дітьми ' ' - Х Е- вш ооенли майка што тм* 4 20200 Х Ви: реалізація установленому порядку ' - х х х х х х х х Ф'"*"”У"""* ' 97 57033 Х т" ' ”щ” ` 07" 1500 01033 Х т 149411570: у тому числі. пт. .. . ш ш м 1 х с мш лрсц ня на 2100 -'- 921 353,00 х . 1 - 921 158,91 х . ... ..„. „„. ..„ 1 -- Ї-
 15. 15. 'ш єтшоо її гт ш тгєаоо вттъєз 67717--63 243 937,2: 331 20292; 187 839 63 Ч рослин плата ' Грошове забезпечення 2 х х х х - Йїїїїї Х икоришиии юнр и послуг у „д Проф/ ти харчування 2230 0 Х Х Х Х плата послуг (крім комунальних) 2240 00 Х Х Х Х 49 856,29 вттттття щш шъоо 11 х х та» приниження і роаробки, окремі заходи розвитку по редпізацп дврґканних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних регюнальних) програм, не вшнвоені ( - - угоиупиии - рюих ї _ з . . нітрансфертиораяиаи с - «трамоффтиуиіноаамнш : тки та заходи спеціального 220 г г - Х Х - призначення оплата комунальних послуг та 2270 210 50 825,00 Х 46 119,47 Ї Оппыа водопостачання п 2272 6 835 0 Х Х Х Й-Й -_ 2273 ЕП 15 5575' ' Й 7275 759 _ п. .. внияі , щеміэахоои 912100 897100 - і >< Х ><>< >< >< >< ><><><>< ><>< ><><><>< ><><>< ><><><
 16. 16. ”'“ 2 " -П ПИШИ 1364652" 5 300,0 Р Ь: :- : - ИИЯЇПРОдМСШЮ 2 _ довзострокоеоаоюорисліувания ' пьнв 'ництао пр ннм) ш й Нд] капітальне будівництво (придбання) житла ІШІ Н 5 т 5 зоол Х Х Х Х Х 'ІЕ т „ . / „ , , „ „ „„„„ | НІ| НН капітальне будівництво (придбання) 470 і Е 3 х о а н» З. и Капітальний рвмшт пп Каппальний ремонт житлового ФОНДУ 3131 Кдпгтвльний ремонт інших об'єкт '2 - дтрукшл та реставрація 3140 ш Реконструкція житловою Фонду Реконструкція тв реставрація інших 2 об'єктів Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури питання я» аоиикзаласіа р д' лэемлтанвидгпвргальних 311 'г активів 2 2 ти ь исмстаам 3210 й Х Х Х з ї з і і Х _ _ _ і _ 'д' ь Х Х Х Х Х Х Х ”З о х Е ш 2 З Е ё? ё і 5 з іт а' т 5 ё ё і ё їёё Ет* ё з І Калітальшпіра „ . . топити 3230 . п держеетамтівродниморввнгзаьіїям КШ" Головний пІпр Х Самсонюк В. О. (ініціали. прізвище) ьська г. г. К СУ (ініціали, прізвище) _ А с І І ' евих бюджетів проставгытыж код тв назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бЮдМЕТіІУ Ч Е Р н ' Е ц Ь и Б . " ПЕРЕВі“єН0 2 „ди 0/ 2015 готи иь ню* '. К0'ПАЧ - Ч БОІАР „М Головний бухгалтер 15 січня 2015 року З 'до *Провадження програмне-цільового метод
 17. 17. Додаток 6 до Порядку складання фінансово'ґ, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац четвертий підпункту 2.142 пункту 2.1) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за Іншими джерелами власних надходжень (форма Мя4-2д, М94-2м). за 2014 р. Коди 05451352 7310136300 430 Установа КМУ"Черніввцький обласний наркологічний диспансер" Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмне-цільового методи" 080201 4 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, пепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) Періодичність: квартальна, річна. і Одиниця виміру: грн коп. ' ПГ. Затверджено Залишок перераховано Нараховано Надійшло Касові Фактчні Залишок на звітний на початок залишок доходів за коштів за звітний за звітний на кінець рік звітного звітний за звітний період(рік) період(рік) звітного року періодірік) періощрік) перічдуірску) 2 з 4 є є 7 її ШПШШї_: Х ШПШЕШ 534. Х від підприємств. організацій, фізичних осіб та від інших Х Х бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Вищих та професійнотехнічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право Фінансування
 18. 18. 1 2 З 6 8 7 Видатки та надання кредитів п ооо Х Х Х у тому числі: І Поточні видатки 2000 070 Х Х Х Х 7 718,21 Х Огшата праці і нарахування на заробітну плату 2100 Х Х Х Х -| Х | Оплата праці 2110 Ш Х Х Х Х | - - Х Заробітна плата В - х х х х . - Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 -| Х Х Х | Х - _ Нарахування не оплату праці -| Х | Х Х Х - _ 2200 тзо в 52о,2в| х | х х х а 5о5.6в Предмети, матеріали, обладнання тв інвентар 8 520,26 Х | Х Х Х В 505,68 7 716,21 Мцдикаменти та перев язуввльиі матеріали 2220 Х | Х Х Х - - Продукти харчування 2230 я Х | Х Х Х - - Х Оплата лослув (крім комунальних) 2240 170 Х | Х Х Х - - Х Видатки на відрядження 2250 Х і Х Х Х -| - Видатки тв виходи спеціального призначення 2260 Х Х Х Х - - Оплата комунальних поцтуе тв енервонооів 2270 Х Х Х Х - п Оплата теплопостачання 1271 Х Х | Х Х - Оплата водопостачання та водовідведення 2272 Х Х Х Х - п Оплата електроенергії 2273 Х Х Х Х - п Оплата природного тазу 2274 Х Х Х Х - п Оплата інших енергоносіїв 2275 Х Х Х Х ч Х оатідигення І розробки, окремі заходи по реелізацґ 2280 Х Х Х Х - Х державних (регіональних) програм Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 2281 Х Х Х - реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) Х - програм, не віднесені до заходів розвитку Й Обслуговування бортових зобов'язань 2400 | Х - Обслуеовуеення внутрішніх боргових зобоеязань 2410 | | Х - - Обспуеовуввння зовнішніх борвоеих . тобовїтзань 2420 -| - Поточні трвноферти 2800 - Субсидїтв поточні трансфарти підприємствам 2610 - (установам, ореанізаідіям) Поточні птрднсфврти орввнем державною управління інших рівнів Поточні трансфарти урядам іноземних держав та цйтоівродним оревнізвиіям 2530 2700 х 2719 _ Х к Н х >< х х х х х х х х >< х х х соціально забезлеченни Х Виплата пенсій і допомоги Х Стипвндґ 2720 380 Х Х _ _ Інші виплати населенню 390 Хі Х 'тд' "шт "ддт" КШ! 40" Х Х -ІІІШЗШІІЇШЕ „ д. . [] і 2 0 / гогоои! КАЗКА? ? Коіпдц 'і ЧМАР -М
 19. 19. соціальне забезпечення : иллата пенсій і допомоаи 2 2 7 7 нші виплати населенню 2730 Інші поточні видатки нов довгострокового користування Юалітальна Будівнишпво (лрїння) капітальне будівництво (придбання) житла Капітальне Будівництво (придбання) інших об`єктіа капітальний ремонт житлового Фонду (приміщень) Капітальний ремонт інших об'єктів 3740 Реконструкція житлового фонду (приміщень) Реконструкція тв реставрація інших об`октів Реставрація пам'яток культури, історіі та архітектури створення державних запасів ірвэараіе 3150 ридбання землі та нематеріальних активів Капітальні трансфарти апітапьні трансфарти П присмстеам 3210 530 (установам, організаціям) Капітальні трансфарти органам 3220 540 державного управління інших рівнів Капітальні трансфарти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Головний ліка р Головний бухгалтер 15 січня 2015 року . 'до запровадження програмно-цільового методуъ На' Ч и» Самсонюк В. О. (ініціали. прізвище) Г угепьська Г. Г. (ініціали, прізвище) 2 054 8 і 36 *ё ання місцевих бюджетів лростявляіоться ііод та назва тимчвоовот класифікації видатків та кредитування місцрвих біодиівтів.
 20. 20. додаток 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац дев'ятий підпункту 2 1.2 пункту 2,1) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма М97д. М97м) на 1 січня 2015 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ 05481352 Територія м, Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ 7310136300 оїіГаніїіаі-іійно-ПРЄВОВЗ ФОРМЗ ГОСПОДЭРЮВЭННЯ Комунальна організація (установа, заклад) 33 КОПФГ 430 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної' класифікації видатків та кредитування державного бюджету код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджепв І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмне-цільового методуі" 080201 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лелрозорі'і', медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) Періодичність: місячна, квартальна, річна. Ж е ї' г Одиниця виміру: грн кол. Г т ` д у і! Форма складена: за загальним. спеціальним фондом (необхідне пщкреслити). " / " ` Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові на кінець звітного описана на на кінець звітного періоду(року) описана зобов'язання періоду(року) за період початок за період на кінець звітного Показники з початку звітного з початку періоду(року) звітного року. звітного РОКУ УСЬОЮ РОКУ Видатки . усього на утримання установи у тому числі: Оплата праці і нарахування на заробітну 2719 Усього “ прост- рочена В 10 11 - - х
 21. 21. Грошове забезпечення 070 військовослужбовців й врахування на оплату праці 2120 080 Використання товарів І послуг 2200 000 редметц, иа адкамня та 2210 100 інвентар медикаменти та переаііэуеальні матеріали 2220 110 і о лути харчування ши плата послуг (тіл: ком уиальних) = -єтхи на віорїїмл 2240 [ш 2250 140 Видатки та заходи спааіальново 2260 150 призначення плата комунальних послуг та 2270 160 екереоносіе Оплата теплопостачання 2271 170 Оплата водопостачання та 2272 180 водовщведення Оплата електроенергії 2273 190 сплата природною газу Оплата інших енергоносіїв Ім „шин і твои 2230 220 по реалізації державних (реаіональиих) програм і - ідження і розробки, окремі заходи 230 розвитку по реалізації державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не винесені до заходів розвитку обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 д увовувати щтріт боргових 2410 260 эобоеизань оч уаоеуеанил зовнішніх %НХ 2420 270 зобоеіізань Поточні трансфарти 1000 200 убсидіїта поточні трансфарти 2610 піоприсислішм (усліаиоеам, організаціям) т ні шафи ораанаи державною 2620 300 управління інших рівнів ото-ті традїрти утік: іноземних держав та ийіотароднии організаціям 2630 310
 22. 22. капітальне будівництво (придбання) житла капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів Капітальний ремонт капітальний ремонт житловою Фонду (приміщень) Капгтапьнии ремонт інших об'єктів 3149 НЕ Рехіонструхція житлового фонду (приміщень) Реконструкція та реставрація Реставрація памзчток культури, історії та архітектури Створення дешєених реіе ридбаннл землі та нематеріальних активів Капітальні трансфери . літальні трансфарти пбприемспіеам 0 620 530 (установам, організаціям) и Капітальні трансфарти органам тиф КЗПІПІЄЛЬНІ трансфарти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям Головний лікар Головний бухгалтер 15 січня 2015 року 'до запровадження програмно-щпьового методу скл 13 Самсонюк В. О. (ініщали. прізвище) Гугельська Г. Г. (ініціали, прізвище)
 23. 23. Додаток 10 . до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац дев'ятий підпункту 2.12 пункту 2.1) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма Мя7д. М97м) на 1 січня 2015 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ 05481352 Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ 7310136300 організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ щ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Г У Д и С У Органзпитаньохорониздороґя у цврніавцьиій ОБПІСП код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації _ видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого П Е Р ЕВ і Р! Но ї самоврядування. які не застосовують програмне-цільового методу)' 080201 г с ан “й и А з н А ч Е й Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, пепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що о" мають піжков ме е . . Періодичністьсу мїятгїд. квартальна, річна. іі 0 Їк 3' Р А а у Г . в Одиниця виміру: грн коп. . 4 . Й , 5 Форма складена: за загальним. спеціальним фондом (необхідне підкреслити), Ч 'Е 2 0 дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові на кінець звітного описана на на кінець звітного періоду(року) списана зобов'язання періоду(роиу) за період початок за період на кінець звітного Показники з початку звітного з початку періоду(року) звітного року, термін звітного оплати якої не 1 доходи Видатки - усього на утримання установи у тому ЧИСПІ Оплата праці і нарахування на заробітну 0 лета праці
 24. 24. Грошове забезпечення військовослужбовців врахування нв оплату лрвш Використання товарів і послуг : іікамвити та перевязувальні матеріали 1і70І.1$ родукґли харчування плата послуг крім комунальних) призначення 613465 Оплата комунальних послуг та енереоноспв Оплата теплопостачання Оплата водопостачання та водовідведення Оплата електроенергії Оплата природного тва; Оплата інших енергоносіїв Ім л . нняі щ. .. , оіфеиізах по реалізації державних (реаіоііапьних) Шпак дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по ревлізацП державних (регіональних) програм Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку обслуговування боргових зобов'язань Обслуговування внутрішніх боргових эобовязвнь 'згоду/ дозування зовнішніх боргових зобовязань тм трансфарти Субсиді! та поточні трансфарти підприємствам (усілановам, організаціям) Поточні трансфарти органам . : управління інших рівнів . о ні трансфарти урядам іиоэемнщ дериівв та міжнародним організаціям вноео І
 25. 25. иллаітіа пенсій -- о ови идбання . -. . вння І предметів довгострокового користування Капітальне будівництво (придбання) капітально будівництво (придбання) житла капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) Капґґальний ремонт інших об'єктів 3132 450 „шини „„, ..„„, а„„„„ т І Реконструкція житлового Фонду 47 т' Реконструкція Та реставрація 3142 інших об`сктів Реставрація пам'яток культури, історії та й З 150 Придбання землі та нематеріальних 3150 активів архітектури Квлітвльні трансфарти (установам, організаціям) Капітальні трансфарти оранам 3220 державного управління інших рівнів Капітальні траїоёрти урядам іноземних 3230 Й впітальні трансфарти підприємствам 3210 й оариіаа та мьіоіароамим організаціям КЗ””"“”"“”"Р**””ФЄР”'“ “а“"'*'”” тЕїд--с 1 У місячній бюджетній звітності рядки в 380 по ббфїіе , ч: в. Головний лікар дёч, Самсонюк В. 0. і с (ініціали, прізвище) ё < Головний бухгалтер Гугельська Г. Г. 20 (ініціали, прізвище) . . 62 15 січня 2015 року Їродози” 'до запровадження лрогрвмно-ъціпьового методу сил _ Зъп ви місцевих бюджетів лростввпяьоться код та назва тимчасової класифікащї видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 26. 26. Додаток 2 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац третій підпункту 21.1 пункту 2.1) Звіт про результати фінансової діяльності (форма м2 9д. М99М ) за 2014 рік Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, за КОПФГ заклад) Код та назва відомчої' класифікацґі' видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типовоі' відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: річна. “І Одиниця виміру: грн коп. У , к і / с з 57 Показники Код За попередній За звітний _ х -цп НЕП- Видатки та надання кредитів 3 980 775.40 у тому числі: поточні 021 3 980 778,40 ІЕШ у тому числі: дебіторська 041 Х 042 _ у тому числі: уцінка 051 Х 052 _ Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-") 15 575,23 3 993 978 93 022 _ _ _ _ ІЕІ-ЕІ ІЕЕІ Щ
 27. 27. 1 501 395,65 Спеціальний фонд Отримані доходи Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 11 Х 1 490 580,26 плата за оренду майна бюджетних установ Х 4 281,01 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому - порядку майна (крім нерухомого майна) нші джерела власних надходжень бюджетних установ 6 534,38 є 5з4,зв у тому числі: благодійні внески, гранти та дарунки кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право Інші надходження спеціального фонду Надходження коштів на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів 111 2 121 122 123 _ поточні 401 1 501 843,97 її -ї у тому числі: дебіторська кредиторська _ Результат лереоцінок (+; -) І' Х т числі / *` Ш / ё 2” доочінка 305159 Інші видатки 91 776,02 88 266,20 Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит Самсонюк В. О. (ініціали, прізвище) х х х х х х х х С) ІХ) >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< і. Фхі 05 А ФФ Ф С) ОГО Ю (д Головний лікар Головний бухгалтер ЇЇ 7 ' Г угельська Г. Г. ` ' (ініціали, прізвище)
 28. 28. з додаток 2 до Порядку складання фінансової, бюшкетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац третій підпункту 21.1 пункту 2.1) Звіт про результати фінанс0во'| ' діяльності (форма Ма 9д, Мяэм ) за 2014 рік Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, за КОПФГ заклад) Дж. у код та назва відомчої , шасифікацп видатків та кредитування державного бітжеру, . д . _ І „ , _ „ Ї ' Код та назва ТИПОВОЇ відомчо'і' класифікацп' видатків та кредитування місцевих бюджнт? Е 13 Е Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: річна. Нд 'і А д і' И 'і Одиниця виміру: грн коп. і* 0 Н (` О Г і Д , ( / Г д/ Показники Код За попередній За звітний рядка звітний рік рік __2 _ Загальний фонд - . - Отримані доходи ш Х 3 993 978,93 Видатки та надання кредитів Щ Х 3 980 778,40 у тому числі: 023 КПІ ІІШ у тому числі: х у тому числі: Щ 052 ІЕ! Х Х Х Х Х -3 061,50 Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-" 686,80
 29. 29. Додаток 3 до Порядку складання фінансової, бюджетної та інцюї звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1) Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ організаційно-правова за КОПФГ форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типовоі' відомчої' класифікації' видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн коп. Залишок Перера- Отри- Надход- Касові Залишок на початок ховано мано ження за (перера- на кінець звітного залишок залишок звітний ховано звітного рік з інших року рахунків) за звітний рік 7 З 993 978,93 З 993 78 93 _ З 993 978,93 З 993 978,93 1501 395,65 1554 68810 4158,14 1 501 395,65 1 554 688,10 41 598,14 1 494 861,27 1 546182,42 41 349,18 ЕП у тому числі: рахунки в органах Державної казначейської служби Укра'іни рахунки в установах банків Спеціальний фонд - усього: 94 09059 у тому числі: рахунки в органах Державної' казначейської служби України рахунки в установах банків Власні надходження бюджетних 210 установ - перша група у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю ш ю 1 490 580,26 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності , лата за оренду майна бюджетних установ надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Власні надходження бюджетних 220 установ - друга група у тому числі: благодійні внески, гранти та дарунки 221 кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організа- цій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб А) ю Ю ю ю Р ю а; т о: и: и: 2 Е 83 8
 30. 30. кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право інші надходження спеціального фонду (крім власних) Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та 240 Х культурного розвитку регіонів' Кошти міжнародних фінансових 250 організацій ЩШ ' в органах Державної казначейської 301 7 09114 служби Укра'іни з в установах банків 302 _ Усього (1оо+2о0+зоо) ш ' За коштами державного бюджету Самсонюк В. О. Головний лікар (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер Гугельська г. г, (ініціали, прізвище) є
 31. 31. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2014 рік Установа КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» за ЄДРПОУ Територія . м. Чеднівці, вул. Федьковича, 29 Організаційна-правова форма господарювання комунальна власність Додаток 14 до Порядку бюджетної тв розпорядниками бюджетних коштів та складання фінансової, іншої ` звітносп одержувачами (абзац четвертий пункту 2. і . і пункту 2.1) Коди за коАтуу 7310136300 за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 14 доз чодд Періодичнісгьдквартяльна, річна. Назва органу управління, у віданні якого пе еб ває станова Короткий опис основної діяльностіустанови 1 КМУ ЧОНД підпорядковується Департамент ОЗ та ЦЗН Чернівецької ОДА КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» являється комунальною медичною установою, має змішану систему фінансування. КМУ ЧОНД займається діяльніспо - диспансери, лікування. заборгованості із виплати заробітної плати немає. У балансі, в розшифровці позабалансових рахунків по рахунку 08 відображено залишок бланків лікарняних листків станом на 01.01.2015 року 32 штуки на суму 6,40 грн. У д. К: 7м по загальному фонду заборгованість на 01.01.2015 року по КЕКВ 2240 становить 159,00 грн ( дератизація приміщень) , у зв'язку з обмеженням проведення платежів ГУДКСУ, У ф. М 7м по спеціальному фонду , у зв'язку з обмеженням проведення платежів ГУДКСУ, заборгованість на 01.01.2015 року становить 11727,09 грн. , т. ч. : КЕКВ 2210 - 5566,50 грн. , КЕКВ 2240- 6і34,65 грн. , КЕКВ 2800- 25,94 грн. У дддм 2 у сгр.060, та у сгр.800 відображена сума 3061,50 грн, яка була помилково описана на фінансові результати за 2013 рік. У шиї у сгрочці 301 у графі 6 - відображені суми що надійшли за лікарняними листами 3525650 ти. , та путівки 5069,40 грн. , та каса 42349,64 грн по л/ л та 5069,40 грн за путівки. У дод. М: 15 різниця у стр. 600 становить 474182,0 грн. ( вартість земельних ділянок) У дод. К: 16 у стр. 230 відображеноштримано від ОКУ ЧОКЛ шприіш в сумі 11750,0 грн. У дод. К: 18 у стр.020 відображена сума за операціями з внутрівідомчої передачі запасів ( шприців) в сумі 6744,34 грн. У ф. м2 4-ім та ф. м; 4-2м сума по надходженням перевищує планові показники за рахунок надходжень в останні дні. НАЧМь ин Консогєто' / Г/ Головний лікар Головний бухгалтер 15.01.2015 р. Середня чисельність . ацівників 97 чол. В. О. Самсонюк (ініціали і прізвище) Г. Г. Г угельська (ініціали і прізвище) Примітка
 32. 32. Додаток 15 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац другий підпункту 24.1 пункту 2.4) Звіт про рух необоротних активів (форма Ма 5) на 1 січня 2015 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ 05481352 Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ 7310136300 організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, за КОПФГ заклад) Код виду економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -Ь Код та назва типовоі' вІдомчо'1' класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1 Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн кол, На кінець звітного року Показники Код На початок звітного року . в 'О із Х П) 2168 063,00 , 2166 001,00 Основні засоби з них: Будинки та споруди (103) 110 1 243 003,00 з них житлові будинки Машини та обладнання (104) Транспортні засоби (105) Інструменти, прилади та інвентар (106) Робочі і продуктивні тварини (107) Багаторічні насадження (108) Інші основні засоби (109) Інші необоротні матеріальні активи з них: Бібліотечні фонди (112) Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114) Нематеріальні активи з них: Авторські та суміжні з ними права (121) з них програмне забезпечення ші нематеріальні активи (122) Незавершене капітальне будівництво з них: Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141) Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами (142) Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143) довгострокові фінансові інвестиції (15) довгострокові фінансові інвестиціїу капітал підприємств 510 (151) Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152) Разом необоротних активів 1 243 003,00 332 122,00 111 529,00 7 227,00 330 060,00 11 529,00 7 227,00 177 884,00 172 008,00 18 613,00 27187,00 ыыы мм . ь . .ц_ь_ъ_ь ю-х-ї ю-д `І -ЬыМ-Ь О-ЬО СО О ООО-ъ 4 333,00 4 333,00 410 420 30 О О І і 1 год 511234811 1- п ІЕ ґтт ГП Ними ич 'ддпіці З дд "іі. 7013? П:
 33. 33. Показники За звітний рік Код рядка Зміни в необоротних активах Збільшено необоротних активів - разом 700 27 108,00 Надійшло необоротних активів 710 27 108,00 у тому числі: від придбання за рахунок видатків загального фонду 711 від придбання, безкоштовного отримання за рахунок 712 ' 27 108,00 видатків спеціального фонду з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків після закінчення капітального будівництва 714 після завершення добудови, дообпаднання, реконструкції, 715 модернізації від виготовлення власними силами 716 Незавершене капітальне будівництво 720 довгострокові фінансові інвестиції Отримано в межах головних розпорядників бюджетних 740 коштів Дооцінено необоротні активи тому числі придбані за рахунок: коштів загального фонду 751 коштів спеціального фонду 752 інші надходження 760 Ч зменшено необоротних активів - разом 35 046,00 продано її Безоплатно передано “ у тому числі: у межах головних розпорядників бюджетних коштів 821 іншим установам 822 Списано як непридатні Уцінено необоротні активи 840 у тому числі придбані за рахунок: коштів загального фонду 841 коштів спеціального фонду 842 Незавершене капітальне будівництво , овгострокові фінансові інвестиції 860 370 . я ' ч „и -_ . ї І 35 046,00 О ш З о о х б х 93 9 Головний лікар (ініціали, прізвище) Гугельська Г. Г. (ініціали, прізвииг), 15 січня 2015 рокУ . і - ч Ї і` з Головний бухгалтер
 34. 34. Додаток 16 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4) Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма м9 6) на 1 січня 2015 р. Коди Установа КМУ "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" за ЄДРПОУ 05481352 Територія м. Чернівці, вул. Федьковича, 29 за КОАТУУ 7310136 00 організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, за КОПФГ й заклад) Код та назва відомчої' кпасифікацп' видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікацп' видатків та кредитування місцевих бюджетів 14 Орган з питань охорони здоров'я Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн коп. витрачено на потреби установи за звітний рік На початок звітного 23 711,26 35 731,82 На кінець Показники рядка звітного ОФ чц 'хз-ц Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231) з них: дорогоцінні метали реактиви Продукти харчування (232) медикаменти і перев'язувальні засоби (233) Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234) з них будівельні матеріали для поточного ікапітального ремонту Паливо, горючі і мастильні матеріали (235) Тара (236) Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238) Інші матеріали (239) Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239) ОФ ОС ч. дд 124 36 1 378,66 4 733,66 38 295,97 65 789,09
 35. 35. За звітний рік Код рядка Надходження - разом ш 270 63936 у тому числі за рахунок: коштів загального фонду бюджету д 140 80262 коштів спеціального фонду бюджету ш 118 086,54 “адїшшків _ безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів 11 750,00 дооцінки майна у тому числі придбаного за рахунок: коштів загального фонду 241 коштів спеціального фонду 242 інших надходжень Вибуття - разом витрачено на господарські потреби 310 24314604 списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації э них: винних осіб не встановлено віднесено на рахунок винних осіб безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів списано непридатні реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування уцінено майно у тому числі придбане за рахунок: коштів загального фонду коштів спеціального фонду інші вибуггя „„_ ч ` Н* і Ч*- -71 . . ф - 'і- х Головний лікар т: ЧЬРНІВЕЦЬКИЬ; о У самсднюк в_о_ 355 ОБЛАСНИЙ _, ' (ініціали, прізвище) ДИСПАНСЕР 05481352 О - З) о) *Фо „ Гугельська Г. Г. *ы/ є/дщ” г ` ' (ініціали, прізвище) Головний бухгалтер 15 січня 2015 року з них: о гранти, дарунки 221 7 08806

×