O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management (20)

Anúncio

Mais de Grupa Trop (20)

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management

 1. 1. Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości Ewaluacja Metodą TROP narzędzie monitorowania i oceny skuteczności procesu wprowadzania kultury Lean Management
 2. 2. Dlaczego projekty zmian w organizacji często nie przynoszą pożądanych efektów ? Jak wynika z danych Harvard Business Review, aż 70% projektów, których celem ma byd reorganizacja pracy lub/i rozwój kultury organizacji nie udaje się. Tak sprawę spostrzegają zarówno sponsorzy, jak też realizatorzy oraz ogół pracowników. W procesach wprowadzania Lean Management podstawowym zagrożeniem jest chaos lub powrót do starych nawyków. Dlaczego może się tak stad? Właśnie tego realizatorzy projektów na ogół nie wiedzą. Podobnie jak nie wiadomo, dlaczego projekt udaje się. ? Projekt zmiany Efekty w postaci systemowo- realnych zmian w organizacyjnej oraz organizacji rozwoju kultury www.grupatrop.pl
 3. 3. Tradycyjnie identyfikowane przyczyny niepowodzeo w projektach wprowadzania Lean Manufacturing Najczęściej wymieniane przyczyny niepowodzeo to: • niekompetencja zespołu wdrażającego • niekompetencja przywódców • nagłe zmiany rynkowe • uporczywe tkwienie pracowników „w starym” i ich braki kompetencyjne. Co łączy te najczęściej wskazywane przyczyny? Szukanie winnych! Nie jest to ani efektywne, ani zgodne z duchem Lean. Diabeł tkwi bowiem w szczegółach, we współzależnościach, na które po prostu nie zwróciliśmy w trakcie realizacji programu uwagi www.grupatrop.pl
 4. 4. Źródła trudności we wprowadzania kultury systematycznego doskonalenia Projekty rozwoju kultury organizacyjnej w trakcie wprowadzania Lean Management są trudne, ponieważ: • łączą sferę ludzką ze złożonym przedsięwzięciem strategiczno- logistycznym, • wymagają zmiany utrwalonych nawyków, • chodzi w nich o wprowadzenie kultury permanentnego rozwoju, a nie o jednorazowo osiągnięty efekt, • zmieniają relacje w zespołach i pomiędzy zespołami. Pomimo ogromnego, masywnego wkładu środków, ich wpływ tego typu projektów często nie wykracza poza fasadowe przyswojenie haseł, nie dotykając sfery rzeczywistych zachowao i relacji w organizacji. www.grupatrop.pl
 5. 5. Jak podnieśd poziom przewidywalności w projektach wprowadzania kultury Lean? Czynniki społeczno- kulturowe są znacznie trudniejsze do kontrolowania i wpływania na nie. Tym niemniej są kluczowe, zwłaszcza w projektach, w których chodzi o wykształcenie określonych postaw wobec zadao w organizacji. • Ewaluacja procesowo- jakościowa Metodą TROP pozwala na monitorowanie rzeczywistego przebiegu procesy zmiany. • Proponowana metodologia pozwala na sprawną identyfikację czynników sukcesu i barier we wdrażaniu zmiany. • Jest wsparciem na etapie szczegółowego planowania - ułatwia spójne powiązanie wszystkich potencjalnych czynników sukcesu z planowanymi działaniami. www.grupatrop.pl
 6. 6. Jak podnieśd poziom przewidywalności w projektach wprowadzania kultury Lean? Ewaluacja Metodą TROP: • Umożliwia wprowadzanie zmian korygujących w trakcie programu oraz szybkie reagowanie na nowe zjawiska, w szczególności na pojawiające się szanse. Pozwala stworzyd dużo skuteczniejszy system analizy przebiegu procesu niż przy zastosowaniu tradycyjnych metodach ewaluacyjnych. • Dzięki specyficznemu sformułowaniu celów oraz korzystaniu z podejścia „Goals Free” pozwala obserwowad zarówno zjawiska przewidywane, jak i wychwytywad te niespodziewane. • Systematycznie kieruje uwagę na to, co się realnie dzieje. • Może byd wykorzystywana jako narzędzie ułatwiające porządkowanie i usprawnianie komunikacji wśród realizatorów programu na wszystkich szczeblach zarządzania. www.grupatrop.pl
 7. 7. Ewaluacja Metodą TROP - korzyści finansowe • Przynosi duże oszczędności związane z podniesieniem efektywności wprowadzania Lean Management, szczególnie w obszarze pracy z postawami pracowników. • Jest relatywnie tania – tam, gdzie jest to możliwe, polega na zaangażowaniu w działania ewaluacyjne różnych realizatorów np. trenerów, instruktorów, menedżerów oraz na powiązanie działao ewaluacyjnych z ich codziennymi obowiązkami. • Podnosi sprawnośd uczenia się w organizacji, stanowi rodzaj efektywnego uczenia w działaniu, co pozwala ograniczyd ilośd tradycyjnych szkoleo. www.grupatrop.pl
 8. 8. Ewaluacja procesowo – jakościowa Metodą TROP jako narzędzie edukacyjne Ewaluacja procesowo- jakościowa metodą TROP ma ogromny walor edukacyjny. Jest znakomitą nauką w działaniu dla osób odpowiedzialnych za projekty rozwoju kultury organizacyjnej: • stale pogłębia świadomośd faktycznych skutków podjętych kroków, co jest możliwe dzięki dopływowi unikalnych informacji od ewaluatorów, • przyczynia się do wzrostu praktycznej wiedzy dotyczącej procesów społecznych w organizacji opartej o paradygmat systemowy w zarządzaniu, analizę dynamiki procesów z psychologii społecznej oraz podejście jakościowe w socjologii. Umożliwia budowanie organizacji nastawionej na permanentne doskonalenie. www.grupatrop.pl
 9. 9. Na czym koncentruje się ewaluacja Metodą TROP? Słowo ewaluacja oznacza „wartościowanie”, szacowanie wartości. Na jakich zatem wartościach koncentruje się w ewaluacja Metodą TROP w projektach wprowadzania Lean? Ewaluacja procesowo- jakościowa koncentruje się na badaniu tych czynników, które związane są z aspektem ludzkim, społeczno- kulturowym organizacji, a więc przede wszystkim: • na skuteczności pracy nad nawykami pracowników, • na efektywności rozwijania potencjału kadry liderskiej, • na rozwijaniu elastyczności zespołów, • na monitorowaniu procesu budowania kultury organizacyjnej, • na obserwacji procesu budowania Kapitału Społecznego w organizacji, czyli rozwijaniu jej zdolności do koncentrowania zaangażowania na rzecz realizacji wspólnych celów w oparciu o wzajemne zaufanie. www.grupatrop.pl
 10. 10. Dwie strony medalu – ludzie i systemy czynniki strukturalno- czynniki społeczno- systemowe w organizacji kulturowe w organizacji Zmiana systemu lub struktury np. Zmiana kultury organizacyjnej: , optymalizacja procesów, postaw oraz umiejętności wprowadzanie systemów jakości, poszczególnych pracowników, nowych integrujących rozwiązao reorganizacja sieci powiązao informatycznych, centralizacja lub społecznych, sieci wiedzy i sieci decentralizacja, fuzje itp.. zadao, charakteru relacji www.grupatrop.pl
 11. 11. W czym może pomóc ewaluacja Metodą TROP w związku z wprowadzaniem Lean? Ewaluacja Metoda TROP może pomóc w określeniu : • jak efektywniej podnosid świadomośd wpływu pracowników na rezultaty całej organizacji, po czy to poznad ? • co robid, aby rozwijad w pracownikach umiejętnośd stawiania celów we współzależności z innymi (oraz- czy podjęte w tym kierunku działania są skuteczne)? • co zrobid, aby krzewid kulturę nieobwiniania się, lecz szukania szans na poprawę? • jak rozwijad „gospodarskie” podejście liderów ? • jak zoptymalizowane procesy wpływają na relacje pomiędzy pracownikami i czy nie ma tu podstawowych źródeł oporu? • w jakich obszarach najłatwiej dochodzi do wygaszenia zmiany i co z tym można zrobid ? • I in. www.grupatrop.pl
 12. 12. Decyzje strategiczno- biznesowe, struktura, procesy organizacyjne a kultura organizacji Niemal wszystkie zmiany strukturalne i systemowe wymagają rozwoju kultury organizacyjnej. Cieszący się rosnącą popularnością Lean Management oraz six sigma zakładają systematyczną pracę nad kulturą organizacji. Co to jest kultura ? Jest to, niekoniecznie oczywisty i jawny, system powiązao pomiędzy rzeczywistymi zachowaniami ludzi, realnie realizowanymi wartościami, strukturami i strategiami. Marząc o zmianie postaw, w gruncie rzeczy chcemy zmienid właśnie kulturę, bowiem zmiana indywidualna nic tu nie da. Na marginesie, czynniki kulturowe współdecydują również o skuteczności fuzji oraz innego typu reorganizacji. Obecnie dośd często również rozwój kultury organizacyjnej staje się samoistnym celem strategicznym organizacji. www.grupatrop.pl
 13. 13. Kapitał Społeczny Kapitał Społeczny to pojęcie opisujące poziom identyfikacji członków danej organizacji (czyli pracowników) na rzecz realizowania wspólnych celów. W każdej firmie istnieje zorganizowana społecznośd. Na jej Kapitał Społeczny składa się: • suma kompetencji pracowników, ale też ich gotowośd do wykorzystania własnych zasobów intelektualnych oraz emocjonalnych na rzecz wspólnego celu, • gotowośd firmy jako systemu do skorzystania z szeroko rozumianych kompetencji pracowników (też tzw. wiedzy ukrytej), • poziom znajomości u pracowników różnych celów firmy oraz skłonnośd do identyfikacji z nimi, • poziom wzajemnego zaufania (dotyczącego jakości współpracy) umożliwiającego elastycznośd, kreatywnośd i efektywny podział zadao. Wysokie zaufanie redukuje obawy i opory , a więc radykalnie zwiększa otwartośd na zmiany. www.grupatrop.pl
 14. 14. Ewaluacja Metodą TROP a pomiar Kapitału Społecznego Ewaluacja Metodą TROP pozwala ocenid, czy rośnie wartośd Kapitału Społecznego organizacji . Pozwala ocenid tym samym , czy udaje się rozwijad takie cechy organizacji jak elastycznośd i zdolnośd do szybkiego uczenia się. Tak więc podnoszenie Kapitału Społecznego warunkuje trwałośd przeprowadzanych zmian i umożliwia wejście na ścieżkę organizacji uczącej się. Tak więc pojecie Kapitału Społecznego ilustruje ważny aspekt kultury organizacji. W tym sensie pomiar kapitału Społecznego jest ewaluacją predyktywną, czyli pozwalającą przewidzied, z pewnym prawdopodobieostwem , oczywiście, długofalowe skutki podjętych działao. W pewnym sensie jest to pomiar szansy na rozwój. Podejście takie, chod mało technokratyczne, toruje sobie obecnie miejsce zarówno w naukach społecznych, jak też w ekonomii .ma zastosowanie np. przy wycenie wartości firm w oparciu o szanse, jaki stwarza jej potencjał ekonomiczny, ale też kulturowy. www.grupatrop.pl
 15. 15. Stawianie celów Podejście do ewaluacji Metodą TROP zakłada dwa odmienne sposoby formułowania celów: • jako określony stan (cel SMART) Chodzi nam tu o osiągnięcie określonego, mierzalnego stanu. W tej sprawie ewaluacja może polegad na odpowiedzi na pytanie: czy osiągnęliśmy tak postawiony cel SMART? Ten typ celów w większości dotyczy czynników strukturalno- systemowych, • jako kierunek procesu rozwoju (cel procesowy) dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy następuje rozwój w pożądanych obszarach, czy został uruchomiony proces zmiany, co go podtrzymuje, a co hamuje? Tu ewaluacja polega na monitoringu i poznawaniu dynamiki procesu rozwoju, a nie na sprawdzaniu, czy osiągnęliśmy określony punkt. Dotyczy przeważnie takich aspektów zmiany jak postawy, proaktywnośd, relacje, wzajemne zaufanie, normy współpracy, czyli procesów psychologicznych oraz społeczno- kulturowych www.grupatrop.pl
 16. 16. Dwa sposoby formułowania celów w ewaluacji Metodą TROP. Zmiana strukturalna, Zmiana w aspekcie społecznym organizacyjna, biznesowa - ludzi i kultury organizacyjnej, Cele projektu wyrażone jako Cele projektu wyrażone jako wektor stan np. struktury, zmian. zoptymalizowanego procesu Jakie procesy chcemy uruchomid? działania lub jako wynik finansowy. www.grupatrop.pl
 17. 17. Dynamika zmiany w procesach psychologicznych i społecznych W przypadku procesów psychologicznych oraz społeczno- kulturowych dynamika zmiany rzadko ma charakter liniowy. W ewaluacji musimy uwzględnid fakt, że często następuje tu regres (cofnięcie), skokowe zmiany i okresy braku widocznych postępów. Między innymi z tego powodu stawianie ilościowych, punktowych celów w tych obszarach nie jest sensowne. Nie wiemy po prostu, w którym momencie osiągniemy konkretnie stan. Systematyczny monitoring czyli ewaluacja „On Going” pozwala na zrozumienie, jak zmiana następuje, a tym Wykres obrazujący dynamikę zmiany w samym chroni realizatorów przed wpadaniem w panikę z jakimś aspekcie powodu chwilowego osłabienia postępów. psychologicznym www.grupatrop.pl
 18. 18. Partycypacja pracowników w procesie ewaluacji Danych do procesu ewaluacji dostarcza wiele zaangażowanych w projekt osób. Są to np. trenerzy, menedżerowie, komitet sterujący, dział HR, zespół optymalizacji procesów lub systemów jakości , a w reszcie pozostali pracownicy. Specjalista do spraw ewaluacji musi zorganizowad ich ewaluacyjną aktywnośd: omawia wskaźniki, opracowuje narzędzia, określa sposób zbierania i zapisu oraz opracowania danych, tryb bieżącego wykorzystywania informacji z ewaluacji w projekcie. Ważne jest, aby działania na rzecz ewaluacji były zintegrowane z codzienną pracą oraz z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w projekcie. Jest to duża zaleta proponowanego stylu pracy – wymaga uwagi, ale nie obciążą bardzo budżetu oraz nie wymaga wprowadzenie dodatkowo wielu osób. www.grupatrop.pl
 19. 19. Partycypacja pracowników w ewaluacji – przeciwdziałanie wygaszaniu zmian Zaletą włączenia pracowników w proces ewaluacji jest to, że osoby uczestniczące w nim podnoszą swoją samoświadomośd oraz uczą się, jak wpływad na procesy społeczne. Dokonują samoobserwacji, określają swoje potrzeby i bariery, dwiczą obserwację otoczenia, nazywają zjawiska związane ze zmianą przez co, na ogół , biorą większą odpowiedzialnośd za proces zmiany. Dzięki kierowanie uwagi pracowników na cele projektu ewaluacja zapobiega podstawowemu mechanizmowi wygaszania zmiany – zaniechaniu. To właśnie ten, naturalny z psychologicznego punktu widzenia, mechanizm psychologiczny jest podstawowym „winowajcą ”, jeśli idzie o zamienianie szczytnych idei w fasadowe akcje. . www.grupatrop.pl
 20. 20. Narzędzia ewaluacji procesowo- jakościowej Ewaluacja Metodą TROP korzysta przede wszystkim z narzędzi jakościowych. Są to: • wywiady indywidualne, • obserwacje uczestniczące, prowadzone przez ewaluatorów, ale też uprzednio przeszkolonych trenerów, menedżerów, niektórych pracowników , • dzienniki podróży czyli opisy procesu zmian zachodzących w osobach , • grupy fokusowe, • krótkie opisy różnych sytuacji wyjątkowych, • ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. www.grupatrop.pl
 21. 21. Ewaluacja Metodą TROP: etapy działania Etap pierwszy ewaluacji on- going - weryfikacja założeo (po 3-4 miesiącach) Dotyczy przyjętych modeli zmiany, ich konfrontacji z realnymi zachowaniami ludzi Ewaluacja ex-ante oraz samych narzędzi ewaluacji Etap przygotowawczy – (pod względem adekwatności, funkcjonalności). Etap II ewaluacji on-going wstępne opracowanie celów ciągłego monitorowania oraz narzędzi monitoringu projektu pod kątem skuteczności zmiany w kontekście planów wprowadzanej zmiany, ew. strategicznych organizacji oraz korekt co do planów, szacowanie jej aktualnych uwarunkowao wszystkich, nie tylko tych kulturowo- strukturalnych założonych wstępnie, wartości projektu Etap ex-post ewaluacji- koocowe szacowanie wartości aspektów społecznych i psychologicznych na podstawie rzeczywistych wskaźników zachowao ludzi i systemów. Ewaluacja predyktywna - planowanie działao zmierzających do podtrzymania zmiany. www.grupatrop.pl
 22. 22. Ewaluacja procesowo – jakościowa : etap pierwszy, przygotowawczy 1. Zapoznanie się ewaluatorów z „twardymi” założeniami projektu oraz historią dotychczasowych realizacji. 2. Praca ze sponsorami, top- menedżerami i zespołem realizatorów nad określeniem celów projektu w kategoriach kierunku rozwoju kultury. Wyjaśnienie celu, metodyki ewaluacji i wynikających z niej korzyści. Zaproszenie top- menedżerów do procesu ewaluacji. Określenie, jaki stan kultury organizacyjnej chcieliby osiągnąd . 3. Szkolenie dla zespołu odpowiedzialnego za wprowadzanie zmiany dotyczące psychologiczno-społecznych modeli zmiany. Stanowią one podstawę sformułowania celów w kategoriach procesowych. Doprowadzenie do odpowiedzi na pytanie : Jakie procesy chcemy uruchomid? www.grupatrop.pl
 23. 23. Ewaluacja procesowo – jakościowa: etap ex-ante, przygotowawczy 4. Wstępne ustalenie przewidywao odnośnie dynamiki zmiany, czyli etapów procesu kształtowania pożądanych postaw i zachowao. 5. Weryfikacja celów procesowych ze sponsorami. 6. Ustalenie wskaźników zmiany: po czym poznamy, że sprawy idą w dobrym kierunku? 7. Praca nad stworzeniem narzędzi monitoringu. 8. Praca nad ustaleniem komunikacji w projekcie oraz sposobów zintegrowania działao ewaluacyjnych z innymi aktywnościami pracowników. 9. Przygotowanie realizatorów do wdrożenia narzędzi. Przeprowadzenie stosownych szkoleo. www.grupatrop.pl
 24. 24. Kolejne kroki pracy merytorycznej w etapie przygotowawczym Weryfikacja, początek etapu II Określenie pożądanego stanu na poziomie zachowao ludzi, charakterystyki zespołów i kultury organizacyjnej całej organizacji. Ogólny opis stanu Określenie wskaźników dla docelowego oraz przykłady. celów wspierających i celu Określenie modelu zmiany, czyli głównego czyli odpowiedź na odpowiedź na pytanie: dzięki pytanie: po czym poznamy, że czemu taka zmiana będzie dany proces się toczy? możliwa, jaki mechanizm Określenie metod badania uruchamiania takiej zmiany wskaźników i procedur chcemy wykorzystad, do jakich badawczych. praktyk i wiedzy się odwoład ? Określenie celów wspierających, czyli procesów społecznych i psychologicznych, które należy uruchomid/wzmocnid, aby osiągnąd cel główny. Zbudowanie sieci celów. www.grupatrop.pl
 25. 25. Etap drugi, ewaluacja on-going, weryfikacja założeo Etap następuje 3-4 miesiące po rozpoczęciu projektu i służy weryfikacji założeo dotyczących • przyjętych celów procesowych, • przyjętych założeo odnośnie kultury firmy, a co za tym idzie - sposobu wprowadzania zmiany, • przewidywanej dynamiki zmian (optymalne tempo, chwilowe załamania i cofnięcia procesu naturalne przy procesach społecznych), • metod ewaluacyjnych, zarówno pod względem adekwatności, jak też funkcjonalności, • komunikacji pomiędzy realizatorami a ewaluatorami w projekcie. Na tym etapie realizatorzy otrzymują już wiele opracowanych danych na temat faktycznych skutków ich działao w firmie oraz tego, jakie uruchamiają procesy. Jest to również szansa na zweryfikowanie swoich działao. www.grupatrop.pl
 26. 26. Etap trzeci – on going, systematyczny monitoring w trakcie realizacji projektu Etap ten zakłada wejście działao ewaluacyjnych w pewne ustalone tryby. Jednak projekty rozwoju kultury często mają dośd zaskakująca dynamikę, po drodze pojawiają się wzloty i kryzysy. Podstawowym wyzwaniem tego etapu jest utrzymanie systematycznej ewaluacji, aby energia realizatorów kierowana była na strategię rozwoju społecznego, a nie tylko na gaszenie pożarów lub rutynowe działania. Ewaluacja pozwala wszystkim na to, aby w trakcie długiego procesu zachowad uważnośd i kontakt z realnymi skutkami działao mających na celu wprowadzanie zmiany, co znacząco zwiększa szansę na powodzenie projektu. Ewaluacja ma tu charakter „On Going” czyli ewaluatorzy działają zgodnie z ustalonym trybem komunikacji i decyzyjności a dane dostarczane są systematycznie. W określonych fazach projektu np. w jego połowie, następuje przegląd efektów. www.grupatrop.pl
 27. 27. Etap czwarty – ewaluacja ex-post Etap ostatecznego szacowania wartości psychologicznych oraz kulturotwórczych projektu Działania w tym etapie służą określeniu, jaka zmiana zaszła w trakcie projektu, jaki proces został uruchomiony. Może byd ona oceniana na kilku poziomach: • w warstwie kultury organizacyjnej, • w obszarze współpracy pomiędzy strukturami organizacji (np. pionami, działami, oddziałami), • na poziomie relacji zadaniowych i interpersonalnych w zespołach, • na poziomie indywidualnym czyli w zakresie procesów rozwoju uruchomionych w konkretnych osobach: w zakresie zmiany postaw, umiejętności, wiedzy. www.grupatrop.pl
 28. 28. Etap czwarty – ewaluacja predyktywna Na podstawie ewaluacji ex-post oraz on-going można planowad dalsze działania zmierzające do podtrzymania zmian oraz ew. wprowadzania nowych. W wyniku działao ewaluacyjnych wszyscy są bogatsi o ogromna wiedzę dotyczącą potencjału zmiany w swojej organizacji. Dotyczy ona : • występujących w organizacji typowych zachowao wobec zmiany, • barier i „sprzymierzeoców” czyli czynników ułatwiających wprowadzanie pożądanych norm, • „oswojonych” przez organizację modeli zmiany, dobrych praktyk, przetartych ścieżek w pracy nad kulturą organizacyjną, • potencjalnych liderów i części organizacji mogących byd forpocztą nowego. Ponadto zainicjowany proces rozwoju ma też własną dynamikę, którą można w jakimś stopniu określid. Dzięki temu możemy skuteczniej przewidzied, co będziemy musieli zrobid, aby dobrze zareagowad na procesy wygaszania zmian lub rodzenie się nowych zjawisk. www.grupatrop.pl
 29. 29. W procesach zmiany i rozwoju kultury łatwo możemy stracid z oczu najistotniejsze, lecz trudno mierzalne wartości. Ewaluacja powinna pomagad w monitorowaniu naszych działao pod względem ich sensu ogólnego. Kiedy wspinamy się po drabinie, czasami boimy się rozglądad dookoła, a szczególnie patrzed w dół. Ale co zrobimy, jeśli drabina przystawiona jest nie do tej ściany? Ewaluacja- aby zmiana była rozwojem ! www.grupatrop.pll
 30. 30. O Grupie TROP Grupa TROP jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów rozwoju kultury organizacyjnej i środowiskowej oraz ich ewaluacji. Ponadto jest liderem na rynku szkoleo dla trenerów - prowadzi największą w Polsce Szkołę Trenerów Biznesu, którą ukooczyło ponad 1500 osób (na rocznych kursach). W tej dziedzinie TROP wyznacza trendy na rynku. Swoje doświadczenie przekazujemy też Coachom (200 absolwentów rocznych szkół), Liderom, Ewaluatorom oraz Moderatorom Zmiany Kulturowej w Organizacji a także Mediatorom. W każdej z w/wym. dziedzin posiadamy własne, oryginalne know- how określanie wspólnym hasłem METODA TROP. Współpracujemy przy tym z naukowcami na uczelniach wyższych m.in. z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, SWPS oraz Florida Atlantic University. www.grupatrop.pl
 31. 31. O realizatorach programu ewaluacji zmiany Kierownikiem merytorycznym programu jest Dorota Szczepan- Jakubowska, psycholog, coach, mediator, trener i konsultant ds. zmiany kulturowej i jej ewaluacji, superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Master Metody TROP. Wraz z mężem Jackiem jakubowskim założyła i prowadzi Akademię TROP - a w niej największą i najstarszą na rynku Szkołę Trenerów Biznesu. Wykładowca Collegium Civitas. Konsultantami programu mogą byd (w zależności od potrzeb i zakresu pracy): • Prof. Andrzej Nowak z Florida Atlantic University, psycholog społeczny, specjalista w zakresie modelowania zmian społecznych, najbardziej cytowany polski psycholog, • Dr. Katarzyna Winkowska- Nowak, matematyk z SWPS, specjalista w zakresie dynamiki społecznych układów złożonych • Iwona Kania, socjolog, trener, jeden z najbardziej doświadczonych ewaluatorów na rynku. www.grupatrop.pl •

×