O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Carregando em…3
×
1 de 356

179 chuyãšn ä Ề toã-n tuá»”i thæ  2 - thcs

 1. 1. www.VNMATH.com 1
 2. 2. www.VNMATH.com 2
 3. 3. www.VNMATH.com 3
 4. 4. www.VNMATH.com 4
 5. 5. www.VNMATH.com 5
 6. 6. www.VNMATH.com 6
 7. 7. 7
 8. 8. www.VNMATH.com 8
 9. 9. 9
 10. 10. www.VNMATH.com 10
 11. 11. www.VNMATH.com 11
 12. 12. 12
 13. 13. www.VNMATH.com 13
 14. 14. 14
 15. 15. · • Tinh chat sau day cUa trvc tam tam giae co nhieu Lmg dl,lngtrong vi~e giai cac bal tap hlnh hQC. Tinh chat. Cho AABC co H la tnrc tam, 0 la tam dlti1ng tron nqoal tiep va M la trung diem BC. The thl AH = 20M. Chung minh. Xet tntong hop AABC nhon (cac tntong hop khac ehLmg minh tuang tl/). Va duong kinh BD ella (0), VI DAB = 90° nan DA.l AB. Ma CH .1 AB nan DA II CH. Tuang tl,l DC II AH. Suy ra t(( giae DAHC la hlnh blnh hanh. Do d6 DC =AH. Ma DC =20M (vl OM la duong trung binh ella aDBC) nan AH = 20M (dpcm), Bili t~p ap dl,lng Bili toan 1. Cho AABC nhon n¢i tiep duong tron tam O. G9i M, N va Plan luqt la trung diem cac canh BC, CA va AB. Chltng minh rang cac duong th~ng qua M song song vai OA, qua N song song vai OB va qua P song song vai OC dong quy.· . _ Loi giai. G9i H la true tam AABC; I va Elan luqt la trung diem ella HA va HO. ViAH = 20M nan AI = IH = OM. Ma AH 110M (do eung vuong g6e vai BC) nan cac t(( giae AIMO va IHMO la hinh blnh hanh. . T~ MOT TINH CHAT VE TR~C TAM TAM 61Ac D';NG HAl GIANG (GV THCS Thl tran C~m Xuy€m, HiJ Tinh) Suy ra MI II AO va E la trung diem ella MI. T((e la E thuoc duong th~ng qua M song song vai OA. Tuang tl,l E cling thuoc cac duong th~ng qua IJ song song vai OB va qua P song song vai OC. Tlt d6 suy ra dpem. Bid toan 2. Cho AABC nhon e6 H la tnrc tam. Chltng minh rang 9 diem g6m chan ba duong cao, trung diem ba canh va trung diem cac doan HA, HB, HC dong viano LOi giai. sadunq hinh ve va ehltng minh ella biJiteen 1 ta co: 1 1 ED =EM =EI = -MI = -OA. 2 2 Sa dl,lng cac ket qua tuang tl,l va ket hop vai OA = OB = OC ta suy ra 9 diem da eho cling thuoc duong tron tam E. Bili toan 3. Cho AABC nhon n¢i tiep duong tron tam 0 co cac duong cao·AN va CK. Duong tron nqoal tiep aBKN cat duong tron (0) tal diem th(( hai M. G9i I la trung diem ella AC. Chltng minh 1M .1 MB. LOi giai. G9i H la tnrc, tam ella AABC, J la trung diem BH. Ta thay J la tam duong tron ngo~i tiep aBKN va BH la duong kinh ella (J). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t www.VNMATH.com 15
 16. 16. .............................................................................................. · VI IHJO la hlnh blnh hanh nan IH II OJ. M~t khac, VI M, B la giao di~m ella hai duong tron (0), (J) nan OJ 1- MB. Suy ra IH 1- MB. Ma BH la duong kinh ella (J) nan HM 1-MB. Tli d6 suy ra , H, M th~ng hang va 1M 1- MB. Bcii toan 4. Cho tCt giae ABCD n¢i tiep duong tron (0 ; R). GQi H1, H2 , H3, H4 thCt nr la tnrc tam ella cac tam giae ACD, BCD, ABD va ABC. ChUng minh rang: a) BH1,AH2 , CH3 va DH4 dong quy. b) Bon di~m H1, H2 , H3, H4 dong viano H3 Or ·· H. D Li:fi giai. a) Vi AH1= BH2 (= 20M) va AH1II BH2 (vl cling vuong g6e vai CD) nan tCt gia~ AH1H2B la hlnh blnh hanh, Suy ra AH2 va BH1 cat nhau tai trung di~m I ella moi duong. ChUng minh tuang nr vai cac cap di~m khac ta suy ra BH1,AH2 , CH3 va DH4 dong quy tal trung di~m I ella moi duong (dpem). Vi tCtgiaeDOH4011ahinh blnh hanh nan 01H4 : =OD =R. : ChUng minh tuang nr ta c6 : 01 H1 =01 H2 =01H3 =R. : V~y bOn di~m H3, H4 cilng thuQc :H1, H2, dLtOng tron tam 0 1 ban kinh R (dpcm). Bid toan 5. Cho dLtOng tron tam 0 ban kinh R : va d~m P c6dinh narn ngoai dl.tOng tron. Va M'p : tuyen PAva cat tuyen PBC (A, B, C nam trEm (0)). : Chang minh rang khi cat tuyen PBC thay d6i thi : trve tam H ella MBC chay trim m¢t dLtOng cOdinh. ·: ·M : ········································Li:fi gild. GQi I la hlnh ehieu ella 0 tren BC, K ···la trung di~m ella AH. Lay 0' doi xUng vai 0 qua ··trung di~m ella PA. ··Ta thay 0' la di~m cO djnh va tCt giae AOPO' la ···hlnh blnh hanh, ··Suy ra O'P II AO va O'P = AO. ···COng vi tlt giae AOIK la hlnh blnh hanh nan ··AO II KI va AO =KI. ··Suy ra O'P II KI va O'P = KI. Tli d6 tlt giae ···O'PIK la hlnh blnh hanh, Suy ra O'K II PI. ··Ma PI 1-AK nan O'K 1-AK. ···Suy ra ~O'AH can tal 0' ~ O'H = O'A. ··Tli d6 H thu¢e duong tron cO djnh tam 0' ban ··kfnh O'A (dpem). ····Bcii ~p til luy~n. ·· Bcii 1. ChUng minh rang tnrc tam, tronq tam va ···tam duong tron nqoal tiep ella m¢t tam giae cling ·· . nam tren m¢t duong th~ng (duong th~ng Ole). ···Bcii 2. Cho duong tron (0) va ba di~m A, B, C ··thay 95i tren (0) sao eho tnrc tam H ella MBC la ···m¢t di~m co dinh nam trong (0). Tim quy tieh ···b) Lay 0 1 doi xUng vai 0 qua I. chan cac duong cao ella MBC. ·...•...••.•••••.•...............•.•.•............•..•..••.........••.•.......•.•••..........· www.VNMATH.com 16
 17. 17. " Tim otto ut 00 ilieu bien • THAI HOU HU~ (Gv. THCS Quang U:,c, Can Lt?c, Ha Tfnh) Co rat nhieu phLlong phap giai mt?t bet toen bat dlmg thLic (BDT), nhLlng chUng ta can tim mt?tphLlong phap giai ng~n 99n nhat. D~c bi~t, chUng ta can t<;lokinang chLing minh BDT. Khi tim hi€uve BDT, chUng toi nh~n thay mt?ts6 BDT co bien s6xec d;nh trong esc doen thi ta can xem xet kTgia tr; cec bien s6 do d€I~p ra mQtBDT dung, roi ta BDT dung nay, ta bien d6i thanh BDT phai chLing minh. Bid toan 1. Cha cac so thuc x, y, Z E [-1 ; 2] thea man dieu ki~n x + y + Z = O. ChUng minh rang x2 + y2 + z2 s 6. Loi gild. VI x E [-1 ; 2] nen (x + 1)(x - 2) s 0 <=> x2 ::; x + 2. TL/dng nry2 s y + 2; z2 s z + 2. C¢ng ve thea ve cua ba BDT tren ta dL/<;lc x2 + y2 + z2 ::; X + Y + Z + 6 = 6. D~ng thltc xay ra khi va chi khi x, y, Z E {-1 ; 2} va x + y + Z = 0 <=> trang ba so x, y, Z co hai 56 bang -1, so con lal bang 2.. Bid toan 2. Cha cac so thirc x, y, Z E [0 ; 2] thea man dieu ki~n x + y + Z = 3. ChUng minh rang x2 + y2 + z2 s 5. Loi giai. VI x, y, Z E [0 ; 2] nen (x - 2)(y - 2)(z - 2) ::;O. Sa dunq gia thiet x + y + Z = 3 ta dL/<;lc xyz - 2(xy + yz + zx) + 4(x + Y + z) - 8 ::; 0 <=> xyz + (x2 + y2 + z2) - (x + Y + z)2 + 4 ::;0 <=> xyz + (x2 + y2 + z2) ::;5. Tll d6 ket hop voi xyz ~ 0 ta suy ra x2 + y2 + z2 s 5. D~ng thltc xay ra khi va chi khi (x - 2)(y - 2)(z - 2) = 0; xyz = 0 va x + y + Z = 3 <=> trong ba so x, y, z co mot so bang '2, mot so bang 0, so con lal bang 1. Bid toan 3. Cha cac so th,!c a, b, C E [-2 ; 5] thea man dieu kien.a + 2b + 3c ::;2. ChUng minh ra'ng a2 + 2b2 + 3c2 ::;66. (De thi tuydn sinh lop 10, nam h9C 2009-2010 Sa GD-DT Ha Tfnh) Loi giai. T,LJdng t,! nhu bai ioen 1, tll (a + 2)(a.- 5) s 0 ta suy ra a2 s 3a + 10 cling cac ket qua tL/dng t,! b2::; 3b + 10 va c2::; 3c + 10. Suy ra a2+ 2b2+ 3c2::;3(a + 2b + 3c) + 60 = 66 (dpcm). D~ng thltc xay ra khi va chi khi a = -2; b = 5; c = -2. Bid toan 4. Cha cac so tbuc a, b, c E [0 ; 1]. ChUng minh rang a2 + b2 + c2::; 1 + a2b + b2c + c2a. Loi gild. Vi a, b e [0 ; 1] nen 2(1 a(1 - b) ~ a - b). b2(1TLJOng t'!b(1 - c) ~ - c); c(1 - a);~ c2(1 - a). C¢ng thea ve ba BDT tren ta suy ra a + b + c - (ab + bc + cal 2) 2a)~ (a2 + b2 + c - (a2b + b2c + c <=> 1 - (1 - a)(1 - b)(1 - c) - abc 2) (a2b + b2c + c2a)~ (a2 + b2 + c ­ 2a)<=> 1 + (a2b + b2c + c - abc ~ (a2 + b2 + c2) + (1 - a)(1 - b)(1 - c). Ma(1 - a)(1 - b)(1 - c) ~ 0 va abc ~ 0 nen suy ra dpcm. Bid toan 5. Cha 2010 so thuc [0 ; 1].a1, a2,·,; , a20W E ChUng minh rang (1+a1+a2+...+a201i~4(af +a~ + ... +a~OlO)' Loi gild. Voi cac 56 th,!c x, y bat kJ ta cO (x - y)2 ~ 0 <=> (x + y)2 ~ 4xy. Ap dl:mg voi x = 1, y = a1+ a2+ ... + a2010 ta cO (1 + a1+ a2+... + a2010)2 ~ 4(a1+ a2+... + a2010). www.VNMATH.com 17
 18. 18. .:xL ~ Co ehinh phttonghhong? Cho so t'! nhien S c6 2011 chlt so, trong d6 c6 2010 chlt so 5 va m¢t chlt so a khac 5. Hei S c6 phai la so chfnh phuong hay khOng? CAO QUaC CUONG (GV THCS Vinh Tuong, Vinh Pnuc) ------------------------~---~,.- .... ""7/ ~T... ? [L'IO -/~t: IlRO~"• --A.EL qua _" Cach dt,tng. Dlfng mot duong tron tam .°cat Ox, Oy tuong ltng tal cac diem A1' A2. Tren (0) dlfng lien tiep cac diem cac diem A3, A4,·· , A20 phan bi$t, khac A1,A2 thea man A2A3 = A3A4 =... = A19A20 = A1A2· Tren cung A1A2 cua (0) d,!ng lien tiep cac diem cac diern B1, B2,·., B17 phan biet, khacA1, A20 thea man B2B3 =... = B16B17 =A1A20.A20B1 = B1B2 = Ta dU<;1c cac tia OA2, OB 1, OB2,.. , OB17 thea , , , ,L ! (TTT2 so84) man dieu ki$n bal toan. Cht1ng minh. Theo each dlfng ta c6 =... =A190A20 =ApA2 =19°.A20A3 =A30A4 . Ma 192 = 361 nen A10A20 = 361° - 360° = 1°. Suy ra BpB2 =...A200B1 ~ =B20B3 ... = B160B17 = B170A2 =1°. Bi~n lu~n. Bal toan luon dlfng dU<;1C va c6 m¢t nghi$m hinh. Nh~n xet. Day la mot bal toan quen thuoc, Toa soan nhan dU<;1c nhieu loi giai cua cac ban, Ngoai each dlfng quen thuoc tren, cac ban con c6 them m¢t so each dlfng nlta, vai y tl10ng la Ian lu¢ tao ra cac g6c 60°, 30°, 15°,4°, 2°, 1° hoac 95°,5°,20°, 1°. Cac ban sau dU<;1c thuong ki nay: Tran Phuong Nga, 9C, THCS Thanh Thuy, Phu ThQ; Nguyen f)(fc Th9, 9C, THCS Phan B¢i chau, Tlt Ky, Hai Duong; Nguyen f)ang Huy, 6A, THCS Hoang Xuan Han, Dltc ThQ, Hli TInh; oso H6ng Qulm, 80, THCS Cao Xuan Huy, Dien Chau, Ngh~ An; Nh6m ban Le ChI Hieu, f)ao Anh Tuyet, Nguyen f)inh Hien, 57B Quang Trung, TP. Quang Ngai, Quang Ngai. ANH COM PA ~-----------------------------------~ Ma vai moi i E {1 ; 2 ;... ; 2010} ta c6 aj :::>: af . h" a b cCh ' rang --+--+--~2.ung min (vi theo gia thiet aj E [0 ; 1]). be + 1 ca + 1 ab + 1 Tlt d6 suy ra dpcm. B" 3 Ch 1 < aj <.1 ,. D~ng thltc xay ra khi va chi khi trong 2010 so 31. 0 2010 - ~ - 2009' Val a1, a2,..· , da cho c6 2009 so b~lng 0, so con lal bang 1. Blii t~p luy~n tap. . . a2000 va b1,b2,... , b2010 ta cac so th,!c duong. Blii 1. Cho cacso thuc a, b, c E [0; n Chltng minh rang Chltng minh rang a2 + 2b2 + 3c2 s 60; 2(a 3 + b3 + c3 ) s 3 + a2b + b2c + c2a. 1 a1+a2+ ... +a2010 1 --< <-­ 2010 - b1+b2 + ... + b2010 - 2009Blii 2. Cho cac so thirc a, b, c E [0 ; 1]. 18
 19. 19. www.VNMATH.com 19
 20. 20. www.VNMATH.com 20
 21. 21. www.VNMATH.com 21
 22. 22. 22
 23. 23. www.VNMATH.com 23
 24. 24. www.VNMATH.com 24
 25. 25. www.VNMATH.com 25
 26. 26. www.VNMATH.com 26
 27. 27. www.VNMATH.com 27
 28. 28. www.VNMATH.com 28
 29. 29. 29
 30. 30. www.VNMATH.com 30
 31. 31. www.VNMATH.com 31
 32. 32. www.VNMATH.com 32
 33. 33. 33
 34. 34. www.VNMATH.com 34
 35. 35. www.VNMATH.com 35
 36. 36. www.VNMATH.com 36
 37. 37. 37
 38. 38. www.VNMATH.com 38
 39. 39. www.VNMATH.com 39
 40. 40. www.VNMATH.com 40
 41. 41. www.VNMATH.com 41
 42. 42. www.VNMATH.com 42
 43. 43. www.VNMATH.com 43
 44. 44. www.VNMATH.com 44
 45. 45. www.VNMATH.com 45
 46. 46. www.VNMATH.com 46
 47. 47. www.VNMATH.com 47
 48. 48. www.VNMATH.com 48
 49. 49. www.VNMATH.com 49
 50. 50. www.VNMATH.com 50
 51. 51. www.VNMATH.com 51
 52. 52. www.VNMATH.com 52
 53. 53. www.VNMATH.com 53
 54. 54. www.VNMATH.com 54
 55. 55. www.VNMATH.com 55
 56. 56. www.VNMATH.com 56
 57. 57. www.VNMATH.com 57
 58. 58. www.VNMATH.com 58
 59. 59. www.VNMATH.com 59
 60. 60. www.VNMATH.com 60
 61. 61. www.VNMATH.com 61
 62. 62. www.VNMATH.com 62
 63. 63. www.VNMATH.com 63
 64. 64. www.VNMATH.com 64
 65. 65. www.VNMATH.com 65
 66. 66. www.VNMATH.com 66
 67. 67. www.VNMATH.com 67
 68. 68. www.VNMATH.com 68
 69. 69. www.VNMATH.com 69
 70. 70. www.VNMATH.com 70
 71. 71. www.VNMATH.com 71
 72. 72. www.VNMATH.com 72
 73. 73. www.VNMATH.com 73
 74. 74. www.VNMATH.com 74
 75. 75. www.VNMATH.com 75
 76. 76. www.VNMATH.com 76
 77. 77. www.VNMATH.com 77
 78. 78. www.VNMATH.com 78
 79. 79. www.VNMATH.com 79
 80. 80. www.VNMATH.com 80
 81. 81. www.VNMATH.com 81
 82. 82. www.VNMATH.com 82
 83. 83. www.VNMATH.com 83
 84. 84. www.VNMATH.com 84
 85. 85. www.VNMATH.com 85
 86. 86. www.VNMATH.com 86
 87. 87. www.VNMATH.com 87
 88. 88. www.VNMATH.com 88
 89. 89. www.VNMATH.com 89
 90. 90. www.VNMATH.com 90
 91. 91. www.VNMATH.com 91
 92. 92. www.VNMATH.com 92
 93. 93. www.VNMATH.com 93
 94. 94. www.VNMATH.com 94
 95. 95. www.VNMATH.com 95
 96. 96. www.VNMATH.com 96
 97. 97. www.VNMATH.com 97
 98. 98. www.VNMATH.com 98
 99. 99. www.VNMATH.com 99
 100. 100. www.VNMATH.com 100
 101. 101. www.VNMATH.com 101
 102. 102. www.VNMATH.com 102
 103. 103. www.VNMATH.com 103
 104. 104. www.VNMATH.com 104
 105. 105. www.VNMATH.com 105
 106. 106. www.VNMATH.com 106
 107. 107. www.VNMATH.com 107
 108. 108. www.VNMATH.com 108
 109. 109. 109
 110. 110. www.VNMATH.com 110
 111. 111. www.VNMATH.com 111
 112. 112. www.VNMATH.com 112
 113. 113. www.VNMATH.com 113
 114. 114. www.VNMATH.com 114
 115. 115. www.VNMATH.com 115
 116. 116. www.VNMATH.com 116
 117. 117. www.VNMATH.com 117
 118. 118. www.VNMATH.com 118
 119. 119. www.VNMATH.com 119
 120. 120. www.VNMATH.com 120
 121. 121. www.VNMATH.com 121
 122. 122. www.VNMATH.com 122
 123. 123. www.VNMATH.com 123
 124. 124. www.VNMATH.com 124
 125. 125. www.VNMATH.com 125
 126. 126. www.VNMATH.com 126
 127. 127. www.VNMATH.com 127
 128. 128. www.VNMATH.com 128
 129. 129. www.VNMATH.com 129
 130. 130. www.VNMATH.com 130
 131. 131. www.VNMATH.com 131
 132. 132. www.VNMATH.com 132
 133. 133. www.VNMATH.com 133
 134. 134. www.VNMATH.com 134
 135. 135. www.VNMATH.com 135
 136. 136. www.VNMATH.com 136
 137. 137. www.VNMATH.com 137
 138. 138. www.VNMATH.com 138
 139. 139. www.VNMATH.com 139
 140. 140. www.VNMATH.com 140
 141. 141. www.VNMATH.com 141
 142. 142. www.VNMATH.com 142
 143. 143. www.VNMATH.com 143
 144. 144. www.VNMATH.com 144
 145. 145. www.VNMATH.com 145
 146. 146. www.VNMATH.com 146
 147. 147. www.VNMATH.com 147
 148. 148. www.VNMATH.com 148
 149. 149. www.VNMATH.com 149
 150. 150. www.VNMATH.com 150
 151. 151. www.VNMATH.com 151
 152. 152. www.VNMATH.com 152
 153. 153. www.VNMATH.com 153
 154. 154. www.VNMATH.com 154
 155. 155. www.VNMATH.com 155
 156. 156. www.VNMATH.com 156
 157. 157. www.VNMATH.com 157
 158. 158. www.VNMATH.com 158
 159. 159. www.VNMATH.com 159
 160. 160. www.VNMATH.com 160
 161. 161. www.VNMATH.com 161
 162. 162. www.VNMATH.com 162
 163. 163. www.VNMATH.com 163
 164. 164. www.VNMATH.com 164
 165. 165. www.VNMATH.com 165
 166. 166. www.VNMATH.com 166
 167. 167. www.VNMATH.com 167
 168. 168. www.VNMATH.com 168
 169. 169. www.VNMATH.com 169
 170. 170. www.VNMATH.com 170
 171. 171. www.VNMATH.com 171
 172. 172. www.VNMATH.com 172
 173. 173. www.VNMATH.com 173
 174. 174. www.VNMATH.com 174
 175. 175. www.VNMATH.com 175
 176. 176. www.VNMATH.com 176
 177. 177. www.VNMATH.com 177
 178. 178. www.VNMATH.com 178
 179. 179. www.VNMATH.com 179
 180. 180. www.VNMATH.com 180
 181. 181. www.VNMATH.com 181
 182. 182. www.VNMATH.com 182
 183. 183. www.VNMATH.com 183
 184. 184. www.VNMATH.com 184
 185. 185. www.VNMATH.com 185
 186. 186. www.VNMATH.com 186
 187. 187. www.VNMATH.com 187
 188. 188. 188
 189. 189. www.VNMATH.com 189
 190. 190. www.VNMATH.com 190
 191. 191. www.VNMATH.com 191
 192. 192. www.VNMATH.com 192
 193. 193. www.VNMATH.com 193
 194. 194. www.VNMATH.com 194
 195. 195. www.VNMATH.com 195
 196. 196. www.VNMATH.com 196
 197. 197. www.VNMATH.com 197
 198. 198. www.VNMATH.com 198
 199. 199. www.VNMATH.com 199
 200. 200. www.VNMATH.com 200
 201. 201. www.VNMATH.com 201
 202. 202. www.VNMATH.com 202
 203. 203. www.VNMATH.com 203
 204. 204. www.VNMATH.com 204
 205. 205. www.VNMATH.com 205
 206. 206. www.VNMATH.com 206
 207. 207. www.VNMATH.com 207
 208. 208. www.VNMATH.com 208
 209. 209. www.VNMATH.com 209
 210. 210. www.VNMATH.com 210
 211. 211. www.VNMATH.com 211
 212. 212. www.VNMATH.com 212
 213. 213. www.VNMATH.com 213
 214. 214. www.VNMATH.com 214
 215. 215. www.VNMATH.com 215
 216. 216. www.VNMATH.com 216
 217. 217. www.VNMATH.com 217
 218. 218. www.VNMATH.com 218
 219. 219. www.VNMATH.com 219
 220. 220. www.VNMATH.com 220
 221. 221. www.VNMATH.com 221
 222. 222. www.VNMATH.com 222
 223. 223. www.VNMATH.com 223
 224. 224. www.VNMATH.com 224
 225. 225. www.VNMATH.com 225
 226. 226. www.VNMATH.com 226
 227. 227. www.VNMATH.com 227
 228. 228. www.VNMATH.com 228
 229. 229. www.VNMATH.com 229
 230. 230. www.VNMATH.com 230
 231. 231. www.VNMATH.com 231
 232. 232. www.VNMATH.com 232
 233. 233. www.VNMATH.com 233
 234. 234. www.VNMATH.com 234
 235. 235. www.VNMATH.com 235
 236. 236. www.VNMATH.com 236
 237. 237. www.VNMATH.com 237
 238. 238. www.VNMATH.com 238
 239. 239. www.VNMATH.com 239
 240. 240. www.VNMATH.com 240
 241. 241. www.VNMATH.com 241
 242. 242. www.VNMATH.com 242
 243. 243. www.VNMATH.com 243
 244. 244. www.VNMATH.com 244
 245. 245. www.VNMATH.com 245
 246. 246. www.VNMATH.com 246
 247. 247. www.VNMATH.com 247
 248. 248. www.VNMATH.com 248
 249. 249. www.VNMATH.com 249
 250. 250. www.VNMATH.com 250
 251. 251. www.VNMATH.com 251
 252. 252. www.VNMATH.com 252
 253. 253. www.VNMATH.com 253
 254. 254. www.VNMATH.com 254
 255. 255. www.VNMATH.com 255
 256. 256. www.VNMATH.com 256
 257. 257. www.VNMATH.com 257
 258. 258. www.VNMATH.com 258
 259. 259. www.VNMATH.com 259
 260. 260. www.VNMATH.com 260
 261. 261. www.VNMATH.com 261
 262. 262. www.VNMATH.com 262
 263. 263. www.VNMATH.com 263
 264. 264. www.VNMATH.com 264
 265. 265. www.VNMATH.com 265
 266. 266. www.VNMATH.com 266
 267. 267. www.VNMATH.com 267
 268. 268. www.VNMATH.com 268
 269. 269. www.VNMATH.com 269
 270. 270. www.VNMATH.com 270
 271. 271. www.VNMATH.com 271
 272. 272. www.VNMATH.com 272
 273. 273. www.VNMATH.com 273
 274. 274. www.VNMATH.com 274
 275. 275. www.VNMATH.com 275
 276. 276. www.VNMATH.com 276
 277. 277. www.VNMATH.com 277
 278. 278. www.VNMATH.com 278
 279. 279. www.VNMATH.com 279
 280. 280. www.VNMATH.com 280
 281. 281. www.VNMATH.com 281
 282. 282. www.VNMATH.com 282
 283. 283. www.VNMATH.com 283
 284. 284. www.VNMATH.com 284
 285. 285. www.VNMATH.com 285
 286. 286. www.VNMATH.com 286
 287. 287. www.VNMATH.com 287
 288. 288. www.VNMATH.com 288
 289. 289. www.VNMATH.com 289
 290. 290. 290
 291. 291. www.VNMATH.com 291
 292. 292. www.VNMATH.com 292
 293. 293. www.VNMATH.com 293
 294. 294. www.VNMATH.com 294
 295. 295. www.VNMATH.com 295
 296. 296. www.VNMATH.com 296
 297. 297. www.VNMATH.com 297
 298. 298. www.VNMATH.com 298
 299. 299. www.VNMATH.com 299
 300. 300. www.VNMATH.com 300
 301. 301. www.VNMATH.com 301
 302. 302. www.VNMATH.com 302
 303. 303. www.VNMATH.com 303
 304. 304. www.VNMATH.com 304
 305. 305. www.VNMATH.com 305
 306. 306. www.VNMATH.com 306
 307. 307. www.VNMATH.com 307
 308. 308. www.VNMATH.com 308
 309. 309. www.VNMATH.com 309
 310. 310. www.VNMATH.com 310
 311. 311. www.VNMATH.com 311
 312. 312. www.VNMATH.com 312
 313. 313. www.VNMATH.com 313
 314. 314. www.VNMATH.com 314
 315. 315. www.VNMATH.com 315
 316. 316. www.VNMATH.com 316
 317. 317. www.VNMATH.com 317
 318. 318. www.VNMATH.com 318
 319. 319. www.VNMATH.com 319
 320. 320. www.VNMATH.com 320
 321. 321. www.VNMATH.com 321
 322. 322. www.VNMATH.com 322
 323. 323. www.VNMATH.com 323
 324. 324. www.VNMATH.com 324
 325. 325. www.VNMATH.com 325
 326. 326. www.VNMATH.com 326
 327. 327. www.VNMATH.com 327
 328. 328. www.VNMATH.com 328
 329. 329. www.VNMATH.com 329
 330. 330. www.VNMATH.com 330
 331. 331. www.VNMATH.com 331
 332. 332. www.VNMATH.com 332
 333. 333. 333
 334. 334. 334
 335. 335. www.VNMATH.com 335
 336. 336. www.VNMATH.com 336
 337. 337. www.VNMATH.com 337
 338. 338. www.VNMATH.com 338
 339. 339. www.VNMATH.com 339
 340. 340. www.VNMATH.com 340
 341. 341. www.VNMATH.com 341
 342. 342. www.VNMATH.com 342
 343. 343. www.VNMATH.com 343
 344. 344. www.VNMATH.com 344
 345. 345. www.VNMATH.com 345
 346. 346. www.VNMATH.com 346
 347. 347. www.VNMATH.com 347
 348. 348. www.VNMATH.com 348
 349. 349. www.VNMATH.com 349
 350. 350. www.VNMATH.com 350
 351. 351. 351
 352. 352. 352
 353. 353. www.VNMATH.com 353
 354. 354. www.VNMATH.com 354
 355. 355. 355

×