گرمکن.pdf

G

علت گرم نشدن آب آبگرمکن دیواری، می‌تواند چند مورد مشخص باشد. بنابراین برای پیدا کردن و رفع علت مشکل در این شرایط باید 8 مورد مشخص مورد بررسی قرار بگیرد. https://blog.achareh.ir/water-heater-not-working/

1
‫آچاره‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
service
-
repair
-
https://achareh.co/landing/waterheater
‫ل‬‫ز‬ ‫ز‬
‫می‬ ‫در‬ ‫آبگرمکن‬ ‫رسویس‬ ‫و‬ ‫آبگرمکن‬ ‫ر‬
‫تعمی‬
:‫تماس‬ ‫شماره‬
1471
‫ه‬
‫ش‬
‫ت‬
‫د‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آب‬ ‫نشدن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬
‫یواری‬
https://achareh.co/landin
g/cooler
2
‫معمول‬ ‫از‬ ‫ییک‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫یآییآب‬ ‫نید‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬ ‫مم‬ ‫ه‬
‫ک‬ ‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ترین‬
‫و‬ ‫رسویس‬ ‫شود‬ ‫مشیل‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫دچیر‬ ‫ب‬ ‫ی‬
‫زمیک‬ ‫مآت‬ ‫بذش‬‫از‬ ‫عآ‬ ‫اب‬ ‫ممان‬ ‫م‬
،‫بسمید‬ ‫بیشیش‬ ‫و‬ ‫وبآلم‬ ‫نوع‬ ‫هس‬
‫وازک‬ ‫آارم‬ ‫ن‬ ‫رونآ‬ ‫از‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫ن‬ ‫سم‬ ‫دی‬ ‫کآلم‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫و‬ ‫هس‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫مسد‬ ‫ر‬
‫تعمی‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬
.
‫آ‬ ‫ددب‬‫د‬‫د‬‫ش‬‫ن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬
‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬
‫یم‬ ‫ب‬
‫ای‬ ‫م‬
‫رس‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ردر‬ ‫و‬ ‫مسد‬‫نآآا‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫س‬‫ینیی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ .‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫مورد‬ ‫چنآ‬ ‫توانآ‬
‫ییآ‬
8
‫د‬ ‫ر‬
‫ی‬ ‫ار‬‫س‬‫ق‬ ‫یسریس‬ ‫مورد‬ .‫مشن‬ ‫مورد‬
.
‫م‬ ‫یود‬ ‫خواهآ‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫بسکب‬ ‫آو‬ ‫زنآت‬
‫م‬
‫نی‬ ‫مآم‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬
‫ی‬
‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫رص‬‫م‬ ‫بسک‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫تأمی‬ ‫سمان‬ ‫وظآفم‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫همی‬
‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫هسچم‬ ‫اب‬ ‫ه‬
‫ی‬ ‫ی‬ ‫سمانب‬ ‫ی‬
‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آل‬ ‫د‬
‫یسطسف‬ ‫و‬ ‫نآآا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمان‬ ‫شآ‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫تسب‬
‫اوقیت‬ ‫ی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫دمیم‬ ‫و‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫یود‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یسریس‬ ‫ییآ‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موقر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫چی‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫ی‬ ‫او‬ ‫منآش‬
‫درکم‬ ‫روم‬ ‫دمیم‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ش‬‫ی‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫خیمو‬ ‫سمان‬ ‫ه‬
‫اتفیت‬ ‫طور‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫همی‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ش‬‫ی‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫تنظآش‬
‫در‬ ‫مم‬ ‫ه‬
‫اقآامیک‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫زک‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫قل‬ ‫مسقلم‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫امس‬ ‫امی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫کوع‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ض‬‫مو‬
‫دهآآ‬ ‫انجیک‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫نی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مسد‬‫خواهآش‬ ‫صح‬ ‫دربیر‬ ‫ادامم‬
.
‫یم‬ ‫گرم‬‫ا‬‫ر‬ ‫آ‬ ‫چگونه‬ ‫آبگرمکن‬
‫کند؟‬
‫میننآ‬ ‫هی‬ ‫سمان‬ ‫انواع‬ ‫وظآفم‬ ‫مم‬‫آانآش‬ ‫ییآ‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫چی‬ ‫هس‬‫از‬ ‫قبل‬
‫مسد‬‫بسک‬‫دارب‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫کیید‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫اد‬ ‫و‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬
‫یم‬ ‫یز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫بسک‬ ‫ر‬
‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫مم‬ ‫ی‬
‫زمیک‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ی‬
‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫رص‬‫م‬
‫ا‬‫ر‬ ‫کریی‬ ‫سمانب‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تعبآم‬ ‫کور‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کع‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫منآآب‬
‫یم‬ .‫کنآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ت‬
‫یم‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫کسقم‬ ‫و‬ ‫دهآ‬
‫یم‬ ‫بسک‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫و‬ ‫منآ‬
‫ار‬‫س‬‫ق‬ ‫کییت‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫تسمو‬ ‫منآ‬
‫سمانب‬ ‫در‬ ‫شآ‬ ‫داد‬
‫یم‬ ‫ل‬ ‫ه‬
‫منی‬‫ا‬‫ر‬ ‫مشعل‬ ‫یز‬
‫شود‬ ‫ه‬
‫ییشی‬ ‫شآ‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫تعیی‬ ‫ا‬‫ی‬ ‫ر‬
‫می‬ ‫از‬ ‫دمیم‬ ‫تی‬ ‫منآ‬
.
3
‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬‫علت‬ ‫برریس‬
1
.
‫ارت‬‫ر‬‫ح‬ ‫مبدل‬ ‫ز‬
‫گرفت‬ ‫رسو‬
‫م‬
‫م‬
‫ک‬‫ک‬،‫م‬‫م‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬
‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫مواردب‬ ‫ه‬
‫کی‬‫ک‬‫ش‬‫یی‬ ‫در‬
ً
‫عموال‬
‫م‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یسخوردار‬ ‫ی‬
‫معآک‬ ‫مواد‬ ‫زییدم‬ ‫مقآار‬ ‫از‬ ‫مم‬‫آل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫یم‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫هی‬
‫طور‬ ‫م‬ ‫سمان‬ ‫چو‬ ‫منآ‬
‫بسدییک‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫دچیر‬ ‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یر‬ ‫قیل‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دمیم‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫مآاوک‬
‫یم‬
‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬
‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫کمی‬‫ش‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫مم‬ ‫ه‬
‫کورک‬‫ص‬ ‫در‬ ‫مآفیآ‬ ‫اتفیم‬ ‫هی‬ ‫سمان‬ ‫ه‬
‫کی‬‫ش‬‫یی‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ش‬‫نی‬ ‫طبآیع‬ ‫ر‬
‫غی‬ ‫امسم‬
‫ک‬‫ک‬‫ص‬‫دس‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫ی‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ییآ‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬
‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬
‫آ‬
‫ادک‬‫ز‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬
‫سمان‬
‫یسطسف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫و‬ ‫دهآآ‬ ‫انجیک‬ ‫ا‬‫ر‬
‫منآآ‬
.
2
.
‫پیلوت‬ ‫نشدب‬ ‫روشن‬
‫یم‬ ‫همیک‬ ‫نآلوتب‬ ‫بسدییک‬‫و‬ ‫ی‬
‫مفآگ‬‫ب‬ ‫ی‬
‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫نآلوتب‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫خیمو‬ ‫نآلوتب‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬
‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫تواننآ‬
‫کی‬‫ک‬‫ت‬ ‫کآ‬‫ک‬‫آ‬‫من‬ ‫یسطسف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬
‫مفآگ‬‫و‬ ‫بسدییک‬ ‫نوع‬ ‫هس‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ک‬‫آ‬‫من‬ ‫یسریس‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نآلوت‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ی‬‫کی‬‫ک‬ ‫ک‬‫ک‬ ‫کی‬‫ک‬‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬
‫دبی‬
‫منآ‬‫یر‬ ‫ه‬
‫دربت‬ ‫م‬ ‫ییوانآ‬ ‫ای‬
.
4
3
.
‫م‬
‫ترموکوبل‬ ‫در‬ ‫شکل‬
‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫نی‬ ‫سمان‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫منآب‬‫یر‬ ‫ه‬
‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫در‬ ‫م‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ی‬
‫زمیک‬ ‫تی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫دمیم‬ ‫تنظآش‬ ‫تسموموبل‬ ‫وظآفم‬
‫یم‬ ‫یر‬ ‫ی‬
‫خوک‬
‫یم‬ ‫قآر‬ ‫هش‬ ‫نآلوت‬ ‫ارتبی‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬‫دچیر‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ی‬
‫زمیک‬ ‫منآ‬
‫کعلم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫یم‬ ‫خیمو‬ ‫سمان‬
‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ا‬‫س‬‫خ‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ه‬
‫کورک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫ی‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬ ‫ع‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ .‫تعوی‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ر‬
‫تعمی‬ ‫ییآ‬ ‫کآب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬
‫نی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تسموموبلب‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬ ‫موارد‬
‫نی‬ ‫مسد‬ ‫کف‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫م‬
‫رس‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫هیدد‬
‫م‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫هی‬
‫یم‬ ‫یسطسف‬ ‫ه‬
‫اقت‬‫ر‬
‫شود‬
.
5
4
.
‫کم‬‫گاز‬‫فشار‬
‫یم‬ ‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬
‫اب‬ ‫یز‬ ‫دشیر‬ ‫یود‬ ‫ش‬ ‫شودب‬ ‫شآ‬ ‫بسک‬‫و‬ ‫سمان‬ ‫در‬ ‫مشیل‬ ‫یسوز‬ ‫موکب‬ ‫توانآ‬
‫یم‬ ‫ر‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬
‫س‬ ‫دی‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ل‬ ‫ه‬
‫منی‬‫از‬ ‫خیرن‬ ‫مم‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫منآقم‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬ ‫ییک‬ ‫دهآب‬
‫یم‬
‫م‬ ‫و‬ ‫در‬‫یز‬ ‫ه‬
‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫وکود‬ ‫ی‬ ‫توانآ‬
‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫چم‬ ‫هس‬ ‫ییآ‬ ‫کورت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫م‬
‫ردر‬ ‫ی‬ ‫تس‬
‫ی‬ ‫مسدیآب‬‫قس‬‫یز‬ ‫یوم‬ ‫سمان‬ ‫اف‬‫س‬‫اط‬ ‫در‬‫امس‬ ‫منآآ‬‫اقآاک‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ش‬‫م‬
‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫چم‬ ‫هس‬ ‫یآ‬
‫ی‬ ‫و‬ ‫منآآ‬ ‫خیمو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫تس‬
‫یآ‬ ‫ر‬
‫ی‬ ‫تمیس‬ .‫مینص‬ ‫یک‬
.
5
.
‫شمعک‬ ‫شدب‬ ‫خاموش‬
‫کآ‬‫ک‬‫ش‬ ‫خیمو‬
‫سمان‬ ‫کمعک‬‫ک‬‫ش‬
‫یم‬
‫از‬ ‫ییک‬ ‫مم‬‫کآ‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫کیم‬‫ک‬‫ش‬‫دا‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫چنآ‬ ‫توانآ‬
‫مم‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬ ‫همی‬ ‫هی‬
‫بفی‬ ‫ی‬ ‫در‬
‫شآ‬ ‫م‬
.
‫یم‬ ‫مم‬‫س‬ ‫دی‬ ‫اوامل‬ ‫کملم‬ ‫از‬
‫شود‬ ‫سمان‬ ‫شمعک‬ ‫شآ‬ ‫خیمو‬ ‫موکب‬ ‫توانآ‬
:

‫ام‬ ‫ه‬
‫اقی‬ ‫ر‬
‫شی‬ ‫نبود‬ ‫تنظآش‬
6

‫شمعک‬ ‫نی‬ ‫نبود‬ ‫تنظآش‬

‫شمعک‬ ‫بسدییک‬ ‫ربو‬

‫شمعک‬
‫ی‬
‫صیت‬ ‫بسدییک‬

‫اگش‬‫س‬‫دیید‬ ‫م‬
‫وارس‬ ‫شآ‬ ‫ا‬‫س‬‫خ‬ ‫یی‬ ‫پیر‬
6
.
‫ساختماب‬ ‫ی‬
‫کش‬ ‫لوله‬ ‫مشکالت‬
‫یم‬ ‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬
‫م‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫وکود‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موکب‬ ‫توانآ‬
‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫م‬
‫نی‬ ‫دارد‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ب‬ ‫ی‬
‫خسوا‬ ‫و‬ ‫ورودم‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬،‫م‬‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کیقآ‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫آم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمانب‬ ‫یزد‬ ‫و‬ ‫املوسد‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ب‬
‫و‬ ‫خش‬ ‫و‬
‫م‬
‫م‬ ‫و‬ ‫قآس‬ ‫ب‬ ‫م‬
،‫م‬
‫دارنآ‬ ‫ر‬
‫تأثی‬ ‫سمان‬ ‫املوسد‬ ‫در‬ ‫همیک‬ ‫مب‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫شعی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫هی‬
.
7
.
‫آبگرمکن‬ ‫مخزب‬
‫ی‬
‫گرفتگ‬ ‫رسو‬
‫یم‬ ‫هش‬ ‫سمان‬ ‫من‬ ‫بسدییک‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬
‫من‬ ‫وارد‬ ‫مم‬ ‫ی‬
‫ک‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫م‬ ‫منجس‬ ‫توانآ‬
‫یم‬ ‫سمان‬
‫وارد‬ ‫ه‬
‫وقت‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کم‬‫ک‬‫ب‬‫می‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫معآک‬ ‫مواد‬ ‫ام‬‫ر‬‫دا‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ش‬
‫یم‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫من‬
‫یم‬ ‫بسک‬‫و‬ ‫کود‬‫ک‬‫ش‬
‫ن‬ ‫ا‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ش‬
‫یم‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تم‬ ‫من‬ ‫مف‬‫در‬ ‫مواد‬
‫ن‬ ‫ا‬ ‫داردب‬ ‫من‬ ‫زیرین‬ ‫کم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ق‬ ‫در‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫هیب‬ ‫سمان‬ ،
‫اهی‬ ‫در‬ ‫چو‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
7
‫یم‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫در‬ ‫املوسد‬ ‫از‬ ‫مینر‬ ‫کوبیت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬
‫ن‬ ‫بسک‬ ‫ی‬
‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫م‬ ‫اقآاک‬ ‫ییآ‬ ‫مواقیع‬ ‫ی‬ ‫ر‬
‫چنی‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫سمان‬ ‫من‬ ‫تنلآم‬
‫مسد‬ ‫مشیل‬ ‫یسریس‬ ‫و‬
.
8
.
‫معیو‬ ‫ی‬
‫گرمایش‬ ‫سیستم‬
‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫دچیر‬ ‫سمان‬ ‫م‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫سمانب‬ ‫کب‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫منی‬ ‫آارم‬ ‫ن‬ ‫اآک‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫سمان‬ ‫یود‬ ‫قآی‬ ‫کورت‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫در‬
‫یم‬
‫ن‬ ‫امل‬ ‫ی‬
‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫منآ‬
.
‫شی‬ ‫یود‬ ‫معیو‬ ‫مم‬‫اوامل‬ ‫کملم‬ ‫از‬
‫یم‬ ‫سمان‬ ‫ی‬
‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫یاث‬
‫ابیرت‬ ‫شود‬
‫از‬ ‫انآ‬
:

‫ه‬
‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫لآآ‬

‫تسموبییت‬

‫م‬
،‫بسمید‬‫ایمل‬
‫ایستاده‬ ‫ز‬
‫مخزت‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬‫علت‬
‫یم‬ ‫کیید‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫اد‬ ‫ی‬
‫ک‬ ‫من‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موکب‬ ‫مم‬‫اوامیل‬
‫ن‬ ‫ا‬ ‫املوسد‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫میننآ‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫نآارنآ‬ ‫س‬ ‫یاآی‬ ‫ی‬ ‫ی‬
‫چنآاک‬ ‫تفیوت‬ ‫مآل‬ ‫دو‬
.
1
.
‫مشعل‬ ‫شمعک‬ ‫نشدب‬ ‫روشن‬
2
.
‫ترموستات‬ ‫ی‬
‫ات‬‫ر‬‫خ‬
3
.
‫ارت‬‫ر‬‫ح‬ ‫مبدل‬ ‫ز‬
‫گرفت‬ ‫رسو‬
8
4
.
‫ترموکوپل‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ر‬‫ای‬
5
.
‫آبگرمکن‬ ‫نشت‬
‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬
‫دتاده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬‫ای‬ ‫ز‬
‫مخزت‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫ددب‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ش‬‫ن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬
‫یم‬
‫سمان‬ ‫در‬ ‫ه‬
‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬
‫ن‬ ‫بسک‬ ‫ی‬
‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجیک‬ ‫مبآل‬ ‫توب‬ ‫یر‬ ‫وع‬ ‫م‬
‫رس‬ ‫مم‬‫شود‬ ‫یاث‬ ‫ه‬
‫شت‬
‫شود‬
.
6
.
‫دودکش‬
‫دودمد‬ ‫دارد‬ ‫سمان‬ ‫املوسد‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫آ‬‫مآف‬‫در‬ ‫م‬ ‫نقد‬ ‫دودمد‬
‫یم‬ ‫کآارد‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ن‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ر‬
‫غی‬ ‫کیم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ه‬
‫یسوز‬ ‫کم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬ ‫منجس‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ن‬‫توان‬
‫زی‬ ‫ت‬ ‫کی‬‫ک‬‫ش‬‫م‬
‫یم‬ ‫پایج‬ ‫و‬ ‫سمان‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫یدم‬
‫یم‬ ‫و‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ش‬
‫یم‬ ‫خیرن‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یز‬ ‫دودمد‬ ‫مننآ‬‫ایجید‬ ‫کآم‬ ‫ات‬‫س‬‫خآ‬ ‫تواننآ‬
‫منآ‬
‫یم‬ ‫انجیک‬ ‫ه‬
‫ی‬ ‫ی‬ ‫سمان‬ ‫کوخ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫تستیب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬
‫یم‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫ی‬
‫ک‬ ‫من‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
‫م‬ ‫توانآ‬
‫داد‬ ‫ر‬ ‫دودمد‬ ‫صحیح‬ ‫مسد‬
‫یر‬ ‫اآک‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫مم‬‫یشآ‬ ‫سمان‬ ‫شآ‬ ‫خیمو‬ ‫آل‬ ‫د‬
‫اب‬
.
9
‫منییر‬
۸ ‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬ ‫علت‬
https://achareh.co/landing/waterheater-repair-service

Recomendados

ترفندهای جوشکاری por
ترفندهای جوشکاری ترفندهای جوشکاری
ترفندهای جوشکاری bahareq
41 visualizações9 slides
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfMehriEmami1
5 visualizações22 slides
آرماتوربندی استخر por
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
7 visualizações6 slides
Anvaeertabatat por
AnvaeertabatatAnvaeertabatat
AnvaeertabatatReza Maleki
290 visualizações8 slides
بتن شاتکریت چیست؟ por
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟bahareq
46 visualizações5 slides
فیزیولوژی غدد درون ریز por
فیزیولوژی غدد درون ریزفیزیولوژی غدد درون ریز
فیزیولوژی غدد درون ریزpouya fardi
6K visualizações86 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides
The six step guide to practical project management por
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K visualizações27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.6K visualizações21 slides

Destaque(20)

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.2K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K visualizações
Read with Pride | LGBTQ+ Reads por Kayla Martin-Gant
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K visualizações

گرمکن.pdf

 • 1. 1 ‫آچاره‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ service - repair - https://achareh.co/landing/waterheater ‫ل‬‫ز‬ ‫ز‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫آبگرمکن‬ ‫رسویس‬ ‫و‬ ‫آبگرمکن‬ ‫ر‬ ‫تعمی‬ :‫تماس‬ ‫شماره‬ 1471 ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آب‬ ‫نشدن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ ‫یواری‬ https://achareh.co/landin g/cooler
 • 2. 2 ‫معمول‬ ‫از‬ ‫ییک‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫یآییآب‬ ‫نید‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬ ‫مم‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ترین‬ ‫و‬ ‫رسویس‬ ‫شود‬ ‫مشیل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫دچیر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫زمیک‬ ‫مآت‬ ‫بذش‬‫از‬ ‫عآ‬ ‫اب‬ ‫ممان‬ ‫م‬ ،‫بسمید‬ ‫بیشیش‬ ‫و‬ ‫وبآلم‬ ‫نوع‬ ‫هس‬ ‫وازک‬ ‫آارم‬ ‫ن‬ ‫رونآ‬ ‫از‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫ن‬ ‫سم‬ ‫دی‬ ‫کآلم‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫و‬ ‫هس‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫مسد‬ ‫ر‬ ‫تعمی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ . ‫آ‬ ‫ددب‬‫د‬‫د‬‫ش‬‫ن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ ‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬ ‫یم‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫رس‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ردر‬ ‫و‬ ‫مسد‬‫نآآا‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫س‬‫ینیی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ .‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫مورد‬ ‫چنآ‬ ‫توانآ‬ ‫ییآ‬ 8 ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ار‬‫س‬‫ق‬ ‫یسریس‬ ‫مورد‬ .‫مشن‬ ‫مورد‬ . ‫م‬ ‫یود‬ ‫خواهآ‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫بسکب‬ ‫آو‬ ‫زنآت‬ ‫م‬ ‫نی‬ ‫مآم‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫رص‬‫م‬ ‫بسک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تأمی‬ ‫سمان‬ ‫وظآفم‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫همی‬ ‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫هسچم‬ ‫اب‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫سمانب‬ ‫ی‬ ‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫یسطسف‬ ‫و‬ ‫نآآا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمان‬ ‫شآ‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫تسب‬ ‫اوقیت‬ ‫ی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫دمیم‬ ‫و‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫یود‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یسریس‬ ‫ییآ‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موقر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫چی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫او‬ ‫منآش‬ ‫درکم‬ ‫روم‬ ‫دمیم‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ش‬‫ی‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫خیمو‬ ‫سمان‬ ‫ه‬ ‫اتفیت‬ ‫طور‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫همی‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ش‬‫ی‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫تنظآش‬ ‫در‬ ‫مم‬ ‫ه‬ ‫اقآامیک‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫زک‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫قل‬ ‫مسقلم‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫امس‬ ‫امی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫کوع‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ض‬‫مو‬ ‫دهآآ‬ ‫انجیک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫نی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مسد‬‫خواهآش‬ ‫صح‬ ‫دربیر‬ ‫ادامم‬ . ‫یم‬ ‫گرم‬‫ا‬‫ر‬ ‫آ‬ ‫چگونه‬ ‫آبگرمکن‬ ‫کند؟‬ ‫میننآ‬ ‫هی‬ ‫سمان‬ ‫انواع‬ ‫وظآفم‬ ‫مم‬‫آانآش‬ ‫ییآ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫چی‬ ‫هس‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫مسد‬‫بسک‬‫دارب‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫کیید‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫اد‬ ‫و‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫یم‬ ‫یز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫بسک‬ ‫ر‬ ‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫مم‬ ‫ی‬ ‫زمیک‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫رص‬‫م‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کریی‬ ‫سمانب‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تعبآم‬ ‫کور‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کع‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫منآآب‬ ‫یم‬ .‫کنآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ت‬ ‫یم‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫کسقم‬ ‫و‬ ‫دهآ‬ ‫یم‬ ‫بسک‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫و‬ ‫منآ‬ ‫ار‬‫س‬‫ق‬ ‫کییت‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫تسمو‬ ‫منآ‬ ‫سمانب‬ ‫در‬ ‫شآ‬ ‫داد‬ ‫یم‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫منی‬‫ا‬‫ر‬ ‫مشعل‬ ‫یز‬ ‫شود‬ ‫ه‬ ‫ییشی‬ ‫شآ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تعیی‬ ‫ا‬‫ی‬ ‫ر‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫دمیم‬ ‫تی‬ ‫منآ‬ .
 • 3. 3 ‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬‫علت‬ ‫برریس‬ 1 . ‫ارت‬‫ر‬‫ح‬ ‫مبدل‬ ‫ز‬ ‫گرفت‬ ‫رسو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬،‫م‬‫م‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫مواردب‬ ‫ه‬ ‫کی‬‫ک‬‫ش‬‫یی‬ ‫در‬ ً ‫عموال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یسخوردار‬ ‫ی‬ ‫معآک‬ ‫مواد‬ ‫زییدم‬ ‫مقآار‬ ‫از‬ ‫مم‬‫آل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫یم‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫هی‬ ‫طور‬ ‫م‬ ‫سمان‬ ‫چو‬ ‫منآ‬ ‫بسدییک‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫دچیر‬ ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یر‬ ‫قیل‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دمیم‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫مآاوک‬ ‫یم‬ ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کمی‬‫ش‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫مم‬ ‫ه‬ ‫کورک‬‫ص‬ ‫در‬ ‫مآفیآ‬ ‫اتفیم‬ ‫هی‬ ‫سمان‬ ‫ه‬ ‫کی‬‫ش‬‫یی‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ش‬‫نی‬ ‫طبآیع‬ ‫ر‬ ‫غی‬ ‫امسم‬ ‫ک‬‫ک‬‫ص‬‫دس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ییآ‬ ‫ب‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫مبآل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بسدی‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫آ‬ ‫ادک‬‫ز‬ ‫کو‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫سمان‬ ‫یسطسف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫و‬ ‫دهآآ‬ ‫انجیک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫منآآ‬ . 2 . ‫پیلوت‬ ‫نشدب‬ ‫روشن‬ ‫یم‬ ‫همیک‬ ‫نآلوتب‬ ‫بسدییک‬‫و‬ ‫ی‬ ‫مفآگ‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫نآلوتب‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫خیمو‬ ‫نآلوتب‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کن‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫رو‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫تواننآ‬ ‫کی‬‫ک‬‫ت‬ ‫کآ‬‫ک‬‫آ‬‫من‬ ‫یسطسف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫مفآگ‬‫و‬ ‫بسدییک‬ ‫نوع‬ ‫هس‬ ‫و‬ ‫کآ‬‫ک‬‫آ‬‫من‬ ‫یسریس‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نآلوت‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ی‬‫کی‬‫ک‬ ‫ک‬‫ک‬ ‫کی‬‫ک‬‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ن‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫دبی‬ ‫منآ‬‫یر‬ ‫ه‬ ‫دربت‬ ‫م‬ ‫ییوانآ‬ ‫ای‬ .
 • 4. 4 3 . ‫م‬ ‫ترموکوبل‬ ‫در‬ ‫شکل‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫نی‬ ‫سمان‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫منآب‬‫یر‬ ‫ه‬ ‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫در‬ ‫م‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ی‬ ‫زمیک‬ ‫تی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫دمیم‬ ‫تنظآش‬ ‫تسموموبل‬ ‫وظآفم‬ ‫یم‬ ‫یر‬ ‫ی‬ ‫خوک‬ ‫یم‬ ‫قآر‬ ‫هش‬ ‫نآلوت‬ ‫ارتبی‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬‫دچیر‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ی‬ ‫زمیک‬ ‫منآ‬ ‫کعلم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یم‬ ‫خیمو‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ا‬‫س‬‫خ‬ ‫تسموموبل‬ ‫مم‬ ‫ه‬ ‫کورک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ی‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬ ‫ع‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ .‫تعوی‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫تعمی‬ ‫ییآ‬ ‫کآب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫نی‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تسموموبلب‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ممان‬ ‫موارد‬ ‫نی‬ ‫مسد‬ ‫کف‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫رس‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫هیدد‬ ‫م‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫هی‬ ‫یم‬ ‫یسطسف‬ ‫ه‬ ‫اقت‬‫ر‬ ‫شود‬ .
 • 5. 5 4 . ‫کم‬‫گاز‬‫فشار‬ ‫یم‬ ‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬ ‫اب‬ ‫یز‬ ‫دشیر‬ ‫یود‬ ‫ش‬ ‫شودب‬ ‫شآ‬ ‫بسک‬‫و‬ ‫سمان‬ ‫در‬ ‫مشیل‬ ‫یسوز‬ ‫موکب‬ ‫توانآ‬ ‫یم‬ ‫ر‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫منی‬‫از‬ ‫خیرن‬ ‫مم‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫منآقم‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬ ‫ییک‬ ‫دهآب‬ ‫یم‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫در‬‫یز‬ ‫ه‬ ‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫وکود‬ ‫ی‬ ‫توانآ‬ ‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫چم‬ ‫هس‬ ‫ییآ‬ ‫کورت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫کمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫م‬ ‫ردر‬ ‫ی‬ ‫تس‬ ‫ی‬ ‫مسدیآب‬‫قس‬‫یز‬ ‫یوم‬ ‫سمان‬ ‫اف‬‫س‬‫اط‬ ‫در‬‫امس‬ ‫منآآ‬‫اقآاک‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫کر‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫رس‬ ‫چم‬ ‫هس‬ ‫یآ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫منآآ‬ ‫خیمو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫تس‬ ‫یآ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫تمیس‬ .‫مینص‬ ‫یک‬ . 5 . ‫شمعک‬ ‫شدب‬ ‫خاموش‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ش‬ ‫خیمو‬ ‫سمان‬ ‫کمعک‬‫ک‬‫ش‬ ‫یم‬ ‫از‬ ‫ییک‬ ‫مم‬‫کآ‬‫ک‬‫ش‬‫ی‬ ‫کیم‬‫ک‬‫ش‬‫دا‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫چنآ‬ ‫توانآ‬ ‫مم‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫یز‬ ‫کیر‬‫ک‬‫ش‬‫د‬ ‫اد‬ ‫همی‬ ‫هی‬ ‫بفی‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫شآ‬ ‫م‬ . ‫یم‬ ‫مم‬‫س‬ ‫دی‬ ‫اوامل‬ ‫کملم‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫سمان‬ ‫شمعک‬ ‫شآ‬ ‫خیمو‬ ‫موکب‬ ‫توانآ‬ :  ‫ام‬ ‫ه‬ ‫اقی‬ ‫ر‬ ‫شی‬ ‫نبود‬ ‫تنظآش‬
 • 6. 6  ‫شمعک‬ ‫نی‬ ‫نبود‬ ‫تنظآش‬  ‫شمعک‬ ‫بسدییک‬ ‫ربو‬  ‫شمعک‬ ‫ی‬ ‫صیت‬ ‫بسدییک‬  ‫اگش‬‫س‬‫دیید‬ ‫م‬ ‫وارس‬ ‫شآ‬ ‫ا‬‫س‬‫خ‬ ‫یی‬ ‫پیر‬ 6 . ‫ساختماب‬ ‫ی‬ ‫کش‬ ‫لوله‬ ‫مشکالت‬ ‫یم‬ ‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫وکود‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موکب‬ ‫توانآ‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫م‬ ‫نی‬ ‫دارد‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫خسوا‬ ‫و‬ ‫ورودم‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬،‫م‬‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کیقآ‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫آم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سمانب‬ ‫یزد‬ ‫و‬ ‫املوسد‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کیخیمی‬‫ک‬‫ب‬ ‫و‬ ‫خش‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫قآس‬ ‫ب‬ ‫م‬ ،‫م‬ ‫دارنآ‬ ‫ر‬ ‫تأثی‬ ‫سمان‬ ‫املوسد‬ ‫در‬ ‫همیک‬ ‫مب‬ ‫و‬ ‫یت‬ ‫شعی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫هی‬ . 7 . ‫آبگرمکن‬ ‫مخزب‬ ‫ی‬ ‫گرفتگ‬ ‫رسو‬ ‫یم‬ ‫هش‬ ‫سمان‬ ‫من‬ ‫بسدییک‬ ‫کو‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫من‬ ‫وارد‬ ‫مم‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫م‬ ‫منجس‬ ‫توانآ‬ ‫یم‬ ‫سمان‬ ‫وارد‬ ‫ه‬ ‫وقت‬ ‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫کم‬‫ک‬‫ب‬‫می‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫معآک‬ ‫مواد‬ ‫ام‬‫ر‬‫دا‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ش‬ ‫یم‬ ‫کیای‬‫ک‬‫ب‬‫د‬ ‫من‬ ‫یم‬ ‫بسک‬‫و‬ ‫کود‬‫ک‬‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ش‬ ‫یم‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫تم‬ ‫من‬ ‫مف‬‫در‬ ‫مواد‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫داردب‬ ‫من‬ ‫زیرین‬ ‫کم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫ق‬ ‫در‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫هیب‬ ‫سمان‬ ، ‫اهی‬ ‫در‬ ‫چو‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬
 • 7. 7 ‫یم‬ ‫کعل‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫در‬ ‫املوسد‬ ‫از‬ ‫مینر‬ ‫کوبیت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫بسک‬ ‫ی‬ ‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫م‬ ‫اقآاک‬ ‫ییآ‬ ‫مواقیع‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫چنی‬ ‫در‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫سمان‬ ‫من‬ ‫تنلآم‬ ‫مسد‬ ‫مشیل‬ ‫یسریس‬ ‫و‬ . 8 . ‫معیو‬ ‫ی‬ ‫گرمایش‬ ‫سیستم‬ ‫کیل‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫دچیر‬ ‫سمان‬ ‫م‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬،‫بسمید‬‫کیش‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫سمانب‬ ‫کب‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫منی‬ ‫آارم‬ ‫ن‬ ‫اآک‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫سمان‬ ‫یود‬ ‫قآی‬ ‫کورت‬‫ک‬‫ک‬‫ص‬ ‫در‬ ‫یم‬ ‫ن‬ ‫امل‬ ‫ی‬ ‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫منآ‬ . ‫شی‬ ‫یود‬ ‫معیو‬ ‫مم‬‫اوامل‬ ‫کملم‬ ‫از‬ ‫یم‬ ‫سمان‬ ‫ی‬ ‫اک‬‫س‬‫خ‬ ‫یاث‬ ‫ابیرت‬ ‫شود‬ ‫از‬ ‫انآ‬ :  ‫ه‬ ‫ارک‬‫س‬‫ق‬ ‫لآآ‬  ‫تسموبییت‬  ‫م‬ ،‫بسمید‬‫ایمل‬ ‫ایستاده‬ ‫ز‬ ‫مخزت‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬‫علت‬ ‫یم‬ ‫کیید‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬‫اد‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫من‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬‫موکب‬ ‫مم‬‫اوامیل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫املوسد‬ ‫و‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫سمان‬ ‫میننآ‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫نآارنآ‬ ‫س‬ ‫یاآی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫چنآاک‬ ‫تفیوت‬ ‫مآل‬ ‫دو‬ . 1 . ‫مشعل‬ ‫شمعک‬ ‫نشدب‬ ‫روشن‬ 2 . ‫ترموستات‬ ‫ی‬ ‫ات‬‫ر‬‫خ‬ 3 . ‫ارت‬‫ر‬‫ح‬ ‫مبدل‬ ‫ز‬ ‫گرفت‬ ‫رسو‬
 • 8. 8 4 . ‫ترموکوپل‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ر‬‫ای‬ 5 . ‫آبگرمکن‬ ‫نشت‬ ‫مم‬‫مواردم‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ییک‬ ‫دتاده‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫س‬‫ای‬ ‫ز‬ ‫مخزت‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫ددب‬‫د‬‫د‬‫د‬‫د‬‫ش‬‫ن‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ ‫یم‬ ‫سمان‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫کت‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫کودب‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫بسک‬ ‫ی‬ ‫خوک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجیک‬ ‫مبآل‬ ‫توب‬ ‫یر‬ ‫وع‬ ‫م‬ ‫رس‬ ‫مم‬‫شود‬ ‫یاث‬ ‫ه‬ ‫شت‬ ‫شود‬ . 6 . ‫دودکش‬ ‫دودمد‬ ‫دارد‬ ‫سمان‬ ‫املوسد‬ ‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫آ‬‫مآف‬‫در‬ ‫م‬ ‫نقد‬ ‫دودمد‬ ‫یم‬ ‫کآارد‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ن‬‫کی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ی‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫غی‬ ‫کیم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ه‬ ‫یسوز‬ ‫کم‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬ ‫منجس‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ن‬‫توان‬ ‫زی‬ ‫ت‬ ‫کی‬‫ک‬‫ش‬‫م‬ ‫یم‬ ‫پایج‬ ‫و‬ ‫سمان‬ ‫ام‬‫س‬‫ی‬ ‫یدم‬ ‫یم‬ ‫و‬ ‫کونآ‬‫ک‬‫ش‬ ‫یم‬ ‫خیرن‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یز‬ ‫دودمد‬ ‫مننآ‬‫ایجید‬ ‫کآم‬ ‫ات‬‫س‬‫خآ‬ ‫تواننآ‬ ‫منآ‬ ‫یم‬ ‫انجیک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫سمان‬ ‫کوخ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ب‬ ‫تستیب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫یم‬ ‫وارم‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫من‬ ‫سمان‬ ‫کآ‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫بسک‬ ‫ال‬ ‫کود‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ک‬‫ش‬ ‫م‬ ‫توانآ‬ ‫داد‬ ‫ر‬ ‫دودمد‬ ‫صحیح‬ ‫مسد‬ ‫یر‬ ‫اآک‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫مم‬‫یشآ‬ ‫سمان‬ ‫شآ‬ ‫خیمو‬ ‫آل‬ ‫د‬ ‫اب‬ .
 • 9. 9 ‫منییر‬ ۸ ‫دیواری‬ ‫آبگرمکن‬ ‫آ‬ ‫نشدب‬ ‫گرم‬ ‫علت‬ https://achareh.co/landing/waterheater-repair-service