O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

รับรอง อผศ

http://www.xn--12c8bgd4bel8dc5axc2zva4d.com/ ลอกท่อระบายน้ำ,ลอกท่อระบายน้ำ ทิ้ง,ท่อระบายน้ำ,รับลอกท่อระบายน้ำทิ้ง,รับลอกท่อระบายน้ำ,ล้างท่อระบายน้ำ,รับล้างท่อระบายน้ำทิ้ง,ลอกท่อระบายน้ำ,ลอกท่อระบายน้ำ ,ลอกท่อระบายน้ำ,รับลอกรางระบายน้ำทิ้ง,รับลอกท่อระบายน้ำทิ้ง,ล้างรางระบายน้ำ,รับล้างท่อระบายน้ำทิ้ง,รับทำความสะอาดท่อ,ทำความสะอาดโรงงานน้ำท่วม,ทำความสะอาดท่อตัน,ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย,ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน,ทำความสะอาดท่อใต้อาคาร,ทำความสะอาดบ่อกักเก็บน้ำ,ทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดิบ, ทำความสะอาดลางระบายน้ำ, ลอกท่อระบายน้ำ, ลองรางระบายน้ำ, ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง, ท่อตัน

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

รับรอง อผศ

  1. 1. งั ฟ้' ` ข์ ข์ บ่ หี้ อผศ ๕๑๓๖/ 'ธี-( ' องคการสงเคราะหททารผาบศึก ใบหีะบรมราชูปถ้มภ้ ถบบราซวิถื เขตราชเทวื กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ทบั้งลึอฉบั้บปื้ฟีวืเพิ่อรับรองว่า บริษัท เอเจบเทค จํากัด ลําบักงาบตั้งออู่เลขที่ ๔๗ฮั ซอยรามอิบทรา ๓๔ แยก ๑๓ ถบบรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขคบางเขบ กรุงเทพมหานคร เปี๋บผู้รับตําเบิบงาบ ให้กับสําบักงาบกิจการการ๓ฒรการอุตสาหกรรมและการบรึการ องค์การฒเคราะฒิฑรผ่าบคึก งาบล้าบื่าคฑม สะอาดท่อระบายบั้า ที่บีวงเงิบใม่น้อยกว่า ๗๒๖'๐๐๐'- บาท (เจืดเเฒสฒบี่บหจุ๋บาทฑิบ) จ๋าบวบ ๒ รายการ ตังนิ้ ๑. งาบล้างทําความสะอาดท่อระบายนี๊าใบพี้บที่เขตวืงทองทลาง จําบวบ ๗ รายการ เปิ่บผิบ ๑'ณั๗,๗๔๐.- บาท (ทบื่งลัาบห้าแสบสองหมื่บเจีดพับเจ็ดร้อยสื่สีบบาทถ้วบ) ๒. งาบส้างทําความสะอาดท่อระบายนื้าใบพี้บที่เขคพญูาใท จําบวบ ๘๗ ซอย เปี๋บเงิบ ๑,๙๑๐,๐๐๐.- บาท (ทบี่งล้าบเก้าแสบทบี่งทมิ่บบาทถ้วบ) เ /หิ ใฟ์ว้ ฌ วับที่ ธีบวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซี ญิ ซี (บายฌธ จรเกรยงใกร) ผัซําบาญการ รักษาการ ปี้ ปั้ด่ ยั ษิ ษิ ผู าบวยการสําบกงาบกจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบรการ

×