O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงงาน ...
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวชนากาญจน์ ประเสริฐศุภกุล เลขที่ 19
2. นายภีมวัจน์ ทาติ๊บ ...
3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อรักษาสิวโดยลดการใช้สารเคมี
3. เพื่อลดค่าใ...
4
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1 คิดห...
5
แหล่งอ้างอิง
1. สมุนไพรว่านหางจระเข้รักษาสิว
http://pantip.com/topic/30475970
2. สมุนไพรลดสิว
http://www.irondaleinn.com...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

The gift from natural

204 visualizações

Publicada em

work

Publicada em: Meio ambiente
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

The gift from natural

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน สบู่ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวชนากาญจน์ ประเสริฐศุภกุล เลขที่ 19 ชั้น ม.6 ห้อง 9 2. นายภีมวัจน์ ทาติ๊บ เลขที่ 28 ชั้น ม.6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวชนากาญจน์ ประเสริฐศุภกุล เลขที่ 19 2. นายภีมวัจน์ ทาติ๊บ เลขที่ 28 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) หน้าใสไร้สิวด้วยสบู่เหลวจากธรรมชาติ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) The gift from natural ประเภทโครงงาน โครงงานทดลอง ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวชนากาญจน์ ประเสริฐศุภกุล 2. นายภีมวัจน์ ทาติ๊บ ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบัน วัยรุ่นส่วนมากมักจะเกิดปัญหาสิวและรอยสิวบนใบหน้ามากมาย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย หรืออาจจะมาจากการดูแลรักษาความสะอาดของผิวที่ไม่เพียงพอ ด้วย เหตุนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหานี้ จึงหันไปใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่มีราคาแพงและยังมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่ง อาจจะทาให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ ทางคณะผู้จัดทา ได้เล็งเห็นว่าสมุนไพรหลายๆชนิด มีสรรพคุณในการรักษาสิวได้แต่วัยรุ่นไม่นิยมใช้ สมุนไพรมาใช้โดยตรง เราจึงจัดตั้งโครงงานนี้ เพื่อแปรรูปสมุนไพรออกมาในรูปของสบู่ เพื่อให้น่าสนใจและใช้ งานได้ง่ายมากยื่งขึ้น
  3. 3. 3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ใช้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อรักษาสิวโดยลดการใช้สารเคมี 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอื่นๆ ขอบเขตโครงงาน ศึกษาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาสิวและรอยสิว โดยการแปรรูปเป็นสบู่เหลวเท่านั้น หลักการและทฤษฎี คุณสมบัติในการรักษาสิวของสมุนไพรไทย ขั้นตอนและวิธีการทาสบู่เหลวจากสมุนไพรตามทฤษฎีเคมี เช่น การ ทาให้สบู่ข้นขึ้น,การทาให้สบู่มีฟอง เป็นต้น วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. ศึกษาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาสิวและรอยสิว ได้แก่ ว่านหางจระเข้ขมิ้นชัน และใบบัวบก 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 3. คั้นน้าจากสมุนไพรที่ต้องการ 4. ผสมส่วนประกอบของการทาสบู่ที่เตรียมไว้ 5. ทดลองใช้งาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. สมุนไพรที่ต้องการ 2. หัวเชื้อแชมพู 3. ถัง 4. น้าสะอาด 5. เกลือแกง งบประมาณ 2,000 บาท
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สบู่จากสมุนไพรจะสามารถรักษาสิวได้โดยไม่มีผลข้างเคียง สถานที่ดาเนินการ 9 ถ.พระปกเกล้า ซ.7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์(เคมี)
  5. 5. 5 แหล่งอ้างอิง 1. สมุนไพรว่านหางจระเข้รักษาสิว http://pantip.com/topic/30475970 2. สมุนไพรลดสิว http://www.irondaleinn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA %E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99% E0%B9%83%E0%B8%AA- %E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8 %E0%B8%99/746 3. วิธีทาสบู่เหลว http://krupawana.igetweb.com/articles/487237/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9 7%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9 C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%28%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B 8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B 8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%29.html

×