Gerelmaa

G
MICROSOFT EXCEL
FORMULAS
ЦЭСНИЙ ТАЙЛБАР
МУИС МКС ОМ Г.Гэрэлмаа
FORMULAS FUNCTION LIBRARY
Function Library буюу функцын сан нь Formula тааб дээр байрлах
бүлэг юм. Энд маш олон функцүүд агуулагддаг. Заримаас нь
дурдвал:
AutoSum: Өгөгдлийн (нүдний) мужийн нийлбэр утгыг олох
функц
Recently Used: Хамгийн түгээмэл ашигладаг функцүүдийн
жагсаалт
Financial: Хуримтлагдсан хүү, мөнгөн урсгалын харьцаа болон
бусад
нэмэлт санхүүгийн функцүүд
Logical: Ба, хэрэв, үнэн, худал, эсвэл гэх мэт логик үйлдлүүд
Text: Тексттэй ажиллах функцүүд
Date & Time: Огноо цаг тооцоолох функцүүд
Math & Trig: Математик функцүүд
FINANCIAL БУЮУ САНХҮҮГИЙН ФУНКЦУУД
Санхүүгийн үйл ажиллагааг задлан шинжлэх, нэгтгэн
дүгнэх, төлөвлөх зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг үйлдлүүдийг
санхүүгийн функцийн тусламжтайгаар хялбархан
гүйцэтгэж болно. Санхүүгийн функцүүдийг хэрэглээний
зориулалтаар элэгдэл хорогдол, түрээсийн
төлбөр, орлого зарлагыг тооцоолох гэж 3 хувааж болно.
Функц Үр дүн Аргументууд
COUPNCD(set
tlement,maturit
y,frequency,ba
sis)
Үнэт цаас худалдаалж авсан өдрийн
дараагийн купоны өдрийн харгалзах
тоог олох
Settlement, maturity
аргументуудад буруу
огноог тодорхойлсон
тодорхойлолд функц
#NUM алдааны утга
заана. Мөн
аргументууд нь цаг
огнооны форматтай
байх ба функцад шууд
бичиж өгөх бол (“ “)
бичиж өгнө.
AMORLING(co
st,date_purcha
sed,first_period
,salvage_perio
de,rate,basis)
Тухайн хугацаан дахь элэгдлийн
зардлыг олно.
Cost:хөрөнгийн үнэ
date_purchased:
худалдаж авсан огноо.
first_period: эхний
үеийн төгсгөлийн огноо
Salvage: ашиглалтын
хугацаа дуусахад үлдэх
өртөг
periode: үе
Basis: ашиглах цаг
тооллын бичиг
Функц Үр дүн Аргументууд
DDB(cost,salvage,lif
e,period,factor)
Өгөгдсөн хугацаан
дахь үндсэн
хөрөнгийн
элэгдлийн давхар
бууруулах аргаар
PPMT(rate,per, nper
,pv,fv,type)
Тогтмол төлбөр,
тогтмол хүүтэй
хөрөнгө
оруулалтын
хугацаа дахь
өгөгдсөн үе дэх
нэрлэсэн үний
төлбөрийг
тогтооно.
Rate: нэг үеийн хүү
Per: нэрлэсэн
үнийн төлбөрийг
тогтооно.
Nper:төлбөр хийх
үеийн тоо
LOGICAL БУЮУ ЛОГИК ФУНКЦУУД
Функц Үр дүн Аргументууд
AND(logi
call,logic
al2…)
Бүх аргумент үнэн бол
үнэн, зөвхөн нэг нь л худал
байвал худал
logicall,logical2…: 255
хүртэл тооны TRUE,
FALSE гэсэн логик утга
авна.
IF(logical
_test,
value_if_
true,valu
e_if_fals
e)
Нөхцөл шалгаад хэрэв
үнэн бол нэг үйлдэл, худал
бол өөр нэг үйлдэл хийнэ.
logical_test: логик утга өгөх
нүдний хаяг, логик
илэрхийлэл байж болно.
value_if_true: тогтмол утга
томъѐо байж болно.
Нөхцөл биелсэн
тохиолдолд утгыг өгнө.
value_if_false: тогтмол утга
томъѐо байж болно.
Нөхцөл биелээгүй
тохиолдолд утгыг өгнө
Функц Үр дүн Аргументууд
NOT(logical) Үгүйсгэл Logical:логик утга
авна.
OR(logicall,logical2…
)
Зөвхөн нэг аргумент
үнэн байвал үнэн
logicall,logical2…:25
5 хүртэлх тооны утга
авна.
TEXT БУЮУ ТЭКСТТЭЙ АЖИЛЛАДАГ
ФУНКЦУУД
Тексттэй ажиллах функцуудын тусламжтайгаар
текст мөрүүдийн хооронд болон тухайн текст
мөрөөс тэмдэгт хасах , нэмэх, зарим тохиолдолд
тоон утга руу хөрвүүлэх, текстийн уртыг олох зэрэг
үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.
Функц Үр дүн Аргументууд
FIND(ftex
t,wtext,sn
um)
Текст дотор хайлт хийж,
текстийн хэд дэх тэмдэгтээс
эхэлснийг тодорхойлно.
ftext:Хайх текст
Wtext:Үндсэн текст
Snum:Хайлт эхлэх
тэмдэгтийн дугаар
SEARCH
(ftext,wte
xt,snum)
Текст дотор хайлт хийж,
текстийн хэд дэх тэмдэгтээс
эхэлснийг тодорхойлно
ftext:Хайх текст
Wtext:Үндсэн текст
Snum:Хайлт эхлэх
тэмдэгтийн дугаар
Функц Үр дүн Аргументууд
TRIM(text) Текстийн үг
хооронд нэг зай
үлдээж бусад зайг
шахна.
Text: текст
DOLLAR(number;d
ecimals)
Текст форматад
байгаа тоог мөнгөн
тэмдэгтийн
форматад оруулна.
Number: Текст
форматтай тоон
өгөгдөлтэй нүдний
хаяг
DATE&TIME БУЮУ ОГНОО ЦАГ
ТООЦООЛОХ ФУНКЦҮҮД
Функц Үр дүн Аргументууд
MINUTE(serial_num
ber)
Минутын утгыг
өгнө.
serial_number:
сериал тоо эсвэл
хашилтанд бичсэн
цагийн цуврал
утгыг авна.
WEEKDAY(serial_n
umber;return_type)
Долоо хоногийн
хэд дэх өдөр
болохыг харуулна
Serial_number:
харгалзах сериал
тоог олно.
return_type: долоо
хоногийн дугаарыг
ямар гарагаас
эхлэн тоолохоо
заана
Функц Үр дүн Аргументууд
DAYS360(start_dat
e,
end_date,method)
Он сарын
ялгаварыг олох
функц
method: логик утга
авна.
WORKDAY(start_da
te, days,holidays)
Өгөгдсөн эхлэлийн
огноононоос
тодорхой тооны
ажлын өмнө ба
дараах огнооны
сериал тоог олно.
Days: ажлын
өдрийн тоо
Holidays:
массиваар өгөгдөх
баяр ѐслолын
өдрүүдийн сериал
тоонууд
LOOK UP & REFERENCE БУЮУ ЛАВЛАГАА
ХАРАХ ФУНКЦУУД
Функц Үр дүн Аргументууд
ROWS(arr
ay)
Өгөгдсөн мужийн
мөрийн тоог олно.
Array: мужийн хаяг
мужийн нэр, массив ба
ийм хэлбэрээр утгаа
буцаах томъѐо байж
болно.
INDIRECT
(ref_text,
a1)
Текст хэлбэрээр
тодорхойлогдсон нүд
хаягийн утгыг өгнө.
ref_text: утгаа өгөх
нүдний хаяг. Нэг нүдэнд
өгсөн мужийн нэр байж
болно.
A1: хаягийн хэлбэрийг
тодорхойлох логик утга
авна.
Функц Үр дүн Аргументууд
VLOOKUP(lookup_
value, table_array,
col_index_num,rang
e_lookup)
Хамгийн зүүн
талын баганы
өгөгдсөн утгатай
тэнцүү буюу
ойролцоо утгатай
нэг мөрөнд орших
утгыг өгнө.
lookup_value:хамги
йн зүүн талын
баганад орших утга
table_array:
col_index_num:
тодорхойлох гэж
буй утгын баганы
дугаар
range_lookup:
логик утга авна.
AREAS(reference) Өгөгдсөн мужуудыг
тоолно.
Reference:нүд ба
мужийн хаяг ба
мужийн нэр байж
болно.
MATH&TRIG БУЮУ МАТЕМАТИКИЙН
ФУНКЦУУД
Математик , тригнометрийн функцууд нь бусад
төрлийн функцуудийг бодвол хэрэглээ ихтэй ,
хэрэглэхэд хялбар байдаг. Олон төрлийн
аргументууд хэрэглэгддэг тул зөв тодорхойлж өгөх
хэрэгтэй.
Функц Үр дүн Аргументууд
ATANH Урвуу тангенс гипербол (-1,1) завсарт
орших
FLOOR Significance аргументийн
давталттайгаар,
үлдэгдэлгүй багтах,
number аргументийн
утгаас бага буюу
хамгийн ойр орших тоог
олно.
Number: ойролцоо
утга
Significance:number
аргументийн утгаас
бага буюу хамгийн
ойр орших тоог
олно.
Функц Үр дүн Аргументууд
MOD Ноогдворын тоог
олно.
Number:Хуваагдагч
тоо
Divisor:Хуваагч тоо
RANDBETWEEN (bottom;top)
Завсараас
санамсаргүй бүхэл
утгыг олно.
Bottom:Завсарын
баруун хилийн тоог
олно.
Top:Завсарын зүүн
хилийн тоог олно.
STATISTICAL БУЮУ СТАТИСТИК
ФУНКЦУУД
Энэ төрлийн функцүүд нь тоон өгөгдлүүд дээр
янз бүрийн статистик тооцоо хийж тоон хариу
гаргадаг. Нийт статистик функцийг үүрэг
зорилгоор нь үндсэн, нэмэлт , тохируулгын
муруйн, түгэлтийн гэх мэт дэд төрлүүдэд
хуваадаг
Функц Үр дүн Аргументууд
BINOMDI
ST(numbe
r_s,
trials,prob
ability_s,
cumulative
)
Магадлалын нягтын
бином түгэлт
number_s: амжилттай
туршлагын тоо
Trials:нийт туршилтын
тоо
probability_s: туршилт
амжилттай байх
магадлал
Cumulative:логик утга
авна.
GROWTH Экспоненциал өсөлтийг
тооцоолно
value1, value2 ..: 225
хүртэлх тооны дурын
өгөгдөл байж болно.
Функц Үр дүн Аргументууд
FREQUENCY Давтамж
тодорхойлох
COUNT(value1,
value2 ,….)
Мужийн тоон утга
бүхий нүднүүдийг
ба аргументийн
жагсаалтанд байга
тоон утгуудыг
тоолж, утгыг өгнө.
value1, value2 ..:
225 хүртэлх тооны
дурын өгөгдөл
байж болно.
ENGINEERING БУЮУ ИНЖЕНЕРИЙН
ФУНКЦУУД
Функц Үр дүн Аргументууд
COMPLEX(real
_num,i_num,suf
fix)
Өгөгдсөн бодит ба
хуурмаг
коэффициентүүдийг
комплекс тооны декарт
координатын хэлбэрт
шилжүүлнэ.
real_num: комплекс тооны
бодит коэффициент болох
дурын бодит тоо
i_num: комплекс тооны
хуурмаг коэффициент
болох дурын бодит тоо
Suffix: комплекс тооны
хуурмаг нэгжийг дүрслэх
буюу “i” эсвэл “j” тэмдэгтийг
тавина.хоосон орхисовол „‟I‟‟
тэмдэгт тавина.
HEX2DEC(num
ber)
Өгөгдсөн 8-ын тооллын
системийн тоог 10-ын
тооллын системийн
харгалзах тоонд
хөрвүүлж, утгыг өгнө.
Number:8-ын тооллын
системийн тоо.
Функц Үр дүн Аргументууд
IMLOG10(innumber
)
Декарт
координатын
хэлбэрээр өгөгдсөн
комплекс тооны 10
суурьтай
логарифмын утгыг
өгнө.
innumber: Декарт
координатын
хэлбэрээр өгөгдсөн
дурын комплекс
тоо
OCT2DEC(number) 16-ын тооллын
системээс
өгөгдсөн тоог 10-
ын тооллын систем
рүү хөрвүүлж
харгалзах утгыг
өгнө.
Number:16-ын
тооллын
системийн тоо.
INFORMATION БУЮУ МЭДЭЭЛЛИЙН
ФУНКЦУУД
Функц Үр дүн Аргументууд
ISLOGIC
AL(value)
Нүдэнд бичигдсэн
мэдээлэл логик
харьцуулах үйлдэл бол
TRUE утга буцаана
Value: шалгах тест буюу
утганд хоосон, алдааны
утга, логик утга, тоо
болон ийм утга бүхий
нүдний хаяг , мужны
нэр зэрэг байж болно.
NA() #N/A алдааны утгыг
өгнө.
Байхгүй
Функц Үр дүн Аргументууд
CELL(info_type,
reference)
Мужийн зүүн дээд
нүдний формат,
байрлал,өгөгдлийн
тухай мэдээллийг
өгнө.
Info_type: авах
мэдээллийн
төрлийг
тодорхойлно.
Reference: нүдний
авах мэдээллийг
тодорхойлно.
ISNUMBER(value) Нүдний утга ба
хаягийн тухай
мэдээллийг
шалгаж, логик утга
өгнө.
Value: шалгах тест
буюу утганд
хоосон, алдааны
утга, логик утга,
тоо болон ийм утга
бүхий нүдний хаяг ,
мужны нэр зэрэг
байж болно.
1 de 29

Recomendados

Bayartsetsg por
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsggmgrace_24
390 visualizações29 slides
Presentation1 por
Presentation1Presentation1
Presentation1gmgrace_24
464 visualizações36 slides
Бие даалт por
Бие даалтБие даалт
Бие даалтЗориг Зориг
790 visualizações12 slides
Presentation1 por
Presentation1Presentation1
Presentation1emmely1616
195 visualizações43 slides
Ms excel-130512115437-phpapp02 por
Ms excel-130512115437-phpapp02Ms excel-130512115437-phpapp02
Ms excel-130512115437-phpapp02amg1152
358 visualizações11 slides
Ms excel-130512115437-phpapp02 por
Ms excel-130512115437-phpapp02Ms excel-130512115437-phpapp02
Ms excel-130512115437-phpapp02amg1152
283 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Microsoft excel por
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excelbazargur
254 visualizações15 slides
Excel 2007 томъёонууд por
Excel 2007 томъёонуудExcel 2007 томъёонууд
Excel 2007 томъёонуудamg1152
2.4K visualizações11 slides
үндсэн функцууд por
үндсэн функцуудүндсэн функцууд
үндсэн функцуудOnon Tuul
2.9K visualizações10 slides
Bayartsetsg por
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsggmgrace_24
302 visualizações64 slides
Ms excel томъёонууд por
Ms excel томъёонуудMs excel томъёонууд
Ms excel томъёонуудamg1152
777 visualizações10 slides
Microsoft excel por
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excelTselmeg Erdenebaatar
499 visualizações15 slides

Mais procurados(17)

Microsoft excel por bazargur
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excel
bazargur254 visualizações
Excel 2007 томъёонууд por amg1152
Excel 2007 томъёонуудExcel 2007 томъёонууд
Excel 2007 томъёонууд
amg11522.4K visualizações
үндсэн функцууд por Onon Tuul
үндсэн функцуудүндсэн функцууд
үндсэн функцууд
Onon Tuul2.9K visualizações
Bayartsetsg por gmgrace_24
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsg
gmgrace_24302 visualizações
Ms excel томъёонууд por amg1152
Ms excel томъёонуудMs excel томъёонууд
Ms excel томъёонууд
amg1152777 visualizações
функц ашиглаж бодолт хийх por henjii
функц ашиглаж бодолт хийхфункц ашиглаж бодолт хийх
функц ашиглаж бодолт хийх
henjii6K visualizações
Excel formulas por davgaa0209
Excel formulasExcel formulas
Excel formulas
davgaa02091.3K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-7 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-7U.cs101  алгоритм программчлал-7
U.cs101 алгоритм программчлал-7
Badral Khurelbaatar6K visualizações
Ms excel томъёонууд por amg1152
Ms excel томъёонуудMs excel томъёонууд
Ms excel томъёонууд
amg11526.4K visualizações
статистикийн функцууд por Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr3.9K visualizações
Ms excel томъёонууд por amg1152
Ms excel томъёонуудMs excel томъёонууд
Ms excel томъёонууд
amg11521.6K visualizações
G por gmgrace_24
GG
G
gmgrace_24407 visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-12 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-12U.cs101  алгоритм программчлал-12
U.cs101 алгоритм программчлал-12
Badral Khurelbaatar4K visualizações
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4 por Urantuya Purevtseren
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4Hylbar shugaman programmuud хичээл 4
Hylbar shugaman programmuud хичээл 4
Urantuya Purevtseren630 visualizações
Lekts 8 por nyamka_09
Lekts 8Lekts 8
Lekts 8
nyamka_093.8K visualizações

Similar a Gerelmaa

Bayartsetsg por
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsggmgrace_24
272 visualizações29 slides
Bayartsetsg por
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsggmgrace_24
351 visualizações29 slides
Excel 2007 por
Excel 2007Excel 2007
Excel 2007Д. Мөнжүүл
338 visualizações2 slides
Presentation1 por
Presentation1Presentation1
Presentation1emmely1616
251 visualizações43 slides
Excel por
ExcelExcel
ExcelД. Мөнжүүл
1.6K visualizações15 slides
Excel por
ExcelExcel
ExcelД. Мөнжүүл
626 visualizações15 slides

Similar a Gerelmaa(20)

Bayartsetsg por gmgrace_24
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsg
gmgrace_24272 visualizações
Bayartsetsg por gmgrace_24
BayartsetsgBayartsetsg
Bayartsetsg
gmgrace_24351 visualizações
Presentation1 por emmely1616
Presentation1Presentation1
Presentation1
emmely1616251 visualizações
Microsoft excel por bazargur
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excel
bazargur203 visualizações
Mathcad beginning-part1 por Babaa Naya
Mathcad beginning-part1Mathcad beginning-part1
Mathcad beginning-part1
Babaa Naya142 visualizações
Excel por amg1152
ExcelExcel
Excel
amg1152753 visualizações
7 por Erke Gul
77
7
Erke Gul1.7K visualizações
E 130521092716-phpapp01 por amg1152
E 130521092716-phpapp01E 130521092716-phpapp01
E 130521092716-phpapp01
amg1152555 visualizações
E 130521092716-phpapp01 por amg1152
E 130521092716-phpapp01E 130521092716-phpapp01
E 130521092716-phpapp01
amg1152266 visualizações
E 130521092716-phpapp01 por amg1152
E 130521092716-phpapp01E 130521092716-phpapp01
E 130521092716-phpapp01
amg1152297 visualizações
Pp Lect9 10 1 por ulziibaatar
Pp Lect9 10 1Pp Lect9 10 1
Pp Lect9 10 1
ulziibaatar689 visualizações
E 130521092716-phpapp01 por amg1152
E 130521092716-phpapp01E 130521092716-phpapp01
E 130521092716-phpapp01
amg1152279 visualizações
Presentation1 por gmgrace_24
Presentation1Presentation1
Presentation1
gmgrace_24281 visualizações
Microsoft excel-2007томъёонууд por Alttanchimeg
Microsoft excel-2007томъёонуудMicrosoft excel-2007томъёонууд
Microsoft excel-2007томъёонууд
Alttanchimeg836 visualizações
Pp Lect10 11 por ulziibaatar
Pp Lect10 11Pp Lect10 11
Pp Lect10 11
ulziibaatar519 visualizações
SW206 labo por Ganbaatar ch
SW206 laboSW206 labo
SW206 labo
Ganbaatar ch441 visualizações

Gerelmaa

 • 2. FORMULAS FUNCTION LIBRARY Function Library буюу функцын сан нь Formula тааб дээр байрлах бүлэг юм. Энд маш олон функцүүд агуулагддаг. Заримаас нь дурдвал: AutoSum: Өгөгдлийн (нүдний) мужийн нийлбэр утгыг олох функц Recently Used: Хамгийн түгээмэл ашигладаг функцүүдийн жагсаалт Financial: Хуримтлагдсан хүү, мөнгөн урсгалын харьцаа болон бусад нэмэлт санхүүгийн функцүүд Logical: Ба, хэрэв, үнэн, худал, эсвэл гэх мэт логик үйлдлүүд Text: Тексттэй ажиллах функцүүд Date & Time: Огноо цаг тооцоолох функцүүд Math & Trig: Математик функцүүд
 • 3. FINANCIAL БУЮУ САНХҮҮГИЙН ФУНКЦУУД Санхүүгийн үйл ажиллагааг задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, төлөвлөх зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг үйлдлүүдийг санхүүгийн функцийн тусламжтайгаар хялбархан гүйцэтгэж болно. Санхүүгийн функцүүдийг хэрэглээний зориулалтаар элэгдэл хорогдол, түрээсийн төлбөр, орлого зарлагыг тооцоолох гэж 3 хувааж болно.
 • 4. Функц Үр дүн Аргументууд COUPNCD(set tlement,maturit y,frequency,ba sis) Үнэт цаас худалдаалж авсан өдрийн дараагийн купоны өдрийн харгалзах тоог олох Settlement, maturity аргументуудад буруу огноог тодорхойлсон тодорхойлолд функц #NUM алдааны утга заана. Мөн аргументууд нь цаг огнооны форматтай байх ба функцад шууд бичиж өгөх бол (“ “) бичиж өгнө. AMORLING(co st,date_purcha sed,first_period ,salvage_perio de,rate,basis) Тухайн хугацаан дахь элэгдлийн зардлыг олно. Cost:хөрөнгийн үнэ date_purchased: худалдаж авсан огноо. first_period: эхний үеийн төгсгөлийн огноо Salvage: ашиглалтын хугацаа дуусахад үлдэх өртөг periode: үе Basis: ашиглах цаг тооллын бичиг
 • 5. Функц Үр дүн Аргументууд DDB(cost,salvage,lif e,period,factor) Өгөгдсөн хугацаан дахь үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн давхар бууруулах аргаар PPMT(rate,per, nper ,pv,fv,type) Тогтмол төлбөр, тогтмол хүүтэй хөрөнгө оруулалтын хугацаа дахь өгөгдсөн үе дэх нэрлэсэн үний төлбөрийг тогтооно. Rate: нэг үеийн хүү Per: нэрлэсэн үнийн төлбөрийг тогтооно. Nper:төлбөр хийх үеийн тоо
 • 6. LOGICAL БУЮУ ЛОГИК ФУНКЦУУД
 • 7. Функц Үр дүн Аргументууд AND(logi call,logic al2…) Бүх аргумент үнэн бол үнэн, зөвхөн нэг нь л худал байвал худал logicall,logical2…: 255 хүртэл тооны TRUE, FALSE гэсэн логик утга авна. IF(logical _test, value_if_ true,valu e_if_fals e) Нөхцөл шалгаад хэрэв үнэн бол нэг үйлдэл, худал бол өөр нэг үйлдэл хийнэ. logical_test: логик утга өгөх нүдний хаяг, логик илэрхийлэл байж болно. value_if_true: тогтмол утга томъѐо байж болно. Нөхцөл биелсэн тохиолдолд утгыг өгнө. value_if_false: тогтмол утга томъѐо байж болно. Нөхцөл биелээгүй тохиолдолд утгыг өгнө
 • 8. Функц Үр дүн Аргументууд NOT(logical) Үгүйсгэл Logical:логик утга авна. OR(logicall,logical2… ) Зөвхөн нэг аргумент үнэн байвал үнэн logicall,logical2…:25 5 хүртэлх тооны утга авна.
 • 9. TEXT БУЮУ ТЭКСТТЭЙ АЖИЛЛАДАГ ФУНКЦУУД Тексттэй ажиллах функцуудын тусламжтайгаар текст мөрүүдийн хооронд болон тухайн текст мөрөөс тэмдэгт хасах , нэмэх, зарим тохиолдолд тоон утга руу хөрвүүлэх, текстийн уртыг олох зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.
 • 10. Функц Үр дүн Аргументууд FIND(ftex t,wtext,sn um) Текст дотор хайлт хийж, текстийн хэд дэх тэмдэгтээс эхэлснийг тодорхойлно. ftext:Хайх текст Wtext:Үндсэн текст Snum:Хайлт эхлэх тэмдэгтийн дугаар SEARCH (ftext,wte xt,snum) Текст дотор хайлт хийж, текстийн хэд дэх тэмдэгтээс эхэлснийг тодорхойлно ftext:Хайх текст Wtext:Үндсэн текст Snum:Хайлт эхлэх тэмдэгтийн дугаар
 • 11. Функц Үр дүн Аргументууд TRIM(text) Текстийн үг хооронд нэг зай үлдээж бусад зайг шахна. Text: текст DOLLAR(number;d ecimals) Текст форматад байгаа тоог мөнгөн тэмдэгтийн форматад оруулна. Number: Текст форматтай тоон өгөгдөлтэй нүдний хаяг
 • 12. DATE&TIME БУЮУ ОГНОО ЦАГ ТООЦООЛОХ ФУНКЦҮҮД
 • 13. Функц Үр дүн Аргументууд MINUTE(serial_num ber) Минутын утгыг өгнө. serial_number: сериал тоо эсвэл хашилтанд бичсэн цагийн цуврал утгыг авна. WEEKDAY(serial_n umber;return_type) Долоо хоногийн хэд дэх өдөр болохыг харуулна Serial_number: харгалзах сериал тоог олно. return_type: долоо хоногийн дугаарыг ямар гарагаас эхлэн тоолохоо заана
 • 14. Функц Үр дүн Аргументууд DAYS360(start_dat e, end_date,method) Он сарын ялгаварыг олох функц method: логик утга авна. WORKDAY(start_da te, days,holidays) Өгөгдсөн эхлэлийн огноононоос тодорхой тооны ажлын өмнө ба дараах огнооны сериал тоог олно. Days: ажлын өдрийн тоо Holidays: массиваар өгөгдөх баяр ѐслолын өдрүүдийн сериал тоонууд
 • 15. LOOK UP & REFERENCE БУЮУ ЛАВЛАГАА ХАРАХ ФУНКЦУУД
 • 16. Функц Үр дүн Аргументууд ROWS(arr ay) Өгөгдсөн мужийн мөрийн тоог олно. Array: мужийн хаяг мужийн нэр, массив ба ийм хэлбэрээр утгаа буцаах томъѐо байж болно. INDIRECT (ref_text, a1) Текст хэлбэрээр тодорхойлогдсон нүд хаягийн утгыг өгнө. ref_text: утгаа өгөх нүдний хаяг. Нэг нүдэнд өгсөн мужийн нэр байж болно. A1: хаягийн хэлбэрийг тодорхойлох логик утга авна.
 • 17. Функц Үр дүн Аргументууд VLOOKUP(lookup_ value, table_array, col_index_num,rang e_lookup) Хамгийн зүүн талын баганы өгөгдсөн утгатай тэнцүү буюу ойролцоо утгатай нэг мөрөнд орших утгыг өгнө. lookup_value:хамги йн зүүн талын баганад орших утга table_array: col_index_num: тодорхойлох гэж буй утгын баганы дугаар range_lookup: логик утга авна. AREAS(reference) Өгөгдсөн мужуудыг тоолно. Reference:нүд ба мужийн хаяг ба мужийн нэр байж болно.
 • 18. MATH&TRIG БУЮУ МАТЕМАТИКИЙН ФУНКЦУУД Математик , тригнометрийн функцууд нь бусад төрлийн функцуудийг бодвол хэрэглээ ихтэй , хэрэглэхэд хялбар байдаг. Олон төрлийн аргументууд хэрэглэгддэг тул зөв тодорхойлж өгөх хэрэгтэй.
 • 19. Функц Үр дүн Аргументууд ATANH Урвуу тангенс гипербол (-1,1) завсарт орших FLOOR Significance аргументийн давталттайгаар, үлдэгдэлгүй багтах, number аргументийн утгаас бага буюу хамгийн ойр орших тоог олно. Number: ойролцоо утга Significance:number аргументийн утгаас бага буюу хамгийн ойр орших тоог олно.
 • 20. Функц Үр дүн Аргументууд MOD Ноогдворын тоог олно. Number:Хуваагдагч тоо Divisor:Хуваагч тоо RANDBETWEEN (bottom;top) Завсараас санамсаргүй бүхэл утгыг олно. Bottom:Завсарын баруун хилийн тоог олно. Top:Завсарын зүүн хилийн тоог олно.
 • 21. STATISTICAL БУЮУ СТАТИСТИК ФУНКЦУУД Энэ төрлийн функцүүд нь тоон өгөгдлүүд дээр янз бүрийн статистик тооцоо хийж тоон хариу гаргадаг. Нийт статистик функцийг үүрэг зорилгоор нь үндсэн, нэмэлт , тохируулгын муруйн, түгэлтийн гэх мэт дэд төрлүүдэд хуваадаг
 • 22. Функц Үр дүн Аргументууд BINOMDI ST(numbe r_s, trials,prob ability_s, cumulative ) Магадлалын нягтын бином түгэлт number_s: амжилттай туршлагын тоо Trials:нийт туршилтын тоо probability_s: туршилт амжилттай байх магадлал Cumulative:логик утга авна. GROWTH Экспоненциал өсөлтийг тооцоолно value1, value2 ..: 225 хүртэлх тооны дурын өгөгдөл байж болно.
 • 23. Функц Үр дүн Аргументууд FREQUENCY Давтамж тодорхойлох COUNT(value1, value2 ,….) Мужийн тоон утга бүхий нүднүүдийг ба аргументийн жагсаалтанд байга тоон утгуудыг тоолж, утгыг өгнө. value1, value2 ..: 225 хүртэлх тооны дурын өгөгдөл байж болно.
 • 25. Функц Үр дүн Аргументууд COMPLEX(real _num,i_num,suf fix) Өгөгдсөн бодит ба хуурмаг коэффициентүүдийг комплекс тооны декарт координатын хэлбэрт шилжүүлнэ. real_num: комплекс тооны бодит коэффициент болох дурын бодит тоо i_num: комплекс тооны хуурмаг коэффициент болох дурын бодит тоо Suffix: комплекс тооны хуурмаг нэгжийг дүрслэх буюу “i” эсвэл “j” тэмдэгтийг тавина.хоосон орхисовол „‟I‟‟ тэмдэгт тавина. HEX2DEC(num ber) Өгөгдсөн 8-ын тооллын системийн тоог 10-ын тооллын системийн харгалзах тоонд хөрвүүлж, утгыг өгнө. Number:8-ын тооллын системийн тоо.
 • 26. Функц Үр дүн Аргументууд IMLOG10(innumber ) Декарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн комплекс тооны 10 суурьтай логарифмын утгыг өгнө. innumber: Декарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн дурын комплекс тоо OCT2DEC(number) 16-ын тооллын системээс өгөгдсөн тоог 10- ын тооллын систем рүү хөрвүүлж харгалзах утгыг өгнө. Number:16-ын тооллын системийн тоо.
 • 28. Функц Үр дүн Аргументууд ISLOGIC AL(value) Нүдэнд бичигдсэн мэдээлэл логик харьцуулах үйлдэл бол TRUE утга буцаана Value: шалгах тест буюу утганд хоосон, алдааны утга, логик утга, тоо болон ийм утга бүхий нүдний хаяг , мужны нэр зэрэг байж болно. NA() #N/A алдааны утгыг өгнө. Байхгүй
 • 29. Функц Үр дүн Аргументууд CELL(info_type, reference) Мужийн зүүн дээд нүдний формат, байрлал,өгөгдлийн тухай мэдээллийг өгнө. Info_type: авах мэдээллийн төрлийг тодорхойлно. Reference: нүдний авах мэдээллийг тодорхойлно. ISNUMBER(value) Нүдний утга ба хаягийн тухай мэдээллийг шалгаж, логик утга өгнө. Value: шалгах тест буюу утганд хоосон, алдааны утга, логик утга, тоо болон ийм утга бүхий нүдний хаяг , мужны нэр зэрэг байж болно.