O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bahaging ginagampanan ng Industriya

 • Entre para ver os comentários

Bahaging ginagampanan ng Industriya

 1. 1. ARALIN 41<br />Angbahaging<br />Ginagampananng<br />Industriya<br />
 2. 2.
 3. 3. SektorngIndustriya<br />
 4. 4. 1.Bumubuo saIndustriya<br />konstruksyon<br />Pagmamanupaktyur<br />Industriya<br />Pagmimina<br />Serbisyo<br />
 5. 5. 2.Kahalagahan ngIndustriya<br />A.Tagaprosesongmgahilawnamateryal<br />B.Nagsusulayngmgayaringprodukto at kagamitanngagrikultura<br />C.Pinanggagalinganngdolyar<br />D.Nagkakaloobnghanapbuhay at kabuhayan<br />
 6. 6. MgasuliraninsaIndustriya<br />
 7. 7. 1.Kakulangan ngsapatnapuhunan<br />2.Kawalan ngsuporta at proteksyonngpamahalaan<br />3.Hindi angkopangproyektongpamahalaan<br />4.Kompetisyon samgadayuhangkumpanya<br />
 8. 8. 5.Import dependent angmgaindustriya<br />
 9. 9. MgahakbangnaMaaringGawinsaIkakalulutasngmgaSuliraninngIndustriya<br />Paglinangngmgayamanngbansanakailanganngindustriya<br />Paglilimitangpagluluwasngmgaproduktongagrikulturanakailangang-kailanganngindustriya<br />Pagbuwagsaprogramang import liberalization ngpamahalaan<br />Pagsasagawangmgaproyektonamakaktulong at kapaki-pakinabangsamgapangangailanganngindustriya<br />Pagtatakdangpatakarannanagbibigayproteksyonsamaliliitnaindustriya o pagpapatupadngproteksyonismosalokalnaindustriyal<br />Pagbibigay-prayoridadsamgapangangailanganngindustriya<br />Pagkakaloobngutangsamganegosyantengpilipinoparasapamumuhunan<br />Politikal will nggobyernonatulungan at suportahanangsektorngindustriya<br />Paghihikayatsamgadayuhan g kumpanyanahindikakumpetensyangmgalokalnakumpanya<br />Pagbibibgaynginsentibosamaliliitnaindustriya<br />
 10. 10. SEKTOR NG INDUSRIYA<br />Tagabilingproduktongindusriya<br />Tagaprosesonghilawnamateryal<br />SERBISYO<br />PAGMIMINA<br />KONSTRUKSYON<br />PAGMAMANUPAKTUR<br />Nagsusulayngyaringprodukto<br />Pinanggagalinganngdolyar<br />Nagkakaloobnghanapbuhay<br />
 11. 11. White elepant projects<br />Paglinangsayamanngbansa<br />Political will ngpamahalaan<br />Import dependent<br />Pagbuwagsa import liberalization program<br />Kulangsapuhunan<br />Proteksyonismosaindusriya<br />Kompetisyonsadayuhankompanya<br />Pagbibigaynginsentibosamaliliitnaindustriya<br />Kulangsasuportangpamahalaan<br />
 12. 12. ARALIN 42<br />MGA MANGGAGAWANG PILIPINO<br />
 13. 13.
 14. 14. Unyonngmgamanggagawa<br />Angunyonngmanggagawa ay isangsamahanna nag bibigayngproteksyonsamgamanggagawa<br />
 15. 15. Mgalayuninngunyon<br />A.Huminginngmakatarungansahod at ibangbenepisyo<br />B.Pagkakaroonngsuportaangmgakasapi<br />C,tamangorasngpaggawa at malinisnapasilidad<br />
 16. 16. Mgabatasnanangangalaga<br />Sa mgakarapatanng<br />mangagawa<br />
 17. 17. Batas sawalongorasnapaggawa<br />Maternity Leave<br />Paternity Leave <br />Termination Pay Leave<br />
 18. 18. Pag-eempleyongmgababae at bata<br />Pananagutanng employer<br />
 19. 19. Unyon<br />MgaKarapatan<br />MgaLayunin<br />Mangagawa<br />
 20. 20. Alitansapaggawa<br /> 1.)MgaParaanngmangagawa<br />= Sa pag-oorganisangmgamangagawasatulongnarinngkanilangunyon ay nakagagawanghakbangangmgaitoupangiparatingsamganamamahala at pamgasiwaanangkanilangmgakaraingan at isagawaangpakikipag-alitansamganangangasiwa.<br />
 21. 21. a. Welga<br />b.Pagpipiket<br /> c. Boykot<br />d. Close Shop<br />e.Sabotahe<br />
 22. 22. 2.) mgaparaanngpangasiwaan<br /> = Kung angmgamanggagawa ay may sarilingparaansapakikipag-alitan, mayroon din namanghakbangangmga may-aringnegosyoupanglabanananghakbangngmgamangagawa.<br />
 23. 23. a.Lockout<br />= Habangangmgamanggagawa ay nagsasagawangwelga,angpangasiwaan ay isinasaraangkumpanyaupangpwersahinangmanggagawanalumapit at makipag-ayossakanila.<br />
 24. 24. b.Pagtaggapngmga”scab”<br />= Ito ay sagotngpangasiwaankapagnagsimulanangmagpiketangmgawelgista.<br />
 25. 25. c.Yellow Dog Contract<br />= Ito ay isangkontratananagbabawalsamgamangagawanasumapisaunyon. Pinapipirmahanitosamgamanggagawabagotangapinsatrabaho.<br />
 26. 26. d. Blacklist<br />= Listahanngpangalanngmgamanggagawananakilahoksawelga.Ang blacklist ay inilalabasngpangasiwaanupangmaiwasanngibangkumpanyaangpagtanggapsamgamanggagawananasalistahan. <br />
 27. 27. e.Espiya<br />= Ito angnagsusumitengmgapangalanngmgawelgista.Binabayaransilangpangasiwaanupangmanmananang kilos at gawainngmgawelgista.<br />
 28. 28. f. Open Shop<br />= Pagtangapngmgamangagawanahindikasapingunyonupanghindimaantalaangproduksyonnakahitnamagsagawangwelgaangmgakasapingunyon.<br />
 29. 29. g.Injunction<br />= Utosmulasahukumannanagsasabingangisinasagawangwelga ay labagsabatas.<br />
 30. 30. Pagsasaayosng<br />alitansapaggawa<br />= Angsama-samangpakikipagkasundongmgamanggagawanakinakatawanngunyonsapangasiwaanupangayusinanganumangsuliranin ay tinatawagna collective bargaining.<br />
 31. 31. Mgauring collective bargaining<br /> * Conciliation<br />*mediation<br /> * Arbitration <br />
 32. 32. AngKahalagahanngmangagawa<br />ARALIN 43<br />
 33. 33. Kahalagahanngpaggawa<br />o mangagawa<br />*Lumikhangmgaproduktonakailanganngbansa.<br />*Pinoprosesoangmgahilawnamateryalngagrikultura.<br />*Nagpapaandar at gumagamitngmakinarya at ibangteknolohiya.<br />*Lumilinangngmgalikasnayaman.<br />*Nagbabayadngbuwissapamahalaan.<br />*Konsyumerngmgaprodukto.<br />
 34. 34. MgauringMgangagawa<br />nakailanganngBansa<br />
 35. 35. Nominal wage at Real wage<br />*Angnominal o money wage ay tumutukoysahalaganatinatanggapbilangkabayaransaginawangprodukto o serbisyo.<br />*AngReal wage ay anghalagangprodukto at serbisyonamabibilimulasakitangtinatangap.<br />=> Ang real wage ay nakadependesa price index ngprodukto at serbisyo.<br />
 36. 36. Nominal wage<br />Real wage=<br />CPI<br />HALIMBAWA<br />10,000<br />REALWAGE=<br />100<br />205.50<br />Rw= <br />4,866.18<br />
 37. 37. MgaTeoryaUkolsaSahod<br />Wage-fundTheory<br />Subsistence Theory<br />Marginal Productivity Theory<br />
 38. 38. ImpormalnaSektor<br />= Ito angmgauringhanapbuhay at mgataonakumikitanahindinakukwenta at hindinakatalasapamahalaan.<br />
 39. 39. Kahalagahanng Underground Economy <br />= Angmgaprodukto at serbisyonaibinibigayngsektornaito ay kailanganupangmatugunanangiba’t-ibangpangangailangan at kagustuhanngmgatao.<br />
 40. 40. Hindi kabutihanng Underground Economy<br />= Angoperasyondito ay hindinamomonitorngpamahalaankayahindiitodumadaansapagsukatngpamantayanngkalidadngprodukto at maaringmababaanguri at kalidadnito.<br />
 41. 41. AngPamahalaanng<br />Korporasyon at Business cycle<br />ARALIN 44<br />
 42. 42. Nasyonalisasyon<br />ngKorporasyon<br />* Angpamahalaanangkumokontrol at humahawaksamgakorporasyon at industriyanakailanganngmgamamamayan at serbisyo at produktonanagbubuhatnito<br />
 43. 43. Pagsasapribadongkorporasyon<br />*AngPribado ay angpaglilipatngpamamahalangmgakorporasyonnahawakngpamahalaansapribadongsektor<br />
 44. 44. Nasyonalismo<br />Korporporasyon<br />Pagsasapribado<br />
 45. 45. Mgapanahonng business cycle<br />Kariwasaan<br />pagbawi<br />kagipitan<br />kasalatan<br />
 46. 46. Dahilanng business Cycles<br />=Angmgapagbabagosabusines cycle ay sanhingmaramingkadahilananito ay maaringbungangpanlabasnasalikngepektongbahidngaraw (sun spot theory) sapagkakaroonanngmasaganangprocuksyon<br />
 47. 47. Industriyalisasyon<br />ngpilipinas<br />ARALIN45<br />
 48. 48. industriya<br />
 49. 49. Industriyalisasyon<br />*Angindustriyasasyon ay kalagayanngisangekonomiyananagpapakitangkapasidad at kakayahanngisangbansanamakalikhangmaramingproduktomulasamgahilawnamateryalngagrikultaranatutugunansapangangaylangannglokalnapamilihan at sapamilihansalabasngbansa.<br />
 50. 50. Pilipinas 2000<br />* Angpilipinas 2000 ay isanghakbangintungosapagigingindustriyalisadongbansa.<br />
 51. 51. Talahanayan Blg.5<br />MgaPambansangLayuninnaNaisMatamong<br />PlanongPangkaunlaranngPilipinas<br />(1993-1998)<br />1)Pagkakaloobngnaaangkopnakapangyarihansataongbayan(people empowerment)<br />2)Pagpapalakasngkakayahanngbansanamagprodyusngmgaprodukto at serbisyoparasapandaigdigangamilihan<br />3)Pagllagong GNP hanggang 10%<br />4)Pagtaasng per capita income(PCI) hanggang 15,000 o $1,000<br />5)Pagbabangimplasyonsa single digit<br />6)Pagbabangbilangngmgamahiraphanggang 30%<br />
 52. 52. MTPDP<br />Angsentronghangarinnito ay angpagpapabutingbawatbuhayngbawatpilipinoangprayoridadngatingpamahalaan .<br />
 53. 53. MgahakbanginngpamahalaanTungkolsapilipinas 2000<br />= Isa samgaHakbanginngpamahalaan ay angpagbibigay-lakassamamamayang Pilipino paraisaayosangkanilangkabuhayansapamamagitanngpagkakaloobngsapatnahanapbuhayparasalahat.<br />
 54. 54. Mgaproduktongbibigyan-pansin<br />saPilipinas 2000<br />1)Sangkapsapagkainnghayop<br />2)Bulaklak<br />3)Bulak<br />4)Hibla<br />5)Pangisdaan<br />6)Asukal<br />7)Niyog<br />8)Baka,kalabaw at mgaproduktonito<br />9)Babuyan at manukan<br />10)Prutas<br />
 55. 55.
 56. 56. Mgalugarnamagiging<br />Sentrongindustriya<br />Bacotan, La union<br />Cauayan,Isabela<br />Baguio,benguet<br />Hermosa,Bataan<br />Rosario,cavite<br />Tacloban city<br />Iligan city<br />Davao city<br />General santos city<br />

×